Utečte

Hledám varianty 'utečte' [ utekly (4) uteklo (3) utekli (27) utekla (3) utekl (28) utečte (7) utečou (8) utečme (1) utečeš (1) utečeme (1) uteče (10) uteč (6) utéct (10) utéci (8) ]. Nalezeno 116 veršù.
Genesis 14:10...gomorský král do nich při útěku zapadli; ostatní utekli do hor. Vítězové pobrali všechen majetek Sodomy a...
Genesis 16:6...chceš." Saraj ji tedy pokořovala, od Hagar utekla. U pramene vody v poušti, u onoho pramene při cestě...
Genesis 19:17...se a nikde na této rovině se nezastavujUteč do hor, abys nebyl smeten." Lot jim ale řekl: "Prosím...
Genesis 19:19...když jsi mi zachránil život. však nebudu moci utéct do hor, a tak mne to neštěstí postihne a zemřu....
Genesis 19:20...prosím, tamto město je dost blízko, abych tam utekl, a je maličké. Nech prosím utéct do něj - vždyť je...
Genesis 19:22... o němž jsi mluvil, nevydám zkáze. Pospěš siUteč tam, neboť nebudu moci nic udělat, dokud tam nepřijdeš...
Genesis 27:43...Nyní tedy, synu můj, poslechni: vstaňuteč k mému bratru Lábanovi do Cháranu. Pobuď nějakou...
Genesis 31:21...Lábana pokradmu, vůbec mu neoznámil, že odcházíUtekl se vším, co měl; vstal, překročil řeku Eufrat a vydal...
Genesis 31:27...dcery, jako bys je zajal mečem! Proč jsi tajně utekl? Zmizels pokradmu a nic jsi mi neřekl! Vyprovodil...
Genesis 31:31...ale ukradl bohy?!" Jákob Lábanovi odpověděl: "Utekl jsem, protože jsem se bál; myslel jsem si, že bys mi...
Genesis 39:12..."Spi se mnou!" On však nechal šaty v její ruceutekl a běžel ven. Když uviděla, že nechal své šaty v...
Genesis 39:13... Když uviděla, že nechal své šaty v ruceutekl ven, svolala služebnictvo a řekla jim: "Podívejte se!...
Genesis 39:15... Když uslyšel, jak křičím, nechal své šaty u utekl a běžel ven." Ty jeho šaty nechala ležet vedle sebe,...
Genesis 39:18...se ale dala do křiku, nechal své šaty u utekl ven." Josefův pán naslouchal slovům své ženy, a když...
Exodus 2:15... chtěl Mojžíše dát zabít, ale Mojžíš před ním utekl do midiánské země. Když tam dorazil, posadil se u...
Exodus 14:25...museli těžce táhnout. Tehdy Egypťané vykřikli: "Utečme před Izraelem! Hospodin za bojuje proti Egyptu!"...
Exodus 21:13...do jeho ruky, určím ti místo, kam bude moci utéct. Kdo se opováží úkladně zavraždit svého bližního,...
Numeri 10:35...nepřátelé rozprchnou, a ti, kdo nenávidí,  utečou před tebou!" Kdykoli pak měla spočinout, říkával:...
Deuteronomium 19:4... měl kam uchýlit. Když někdo někoho zabijeuteče, aby si zachránil život (v případě, že svého bližního...
Deuteronomium 19:11...z nenávisti a poté, co jej smrtelně zranil, by utekl do jednoho z těchto měst, v takovém případě pro něj...
Deuteronomium 20:19... Copak je ten polní strom člověk, aby před tebou utekl za hradbu? Smíš zničit jen ty stromy, o kterých víš,...
Deuteronomium 23:16...nevidí žádnou nepatřičnost! Otroka, jenž k tobě utekl, nevydávej jeho pánu. bydlí u tebe, kdekoli se mu...
Deuteronomium 28:7...proti tobě vytáhnou, sedmi cestami před tebou utečou. Hospodin ti sešle požehnání pro tvé sýpky i pro vše...
Deuteronomium 28:25... Jednou cestou vytáhneš proti nim, sedmi cestami utečeš před nimi. Staneš se odstrašujícím příkladem pro...
Jozue 8:20...hle - z města stoupal k nebi dým! Nemohli ovšem utéci ani tam, ani tam, protože lid prchající k poušti se...
Jozue 10:16...do gilgalského tábora. Oněch pět králů ale uteklo a ukrylo se v jeskyni u Makedy. Když Jozue dostal...
Jozue 10:20...skoncovali s nimi. Ti, kdo z nich přece přežiliutekli do opevněných měst. Všechen lid se pak v pořádku...
Jozue 20:4...za útočiště před krevní mstou. Když se provinilý uteče do jednoho z těchto měst, postaví se ke vchodu do...
Soudců 9:51...jej a dobyl. Uprostřed města byla pevná věž, kam utekli všichni muži a ženy, všichni obyvatelé města....
Soudců 11:3...syn cizí ženy!" Jiftach tedy od svých bratrů utekl a bydlel v kraji Tov. Tam se k němu přidali různí...
Soudců 20:47...udatných mužů. Šesti stům mužů se ale podařilo utéct do pouště k Rimonské skále, kde zůstali čtyři měsíce....
1. Samuel 4:16..."Právě jdu z bitvy, vlastně jsem z dnešní bitvy utekl," řekl ten muž Elímu. "Co se stalo, synu?" ptal se...
1. Samuel 19:11...varovala: "Zachraň si život a ještě dnes v noci uteč; jinak budeš zítra mrtev." Míkal pak spustila Davida...
1. Samuel 23:6...obyvatele Keily. Abiatar, syn Achimelechůvutekl za Davidem do Keily a vzal s sebou efod. Když bylo...
1. Samuel 27:1...rukou zahynout. Nezbývá mi nic lepšího než utéct do filištínské země. Pak Saul nechá a přestane ...
1. Samuel 27:4...Karmelském. Když bylo Saulovi oznámeno, že David utekl do Gatu, přestal ho hledat. David řekl Achišovi:...
1. Samuel 31:7...a za Jordánem spatřili, že izraelské vojsko uteklo a že Saul se svými syny zahynul, opustili svá města...
2. Samuel 1:4... "Pověz mi, co se stalo?" ptal se David. "Muži utekli z boje. Mnoho jich padlo a zemřelo. Také Saul a jeho...
2. Samuel 4:6...jako by si šli pro pšenici, bodli ho do břichautekli. Když totiž vnikli do domu, spal na lůžku ve své...
2. Samuel 10:14...na útěk. Jakmile Amonci uviděli, že Aramejci utekli, dali se i oni na útěk před Abišajem a stáhli se do...
2. Samuel 15:14... kteří s ním byli v Jeruzalémě: "Musíme ihned utéct! Abšalom by nás vyváznout nenechal. Pojďme rychle,...
2. Samuel 17:18...a ohlásil to Abšalomovi. Ti dva ale zatím utekli. Dorazili do domu jednoho muže v Bachurim, který měl...
1. Královská 2:28...k Abšalomovi se předtím nepřidal). Joáb proto utekl k Hospodinovu stánku a chytil se rohů oltáře. Králi...
1. Královská 2:29...oltáře. Králi Šalomounovi bylo oznámeno, že Joáb utekl k Hospodinovu stánku a že je u oltáře. Šalomoun...
1. Královská 2:39...pak dlouho bydlel v Jeruzalémě. Po třech letech utekli dva Šimeiho otroci ke gatskému králi Achišovi, synu...
1. Královská 20:30...na 100 000 aramejských pěšáků. Ti, kdo zbyliutekli do města Afek, ale tam se na těch zbývajících 27 000...
2. Královská 9:3... za krále nad Izraelem.' Pak otevři dveřeuteč. Na nic nečekej!" A tak ten mládenec, ten mladý prorok...
2. Královská 9:10...okolí a nikdo ji nepohřbí!" Pak otevřel dveřeutekl. Jehu se vrátil mezi vojevůdce svého pána. "Všechno v...
2. Královská 13:21...nájezdníky. Hodili ho tedy do Elíšova hrobuutekli. Jakmile ten muž dopadl na Elíšovy kosti, ožil a...
2. Královská 14:19... V Jeruzalémě proti němu zosnovali spiknutíUtekl sice do Lachiše, ale i tam za ním poslali vrahy,...
2. Královská 25:4...městská hradba prolomena a všichni vojáci v noci utekli brankou mezi zdmi u královské zahrady, ačkoli...
1. Letopisů 10:7...Izraelci v údolí spatřili, že izraelské vojsko uteklo a že Saul se svými syny zahynul, opustili svá města...
1. Letopisů 19:15...na útěk. Jakmile Amonci uviděli, že Aramejci utekli, dali se i oni na útěk před Joábovým bratrem...
2. Letopisů 25:27... se proti němu v Jeruzalémě chystalo spiknutíUtekl sice do Lachiše, ale i tam za ním poslali vrahy,...
Job 7:6...rány na kůži mám zhnisané. Jak tkalcovský člunek utekly dny a bez naděje skončily. Pamatuj, Bože, můj...
Job 9:25...- a když ne on, kdo pak? Rychleji než běžec utekly dny, šťastné nebyly, teď jsou pryč. Jak rákosové...
Job 27:22...beze vší lítosti, právě když bude chtít před ním utéci. Posměšně zatleská mu svýma rukama, s pískotem vyžene...
Žalmy 48:6...pohlédli, zůstali ohromeni, vyděsili se, náhle utekli. Zděšením byli tenkrát přemoženi, jako rodička se...
Žalmy 57:1...písně "Nevyhlazuj!" Zlatý zpěv Davidův, když utekl před Saulem do jeskyně. Smiluj se nade mnou, Bože,...
Žalmy 68:2...prchnou, ti, kdo jej nenávidí, před ním utečou! Jak oblak dýmu, tak je rozeženeš - jako vosk taje...
Žalmy 142:5...si: nezná se ke mně ani jediný! Kdybych chtěl utéci, nemám kam, nikdo se o nestará! K tobě zní moje...
Izaiáš 13:14...nesvolá, každý se vrátí za svým lidem, každý uteče do své země. Každý nalezený bude proboden, každý...
Izaiáš 17:9...města opuštěna, jako když Hivejci a Emorejci utekli před syny Izraele - všude samá pustina. Zapomněla...
Izaiáš 22:3... bez výstřelu z luku byli zajati. Všichni tví utečenci byli spoutáni, jakkoli daleko utekli. A proto...
Izaiáš 24:18...a prach a past na tebe, kdo zemi obýváš! Kdo uteče, zazní strašný hlas, upadne do propasti v prach;...
Izaiáš 30:16...vy jste však nechtěli. Řekli jste: "Nikoliutečeme na koních!" Nuže, budete muset utíkat. "Uhánět...
Izaiáš 30:17...Nuže, budou vás rychle pronásledovat. Tisíc vás uteče, když vás jeden okřikne, když zakřičí pět, všichni...
Izaiáš 33:3...záchranou. Před tvým mocným hlasem národy utečou, jakmile povstaneš, pohané se rozprchnou. Jejich...
Jeremiáš 6:1... "Synové Benjamínovi, prchněte, z Jeruzaléma utečte! V Tekoji na roh zatrubte, dejte znamení nad...
Jeremiáš 9:9...se tu neozve; všichni ptáci odsud uletěliutekla všechna zvěř. "Obrátím Jeruzalém v hromady sutin,...
Jeremiáš 11:11... přivedu na neštěstí, kterému nebudou moci utéci. Tehdy budou volat ke mně, ale je nevyslyším. Jen...
Jeremiáš 25:35...jako krásní berani. Pastýři nebudou mít kam utéct, pro vůdce stáda nebude úniku. Slyš! To naříkají...
Jeremiáš 26:21...zabít. Uriáš se o tom ale doslechl a ve strachu utekl do Egypta. Král Joakim tam za ním poslal Elnatana,...
Jeremiáš 41:15...Netaniášův, ale Jochananovi s osmi svými muži utekl a dostal se k Amoncům. Jochanan, syn Kareachův, a...
Jeremiáš 46:6...kolem! praví Hospodin. Ani nejrychlejší nemohou utéci, neuniknou ani siláci. Tam na severu, u řeky Eufrat,...
Jeremiáš 46:16... jeden přes druhého budou klopýtat. Prý: ‚Pojďme utéct zpět ke svým lidem, do rodné země před krutým mečem!'...
Jeremiáš 48:6...u Choronaim nad tou zkázou křičí úzkostí: ‚Utečte! Život si zachraňte! Přežijte jako křoví v pustině!'...
Jeremiáš 49:8...rozum? Je jejich moudrost k ničemu? Obraťte seutečte! Dedanští, skryjte se v dolině! Na Ezaua totiž...
Jeremiáš 50:8...pastvině, proti Hospodinu, naději svých otců.' Utečte z Babylonu! Opusťte zemi Chaldejců! Vyrazte jako...
Jeremiáš 50:16...vrátí zpět ke svým lidem, každý do své země uteče před mečem utlačitele! Izrael je ztracená ovečka,...
Jeremiáš 51:6...tolik naplnila hříchem proti Svatému IzraelovuUtečte z Babylonu! Prchejte všichni o život! Nezahyňte pro...
Jeremiáš 52:7...městská hradba prolomena a všichni vojáci v noci utekli. Dostali se z města brankou mezi zdmi u královské...
Ezechiel 7:16... kdo ve městě, hlad a mor zhltne jej. Uniknou-li utečenci, do hor utečou, všichni však jako holubi v roklích...
Daniel 4:11...mu větve, zbavte ho listí a rozházejte ovoce!  uteče zvěř, jež byla pod ním, tak jako ptáci z jeho větví!...
Ozeáš 7:13...nebi; ztrestám je, když uslyším, jak se slétajíUtekli ode - běda jim! Záhuba na , že zradili! ...
Ozeáš 9:6... v den Hospodinovy slavnosti? I kdyby zkáze utekli, Egypt je polapí, Memfis jim pohřeb vystrojí. Jejich...
Ozeáš 12:13...budou kupy kamení u polích zoraných! Jákob utekl na pláně Aramu, Izrael tam sloužil za ženu, za ženu...
Amos 2:14...jako těžký vůz plný obilí. Běžec nebude mít kam utéct, silákovi síla nezbude, hrdina nezachrání se....
Abdiáš 1:14...Nestav se na rozcestí, abys hubil ty, kdo utekli! Nevydávej ty, kdo přežili, v den soužení! Blízko je...
Nahum 3:7... potupím, vystavím na odiv! Kdo uvidíuteče od tebe a řekne: ‚Zničeno je Ninive; copak ho někdo...
Abakuk 3:11...zůstaly ve svém obydlí, před září tvých šípů utekly, před blýskáním tvého kopí. Ve svém rozhořčení...
Zachariáš 2:10...něj a slávou vprostřed něj.'" "Pojďte, pojďteUtečte ze severní země, praví Hospodin, neboť vás rozšířím...
Zachariáš 14:5...na jih. Tímto mým horským údolím budete moci utéci, neboť se potáhne k Acalu. Budete utíkat, jako...
Matouš 2:13...anděl a řekl: "Vstaň, vezmi dítě i jeho matkuuteč do Egypta a zůstaň tam, dokud ti nepovím. Herodes...
Matouš 3:7... řekl jim: "Plemeno zmijí, kdo vám ukázal, jak utéct před přicházejícím hněvem? Začněte nést ovoce...
Matouš 8:33...dolů do jezera, kde utonulo. Pasáci prasat tehdy utekli, a když přišli do města, všechno to o těch posedlých...
Matouš 10:23... Když vás budou pronásledovat v jednom městěutečte do jiného. Amen, říkám vám, že neprojdete izraelská...
Matouš 24:16...čte, rozuměj), tehdy ti, kdo jsou v Judskuutečou do hor. Kdo bude na střeše, nesestupuje, aby si z...
Matouš 26:56...Písma." Tehdy ho všichni učedníci opustiliutekli. Ti, kdo Ježíše zatkli, ho pak odvedli k veleknězi...
Marek 5:14...srázu dolů do jezera, kde utonulo. Pasáci tehdy utekli a rozhlásili to ve městě i na venkově. Lidé se šli...
Marek 13:14...čte, rozuměj), tehdy ti, kdo jsou v Judskuutečou do hor. Kdo bude na střeše, neschází do domu, aby...
Marek 14:50...však naplní Písma!" Tehdy ho všichni opustiliutekli. Jeden mladík ho ale následoval oblečen jen kusem...
Marek 14:52...těle. Chytili ho, ale on tam to plátno nechalutekl nahý. Ježíše pak odvedli k veleknězi, kde se sešli...
Marek 16:8...ho spatříte, jak vám řekl." A tak vyšly venutekly od hrobu strachy bez sebe. A nikomu nic neřekly,...
Lukáš 3:7... říkal: "Plemeno zmijí! Kdo vám ukázal, jak utéci před přicházejícím hněvem? Raději neste ovoce...
Lukáš 8:34...a utonulo. Když pasáci uviděli, co se staloutekli a cestou to vyprávěli ve městě i na venkově. Lidé se...
Jan 10:5...znají jeho hlas. Za cizím nikdy nepůjdou, ale utečou od něj, neboť neznají hlas cizích." Ježíš jim to...
Skutky 7:29...toho Egypťana?' Kvůli těm slovům pak Mojžíš utekl a žil jako přistěhovalec v midiánské zemi, kde...
Skutky 14:6...napadnout a kamenovat, dozvěděli se toutekli do lykaonských měst Lystry a Derbe a jejich okolí. I...
Skutky 16:27...meč a chtěl se zabít v domnění, že vězňové utekli. Pavel však hlasitě vykřikl: "Neubližuj si! Všichni...
Skutky 19:16... vrhl, přemohl je a zbil tak, že z toho domu utekli nazí a zranění. Když se to rozneslo mezi všemi Židy...
1. Korintským 5:10...nebo modláře - vždyť to byste museli ze světa utéci! Teď vám tedy píšu, abyste se nestýkali s někým, kdo...
2. Korintským 11:33... ale spustili dolů v koši, a tak jsem mu utekl. Musím se chlubit, i když to není prospěšné. Přejdu...
Jakub 4:7..." Poddejte se tedy Bohu. Vzepřete se ďábluuteče od vás, přibližte se Bohu a přiblíží se vám. Umyjte...
Zjevení 9:6...ji; budou toužit zemřít, ale smrt od nich uteče.) Vzhledem byly ty kobylky podobné koním připraveným...
Zjevení 12:6...její syn vytržen k Bohu a jeho trůnu. A ta žena utekla na poušť, kde měla od Boha připravené místo, aby ji...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |