Uziáš

Hledám varianty 'uziáš' [ uziáš ]. Nalezeno 14 veršù.
2. Královská 15:34...v Hospodinových očích, přesně jako jeho otec Uziáš. Obětní výšiny ale nebyly odstraněny, a tak lid...
1. Letopisů 6:9...Asir, jeho syn Tachat, jeho syn Uriel, jeho syn Uziáš a jeho syn Šaul. Synové Elkánovi: Amasaj, Achimot...
1. Letopisů 11:44... syn Maakův; Jošafat MitnejskýUziáš Ašteratský; Šama a Jehiel, synové Chotama Aroerského;...
2. Letopisů 26:3...Judovi poté, co Amaciáš spočinul u svých předkůUziáš se stal králem v šestnácti letech a kraloval v...
2. Letopisů 26:9... neboť velice rozšířil svůj vliv. V Jeruzalémě Uziáš postavil a opevnil věže nad Nárožní a Údolní branou a...
2. Letopisů 26:11...se dalo něco pěstovat. Miloval totiž půduUziáš měl vycvičené vojsko, připravené k boji po...
2. Letopisů 26:14...vyjít králi na pomoc do boje proti nepříteliUziáš celé vojsko vyzbrojil štíty, kopími, přilbami,...
2. Letopisů 26:19... Takto slávu od Hospodina Boha nezískáš." Uziáš zuřil, kadidelnici připravenou k pálení kadidla stále...
2. Letopisů 26:21...ven kvůli tomu, jak ho Hospodin ranil. Král Uziáš pak byl do dne své smrti malomocný a jako takový...
2. Letopisů 26:23...do konce sepsal prorok Izaiáš, syn Amosův. Když Uziáš spočinul u svých předků, pochovali ho poblíž jeho...
2. Letopisů 27:2...v Hospodinových očích, přesně jako jeho otec Uziáš (na rozdíl od něj ale nevstoupil dovnitř Hospodinova...
Ezdráš 10:21...Charimových: Maasejáš, Eliáš, Šemajáš, JechielUziáš. Ze synů Pašchurových: Eljoenaj, Maasejáš, Izmael,...
Izaiáš 6:1...se skryje za mraky! V roce, kdy zemřel král Uziáš, jsem spatřil Pána sedícího na vznešeném a vyvýšeném...
Matouš 1:9...zplodil Jehorama, Jehoram zplodil UziášeUziáš zplodil Jotama, Jotam zplodil Achaze, Achaz zplodil...

Slova obsahující uziáš: uziáš (14) uziáše (9) uziáši (1) uziášova (2) uziášovi (2) uziášovy (1) uziášův (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |