Upři

Hledám varianty 'upři' [ upři (3) upřete (1) upřeny (5) upřena (1) upřeli (2) upřel (3) ]. Nalezeno 15 veršù.
1. Královská 8:29...dnes předkládá. Kéž jsou tvé oči dnem i nocí upřeny k tomuto chrámu, k místu, o němž jsi řekl: ‚Tam bude...
1. Královská 8:52... zprostřed tavicí pece! Kéž tedy jsou tvé oči upřeny k modlitbě tvého služebníka i k modlitbě tvého lidu...
2. Letopisů 6:20...předkládá. Kéž jsou tvé oči dnem i nocí upřeny k tomuto chrámu, k místu, o němž jsi řekl, že tam...
2. Letopisů 6:40...zhřešili. Nyní tedy, Bože můj, kéž jsou tvé oči upřeny a tvé uši nakloněny k modlitbě na tomto místě. Již...
2. Letopisů 11:14...do Jeruzaléma. Jeroboám totiž jim i jejich synům upřel Hospodinovo kněžství a ustanovil si vlastní kněžstvo...
Nehemiáš 1:6...tvá přikázání, nakloň mi prosím své uchoUpři své oči k modlitbě svého služebníka, kterou se před...
Job 27:2...ve své promluvě: "Při Bohu živém, který mi upřel právo, při Všemohoucím, jenž naplnil trpkostí,...
Žalmy 48:14... jeho hradby ze srdce obdivujte, na jeho paláce upřete zrak. Abyste o tom vyprávět mohli pokolení, jež...
Izaiáš 10:2...soudy s chudáky, ubohým v mém lidu aby právo upřeli, aby se vdovy staly jejich kořistí, aby okrádali...
Ezechiel 4:3...ji jako železnou zeď mezi sebe a to městoupři na svůj pohled, je obleženo. Oblehni je na...
Ezechiel 4:7... Odpočítal jsem ti po jednom dnu za každý rokUpři svůj zrak na obležený Jeruzalém a s obnaženou paží...
Joel 1:13... kdo mému Bohu sloužíte! Domu vašeho Boha je upřena moučná oběť i úlitba. Vyhlaste půst, svolejte...
Lukáš 4:20...sluhovi a posadil se. Oči všech v synagoze byly upřeny na něj. Začal jim vysvětlovat: "Dnes se toto Písmo...
Skutky 6:15...Všichni, kdo seděli ve Veleradě, na něj upřeli pohled a viděli jeho tvář jako tvář anděla. ...
Skutky 7:55...skřípět zuby. On však, plný Ducha svatéhoupřel pohled k nebi. Uviděl Boží slávu a Ježíše stojícího...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |