Výše

Hledám varianty 'výše' [ výši (5) výše (36) ]. Nalezen 41 verš.
Genesis 6:16...30 loktů vysoká. V arše necháš průzor a o loket výše ji zastřešíš; do boku archy také vsadíš dveře. Uděláš...
Exodus 22:16...odmítne dát, musí mu svůdce odvážit stříbro ve výši panenského věna. Čarodějnici nenech naživu...
Exodus 30:14... kdo bude zahrnut do sčítání, od dvacetiletých výše. Když budete Hospodinu odevzdávat tento příspěvek k...
Exodus 38:26... kdo byl zahrnut do sčítání, od dvacetiletých výše, tedy od 603 550 mužů. Oněch 100 talentů stříbra...
Leviticus 5:24...cokoli, o čem křivě přísahal. Nahradí to v plné výši a přidá k tomu ještě pětinu ceny. V den své oběti...
Leviticus 27:7...dívku 3 šekely stříbra. Ve věku od šedesáti let výše bude cena za muže 15 a za ženu 10 šekelů. Bude-li však...
Leviticus 27:23...není z jeho dědičné polnosti, spočítá mu kněz výši určené ceny do léta milosti a dotyčný toho dne...
Numeri 1:3...všechny bojeschopné Izraelce od dvaceti let výše. Z každého pokolení vám bude pomáhat jeden muž, který...
Numeri 1:18...rodů a otcovských domů. Všichni od dvaceti let výše byli jeden po druhém zahrnuti do jmenného seznamu, jak...
Numeri 1:20...seznamu všech bojeschopných mužů od dvaceti let výše: pokolení Ruben čítalo 46 500 mužů...
Numeri 1:22...seznamu všech bojeschopných mužů od dvaceti let výše: pokolení Šimeon čítalo 59 300 mužů...
Numeri 1:24...seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Gád čítalo 45 650 mužů...
Numeri 1:26...seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Juda čítalo 74 600 mužů...
Numeri 1:28...seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Isachar čítalo 54 400 mužů...
Numeri 1:30...seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Zabulon čítalo 57 400 mužů...
Numeri 1:32...seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Efraim čítalo 40 500 mužů...
Numeri 1:34...seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Manases čítalo 32 200 mužů...
Numeri 1:36...seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Benjamín čítalo 35 400 mužů...
Numeri 1:38...seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Dan čítalo 62 700 mužů...
Numeri 1:40...seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Ašer čítalo 41 500 mužů...
Numeri 1:42...seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Neftalí čítalo 53 400 mužů...
Numeri 1:45...všech bojeschopných Izraelitů od dvaceti let výše, započtených podle jejich otcovských domů: Úhrnem bylo...
Numeri 5:7...hřích, jehož se dopustil, nahradí škodu v plné výši, přidá ještě pětinu navíc a odevzdá to tomu, vůči komu...
Numeri 11:31...stran, na jeden den cesty široko daleko, do výše kolem dvou loktů od země. Lid pak byl celý den a celou...
Numeri 14:29...všech, kdo byli sečteni, nikdo od dvaceti let výše, nikdo z vás, kdo jste proti mně reptali, nevejde do...
Numeri 26:2..."Sečtěte celou izraelskou obec. Od dvaceti let výše započtěte podle jejich otcovských domů každého, kdo je...
Numeri 26:4...promluvili takto: "Sečtěte lid od dvacetiletých výše, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi." Toto jsou synové...
Soudců 1:36...hranice vedla od průsmyku Akrabim, od Sely výše. Z Gilgalu do Bokimu šel Hospodinův anděl a volal:...
1. Letopisů 4:38... syna Jedajášova, syna Šimrího, syna ŠemajášovaVýše jmenovaní byli vůdcové svých rodů a jejich otcovské...
1. Letopisů 23:3...levity. Nechal spočítat levity od třicetiletých výše a jejich počet činil 38 000 mužů. Z nich 24 000 mělo...
1. Letopisů 23:24...dílo služby Hospodinova domu od dvacetiletých výše. David totiž řekl: "Hospodin, Bůh Izraele, dal svému...
1. Letopisů 23:27...slov byli Leviho synové sečteni od dvacetiletých výše. Jejich úkolem bylo pomáhat synům Áronovým při službě...
2. Letopisů 25:5...tisíců a setnin. Sečetl všechny od dvaceti let výše a zjistil, že 300 000 bojeschopných mužů,...
2. Letopisů 31:16...starým. Rozdělovali je všem mužům od tří let výše, kteří byli uvedeni ve jmenných seznamech - všem,...
2. Letopisů 31:17...otcovských rodů, a také levitům od dvaceti let výše podle jejich služebního zařazení a směny. Rodové...
2. Letopisů 31:19...se museli svědomitě posvěcovat, aby byli svatíVýše uvedení muži v každém městě rozdělovali příděly kněžím...
Nehemiáš 8:5...otevřel knihu před očima všech (stál totiž výše než všechen lid), a jakmile ji otevřel, všechen lid...
Žalmy 75:6...Nepozvedejte rohy své! Nepozvedejte své rohy do výše a tvrdošíjně nemluvte!" Z východu, západu ani od...
Žalmy 108:5...ti hrát žalmy uprostřed národů: Tvá láska sahá výše než k nebi, tvá věrnost vzhůru k oblakům. Zvedni se,...
Žalmy 113:5... Kdo je jako náš Bůh, Hospodin, jenž trůní ve výši, jenž sklání se a na vše pohlíží, na vše na nebi i na...
Přísloví 25:7...lidi nestav se. Je lepší být vyzván: "Pojď výše," než být před urozenými ponížen. I když něco spatříš...

Slova obsahující výše: nejvýše (1) povýšen (4) povýšenců (1) povýšené (5) povýšeně (2) povýšeni (1) povýšení (3) povýšenost (3) povýšenosti (1) povýšený (1) povýšených (1) povýšeným (2) výše (36) výšek (1) vyvýšen (8) vyvýšena (1) vyvýšená (1) vyvýšené (1) vyvýšeném (1) vyvýšenina (2) vyvýšeno (3) vyvýšený (5) zvýšená (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |