Vězte

Hledám varianty 'vězte' [ víte (57) víš (67) víme (44) vím (77) (53) vězte (28) vězí (4) vězel (1) věz (15) vědí (9) vědět (20) věděly (2) vědělo (2) věděli (29) věděl (35) ]. Nalezeno 425 veršù.
Genesis 3:5...to had ženě řekl: "Určitě nezemřete! Bůh ale , že jakmile pojíte z toho stromu, otevřou se vám oči a...
Genesis 12:11...blížil k Egyptu, řekl své ženě Saraj: "Pohleďvím, jak překrásná jsi žena. Egypťané uvidí, řeknou:...
Genesis 20:6...úmyslem. Mám čisté ruce!" Bůh mu ve snu odpověděl: "Jistě, vím, že jsi to udělal s poctivým úmyslem....
Genesis 20:7...a zůstaneš naživu. Jestliže ji však nevrátíšvěz, že jistě zemřeš - ty i všichni, kdo k tobě patří."...
Genesis 30:26...děti, za něž jsem ti sloužil, a nech odejítVíš přece, jakou službu jsem ti odvedl." Lában mu...
Genesis 30:29...odměnu, o jakou si řekneš." Jákob mu na to odpověděl: "Sám víš, jak jsem ti sloužil a jak se tvému dobytku...
Genesis 31:6...jako dříve. Bůh mého otce však je se mnou. Samy víte, že jsem vašemu otci sloužil ze všech sil, ale váš...
Genesis 33:13...se na cestu, půjdu s tebou." Jákob mu však odpověděl: "Můj pán , že tu jsou malé děti. Navíc mám s sebou...
Genesis 38:9...a vzbuď svému bratru potomka." Onan však věděl, že by ten potomek nebyl jeho. Kdykoli proto spal s...
Genesis 43:7...tomu muži řekli, že máte dalšího bratra?" Odpověděli: "Ten muž se podrobně vyptával na nás i na naši...
Genesis 44:27...Tvůj služebník, náš otec, nám na to řekl: ‚Sami víte, že mi manželka porodila dva syny. Jeden mi odešel....
Genesis 48:19...hlavu svou pravici!" Jeho otec to však odmítl: "Vím, synu, vím. I z něho vzejde lid, i on se rozroste. Jeho...
Exodus 2:14...strach, neboť si pomyslel: "Určitě se o tom  !" Když se o tom doslechl farao, chtěl Mojžíše dát zabít,...
Exodus 3:19...tam obětovali Hospodinu, našemu Bohu!' však vím, že vás egyptský král nenechá odejít jinak než donucen...
Exodus 9:30...skončí. To abys poznal, že země je HospodinovaVím ale, že ty ani tví dvořané dosud nemáte bázeň před...
Exodus 10:2...o znameních, která jsem mezi nimi činil, abyste věděli, že jsem Hospodin." A tak šel Mojžíš s Áronem k...
Exodus 21:36...o mrtvé zvíře se rozdělí napůl. Pokud se však vědělo, že býk byl trkavý již od dřívějška, ale jeho...
Exodus 22:22...ani sirotku. Budeš-li jim nelítostně ubližovatvěz, že ke mně budou volat a jejich volání jistě...
Exodus 31:13...mnou a vámi po všechna vaše pokolení, abyste věděli, že jsem Hospodin, váš Posvětitel. Zachovávejte...
Exodus 32:1...nám boha, který by nás vedl!" pobízeli ho. "Kdo , co je s tím Mojžíšem, který nás vyvedl z Egypta." Áron...
Exodus 32:22... že jsi je přivedl do takového hříchu?" Áron odpověděl: "Nehněvej se, pane můj. Sám víš, jaké tento lid...
Exodus 32:23...mi: ‚Udělej nám boha, který by nás vedl! Kdo , co je s tím Mojžíšem, který nás vyvedl z Egypta.'...
Leviticus 5:18...neúmyslnému hříchu, jehož se dopustil, aniž to věděl, a bude mu odpuštěno. Je to oběť odškodnění, neboť se...
Leviticus 23:43...budou bydlet ve stáncích, aby vaši potomci věděli, že když jsem syny Izraele vyváděl z Egypta, nechal...
Numeri 10:31...nás prosím. Vyznáš se přece na pouštivíš, kde bychom mohli tábořit. Staň se naším průvodcem....
Numeri 20:14...posly k edomskému králi se slovy: "Toto pra tvůj bratr Izrael: Jistě víš o všech útrapách, které nás...
Numeri 22:6... Snad jej pak zvládnu porazit a vyhnat ze zeměVím, že komu požehnáš, je požehnaný, a koho prokleješ, je...
Numeri 32:23...nezachováte, hle, zhřešíte proti Hospodinu, a vězte, že váš trest si vás najde. Postavte si města pro...
Deuteronomium 3:19... Pouze vaše ženy, vaše děti a váš dobytek (vím, že máte množství dobytka) zůstanou ve městech, která...
Deuteronomium 4:39... jak se to právě dnes děje. Dnešního dne tedy věz a vezmi si k srdci, že Hospodin je Bůh; kromě něj žádný...
Deuteronomium 7:9...domu otroctví, z ruky egyptského krále faraonaVěz tedy, že Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh. Je to věrný Bůh,...
Deuteronomium 8:5...čtyřicet let nezchátral a tvé nohy neoteklyVěz tedy ve svém srdci, že jako člověk vychovává svého syna...
Deuteronomium 9:2...nebi, mohutný a početný lid, Anakovce, o kterých víš a o nichž jsi slyšel: "Kdo obstojí proti synům...
Deuteronomium 9:3...obstojí proti synům Anakovým?" Dnešního dne tedy věz, že Hospodin, tvůj Bůh, on sám jde před tebou jako...
Deuteronomium 9:6...tvým otcům, Abrahamovi, Izákovi a JákoboviVěz tedy, že Hospodin, tvůj Bůh, ti tu krásnou zem nedává...
Deuteronomium 11:2...pravidla, přikázání a zákony. Dnešního dne tedy vězte, že to nebyli vaši synové, kdo poznal a zažil...
Deuteronomium 11:4...Egypta vykonal na faraonovi a celé jeho zemi. Vy víte, co Hospodin udělal s egyptským vojskem, s jeho koni i...
Deuteronomium 20:20...za hradbu? Smíš zničit jen ty stromy, o kterých víš, že nenesou ovoce. Takové smíš kácet a stavět z nich...
Deuteronomium 29:15... ale i s těmi, kdo tu dnes s námi nejsou. Sami víte, jak jsme žili v Egyptě a jak jsme cestou sem prošli...
Deuteronomium 31:29...tato slova a dosvědčil je před nebem a zemíVím, že po smrti se zvrhnete a sejdete z cesty, kterou...
Jozue 2:9... když k nim na střechu vystoupila Rachab. "Vím, že Hospodin vám dal tuto zem," řekla jim. "Vždyť jsme...
Jozue 3:7...v očích celého Izraele dodávat na vážnosti, aby věděli, že jako jsem býval s Mojžíšem, budu i s tebou. A ty...
Jozue 14:6... syn Kenizejce Jefuna, k němu promluvil: "Ty víš, co Hospodin v Kádeš-barné pověděl Božímu muži...
Jozue 22:22..."Bůh bohů Hospodin! Bůh bohů Hospodin! On to  a to i Izrael: Pokud šlo o vzpouru, pokud šlo o...
Jozue 23:13...příznit, mísit se s nimi a oni s vámi, potom vězte, že Hospodin, váš Bůh, tehdy před vámi přestane ony...
Jozue 23:14... Hle, dnes odcházím, tak jako všichni lidéVězte tedy celým srdcem i duší, že ze všech těch dobrých...
Soudců 5:17...V Rubenových rodech byly velké omluvy. Gileád vězel v Zajordání a Dan - proč stěhoval se k lodím? Ašer si...
Soudců 7:13...Gedeon přišel, zaslechl, jak jeden voják vyprá druhému svůj sen: "Víš, zdál se mi takový sen: Viděl...
Soudců 17:2...jeden muž jménem Míkajáš. Ten řekl své matce: "Víš, jak ti někdo vzal těch jedenáct set šekelů stříbra?...
Soudců 18:5...kněze." Požádali ho tedy: "Chtěli bychom něco vědět. Zeptej se, prosím, Boha, zda bude naše cesta úspěšná...
Soudců 18:14...těch pět mužů, kteří propátrali kraj Laiš. "Víte, co je tamhle v těch domech?" řekli svým bratrům....
Růt 3:2...ti najít domov, dcero, abys byla šťastnáVíš, že Boáz, s jehož děvečkami jsi pracovala, je náš...
Růt 3:3...šaty a jdi za ním na mlat. Nedávej mu ale o sobě vědět, dokud se nenají a nenapije. si půjde lehnout,...
Růt 3:11...pro tebe vše, co žádáš. Každý v mém městě přece , že jsi znamenitá žena. Ano, je pravda, že jsem...
Růt 4:4...bratru Elimelechovi. Řekl jsem si, že ti to dám vědět a navrhnu ti: Pořiď si ho před těmito přísedícími,...
1. Samuel 3:13...dům navěky odsoudím kvůli provinění, o kterém věděl: Jeho synové se rouhali a on jim v tom nezabránil....
1. Samuel 6:9...hrozné neštěstí způsobil on. Pokud ne, budete vědět, že nás nezasáhla jeho ruka, ale stalo se nám to...
1. Samuel 9:6...se můj otec místo o oslice nezačne bát o nás." "Víš co?" odpověděl mu mládenec. "V tomhle městě bývá Boží...
1. Samuel 10:8...s tebou. Potom jdi přede mnou napřed do GilgaluVěz, že jdu za tebou, abych tam obětoval zápalné a pokojné...
1. Samuel 15:12...za Saulem. Řekli mu ale: "Saul odešel na KarmelVíš, že si tam staví pomník? Odtud se vydal dolů do Gilgalu...
1. Samuel 20:3...mu to ale odpřisáhl. Řekl mu: "Tvůj otec určitě , že sis oblíbil. Proto si říká: ‚Raději o tom...
1. Samuel 20:5...budeš chtít." David tedy Jonatanovi řekl: "Jak víš, zítra je slavnost novoluní a bych měl sedět s...
1. Samuel 20:7...' pak jsem v bezpečí. Pokud se ale rozzuří, pak věz, že se rozhodl zabít. Tehdy , svému služebníku,...
1. Samuel 20:9...se můj otec rozhodl zabít, určitě ti to dám vědět!" "A kdo mi poví, jestli ti tvůj otec odpověděl...
1. Samuel 20:18...neboť ho miloval jako sám sebe. Pak mu Jonatan pověděl: "Zítra je novoluní. Všimnou si tvé nepřítomnosti,...
1. Samuel 20:39... Ten chlapec nic netušil. Jen Jonatan a David věděli, o co jde. Jonatan pak dal chlapci, který ho...
1. Samuel 22:17...Hospodinovy kněze, protože i oni drží s DavidemVěděli, že je na útěku, ale neohlásili mi to." Královi...
1. Samuel 22:22..." toho dne, kdy tam byl Doeg Edomský, jsem věděl, že to Saulovi určitě řekne. To kvůli mně zemřeli...
1. Samuel 23:17...mít pobočníka. Však i můj otec Saul to dobře ." Ti dva tehdy spolu před Hospodinem uzavřeli smlouvu....
1. Samuel 24:21...za to, jak ses ke mně dnes zachoval. Teď  vím, že se jistě staneš králem a izraelské království bude...
1. Samuel 25:7...všemu, co máš. Jak slyším, střiháš právě ovceVíš, že tví pastýři byli s námi. Chovali jsme se k nim...
1. Samuel 25:14...mládenců mezitím řekl Nábalově ženě Abigail: "Víš, že David poslal z pouště k našemu pánovi posly s...
1. Samuel 25:34... Bůh Izraele, který mi zabránil ublížit tivěz, že kdybys mi nepřišla tak rychle vstříc, do rozednění...
1. Samuel 29:9...bojovat proti nepřátelům svého krále a pána?" "Vím, jak jsi dobrý," řekl mu Achiš. "Pro jsi jako Boží...
2. Samuel 1:5...a jeho syn Jonatan zemřeli," odpověděl muž. "Jak víš, že zemřel Saul a jeho syn Jonatan?" zeptal se David...
2. Samuel 11:16...města postavil Uriáše na místo, o kterém věděl, že tam jsou zvláště udatní bojovníci. Když pak muži...
2. Samuel 12:22...a dal ses do jídla!" "Dokud chlapec žil," odpověděl jim, "postil jsem se a plakal, protože jsem si říkal:...
2. Samuel 14:20... věci. Můj pán je ale moudrý jako Boží anděl o všem, co se děje na zemi." Král pak promluvil s...
2. Samuel 14:30...podruhé. Tehdy Abšalom řekl svým služebníkům: "Víte, že Joábovo pole sousedí s mým. na něm ječmen;...
2. Samuel 14:32...mi tví služebníci vypálili pole?" ptal se ho. "Víš, že jsem ti vzkazoval, že máš za mnou přijít,"...
2. Samuel 15:3...a toho izraelského kmene." Abšalom pak říkal: "Víš, tvá žádost je správná a oprávněná, ale u krále se...
2. Samuel 17:10...jako lev, pak ztratí odvahu. Celý Izrael přece , jaký je tvůj otec hrdina a jak jsou jeho muži udatní....
2. Samuel 19:21...v srdci. Zhřešil jsem - to tvůj služebník . Pohleď ale, přišel jsem dnes svému pánu a králi naproti...
2. Samuel 19:27..."Proč jsi nešel se mnou, Mefibošete?" Ten odpověděl: "Pane můj, králi, můj sluha oklamal! Řekl jsem...
2. Samuel 19:36...dobré od špatného? Copak by tvůj služebník vůbec věděl, co a pije? Slyšel bych ještě hlas zpěváků a...
1. Královská 2:5...trůnu nikdy nebude chybět tvůj potomek.' Víš také, co mi provedl Joáb, syn Ceruji - co provedl dvěma...
1. Královská 2:9...ale nenech bez trestu. Však jsi moudrý a budeš vědět, jak s ním máš naložit, abys jeho šediny poslal do...
1. Královská 2:15...bych s tebou promluvil." "Mluv," vybídla ho. "Ty víš, že následnictví bylo na mně a celý Izrael očekával, že...
1. Královská 2:39...Achišovi, synu Maaky. Šimei dostal zprávu: "Víš, že tví otroci jsou v Gatu?" A tak vstal, osedlal osla...
1. Královská 2:44...Král tehdy Šimeimu řekl: "Sám v srdci dobře víš, jak zle jsi mému otci Davidovi ublížil. Hospodin tvé...
1. Královská 5:17...pak Chíramovi poslal zprávu: "Jak sám víš, můj otec David nemohl postavit chrám jménu Hospodina,...
1. Královská 5:20...služebníků ti uhradím, jak si řekneš. Jak sám víš, nikdo u nás neumí kácet stromy tak jako Sidonci." Když...
1. Královská 8:43...a měly v úctě tak jako tvůj lid Izrael a aby věděly, že tvé jméno je vzýváno nad tímto chrámem, který...
1. Královská 17:24... "Podívej se, tvůj syn žije," řekl . "Teď vím, že jsi Boží muž," odpověděla žena Eliášovi. "Opravdu...
1. Královská 22:3...Jošafat. Izraelský král řekl svým dvořanům: "Víte přece, že Rámot-gileád patří nám. Proč nic neděláme,...
2. Královská 2:3... Z Bet-elu přišli za Elíšou proročtí učedníci. "Víš, že Hospodin ti dnes vezme tvého pána?" řekli mu. "...
2. Královská 2:5...učedníci z Jericha přišli za Elíšou a řekli mu: "Víš, že Hospodin ti dnes vezme tvého pána?" " vím, mlčte...
2. Královská 4:1...naříkala: "Tvůj služebník, můj muž, umřel. Sám víš, jak tvůj služebník ctil Hospodina. Teď ale přišel...
2. Královská 7:12...v noci vstal a řekl svým služebníkům: " vám povím, co na nás Aramejci uchystali. Vědí, že hladovíme, a...
2. Královská 8:12...pláčeš, pane můj?" ptal se ho Chazael. "Protože vím," odpověděl, "jakého zla se dopustíš na synech Izraele....
2. Královská 9:11... "Všechno v pořádku? Co ti ten blázen chtěl?" vyzdal jeden z nich. "Sami víte, jak takoví lidé blábolí,"...
2. Královská 10:10...jsem ho. Kdo ale povraždil všechny tyhle?! Proto vězte, že ani jediné slovo, které Hospodin vyřkl proti domu...
1. Letopisů 12:33...jejich velením - muži, kteří pochopili dobuvěděli, jak se Izrael zachovat. Ze Zabulona vytáhlo 50...
1. Letopisů 29:17...- vše je to ale z tvé ruky a tobě to náležíVím, Bože můj, že zkoumáš srdce a miluješ upřímnost. Z...
2. Letopisů 2:7... cypřišové a santálové dřevo z Libanonu. Vždyť vím, jak tvoji služebníci v Libanonu dovedou kácet dřevo....
2. Letopisů 6:33...a měly v úctě tak jako tvůj lid Izrael a aby věděly, že tvé jméno je vzýváno nad tímto chrámem, který...
2. Letopisů 25:16...vysvobodit z tvých rukou?" Král mu na to odpověděl: "Že bychom jmenovali královským rádcem? Jestli je...
Ezdráš 9:13...nás potkalo za naše veliké zločiny a proviněnívíme, Bože náš, že jsi nás netrestal, jak bychom za své...
Nehemiáš 4:9...své ženy a své domy!" Když se naši nepřátelé dozvěděli, že o jejich plánech víme a že je Bůh zmařil, mohli...
Nehemiáš 9:10...na jeho dvořany i na všechen jeho lid, neboť jsi věděl, jak je krutě trápili. Získal sis jméno, jaké dodnes...
Ester 4:14...jediná ze všech Židů vyvázneš. Budeš-li v tuto chli mlčet, Židům přijde spásná pomoc odjinud, ale ty i s...
Job 4:8...byli vyhlazeni poctiví? Ti, kdo ořou zlo, pokud vím, ti, kdo rozsévají trápení, je sklízejí. Dechem Božím...
Job 9:2...na to řekl: "Vím, je to tak, jistě máš pravdu. Může snad člověk být před...
Job 9:28...všech svých trápení - neosvobodíš , to dobře vím. Jsem předem odsouzen - proč bych se snažil...
Job 10:7...nějaký přestupek a po mém hříchu pídíš seVíš přece, že jsem nevinen a že z tvé ruky nikdo...
Job 11:6...moudrosti, potřebuješ totiž dvojnásob chápáníVěz, že Bůh trestá míň, než bys zasloužil! Můžeš...
Job 11:8...si poradíš? Hlubší než podsvětí - co ty o tom víš? Delší než země, širší než...
Job 12:3...jako vy a nejsem v ničem za vámi, to přece každý . Jsem ale k smíchu i svému příteli: ‚On volá k Bohu, ...
Job 13:2...jsem viděl očima, slyšel ušima a rozpoznal. Co víte vy, to také vím a nejsem v ničem za vámi. Teď chci se...
Job 15:9...tajné radě? Veškerá moudrost patří ti? Copak víš něco, co my nevíme? Čemu rozumíš, a my ne? Na naší...
Job 15:23...ním visí meč. Bloudí tu jako potrava pro supy, že ho očekává den temnoty. Úzkost ho svírá, tíseň děsí...
Job 19:6...nade mne a moji potupu proti mně obracet, pak vězte, že Bůh mi ublížil - to on na hodil svoji síť! Hle...
Job 19:25...vytesali do skály! Můj Vykupitel žije, to jedno vím, a že nakonec se nad prachem postaví. I kdyby ze ...
Job 20:4...a urážek, můj moudrý duch mi vnuká odpověďVíš přece sám, že odjakživa, co byl člověk na zem...
Job 21:14...říkají: ‚Nech nás být! O tvých cestách nechceme vědět nic! Kdo je to ten Všemohoucí? Proč bychom mu...
Job 21:27...jeden jak druhý, oba dva stejně přikryjí červiVíte, znám ty vaše myšlenky - hledáte způsoby, jak mi...
Job 22:13...hvězdy - jen se podívej! Ty ale říkáš: ‚Co Bůh ? To může soudit přes mraky? Oblaka cloní jej, takže...
Job 23:3...jeho ruka drtí i přes sténání. Kdybych jen věděl, kde se nachází, k jeho sídlu bych se vypravil. Před...
Job 28:23...jen slyšely." Jen Bůh rozumí cestě k , to on , kde se nachází. On vidí všechny zemské končiny, všechno...
Job 30:23...v hrozné vichřici. Vedeš na smrt, to jistě vím - do domu určeného všem živým. Na zhrouceného přece...
Job 34:25...pak dosadí místo nich. O jejich skutcích dobře , v noci je svrhne, a jsou zničeni. Ztrestá je za jejich...
Job 38:5...tomu rozumíš. Kdo určil její rozměry? To jistě víš! Kdopak ji mírou přeměřil? Do čeho jsou zapuštěny její...
Job 39:1...volají, když bloudí kolem a nemají co jíst?  Víš snad, kdy rodí kamzíci? Bdíš nad laněmi, když sléhají?...
Žalmy 4:4...pohrdat, marnost milovat a lží se zabývat? séla Vězte, že Hospodin svého věrného vyvolil, Hospodin vyslyší...
Žalmy 20:7...Kéž ti Hospodin splní všechna tvá přání! Teď vím, že Hospodin svého pomazaného zachrání, ze své svatyně...
Žalmy 38:10... úzkostí sténám, křičím ze srdce! Ty, Panevíš o každé touze, můj nářek před tebou není utajen....
Žalmy 40:10...zvěstoval, své rty jsem nezdržoval, to víš, Hospodine, sám. Tvoji spravedlnost v srdci neskryl...
Žalmy 46:11...luky, seká kopí, vozy pálí plamenem. PřestaňteVězte, že jsem Bůh, svrchovaný jsem mezi národy,...
Žalmy 56:9...útěk, slzy schovej do své lahvice - ty sám víš nejlépe, kolik jich je! Nazpátek stáhnou se moji...
Žalmy 56:10...moji nepřátelé, když k tobě zavolám - v ten denVím totiž jedno: Bůh se mnou je! V Bohu, jehož slovo...
Žalmy 69:20... vyprosti , vykup z moci nepřátel! Ty přece víš o mém ponížení, o všech těch urážkách a posměšcích -...
Žalmy 73:11...lačně hltají, když jim říkají: "Copak Bůh něco ? snad Nejvyšší o něčem ponětí?" Nuže, takto se mají...
Žalmy 78:3...ti odhalil dávná tajemství. Slyšeli jsme a sami víme, co nám vyprávěli naši otcové. Jejich dětem to...
Žalmy 100:3...před něj se zpěvem! Hospodin je Bůh, to vězte, on je náš Tvůrce, jemu patříme; jsme jeho lid - ovce...
Žalmy 103:14...je laskavý Hospodin k těm, kdo ho ctí! On přece , z čeho jsme složeni, to, že jsme prach, si nosí v...
Žalmy 104:19...jsi měsíc, aby časy určoval, i samo slunce , kdy zapadat. Přivádíš tmu a noc se rozhostí,...
Žalmy 119:75... Tvé soudy jsou spravedlivé, to, Hospodinevím, ve své věrnosti jsi pokořil. Kéž tvá láska...
Žalmy 119:152...spolehlivé jsou všechny tvé příkazy. Odedávna vím o tvých svědectvích, že jsi je potvrdil navěky. Hleď...
Žalmy 135:5...jeho zvláštním pokladem! Hospodin je veliký - to vím jistě, nad všechny bohy je náš Panovník. Hospodin činí,...
Žalmy 138:6...vyvýšený, ponížených přece všímá si a zdálky  o nadutcích. I když procházím soužením, život mi...
Žalmy 139:2... Ty , Hospodine, zkoumáš, ty znáš. Ty víš, jak sedám a jak vstávám zas, zdálky rozumíš mým...
Žalmy 139:4...slovo na jazyk, ty to, Hospodine, všechno víš! Zezadu i zpředu jsi obklopil, svou dlaň jsi na ...
Žalmy 140:13...na zemi, násilníky dožene a srazí neštěstíVím to, že Hospodin hájí chudáky a že prosadí právo ubohých...
Žalmy 142:4... Na duchu klesám slabostí, ty ale o stezce víš! Na cestě, kterou se ubírám, na nastražili past....
Žalmy 144:3...mi poddává. Co je, Hospodine, člověk, že o něm víš, co je lidský tvor, že o něm přemýšlíš? Člověk je páře...
Přísloví 14:8...se přece nic nedozvíš. Moudrost rozvážného je vědět kudy kam, tupost hlupáků je pěstovat sebeklam....
Přísloví 22:15...hněvá Hospodina, do se propadne. Nerozumnost vězí v srdci dítěte, trestající metla ji však vyžene. Kdo...
Přísloví 24:12...vedou k popravě! Copak chceš říci: "My jsme to nevěděli"? Tomu, jenž zkoumá srdce, vše jasné je! Strážce tvé...
Přísloví 24:22...přijde nenadále; jak budou oba trestat, kdo to ? Zde jsou další slova mudrců: Stranit někomu u soudu...
Přísloví 29:6...lichotí, prostírá před jeho nohy síť. Zlý člověk vězí v pasti hříchu, spravedlivý je plný radostného smíchu....
Přísloví 29:7... zájem o právo ubohých, darebák o tom nechce vědět nic. Drzouni dovedou vzbouřit město, mudrci dovedou...
Přísloví 30:4...Kdo vystoupil do nebe, aby se vrátil? Kdo pobral tr do dlaní? Kdo shrnul moře do pláště? Kdo založil...
Kazatel 2:19...sluncem a které po mně zdědí můj následník. Kdo , zda bude moudrý, anebo bláhový? Tak či tak získá vše,...
Kazatel 3:14...svého pachtění se potěšit, je to Boží darVím, že vše, co Bůh dělá, trvá navěky; nic k tomu nelze...
Kazatel 3:21...z prachu, všichni se do prachu zase vracejí. Kdo , že lidský duch míří vzhůru, zatímco duch zvířat mizí...
Kazatel 6:8...moudrý před hlupákem? K čemu je chudákovi, že , jak se chovat před lidmi? Lepší je, co je vidět očima,...
Kazatel 6:12...větší marnost! Co z toho všeho člověk ? Kdo , v čem spočívá lidské štěstí v těch pár dnech marného...
Kazatel 7:22...svého otroka. Ve vlastním srdci přece dobře víš, že i tys druhé často proklínal. V tom všem jsem se...
Kazatel 8:5...Kdo plní přikázání, neokusí nic zlého, moudrý  v srdci kdy, jak a co. Vše svůj správný čas, jistě....
Kazatel 8:12...třeba nastokrát, žije však stále dál a dál. Anovím: Dobře se povede bohabojným, neboť žijí v bázni před...
Kazatel 8:17...nemůže postihnout. I kdyby mudrc tvrdil, že to , ani on to nemůže nikdy pochopit. Když jsem o tom všem...
Kazatel 9:5..."Živý pes je na tom lépe než mrtvý lev." Ži totiž vědí, že musejí zemřít, mrtví však nevědí vůbec...
Kazatel 10:6...se nabízejí nejvyšší místa, ušlechtilí však vězí kdesi hluboko. Viděl jsem otroky sedět na koních a...
Izaiáš 19:12...ti tvoji mudrci? Jen ti prozradí, jestli to vědí, co Hospodin zástupů rozhodl o Egyptu! Soanští velmoži...
Izaiáš 29:15...tmě konají a myslí si: "Kdo nás uvidí? Kdo o nás ?" Takové nesmysly! se snad hrnčíř pokládat za jíl?...
Izaiáš 41:26...rozšlape. Kdo to říkal od počátku, abychom to věděli, kdo odedávna, abychom řekli: "On se nemýlil"? Nikdo...
Izaiáš 48:4... náhle jsem jednal a staly se. Že jsi zatvrzelývěděl jsem, svaly tvé šíje že jsou železné a že máš čelo...
Izaiáš 48:7...o nich neslyšel, abys neřekl: "O tom přece vím!" Neslyšel jsi o tom, nic jsi nevěděl, tvé ucho bylo...
Izaiáš 48:8...tom přece vím!" Neslyšel jsi o tom, nic jsi nevěděl, tvé ucho bylo tehdy zavřené. Věděl jsem totiž, že...
Izaiáš 50:7...z křemene proto nastavuji, nebudu zahanben, to vím. Blízko je Ten, který hájí. Kdo chce obvinit?...
Izaiáš 58:6...ty, kdo jsou v krutých okovech, rozvázat ty, kdo vězí v provazech, propustit utlačované jako svobodné, takže...
Jeremiáš 5:5...nařídil. Půjdu raději za mocnými a s nimi promluvím; ti přece Hospodinovu cestu znají, ti vědí, co jejich...
Jeremiáš 10:23...obrátí v trosky, kde žijí jen šakali. Hospodinevím, že nikdo nemá svou cestu v moci a že člověk po ...
Jeremiáš 17:16...tvým pastýřem, nepřál jsem si ten hrozný den. Ty víš, co mi vyšlo ze rtů, leží to před tebou. Nebuď mi...
Jeremiáš 18:23...nohy chtěli chytit do pasti. Hospodine, ty sám víš o všech jejich plánech, aby zabili. Neodpouštěj jim...
Jeremiáš 24:7... Dám jim takové srdce, aby znali, aby věděli, že jsem Hospodin. Budou mým lidem a budu...
Jeremiáš 26:15...se mnou, co uznáte za dobré a správné, ale vězte, že když zabijete, uvalíte na sebe i na toto město...
Jeremiáš 29:11... že vás sem znovu navrátím. sám přece vím, jak o vás přemýšlím, praví Hospodin. Mám v úmyslu váš...
Jeremiáš 29:23...lživá slova, která jsem jim nesvěřil. to vím a to dosvědčuji, praví Hospodin. Šemajášovi...
Jeremiáš 32:8...na něj máš nárok a předkupní právo. Kup si ho." Věděl jsem, že je to slovo Hospodinovo, a tak jsem to pole...
Jeremiáš 40:14...přišli za Gedaliášem do Micpy a říkali mu: "Víš to, že amonský král Baalis poslal Išmaela, syna...
Jeremiáš 44:15...se do nevrátí!" Nato všichni muži (kteří věděli, že jejich ženy pálí kadidlo cizím bohům) i všechny...
Ezechiel 11:5...padl Duch Hospodinův. "Mluv!" řekl mi. "Tak pra Hospodin: Tohle říkáte, dome izraelský; ale vím i to,...
Ezechiel 20:12...soboty, aby byly znamením mezi mnou a jimi, aby věděli, že jsem Hospodin, jejich Posvětitel. Dům Izraele...
Ezechiel 20:20... jsou znamením mezi mnou a vámi, abyste věděli, že jsem Hospodin, váš Bůh. I tito synové se ale...
Ezechiel 37:3...ty kosti ožít?" "Panovníku Hospodine," odpověděl jsem, "to víš ty." Tehdy mi řekl: "Prorokuj o těchto...
Ezechiel 39:22...svou ruku. Od toho dne nadále bude dům Izraele vědět, že jsem Hospodin, jejich Bůh. Tehdy národy...
Daniel 2:8..."Je mi to jasné! Snažíte se získat čas, protože víte, že jsem prohlásil: ‚Pokud mi nepovíte, co se mi zdálo...
Daniel 2:22...poznání. Zjevuje věci skryté v hlubinách, on , co leží v tmách, a světlo u něj přebývá. Chválím a...
Daniel 4:6...mu tedy svůj sen: "Baltazare, nejvyšší z věštcůvím, že v tobě přebývá duch svatých bohů a že ti žádné...
Daniel 5:22... ses v srdci nepokořil, přestože jsi to všechno věděl. Naopak ses pozvedl proti Pánu nebes. Nechal sis...
Daniel 7:19...vládnout na věky a věky věků." Potom jsem chtěl vědět, co znamená ta čtvrtá šelma, která se lišila od všech...
Daniel 7:20...a zbytek rozdupávala nohama. Také jsem chtěl vědět, co znamená těch deset rohů na její hlavě a proč...
Daniel 9:25...a pomazán byl Nejsvětější ze svatých. A proto věz a rozuměj: Od vydání nařízení, aby byl Jeruzalém...
Daniel 10:20... pane, neboť jsi posílil." Tehdy promluvil: "Víš, proč jsem za tebou přišel? (Brzy se totiž musím vrátit...
Joel 2:14... velmi laskavý a který od zla upouští. Kdo ? Třeba se rozmyslí, pohnut lítostí, a požehnání nám...
Amos 5:12... co jste sázeli, nebudete moci víno pít. Jen  vím, kolik je vašich vin a jak hrozný je váš hřích. Nevinné...
Jonáš 1:12... aby se moře utišilo?" "Hoďte do moře," odpověděl jim, "tím ho utišíte. Vím, že vás ta veliká bouře...
Jonáš 3:9...cest a od násilí, které mu lpí na rukou. Kdo ? Třeba se Bůh rozmyslí, slituje se a upustí od svého...
Jonáš 4:2...doma? Právě proto jsem předtím utíkal za mořeVěděl jsem, že jsi Bůh milostivý a soucitný, shovívavý,...
Matouš 6:8...množství svých slov. Nebuďte jako oni. Váš Otec , co potřebujete, ještě předtím, než ho poprosíte. Proto...
Matouš 6:32...ty věci vyhledávají pohané, ale váš nebeský Otec , že to všechno potřebujete. Hledejte nejprve Boží...
Matouš 9:6...hříchy,' anebo: ‚Vstaň a choď'? Ale abyste věděli, že Syn člověka na zemi moc odpouštět hříchy" -...
Matouš 12:7... že zde je někdo větší nežli chrám. Kdybyste věděli, co znamená: ‚Chci milosrdenství, ne oběti,'...
Matouš 15:12..." Tehdy k němu přistoupili učedníci a řekli mu: "Víš, že se farizeové urazili, když slyšeli ta slova?"...
Matouš 16:8...jsme s sebou žádný chleba nevzali." Ježíš to ale věděl, a tak řekl: "Proč se spolu dohadujete, vy malověrní,...
Matouš 20:25...bratry. Ježíš je však zavolal k sobě a řekl: "Víte, že vládcové národů nad nimi panují a velikáni nad...
Matouš 22:16...své učedníky s herodiány. "Mistře," řekli, "víme, že jsi pravdomluvný, pravdivě učíš Boží cestě a na...
Matouš 24:32...po druhý. Poučte se od fíkovníku tímto podobenstvím: Když jeho větve konečně začnou rašit a nasazovat listí...
Matouš 24:33...se blíží léto. Stejně tak, uvidíte toto vševězte, že se blíží, že je ve dveřích! Amen, říkám vám...
Matouš 24:43...chvíli přijde váš Pán. Uvažte - kdyby hospodář věděl, ve kterou noční dobu přijde zloděj, bděl by a...
Matouš 25:24...ten, který dostal jednu hřivnu, a řekl: ‚Panevěděl jsem, že jsi přísný člověk, že sklízíš, kde jsi...
Matouš 25:26... Podívej, zde máš, co ti patří.' Jeho pán mu odpověděl: ‚Ty zlý a líný služebníku! Věděl jsi, že sklízím,...
Matouš 26:2...všechna tato slova, řekl svým učedníkům: "Víte, že za dva dny jsou Velikonoce. Tehdy bude Syn člověka...
Matouš 27:18...Barabáše, nebo Ježíše zvaného Mesiáš?" (Věděl totiž, že mu ho vydali z pouhé zášti.) Zatímco Pilát...
Matouš 28:5...jako mrtví. "Nebojte se," řekl anděl ženám. "Vím, že hledáte ukřižovaného Ježíše. Není tu, vstal, jak...
Marek 1:24...nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zničitVím, kdo jsi - ten Svatý Boží!" "Zmlkni," okřikl ho Ježíš,...
Marek 2:10...‚Vstaň, vezmi si lehátko a choď?' Ale abyste věděli, že Syn člověka na zemi moc odpouštět hříchy" -...
Marek 6:20... ale nemohla. Herodes se totiž Jana bál, neboť věděl, že je to spravedlivý a svatý člověk, a tak ho...
Marek 8:17...sebou dohadovat, že nemají chleba. Ježíš to ale věděl, a tak jim řekl: "Proč se dohadujete, že nemáte...
Marek 9:30...Galilejí, ale on nechtěl, aby o tom někdo věděl. Učil totiž své učedníky a říkal jim: "Syn člověka...
Marek 10:42...a Jana. Ježíš je ale zavolal k sobě a řekl jim: "Víte, že věhlasní vládcové národů nad nimi panují a jejich...
Marek 12:14...ho chytili za slovo. Přišli a řekli mu: "Mistřevíme, že jsi pravdomluvný a na nikoho nedbáš, neboť se...
Marek 13:28...nebe. Poučte se od fíkovníku tímto podobenstvím: Když jeho větve konečně začnou rašit a nasazovat listí...
Marek 13:29... Stejně tak, uvidíte, jak se dějí tyto věcivězte, že je blízko, že je ve dveřích! Amen, říkám vám,...
Marek 15:10..."Chcete, abych vám propustil židovského krále?" (Věděl totiž, že mu ho vrchní kněží vydali z pouhé zášti.)...
Lukáš 4:34...nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zničitVím, kdo jsi - ten Svatý Boží!" "Zmlkni," okřikl ho Ježíš,...
Lukáš 4:41...Syn!" On je ale okřikoval a nenechal je mluvitVěděli totiž, že je Mesiáš. Když se rozednilo, Ježíš odtud...
Lukáš 5:24...ti odpuštěny,' anebo: ‚Vstaň a choď'? Ale abyste věděli, že Syn člověka na zemi moc odpouštět hříchy" -...
Lukáš 7:39... který ho pozval, řekl si: "Kdyby to byl prorokvěděl by, co je to za ženu, která se ho dotýká. Copak neví,...
Lukáš 8:53... jen spí." Začali se mu vysmívat, protože věděli, že umřela. On ji ale vzal za ruku a zvolal:...
Lukáš 10:11...prach z vašeho města, který nám ulpěl na nohouVězte ale, že přišlo Boží království!' Říkám vám, že v onen...
Lukáš 12:30...vyhledávají pohané tohoto světa, ale váš Otec , že je potřebujete. Hledejte raději jeho království a...
Lukáš 12:39... blaze jim. Pochopte, že kdyby hospodář věděl, v jakou hodinu přijít zloděj, nedovolil by mu...
Lukáš 16:4...propustí? Kopat nemohu, žebrat se stydím...  vím, co udělám, aby lidé přijali do svých domů, budu...
Lukáš 19:22... podle tvých vlastních slov, zlý služebníkuVěděl jsi, že jsem přísný člověk, že vybírám, co jsem...
Lukáš 20:21...římského prokurátora. Zeptali se ho: "Mistřevíme, že mluvíš i učíš správně a že nikomu nestraníš, ale...
Lukáš 21:20...život!" " uvidíte Jeruzalém obležený vojskemvězte, že přišla jeho zkáza. Tehdy ti, kdo jsou v Judsku...
Lukáš 21:30...a ostatní stromy. Když vidíte, jak pučí, sami víte, že se blíží léto. Stejně tak, uvidíte, jak se dějí...
Lukáš 21:31... Stejně tak, uvidíte, jak se dějí tyto věcivězte, že se blíží Boží království! Amen, říkám vám, že to...
Jan 2:9...správce svatby okusil tu vodu, z níž se stalo no (a nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří tu vodu...
Jan 2:25...Nepotřeboval, aby někdo vydával o člověku svědect, neboť sám věděl, co je v člověku. Mezi farizeji byl...
Jan 3:2... Přišel za Ježíšem v noci a řekl mu: "Rabbivíme, že jsi přišel jako učitel od Boha. Nikdo přece nemůže...
Jan 4:22...ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Vy ani nevíte, koho uctíváte; my víme, koho uctíváme, protože spása...
Jan 4:25... ho musí uctívat v duchu a v pravdě." Žena odpověděla: "Vím, že přijde Mesiáš" (který je nazýván Kristus)....
Jan 4:42...jen díky tvým slovům; sami jsme ho slyšelivíme, že to je opravdu Spasitel světa." Po dvou dnech pak...
Jan 5:32...není pravé. Svědčí však o mně někdo jinývím, že jeho svědectví o mně je pravdivé. Poslali jste k...
Jan 6:6...(To ovšem řekl, aby ho vyzkoušel, neboť sám věděl, co udělat.) Filip mu odpověděl: "Nestačilo by nám...
Jan 6:64...z vás ale nevěří." (Ježíš totiž od počátku věděl, kteří nevěřili a kdo ho zradí.) Potom dodal: "Proto...
Jan 7:27...jen poznali, že je to Mesiáš? Jenže o tomto víme, odkud je, ale přijde Mesiáš, nikdo nebude vědět,...
Jan 7:28...v chrámě, tehdy zvolal: "Znáte a také víte, odkud jsem. Nepřišel jsem ale sám od sebe. Ten, který...
Jan 8:14...o sobě, tvé svědectví neplatí." Ježíš jim odpověděl: "Ačkoli svědčím sám o sobě, svědectví platí,...
Jan 8:37...vás Syn vysvobodí, budete opravdu svobodníVím, že jste Abrahamovo símě, ale chcete zabít, protože...
Jan 8:52...zachová slovo, navěky nespatří smrt." "Teď víme jistě, že jsi posedlý!" řekli mu Židé. "Abraham zemřel...
Jan 9:20...slepý?" ptali se jich. "A jak to, že teď vidí?" "Víme, že je to náš syn a že se narodil slepý," odpověděli...
Jan 9:25... že je to hříšník." "Jestli je to hříšník, nevím," odpověděl jim. "Vím jen, že jsem byl slepý a teď...
Jan 9:29...jsi jeho učedník! My jsme Mojžíšovi učedníciVíme, že k Mojžíšovi mluvil Bůh, ale o tomhle nevíme, co je...
Jan 9:31... "Vy nevíte, co je zač, a přitom mi otevřel očiVíme přece, že Bůh hříšníky neslyší; slyší jen toho, kdo...
Jan 10:38...mně, věřte těm skutkům, abyste poznalivěděli, že Otec je ve mně a v něm." Chtěli ho tedy opět...
Jan 11:22...bratr by nezemřel!" řekla mu Marta. "I teď ale vím, že o cokoli Boha požádáš, to ti Bůh ." "Tvůj bratr...
Jan 11:24...bratr vstane," řekl Ježíš. "Vím, že vstane - při vzkříšení v poslední den," odpověděla...
Jan 11:42...a řekl: "Otče, děkuji ti, že jsi vyslyšel.  vím, že vždycky slyšíš, ale říkám to kvůli zástupu,...
Jan 12:50...mi dal přikázání, co mám říkat a co mluvit. A vím, že jeho přikázání je věčný život. Co mluvím, tedy...
Jan 13:1...řekl Otec." Před Velikonočními svátky Ježíš věděl, že přišla jeho chvíle, aby odešel z tohoto světa k...
Jan 13:11...celý čistý. I vy jste čistí, ale ne všichni." (Věděl totiž o svém zrádci, proto řekl: "Ne všichni jste...
Jan 13:17...posel není větší než ten, kdo ho poslal. Teď to víte; blaze vám, když se tím budete řídit. Nemluvím o vás...
Jan 13:18...víte; blaze vám, když se tím budete řídit. Nemluvím o vás všech. vím, které jsem vyvolil; se ale...
Jan 14:4...vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem Víte, kam jdu, a cestu znáte." "Pane, nevíme, kam jdeš,"...
Jan 15:18...jedni druhé." "Když vás bude svět nenávidětvězte, že nenáviděl dříve než vás. Kdybyste patřili...
Jan 16:30..."Hle, teď nemluvíš obrazně, ale otevřeně! Teď víme, že víš všechno a není třeba, aby se někdo vyptával...
Jan 18:21...? Zeptej se těch, kdo slyšeli mluvit. Ti vědí, co jsem říkal." Když to řekl, jeden z kolemstojících...
Jan 19:4...vyšel ven. "Hle, vedu ho ven k vám," řekl jim. "Vězte, že podle je nevinný." Ježíš vyšel ven s trnovou...
Jan 19:28...ji od chvíle přijal k sobě. Když potom Ježíš věděl, že je již všechno dokonáno, řekl, aby se naplnilo...
Jan 19:35...krev a voda. Ten, který to viděl, vydává svědect a jeho svědectví je pravdivé. On , že říká pravdu,...
Jan 21:12...se ho neodvážil zeptat: "Kdo jsi?" protože věděli, že je to Pán. Ježíš přistoupil, vzal chléb a...
Jan 21:15...zeptal Šimona Petra: "Šimone Janův, miluješ  ce než oni?" "Ano, Pane," odpověděl mu. "Ty víš, že ...
Jan 21:16..."Šimone Janův, miluješ ?" "Ano, Pane," odpověděl mu. "Ty víš, že mám rád." Tehdy mu Ježíš řekl:...
Jan 21:17...že se ho Ježíš potřetí zeptal: "Máš rád?" Odpověděl mu: "Pane, ty víš všechno. Ty víš, že mám rád."...
Jan 21:24...po tom?" To je ten učedník, který vydává svědect o těchto věcech a zapsal je; a víme, že jeho svědectví...
Skutky 1:19...se v půli a vyhřezly mu všechny vnitřnostiVědělo se o tom po celém Jeruzalémě, takže to pole dostalo...
Skutky 2:22...konal divy, zázraky a znamení, jak sami dobře víte. Když vám ho Bůh podle své jisté vůle a prozřetelnosti...
Skutky 2:30...- jeho hrob tu máme dodneška! Jako prorok ale věděl, co mu Bůh zaslíbil: přísahal mu, že na jeho trůn...
Skutky 3:17... ho před vašima očima úplně uzdravila. Bratřivím, že jste to udělali z nevědomosti stejně jako vaši...
Skutky 4:16...radit: "Co s těmi lidmi uděláme? Celý Jeruzalém , že se skrze stal zjevný zázrak, a my to nemůžeme...
Skutky 7:40...‚Udělej nám bohy, kteří by nás vedli! Kdo , co se stalo s tím Mojžíšem, který nás vyvedl z Egypta.'...
Skutky 10:28...shromážděné množství lidí, řekl jim: "Sami víte, že pro Žida je nepřípustné, aby se stýkal s cizincem...
Skutky 10:37...skrze Ježíše Krista, který je Pánem všech. Sami víte, co se dělo po celém Judsku; začalo to v Galileji, po...
Skutky 15:7...vstal Petr a promluvil k nim: "Bratři! Sami víte, že Bůh z nás dávno vybral , aby pohané slyšeli...
Skutky 16:3...kvůli tamějším Židům ho obřezal. (Všichni totiž věděli, že jeho otec byl Řek.) Když pak procházeli města,...
Skutky 17:19...ho a vyvedli na Areopag se slovy: "Mohli bychom vědět, jaké nové učení to hlásáš? Zní nám to nějak zvláštně...
Skutky 17:20...hlásáš? Zní nám to nějak zvláštně, a tak chceme vědět, co to být." (Všichni Athéňané i cizinci, kteří...
Skutky 19:15...vrchního kněze Skévy. Zlý duch jim odpověděl: "Ježíše znám, o Pavlovi vím, ale kdo jste vy?" A ten...
Skutky 19:25...z příbuzných oborů a promluvil k nim: "Pánovévíte, že z tohoto řemesla pramení náš blahobyt. Jak ale...
Skutky 20:18...církve. Když k němu přišli, řekl jim: "Sami víte, jak jsem strávil všechen čas, kdy jsem byl s vámi, od...
Skutky 20:25...abych byl svědkem evangelia o Boží milosti. Teď vím, že nikdo z vás, mezi nimiž jsem chodil a kázal o Božím...
Skutky 20:29...Boží církev, kterou vykoupil svou vlastní krvíVím, že po mém odchodu mezi vás přijdou draví vlci, kteří...
Skutky 20:34...jsem nechtěl stříbro, zlato ani šaty. Sami víte, že jsem těmato rukama vydělával na potřeby své i...
Skutky 22:19...o mně tu nepřijmou.' Namítl jsem: ‚Pane, oni vědí, že jsem v synagogách zatýkal a bičoval ty, kdo věřili...
Skutky 23:6...přece psáno: ‚Vůdci svého lidu nespílej.'" Pavel věděl, že ve Veleradě je jedna strana saduceů a druhá...
Skutky 24:10...tedy pokynul k Pavlovi a ten se ujal slova: "Vím, že náš národ spravuješ již řadu let, a tak se budu...
Skutky 24:22...z mrtvých!'" Felix (který o Cestě leccos věděl) pak případ odročil: "Rozhodnu vaši při, se...
Skutky 25:10... Židům jsem nijak neublížil, jak sám velmi dobře víš. Jsem-li skutečně vinen a spáchal jsem něco, zač si...
Skutky 26:4... prosím, vyslechni trpělivě. Všichni Židé vědí, jaký život jsem od mládí vedl, zpočátku v vlasti a...
Skutky 26:27...někde v ústraní. Věříš prorokům, králi AgrippoVím, že věříš." "Téměř jsi přesvědčil, abych se stal...
Skutky 28:22...si však poslechnout tvé názory; o sektě totiž víme, že je všeobecně odmítána." V den, který mu určili, se...
Skutky 28:28...se, abych je nemohl uzdravit.' [29] Proto vězte, že Boží spása byla poslána pohanům. Oni uslyší!"...
Římanům 2:1... Chceš-li však někoho soudit, člověčevěz, že sám nemáš výmluvu, jsi kdokoli. Tím, že soudíš...
Římanům 2:2...sám sebe - vždyť sám děláš to, co soudíšVíme, že Boží soud nad pachateli těch věcí se zakládá na...
Římanům 2:18...na Zákon a chlubíš se Bohem. Znáš jeho vůlivíš, co je správné, neboť se učíš ze Zákona. Pokládáš se za...
Římanům 3:19...Boží bázeň vůbec nehledí." Víme, že cokoli Zákon říká, říká těm, kdo jsou pod Zákonem,...
Římanům 5:3... A nejen to; chlubíme se i souženími, neboť víme, že soužení působí vytrvalost, vytrvalost spolehlivost...
Římanům 6:6...s ním budeme ztotožněni i v jeho vzkříšeníVíme přece, že naše staré bylo ukřižováno s ním, aby...
Římanům 6:9...zemřeli, věříme, že s ním také budeme žítVíme, že Kristus vstal z mrtvých a nikdy nezemře - smrt...
Římanům 7:14...se tedy ukázalo, jak je hřích nevýslovně hroznýVíme, že Zákon je duchovní, ale jsem tělesný, zaprodaný...
Římanům 7:18...to tedy , ale spíše hřích, který je ve mněVím totiž, že ve mně (to jest v tělesnosti) není nic...
Římanům 8:22...z otroctví zkázy do slavné svobody Božích dětíVíme přece, že všechno stvoření dosud společně sténá a...
Římanům 8:28...smyslu Ducha, že podle Boží vůle prosí za svatéVíme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému -...
Římanům 11:18...nad ty větve nepovyšuj. Chceš-li se povyšovatvěz, že ty neneseš kořen, ale kořen tebe. Možná řekneš: "Ty...
Římanům 14:14...posuďte, jak bratra ničím neurazit a nepohoršitVím a v Pánu Ježíši mám naprostou jistotu, že nic není...
Římanům 15:29...sbírky, vypravím se přes vás do Španěl. A vím, že k vám přijdu, přijdu s Kristovým plným...
Římanům 16:19...srdce bezelstných. O vaší oddanosti se ale  všude! Mám z vás proto radost, ale přeji si, abyste byli...
1. Korintským 3:20..." A jinde: "Hospodin zná úmysly moudrých, že neznamenají vůbec nic." se proto nikdo...
1. Korintským 7:16...vázáni. Bůh vás povolal k pokoji. Copak víš, ženo, zda zachráníš manžela? Copak víš, muži, zda...
1. Korintským 8:1...Ducha. Pokud jde o maso obětované modlám: Anovíme, že "všichni jsme došli poznání". Poznání ovšem nadýmá...
1. Korintským 8:2... zatímco láska buduje. Kdo si myslí, že něco , ještě neví tak, jak by vědět měl. Kdo ale miluje Boha,...
1. Korintským 8:4...tedy jde o požívání masa obětovaného modlámVíme, že "modla neznamená vůbec nic" a že "není žádný Bůh...
1. Korintským 12:2... bratři, nechci, abyste zůstali v nevědomostiVíte, že jste ještě jako pohané chodili k němým modlám, jak...
1. Korintským 12:3... jak jste k tomu byli vedeni. Proto chci, abyste věděli, že nikdo, kdo mluví v Duchu svatém, nemůže zlořečit...
1. Korintským 15:58...a nepohnutelní, rozrůstejte se v Pánově dílevězte, že vaše práce pro Pána není zbytečná. Pokud jde o...
1. Korintským 16:15... se mezi vámi děje v lásce. Bratřivíte, že Štěpánova rodina je prvním ovocem Řecka a že se...
2. Korintským 1:7...Proto máme ohledně vás neochvějnou naději, neboť víme, že jako máte podíl na utrpení, tak budete mít podíl i...
2. Korintským 4:14... a tak jsem mluvil," i my věříme, a tak mluvímeVíme totiž, že Ten, který vzkřísil Pána Ježíše, vzkřísí s...
2. Korintským 5:1...je totiž dočasné, ale neviditelné je věčné.  Víme, že ten pozemský stan, v němž přebýváme, bude...
2. Korintským 5:6...Proto stále chováme smělou důvěru, i když víme, že dokud jsme doma v tomto těle, nejsme doma u Pána....
2. Korintským 5:11...v těle vykonal, to bylo dobré anebo zléVíme, co je to bázeň před Hospodinem, a proto přivádíme...
2. Korintským 8:1...vás mohu plně spolehnout! Bratři, chci, abyste věděli o Boží milosti, které se dostalo církvím v Makedonii...
2. Korintským 11:11...nedám připravit. Proč? Protože vás nemiluji? Bůh , že ano. V tom, co dělám, budu pokračovat i nadále,...
2. Korintským 11:27... Tolik dřiny a vyčerpání, tolik bezesných nocíVím, co je hlad, žízeň a časté půsty, vím, co je chlad a...
2. Korintským 11:31...a Otec Pána Ježíše je požehnaný navěky - on , že nelžu! Když jsem byl v Damašku, místodržitel...
2. Korintským 12:2... Přejdu tedy k viděním a zjevením od PánaVím o člověku v Kristu, který byl před čtrnácti lety...
2. Korintským 12:3...- nevím, zda v těle nebo mimo tělo, to Bůh. A vím, že ten člověk - nevím, zda v těle nebo bez těla, to ...
Galatským 2:16...když jsme rodilí Židé, žádní hříšní pohanévíme, že člověka nemohou ospravedlnit skutky Zákona, ale...
Galatským 4:13...i jsem jako vy. Nijak jste mi neublížili. Jak víte, na začátku jsem vám kázal evangelium v tělesné...
Efeským 6:8...s ochotnou myslí jako Pánu, a ne lidemVězte, že cokoli kdo učinil dobrého, za to dostane odplatu...
Efeským 6:9... se k nim chovejte také tak. Zanechte výhrůžekvíte přece, že jak oni, tak i vy máte Pána v nebesích a ten...
Efeským 6:21...abych je hlásal tak směle, jak mám. Chci, abyste věděli, jak se mi daří a co dělám. Všechno vám to poví...
Filipským 1:12...slávě a chvále Boží. Chtěl bych, bratři, abyste věděli, že to, co potkalo, přispělo spíše k prospěchu...
Filipským 1:13...evangelia. Celý palác i všichni ostatní tu vědí, že jsem vězněn pro Krista. okovy dodaly mnoha...
Filipským 1:19...Raduji se tedy a budu se radovat i nadále, neboť vím, že díky vaší modlitbě a pomoci Ducha Ježíše Krista to...
Filipským 1:25...v tomto těle je ale potřebnější kvůli vám. Proto vím jistě, že tu ještě pobudu. Kvůli vašemu prospěchu a...
Filipským 2:22...svého, a ne toho, co je Ježíše Krista. O něm ale víte, jak se osvědčil: pomáhal mi ve službě evangelia jako...
Filipským 4:15... že jste mi pomohli v tísni. Vy Filipští sami víte, jak to bylo v počátcích evangelia, když jsem se vydal...
Koloským 2:1... kterou on ve mně mocně působí. Chci, abyste věděli, jaký boj svádím za vás i za ty, kteří jsou v...
Koloským 3:24... čiňte to celou duší, jako Pánu, a ne lidemVězte, že vaší odplatou bude dědictví od Pána; a Pán, jemuž...
Koloským 4:6...slova jsou vždy vlídná a ochucená solí,  víte, jak máte mluvit s každým člověkem. O tom, jak se mi...
1. Tesalonickým 1:4...a vytrvalost naděje v našem Pánu Ježíši KristuVíme, milovaní bratři, že vás Bůh vyvolil, neboť naše...
1. Tesalonickým 1:5...v moci, v Duchu svatém a v plné jistotě. Sami víte, jak jsme u vás žili pro vás. A vy jste následovali...
1. Tesalonickým 2:1...Vysvoboditele od nadcházejícího hněvu. Bratřivíte sami, že jsme k vám nepřišli zbytečně. Víte, že jsme...
1. Tesalonickým 2:2... víte sami, že jsme k vám nepřišli zbytečněVíte, že jsme předtím trpěli a strádali ve Filipech, ale...
1. Tesalonickým 2:5...líbili lidem, ale Bohu, který zkoumá naše srdceVíte, že jsme nikdy neužívali lichotky ani přetvářku k...
1. Tesalonickým 2:11...jednali zbožně, spravedlivě a bezúhonněVíte, že jsme se k jednomu každému z vás chovali jako otec...
1. Tesalonickým 3:3...nikdo z vás nenechal těmito souženími zviklatVíte přece, že je to náš úděl. Ještě když jsme byli u vás,...
1. Tesalonickým 3:4...vám předem, že nás čeká soužení. To, jak sami víte, také přišlo. Když jsem to tedy nemohl snést,...
1. Tesalonickým 3:7...a toužíte nás vidět stejně jako my vás. Kdybyste věděli, bratři, jak nás ve všem našem strádání a soužení...
1. Tesalonickým 4:2...co děláte - žijte tak, abyste se líbili BohuVíte přece, jaká přikázání jsme vám dali od Pána Ježíše...
1. Tesalonickým 5:2...vám není potřeba nic psát, bratři. Sami dobře víte, že Pánův den přijde jako zloděj v noci. lidé budou...
2. Tesalonickým 2:6...jsem vám to říkal, když jsem byl ještě u vásVíte, co mu dosud brání - smí se totiž objevit v daný...
2. Tesalonickým 3:7...ne podle učení, které jste přijali od nás. Sami víte, jak je potřeba následovat náš příklad. My jsme u vás...
1. Timoteus 1:8...ale vůbec nechápou, co říkají ani na čem trvajíVíme, že Zákon je dobrý, pokud se dobře užívá. Je třeba mít...
1. Timoteus 3:15...brzy přijdu. Kdybych se ale zdržel, chci, abys věděl, jak je třeba si počínat v Božím domě, což je církev...
2. Timoteus 1:12...snáším toto všechno a nestydím se za to, neboť vím, komu jsem uvěřil. A jsem si jist, že on je schopen...
2. Timoteus 1:15...ten vzácný poklad, který ti byl svěřen. Jak víš, všichni v Asii včetně Fygela a Hermogena se ode ...
2. Timoteus 1:18...Pán , aby u něj v onen den došel milosrdenst. A jak moc mi pomohl v Efesu, víš nejlépe sám. Synu můj...
2. Timoteus 2:19...však pevně stojí a nese tento nápis: "Hospodin , kdo mu patří," a "Každý, kdo vyznává Pánovo jméno, ...
2. Timoteus 2:23...srdce. Hloupé a nesmyslné spory však odmítejvíš přece, že plodí jen hádky. A Pánův služebník nemá být...
2. Timoteus 2:25...učit a s vlídností napravovat odpůrce. Kdo ? Bůh je může přivést k pokání, aby poznali pravdu a...
2. Timoteus 3:14... Ty však zůstávej v tom, čemu ses naučilVíš, že je to pravda, neboť víš, od koho ses učil. Od...
Titus 3:11...po prvním a druhém napomenutí vyobcujVěz, že takový člověk je zkažený a hřeší, odsouzen sám...
Filemon 1:21...v Pánu. Píšu ti v jistotě o tvé poslušnostivím, že uděláš více, než žádám. A ještě něco - připrav pro...
Židům 10:30... jíž byl posvěcen, a potupil Ducha milostiVíme přece, kdo řekl: " je pomsta, zjednám odplatu," a...
Židům 12:17... který prodal své prvorozenství za jediný pokrmVíte přece, že když potom chtěl zdědit požehnání, byl...
Židům 13:23...povzbuzení; vždyť jsem vám napsal jen krátce.  Vězte, že náš bratr Timoteus je propuštěn. Přijde-li...
Jakub 1:3...bratři moji, kdykoli upadáte do různých zkoušekVíte přece, že zkoušení vaší víry přináší vytrvalost....
Jakub 1:19...pravdy, abychom byli prvotinou jeho stvořeníVíte, milovaní bratři, že každý člověk být pohotový k...
Jakub 3:1... Nesnažte se mnozí stát učiteli, bratři mojivězte, že budeme souzeni přísněji. Všichni přece v mnohém...
Jakub 5:7...on se nebránil. Bratři, buďte trpěli do Pánova příchodu. Víte, jak rolník očekává...
Jakub 5:11...proroky, kteří mluvili v Hospodinově jménuVíte, že říkáme: "Blaze těm, kteří vytrvali." Slyšeli jste...
Jakub 5:20...z vás zbloudí od pravdy a někdo ho obrátí zpět.  Vězte, že ten, kdo odvrátí hříšníka od jeho bludné cesty,...
1. Petr 1:18...svůj dočasný pobyt zde prožili v posvátné úctěVíte přece, čím jste byli vykoupeni ze svého marného...
1. Petr 5:9...a hledá kořist. Postavte se mu jakožto silní ve ře a vězte, že stejné utrpení zakoušejí vaši bratři po...
2. Petr 1:14...za svou povinnost burcovat vás a upomínat, neboť vím, že stan mého těla bude brzy složen, jak mi oznámil náš...
2. Petr 1:20...a ve vašich srdcích nevzejde jitřenka. Především vězte, že žádné proroctví Písma nevzniklo z vlastního...
2. Petr 3:3...vaše apoštoly přikázal Pán a Spasitel. Především vězte, že v posledních dnech přijdou nehorázní posměvači...
2. Petr 3:17...stejně jako ostatní Písma.) Vy, milovaní, to víte předem, a tak se chraňte. Nenechte se strhnout bludem...
1. Jan 2:3... a nejen za naše, ale i za celý svět. Jak můžeme vědět, že ho známe? Podle toho, zda dodržujeme jeho...
1. Jan 2:18...Teď se objevila spousta antikristů, a tak víme, že je poslední hodina. Odešli od nás, ale nepatřili k...
1. Jan 2:29...smělou důvěrou a nemuseli se stydět, přijdeVíte přece, že on je spravedlivý. Vězte také, že každý, kdo...
1. Jan 3:2...Boží děti, ale ještě se neukázalo, co budemeVíme však, že se ukáže, budeme podobní jemu, neboť ho...
1. Jan 3:5...hřích, páchá zločin, vždyť hřích je zločinVíte, že on se ukázal, aby naše hříchy sňal, a v něm žádný...
1. Jan 3:14...se, bratři, pokud vás svět nenávidí. My víme, že jsme přešli ze smrti do života, protože milujeme...
1. Jan 3:15...ve smrti. Kdo nenávidí bratra, je vrah; a víte, že žádný vrah v sobě nemá věčný život. Takto jsme...
1. Jan 3:20... co teprve Bůh, který je větší než naše srdce všechno! Milovaní, jestliže nás srdce neodsuzuje, máme k...
1. Jan 3:24... zůstává v něm a on zas v něm. A jak můžeme vědět, že v nás zůstává? Podle Ducha, kterého nám dal. ...
1. Jan 4:13...a jeho láska v nás došla naplnění. Jak můžeme vědět, že zůstáváme v něm a on v nás? Podle toho, že nám...
1. Jan 5:13...vám, kteří věříte ve jméno Božího Syna, abyste věděli, že máte věčný život. Toto je smělá důvěra, kterou k...
1. Jan 5:15...něco prosíme podle jeho vůle, slyší nás. A když víme, že nás slyší, kdykoli o něco prosíme, pak víme, že to...
1. Jan 5:18...je hřích, ale ten hřích nemusí být k smrtiVíme, že žádný, kdo se narodil z Boha, nehřeší. Kdo se...
1. Jan 5:19...Boha, opatruje se, aby se ho ten Zlý nedotýkalVíme, že my jsme z Boha, ale celý svět leží ve Zlu. A víme,...
1. Jan 5:20... že my jsme z Boha, ale celý svět leží ve Zlu. A víme, že Boží Syn přišel a dal nám schopnost znát pravého...
3. Jan 1:12... Boha vůbec neviděl. Demetrios dobré svědect ode všech, i od samotné pravdy. I my mu vydáváme...
Juda 1:5...Pána Ježíše Krista. I když to všechno sami víte, chci vám připomenout, že Pán sice vysvobodil svůj lid...
Zjevení 2:2...Znám tvé skutky, tvou práci i tvou vytrvalostVím, že nemůžeš snést zlé lidi; vyzkoušel jsi ty, kdo si...
Zjevení 2:13...Toto praví Ten, který ostrý dvojsečný mečVím, že bydlíš tam, kde je satanův trůn, a že se držíš mého...
Zjevení 7:14...ti oblečení do bílých rouch a odkud přišli?" Odpověděl jsem: "Pane můj, ty víš." Tehdy mi řekl: "To jsou ti,...
Zjevení 12:12...k vám sestoupil ďábel s velikým hněvem, neboť , že málo času." Když drak uviděl, že byl svržen na...

Slova obsahující vězte: nevězte (1) odpovězte (8) povězte (16) vězte (28)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |