Vždyť

Hledám varianty 'vždyť' [ vždyť ]. Nalezeno 478 veršù.
Genesis 12:19...tvá manželka? Proč jsi říkal: ‚Je to sestra'? Vždyť jsem si ji vzal za ženu! Zde máš svou manželku, vezmi...
Genesis 18:18...snad před Abrahamem, co se chystám udělatVždyť z Abrahama jistě bude věhlasný a mocný národ a v něm...
Genesis 19:20... a je maličké. Nech prosím utéct do nějvždyť je tak malé - a zůstanu naživu." On odvětil: "Hle, i...
Genesis 20:3...mu: "Kvůli ženě, kterou sis vzal, teď zemřešVždyť je vdaná za jiného muže!" Abimelech s ale ještě...
Genesis 22:12...mu nedělej! jsem poznal, že jsi bohabojnývždyť jsi kvůli mně neušetřil svého syna, svého jediného."...
Genesis 25:30...hlt toho červeného, tady toho červeného jídlavždyť jsem vyčerpaný!" (A proto se mu říká Edom, Červený.)...
Genesis 26:27... Izák se jich zeptal: "Proč ke mně přicházíteVždyť nenávidíte a vyhnali jste od vás." Odpověděli:...
Genesis 27:36...zvolal: "Tak proto dostal jméno Jákob, PodrazákVždyť dvakrát podrazil: vzal mi prvorozenství a hle,...
Genesis 29:34... řekla: "Tentokrát se ke mně můj muž připojívždyť jsem mu porodila tři syny!" A proto dostal jméno Levi...
Genesis 30:20...darem! Konečně můj manžel bude mít v úctěvždyť jsem mu porodila šest synů!" Dala mu tedy jméno...
Genesis 31:15...podíl nebo dědictví? Copak nás nemá za cizíVždyť nás prodal a všechny peníze shrábl! Všechno bohatství...
Genesis 32:11...věrnosti, kterou jsi svému služebníku prokázalvždyť jsem tento Jordán překročil pouze s holí, a teď jsou...
Genesis 37:27...ho prodat Izmaelitům a nevztahujme na něj rucevždyť je to náš bratr, naše tělo!" A bratři ho poslechli....
Genesis 38:26...poznal, zvolal: "Ona je spravedlivější než vždyť jsem ji nechtěl provdat za svého syna Šelu!" A...
Genesis 44:8...Tvoji služebníci by takovou věc nikdy neudělaliVždyť jsme ti z kanaánské země přišli vrátit stříbro, které...
Genesis 45:20... A neohlížejte se s lítostí za svým majetkemvždyť vám bude patřit to nejlepší z Egypta!" A Izraelovi...
Genesis 46:30... Izrael tehdy Josefovi řekl: "Teď mohu zemřítVždyť vidím tvou tvář - ty opravdu žiješ!" Josef pak řekl...
Genesis 49:6..., k jejich spolku se nepřidávej, slávo Vždyť pobili muže ve svém hněvu, zmrzačili býky ve svém...
Exodus 4:10...ani teď, když jsi promluvil ke svému služebníkuVždyť se mi plete jazyk v ústech!" "Kdo dal člověku ústa?"...
Exodus 5:8...cihel, jako vyráběli dosud. Nic jim neslevujtevždyť zahálejí. To proto vykřikují: ‚Pojďme obětovat našemu...
Exodus 6:12... neposlechli - jak by tedy poslechl faraoVždyť mám neobratné rty!" Hospodin pak mluvil k Mojžíšovi a...
Exodus 6:30...tobě." Mojžíš ale Hospodinu namítl: "Pohleďvždyť koktám! Copak farao bude poslouchat?" Hospodin...
Exodus 16:7... neboť slyšel vaše reptání proti HospodinuVždyť kdo jsme my, že reptáte proti nám?" Mojžíš...
Exodus 18:11... že Hospodin je větší než všichni bohovévždyť vysvobodil svůj lid z moci Egypťanů, kteří je pyšně...
Exodus 22:20... Přistěhovalci neubližuj ani ho neutiskujvždyť jste sami byli přistěhovalci v Egyptě! Nikdy...
Exodus 22:26...svého bližního, vrať mu ho do západu slunceVždyť je to jeho jediná přikrývka, tím pláštěm přikrývá...
Exodus 23:21... nepopouzej ho. Neodpustí totiž vaše proviněnívždyť v něm přebývá jméno! Budeš-li jej však opravdu...
Exodus 32:11..."Hospodine, proč hoříš hněvem proti svému liduVždyť jsi jej vyvedl z Egypta velikou silou a mocnou rukou....
Exodus 33:13... abych znal a nacházel u tebe milost. Pohleďvždyť tento národ je tvůj lid!" Ten odpověděl: "...
Leviticus 10:17...jste oběť za hřích nesnědli na svatém místěVždyť je svatosvatá a byla vám dána, abyste sňali vinu obce...
Leviticus 11:44...se jimi, abyste se nestali nečistýmiVždyť jsem Hospodin, váš Bůh! Posvěťte se a buďte svatí,...
Leviticus 11:45...se žádnou havětí plazící se po zemiVždyť jsem Hospodin, který vás vyvedl z Egypta, abych...
Leviticus 17:11... Toho, kdo krev, vyvrhnu z jeho liduVždyť život těla je v krvi! Proto jsem vám ji určil na...
Leviticus 17:14... musí vycedit jeho krev a přikrýt ji prachemVždyť životem každého tvora je krev, právě ta je jeho...
Leviticus 19:34...jako k vlastnímu. Miluj ho jako sám sebevždyť jste sami byli přistěhovalci v Egyptě! jsem...
Leviticus 20:7...z jeho lidu. Proto se posvěťte a buďte svatívždyť jsem Hospodin, váš Bůh! Zachovávejte pravidla a...
Leviticus 21:12...ze svatyně, a znesvětit tak svatyni svého Bohavždyť je na něm znak zasvěcení, olej pomazání jeho Boha! ...
Leviticus 21:15...lidu, aby neznesvětil své símě ve svém liduVždyť jsem Hospodin, jeho Posvětitel!" Hospodin...
Leviticus 21:23...k oltáři - jinak by znesvětil mou svatyniVždyť jsem Hospodin, jejich Posvětitel." Tak Mojžíš...
Leviticus 22:7... bude čistý a bude moci jíst ze svatých darůvždyť je to jeho pokrm. Nesmí se však poskvrnit tím, že by...
Leviticus 25:17...svého bližního, ale každý se boj svého Bohavždyť jsem Hospodin, váš Bůh! Plňte pravidla a ...
Leviticus 26:1...zemi ani tvarovaný kámen, abyste se mu klaněliVždyť jsem Hospodin, váš Bůh! Zachovávejte soboty a...
Leviticus 26:44...s nimi skoncoval a porušil svou smlouvu s nimiVždyť jsem Hospodin, jejich Bůh! Vzpomenu si kvůli nim...
Numeri 11:13...otcům? Kde mám vzít maso pro všechen tento lidVždyť na s pláčem naléhají: ‚Dej nám maso, chceme jíst!'...
Numeri 14:17...' Kéž se teď prosím rozmůže tvá síla, Pane můjVždyť jsi sám řekl: ‚Hospodin je nesmírně trpělivý a velmi...
Numeri 14:42...Hospodinův rozkaz? Nemůžete uspět! Nevyrážejtevždyť mezi vámi není Hospodin a vaši nepřátelé vás porazí!...
Numeri 16:11...tlupa jste se tedy srotili proti Hospodinuvždyť kdo je Áron, že reptáte proti němu?" Mojžíš pak...
Numeri 31:16...jste nechali všechny ty ženy naživuVždyť právě ony na Balaámovu radu svedly syny Izraele od...
Numeri 35:34...ji prolil. Nesmíš poskvrnit zem, v níž bydlíteVždyť uprostřed přebývám sám - Hospodin bydlím...
Deuteronomium 5:25...může zůstat naživu. Proč ale máme riskovat smrtVždyť nás ten ohromný oheň může pohltit! Budeme-li nadále...
Deuteronomium 6:15...cizí bohy, žádné z bohů okolních národůVždyť Hospodin, tvůj Bůh, jenž uprostřed tebe přebývá, je...
Deuteronomium 7:7... k vám Hospodin přilnul a vyvolil si vásvždyť jste nejnepatrnější z národů! Avšak proto, že si vás...
Deuteronomium 7:21... kdo se před tebou skryli. Neměj z nich strachvždyť uprostřed tebe je Hospodin, tvůj Bůh, veliký a hrozný...
Deuteronomium 10:19...jej krmí a šatí. Proto milujte přistěhovalcevždyť jste sami byli přistěhovalci v Egyptě! Hospodina,...
Deuteronomium 12:23...čistý. Jen se utvrď v tom, abys nejedl krevvždyť krev, to je život! Nesmíš tedy s masem jíst jeho...
Deuteronomium 12:31..." Nic takového Hospodinu, svému Bohu, nedělejVždyť pro své bohy dělají vše, co Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 13:6...z domu otroctví. Odstraň ze svého středu zlovždyť ten bludař chtěl strhnout z cesty, po níž ti...
Deuteronomium 13:11...se připojí všechen lid. Ukamenuj ho k smrtivždyť chtěl odtrhnout od Hospodina, tvého Boha, který ...
Deuteronomium 15:18... ti není zatěžko propustit jej na svoboduvždyť se ti za těch šest let vyplatil dvakrát více nežli...
Deuteronomium 23:8...o jejich prospěch. Edomských se však nestraňvždyť jsou to tvoji příbuzní. Nestraň se ani Egypťanů -...
Deuteronomium 24:6...zástavy domácí mlýnek, ba ani jeho horní kámenvždyť by vzal do zástavy sám život! Bude-li někdo přistižen...
Deuteronomium 24:15...den ještě před západem slunce mu vyplať mzduVždyť je chudý, závisí na tom jeho život! Jinak bude kvůli...
Deuteronomium 30:20... svého Boha, poslouchej ho a přimkni k němuVždyť na tom záleží tvůj život a délka tvých dnů! Pak budeš...
Deuteronomium 31:18... však v ten den zcela skryji svou tvářvždyť se obrátili k cizím bohům! Proto teď napište tuto...
Deuteronomium 32:47...Zákona. To slovo pro vás vůbec není planévždyť je to váš život! Díky němu budete dlouho živi v zemi,...
Deuteronomium 33:12...u něj v bezpečí! On jej ochraňuje každý denvždyť odpočívá v jeho náručí." O Josefovi řekl: "Jeho zemi...
Jozue 2:9..."Vím, že Hospodin vám dal tuto zem," řekla jim. "Vždyť jsme kvůli vám strachy bez sebe! Všichni obyvatelé...
Jozue 7:3...a obyvatele Aj pobijí. Nezatěžuj všechen lidvždyť je jich tam málo." A tak z lidu vytáhlo asi tři...
Jozue 15:19...bys ráda?" "Dej mi, prosím, dárek," odpověděla. "Vždyť jsi mi dal zem v negevské poušti. Kéž bys mi dal...
Jozue 23:10...nikdo neobstál. Jediný z vás jich zažene tisícvždyť za vás bojuje Hospodin, jak vám zaslíbil! Pečlivě...
Jozue 24:18...v zemi. I my tedy budeme sloužit Hospodinuvždyť on je náš Bůh!" Ale Jozue lidu řekl: "Nebudete moci...
Jozue 24:19...lidu řekl: "Nebudete moci sloužit Hospodinuvždyť je to svatý Bůh. Je to žárlivý Bůh; nesnese vaše...
Soudců 1:15...bys ráda?" "Dej mi, prosím, dárek," odpověděla. "Vždyť jsi mi dal zem v negevské poušti. Kéž bys mi dal...
Soudců 4:14...je den, kdy ti Hospodin vydal Siseru do rukouVždyť před tebou jde sám Hospodin!" A tak Barák vyrazil z...
Soudců 6:22...anděl, vykřikl: "Ach, Pane můj, HospodineVždyť jsem tváří v tvář uviděl Hospodinova anděla!" "Buď...
Soudců 8:22..."Vládni nám - ty, tvůj syn i syn tvého synaVždyť jsi nás zachránil z rukou Midiánců!" Gedeon jim...
Soudců 13:22...anděl. "Určitě zemřeme!" řekl své ženě. "Vždyť jsme viděli Boha!" "Kdyby nás Hospodin chtěl zabít,"...
Soudců 17:13..."Teď ke mně Hospodin určitě bude dobrotivývždyť mám za kněze levitu!" Izrael byl tenkrát bez krále....
Soudců 19:9... se chýlí k večeru. Zůstaňte prosím na nocVždyť se smráká. Přespi tu a pohov si. Zítra si...
Soudců 21:7...s těmi, kdo zbyli? Jak jim opatříme ženyVždyť jsme přísahali při Hospodinu, že jim nikdo nedáme...
Soudců 21:22...stěžovat, řekneme jim: Mějte s nimi slitovánívždyť jsme v boji neukořistili dost žen pro všechny! Vy...
Růt 2:10..."Čemu vděčím za tu laskavost, že se ke mně znášVždyť jsem cizinka." Boáz odpověděl: "Slyšel jsem, co...
Růt 3:9... "Přikryj svou služebnici křídlem svého pláštěvždyť jsi náš příbuzný." "Hospodin ti žehnej, dcero," řekl...
Růt 4:6...ten příbuzný řekl: "Tak to ho vykoupit nemohuvždyť bych ohrozil vlastní dědictví! Vykup to pole místo...
1. Samuel 2:24... To ne, synové moji! Slyším nedobré zprávyvždyť svádíte Hospodinův lid! Hřeší-li člověk proti člověku...
1. Samuel 9:20...dny ztratily, si nedělej starosti. se našlyVždyť ke komu se upíná touha celého Izraele? Přece k tobě a...
1. Samuel 12:21... které nemohou nijak prospět ani zachránitvždyť jsou to marnosti! Hospodin pro své veliké jméno svůj...
1. Samuel 13:13...jsi rozkaz, který ti dal Hospodin, tvůj BůhVždyť Hospodin by tvé kralování nad Izraelem utvrdil na...
1. Samuel 14:6...těch neobřezanců. Snad bude Hospodin při násVždyť Hospodinu není zatěžko zvítězit, jich je mnoho...
1. Samuel 14:45...je živ Hospodin, ani vlas mu z hlavy nespadneVždyť mu dnes pomáhal Hospodin!" A tak lid zachránil...
1. Samuel 15:20...a zachoval se v Hospodinových očích zle?" "Vždyť jsem Hospodina poslechl!" odpověděl Saul. "Vydal jsem...
1. Samuel 18:23... že je to maličkost, stát se královým zetěmVždyť jsem jen bezvýznamný chudák." Když dvořané Saulovi...
1. Samuel 19:4...neubližuje svému služebníku Davidovi," řekl mu. "Vždyť ti nijak neublížil. Naopak, velmi ti svou službou...
1. Samuel 20:8... Tehdy , svému služebníku, prokaž laskavostvždyť jsi se mnou před Hospodinem vstoupil do smlouvy....
1. Samuel 22:8...z vás všech udělá velitele tisíců a stovekVždyť jste se proti mně všichni spikli! Nikdo mi neřekne,...
1. Samuel 22:14...ze všech tvých služebníků je věrný jako DavidVždyť je to králův zeť, velitel tvé tělesné stráže a požívá...
1. Samuel 23:3...a Keilu osvobodíš." Davidovi muži ale namítali: "Vždyť se bojíme tady v Judsku. To máme ještě ke všemu...
1. Samuel 24:7... provedl něco takového. Nevztáhnu na něj rukuvždyť je to Hospodinův pomazaný!" Těmi slovy David své muže...
1. Samuel 24:11... Řekl jsem si, že na svého pána nevztáhnu rukuvždyť je to Hospodinův pomazaný. Podívej se, otče, jen se...
1. Samuel 24:18... "Jsi spravedlivější než ," řekl Davidovi. "Vždyť jsi mi odplácel dobrem, ale jsem ti odplácel zlem....
1. Samuel 26:20...krev neskropí zem daleko od Hospodinovy tvářeVždyť izraelský král vytáhl hledat pouhou blechu. Jako...
1. Samuel 28:12...najednou hlasitě vykřikla: "Proč jsi podvedlVždyť ty jsi Saul!" "Neboj se," řekl král. "Co vidíš?"...
1. Samuel 29:4... kam mu řekneš. Přece s námi nepůjde do bojeVždyť by se v bitvě postavil proti nám! Čím by se mohl...
1. Samuel 29:5...svému pánu zalíbit více než hlavami těchto mužůVždyť je to přece ten David, o kterém se při tancích...
2. Samuel 3:24...šel za králem. "Co jsi to provedl?" řekl mu. "Vždyť za tebou přišel Abner! Jak to, žes ho propustil a on...
2. Samuel 13:20...bratr. "Zatím o tom ale musíš mlčet, sestrovždyť je to tvůj bratr. Neber si to tak." Támar pak zůstala...
2. Samuel 13:33... že by snad zemřeli všichni královští synovéVždyť zemřel jen Amnon!" Abšalom mezitím uprchl. Když se...
2. Samuel 14:13...král takto mluví, jako by obvinil sám sebevždyť sám nedovolil svému vyhnanci vrátit se domů. Všichni...
2. Samuel 14:17...si řekla: Kéž slovo pana krále přinese klidVždyť pan král rozlišuje dobro a zlo jako Boží anděl. Kéž...
2. Samuel 16:11...tehdy Abišajovi a všem svým služebníkům řekl: "Vždyť i můj vlastní syn mi usiluje o život, natožpak tento...
2. Samuel 18:5...a Itajovi: "Zacházejte mi s Abšalomem šetrněvždyť je to můj chlapec!" Celé vojsko slyšelo, jaké příkazy...
2. Samuel 18:13...‚Dávejte pozor na mého chlapce Abšaloma.' Vždyť bych tím ohrozil vlastní život! Před králem se nic...
2. Samuel 18:20...poslem. Můžeš zvěstovat jindy, ale dnes nevždyť zemřel královský syn." Joáb tedy poručil jednomu...
2. Samuel 18:22...tím Habešanem." "Proč bys běžel právě ty, synuVždyť nemáš dobré zprávy," odpověděl Joáb. "Přesto chci...
2. Samuel 19:22...Ceruji, ho přerušil: "Nemá snad Šimei zemřítVždyť zlořečil pomazanému Hospodinovu!" "Co je vám do toho,...
2. Samuel 22:20...však podpíral, vyvedl na svobodu, uhájil vždyť rád! Hospodin odplatil mi za moji spravedlnost,...
2. Samuel 23:17...jako oběť Hospodinu. "Hospodin chraň," zvolal, "vždyť je to krev těch mužů! Šli tam s nasazením života!" A...
1. Královská 2:22... "To pro něj rovnou žádej královstvíVždyť je to můj starší bratr a navíc na své straně kněze...
1. Královská 8:46...a zjednej jim právo. Kdyby zhřešili proti toběvždyť není člověka, který by nehřešil - a ty by ses na ...
1. Královská 8:51...u jejich věznitelů, aby se nad nimi slitovaliVždyť jsou tvůj lid, tvé vlastní dědictví! Vyvedl jsi je z...
1. Královská 8:53... a kdykoli k tobě budou volat, vyslýchejVždyť ty jsi je, Hospodine, Pane můj, oddělil ze všech...
1. Královská 18:9...vydáváš svého služebníka do rukou AchaboviVždyť zabije! Jakože je živ Hospodin, tvůj Bůh, není...
1. Královská 18:14...říkáš: ‚Jdi oznámit svému pánovi - Eliáš je tu.' Vždyť zabije!" Eliáš mu odpověděl: "Jakože je živ...
1. Královská 18:27...se jim Eliáš začal posmívat: "Křičte hlasitějivždyť je to bůh! Třeba se zapovídal nebo si šel ulevit....
1. Královská 20:32...mi život!" "On ještě žije?" podivil se Achab. "Vždyť je to můj spojenec!" Ti muži to pochopili jako dobré...
1. Královská 21:2...vinici. Udělám si z zelinářskou zahraduvždyť sousedí s mým palácem! Dám ti místo jinou vinici,...
1. Královská 22:18...Pány nemají, vrátí se domů každý v pokoji!" "Vždyť jsem ti to říkal," obrátil se izraelský král k...
2. Královská 8:27...v Hospodinových očích zlé, tak jako dům AchabůvVždyť se do Achabova domu přiženil! Spolu s Achabovým synem...
2. Královská 18:26..."Mluv prosím ke svým služebníkům aramejskyvždyť rozumíme. Nemluv s námi hebrejsky. Lid na hradbách to...
1. Letopisů 11:19...mám pít krev těchto mužů, kteří nasadili životVždyť tu vodu přinesli s nasazením života!" A nechtěl se...
1. Letopisů 12:19... pokoj buď tobě i tvým pomocníkům pokoj buďvždyť ti pomáhá sám tvůj Bůh!" A tak je David přijal a...
1. Letopisů 13:3...přidají, a přeneseme k nám Truhlu našeho Bohavždyť jsme ji za Saulových dnů nevyhledávali." Celé...
2. Letopisů 1:9...potvrdí slovo, které jsi dal mému otci DavidoviVždyť jsi učinil králem lidu početného jako zemský prach...
2. Letopisů 1:10...dovedl vycházet i přicházet v čele tohoto liduVždyť kdo by dokázal spravovat tento tvůj nesmírný lid?"...
2. Letopisů 2:7...cedrové, cypřišové a santálové dřevo z LibanonuVždyť vím, jak tvoji služebníci v Libanonu dovedou kácet...
2. Letopisů 6:36...a zjednej jim právo. Kdyby zhřešili proti toběvždyť není člověka, který by nehřešil - a ty by ses na ...
2. Letopisů 15:7...soužením. Vy se však vzchopte a nepolevujtevždyť vaše námaha odplatu." Když Asa uslyšel tato slova,...
2. Letopisů 18:17...Pány nemají, vrátí se domů každý v pokoji!" "Vždyť jsem ti to říkal," obrátil se izraelský král k...
2. Letopisů 20:9...se před tento chrám a před tebe saméhovždyť v tomto domě přebývá tvé jméno - a budeme z našich...
2. Letopisů 34:21...Hospodina ohledně slov nalezené knihyVždyť je na nás vylit nesmírný Hospodinův hněv! Ten vzplál...
Nehemiáš 1:10... jež jsem si vyvolil za příbytek pro své jméno.' Vždyť to jsou tví služebníci, tvůj lid, který jsi vykoupil...
Nehemiáš 5:5...naši bratři? Nejsou naše děti jako jejich děti?! Vždyť budeme muset prodat své syny a dcery do otroctví!...
Nehemiáš 8:9...vyučovali lid, říkal: "Netruchlete a neplačtevždyť dnes je svátek Hospodina, vašeho Boha! Jděte," řekl...
Nehemiáš 8:10... Dnes je svátek našeho Pána. Netrapte sevždyť Hospodinova radost je vaše síla!" Podobně lid těšili...
Nehemiáš 13:17..."Co to děláte za špatnost?!" ptal jsem se jich. "Vždyť znesvěcujete sobotu! Právě tohle dělali vaši otcové,...
Job 8:19...‚Neznám ,' vida ho - jemu se šťastně povedevždyť jinde z prachu vykvete. Bůh se bezúhonných nezříká,...
Job 11:18...rozzáří, i tma se promění v svítání. Buď klidnývždyť je tu naděje - rozhlédneš se kolem a v klidu ulehneš....
Job 13:16...ním obhájit. Jedině tak bych se mohl zachránitvždyť před něj nepřijde žádný bezbožník! Dobře poslouchejte...
Job 19:21...dásně. Smilujte, smilujte se, vy přátelévždyť Boží ruka bije ! Musíte s Bohem na pořádat ten...
Job 19:29...věci je přece v něm.' Vy sami ale meče bojte sevždyť mečem trestá hněv, a tak soud sami poznáte." Sofar...
Job 21:6...na a zděste se, ruku na ústa si položteVždyť i , když na to pomyslím, celý se třesu zděšením....
Job 21:30...pocestných? Nepřijímáte jejich svědectvíVždyť v čase neštěstí je zlosyn ušetřen, v den rozhněvání...
Job 21:33...hrobem budou bdít. Lehká mu bude země pohřebnívždyť za ním kráčí celé procesí a předcházejí ho nesčetní....
Job 25:5...Bohem? Může být čistý, kdo z ženy zrodil seVždyť ani měsíc dost světla nedává, ani hvězdy nejsou ryzí...
Job 27:12...o Božím jednání, o Všemohoucím jsem nic netajilVždyť jste to všichni sami viděli - proč tedy mluvíte...
Job 31:2...se svýma očima, že se nebudu dívat po dívkáchVždyť jaký úděl Bůh z nebe udílí, jaké dává Všemohoucí...
Job 31:32...‚Kéž by nám dal trochu masa; máme hlad'? Vždyť ani cizinec nemusel venku nocovat, své dveře jsem...
Job 34:3... slova, mudrci, vy znalci, naslouchejte miVždyť ucho umí rozlišovat slova, jako umí jazyk pokrm...
Job 34:9...se do spolku se zločinci, řadí se mezi ničemyVždyť říká: ‚Člověku není k ničemu usilovat o Boží oblibu!'...
Job 34:18...Chceš snad Mocného a Spravedlivého odsouditVždyť on i králi řekne: ‚Jsi ničemník!' a šlechticům: ‚Vy...
Job 34:36...soudnosti! Jen je Job zkoušen ještě vícvždyť tu odpovídá jako hanebník! Vždyť jenom vrší jeden...
Job 34:37...ještě víc, vždyť tu odpovídá jako hanebníkVždyť jenom vrší jeden hřích na druhý, šíří mezi námi...
Job 40:14...v hrobě zastřené! sám pak budu chválit vždyť zachraňuje vlastní pravice! Jen se na behemota...
Žalmy 5:10... veď, svou cestu přede mnou prosím urovnejVždyť v jejich ústech není upřímnosti, jejich nitro je plné...
Žalmy 5:11... doplatí! Zavrhni je, že mají tolik vinvždyť proti tobě povstali! Doufající v tebe však budou...
Žalmy 7:9...bude soudit národy! Obhaj , Hospodinevždyť jsem nevinný, jsem bez úhony, můj Nejvyšší! Ukonči...
Žalmy 18:20...však podpíral, vyvedl na svobodu, uhájil vždyť rád! Hospodin odplatil mi za moji spravedlnost,...
Žalmy 22:29...tváří se klanět budou všechny rodiny a národyVždyť Hospodinovo je království, on vládne nad národy!...
Žalmy 24:2... co je na , celý svět i s jeho obyvatelivždyť ji sám založil nad oceány, nad vodními proudy ji...
Žalmy 25:5...svým stezkám nauč . Veď a pravdě svévždyť ty jsi Bůh, můj Zachránce, na tebe spoléhám každý...
Žalmy 25:16...vyprostí! Smiluj se, prosím, na pohlédnivždyť jsem tak sám, tak ztrápený! Zbav soužení, jež v...
Žalmy 25:21...zahanben! Poctivost a přímost kéž střeží vždyť ty, Hospodine, jsi naděje! Bože, vykup Izrael ze...
Žalmy 26:1...jeho soužení! Žalm Davidův. Suď , Hospodinevždyť žiji poctivě, v Hospodina doufám, nedám se odradit....
Žalmy 31:5... Vyveď z pasti, kterou mi nastražilivždyť jsi mou posilou! Do tvých rukou svěřuji svého ducha,...
Žalmy 34:10... jenž doufá v něj! Ctěte Hospodina, jeho svatívždyť jeho ctitelům nic neschází. I draví lvi někdy...
Žalmy 37:2...kvůli zlosynům, nezáviď těm, kdo křivdu působívždyť jako tráva uschnou znenadání, jak jarní zeleň...
Žalmy 37:8...umane. Vyhni se hněvu, zanech zášti, nezlob sevždyť to jen uškodí. Bídáci přece budou vymýceni, doufající...
Žalmy 37:40... zachrání je před ničemy, vysvobodí jevždyť v něho doufají! Památeční žalm Davidův...
Žalmy 38:3...své prchlivosti, ve svém rozzuření nekárejVždyť jsem probodán tvými šípy, tvá ruka drtí ! Tvůj...
Žalmy 38:18... říkám si, jen se nepyšní nad mým selhánímVždyť jsem přece na pokraji pádu a stále trpím bolestí,...
Žalmy 45:12...a poslouchej: Na svůj lid i na dům otce zapomeňvždyť po tvé kráse touží král - před ním se skloň, on je...
Žalmy 50:6...ve smlouvě!" Jeho spravedlnost nebesa zvěstujívždyť Bůh je soudce - on jediný! séla "Slyš, lide můj, a...
Žalmy 50:17...moje zákony, mou smlouvu do úst proč bereš siVždyť přece nechceš dát se poučit, slova za hlavu jsi...
Žalmy 51:7...jsi proto spravedlivý, oprávněn jsi odsouditVždyť nesu vinu od narození, hříšný jsem od svého početí...
Žalmy 53:6...napadli , Bůh sám rozptýlí a ty je zahanbíšvždyť Bůh je zatratil! Kéž Izraeli vzejde ze Sionu spása,...
Žalmy 56:14... Bože, složil sliby, tobě přinesu vděčné obětiVždyť jsi zachránil od smrti, nohy od zvrtnutí, abych...
Žalmy 57:2...jeskyně. Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj sevždyť jsi mým úkrytem! Do stínu tvých křídel schovám se,...
Žalmy 58:3...právem rozhodujete, soudíte lidi podle rovnostiVždyť máte hanebností plné srdce, po celé zemi šíříte...
Žalmy 59:12... mocně však jimi otřes a poniž je, Pane můjvždyť jsi náš štít! Za hříchy jejich úst, za slova jejich...
Žalmy 59:17...síle zpívat, tvou lásku chci opěvovat od ránaVždyť ty ses stal mou pevností, mým útočištěm v den soužení...
Žalmy 66:9... dobrořečte, hlas jeho chvály nechte znítVždyť naši duši zachoval při životě, našim nohám nedal...
Žalmy 68:21...nás nese, požehnán buď Bůh, náš Spasitel! séla Vždyť tento Bůh je Bohem naší spásy, Panovník Hospodin...
Žalmy 69:14...si o mně zpívali! se však budu modlit k toběvždyť je, Hospodine, čas tvé milosti. Vyslyš , Bože, ve...
Žalmy 69:34...uvidí - vám, kdo hledáte Boha, srdce ožijíVždyť přece Hospodin slyší ubožáky, nepohrdá svým lidem v...
Žalmy 71:5...ničemy, ze spárů násilníka, jenž páchá bezprávíVždyť ty, Hospodine, jsi mou nadějí, na tebe, Pane můj,...
Žalmy 71:10...sešlý jsem, když síly pozbývám, neopouštěj Vždyť moji nepřátelé mluví proti mně, ti, kdo špehují,...
Žalmy 73:23...ti musel připadat! Vždycky jsem ale s tebou bylvždyť jsi držel za mou pravici. Ty povedeš svými...
Žalmy 82:8...padnete!" Povstaň , Bože, abys soudil zemivždyť tobě patří všechny národy! Zpívaný žalm Asafův...
Žalmy 84:4... srdce i tělo volají živému Bohu vstřícVždyť i ten vrabec domov , hnízdo si našla vlaštovka, aby...
Žalmy 84:12...u prahu, než abych bydlel v příbytcích ničemůVždyť Hospodin Bůh je slunce i štít! Milost i slávu dává...
Žalmy 86:1...Davidova. Slyš , Hospodine, a odpovězvždyť jsem tak nuzný a ubohý! Naživu prosím zachovej,...
Žalmy 86:2...tak nuzný a ubohý! Naživu prosím zachovejvždyť jsem ti oddaný! Svému služebníku spásu dej - Bože můj...
Žalmy 86:3... jsi mou nadějí! Smiluj se nade mnou, Hospodinevždyť k tobě volám celý den! Svého služebníka naplň radostí...
Žalmy 86:4...volám celý den! Svého služebníka naplň radostívždyť k tobě, Pane, svou duši povznáším. Ty přece, Pane,...
Žalmy 86:10...se tobě poklonit, tvé jméno, Pane, oslavíVždyť ty jsi veliký, činíš zázraky, jediný Bůh jsi ty! Svou...
Žalmy 86:13...celým srdcem svým, tvé jméno chci slavit navěkyVždyť ty miluješ láskou největší, zachránil jsi z...
Žalmy 91:11...se ti nepřihodí, rána se vyhne tvému obydlíVždyť kvůli tobě pověřil anděly, na všech tvých cestách aby...
Žalmy 95:5...země, jemu náleží horské vrcholy. Patří mu mořevždyť učinil je, i souš jeho ruce stvořily! Pojďte a klaňme...
Žalmy 97:9...osady se radují, Hospodine, díky soudům tvýmVždyť ty, Hospodine, jsi nad vší zemí Nejvyšší, nad všemi...
Žalmy 98:1...svatosti! Žalm. Zpívejte Hospodinu novou píseňvždyť přece činí zázraky! Svojí pravicí, paží své svatosti...
Žalmy 99:4..."On je svatý!" Král ve své síle právo milujevždyť ty jsi rovnost stanovil, právo a spravedlnost v...
Žalmy 102:10...vydáván, za blázna mají , jsem pro nadávkaVždyť jako chleba popel polykám, do svého nápoje slzy...
Žalmy 102:14...památka. Vstaneš, aby ses nad Sionem smilovalvždyť je čas mu přízeň prokázat, přišel správný čas!...
Žalmy 102:15...čas mu přízeň prokázat, přišel správný časVždyť tvoji služebníci milují jeho kamení, nad jeho prachem...
Žalmy 103:15...složeni, to, že jsme prach, si nosí v pamětiVždyť jako tráva trvá smrtelník, jak polní kvítí kvete si....
Žalmy 118:21...projít smí. Ty jsi vyslyšel, tobě děkujivždyť tys zachránil! Kámen staviteli zavržený stal se...
Žalmy 119:22...přikázání zbloudili! Zbav zahanbení a potupyvždyť držím se tvých svědectví! Vládcové zasedají a...
Žalmy 119:42... mám co odpovědět těm, kdo urážejívždyť ve tvém slově skládám naději. Nikdy mi neber z úst...
Žalmy 119:47...ani před králi. Tvá přikázání jsou mi rozkošívždyť je miluji! K milovaným tvým příkazům ruce vztahuji,...
Žalmy 119:49...zákony. Na slovo svému služebníku vzpomeň sivždyť jsi mi daroval naději. To je mi útěchou v mém trápení...
Žalmy 119:66... Hospodine, dal. rozumu a dej mi poznánívždyť věřím přikázáním tvým! Než jsem byl pokořen, bloudil...
Žalmy 119:91...tak zůstává. Vše je tu dodnes, jak jsi nařídilvždyť všechny věci slouží ti. Kdyby tvůj Zákon nebyl mou...
Žalmy 119:93...trápení. Tvá pravidla nikdy neztratím z pamětivždyť právě jimi jsi obživil! Patřím jen tobě, buď spása...
Žalmy 119:94...jsi obživil! Patřím jen tobě, buď spása vždyť vyhledávám tvá pravidla. Ničemové na číhají, aby...
Žalmy 119:102...slovem tvým. Od tvých pokynů neodvracím sevždyť ty sám jsi můj učitel. Jak sladce mi chutnají tvé...
Žalmy 119:118... Odmítáš všechny, kdo opouštějí tvé zákonyvždyť jejich bludy jsou pouhé lži! Jak smetí zavrhuješ...
Žalmy 119:125... pouč prosím o svých zákonech! Dej mi rozumvždyť jsem tvůj služebník, abych rozuměl tvým svědectvím. ...
Žalmy 119:171...jsi zaslíbil! Kéž chvála přetéká z mých rtůvždyť ty učíš svým zákonům. Kéž jazyk můj zpívá o tvých...
Žalmy 119:173...všechny tvé příkazy. Kéž mi pomáhá ruka tvávždyť jsem si zvolil tvá pravidla. Toužím, Hospodine, po...
Žalmy 130:7...svítání! V Hospodina, Izraeli, skládej nadějivždyť plný lásky je Hospodin, plný ochoty vykoupit. On...
Žalmy 143:10...svou ochranu. Plnit tvou vůli prosím nauč vždyť jsi můj Bůh! Tvůj laskavý Duch vede po zemi...
Žalmy 143:12...soky umlčíš, všechny protivníky prosím zničvždyť jsem tvůj služebník! Žalm Davidův. Požehnán buď...
Přísloví 4:13... Poučení se chop a nepovoluj, opatruj jevždyť je tvým životem! Stezku darebáků se neodvažuj zkoušet...
Přísloví 16:12...odměřil. Páchat zlo je pro krále ohavnostívždyť je to spravedlnost, co drží trůn! Spravedlivé rty se...
Přísloví 24:13... každému jeho skutky odplatí! Jez med, můj synuvždyť je tak dobrý, plástev je sladká na patře. Právě tak...
Přísloví 24:22... synu, a také krále, nezačínej si s buřičiVždyť jejich zkáza přijde nenadále; jak budou oba trestat,...
Přísloví 26:19...takový je, kdo svému bližnímu lže a potom říká: "Vždyť to byl žert!" Chybí-li dřevo, hasne žár; chybí-li...
Kazatel 1:10...čem se říci: Pojď se podívat na něco novéhoVždyť to tu bylo celé věky, bylo to na světě dávno před...
Kazatel 2:25...Vidím však, že i to pochází z ruky BožíVždyť kdo by bez něj mohl jíst a všeho užívat? Svého...
Kazatel 3:22...než radovat se z díla, které je jeho údělemVždyť kdo mu nahlédnout, co chystá budoucnost? Když...
Kazatel 5:17...života pod sluncem, které člověku Bůh dalvždyť to je jeho údělem. Komu Bůh dopřál bohatství a jmění...
Kazatel 5:18...svůj úděl a raduje se uprostřed svého pachtěnívždyť je to Boží dar! Komu Bůh dává do srdce radost, ten...
Kazatel 8:3...ho ukvapeně, nepřipojuj se ke vzpouřevždyť může učinit, co si zamane! Za královským slovem je...
Kazatel 8:15...I to je marnost. Proto, žijí radovánkyVždyť člověk nemá pod sluncem jiné štěstí než jíst a pít a...
Kazatel 9:4...někdo ušetřen? Všichni živí však mají nadějivždyť: "Živý pes je na tom lépe než mrtvý lev." Živí totiž...
Kazatel 9:7...Jez radostně svůj chléb a zvesela pij víno svévždyť Bůh si tvé skutky dávno oblíbil! jsou tvé šaty...
Kazatel 9:9...pod sluncem. Všechny své marné dny si užijvždyť to je tvou odměnou, dokud žiješ, ve všem tom pachtění...
Kazatel 9:10...se chopí tvá ruka, tomu se věnuj ze všech silvždyť míříš do hrobu, kde není co dělat, kde chybí smysl,...
Kazatel 10:4... Před hněvem vladaře se z místa nehýbejvždyť krotkost napraví i chyby veliké. Je hrozná věc,...
Kazatel 10:15...prozradí, co bude dál? Pachtění hlupáků unavujevždyť ani netrefí do města! Běda ti, země, když je tvým...
Kazatel 11:2...najdeš jej. Rozděl vše na sedm nebo i osm dílůvždyť nevíš, co zlého může potkat zem. Když se oblaka...
Kazatel 11:6...svoje zrno ani zvečera své ruce neskládejvždyť nevíš, zda se zdaří to, či ono, či zda je stejně...
Kazatel 11:10...nepřipouštěj a všechny potíže drž si od tělavždyť dětství a mládí je marnost prchavá! Pamatuj na svého...
Kazatel 12:13...Měj bázeň před Bohem a plň jeho přikázánívždyť to je pro člověka vším. Bůh bude soudit vše, co se...
Píseň 6:5...hvězdné šiky úchvatná! Své oči odvrať ode vždyť jsem jimi přemožen! Tvé vlasy jsou jak stádo koz,...
Izaiáš 2:22...zděsil zem. Přestaňte tedy obdivovat člověkavždyť sotva svůj dech popadá! Za co by asi mohl stát? Nuže...
Izaiáš 8:10...plán a zhroutí se, proneste řeč a nenaplní sevždyť Bůh je s námi - Immanuel! Toto mi řekl Hospodin, když...
Izaiáš 9:5...budou určena k spálení, budou pohlcena plamenyVždyť se nám narodilo dítě, byl nám dán syn; na jeho...
Izaiáš 10:13...silou jsem to způsobil a svou moudrostívždyť jsem zkušený! Hranice národů jsem odstranil, vyplenil...
Izaiáš 16:9...svými slzami smáčím, Eleale a Chešbonevždyť nad tvou sklizní i vinobraním tvůj výskot umlkne!...
Izaiáš 22:13...ovcí, masné hody, vinné pitky: "Jezme a pijmevždyť zítra zemřeme!" Hospodin zástupů mi řekl do uší: "Ten...
Izaiáš 23:10... Obdělávej svou zem jako Nil, mořská flotilovždyť tu ani molo nezbylo! Hospodin vztáhl ruku na moře,...
Izaiáš 26:3...s pevným postojem chráníš dokonalým pokojemvždyť spoléhá se na tebe. Doufejte v Hospodina vždycky,...
Izaiáš 26:14...však mrtví, neožijí, nevstanou jejich mrtvolyvždyť jsi je ztrestal, vyhladil, nenechal jsi po nich ani...
Izaiáš 31:7...modly, které jste si vlastnoručně vyrobilivždyť je to hřích! Asýrie padne, ale ne mečem člověka, jiný...
Izaiáš 36:11..."Mluv prosím ke svým služebníkům aramejskyvždyť rozumíme. Nemluv s námi hebrejsky. Lid na hradbách to...
Izaiáš 44:8...věci příští a budoucí? Neděste se, nezoufejtevždyť jsem vám to předem jasně pověděl. Vy jste ...
Izaiáš 44:11...nezíská. Ostuda čeká všechny jeho stoupencevždyť i umělec je jen člověkem! Jen se všichni shromáždí...
Izaiáš 44:17...a pokleká, a říká svou modlitbu: "Zachraň Vždyť jsi můj bůh!" Vůbec nechápou! Vůbec nevědí! Oči mají...
Izaiáš 44:22...jak mlhu rozptýlím. Navrať se ke mně zpětvždyť jsem vykoupil. Jásejte, nebesa, Hospodin to...
Izaiáš 45:22...mně, jste spaseny, všechny zemské končinyvždyť jsem Bůh a žádný jiný není. Při sobě samém...
Izaiáš 46:9... zamyslete se! Vzpomeňte na věci dávno minulévždyť jsem Bůh a žádný jiný není, jsem Bůh a není žádný...
Izaiáš 51:8...pohrdání, z jejich urážek nemějte obavyVždyť je moli sežerou tak jako šaty, jako vlna budou červy...
Izaiáš 52:9...se spolu do zpěvu radosti, jeruzalémské sutinyvždyť Hospodin potěšil svůj lid - on Jeruzalém vykoupil!...
Izaiáš 56:1...Dodržujte právo, jednejte spravedlivěvždyť spása je blízko, spravedlnost zjeví se!...
Izaiáš 57:6...najdeš svůj úděl, právě ony budou tvým osudemVždyť právě jim vyléváš úlitby, jim přinášíš své moučné...
Izaiáš 57:16...stále vznášet výčitky, nebudu se hněvat navěkyvždyť by se přede mnou každý duch zhroutil, každá duše, již...
Izaiáš 59:3... vaše hříchy vám skryly jeho tvář, aby neslyšelVždyť máte dlaně potřísněné krví a prsty plné vin; vaše rty...
Izaiáš 63:8... za jeho velikou lásku k nim. Prohlásil: "Vždyť jsou můj lid, moji synové, ti nezradí," a přinesl...
Izaiáš 63:16...a síla tvá? Tvé hluboké slitování se nám vyhýbáVždyť ty jsi přece Otec náš; i kdyby nás neznal Abraham a...
Izaiáš 65:19...z Jeruzaléma, ze svého lidu se budu radovatvždyť v něm nebude slyšet pláč, křik se tam nebude ...
Izaiáš 66:2...stavět dům? Kde být místo, kde bych spočinulVždyť jsem to všechno svou rukou učinil, a tak všechno...
Jeremiáš 1:8... a říkej, cokoli ti přikážu. Neboj se jichvždyť jsem s tebou, abych vysvobozoval, praví...
Jeremiáš 1:19... Budou proti tobě bojovat, ale nepřemohou vždyť jsem s tebou, abych vysvobozoval, praví...
Jeremiáš 3:14... Vraťte se, můj odvrácený lide, praví Hospodinvždyť jsem vaším manželem. Přijmu vás, po jednom z města...
Jeremiáš 6:11...na děti v ulicích i tam, kde se baví mládenciVždyť budou zachváceni muži i s ženami, ba i starci, kteří...
Jeremiáš 6:13...všechny, kdo žijí v této zemi, praví HospodinVždyť od nejmenších po největší každý jen hledá mrzký...
Jeremiáš 6:26...naříkej jako nad jedináčkem v nejtrpčím smutkuvždyť na nás táhne zhoubce a v okamžiku bude tu! "Učinil...
Jeremiáš 7:8...otcům od věků na věky. Jen se podívejteVždyť na ty klamné řeči spoléháte marně! Copak můžete krást...
Jeremiáš 8:10...jejich ženy jiným a jejich pole uchvatitelůmVždyť od nejmenších po největší každý jen hledá mrzký...
Jeremiáš 9:1...mohl opustit svůj lid a odejít od nich pryčvždyť jsou to samí cizoložníci, je to shromáždění...
Jeremiáš 9:20...své dcery bědování, jedna druhou učte žalozpěvVždyť se k nám smrt vyšplhala okny, vnikla do našich...
Jeremiáš 10:25...ji na kmeny, které se k tvému jménu nehlásíVždyť právě oni Jákoba spolykali, pohltili, zhltali, jeho...
Jeremiáš 11:20...i svědomí, kéž uvidím tvou pomstu nad nimivždyť jsem ti svěřil svoji při. Toto praví Hospodin o...
Jeremiáš 13:15...nezničím." Pozorně poslouchejte, odložte pýchuvždyť mluvil Hospodin. Vzdejte slávu Hospodinu, svému Bohu,...
Jeremiáš 15:20... Budou proti tobě bojovat, ale nepřemohou vždyť jsem s tebou, abych zachraňoval a vysvobozoval,...
Jeremiáš 18:22...nářek ozývá, na náhle přivedeš útočníkavždyť mi vykopali jámu, aby lapili, nohy chtěli...
Jeremiáš 20:12...i svědomí, kéž uvidím tvou pomstu nad nimivždyť jsem ti svěřil svoji při. Zpívejte Hospodinu, vzdejte...
Jeremiáš 30:11...a odpočine v bezpečí a nikdo ho nevyděsíVždyť jsem s tebou, praví Hospodin, zachráním....
Jeremiáš 30:21...panovník - přizvu ho blíž a on ke mně přistoupíVždyť kdo by se jinak odvážil ke mně přistoupit? praví...
Jeremiáš 31:18...a jsem zkrocený. Obrať , se vrátím zpětvždyť ty jsi můj Bůh, Hospodine! Po svém odvrácení činím...
Jeremiáš 32:24...na něj útočí. Naplňuje se to, co jsi řeklvždyť to sám vidíš! Hospodine, Pane, můj, město padá do...
Jeremiáš 36:7...o slitování a každý se odvrátí od své zlé cestyVždyť Hospodin tomuto lidu hrozí velikým a zuřivým hněvem!"...
Jeremiáš 38:9... Hodili ho do jímky, aby tam dole zemřel hladyvždyť ani ve městě není co jíst!" Král na to Habešanu...
Jeremiáš 42:11...teď máte bázeň. Nebojte se ho, praví Hospodinvždyť jsem s vámi, abych vás zachránil a vysvobodil vás...
Jeremiáš 46:28... ho nevyděsí. Neboj se, můj služebníku Jákobevždyť jsem s tebou, praví Hospodin. Skoncuji se všemi...
Jeremiáš 48:9...zajde, jak řekl Hospodin. Posypte Moáb solívždyť bude obrácen v trosky! Z jeho měst zbudou sutiny, kde...
Jeremiáš 48:36... nad muži z Kir-cheresu jak flétna naříkávždyť bude zničeno vše, co vyzískal! Každá hlava oholena,...
Jeremiáš 50:14...napínáte luk! Střílejte na něj! Nešetřete šípyvždyť hřešil proti Hospodinu! Spusťte pokřik ze všech...
Jeremiáš 50:29...jeho skutky, proveďte mu vše, co sám provádělVždyť se k Hospodinu choval drze, ke Svatému Izraele! Proto...
Jeremiáš 50:38...jsou vypleněny! Meč na jeho řeky, se vysušíVždyť je to země modlářství, pro ty příšery se zbláznili!...
Pláč 1:18...mezi nimi jako nečistý. Hospodin je ale v právuvždyť jsem se vzepřela jeho příkazům. Poslyšte, všechny...
Ezechiel 2:5...Panovník Hospodin.' poslechnou nebo nevždyť je to banda vzbouřenců - aspoň poznají, že měli mezi...
Ezechiel 2:6...se jejich slov a nelekej se jejich pohledůvždyť je to banda vzbouřenců. Vyřiď jim slova, ...
Ezechiel 2:7... Vyřiď jim slova, poslechnou nebo nevždyť jsou to vzbouřenci. Ty, synu člověčí, však poslouchej...
Ezechiel 3:9... Neboj se jich a jejich pohledů se nelekejvždyť je to banda vzbouřenců." "Synu člověčí," řekl mi...
Ezechiel 3:26...patro, takže budeš němý a nebudeš je káratvždyť je to banda vzbouřenců. k tobě ale promluvím,...
Ezechiel 3:27...poslouchat, slyší; kdo nechce, nechcevždyť je to banda vzbouřenců." "Synu člověčí, vezmi si...
Ezechiel 16:52...všem tvým ohavnostem vypadají nevinně. Styď sevždyť jsi tím svým sestrám poskytla omluvu! Hřešila jsi...
Ezechiel 16:54...stydět a hanbit za všechno, co jsi spáchalavždyť je to pro tvé sestry útěcha! Tvé sestry, Sodoma se...
Ezechiel 21:28...val. Jim to bude připadat jako mylná věštbavždyť se mu zavázali přísahou! On je však usvědčí z jejího...
Ezechiel 23:45...je ale odsoudí jako cizoložnice a vražedkyněVždyť jsou to cizoložnice a ruce mají od krve! Nuže, tak...
Ezechiel 36:9...ovoce mému lidu, Izraeli, jenž se brzy vrátíVždyť jsem přece s vámi! Obrátím k vám svou tvář a budou...
Ezechiel 38:11... napadnu ty, kdo žijí v klidu a bezpečívždyť její obyvatelé vůbec nemají hradby, brány ani...
Daniel 2:47...Bůh bohů, Pán králů a zjevovatel tajemstvívždyť tys mi to tajemství dokázal vyjevit!" Král pak...
Daniel 9:16...od svého města Jeruzaléma, od své svaté horyVždyť kvůli našim hříchům, kvůli nepravostem našich otců se...
Daniel 9:19...a jednej! Kvůli sobě samému, Bože můj, neotálejvždyť tvé město i tvůj lid nese tvé jméno!" Ještě když jsem...
Ozeáš 2:9...si řekne: "Vrátím se zpátky za svým manželemvždyť mi s ním bylo líp než teď!" dosud ale uznat...
Ozeáš 4:4...nikdo nestěžuje, nikdo nikoho neobviňujevždyť jsi to, knězi, právě ty, na koho tu teď žaluji....
Ozeáš 4:14...vaše smilné dcery ani ty vaše cizoložné snachyvždyť jsou to muži, kdo chodí za nevěstkami a konají oběti...
Ozeáš 7:2...jejich zločiny; jejich skutky je teď obklíčilyvždyť je mám stále na očích! Obšťastňují krále svými...
Amos 7:2... Pane můj, prosím odpusť! Jak to Jákob vydržíVždyť je tak maličký!" A Hospodin byl pohnut lítostí....
Amos 7:5...Hospodine, prosím přestaň! Jak to Jákob vydržíVždyť je tak maličký!" A Hospodin byl pohnut lítostí....
Amos 7:13...si tam. V Bet-elu ale víckrát neprorokujvždyť je to králova svatyně, je to chrám království!" Amos...
Jonáš 1:14...muže. Netrestej nás za prolití nevinné krveVždyť ty sám, Hospodine, konáš svou vůli." Pak Jonáše...
Jonáš 4:10..."Tobě je líto rostliny?" řekl Hospodin. "Vždyť jsi ji neobdělával a nepěstoval. Přes noc vyrostla,...
Jonáš 4:11...A mně nemá být líto Ninive, toho velikého městaVždyť v něm žije více než sto dvacet tisíc lidí, kteří ani...
Micheáš 2:1...zlo i v posteli! od svítání je páchajívždyť si to mohou dovolit. Zatouží po poli a je zabírají...
Micheáš 4:13...snopy na svůj mlat. Vstaň a mlať, Dcero sionskávždyť ti dám roh ze železa a z bronzu kopyta! Rozdrtíš...
Micheáš 4:14...země jejich bohatství. Teď se šikuj, Dcero šikůvždyť jsme v obležení. Soudce Izraele budou bít holí do...
Nahum 3:19... kdo o tobě uslyší, zatleskají samou radostíVždyť koho se nedotklo tvé ustavičné zlo? Ortel, který ve...
Abakuk 1:16...své síti obětují a svému čeřeni pálí obětiVždyť si díky nim užívají do sytosti ty nejvydatnější...
Abakuk 2:11...mnohé národy - vlastním životem za to zaplatíšVždyť bude křičet i kamení ze zdi a trámy ze střechy se...
Ageus 2:4...této země, praví Hospodin, a dejte se do práceVždyť jsem s vámi, praví Hospodin zástupů. To je slovo,...
Zachariáš 1:12...slituješ nad Jeruzalémem a judskými městyVždyť se na hněváš sedmdesát let!" A Hospodin andělu...
Zachariáš 2:17... Zmlkněte před Hospodinem, všichni lidévždyť se probouzí, vychází ze svého svatého příbytku!...
Zachariáš 9:1...jde proti zemi Chadraku a spočine v Damašku. (Vždyť k Hospodinu hledí všichni lidé i všechny kmeny...
Zachariáš 10:6...mocným a dům Josefův zachráním. Přivedu je zpětvždyť je lituji, a budou, jako bych je nebyl zapudil. Jsem...
Malachiáš 1:11...zástupů; o oběti z vašich rukou nestojímVždyť jméno je veliké mezi národy od východu slunce ...
Malachiáš 1:14...ho Pánu, ale pak obětuje nějaký pochroumaný kusVždyť jsem veliký Král, praví Hospodin zástupů, a ...
Malachiáš 2:14...a manželkou tvého mládí, které jsi nevěrnýVždyť je to tvá společnice, tvá manželka podle smlouvy!...
Malachiáš 3:2...den jeho příchodu? Kdo obstojí, se ukážeVždyť bude jako ohnivá výheň, jako louh běliče! Usedne a...
Malachiáš 3:8...vrátit?" ptáte se. Smí snad člověk okrádat BohaVždyť vy okrádáte! "Jak okrádáme?" ptáte se. Na...
Matouš 2:6...zemi, nejsi z judských knížat vůbec nejmenšívždyť právě z tebe vzejde Panovník, Pastýř pro Izrael, můj...
Matouš 6:21...rez neničí a zloději nevykopávají ani nekradouVždyť tam, kde máš poklad, budeš mít i srdce. Oko je lampou...
Matouš 8:25...tedy a vzbudili ho: "Pane, zachraň násvždyť umíráme!" "Proč se bojíte, malověrní?" řekl jim Ježíš...
Matouš 8:27...byli ohromeni. "Kdo to vůbec je?" ptali se. "Vždyť ho poslouchá i vítr a vlny!" Když se pak přeplavil na...
Matouš 11:23...vyvýšeno do nebe? do pekla se propadnešVždyť kdyby se zázraky, které se dějí v tobě, staly v...
Matouš 15:2...učedníci přestupují tradici starších?" říkali. "Vždyť si před jídlem neumývají ruce!" "A proč vy kvůli své...
Matouš 15:32...a nemají co jíst. Nechci je poslat pryč hladovévždyť by cestou padli vyčerpáním." "Kde v téhle pustině...
Matouš 16:7...a saduceů." Dohadovali se tedy mezi sebou: "Vždyť jsme s sebou žádný chleba nevzali." Ježíš to ale...
Matouš 19:14..."Nechte děti a nebraňte jim přicházet ke mněvždyť právě takovým patří nebeské království!" Vkládal tedy...
Matouš 25:13...‚Amen, říkám vám, že vás neznám.' Proto bdětevždyť neznáte den ani hodinu." "Je to, jako když si člověk...
Marek 1:38...dál, do okolních městeček, abych kázal i tamVždyť proto jsem přišel." Kázal tedy v jejich synagogách...
Marek 4:41... "Kdo to vůbec je?" ptali se jeden druhého. "Vždyť ho poslouchá i vítr a vlny!" Tehdy se přeplavili...
Marek 6:36...jdou do okolních statků a vesnic koupit jídloVždyť nemají co jíst." Odpověděl jim: "Vy jim dejte najíst...
Marek 8:4...někdo mohl ty lidi nakrmit? namítli učedníci. "Vždyť je tu pustina!" "Kolik máte chlebů?" zeptal se jich....
Marek 10:14..."Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jimvždyť právě takovým patří Boží království! Amen, říkám vám,...
Marek 12:23...z mrtvých, kdo z nich ji bude mít za manželkuVždyť ji mělo všech sedm!" Ježíš jim odpověděl: "Nemýlíte...
Marek 12:36...znalci Písma říkat, že Mesiáš je Davidův synVždyť sám David řekl v Duchu svatém: ‚Hospodin řekl mému...
Marek 14:70...obrátili na Petra: "Určitě jsi jeden z nichVždyť jsi Galilejec!" Tehdy se začal zaklínat a přísahat:...
Lukáš 1:18...čeho to poznám?" zeptal se anděla Zachariáš. "Vždyť jsem stařec! I moje manželka je v pokročilém věku."...
Lukáš 1:30...přemýšlela. Anděl ale řekl: "Neboj se, Marievždyť jsi nalezla milost u Boha! Hle, počneš, porodíš syna...
Lukáš 1:34..." "Jak se to stane?" zeptala se Marie anděla. "Vždyť jsem ještě nepoznala muže." "Sestoupí na tebe Duch...
Lukáš 1:61...řekla: "Ne, bude se jmenovat Jan." Namítli : "Vždyť se tak ve tvém příbuzenstvu nikdo nejmenuje!" Ptali...
Lukáš 7:5...prosili: "Zaslouží si, abys to pro něj udělalVždyť miluje náš národ, i synagogu nám postavil." Ježíš...
Lukáš 11:4...denně náš denní chléb a odpusť nám naše hříchyvždyť i my odpouštíme každému, kdo se proviňuje proti nám....
Lukáš 12:17...přineslo hojnou úrodu. Přemýšlel: ‚Co si počnuVždyť nemám kam shromáždit úrodu!' Pak si řekl: ‚Udělám...
Lukáš 12:34...v nebi, kam zloděj nepřijde a kde mol neničíVždyť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce." "Mějte...
Lukáš 16:24...smočí koneček prstu ve vodě a svlaží mi jazykvždyť tu v tom plameni hrozně trpím!' ‚Synu,' odpověděl...
Lukáš 18:16..."Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jimvždyť právě takovým patří Boží království! Amen, říkám vám,...
Lukáš 19:25...tomu, který deset hřiven.' ‚Pane,' namítli, ‚vždyť deset hřiven.' Říkám vám: ‚Každému, kdo ,...
Lukáš 20:33...tedy bude mít za manželku, přijde vzkříšeníVždyť ji mělo všech sedm!" Ježíš jim odpověděl: "Synové...
Lukáš 22:27...je jako nejmenší a vedoucí je jako sloužícíVždyť kdo je větší - ten, kdo sedí, nebo ten, kdo slouží?...
Lukáš 22:59...jiný tvrdit: "Tenhle s ním určitě byl takévždyť je to Galilejec!" Petr ale řekl: "Nevím, o čem mluvíš...
Lukáš 22:71...to zvolali: "K čemu ještě potřebujeme svědectvíVždyť jsme to sami slyšeli z jeho úst!" Celé jejich...
Lukáš 23:34...po levici. Ježíš tehdy řekl: "Otče, odpusť jimvždyť nevědí, co dělají!" Vojáci zatím losovali o jeho šaty...
Jan 9:16...vidím," odpověděl jim. "Ten člověk není od Bohavždyť nedodržuje sobotu!" říkali někteří z farizeů. Jiní...
Jan 11:39... zapáchá," namítla Marta, sestra mrtvého. "Vždyť je v hrobě čtvrtý den!" "Neřekl jsem ti, že když...
Skutky 2:15...Tito lidé vůbec nejsou opilí, jak si myslítevždyť je teprve devět hodin! Děje se ale, co bylo...
Skutky 8:33...ponížení byl zbaven práva a kdo vylíčí jeho rodVždyť byl na zemi připraven o život." Komoří se Filipa...
Skutky 9:21...Syn. Všichni, kdo ho slyšeli, žasli a říkali: "Vždyť to je ten, který v Jeruzalémě hubil vyznavače toho...
Skutky 10:26...poklonil se. Petr ho ale zvedl se slovy: "Vstaňvždyť i jsem jen člověk!" V rozhovoru s ním vešel...
Skutky 14:15...roucha, vběhli do davu a křičeli: "Co to děláteVždyť jsme jen lidé jako vy! Přišli jsme vám zvěstovat,...
Skutky 17:28...ho - ačkoli není daleko od žádného z nás. ‚Vždyť jím žijeme, hýbeme se a trváme.' Jak řekli někteří z...
Římanům 1:8...všechny děkuji svému Bohu skrze Ježíše Kristavždyť o vaší víře mluví celý svět! Bůh, jemuž sloužím svým...
Římanům 1:16...i u vás v Římě. Nestydím se za evangeliumvždyť je to Boží moc ke spasení každého, kdo věří, předně...
Římanům 2:1... Tím, že soudíš druhého, odsuzuješ sám sebevždyť sám děláš to, co soudíš! Víme, že Boží soud nad...
Římanům 3:6... když nás trestá svým hněvem? V žádném případěVždyť jak by potom Bůh soudil svět? Někdo namítne: "Proč...
Římanům 4:6... tomu se za spravedlnost počítá jeho víraVždyť i David blahoslaví člověka, kterému Bůh přičítá...
Římanům 4:15...zmařena a zaslíbení zrušeno. Zákon přináší hněvvždyť kde není Zákon, není přestupek. Zaslíbení tedy...
Římanům 5:5...a spolehlivost naději. Tato naděje není klamnávždyť Bůh do našich srdcí vylil svou lásku skrze Ducha...
Římanům 7:2...panuje nad člověkem jen po dobu jeho životaVždyť i manželka je zákonem vázána ke svému muži, jen dokud...
Římanům 7:15... zaprodaný hříchu. Sám nerozumím tomu, co dělámvždyť nedělám to, co chci, ale to, co nenávidím. Jelikož...
Římanům 8:33...i všechno ostatní? Kdo obviní Boží vyvolenéVždyť Bůh ospravedlňuje! Kdo nás odsoudí? Vždyť Kristus...
Římanům 8:34...Vždyť Bůh ospravedlňuje! Kdo nás odsoudíVždyť Kristus Ježíš zemřel, ale hlavně byl vzkříšen z...
Římanům 10:11...spravedlnosti, vyznání ústy pak vede ke spáseVždyť Písmo říká: "Kdokoli v něj věří, se jistě nezklame."...
Římanům 10:13...téhož Pána, štědrého ke všem, kdo ho vzývajíVždyť "Každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, bude zachráněn."...
Římanům 10:16...zpráv!" Ne všichni ale přijali evangeliumVždyť Izaiáš říká: "Kdo, Hospodine, uvěřil naší zprávě?"...
Římanům 11:1...se tedy: Zavrhl Bůh svůj lid? V žádném případěVždyť i jsem Izraelita, ze semene Abrahamova, z pokolení...
Římanům 11:11...snad Židé tak, aby nevstali? V žádném případěVždyť jejich selháním dospěla spása k pohanům, aby to v...
Římanům 11:33...jsou jeho soudy, jak nepopsatelné jeho cestyVždyť: "Kdo poznal Hospodinovu mysl? Kdo mu kdy v něčem...
Římanům 13:6... ale i kvůli svědomí. Proto také platíte daněvždyť jsou to Boží služebníci a pilně se věnují své práci....
Římanům 13:9...lásku; kdo miluje druhého, totiž naplnil ZákonVždyť přikázání "Necizolož, nezabíjej, nekraď, nezáviď" a...
Římanům 14:3... kdo nejí, a kdo nejí, nesoudí toho, kdo vždyť Bůh jej přijal! Kdo vůbec jsi, že soudíš cizího...
Římanům 14:9... tedy žijeme či umíráme, patříme PánuVždyť proto Kristus zemřel a znovu ožil - aby byl Pánem...
Římanům 15:3... Usilujme o prospěch a posílení druhýchVždyť ani Kristus nebral ohled sám na sebe; naopak, je...
1. Korintským 2:16... může rozumět všemu, ačkoli jemu nikdo nerozumíVždyť: "Kdo poznal Hospodinovu mysl, kdo by mu mohl...
1. Korintským 3:16...skrze oheň. Copak nevíte, že jste Boží chrámVždyť ve vás přebývá Boží Duch! Kdokoli ničí Boží chrám,...
1. Korintským 5:7...kvasu, abyste byli novým, nekvašeným těstemVždyť Kristus, náš velikonoční Beránek, byl již obětován!...
1. Korintským 5:10...světa ani lakomce, vydřiduchy nebo modlářevždyť to byste museli ze světa utéci! Teď vám tedy píšu,...
1. Korintským 6:16...kdo se spojuje s nevěstkou, je s jedno těloVždyť Písmo říká: "Ti dva budou jedno tělo." Kdo se však...
1. Korintským 10:5... Ve většině z nich ale Bůh nenašel zalíbenívždyť "byli pobiti na poušti". To vše se stalo nám pro...
1. Korintským 10:26...trhu, a na nic se kvůli svědomí nevyptávejtevždyť "Hospodinova je země i všechno na ." Když vás někdo...
1. Korintským 10:30...by ale mou svobodu mělo určovat cizí svědomíVždyť ten pokrm jím s vděčností! Proč bych měl být...
1. Korintským 10:33...kamenem úrazu Židům ani Řekům ani církvi BožíVždyť i vždycky vycházím všem vstříc, neboť nehledám...
1. Korintským 11:12...Pánu ovšem není žena bez muže ani muž bez ženyVždyť jako je žena z muže, tak je zas muž skrze ženu - a...
1. Korintským 12:26...části navzájem prokazovaly stejnou péčiVždyť trpí-li jedna část, všechny části trpí s , a je-li...
1. Korintským 14:9...slovo, jak kdo poznat, co se říkáVždyť budete mluvit do větru! Na světě je koneckonců tolik...
1. Korintským 15:9...nezasloužím si ani být apoštolem nazývánvždyť jsem kdysi pronásledoval Boží církev! Boží milostí...
1. Korintským 15:27...nepřítel, jenž bude přemožen, je smrtVždyť "všechno položil k jeho nohám". (Když ovšem říká, že...
1. Korintským 15:32...mrtví nebudou vzkříšeni, pak: "Jezme a pijmevždyť zítra zemřeme!" Nepleťte se: "Špatné vztahy kazí...
1. Korintským 16:10...Timoteus, postarejte se, se u vás cítí dobřevždyť se věnuje Pánovu dílu tak jako ; jím tedy nikdo...
2. Korintským 1:5...potěšením, které jsme sami přijali od BohaVždyť čím více utrpení pro Krista zakoušíme, tím více...
2. Korintským 5:5... aby to, co je smrtelné, bylo pohlceno životemVždyť právě proto nás Bůh stvořil a dal nám Ducha jako...
2. Korintským 8:12...připraveni jednat. Dávejte podle toho, co mátevždyť to, co se počítá, je ochota. Dar je vzácný podle toho...
2. Korintským 9:7...srdci rozhodl, ne s lítostí anebo z povinnostiVždyť Bůh miluje ochotného dárce. Bůh je schopen rozhojnit...
2. Korintským 10:14... když do svého působiště zahrnujeme i vásvždyť jsme k vám s Kristovým evangeliem přišli jako první!...
2. Korintským 11:14...se vydávají za apoštoly Kristovy. A není divuvždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic...
2. Korintským 12:10... strádání, pronásledování a úzkosti pro Kristavždyť síla je v slabosti! Dělám tu ze sebe blázna,...
Galatským 4:12...zbytečná. Bratři, prosím vás, buďte jako vždyť i jsem jako vy. Nijak jste mi neublížili. Jak víte...
Efeským 5:12...neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujteVždyť o tom, čeho se potají dopouštějí, je hanba i jen...
Filipským 2:30...radostí a takových, jako je on, si važteVždyť málem umřel pro Kristovo dílo; dal v sázku vlastní...
Filipským 3:4...se Kristem Ježíšem a nespoléháme na těloVždyť právě bych mohl spoléhat na tělo. Zdá-li se někomu...
Koloským 3:3...na nebeské věci, ne na pozemskévždyť jste zemřeli a váš život je s Kristem ukryt v Bohu....
2. Tesalonickým 1:10...svými svatými a obdivován všemi věřícímivždyť i vy jste uvěřili našemu svědectví. Proto se za vás...
1. Timoteus 2:13...nebo sekýrovala manžela. je raději tiševždyť první byl stvořen Adam, teprve potom Eva. A nebyl to...
2. Timoteus 1:9...Boží síle se mnou snášej útrapy pro evangeliumVždyť on nás spasil a povolal svatým povoláním; ne díky...
Židům 1:5...anděly, vznešenějšího jména se mu dostaloVždyť kterému z andělů Bůh kdy řekl: "Ty jsi můj Syn, ...
Židům 4:10...tedy Božímu lidu nadále zůstává svátekVždyť ten, kdo vstoupil do jeho odpočinku, odpočinul od...
Židům 5:2... Dovede být shovívavý k nevědomým a zbloudilýmvždyť i on sám podléhá slabosti, a proto musí obětovat...
Židům 8:9... kdy jsem je vzal za ruku a vyvedl je z EgyptaVždyť oni tuto mou smlouvu nedodrželi, a jsem se od nich...
Židům 10:23... Držme se neochvějné naděje, kterou vyznávámevždyť Ten, který dal zaslíbení, je věrný. Věnujme se jedni...
Židům 10:35... Nezahazujte proto svou smělou důvěruvždyť bude bohatě odměněna! Potřebujete však vytrvalost,...
Židům 10:36...vykonali Boží vůli, a tak dosáhli zaslíbeníVždyť: " velmi, velmi brzy přijde Ten, který přijít, a...
Židům 12:6... synu, neodmítej, když napravuje, nezoufejVždyť koho miluje Hospodin, toho vychovává a trestá každého...
Židům 12:29...tak, jak se mu líbí, s úctou a posvátnou bázníVždyť náš Bůh je stravující oheň. Bratrská láska ...
Židům 13:4...váží a manželské lože je bez poskvrnyvždyť smilníky a cizoložníky čeká Boží soud. Veďte nezištný...
Židům 13:5...nezištný život a buďte spokojeni s tím, co máteVždyť on řekl: "Nikdy neopustím a nikdy nenechám," takže...
Židům 13:22...vás, bratři, přijměte toto slovo povzbuzenívždyť jsem vám napsal jen krátce. Vězte, že náš bratr...
Jakub 5:11...a viděli jste, co pro něj nakonec Pán připravilvždyť "Hospodin je nesmírně milosrdný a soucitný."...
1. Petr 1:24...z nepomíjivého, skrze živé a trvalé Boží slovoVždyť: "Každý člověk je jako tráva, všechna jeho sláva jako...
1. Petr 2:15...zločince a odměňovat ty, kdo jednají dobřeVždyť Boží vůle je, abyste svým dobrým jednáním umlčovali...
1. Petr 2:21...kvůli dobrým činům, je to před Bohem vzácnéVždyť právě k tomu vás povolal! Sám Kristus trpěl za vás, a...
1. Petr 3:10...přece povoláni a za to máte obdržet požehnáníVždyť: "Chce někdo prožít šťastný život, chce někdo okusit...
1. Petr 3:18... je lepší trpět za dobré činy nežli za zléVždyť i Kristus, sám spravedlivý, jednou trpěl za hříchy...
1. Petr 4:8... především si ale zachovejte vzájemnou láskuvždyť "láska přikryje množství hříchů." Projevujte si...
1. Petr 4:13...se radujte, že máte podíl na Kristově utrpenívždyť se zjeví jeho sláva, budete jásat radostí! Když...
1. Petr 5:5...všichni se oblékněte pokorou vůči sobě navzájemvždyť "Bůh se staví proti pyšným, pokorné ale zahrne...
1. Petr 5:7...čas povýší. Všechnu svou starost svěřte jemuvždyť jemu na vás záleží. Probuďte se, mějte se na pozoru!...
1. Jan 3:4...čistý on. Každý, kdo páchá hřích, páchá zločinvždyť hřích je zločin! Víte, že on se ukázal, aby naše...
1. Jan 4:7...a ducha bludu. Milujme jedni druhé, milovanívždyť láska je z Boha. Každý, kdo miluje, se narodil z Boha...
1. Jan 4:8...z Boha a zná Boha. Kdo nemiluje, nezná Bohavždyť Bůh je láska. V tom se projevila Boží láska k nám, že...
1. Jan 4:17... takže smíme mít smělou důvěru v soudný denvždyť jsme na tomto světě takoví, jako je on. V lásce není...
Zjevení 14:13...Ano, praví Duch, si odpočinou od své námahyvždyť jejich skutky je provázejí." A hle, spatřil jsem bílý...
Zjevení 15:4...by nectil, Pane, kdo by tvé jméno nechválilVždyť ty jediný jsi svatý! Všechny národy přijdou a před...
Zjevení 18:5...jejím hříchům, abyste nedostali z jejích ranVždyť její hříchy dosáhly k nebi a Bůh si připomenul...
Zjevení 19:10... kteří mají Ježíšovo svědectví. Klaněj se Bohu!" Vždyť Ježíšovo svědectví je duchem proroctví. Uviděl jsem...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |