Věřím

Hledám varianty 'věřím' [ věřte (9) věříte (6) věřit (13) věříš (6) věříme (8) věřím (6) věřili (8) věřil (5) věří (39) věř (5) ]. Nalezeno 96 veršù.
Exodus 19:9...aby lid slyšel, jak s tebou mluvím, a aby i tobě věřil navěky." Mojžíš pak Hospodinu opět vyřídil slova lidu...
Numeri 14:11...tento lid pohrdat? Jak dlouho mi bude odmítat věřit i přes všechna znamení, která jsem uprostřed nich...
1. Samuel 27:12...bydlel ve filištínském kraji. Achiš ale Davidovi věřil; myslel si: "Ten se svému lidu Izraeli nadobro...
2. Letopisů 20:20..."Slyšte , Judo a všichni JeruzalémštíVěřte Hospodinu, svému Bohu, a obstojíte. Věřte jeho...
Job 39:12...tolik síly? Svěříš mu snad své úkoly? Můžeš mu věřit, že ti sveze zrní, že shromáždí, cos vymlátil?...
Žalmy 27:13...mně lživí svědkové a krutě obviňují ! Kéž mohu věřit, že na zemi mezi živými uvidím, jak dobrý je...
Žalmy 106:12...trýzniteli, ani jediný z nich neutek. Tehdy věřili jeho zaslíbením, tehdy ho chválili se zpěvem. Rychle...
Žalmy 106:24... Potom však pohrdli krásnou zemí, jeho zaslíbení věřit nechtěli. Ve svých stanech se dali do reptání,...
Žalmy 119:66... dal. rozumu a dej mi poznání, vždyť věřím přikázáním tvým! Než jsem byl pokořen, bloudil jsem,...
Přísloví 23:15... synu, tvé srdce moudré, srdce zajásá, to mi věř. Celé nitro se zaraduje, budou-li tvé rty mluvit...
Izaiáš 30:12...izraelský: Protože jste toto slovo zavrhlivěřili raději násilí a lsti, na které jste se spolehli,...
Daniel 6:24...vytáhli, nenašli na něm ani škrábnutí, protože věřil ve svého Boha. Na králův rozkaz pak přivedli ty muže,...
Abakuk 2:18... odlitá socha, jež vyučuje klam? Ve vlastní dílo věří, kdo ji vytvořil, dělá si bůžky, kteří mluvit neumí....
Matouš 9:28...Když došel domů, slepci přišli za ním. "Věříte, že to dokážu?" zeptal se jich Ježíš. "Ano, Pane,"...
Matouš 18:6...svedl jednoho z těchto maličkých, kteří ve mne věří, bylo by pro něj lepší, kdyby mu na krk pověsili...
Matouš 21:22...se a vrhni se do moře!' stane se to. Když budete věřit, dostanete, o cokoli v modlitbě požádáte." Když...
Marek 1:15...- Boží království je blízko. Čiňte pokánívěřte evangeliu!" Když se pak procházel podél Galilejského...
Marek 5:36...ale jejich slova neposlouchal. "Neboj se, jenom věř," řekl představenému synagogy. Nikomu nedovolil, aby ho...
Marek 9:24...Ježíš. "Pro věřícího je možné všechno." " věřím!" zvolal hned chlapcův otec. "Pomoz nevíře!" Když...
Marek 9:42...svedl jednoho z těchto maličkých, kteří ve mne věří, bylo by pro něj mnohem lepší, kdyby mu na krk...
Marek 11:23...se do moře,' a nepochyboval by v srdci, ale věřil by, že se děje to, co říká, stane se mu to. Proto vám...
Marek 11:24...to, co říká, stane se mu to. Proto vám říkámVěřte, že všechno, o co při modlitbě prosíte, jste dostali,...
Lukáš 8:13...a s radostí je přijímají, ale nemají kořeny. Ti věří jen dočasně, v době pokušení odpadají. Zrno, které...
Lukáš 8:50...to však zaslechl a řekl mu: "Neboj se, jenom věř. Bude zachráněna." Když pak vcházel do toho domu,...
Lukáš 24:25...řekl: "Jak jste nechápaví! Jak je vám zatěžko věřit všemu, co pověděli proroci! Copak to všechno nemusel...
Jan 1:12... dal právo být Božími dětmi - všem těm, kdo věří v jeho jméno. Takoví nejsou narozeni z krve, ani z...
Jan 1:50...Syn, ty jsi král Izraele!" Ježíš mu odpověděl: "Věříš proto, že jsem ti řekl: Viděl jsem pod fíkovníkem?...
Jan 3:15...musí být vyzdvižen Syn člověka, aby každý, kdo věří v něj, měl věčný život." Neboť Bůh tak miloval svět,...
Jan 3:16...svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život. Bůh neposlal svého...
Jan 3:18... ale aby svět byl skrze něj spasen. Kdo v něho věří, nebude souzen, ale kdo nevěří, je odsouzen,...
Jan 3:36...miluje Syna a všechno dal do jeho rukou. Kdo věří v Syna, věčný život; kdo Synu nevěří, nespatří...
Jan 4:21... je v Jeruzalémě." "Ženo," řekl Ježíš, "věř mi, že přichází chvíle, kdy nebudete uctívat Otce ani...
Jan 5:24... Amen, amen, říkám vám: Kdo slyší slovověří Tomu, který poslal, věčný život a nepřijde na...
Jan 5:46...vás žaluje, je Mojžíš, v něhož doufáte. Kdybyste věřili Mojžíšovi, věřili byste i mně, neboť on psal o mně....
Jan 6:29...jim odpověděl: "Toto je ten Boží skutek - abyste věřili v toho, kterého on poslal." "Jaký zázrak uděláš,...
Jan 6:35... Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět; kdo věří ve , nebude nikdy žíznit. Ale jak jsem vám řekl: I...
Jan 6:40... který poslal - aby každý, kdo vidí Synavěří v něho, měl věčný život. A ho vzkřísím v poslední...
Jan 6:47... který je od Boha. Amen, amen, říkám vám: Kdo věří, věčný život. jsem chléb života...
Jan 7:38...a zvolal: "Kdo žízeň, pojď ke mně a pij! Kdo věří ve mne, z jeho nitra potečou řeky živé vody, jak praví...
Jan 8:24...řekl, že zemřete ve svých hříších. Nebudete-li věřit, že jsem,' zemřete ve svých hříších." "A kdo...
Jan 9:18...odpověděl. Židovští představení mu ale nechtěli věřit, že býval slepý a prohlédl. Proto si zavolali jeho...
Jan 9:35...doslechl, že ho vyhnali, našel ho a zeptal se: "Věříš v Syna člověka?" "Pane," odpověděl, "kdo to je, abych...
Jan 9:36..."Pane," odpověděl, "kdo to je, abych v něj mohl věřit?" " jsi ho viděl," řekl mu Ježíš. "Je to ten, který...
Jan 9:38...mu Ježíš. "Je to ten, který s tebou mluví." "Věřím, Pane!" zvolal a padl před ním na kolena. Tehdy Ježíš...
Jan 10:38... nevěřte mi. Pokud je však dělám, i kdybyste nevěřili mně, věřte těm skutkům, abyste poznali a věděli, že...
Jan 11:25..." jsem vzkříšení i život," řekl Ježíš. "Kdo věří ve , i kdyby zemřel, bude žít. A každý, kdo žije a...
Jan 11:26... i kdyby zemřel, bude žít. A každý, kdo žijevěří ve , nezemře navěky. Věříš tomu?" "Ano, Pane,"...
Jan 11:40...čtvrtý den!" "Neřekl jsem ti, že když budeš věřit, uvidíš Boží slávu?" odpověděl Ježíš. Když pak...
Jan 12:36...chodí ve tmě, neví, kam jde. Dokud máte světlověřte ve světlo, abyste byli syny světla." Když to Ježíš...
Jan 12:39...Komu se Hospodinova paže zjevila?" Proto nemohli věřit, neboť Izaiáš ještě řekl: "Oslepil jejich oči a...
Jan 12:44...slávu více než slávu Boží. Ježíš volal: "Kdo věří ve mne, věří ne ve mne, ale v Toho, který poslal....
Jan 12:46... jsem přišel na svět, aby žádný, kdo ve mne věří, nezůstal ve tmě. Slyší-li někdo slova a neplní je,...
Jan 14:1... třikrát zapřeš." "Nermuťte se v srdcíchVěříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho...
Jan 14:11...Otec, který ve mně přebývá, on působí ty skutkyVěřte mi, že jsem v Otci a Otec ve mně, jen kvůli těm...
Jan 14:12...těm skutkům věřte. Amen, amen, říkám vám: Kdo věří ve mne, bude dělat skutky, které dělám . A bude...
Jan 16:30...a není třeba, aby se někdo vyptával. Teď věříme, že jsi vyšel od Boha." "Teď věříte?" opáčil Ježíš...
Jan 16:31... Teď věříme, že jsi vyšel od Boha." "Teď věříte?" opáčil Ježíš. "Hle, přichází chvíle, a přišla,...
Jan 17:21...a v tobě; jsou i oni jedno v nás, aby svět věřil, že jsi poslal. Dal jsem jim slávu, kterou jsi dal...
Jan 20:27...Natáhni ruku a vlož mi ji do boku. Přestaň být nevěří a začni věřit." "Můj Pán a můj Bůh!" zvolal Tomáš...
Skutky 10:43...jméno přijme odpuštění hříchů každý, kdo v něj věří." Ještě než to Petr dořekl, Duch svatý sestoupil na...
Skutky 15:11...jho, které nemohli unést ani naši otcové ani myVěříme přece, že jsme stejně jako oni spaseni milostí Pána...
Skutky 16:31... co mám dělat, abych byl spasen?" Odpověděli: "Věř v Pána Ježíše, a budeš spasen ty i tvůj dům!" Potom...
Skutky 22:19... že jsem v synagogách zatýkal a bičoval ty, kdo věřili v tebe. Když byla prolévána krev tvého svědka...
Skutky 24:14...stoupenec Cesty, kterou oni nazývají sektouVěřím všemu, co je psáno v Zákoně a v Prorocích, a mám v...
Skutky 26:27...neuniklo, neboť se to nedělo někde v ústraníVěříš prorokům, králi Agrippo? Vím, že věříš." "Téměř jsi...
Skutky 27:25...se plaví s tebou.' Proto se vzchopte, pánovéVěřím totiž Bohu, že vše dopadne, jak mi bylo řečeno....
Římanům 1:16...- vždyť je to Boží moc ke spasení každého, kdo věří, předně Žida, ale i Řeka. V něm se totiž zjevuje Boží...
Římanům 3:22...skrze víru v Ježíše Krista přichází ke všem, kdo věří. Není totiž rozdílu: všichni zhřešili a chybí jim Boží...
Římanům 3:25... Jeho určil Bůh za oběť smíření pro ty, kdo věří v jeho krev, aby tak prokázal svou vlastní...
Římanům 3:26... že je spravedlivý a ospravedlňuje toho, kdo věří v Ježíše. Kde je tedy chlouba? Byla vyloučena. Jakým...
Římanům 4:5...milosti, ale z povinnosti. Kdo ale místo skutků věří v Toho, který ospravedlňuje bezbožného, tomu se za...
Římanům 4:24... ale také kvůli nám, jimž být počítáno, že věříme v Toho, který vzkřísil z mrtvých našeho Pána Ježíše....
Římanům 6:8...zbaven hříchu.) Když jsme s Kristem zemřelivěříme, že s ním také budeme žít. Víme, že Kristus vstal z...
Římanům 9:33...úrazu a skálu pohoršení; kdokoli však v něj věří, se jistě nezklame." Bratři, toužím celým srdcem a...
Římanům 10:4...Zákona, aby byl ospravedlněn každý, kdo věří. O spravedlnosti ze Zákona píše Mojžíš takto: "Člověk,...
Římanům 10:11...vede ke spáse. Vždyť Písmo říká: "Kdokoli v něj věří, se jistě nezklame." Mezi Židem a Řekem tedy není...
Římanům 14:2...ve víře, a to bez hádek o názorech. Někdo věří, že smí jíst všechno, ale choulostivý jen zeleninu....
1. Korintským 11:18...v církvi, máte mezi sebou roztržky, a skoro tomu věřím. Musí totiž mezi vámi být i rozdělení, aby se ukázalo...
1. Korintským 13:7... ale raduje se z pravdy; všechno snáší, všemu věří, vždycky doufá, všechno vydrží. Láska nikdy neskončí....
2. Korintským 4:13...však máme stejného ducha víry, o níž se píše: "Uvěřil jsem, a tak jsem mluvil," i my věříme, a tak mluvíme....
Filipským 1:29... Bylo vám totiž dopřáno, abyste v Krista nejen věřili, ale také pro něho trpěli. Svádíte stejný boj, jaký...
1. Tesalonickým 4:14...jako jiní, kteří nemají naději. Ježíš, jak věříme, zemřel a vstal z mrtvých; právě tak věříme, že Bůh...
2. Tesalonickým 3:2...od podivných a zlých lidí; neboť ne všichni věří. Pán je však věrný - on vás posílí a ochrání od zlého...
1. Timoteus 4:3...a zakazovat jim jíst, co Bůh stvořil. Ti, kdo věří a znají pravdu, to však mají požívat s vděčností,...
Titus 3:8...pravda a chci, abys na trval: se ti, kdo věří v Boha, usilovně věnují správnému jednání. To je totiž...
Židům 10:39...protivný." My ovšem neodpadáme k záhubě, ale věříme k záchraně. Víra je podstata věcí, v něž doufáme,...
Židům 11:6...oblibu nikdo nezíská. Kdo přichází k Bohu, musí věřit, že Bůh je a že odměňuje ty, kdo jej hledají. Vírou...
Jakub 2:19...a ti ukážu svou víru na svých skutcích. Ty věříš, že je jediný Bůh? Dobře děláš. Tomu ale věří i...
1. Petr 1:8... Ani teď ho ještě nevidíte, a přece v něj věříte. Radujte se tedy nevýslovnou, velkolepou radostí,...
1. Petr 1:21...na konci časů byl zjeven kvůli vám. Díky němu věříte v Boha, který ho vzkřísil z mrtvých a oslavil jej,...
1. Petr 2:6...Sionu úhelný kámen vyvolený a vzácný, a kdokoli věří v něj, se jistě nezklame." Pro vás věřící je tedy...
1. Jan 3:23...se mu líbí. A to je to jeho přikázání: abychom věřili jménu jeho Syna Ježíše Krista a milovali jedni druhé...
1. Jan 5:1...Kdo miluje Boha, miluje i bratra. Každý, kdo věří, že Ježíš je Mesiáš, se narodil z Boha. Každý, kdo...
1. Jan 5:5...naše víra. Kdo jiný přemáhá svět než ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží? To je ten, který přišel skrze...
1. Jan 5:10...je svědectví, které Bůh vydal o svém Synu. Kdo věří v Božího Syna, svědectví sám v sobě. Kdo Bohu...
1. Jan 5:13...Božího, nemá život. Tyto věci píšu vám, kteří věříte ve jméno Božího Syna, abyste věděli, že máte věčný...

Slova obsahující věřím: neuvěřím (1) nevěřím (1) nevěříme (1) pověřím (3) prověřím (1) svěřím (3) svěříme (1) uvěříme (2) věřím (6) věříme (8)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |