Uriáš

Hledám varianty 'uriáš' [ uriáš ]. Nalezeno 17 veršù.
2. Samuel 11:7...Joáb tedy poslal Uriáše za Davidem. Když k němu Uriáš přišel, David se vyptával, jak se daří Joábovi, jak...
2. Samuel 11:8... jak se daří lidu a jak se daří v boji. Potom Uriášovi řekl: "Zajdi domů a dej si koupel." Jakmile Uriáš...
2. Samuel 11:9...opustil palác, král za ním poslal svůj darUriáš ale nešel domů. Ulehl mezi služebníky svého pána u...
2. Samuel 11:10...královského paláce. Davidovi bylo oznámeno, že Uriáš nešel domů. Proto s Uriášem znovu promluvil: "Vrátil...
2. Samuel 11:11..."Vrátil ses přece z výpravy. Proč nejdeš domů?" Uriáš mu odpověděl: "Boží truhla a Izrael s Judou zůstávají...
2. Samuel 11:12...duši, něco takového bych neudělal!" David tedy Uriášovi řekl: "Zůstaň tu ještě jeden den. Odešlu ...
2. Samuel 11:17...vojáků padli. Jedním z mrtvých byl také Uriáš Chetejský. Joáb pak Davidovi poslal zprávu o celém...
2. Samuel 11:21...A tehdy mu řekneš: ‚Také tvůj služebník Uriáš je mrtev.'" Posel tedy vyrazil, a když přišel k...
2. Samuel 11:24...služebníků zabili. Také tvůj služebník Uriáš je mrtev." David na to poslu odpověděl: "Vyřiď...
2. Samuel 11:26...silněji a zboř je.' Tak ho povzbuď." Když se Uriášova manželka dozvěděla, že její muž Uriáš je mrtev,...
2. Samuel 23:39...Jitrejský; Gareb Jitrejský; a Uriáš Chetejský. Všech celkem bylo třicet sedm. Hospodin...
2. Královská 16:11...nákres a podrobný popis jeho provedení. Kněz Uriáš pak postavil oltář přesně podle údajů, které poslal...
2. Královská 16:16...bronzovým oltářem, si ještě rozmyslím." A kněz Uriáš udělal všechno přesně tak, jak mu Achaz přikázal....
1. Letopisů 11:41...Jitrejský; Gareb JitrejskýUriáš Chetejský; Zabad, syn Achlajův; Adina, syn Rubenovce...
Nehemiáš 8:4... Vpravo od něj stál Matitiáš, Šema, AnajášUriáš, Chilkiáš, Maasejáš, vlevo Pedajáš, Mišael, Malkiáš,...
Jeremiáš 26:20..." Hospodinovým jménem prorokoval také jistý Uriáš, syn Šemajášův, z Kiriat-jearim. Prorokoval proti...
Jeremiáš 26:21...uslyšeli jeho slova, chtěl ho král nechat zabítUriáš se o tom ale doslechl a ve strachu utekl do Egypta....

Slova obsahující uriáš: uriáš (17) uriáše (11) uriášem (2) uriášova (2) uriášovi (5) uriášovu (1) uriášovy (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |