Velbloud

Hledám varianty 'velbloud' [ velbloudy (25) velbloudům (1) velbloudů (15) velbloudi (4) velbloudech (3) velblouda (2) velbloud (5) ]. Nalezeny 53 verše.
Genesis 12:16...brav, skot i osly, otroky, otrokyně, oslicevelbloudy. Hospodin však kvůli Abramově manželce Saraj bil...
Genesis 24:10...to. Potom vzal ze stáda svého pána deset velbloudů (neboť ho jeho pán na cestu vypravil všelijakými...
Genesis 24:11...Aramu k Náchorovu městu. Před městem zastavil velbloudy u studny s vodou (bylo to navečer, v době, kdy...
Genesis 24:14...ona odpoví: ‚Jen se napij; zatím napojím tvé velbloudy,' pak je to ta, kterou jsi určil pro svého...
Genesis 24:19... Potom mu řekla: "Načerpám vodu také pro tvé velbloudy, se pořádně napijí." Rychle vylila svůj džbán...
Genesis 24:20...ke studni pro vodu a čerpala pro všechny jeho velbloudy. Ten muž ji zatím mlčky pozoroval, aby poznal,...
Genesis 24:22...zda Hospodin dává jeho cestě zdar, nebo ne. Když velbloudi dopili, vzal ten muž zlatý nosní kroužek vážící...
Genesis 24:30...Přišel tedy k onomu muži a hle, ten dosud stálvelbloudy poblíž pramene. Lában mu řekl: "Pojď, Hospodinův...
Genesis 24:31...stál venku? jsem připravil dům i místo pro velbloudy." Ten muž tedy vešel do domu a odsedlal velbloudy...
Genesis 24:32..." Ten muž tedy vešel do domu a odsedlal velbloudy. Lában dal velbloudům slámu a obrok a přinesl...
Genesis 24:35...a skot, stříbro a zlato, otroky a otrokyněvelbloudy a osly. Sára, manželka mého pána, pak ve svém...
Genesis 24:44...‚Jen se napij, zatím načerpám vodu pro tvé velbloudy,' pak je to ta, kterou Hospodin určil pro syna...
Genesis 24:46...a řekla: ‚Jen se napij; zatím napojím tvé velbloudy.' A tak jsem pil a ona napájela velbloudy. Zeptal...
Genesis 24:61..." Rebeka a její děvečky pak vstaly, vsedly na velbloudy a následovaly onoho muže. Služebník vzal Rebeku a...
Genesis 24:63...přemýšlel. Pozvedl oči a hle, uviděl přicházet velbloudy. Rebeka také pozvedla oči, a když uviděla Izáka,...
Genesis 24:64...pozvedla oči, a když uviděla Izáka, sesedlavelblouda. Zeptala se totiž služebníka: "Kdo je ten muž,...
Genesis 30:43... takže měl množství stád, otrokyň, otrokůvelbloudů i oslů. Jednou Jákob zaslechl, jak Lábanovi...
Genesis 31:17..." A tak Jákob vstal, naložil své děti a ženy na velbloudy a shromáždil všechna svá stáda. Se vším majetkem,...
Genesis 32:8...strach a úzkost. Rozdělil své lidi, brav, skotvelbloudy do dvou táborů, neboť si pomyslel: "Přijde-li...
Genesis 37:25...od Gileádu přicházet karavanu Izmaelitů. Jejich velbloudi nesli vonnou pryskyřici, balzám a myrhu, aby to...
Exodus 9:3...stáda. Vše, co máš na pastvinách, koně, oslyvelbloudy, skot i brav, zasáhne prudký mor! Hospodin ale...
Leviticus 11:4...jsou jen přežvýkavci nebo jen sudokopytníciVelbloud sice přežvykuje, ale nemá rozdělené kopyto - je...
Deuteronomium 14:7...jsou jen přežvýkavci nebo jen sudokopytníciVelbloud, zajíc a daman sice přežvykují, ale nemají...
Soudců 6:5... přicházelo jich jako kobylek, jich a jejich velbloudů bylo bezpočtu. Přicházeli, aby pustošili zem....
Soudců 7:12...národů leželo v údolí jako kobylek! I jejich velbloudů bylo bezpočtu, jako je písku na břehu moře....
Soudců 8:21... Vzal si také ozdobné půlměsíce z krků jejich velbloudů. Izraelci potom Gedeona vybízeli: "Vládni nám -...
Soudců 8:26...midiánských králů ani náhrdelníky z krků jejich velbloudů. Gedeon z toho pak udělal efod a vystavil ho ve...
1. Samuel 15:3...muže i ženy, děti i nemluvňata, skot i bravvelbloudy i osly!" Saul tedy svolal vojsko a nechal je...
1. Samuel 27:9...naživu muže ani ženy, zabíral brav i skot, oslyvelbloudy i oděvy. Potom se vracel k Achišovi. Když se...
1. Samuel 30:17...neunikl kromě čtyř set mladíků, kteří nasedli na velbloudy a uprchli. Tak David dobyl zpět všechno, co...
1. Královská 10:2...dorazila do Jeruzaléma s početnou družinou a s velbloudy nesoucími vonné balzámy, velké množství zlata i...
2. Královská 8:9...vydal naproti a vzal s sebou dary - čtyřicet velbloudů naložil tím nejlepším, co v Damašku bylo. Když...
1. Letopisů 5:21...padli do rukou. Zajali jejich stáda: 50 000 velbloudů, 250 000 koz a ovcí, 2 000 oslů a 100 000 zajatců...
1. Letopisů 12:41... Zabulona a Neftalíma přiváželi jídlo na oslechvelbloudech, mezcích a volech: zásoby mouky, hroudy fíků,...
1. Letopisů 27:30...za skot v údolích Šafat, syn Adlajův; za velbloudy Obil Izmaelský; za oslice Jechdeáš Meronotský; za...
2. Letopisů 9:1...dorazila do Jeruzaléma s početnou družinou a s velbloudy nesoucími vonné balzámy, velké množství zlata i...
2. Letopisů 14:14...tábory pastevců a pobrali spoustu ovcí, kozvelbloudů. Potom se vrátili do Jeruzaléma. Boží Duch...
Ezdráš 2:67...736 koní, 245 mezků, 435 velbloudů a 6 720 oslů. Když dorazili k Hospodinovu domu v...
Nehemiáš 7:69...736 koní, 245 mezků, 435 velbloudů a 6 720 oslů. Někteří vůdcové otcovských rodů...
Job 1:3...a tři dcery, jeho stáda čítala 7 000 ovcí, 3 000 velbloudů, 500 párů dobytka a 500 oslic a také služebnictva...
Job 1:17...další: "Chaldejci se ve třech tlupách vrhli na velbloudy, ukradli je a mládence pobili mečem. Unikl jsem...
Job 42:12...než na počátku. Měl totiž 14 000 ovcí, 6 000 velbloudů, 1 000 párů dobytka a 1 000 oslic. Měl také sedm...
Izaiáš 21:7...po dvou blíží se, jezdce na oslech, jezdce na velbloudech - je sleduje pozorně, velmi pozorně!" A...
Izaiáš 30:6... na hřbetech oslů vezou bohatství, na hrbech velbloudů nesou poklady lidu, který jim nemůže nijak pomoci...
Izaiáš 60:6...poklady, bohatství národů k tobě zamíří. Stáda velbloudů zaplaví, dromedáři z Midiánu a z Efy, přijdou...
Izaiáš 66:20...Na koních, vozech a povozech, na mezcíchvelbloudech pak přivedou všechny vaše bratry ze všech...
Jeremiáš 49:29...vzaty, stanové plachty i všechny věci. Jejich velbloudi budou odvedeni pryč, ‚Hrůza všude kolem!' - tak...
Jeremiáš 49:32...ani závory, žijí o samotě, v bezpečí. Jejich velbloudi jim budou uloupeni, jejich obrovská stáda budou...
Zachariáš 14:15...množství.) Stejná rána postihne i koně, mezkyvelbloudy, osly i všechen dobytek v jejich táborech....
Matouš 19:24...království. A říkám vám znovu: To spíše projde velbloud uchem jehly než boháč do Božího království." Když...
Matouš 23:24...nevynechávat. Slepí vůdcové, komára cedíte, ale velblouda polykáte! Běda vám, znalci Písma a farizeové!...
Marek 10:25...je vejít do Božího království! To spíše projde velbloud uchem jehly než boháč do Božího království." V...
Lukáš 18:25...ti, kdo mají bohatství! To spíše projde velbloud uchem jehly než boháč do Božího království." "Kdo...

Slova obsahující velbloud: velbloud (5) velblouda (2) velbloudech (3) velbloudi (4) velbloudí (4) velbloudic (1) velbloudice (1) velbloudů (15) velbloudům (1) velbloudy (25)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |