Uvnitř

Hledám varianty 'uvnitř' [ uvnitř ]. Nalezeno 20 veršù.
Numeri 18:7...kněží ve všem, co souvisí s oltářem a se službou uvnitř za oponou. Kněžskou službu vám dávám jako dar....
Numeri 36:6...toto: Mohou se vdávat, za koho chtějí, ale jen uvnitř svého otcovského rodu a kmene. Tak nebude izraelské...
Jozue 7:21...a vzal jsem si to. Tamhle to je, schované v zemi uvnitř mého stanu; stříbro je pod tím." Jozue vyslal posly,...
Jozue 19:9...velké. Synové Šimeonovi proto obdrželi dědictví uvnitř jejich území. Třetí los vyšel na syny Zabulonovy pro...
Soudců 16:30...takže se chrám zřítil na vládce i na všechen lid uvnitř. Tak jich zabil při své smrti více než za svého...
1. Samuel 28:5...viděl filištínský tábor, byl naplněn hrůzouuvnitř se celý chvěl strachy. Saul se tenkrát ptal...
1. Královská 6:16...ke stěnám přepážku z cedrových desek a postavil uvnitř chrámu svatostánek pro nejsvětější svatyni. Přední...
Nehemiáš 6:10...a řekl mi: "Pojďme se sejít v Božím doměuvnitř v chrámě. Chrámové dveře musíme zavřít. Chtějí ...
Ezechiel 22:22...vás roztavit v jeho středu. Jako se taví stříbro uvnitř pece, tak se roztavíte v Jeruzalémě. Tehdy poznáte,...
Ezechiel 40:10...2 lokty silné. Síň byla na vnitřní straně brányUvnitř této východní brány byly po jedné i druhé straně tři...
Ezechiel 40:43...nich ležely nástroje k porážení zápalů a obětíUvnitř byly kolem dokola připevněny závěsné háky, na dlaň...
Ezechiel 42:15...se do jiných šatů." Když dokončil měření uvnitř chrámového okrsku, odvedl východní branou ven,...
Ezechiel 46:23...stejné rozměry. Každý z těch čtyř dvorků měl uvnitř kolem dokola kamennou římsu, pod níž byla kolem...
Matouš 7:15... kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci. Poznáte je po jejich ovoci....
Matouš 23:27...hrobům! Navenek sice vypadají krásně, ale uvnitř jsou plné mrtvých kostí a všemožné špíny. Tak se i...
Matouš 23:28...Tak se i vy navenek zdáte lidem spravedliví, ale uvnitř jste plní pokrytectví a nemravnosti! Běda vám,...
Jan 20:26..." O týden později byli jeho učedníci znovu uvnitř a Tomáš s nimi. Dveře byly zavřené, ale Ježíš přišel...
Skutky 5:23... u dveří stály stráže, ale když jsme odemkliuvnitř nikdo nebyl." Když ta slova uslyšel velitel chrámové...
1. Korintským 5:12...ještě ty venku? Nemáte snad soudit ty, kdo jsou uvnitř? Ty venku bude soudit Bůh. "Toho zlého vylučte ze...
2. Korintským 4:16... Ačkoli totiž navenek podléháme zkázeuvnitř se obnovujeme den co den. Toto naše lehoučké soužení...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |