Veď

Hledám varianty 'veď' [ vést (14) vedu (4) veďte (3) vedou (17) vedly (3) vedlo (22) vedli (17) vedla (16) vedl (46) vedete (2) vedeš (7) vedeni (3) veden (6) vede (72) veď (13) ]. Nalezen 241 verš.
Genesis 10:19...rody se později rozšířily, takže hranice Kanaánu vedly od Sidonu směrem přes Gerar ke Gaze a směrem přes...
Genesis 12:13...prosím, že jsi sestra, aby se mi díky tobě vedlo dobře a abych díky tobě zůstal naživu." Abram tedy...
Genesis 12:16...vzata do faraonova domu. Abramovi se díky  vedlo velmi dobře - měl brav, skot i osly, otroky, otrokyně...
Genesis 19:17...ho ven a teprve za městem ho propustili. Když ho vedli ven, jeden z nich řekl: "Utíkej o život! Neohlížej se...
Genesis 24:27...pána neodňal své milosrdenství a věrnost a že  vedl po této cestě k domu příbuzných mého pána!" Dívka...
Genesis 24:48...Hospodinu, Bohu svého pána Abrahama, který  vedl pravou cestou, abych pro syna svého pána vybral dceru...
Genesis 30:8...Jákobovi druhého syna. Tehdy Ráchel řekla: "Vedla jsem se sestrou Boží boje a zvítězila jsem!" A tak mu...
Genesis 32:10...ke svému příbuzenstvu, a způsobím, aby se ti vedlo dobře,' nejsem hoden všeho milosrdenství a věrnosti,...
Genesis 32:13... Řekl jsi přece: ‚Jistě způsobím, aby se ti vedlo dobře, a učiním, že tvého semene bude jako mořského...
Genesis 38:25...řekl: "Vyveďte ji ven, je upálena!" ji vedli, když vtom poslala svému tchánovi vzkaz: "Jsem...
Genesis 43:18...je do Josefova paláce. Když ale uviděli, kam je vedou, polekali se a říkali si: "Určitě nás sem dal odvést...
Exodus 3:1...tchána, midiánského kněze Jetra. Jednou, když vedl stádo hluboko do pouště, přišel k Boží hoře Oréb....
Exodus 5:23... abych tvým jménem mluvil k faraonovi, se lidu vede ještě hůř, a ty svůj lid vůbec nevysvobozuješ!" ...
Exodus 13:18...by litovat a vrátit se do Egypta." Bůh je tedy vedl oklikou, cestou přes poušť k Rudému moři. Synové...
Exodus 13:21...je ve dne předcházel v oblakovém sloupu, aby je vedl na cestě, a v noci v ohnivém sloupu, aby jim svítil....
Exodus 15:13... však láskou provázíš, svou silou zvolna vedeš jej k příbytku své svatosti. Národy roztřesou se,...
Exodus 32:1...Árona. "Honem, udělej nám boha, který by nás vedl!" pobízeli ho. "Kdo , co je s tím Mojžíšem, který...
Exodus 32:23...zlému. Řekli mi: ‚Udělej nám boha, který by nás vedl! Kdo , co je s tím Mojžíšem, který nás vyvedl z...
Exodus 32:34...toho, kdo proti mně zhřešil. Nyní však jdiveď lid, kam jsem ti řekl. Hle, můj anděl půjde před tebou....
Exodus 33:12... Mojžíš Hospodinu namítl: "Pohleď, říkáš mi: ‚Veď tento lid dál,' ale neukázal jsi mi, koho se mnou...
Numeri 11:12...v náručí, jako nosí chůva nemluvně'? Jak je mám vést do země, kterou jsi s přísahou slíbil jejich otcům?...
Numeri 14:3...jsme nezemřeli na této poušti! Proč nás Hospodin vede do země? Abychom padli mečem? Aby se naše ženy a...
Deuteronomium 2:8... Vyhnuli jsme se cestě přes pláň Arava, jež vede od Eilatu a Ecjon-geberu, a vydali se cestou přes...
Deuteronomium 3:16...území od Gileádu k potoku Arnon (jehož středem vede hranice) a k potoku Jabok, který tvoří hranici...
Deuteronomium 5:16...přikázal Hospodin, tvůj Bůh, jsi dlouho živvede se ti dobře na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh...
Deuteronomium 5:29... přikázání, aby se jim i jejich dětem navěky vedlo dobře! Jdi a řekni jim, se vrátí ke svým stanům...
Deuteronomium 8:2...na celou tu cestu, kterou Hospodin, tvůj Bůhvedl těchto čtyřicet let po poušti, aby pokořil a...
Deuteronomium 8:16...aby pokořil a vyzkoušel, aby se ti v budoucnu vedlo šťastně. Neříkej si proto v srdci: "Díky svým...
Deuteronomium 22:7...si smíš vzít, ale matku musíš pustit, aby se ti vedlo šťastně a byl jsi dlouho živ. Když budeš stavět nový...
Deuteronomium 30:5...i odtamtud posbírá! Hospodin, tvůj Bůh, přivede do země, kterou získali tví otcové, a znovu ji získáš....
Jozue 11:5...a utábořili se společně u meromských vod, aby vedli válku proti Izraeli. Hospodin ale řekl Jozuovi:...
Jozue 11:18...krále a nechal je pobít. Se všemi těmito králi vedl Jozue dlouhý boj. Kromě Hivejců bydlících v Gibeonu...
Jozue 15:2...k poušti Cin úplně na jihu: Jejich jižní hranice vede od zálivu na jižním konci Mrtvého moře, vybíhá na jih...
Jozue 15:4...ke Karce a pokračuje k Acmoně. Dál pak hranice vede Egyptským potokem, dosáhne ke Středozemnímu moři....
Jozue 15:9...severním konci údolí Refaim. Od vrcholu hory vede hranice k vodnímu prameni Neftoach, míří k městům...
Jozue 15:11... Potom hranice míří k severnímu svahu Ekronuvede k Šikeronu, přechází horu Baala a pokračuje na Jabneel...
Jozue 16:5...synové Efraimovi: Hranice jejich dědictví vede na východě od Atarot-adaru k Hornímu Bet-choronu....
Jozue 16:6... k Hornímu Bet-choronu. Potom hranice vede k moři. Od Michmetatu na severu se hranice stáčí na...
Jozue 16:8...Jericha a vybíhá k Jordánu. Západně od Tapuachu vede hranice potokem Kána, než dosáhne k moři. To je...
Jozue 17:7...zbývajícím Manasesovým synům. Manasesova hranice vede od Ašeru k Michmetatu, který leží východně od Šechemu,...
Jozue 17:9...jsou města patřící Efraimovi. Manasesova hranice vede po severní straně potoka, dosáhne ke Středozemnímu...
Jozue 18:18... Sestupuje ke kameni Rubenova syna Bohanavede ke srázu severně od Bet-aravy, kde klesá do Aravy....
Jozue 19:12...k potoku naproti Jokneamu. Směrem na východ vede od Saridu zpět k pomezí Kislot-tabor, dále pak k...
Jozue 19:22...En-chadu a Bet-pacec. Hranice se dotýká Táboravede podél Šachecimy a Bet-šemeše, než dosáhne Jordánu. Je...
Jozue 19:33...syny Neftalímovy pro jejich rody: Jejich hranice vede od Chelefu, od dubu v Caananimu přes Adami-nekeb a...
Soudců 1:36...byli podrobeni nuceným pracím. Emorejská hranice vedla od průsmyku Akrabim, od Sely výše. Z Gilgalu do...
Soudců 5:2...a Barák, syn Abinoamův, tuto píseň: Vůdcové když vedou v Izraeli, když jeho lid je ochotný - veleben budiž...
Soudců 16:26...mezi sloupy, Samson požádal chlapce, který ho vedl za ruku: "Nech sáhnout na sloupy, které drží tenhle...
1. Samuel 8:5...cestách. Raději nám tedy ustanov krále, nás vede - tak je to přece u všech národů." Když ale řekli:...
1. Samuel 8:6...národů." Když ale řekli: "Dej nám krále, nás vede," Samuelovi se to nelíbilo. Modlil se proto k...
1. Samuel 8:20...národy; nám vládne vlastní král, nás vede, za nás bojuje!" Samuel tedy vyslechl všechna slova...
1. Samuel 12:2... a ustanovil jsem nad vámi krále. Teď vás tedy povede král. jsem starý a šedivý a moji synové jsou...
1. Samuel 18:5... kamkoli ho Saul posílal, a na všech taženích si vedl úspěšně. Saul ho proto jmenoval velitelem bojovníků. V...
1. Samuel 18:14...do boje i zpět. David si ale na všech taženích vedl úspěšně a Hospodin byl s ním. Když Saul viděl, jak...
1. Samuel 18:15...byl s ním. Když Saul viděl, jak úspěšně si vede, měl z něj hrůzu. Všichni v Izraeli i v Judovi ale...
1. Samuel 18:17... dám ti ji za ženu. Jen buď mým vojevůdcemveď Hospodinovy boje." (Saul si totiž říkal: nepadne mou...
1. Samuel 25:28...pánu jistě zbuduje trvalý dům, neboť můj pán vede Hospodinovy boje a za celou tu dobu se na tobě nenašlo...
1. Samuel 29:6...jsi spolehlivý a líbí se mi, jak si v mém vojsku vedeš. Ode dne, kdy jsi ke mně přišel, dodnes ti opravdu...
2. Samuel 3:25...Přišel oklamat - chtěl vyzvědět, jak si vedeš; chtěl vyzvědět všechno, co děláš!" Jakmile Joáb od...
1. Královská 2:40...hledat své otroky. Když odcházel z Gatuvedl si otroky s sebou. Když se Šalomoun dozvěděl, že Šimei...
1. Královská 7:34...vše bylo odlité. Ke čtyřem rohům každého stojanu vedla čtyři ramena jednolitá se stojanem. Na vrcholu měl...
1. Královská 8:16... co řekl: ‚Ode dne, kdy jsem svůj lid Izrael vyvedl z Egypta, jsem ze žádného izraelského kmene nevyvolil...
1. Královská 10:19...ze slonoviny a pokryl ho čistým zlatem. K trůnu vedlo šest stupňů. Opěradlo měl okrouhlé, po obou stranách...
1. Královská 13:34...knězem. Toto byl hřích Jeroboámova domu, který vedl k jeho pádu a k jeho vyhlazení ze země. V době...
2. Královská 11:19...gardu i stráže a spolu se vším lidem země vedli krále z Hospodinova chrámu Bránou strážců do...
2. Královská 23:22...beránka se nekonal od dob soudců, kteří kdysi vedli Izrael, ani za celou dobu izraelských a judských...
1. Letopisů 5:10...pouště sahající k řece Eufrat. Za Saulových dnů vedli válku s Hagrity, přemohli je a obydleli všechny...
1. Letopisů 5:19... vládnoucích lukem a vycvičených k boji. Ti vedli válku s Hagrity, s Jeturem, Nafišem a Nodabem. Během...
1. Letopisů 16:5...a chvalozpěvy Hospodinu, Bohu IzraeleVedl je Asaf a za ním byl Zachariáš, Jaaziel, Šemiramot,...
1. Letopisů 17:7...- jsem vzal z pastvin, od ovcí, abys vedl můj lid Izrael. Byl jsem s tebou všude, kam ses vydal,...
1. Letopisů 20:1...pomoc. Na jaře, když králové vyrážejí do bojevedl Joáb válečnou výpravu. Vyplenil zemi Amonců, přitáhl k...
1. Letopisů 26:16...Šupim a Chosa si vylosovali Západní bránu, k níž vede vyvýšená silnice. Hlídka stála vedle hlídky: na...
1. Letopisů 28:3...mi řekl: ‚Nepostavíš dům mému jménu, neboť jsi vedl války a proléval jsi krev.' Hospodin, Bůh Izraele,...
2. Letopisů 6:6...zůstávalo jméno, a vyvolil jsem Davida, aby vedl můj lid Izrael.' Můj otec David toužil postavit chrám...
2. Letopisů 9:18...ze slonoviny a pokryl ho ryzím zlatem. K trůnu vedlo šest stupňů, které byly spolu se zlatou podnoží...
2. Letopisů 20:1...Amonci a některými Meunity, aby proti Jošafatovi vedli válku. Jošafatovi bylo oznámeno: "Přitáhla proti tobě...
2. Letopisů 23:13...do Hospodinova chrámu, a hle - u svého sloupu vedle vchodu stojí král s veliteli a trubači po boku!...
2. Letopisů 23:20...i vůdce lidu a spolu se vším lidem země vedli krále z Hospodinova chrámu Horní bránou do...
2. Letopisů 25:8...nikým z Efraima. Pokud vytáhneš, můžeš si v boji vést jakkoli statečně, Bůh ale před nepřítelem srazí....
2. Letopisů 25:16... si s tebou poradil a zahladí , protože si vedeš svou a na moji radu nedbáš." Judský král Amaciáš se...
2. Letopisů 32:8...je Hospodin, náš Bůh, připravený nám pomáhatvést náš boj." A lid se na ta slova judského krále...
2. Letopisů 32:11...asyrského krále,' myslíte, že vás nepodvádíVede vás na smrt hladem a žízní! Mluví snad Ezechiáš o tom...
2. Letopisů 32:16...z ruky vysvobodit vás!" Jeho služebníci vedli proti Hospodinu Bohu a proti jeho služebníku...
Nehemiáš 12:42... Uzi, Jochanan, Malkiáš, Elam a Ezer. Zpěváci pozvedli hlas, vedeni Jizrachiášem. Toho dne se obětovaly...
Job 13:18...výklad vám v uších zní. Teď jsem připraven vést svou při vědom si toho, že jsem nevinný. Kdo se to...
Job 15:5...a bráníš rozjímání před Bohem! Tvá ústa totiž vede špatnost a rozhodl ses mluvit prohnaně. Tvá ústa - ne...
Job 30:23...větru unášíš, smýkáš mnou v hrozné vichřiciVedeš na smrt, to jistě vím - do domu určeného všem...
Job 31:29...neštěstí nepřítele, copak jsem jásal, když se mu vedlo zle? Svá ústa jsem nikdy nenechal hřešit tím, že bych...
Job 37:15...Božích divech přemýšlej. Rozumíš, jak Bůh oblaka vede, jak na nich rozsvěcuje blesk? Rozumíš rovnováze...
Job 38:19...rozměry? Jen pověz, když všemu rozumíš! Kudy vede cesta k příbytku světla? A kde přebývá temnota? Umíš...
Job 38:24...pro čas soužení, pro dny bojů a válčení? Kudy vede cesta, kterou se štěpí blesky? Odkud se východní vítr...
Job 38:32...Orionův pás? Dáváš v jejich čas vyjít planetámvedeš Medvědici a její mláďata? Ovládáš nebeská pravidla?...
Žalmy 5:9... Kvůli mým nepřátelům, Hospodine, ve své spravedlnosti veď, svou cestu přede mnou prosím urovnej!...
Žalmy 25:5...mi, Hospodine, cesty své, svým stezkám nauč Veď a pravdě své, vždyť ty jsi Bůh, můj Zachránce,...
Žalmy 25:9...je Hospodin, hříšníkům cestu zjevuje. Ke spravedlnosti vede ponížené, ponížené učí cestě své....
Žalmy 27:11...mi, Hospodine, cestu svou, kvůli mým nepřátelům veď stezkou srovnanou! Nevydej prosím zvůli mých...
Žalmy 31:4...Jsi přece skála a tvrz, pro své jméno  veď a provázej. Vyveď z pasti, kterou mi nastražili,...
Žalmy 34:15...a konej dobro, usiluj o pokoj a nechej se jím vést. Hospodinovy oči hledí ke spravedlivým, své uši...
Žalmy 45:15...šat zlatem protkaný. V barevném rouchu ji vedou ke králi, za jdou panny, družičky - k tobě...
Žalmy 56:9...Svým hněvem, Bože, smeť ty pohany! Ty vedeš v patrnosti každý můj útěk, slzy schovej do své...
Žalmy 74:22...tvé jméno nuzní a ubozí! Povstaň , Bože, a veď svou při, vzpomeň, jak se ti blázni denně rouhají!...
Žalmy 77:20... země se třásla, chvěla se! Tvá cesta, Boževedla přes moře, tvá stezka přes vody mohutné. I když tvé...
Žalmy 77:21...vody mohutné. I když tvé šlépěje nešlo rozeznatvedl jsi lid svůj, ovce své, rukou Mojžíše a Árona. Poučný...
Žalmy 105:22...dvořanům poroučel podle libosti, jeho poradce vedl k moudrosti. Do Egypta tenkrát přišel Izrael, Jákob...
Žalmy 107:7...v tísni, a on je vysvobodil z jejich úzkostíVedl je po cestě nejpřímější, aby dosáhli města k bydlení....
Žalmy 119:35...Zákon dodržel, jsem mu celým srdcem poslušenVeď po stezce přikázaní svých, tu jsem si přece oblíbil....
Žalmy 119:154...mi záchranu, nezapomínám přece na Zákon tvůj.  Veď moji při a buď mi Zastáncem; jak jsi zaslíbil, prosím...
Žalmy 136:16...smetl do moře - jeho láska trvá navěky! On vedl svůj lid po poušti - jeho láska trvá navěky! On...
Žalmy 139:10... kdybych se usadil za mořem dalekým, i tam by  vedla ruka tvá, tvá pravice by držela! Kdybych si řekl -...
Žalmy 139:24...držím se cesty škodlivé, a cestou věčnosti  veď! Pro předního zpěváka. Žalm Davidův...
Žalmy 143:10... - vždyť jsi můj Bůh! Tvůj laskavý Duch  vede po zemi srovnané. Obživ , Hospodine, pro jméno...
Přísloví 3:17... Její cesty jsou plné potěšení, její kroky vždy vedou k pokoji. Stromem života je těm, kdo se drží,...
Přísloví 4:11...chci učit, po přímých stezkách chci vést. Půjdeš-li, tvůj krok nic nezastaví, jestliže poběžíš,...
Přísloví 5:5... Její nohy míří k hlubinám smrti, její kroky vedou do pekel. O stezku života se nijak nezajímá, vrtkavým...
Přísloví 5:8...moji, neuhýbejte od mých výroků! Daleko od  vede tvá cesta, k jejímu vchodu chraň se přiblížit! Svou...
Přísloví 7:27... všech jejích obětí je bezpočet! Cesta do pekel vede jejím domem, do síní smrti se prudce svažuje! Což...
Přísloví 8:16...vladaři a panovníci právo určují. S mojí pomocí vedou vůdci, velmoži a všichni, kdo rozhodují na zemi. ...
Přísloví 10:16...poctivého prospívá životu, darebákův zisk vede ke hříchu. Kdo se drží poučení, míří k životu,...
Přísloví 11:19...se, kdo seje spravedlnost, mzdu trvalou. Spravedlnost jistě k životu vede, honba za špatností ale ke...
Přísloví 11:23...je krásná žena bez špetky rozumu. Touhy spravedlivých vedou jen k dobru, z nadějí darebáků zbude vztek....
Přísloví 12:24...rukám bude svěřena vláda, zahálčivost však vede k porobě. Starosti člověka tíží v srdci, laskavé slovo...
Přísloví 12:28...člověka cenný majetek. Život je na stezce spravedlnosti, vyšlapaná cesta vede ke smrti. Moudrý syn...
Přísloví 13:10...svítí vesele, svíce darebáků uhasne. Pýcha vede jen ke sporům, moudří však dají na radu. Rychle nabyté...
Přísloví 13:15... Zdravý rozum si získá přízeň, cesta proradných vede k záhubě. Rozvážně chová se každý, kdo rozum, hňup...
Přísloví 14:23...a věrnost patří dobrosrdečným. Tvrdá práce vždy vede k zisku, řečnění však jenom k chudobě. Korunou...
Přísloví 15:24...radost; jak dobré je slovo v pravý čas! Rozumné vede vzhůru cesta života, aby unikli peklu v hlubinách....
Přísloví 16:17...nejčistší je získat rozumnost. Cesta upřímných vede pryč od zla; kdo hlídá svou cestu, svou duši uchrání....
Přísloví 21:5...ničemů - to vše je hřích. Plány pracovitých vedou k zisku, zbrklost přináší jenom chudobu. Poklady...
Přísloví 23:12...totiž mocný - sám proti tobě povede jejich přiVeď svoji mysl ke vzdělání, své uši k řečem poučným. Své...
Přísloví 24:11...ty, kdo jsou vlečeni k smrti, ujmi se těch, jež vedou k popravě! Copak chceš říci: "My jsme to nevěděli"?...
Kazatel 8:14...nebojí. Na zemi se však děje ta marnost, že spravedlivým se vede, jako by páchali zločiny, zatímco zlosynům...
Kazatel 11:9...ze srdce vesel se, dokud jsi mlád. Jdi, kam  vede tvé vlastní srdce, za tím, co vidíš svýma očima. Buď...
Píseň 8:2...políbila a nikdo by se na za to nezlobilVést bych mohla, odvést si do domu své matky, své...
Izaiáš 3:13...cestu, po níž měl jsi jít! Hospodin povstal, aby vedl při, stojí, aby soudil zástupy. Hospodin vznáší žalobu...
Izaiáš 27:8...jeho vrahové? Zahnal jsi je do vyhnanstvívedl jsi s nimi svoji při. Prudkým vichrem jsi je odvál...
Izaiáš 41:11...Budou jako nic a zahynou ti, kteří s tebou vedli boj. I kdybys je hledal, nenajdeš ty, kdo útočili na...
Izaiáš 48:17...jsem Hospodin, tvůj Bůh, který učí úspěchuvede po cestě, po níž bys jít měl. Kdybys tak poslouchal...
Izaiáš 48:21...svého služebníka Jákoba!" Nežíznili, když je vedl pouštěmi, vyvedl pro vodu ze skály; rozetnul skálu...
Izaiáš 53:7... a přestože trpěl, ústa neotevřel. Na smrt byl veden jako beránek, jak ovce před střihači oněměl, ústa...
Izaiáš 55:4... Hle, učinil jsem ho svědkem pro lidi, aby vedl a učil zástupy. Hle, zavoláš národy, které neznal jsi,...
Izaiáš 63:11...dny, na Mojžíše a jeho lid: Kde je Ten, který je vedl mořem spolu s pastýřem svých stád? Kde je Ten, který...
Izaiáš 63:12...vložil do nitra svého svatého Ducha; který je vedl svou slavnou paží po Mojžíšově pravici; který před...
Izaiáš 63:13...rozdělil, aby si získal jméno navěky; který je vedl skrze hlubiny bez klopýtnutí jak koně na pláni? Jako...
Izaiáš 63:14...dobytek schází do údolí, tak je Hospodinův Duch vedl k odpočinutí. Takto jsi doprovázel svůj lid, abys své...
Izaiáš 66:9...i porod? praví Hospodin. Copak , který vedu k porodu, lůno uzavřu? praví tvůj Bůh. S Dcerou...
Jeremiáš 2:7... zemí, kterou se nechodí, kde není ani živáčka?' Vedl jsem vás do země krásné jako sad, abyste požívali dary...
Jeremiáš 14:18...- vyčerpaní hlady! Proroci i kněží v celé zemi vedou své řemeslo a nic netuší." To jsi opravdu Judu...
Jeremiáš 22:15...neměl co jíst a pít? Jednal však poctivě a spravedli, a tak se mu vedlo dobře. Hájil práva chudých a...
Jeremiáš 42:6... svého Boha, k němuž posíláme, aby se nám vedlo dobře. Ano, poslechneme Hospodina, svého Boha!" Po...
Jeremiáš 50:9...jako berani před ovcemi! Hle, probouzím,  vedu proti Babylonu srocení mocných národů ze země severní....
Pláč 3:58...a říkal jsi mi: "Neboj se!" Když mi šlo o životvedl jsi mou při, tys , Hospodine, vykoupil! křivdy,...
Ezechiel 14:3...hnusné modly a stavějí si před oči to, co je vede k špatnosti. Mám snad odpovídat na jejich modlitby?...
Ezechiel 14:4...hnusné modly a stavěl si před oči to, co ho vede k špatnosti, a přitom by se vypravil za prorokem, ...
Ezechiel 14:7...hnusné modly a stavěl si před oči to, co ho vede k špatnosti, a přitom by se vypravil za prorokem, aby...
Ezechiel 27:12...zdech ke tvé dokonalé kráse. Taršiš s tebou vede obchody kvůli množství tvého bohatství; za tvé zboží...
Ezechiel 27:16...ti ebenovým dřevem a sloními kly. Aram s tebou vede obchody kvůli množství tvého zboží; platí ti tyrkysem,...
Ezechiel 27:18...prosem, medem, olejem a balzámy. Damašek s tebou vede obchody kvůli množství tvého zboží a všelijakého...
Ezechiel 27:23... Eden i kupci ze Sáby, Asýrie a Kilmadu s tebou vedou obchody; obchodují s tebou vzácnými látkami,...
Ezechiel 40:16...byla brána 50 loktů dlouhá. Po stranách brány vedla do výklenků mezi pilíři okénka, která se směrem...
Ezechiel 40:26... Byla 50 loktů dlouhá a 25 loktů širokáVedlo k sedm schodů a na protilehlé straně měla síň. Po...
Ezechiel 40:31...nádvoří. Měla pilíře s palmovými ornamentyvedlo k osm schodů. Pak vnitřním nádvořím vedl na...
Ezechiel 40:32...vedlo k osm schodů. Pak vnitřním nádvořím vedl na východ. Zde změřil bránu a měla stejné rozměry jako...
Ezechiel 40:34...i druhé straně pilíře s palmovými ornamentyvedlo k osm schodů. Poté přivedl k severní bráně....
Ezechiel 40:37...i druhé straně pilíře s palmovými ornamentyvedlo k osm schodů. Ze síně brány vedl vchod do...
Ezechiel 40:38...ornamenty a vedlo k osm schodů. Ze síně brány vedl vchod do postranní místnosti, kde se omývaly zápalné...
Ezechiel 41:11...po stranách na šířku 20 loktů. Z prostranství vedly vchody do postranních komor, jeden ze severu a druhý...
Ezechiel 42:4...ve třech poschodích nad sebou. Na severní straně vedla před místnostmi 10 loktů široká a 100 loktů dlouhá...
Ezechiel 42:9...podél celé stavby. Před spodními místnostmi tak vedla chodba, do níž se na východě vcházelo z vnějšího...
Ezechiel 42:12... Ke vchodům do místností jižní budovy tedy vedla chodba podél příslušné zdi a na jejím začátku byl...
Ezechiel 46:19...nebyl vyháněn ze svého vlastnictví." Poté  vedl průchodem po straně brány ke svatým místnostem pro...
Ezechiel 47:2...pravé strany chrámu na jih od oltáře. Poté odvedl severní branou ven a vedl okolo k východní bráně...
Daniel 7:8...rohu jsem spatřil jakoby lidské oči a ústa, jež vedla pyšné řeči. Díval jsem se dál a uviděl toto: Byly...
Daniel 7:11...jsem se dál, neboť jsem slyšel, jaké pyšné řeči vedl onen malý roh. Vtom jsem uviděl, jak ta šelma byla...
Daniel 7:20...místo, a proč ten roh měl oči a ústa, jež vedla pyšné řeči, a proč vypadal mohutněji než ostatní....
Daniel 7:21...Díval jsem se tedy dál a viděl jsem, jak ten roh vede válku proti svatým a přemáhá je. Vtom ale přišel ten...
Ozeáš 5:1... královský dome, nakloň ucho! Tento soud je veden proti vám, neboť jste v Micpě byli past, na hoře...
Ozeáš 10:4...však krále měli, jak by nám mohl pomoci?" Vedou své řeči, uzavírají smlouvy lživými sliby a jejich...
Amos 2:10...shora od koruny dolů po kořeny. jsem vás vyvedl z Egypta a čtyřicet let po poušti vedl vás, aby vám...
Micheáš 6:1...národy!" Slyšte, co praví Hospodin: "Vstaňveď žalobu před horami, pahorky slyší, co prohlásíš!...
Nahum 1:3... však velmi mocný - neopomíjí trest! Jeho cesta vede bouří a vichřicí, mraky jsou prach od jeho kroků....
Ageus 1:5...praví Hospodin zástupů: Všimněte si, jak se vám vede. Sejete mnoho, a sklízíte málo. Jíte, a nenajíte se....
Ageus 1:7...praví Hospodin zástupů: Všimněte si, jak se vám vede! Vypravte se do hor, přivezte dřevo a stavte chrám. ...
Zachariáš 4:2...kahany a k těm sedmi kahanům na vrcholu svícnu vede po sedmi hubicích. A u něj stojí dvě olivy, jedna...
Malachiáš 3:15...Proto říkáme: Blaze nadutcům! Nejlépe se vede zločincům - pokoušejí Boha, ale trestu uniknou." Tehdy...
Matouš 4:1...Syn, kterého jsem si oblíbil." Tehdy byl Ježíš veden Duchem na poušť, aby tam byl pokoušen od ďábla....
Matouš 7:13...těsnou branou. Prostorná brána a široká cesta vede do záhuby a kdekdo tudy kráčí. Těsná brána a úzká...
Matouš 7:14...kdekdo tudy kráčí. Těsná brána a úzká cesta však vede k životu a málokdo ji nachází. Dávejte si pozor na...
Marek 14:44..."Je to ten, kterého políbím. Chopte se hoveďte ho opatrně." Jakmile přišel, hned přistoupil k němu a...
Lukáš 2:27...smrt, dokud neuvidí Hospodinova MesiášeVeden Duchem tedy přišel do chrámu. Když rodiče přinesli...
Lukáš 4:1...vrátil od Jordánu plný Ducha svatého a Duch jej vedl na poušť. Čtyřicet dní tam byl pokoušen ďáblem a v...
Lukáš 6:39...zase odměřeno." Pověděl jim přirovnání: "Může vést slepý slepého? Nespadnou oba do jámy? Není učedníka...
Lukáš 23:32...stromem, co se stane se suchým?" K popravě s ním vedli ještě další dva muže, zločince. Když přišli na místo...
Jan 7:12...hledali. "Kde je?" vyptávali se. V lidu se o něm vedlo mnoho řečí; někteří říkali: "Je dobrý!" a jiní zas:...
Jan 7:32...on?" Jakmile farizeové uslyšeli, že zástup o něm vede takové řeči, společně s vrchními kněžími na něj...
Jan 18:28...zapřel. Vtom zakokrhal kohout. Ježíše zatím vedli od Kaifáše do prokurátorova paláce. Právě svítalo....
Jan 19:4...tloukli holemi. Pilát pak znovu vyšel ven. "Hlevedu ho ven k vám," řekl jim. "Vězte, že podle je...
Skutky 7:40... Řekli Áronovi: ‚Udělej nám bohy, kteří by nás vedli! Kdo , co se stalo s tím Mojžíšem, který nás vyvedl...
Skutky 8:32...v Písmu četl, bylo toto: "Jak ovce na porážku veden byl, jako když beránek před střihačem oněmí, ústa...
Skutky 8:36...mu zvěstoval Ježíše. [37] A jak jeli, cesta vedla kolem nějaké vody. Komoří zvolal: "Pohleď, voda - co...
Skutky 12:10...i druhou stráž, přišli k železné bráně, která vedla do města, a ta se jim sama od sebe otevřela. Vyšli...
Skutky 13:11...mlha, takže tápal kolem sebe a hledal, kdo by ho vedl za ruku. Když prokonzul uviděl, co se stalo, uvěřil,...
Skutky 15:2...být spaseni." Pavel a Barnabáš s nimi proto vedli nemalý spor a hádku, a tak bylo rozhodnuto, že Pavel,...
Skutky 19:4..." odpověděli. Pavel jim řekl: "Jan svým křtem vedl lidi k pokání a vyzýval je k víře v toho, který měl...
Skutky 19:21...a rozmáhalo se. Po těchto událostech se Pavel veden Duchem rozhodl, že se přes Makedonii a Řecko vydá do...
Skutky 25:19...němu nějaké těžké obvinění, jak bych očekávalVedli s ním jen spor o nějakých otázkách toho jejich...
Skutky 26:4... Všichni Židé vědí, jaký život jsem od mládí vedl, zpočátku v vlasti a potom v Jeruzalémě. Znají ...
Římanům 2:4...a trpělivosti? Nechápeš, že Boží dobrota vede k pokání? Ty si ale svou tvrdostí a nekajícím srdcem...
Římanům 5:16...lidského hříchu je také rozdíl. Jediné provinění vedlo k soudu a odsouzení, ale Boží dar vede k...
Římanům 6:21...Co jste měli z toho všeho, za co se teď stydíteVedlo to jen ke smrti. A co teď máte z toho, že jste...
Římanům 8:6... ale lidé Ducha na věci Ducha. Tělesné smýšlení vede ke smrti, ale smýšlení Ducha k životu a pokoji....
Římanům 8:14...těla Duchem, budete žít. Všichni, kdo se dají vést Božím Duchem, jsou totiž Božími syny. Nepřijali jste...
Římanům 9:31...z víry. Izrael usiloval plnit Zákon, jenž měl vést ke spravedlnosti, ale tohoto cíle nikdy nedosáhl....
Římanům 10:10...vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy pak vede ke spáse....
Římanům 14:19...Bohu a uznávaný lidmi. Usilujme tedy o to, co vede k pokoji a vzájemnému budování. Nenič Boží dílo kvůli...
1. Korintským 7:35... abych vás nějak omezoval, ale abych vám pomohl vést počestný život v bezvýhradné oddanosti Pánu. Pokud ...
1. Korintským 12:2...chodili k němým modlám, jak jste k tomu byli vedeni. Proto chci, abyste věděli, že nikdo, kdo mluví v...
2. Korintským 3:7... Jestliže ta služba byla tak slavná, ačkoli vedla ke smrti, slavnější je služba...
2. Korintským 7:9...z vašeho zármutku, ale z toho, že váš zármutek vedl k pokání. Zarmoutili jste se v souladu s Bohem, takže...
2. Korintským 7:10...škodu. Zbožný zármutek totiž působí pokání, jež vede ke spáse, takže není čeho litovat. Světský zármutek...
Galatským 5:18... abyste nemohli dělat, co chcete. Když jste však vedeni Duchem, nejste pod Zákonem. Projevy tělesnosti jsou...
Efeským 5:18... rozumějte Pánově vůli. Neopíjejte se vínem (což vede k prostopášnosti), ale nechávejte se naplnit Duchem....
Efeským 6:3...to je první přikázání se zaslíbením: "aby se ti vedlo dobře a abys žil dlouho na zemi." Vy, otcové,...
Filipským 1:27...v jednom duchu a že společně jako jedna duše vedete zápas o víru evangelia. Nedejte se nijak vystrašit...
Filipským 1:30...boj, jaký jste viděli u , a jak slyšítevedu jej i nadále. Je-li v Kristu nějaké povzbuzení,...
Filipským 2:3...lásku, jednu duši, jednu mysl. Nikdy se nedejte vést soupeřivostí nebo ješitností, ale raději žijte v...
2. Tesalonickým 3:5...pokyny a budete tak činit i nadále. Kéž Pán vede vaše srdce k Boží lásce a ke Kristově vytrvalosti!...
1. Timoteus 1:4...zabývat bájemi a nekonečnými rodokmeny, které vedou jen k dohadování namísto naplňování Božího záměru ve...
1. Timoteus 2:2...i za všechny vysoko postavené, abychom mohli vést klidný a pokojný život ve vší zbožnosti a počestnosti....
1. Timoteus 2:15...je ovšem záchrana - její i všech těch, kdo vedou rozumný život ve víře, lásce a svatosti. Je pravda,...
1. Timoteus 5:14...rád, aby se mladší vdovy vdávaly, rodily dětivedly domácnost a nedávaly nepříteli žádnou příležitost k...
2. Timoteus 2:17...dál od Boha. Takové řeči se šíří jako rakovinaVedou je lidé jako Hymenaios a Filetos, kteří zbloudili z...
Židům 7:11...vyšel vstříc. Kdyby levitské kněžství vedlo k dokonalosti (kvůli níž byl lidu dán Zákon), proč by...
Židům 13:5... vždyť smilníky a cizoložníky čeká Boží soudVeďte nezištný život a buďte spokojeni s tím, co máte....
Židům 13:17...jsou Bohu příjemné. Poslouchejte ty, kteří vás vedou, a buďte poddajní; bdí totiž nad vašimi životy jako...
Židům 13:24...vás s ním. Pozdravte všechny, kteří vás vedou, i všechny svaté. Pozdravují vás bratři z Itálie. ...
Jakub 4:5...naprázdno? Copak Duch, který v nás přebývávede k nevraživosti? Naopak, nabízí úžasnou milost! Říká...
1. Petr 2:12...se tělesných žádostí, jež ohrožují duši, a veďte mezi pohany poctivý život. Místo aby vás pomlouvali...
1. Petr 3:2...svých žen, když uvidí, jak čistý a uctivý život vedete. Vaše krása nespočívá ve vnějších věcech - v...
1. Petr 3:11...zlo a koná dobro, usiluje o pokoj a nechá se jím vést. Hospodinovy oči hledí ke spravedlivým, uši naklání k...
Juda 1:10...a to, co znají pudově jako nerozumná zvířata, je vede do záhuby. Běda jim! Vydali se Kainovou cestou, pro...
Zjevení 13:5...šelmě? Kdo s může bojovat?" Dostala ústa, jež vedla pyšné a rouhavé řeči, a byla dána moc působit...

Slova obsahující veď: doveď (1) doveďte (1) neuveď (2) odveď (3) odveďte (6) proveď (5) proveďte (2) převeď (1) přiveď (22) přiveďte (20) sveď (1) uveď (1) veď (13) veďte (3) vyveď (11) vyveďte (5) zaveď (3) zaveďte (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |