Všemohoucí

Hledám varianty 'všemohoucí' [ všemohoucímu (4) všemohoucím (3) všemohoucího (17) všemohoucí (34) ]. Nalezeno 58 veršù.
Genesis 17:1...let, ukázal se mu Hospodin a řekl mu: " jsem Všemohoucí Bůh. Choď stále přede mnou a buď poctivý. Splním...
Genesis 28:3...manželku z dcer svého strýce Lábana. Kéž ti Všemohoucí Bůh požehná, kéž rozplodí a rozmnoží, aby ses...
Genesis 35:11..." A tak se mu říká Izrael. Bůh mu řekl: " jsem Všemohoucí Bůh. Ploď se a množ se, a bude z tebe národ,...
Genesis 43:14... Vstaňte a vraťte se k tomu muži. Kéž vám u něj Všemohoucí Bůh dopřeje slitování, aby s vámi propustil...
Genesis 48:3...a posadil se na lůžku. Jákob pak Josefovi řekl: "Všemohoucí Bůh se mi ukázal v Luzu v kanaánské zemi,...
Genesis 49:25...Izraelův - od Boha tvého otce, jenž ti pomůžeVšemohoucí kéž požehná požehnáním nebes nahoře,...
Exodus 6:3...jsem se Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi jako Bůh Všemohoucí,a ačkoli jsem se jim nedal poznat svým jménem...
Numeri 24:4...Toto praví ten, jenž slyší Boží řeč, jenž vidění Všemohoucího spatřuje, jenž padá na tvář a jeho oči jsou...
Numeri 24:16...řeč, jenž poznání od Nejvyššího, jenž vidění Všemohoucího spatřuje, jenž padá na tvář a jeho oči jsou...
Růt 1:20..., ale spíš Mara, Zatrpklá - tak trpký úděl mi Všemohoucí dal! S plnou náručí jsem odcházela, Hospodin s...
Růt 1:21... Proč říkáte mi Noemi? Hospodin stojí proti mněVšemohoucí sužuje!" Tak se tedy Noemi vrátila a s z...
Job 5:17... ‚Jak blaze je člověku, jehož kárá Bůh! Trestu Všemohoucího se nezpěčuj!' ‚On udeří, však také ošetří,...
Job 6:4...v moři - to proto slovy se téměř zalykám. Šípy Všemohoucího se do zabodly, jejich jed se mi vpíjí do...
Job 6:14...opustil? Kdo není oddaný svému příteli, úctuVšemohoucímu opouští. bratři jsou však zrádní jako...
Job 8:3...vichřici! Copak Bůh spravedlnost poruší? Copak Všemohoucí právo převrací? Pokud tvé děti proti němu...
Job 8:5...jejich vin. Budeš-li ale pilně hledat BohaVšemohoucího prosit o milost, budeš-li čistý a poctivý,...
Job 11:7...zasloužil! Můžeš postihnout Boží hlubiny? Meze Všemohoucího pochopit? Vyšší jsou nad nebe - jak si...
Job 13:3...také vím a nejsem v ničem za vámi. Teď chci se Všemohoucím promluvit, s Bohem chci projednat svou při. Vy...
Job 15:25...útok. To proto, že proti Bohu vztáhl ruku, proti Všemohoucímu se postavil, tvrdošíjně se vrhl proti němu...
Job 21:15...tvých cestách nechceme vědět nic! Kdo je to ten Všemohoucí? Proč bychom mu sloužili? K čemu by nám asi byly...
Job 21:20... vidí svou zkázu vlastníma očima, hněvání Všemohoucího vypije si sám! Bude mu snad potom záležet...
Job 22:3...chytrák nějak prospíval? Copak tvá spravedlnost Všemohoucího zajímá? Žiješ-li bezúhonně, co z toho ? Že...
Job 22:17...odnesla. Bohu říkali: ‚Nech nás být! Co by nám Všemohoucí mohl učinit?' (Přitom jejich domy blahobytem...
Job 22:23...přijmi učení, vezmi si k srdci jeho výroky. K Všemohoucímu když se navrátíš, on obnoví! Ze svého stanu...
Job 22:25... ofirské zlato mezi říční balvany. Pak bude Všemohoucí zlatem tvým, hromadou stříbra bude ti....
Job 22:26...zlatem tvým, hromadou stříbra bude tiVšemohoucí pak bude tvou rozkoší, k Bohu tvář svou...
Job 23:16...něj myslím, hrozím se! Bůh srdce ochromilVšemohoucí vyděsil. Ještě jsem ale nezmlkl v temnotách,...
Job 24:1... i když mi obličej přikryl mrak. KdyžVšemohoucí neodkládá časy odplaty,' proč ty dny jeho věrní...
Job 27:2..."Při Bohu živém, který mi upřel právo, při Všemohoucím, jenž naplnil trpkostí, přísahám, že dokud...
Job 27:10...volání, když na něj přijde soužení? Copak je Všemohoucí jeho rozkoší? Volá snad k Bohu bez ustání?...
Job 27:11...bez ustání? Poučil jsem vás o Božím jednání, o Všemohoucím jsem nic netajil. Vždyť jste to všichni sami...
Job 27:13...‚Takový osud dává Bůh ničemům, dědictví, jež Všemohoucí svěřuje tyranům. I kdyby měl spoustu dětí,...
Job 29:5...věku, kdy Bůh byl mému stanu přítelem, kdy ještě Všemohoucí býval se mnou a děti všude kolem . Tenkrát...
Job 31:2... Vždyť jaký úděl Bůh z nebe udílí, jaké dává Všemohoucí shůry dědictví, ne-li neštěstí pro zlosyna,...
Job 31:35...někdo poskytl slyšení! Zde je můj podpis. mi Všemohoucí odpoví! můj žalobce předloží svůj spis! Rád...
Job 32:8...' Vše ale na duchu v člověku záleží, dech Všemohoucího dává chápání. Dříve narození nejsou vždy...
Job 33:4...čisté poznání. Duch Boží přece učinil, dech Všemohoucího oživil. Odpověz mi, pokud to dokážeš,...
Job 34:10...každý, kdo rozum : Bůh přece nic zlého neděláVšemohoucímu je křivda vzdálená. Každému ovšem jeho skutky...
Job 34:12... Bůh v žádném případě nebude jednat zleVšemohoucí nemůže právo převracet. Kdo mu asi svěřil zem?...
Job 35:13...těch lidí zlých. Je to marné, Bůh je neslyšíVšemohoucí je pomíjí! Co teprve, říkáš-li, že ho nikde...
Job 37:23...zlatý třpyt, ohromnou slávou Bůh se obklopilVšemohoucí je nám nedosažitelný; v moci a soudu je veliký,...
Job 40:2...Hospodin promluvil k Jobovi: "Napraví Všemohoucího, kdo se s ním chce přít? Kdo obviňuje Boha, ...
Žalmy 68:15...stříbrem pokrytá, vaše perutě jsou ze zlataVšemohoucí tenkrát krále rozehnal, jako by temná hora...
Žalmy 91:1... Ve skrýši Nejvyššího kdo přebývá, ve stínu Všemohoucího bude spočívat. Hospodinu řeknu: "Jsi ...
Izaiáš 13:6... neboť je blízko Hospodinův den, zhouba od Všemohoucího blíží se! A proto všechny ruce ochabnou,...
Ezechiel 1:24...jejich křídel jako zvuk mohutných vod, jako hlas Všemohoucího. Když se pohybovaly, znělo to jako hřmění,...
Ezechiel 10:5...k vnějšímu nádvoří - znělo to, jako když mluví Všemohoucí Bůh. Když bylo onomu muži oděnému plátnem...
Joel 1:15... ten den! Hospodinův den blízko je, zhouba od Všemohoucího blíží se! Přímo před našima očima se pokrm...
2. Korintským 6:18...pak budu váš Otec a vy synové a dcery, praví Všemohoucí Pán." Milovaní, když tedy máme taková zaslíbení...
Zjevení 1:8...Bůh, který je, který byl a který přichází, ten Všemohoucí Jan, váš bratr a společník v Ježíšově soužení...
Zjevení 4:8...i nocí, říkaly: "Svatý, svatý, svatý je Pán Bůh Všemohoucí, který byl, který je a který přichází." A...
Zjevení 11:17...se Bohu se slovy: "Děkujeme tobě, Pane Bože Všemohoucí, který jsi a kterýs byl, že ses chopil své...
Zjevení 15:3..."Veliké a předivné jsou tvé skutky, Pane Bože Všemohoucí, spravedlivé a pravé jsou tvé cesty, Králi...
Zjevení 16:7... jak se od oltáře ozvalo: "Ano, Pane Bože Všemohoucí, tvé soudy jsou pravdivé a spravedlivé." Čtvrtý...
Zjevení 16:14... aby je shromáždili k bitvě toho velikého dne Všemohoucího Boha. "Hle, přicházím jako zloděj. Blaze tomu,...
Zjevení 19:6...a jako zvuk silných hromů: "Haleluja! Pán Bůh Všemohoucí se ujal kralování! Radujme se, jásejme a vzdejme...
Zjevení 19:15...on sám bude šlapat vinný lis planoucího hněvu Všemohoucího Boha. Na svém rouchu a na boku napsané...
Zjevení 21:22...žádný chrám. Jeho chrámem je totiž Pán Bůh Všemohoucí a Beránek. To město nepotřebuje slunce ani měsíc...

Slova obsahující všemohoucí: všemohoucí (34) všemohoucího (17) všemohoucím (3) všemohoucímu (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |