Utíkej

Hledám varianty 'utíkej' [ utíkejte (2) utíkejme (1) utíkej (5) utíkat (11) utíkám (2) utíkali (7) utíkal (7) utíkají (6) utíká (4) ]. Nalezeny 43 verše.
Genesis 16:8... odkud jsi přišla? Kam jdeš?" Odpověděla: "Utíkám od své paní Saraj." Hospodinův anděl řekl: "Vrať...
Genesis 19:17... Když ho vedli ven, jeden z nich řekl: "Utíkej o život! Neohlížej se a nikde na této rovině se...
Genesis 35:1...tam oltář Bohu, jenž se ti ukázal, když jsi utíkal před svým bratrem Ezauem." Jákob tedy řekl své...
Genesis 35:7... Bůh Bet-elu, neboť tam se mu ukázal Bůh, když utíkal před svým bratrem. Tehdy zemřela Rebečina chůva...
Exodus 14:27... moře se vrátilo na původní místo a Egypťané utíkali proti němu. Tak Hospodin vmetl Egypťany doprostřed...
Leviticus 26:17...kdo vás nenávidí, nad vámi budou panovat. Budete utíkat, i kdyby vás nikdo nehonil. Jestliže mne ani potom...
Jozue 8:6... a tak je odlákáme od města. Řeknou si totiž: ‚Utíkají před námi jako prve.' Budeme tedy před nimi utíkat...
Jozue 8:15... Jozue s celým Izraelem předstírali porážkuutíkali směrem k poušti. Všechen lid ve městě byl zburcován...
Soudců 9:40... Abimelech ho ale hnal k městské bráně, a jak utíkali, padlo mnoho mrtvých. Abimelech se pak vrátil do...
Soudců 20:32...si tehdy Benjamínci. Izraelci si ale řekli: "Utíkejme, je odlákáme od města k silnicím." Hlavní...
1. Samuel 14:22...v Efraimských horách doslechli, že Filištíni utíkají, připojili se i oni k pronásledování a bitvě. Tak...
1. Samuel 19:18...Nech jít, nebo zabiju!" David mezitím utíkal pryč, dorazil k Samuelovi do Rámy. Když mu...
1. Samuel 25:10...Jaký syn Jišajův? Všude je teď plno sluhů, kteří utíkají od svých pánů. To mám vzít svůj chleba, svou vodu a...
2. Samuel 18:3...ale: "Nemůžeš jít s námi! Kdybychom museli utíkat, nebude jim záležet na nás; nebude je zajímat, ani...
1. Královská 19:3...tak jako ty s nimi!" Eliáš dostal strachutíkal o život. Dorazil do Beer-šeby v Judsku, kde nechal...
2. Královská 4:26...mládenci Gehazimu: "Podívej, to je ta ŠunemitkaUtíkej naproti a zeptej se: Jak se ti daří? Jak se daří...
2. Královská 7:7...své stany, koně, osly i tábor tak, jak byl, a utíkali o život. Potom dorazili k táboru ti malomocní....
Nehemiáš 6:11... přijdou zavraždit!" "Člověk jako by měl utíkat?" řekl jsem na to. "A copak někdo jako může jít...
Job 22:4...s tebou pohádal? Proč by měl s tebou k soudu utíkat? Tvá špatnost musí být veliká, tvá vina je...
Žalmy 3:1...všem, kdo v něho doufají. Žalm Davidův, když utíkal před svým synem Abšalomem. Kolik jen, Hospodine, je...
Žalmy 25:20...! Opatruj mou duši, zachraň , k tobě se utíkám, kéž nejsem zahanben! Poctivost a přímost kéž střeží...
Kazatel 6:9...Lepší je, co je vidět očima, než to, za čím duše utíká. I to je však marnost a honba za větrem. Vše, co se...
Izaiáš 30:16..."Nikoli, utečeme na koních!" Nuže, budete muset utíkat. "Uhánět budem na rychlých vranících!" Nuže, budou...
Izaiáš 31:8...než lidský meč je spolyká. Před oním mečem budou utíkat a jejich mladíky čeká robota. Jejich pevnost se...
Jeremiáš 41:18...ještě zastavili v Gerut-kimhamu poblíž Betléma.) Utíkali před Babyloňany - báli se jich, protože Išmael, syn...
Jeremiáš 48:44...praví Hospodin. Kdo před tím strachem bude utíkat, padne do propasti v prach; kdo z propasti se...
Ezechiel 12:22...to máte v izraelské zemi za přísloví? Prý: ‚Dny utíkají, všechna vidění selhávají.' Proto jim řekni: Tak...
Daniel 10:7...je neviděli, ale padla na taková hrůza, že se utíkali schovat. Zůstal jsem tedy sám. Jakmile jsem to...
Amos 2:16...se. Nejstatečnější hrdina v ten den bude nahý utíkat, praví Hospodin. Slyšte, Izraelci, slovo, jež...
Amos 5:19...Přijde s tmou, a ne se světlem! Jako by někdo utíkal před lvem a potkal by se s medvědem; jako by se doma...
Amos 7:12...Amaciáš řekl Amosovi: "Seber se, vidoucí, a utíkej do Judska! Tam si vydělávej na chleba, prorokuj si...
Jonáš 1:10...mu: "Cos to provedl?" (Prozradil jim totiž, že utíká pryč od Hospodina.) Bouře na moři zuřila stále víc, a...
Jonáš 4:2...jsem to ještě doma? Právě proto jsem předtím utíkal za moře: Věděl jsem, že jsi Bůh milostivý a soucitný...
Nahum 2:9... Ninive bývalo svěžím jezerem, teď ale všichni utíkají pryč. "Stůjte přece! Zastavte se!" A nikdo se...
Zachariáš 14:5...moci utéci, neboť se potáhne k Acalu. Budete utíkat, jako jste utíkali před zemětřesením za dnů judského...
Matouš 24:20...těhotným a kojícím. Modlete se, abyste nemuseli utíkat v zimě nebo v sobotní den. Tehdy totiž nastane velké...
Lukáš 21:21...jeho zkáza. Tehdy ti, kdo jsou v Judskuutíkají do hor. Kdo jsou ve městě, z něj odejdou, a kdo...
Jan 10:12...když vidí přicházet vlka, opouští ovceutíká. Když se pak vlk vrhá na ovce a rozhání je, nádeník...
Jan 10:13...se pak vlk vrhá na ovce a rozhání je, nádeník utíká, protože je nádeník a na ovcích mu nezáleží. jsem...
1. Korintským 6:18...se však spojuje s Pánem, je s ním jeden duchUtíkejte před smilstvem! Žádný jiný lidský hřích se netýká...
1. Korintským 10:14... abyste mohli obstát. A tak, moji milovaníutíkejte před modlářstvím. Mluvím jako k rozumným lidem;...
1. Timoteus 6:11...muka. Ty ale jako Boží člověk od takových věcí utíkej a následuj spravedlnost, zbožnost, víru, lásku,...
2. Timoteus 2:22...pro Pána, připravenou pro každé dobré díloUtíkej tedy od mladických tužeb a následuj spravedlnost,...

Slova obsahující utíkej: utíkej (5) utíkejme (1) utíkejte (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |