Velerada

Hledám varianty 'velerada' [ velerady (4) veleradu (4) veleradou (4) veleradě (5) velerada (2) ]. Nalezeno 19 veršù.
Matouš 5:22...by svému bratru řekl: ‚Tupče!' bude vydán veleradě, a kdokoli by mu řekl: ‚Blázne!' bude vydán...
Matouš 26:59...mezi sluhy, aby viděl konec. Vrchní kněží i celá Velerada pak proti Ježíšovi hledali falešné svědectví, aby...
Marek 14:55...sluhy a ohříval se u ohně. Vrchní kněží s celou Veleradou pak proti Ježíši hledali svědectví, aby ho mohli...
Marek 15:1...poradili se staršími a znalci Písma i s celou Veleradou, svázali Ježíše, odvedli ho a vydali Pilátovi....
Lukáš 22:66... vrchní kněží i znalci Písma a odvedli ho do své Velerady. Vyzvali ho: "Jestli jsi Mesiáš, řekni nám to!"...
Jan 11:47...udělal. Vrchní kněží a farizeové shromáždili Veleradu. "Co budeme dělat?" říkali. "Ten člověk dělá...
Skutky 5:21...a učili. Velekněz a jeho stoupenci zatím svolali Veleradu (totiž celé staršovstvo synů Izraele) a poslali...
Skutky 5:27...neukamenoval. Když je přivedli a postavili před Veleradu, velekněz se jich zeptal: "Copak jsme vám přísně...
Skutky 5:34...a začali se radit, jak je zabít. Tehdy vstal ve Veleradě jeden farizeus jménem Gamaliel, učitel Zákona...
Skutky 5:41...v Ježíšově jménu, propustili je. A tak odešliVelerady s radostí, že se jim dostalo cti snášet pohrdání...
Skutky 6:12... takže Štěpána nakonec zatkli a odvedli před Veleradu. Tam postavili falešné svědky, kteří tvrdili: "Ten...
Skutky 6:15...jsme dostali od Mojžíše!" Všichni, kdo seděli ve Veleradě, na něj upřeli pohled a viděli jeho tvář jako tvář...
Skutky 22:30...a nařídil, se sejdou vrchní kněží i celá Velerada. Pak přivedl Pavla a postavil ho před . Pavel...
Skutky 23:1...ho před . Pavel se pozorně rozhlédl po Veleradě a řekl: "Bratři, v každém ohledu mám čisté...
Skutky 23:6...‚Vůdci svého lidu nespílej.'" Pavel věděl, že ve Veleradě je jedna strana saduceů a druhá farizeů, a tak...
Skutky 23:15...jídla, dokud nezabijeme Pavla. Vy teď spoluVeleradou vzkažte veliteli, ho přivede k vám, jako byste...
Skutky 23:20... že požádají, abys zítra přivedl Pavla do Velerady, jako by chtěli jeho věc důkladněji prozkoumat. Ty...
Skutky 23:28... z čeho jej obviňují, přivedl jsem ho do jejich Velerady. Shledal jsem, že jej obviňují kvůli sporným...
Skutky 24:20... jaký zločin na našli, když jsem stál před Veleradou. Snad šlo o to jediné, co jsem mezi nimi zvolal:...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |