Valí

Hledám varianty 'valí' [ valit (1) valily (5) valil (3) valí (12) val (8) ]. Nalezeno 29 veršù.
Exodus 9:33...i krupobití rázem skončily a na zem se přestal valit déšť. A když farao uviděl, že déšť, krupobití i hromy...
Soudců 7:13...sen: Viděl jsem, jak se na midiánský tábor valil pecen ječného chleba. Dostal se ke stanu a vrazil...
2. Samuel 20:15... Navršili k městu násep, který dosahoval na ochranný val. Když celé Joábovo vojsko začalo...
2. Samuel 22:9...pohnuly, před jeho hněvem se roztřásly. Dým se valil z jeho chřípí, stravující oheň z jeho úst, plamenné...
2. Královská 25:1...před městem a začali kolem něj stavět obléhací val. Město zůstalo obleženo do jedenáctého roku krále...
Job 19:12...šiku útočí jeho armáda, proti mně vrší dobývací val, můj stan obléhají kolem dokola. Mým vlastním bratrům...
Job 30:14... Širokou průrvou pronikají, jak záplava se valí troskami. Všechny ty hrůzy se na vrhly, mou...
Job 36:28...mlze na déšť srážely, aby se pak z mraků proudem valily a skrápěly lidstvo v hojnosti. Což někdo rozumí, jak...
Job 41:12...pochodeň, roj jisker létá kolem něj. Dým se mu valí od nozder, jako když rákos hoří pod kotlem. Svým...
Žalmy 18:9...pohnuly, před jeho hněvem se roztřásly. Dým se valil z jeho chřípí, stravující oheň z jeho úst, plamenné...
Žalmy 42:8...tvých peřejí, všechny tvé vlny a tvé příboje se valí přese . Ve dne kéž Hospodin svou lásku ukáže, v noci...
Žalmy 77:18...se i mořské hlubiny! Vody se proudem z mraků valily, nebesa zněla hřímáním, tvé střely všemi směry...
Žalmy 88:17... jsem bezradný. Tvůj prudký hněv se přese  valí, zdrcen jsem tvými hrůzami! Pořád obkličují jako...
Žalmy 105:41... Otevřel skálu, vody vytryskly, proudem se valily po poušti! Pamatoval na to, co svatě zaslíbil svému...
Přísloví 26:27...odhalena. Kdo jámu kopá, sám do padá; kdo valí balvan, toho zavalí. Prolhaný jazyk svou oběť nenávidí...
Kazatel 9:14... a když je oblehl, navršil kolem něj mohutný val. V tom městě byl jeden chudý mudrc a ten je svou...
Izaiáš 14:31...Filištíni se třesou strachy! Od severu se valí vojsko jako dým, nikdo nezaostává za jeho řadami. Co...
Izaiáš 15:3...střechách i náměstích jen samé kvílení; slzy se valí po tvářích. Chešbon a Eleale bědují, jejich nářek zní...
Jeremiáš 1:14...jsem, "jak se naklání od severu." "Od severu se valí neštěstí na všechny obyvatele země," řekl mi Hospodin....
Jeremiáš 5:7...co jsem je nasytil, odešli cizoložit, houfem se valí do domu nevěstky. Hřebci jedni vykrmení a vilní, po...
Jeremiáš 52:4...před městem a začali kolem něj stavět obléhací val. Město zůstalo obleženo do jedenáctého roku vlády...
Ezechiel 4:2...je začni obléhat. Postav proti němu obléhací val, navrš proti němu násep, rozmísti proti němu jednotky a...
Ezechiel 7:26...děs! Budou hledat pokoj - zbytečněValí se pohroma za pohromou, zlá zpráva jedna za druhou. Od...
Ezechiel 21:27...proti branám, navršit násep a vybudovat val. Jim to bude připadat jako mylná věštba - vždyť se mu...
Ezechiel 26:8...vyvraždí mečem, postaví proti tobě obléhací val, navrší k tobě násep a zvedne proti tobě štít. Udeří...
Amos 5:24... nechci poslouchat vaše hraní na loutny! se valí právo jako mocná řeka, spravedlnost jako proud, jenž...
Abakuk 3:10...řekami, hory zahlédly a se svíjejí. se valí vodní přívaly, z hlubiny je slyšet hučení, do výšky se...
Matouš 8:24...se náhle strhla veliká bouře, takže se vlny valily přes loď. On ale spal. Přistoupili tedy a vzbudili...
Marek 4:37... Tehdy se strhla veliká větrná bouře. Vlny se valily na loď a ta se naplňovala vodou. On ale spal na...

Slova obsahující valí: neuvalíte (1) odvalí (3) přivalí (1) svalím (2) uvalí (1) uvalím (7) uvalíte (1) valí (12) valící (1) vytrvalí (3) zavalí (2) zavalím (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |