Válčete

Hledám varianty 'válčete' [ válčíte (1) válčíš (1) válčím (1) válčily (1) válčili (5) válčil (2) válčete (2) ]. Nalezeno 13 veršù.
Genesis 14:2... elamský král Kedor-laomer a král národů Tidal válčili proti Berovi, králi Sodomy, Biršovi, králi Gomory,...
Jozue 11:20... Sám Hospodin totiž zatvrdil jejich srdce, aby válčili proti Izraeli, aby je vyhladil jako proklaté a bez...
Soudců 5:20... Z nebe se do boje daly hvězdy, proti Siserovi válčily ze svých drah. Kíšonský potok ty krále smetl -...
Soudců 11:27...neublížil, ale ty mi křivdíš, když proti mně válčíš. Soudce Hospodin dnes rozsoudí mezi syny Izraele...
2. Samuel 8:10... Předtím totiž Hadad-ezer a Toú spolu válčili. Joram s sebou přinesl stříbrné, zlaté a bronzové...
1. Královská 14:19...Achiáše. Ostatní Jeroboámovy skutky - jak válčil a kraloval - o tom se píše v Kronice izraelských...
2. Královská 6:8...on natáhl ruku a vzal si ji. Když aramejský král válčil s Izraelem, poradil se se svými služebníky a řekl:...
1. Letopisů 18:10... Předtím totiž Hadad-ezer a Toú spolu válčili. Hadoram s sebou přinesl zlaté, stříbrné a bronzové...
2. Letopisů 35:21...dnes proti tobě, ale proti národu, se kterým válčím. A Bůh mi řekl, si pospíším. Bůh je se mnou,...
Izaiáš 41:12... Budou jako nic a ještě míň ti, kteří s tebou válčili. Neboť Hospodin jsem tvůj Bůh, který bere za...
Jeremiáš 49:14...posel k národům: Šikujte se! Vzhůru k útokuVálčete proti Edomu! "Hle, činím nepatrným mezi národy,...
Abdiáš 1:1...byl vyslán posel k národům: "Vzhůru! Do útokuVálčete proti Edomu!" Hle, činím nepatrným mezi národy,...
Jakub 4:2...a závidíte, ale nemůžete dosáhnout, bojujeteválčíte, ale nemáte, protože neprosíte. Prosíte, ale...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |