Všechnu

Hledám varianty 'všechnu' [ vší (68) vši (1) všechnu (57) ]. Nalezeny 123 verše.
Genesis 1:26... nad nebeským ptactvem, nad dobytkem, nade vší zemí i nad veškerou havětí lezoucí po zemi." Bůh...
Genesis 2:19...oporu." (Hospodin Bůh totiž zformoval ze země všechnu polní zvěř i všechno nebeské ptactvo a přivedl je k...
Genesis 2:20...pojmenoval všechen dobytek, nebeské ptactvovšechnu polní zvěř. Pro Adama se ale nenašla rovnocenná...
Genesis 4:14...Kain Hospodinu. "Pohleď, dnes vyháníš ze vší úrodné země a budu se před tebou muset skrývat. Budu na...
Genesis 8:1...padesát dní. Bůh však pamatoval na Noema i na všechnu zvěř a dobytek, který s ním byl v arše. Nechal nad...
Genesis 9:10... jež je s vámi - s ptactvem, dobytkem i se vší polní zvěří - se vším živým, co vyšlo z archy. Uzavírám...
Genesis 13:15...se na sever, na jih, na východ i na západVšechnu zemi, kterou vidíš, dám tobě a tvému semeni ...
Genesis 18:25...jako ničemný - to bys neudělal! Cožpak Soudce vší země nebude jednat podle práva?" Na to Hospodin řekl:...
Genesis 41:30...sedm let hladu, kdy se v egyptské zemi na všechnu tu hojnost zapomene. Hlad stráví celou zem. Tento...
Genesis 45:13...- že s vámi mluvím sám. Povězte mému otcivší slávě v Egyptě a o všem, co jste viděli. Pospěšte si...
Genesis 47:20... nezpustne!" Tak Josef pro faraona skoupil všechnu půdu v Egyptě. Všichni Egypťané totiž prodávali svá...
Exodus 1:14...hliněnými cihlami i všemožnou dřinou na poli. Do vší dřiny je nemilosrdně nutili. Egyptský král tehdy...
Exodus 20:9...ti byl svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale sedmý den je dnem odpočinku,...
Exodus 29:12...býčkovy krve a prstem potřeš rohy oltářeVšechnu zbývající krev vyliješ k patě oltáře. Vezmeš...
Exodus 33:19...slávu!" Odpověděl: "Nechám před tebou projít všechnu svou dobrotu a vyslovím před tebou jméno Hospodin....
Exodus 39:42...ke konání kněžské služby. Synové Izraele udělali všechnu práci přesně tak, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal....
Leviticus 4:7... který stojí před Hospodinem ve Stanu setkáváníVšechnu zbývající krev z býčka pak vylije k patě oltáře pro...
Leviticus 4:18... který stojí před Hospodinem ve Stanu setkáváníVšechnu zbývající krev vylije k patě oltáře pro zápalné...
Leviticus 4:30...krve a potře rohy oltáře pro zápalné obětivšechnu zbývající krev pak vylije k patě oltáře. Všechen...
Leviticus 4:34...za hřích a potře rohy oltáře pro zápalné obětivšechnu zbývající krev vylije k patě oltáře. Všechen tuk...
Leviticus 11:31... ještěrka, mlok a chameleon. To je pro vás ze vší havěti nečisté. Kdokoli se dotkne jejich mršiny, bude...
Numeri 3:26...je kolem Příbytku a oltáře, jeho lana, a to se vší příslušnou službou. Z Kehata vzešel rod amramský,...
Numeri 3:31... které používali ke službě, a závěs, a to se vší příslušnou službou. Vůdcem levitských vůdců byl Eleazar...
Numeri 3:36... sloupy, patky a veškeré náčiní k nim, a to se vší příslušnou službou. Dále sloupy okolo nádvoří, jejich...
Numeri 4:27...synů - to platí pro všechna jejich břemena a pro všechnu jejich službu. Všechna jejich břemena svěříte do...
Numeri 4:32...s jejich lany a veškerým jejich náčiním, a to se vší příslušnou službou. Každému jmenovitě určíte, jaké...
Numeri 21:26...který bojoval s dřívějším králem Moábu a vzal mu všechnu jeho zem po Arnon. Proto vypravěči říkají: "Jen...
Numeri 31:12...se veškeré kořisti včetně lidí a dobytkaVšechnu kořist, jíž se zmocnili, i všechny zajatce pak...
Deuteronomium 5:13... tvůj Bůh. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svoji práci, ale sedmý den je dnem odpočinku,...
Deuteronomium 16:15...vyvolí. Hospodin, tvůj Bůh, ti přece požehnal ve vší tvé úrodě a ve vší tvé práci, a tak to náležitě oslav!...
Deuteronomium 20:14...mužského pohlaví. Avšak ženy, děti, dobytekvšechnu kořist z toho města si rozeber a užívej kořist...
Jozue 3:11... Emorejce a Jebusejce. Hle, Truhla smlouvy Pána vší země přechází Jordán před vámi. Proto si z izraelských...
Jozue 3:13... Jakmile kněží nesoucí Truhlu Hospodina, Pána vší země, stanou nohama ve vodách Jordánu, tehdy se...
Jozue 11:14...vypálil. Synové Izraele si mezi sebou rozdělili všechnu kořist i dobytek z těch měst. Všechny lidi ale...
Soudců 16:30...i s těmi Filištíny" zvolal Samson a zatlačil vší silou, takže se chrám zřítil na vládce i na všechen lid...
2. Samuel 16:8...vrahu! Táhni, ty bídáku! Hospodin ti oplatil za všechnu krev Saulova domu. Stal ses králem místo něj, ale...
2. Samuel 23:5...mi věčnou smlouvu dal, cele platnou a stvrzenouVšechnu tu spásu, všechno to blaho by rozkvést nenechal!...
1. Královská 2:4...svou cestu a budou-li věrně, z celého srdce a ze vší duše žít přede mnou, pak na izraelském trůnu nikdy...
1. Královská 10:4...na ni neodpověděl. Když královna ze Sáby viděla všechnu Šalomounovu moudrost i palác, který vystavěl,...
1. Královská 11:28... Jeroboám byl schopný mladík, a když si Šalomoun všiml, jak se k dílu, svěřil mu všechnu pracovní sílu z...
1. Letopisů 16:25...divech řekněte lidem všem! Veliký je Hospodinvší chvály hodný, nad všechny bohy ohromný! Bohové národů...
2. Letopisů 32:5... přijde, najít tolik vody?" Ezechiáš pak se vší rozhodností opravil všechna pobořená místa v městské...
Job 11:15...pozvedneš bez vady, budeš stát neochvějně, bez vší obavy. Tehdy zapomeneš na své trápení, jak voda odplyne...
Job 27:22...ho daleko z jeho domova. Vrhne se na něj beze vší lítosti, právě když bude chtít před ním utéci. Posměšně...
Žalmy 8:8...jsi složil vše. Ovce a kozy, všechen dobytekvšechnu polní zvěř, ptáky na obloze i mořské ryby, vše, co...
Žalmy 40:13...nevidím - je jich víc, než mám vlasů na hlavěvšechnu odvahu ztratil jsem! Kéž , Hospodine, ráčíš...
Žalmy 45:14...národů se před tebou pokoří! Královská dcera ve vší slávě čeká v pokoji, svůj šat zlatem protkaný. V...
Žalmy 48:2...žalm synů Korachových. Veliký je Hospodinvší chvály hodný, ve městě našeho Boha, na hoře své...
Žalmy 48:3... na hoře své svatosti. Vrcholem krásy, potěchou vší země je hora Sion, město mocného Krále, na svazích...
Žalmy 49:13...obydlím, třebaže dříve vlastnili pozemky. Při vší své nádheře tu lidé nezůstanou, tak jako zvířata musí...
Žalmy 49:21...za svými předky, světlo nikdy nespatří. Při vší své nádheře když lidé neprohlédnou, tak jako zvířata...
Žalmy 78:38...odpouštěl. Svůj hněv často odvracel od nichvšechnu svou zuřivost nechtěl probouzet. Pamatoval na to,...
Žalmy 83:19...že ty jediný, který máš jméno Hospodin, jsi nade vší zemí Nejvyšší! Pro předního zpěváka, na gitejský...
Žalmy 94:2... Hospodine, Bože pomsty, zaskvěj se. Soudce vší země, povstaň již, dej pyšným, co si zaslouží! Jak...
Žalmy 96:4...divech řekněte lidem všem! Veliký je Hospodinvší chvály hodný, nad všechny bohy ohromný. Bohové národů...
Žalmy 97:9... díky soudům tvým! Vždyť ty, Hospodine, jsi nad vší zemí Nejvyšší, nad všemi bohy jsi velmi vznešený!...
Žalmy 104:11...potoky do údolí, aby proudily mezi horamivšechnu polní zvěř aby napájely, divocí osli aby u nich...
Žalmy 145:3...jméno slavím navždy, navěky. Veliký je Hospodinvší chvály hodný, jeho velikost nelze nikdy pochopit! ...
Přísloví 3:9... celé tvé nitro to občerství. Uctívej Hospodina vším, co ti patří, tím nejlepším ze vší své úrody. Tvé...
Přísloví 4:24...- právě z něj všechen život vychází. Zbav se vší převrácené řeči, ústa, jež mluví zle, zapuď od sebe....
Izaiáš 1:25... dočista vytavím tvoji strusku, odstraním z tebe všechnu nečistotu! Vrátím ti soudce tak jako kdysi, budeš...
Izaiáš 4:5...tam shromáždí, pak Hospodin stvoří baldachýnvšechnu tu slávu bude ve dne přikrývat oblak dýmu a v noci...
Izaiáš 6:3... svatý je Hospodin zástupů, jeho sláva naplňuje všechnu zem!" Hlasem toho volání se chvěly čepy veřejí a...
Izaiáš 8:7...a mohutné vody Eufratu, totiž asyrského krále se vší jeho slávou. Všude vystoupí ze svého koryta, všude se...
Izaiáš 23:9...zemi? Hospodin zástupů to rozhodl, aby potupil všechnu pyšnou nádheru a aby ponížil všechny slavné na zemi...
Izaiáš 25:8...Panovník Hospodin setře všem slzy z tváří, na vší zemi zbaví svůj lid potupy. Tak promluvil Hospodin. V...
Izaiáš 54:5...; Svatý izraelský je ti vykupitelem, Bohem vší země se nazývá. Hospodin totiž zpátky zavolá jako...
Jeremiáš 12:9...supem s hejnem supů kolem něj. Jděte, sežeňte všechnu divou zvěř, přiveďte ji, se nažere! Mou vinici...
Jeremiáš 51:49...padlým, tak jako kvůli Babylonu padali mrtví po vší zemi. Vy, kteří jste ušli meči, jděte a nezastavujte!...
Pláč 2:15... která ti předkládali, byly lži a přeludyVšichni, kdo půjdou okolo, sprásknou nad tebou ruce....
Ezechiel 7:20...si jím útroby - způsobilo jim jenom hřích. Ze vší nádhery, kterou se chlubili, si vyrobili své ohavné...
Ezechiel 26:4...budou zbořeny a jeho věže strženy; vymetu z něj všechnu zeminu a nechám z něj jen holou skálu. Stane se...
Ezechiel 32:4...jen tak na zemi. Přivedu na tebe veškeré ptákyvšechnu zvěř tebou nasytím. Rozházím tvé maso po kopcích a...
Ezechiel 34:6...každém vyšším návrší. ovce jsou rozptýleny po vší zemi a nikdo je nehledá, nikdo nejde za nimi. Proto,...
Ezechiel 36:25... Pokropím vás čistou vodou a budete čistí. Ode vší vaší nečistoty a ode všech vašich hnusných model vás...
Ezechiel 36:29... Budete mým lidem a budu vaším Bohem. Ode vší vaší nečistoty vás zachráním. Přivolám také obilí a...
Ezechiel 39:26...jméno se rozhorlím. Uvědomí si svou hanbuvšechnu tu nevěru, jíž se vůči mně dopouštěli, když ještě...
Ezechiel 44:14...je, aby drželi stráž u chrámu, aby se staralivšechnu jeho službu a o všechnu práci v něm. Avšak levitští...
Daniel 3:5...roh, píšťalu, citeru, harfu, cimbál, bubenvšechnu tu hudbu, padněte a klanějte se zlaté soše, kterou...
Daniel 3:7...hozen do rozpálené ohnivé pece!" Jakmile tedy všichni ti lidé ze všech národů a jazyků uslyšeli roh,...
Daniel 3:10...roh, píšťalu, citeru, harfu, cimbál, bubenvšechnu tu hudbu, musí padnout a klanět se zlaté soše, a...
Daniel 3:15...roh, píšťalu, citeru, harfu, cimbál, bubenvšechnu tu hudbu, padnout a klanět se soše, kterou jsem...
Daniel 9:7...blízkých i vzdálených, kamkoli jsi nás vyhnal za všechnu tu nevěru, jíž jsme se vůči tobě dopouštěli. Hanba...
Ozeáš 14:3...a vezměte s sebou slova modlitby: "Odpusť nám všechnu naši vinu a laskavě nás přijmi, ti přineseme...
Jonáš 3:8...i zvířata se zahalí pytlovinou a volají ze vší síly k Bohu. Každý se odvrátí od svých zlých cest a...
Micheáš 4:13...národy, zasvětíš Hospodinu jejich zisk a Pánu vší země jejich bohatství. Teď se šikuj, Dcero šiků, vždyť...
Micheáš 7:16...se národy zastydí, to uvidí, jsou zbaveni vší odvahy! si ústa rukou přikryjí, jim ohluchnou...
Nahum 2:2...střež, na cestu pozor dej, opásej se na bedrechvšechnu svou sílu posbírej! Hospodin Jákobovi hrdost...
Sofoniáš 3:8...království a vyliji na svou prchlivostvšechnu svou rozpálenou zlost. Ano! Žár žárlivosti...
Zachariáš 4:10...sedm, to jsou oči Hospodinovy, procházející všechnu zemi." Zeptal jsem se ho: "A co znamenají ty dvě...
Zachariáš 4:14...jsou ti dva pomazaní olejem, kteří slouží Pánu vší země." Znovu jsem zvedl oči a hle - jakýsi letící...
Zachariáš 6:5...čtyři nebeští duchové, kteří stáli před Pánem vší země," odpověděl mi anděl. "Ten s vraníky vyráží do...
Zachariáš 14:9...v létě tak jako v zimě. A Hospodin bude králem vší země. V onen den bude Hospodin jediný a jeho jméno...
Matouš 6:29...ani nepředou, ale říkám vám, že ani Šalomoun ve vší své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich. Jestliže...
Marek 12:33... A milovat ho celým srdcem, celým rozumem a ze vší síly a milovat svého bližního jako sám sebe - to je...
Lukáš 4:6...mu ukázal všechna království světa. "Dám ti všechnu moc a slávu těchto království," řekl mu ďábel,...
Lukáš 10:27...Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, ze vší své síly a celou svou myslí,' a ‚Miluj svého bližního...
Lukáš 10:40..."Pane, tebe nezajímá, že sestra nechala všechnu práci na mně? Řekni přece, mi pomůže!" Pán ...
Lukáš 11:22...napadne někdo silnější a přemůže ho, vezme mu všechnu výzbroj, na kterou spoléhal, a jeho kořist rozdělí....
Lukáš 12:27...ani nepředou, ale říkám vám, že ani Šalomoun ve vší své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich. Když Bůh...
Skutky 4:29... a dej svým služebníkům, mluví tvé slovo se vší smělostí. Vztahuj svou ruku k uzdravování a dej, se...
Skutky 13:10...synu plný přetvářky a podlosti! Ty nepříteli vší spravedlnosti! Nepřestaneš podvracet Hospodinovy přímé...
Skutky 20:19...jsem přišel do Asie: Jak jsem sloužil Pánu se vší pokorou, v slzách a uprostřed mnoha zkoušek, které ...
Skutky 28:31...Božím království a učil o Pánu Ježíši Kristu se vší smělostí a bez překážek. Pavel služebník Krista Ježíše...
Římanům 4:18...věci, které nejsou, aby byly. V naději proti vší naději Abraham uvěřil, že bude otcem mnohých národů;...
2. Korintským 10:12...se i jen podobat těm, kdo chválí sami sebe. Beze vší soudnosti se sami sebou poměřují, srovnávají se sami se...
Efeským 1:8...jeho milosti, kterou nás štědře zahrnul se vší moudrostí a prozíravostí. Ve své laskavosti nám dal...
Koloským 1:9...nepřestáváme v modlitbách prosit, abyste byli ve vší moudrosti a duchovním porozumění naplněni poznáním jeho...
Koloským 1:19...tak ve všem držel prvenství. Bohu se zalíbilo všechnu plnost složit v něm a skrze něj se sebou smířit vše...
Koloským 1:28...je ve vás! Ta naděje slávy! Jeho kážeme: ve vší moudrosti napomínáme a učíme každého člověka, abychom...
Koloským 3:16... ve vás přebývá v hojnosti. Navzájem se ve vší moudrosti vyučujte a napomínejte. S vděčností v srdci...
1. Tesalonickým 3:9...stojíte v Pánu! Jak máme Bohu dost poděkovat za všechnu radost, kterou z vás máme před naším Bohem? Dnem i...
1. Timoteus 2:2... abychom mohli vést klidný a pokojný život ve vší zbožnosti a počestnosti. Tak je to správné a milé...
1. Timoteus 5:2...ženám jako matkám, mladším jako sestrám, ve vší čistotě. Prokazuj úctu osamělým vdovám...
Židům 7:15...se Mojžíš o kněžích vůbec nezmínil. Je tedy nade vši pochybnost zřejmé, že nastupuje jiný kněz, podobný...
Jakub 1:11...a přijde žár, usychá tráva a vadne květ; ze vší nádhery nic nezbývá. Právě tak uvadne boháč při...
Jakub 1:21...k spravedlnosti před Bohem nevede. Odhoďte proto všechnu špínu a spoustu špatnosti a s krotkostí přijímejte...
1. Petr 1:13...zahlédli sami andělé! S odhodlanou myslí a ve vší střízlivosti se proto spolehněte na milost, kterou vám...
1. Petr 2:1... které vám bylo zvěstováno. Odhoďte proto všechnu zlobu, každou lest, pokrytectví, závist i všechno...
1. Petr 4:9...hříchů." Projevujte si navzájem pohostinnost se vší ochotou. Každý z vás dostal nějaký dar, a tak si jimi...
1. Petr 5:7...mocnou Boží ruku, a on vás v pravý čas povýšíVšechnu svou starost svěřte jemu, vždyť jemu na vás záleží....
Zjevení 11:4...dvě olivy a dva svícny stojící před tváří Pána vší země. Kdyby jim chtěl někdo ublížit, vyjde z jejich úst...
Zjevení 13:12...jako Beránek, ale mluvila jako drak. Ta vykonává všechnu moc první šelmy před její tváří a působí, že se...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |