Važ

Hledám varianty 'važ' [ važte (5) vážit (2) vážíš (1) vážily (2) vážilo (3) vážili (1) vážila (2) vážil (2) váží (4) váže (1) važ (1) vázáni (1) vázána (3) vázali (1) ]. Nalezeno 27 veršù.
Genesis 37:7...jim: "Poslechněte si prosím můj senVázali jsme na poli snopy. Můj snop náhle vstal a zůstal...
Numeri 7:85...misek, 12 zlatých pohárků. Každá stříbrná mísa vážila 130 šekelů a každá obětní miska 70. Stříbrné nádobí...
Numeri 7:86... Každý z dvanácti zlatých pohárků plných kadidla vážil 10 šekelů. Zlaté pohárky vážily celkem 120 šekelů...
Numeri 30:15...potvrdil všechny její sliby i závazky, jimiž je vázána. Potvrdil je, neboť v den, kdy o nich uslyšel, mlčel...
Numeri 31:52...zlaté šperky. Všechno zlato odevzdané Hospodinu vážilo 16 750 šekelů. (Bojovníci ovšem kořistili každý pro...
Soudců 8:26... Nakonec ty zlaté náušnice, které si vyžádalvážily 1 700 šekelů, nepočítaje ony půlměsíce a přívěsky a...
1. Samuel 2:29...a dary, které jsem určil Příbytku? Svých synů si vážíš více nežli . Vykrmili jste se tím nejlepším z...
1. Letopisů 20:2...sňal korunu z Molochovy hlavy a ukázalo se, že vážila talent zlata. Měla na sobě drahokam, který pak David...
2. Letopisů 3:9...sty talenty ryzího zlata; jen zlato na hřebech vážilo padesát šekelů. Zlatem potáhl i stropy. Do místnosti...
Ester 1:17...o královně donese všem ženám, přestanou si vážit svých manželů! Budou říkat: ‚Král Xerxes poslal pro...
Job 26:8...sever nad prázdnem, zavěšuje zemi na ničem. On váže vody do oblak, mračno pod nimi se však netrhá. On...
Žalmy 15:4... kdo zaslouží zavržení, ctitelů Hospodina však váží si, kdo nemění to, co odpřisáhl, i kdyby na to...
Přísloví 4:8...moudrost, za všechno své jmění získej rozumnostVaž si a ona vyvýší , poctí , když ji k sobě...
Přísloví 8:10...poučení berte raději než stříbro, mého vědění si važte nad zlato. Daleko nad perly je moudrost nádherná, nic...
Izaiáš 46:6...se mi někdo podobá? Lidé sypou zlato z měšceváží stříbro na váze - najímají zlatníka, aby jim z toho...
Ezechiel 4:10...ho jíst 390 dnů. Tvůj denní příděl stravy bude vážit 20 šekelů a budeš ho jíst pravidelně ve stejný čas. K...
Ezechiel 45:12... Základní jednotkou je chomer. Šekel  váží dvacet ger. Dvacet a pětadvacet a patnáct šekelů ...
Skutky 5:13...sloupoví. Nikdo jiný se tam k nim neodvažoval připojit, ale lid si jich velmi vážil. Množství...
Římanům 7:2...po dobu jeho života? Vždyť i manželka je zákonem vázána ke svému muži, jen dokud dotyčný žije. Jakmile...
1. Korintským 7:15... Bratr ani sestra nejsou v takových případech vázáni. Bůh vás povolal k pokoji. Copak víš, ženo, zda...
1. Korintským 7:39...dobře, a kdo se nežení, dělá ještě lépe. Žena je vázána zákonem, dokud její muž žije. Pokud její muž zemře,...
1. Korintským 16:18... na duchu a jistě i vás. Takových lidí si važte. Pozdravují vás sbory v Asii. Velmi vás v Pánu...
Filipským 2:3...nebo ješitností, ale raději žijte v pokořevažte si druhých víc než sebe. si každý nehledí jen sebe...
Filipským 2:29...s patřičnou radostí a takových, jako je on, si važte. Vždyť málem umřel pro Kristovo dílo; dal v sázku...
1. Tesalonickým 5:13...vás. Za to, co dělají, si jich nesmírně važte. Mějte mezi sebou pokoj. Vyzýváme vás, bratři,...
Židům 12:9...nebyli jeho děti, leda nevlastní. Když jsme si vážili svých tělesných otců, kteří nás vychovávali, neměli...
Židům 13:4...ti, kdo také mají tělo. Manželství si všichni váží a manželské lože je bez poskvrny, vždyť smilníky a...

Slova obsahující važ: neodvažoval (4) neodvažovali (2) neodvažuj (4) neodvažuje (1) neopovažuj (1) neopovažujte (2) nepovažuj (1) neuvažujte (1) odvažte (3) odvažuje (1) odvažuji (1) opovaž (1) opovažuješ (2) považ (2) považoval (6) považovali (1) považován (4) považovaní (1) považováni (1) považováno (2) považovaným (1) považte (3) považuje (6) považujeme (1) považuješ (3) považujete (1) považuji (4) považují (1) považujte (2) přivaž (2) přivažte (1) rozvaž (2) rozvažte (1) rozvažujte (3) svažte (2) svažuje (1) uvaž (2) uvažoval (2) uvažte (1) važ (1) važte (5) zavaž (1) závaží (9) znevažovali (1) znevažování (1) znevažují (1) zvaž (1) zvažovala (1) zvažte (1) zvažuje (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |