Umět

Hledám varianty 'umět' [ umíte (5) umíš (10) umím (5) umí (36) umět (2) uměli (3) uměl (11) umějí (2) ]. Nalezen 71 verš.
Exodus 35:35...i kmentu po tkaní. Ovládají každé řemesloumí vymýšlet plány. tedy Becaleel a Oholiab spolu s...
1. Samuel 2:8... dává hojnost, poníží a rovněž povýší. Chudáka umí z prachu pozvednout, ubožáka bere ze smetiště, mezi...
1. Samuel 16:16...zde svým služebníkům, aby vyhledali někoho, kdo umí hrát na citeru. Zahraje na ni, kdykoli na tebe přijde...
1. Samuel 16:17...poručil: "Podívejte se mi po někom, kdo umí dobře hrát, a přiveďte mi ho." " jsem viděl jednoho...
1. Samuel 16:18...viděl jednoho ze synů Jišaje Betlémského, ten umí hrát," promluvil jeden ze sluhů. "Je to schopný a...
2. Samuel 2:18...synové Ceruji: Joáb, Abišaj a Asael. Tento Asael uměl běhat jako divoká gazela. Pustil se za Abnerem,...
2. Samuel 23:8...Jošeb-bašebet Tachkemonský, velitel TrojiceUměl to s kopím tak, že jich jednou pobil na osm set. Další...
1. Letopisů 12:2...kteří mu pomáhali v boji. Byli vyzbrojeni lukyuměli střílet šípy nebo metat kamení pravicí i levicí....
2. Letopisů 2:6...Proto mi prosím pošli dovedného muže, který by uměl pracovat se zlatem, stříbrem, bronzem a železem, se...
2. Letopisů 2:13...jedné ženy z pokolení Dan. Jeho otec byl z TýruUmí pracovat se zlatem, stříbrem, bronzem i železem, s...
Job 4:3...přece dovedls mnohé poučit, pokleslým rukám jsi uměl dodat sil. Tvá slova klopýtajícího zvedala, posiloval...
Job 4:10...zahynou, závanem jeho hněvu se rozplynou. Lev umí řvát a šelma zavrčí, i lví tesáky se ale vylomí. Bez...
Job 12:11...tvora, je v dech každého lidského těla. Což neumí ucho rozlišovat slova, jako umí jazyk pokrm ochutnat?...
Job 12:17...i podvodník. Velmože svléká donaha, ze soudců umí blázny udělat. Králům rozpíná opasky, bedra jim obtáčí...
Job 14:4...oči nespouštíš a k soudu s tebou ho poháníš. Kdo umí nečisté v čisté obrátit? Ani jediný! Ty jsi mu spočítal...
Job 16:4...Nebo: ‚Co dráždí ke tvým výlevům?' I bych uměl mluvit jako vy, kdybyste na mém místě usedli. Svými...
Job 22:8... ‚Mocnému přece patří svět, uznávaní se v něm umějí zabydlet.' Vdovy jsi ale s prázdnou pryč posílal a...
Job 26:2...na to řekl: "Jak pěkně umíš slabému pomoci! Jak jsi bezmocného přímo zachránil!...
Job 28:11...štolu, očima pátrají po každém klenotu. Zahradit umějí prosakující vodu, skryté poklady vynášejí ke světlu....
Job 29:17... zasazoval se o právo cizince. Zlosynům jsem uměl zuby zvyrážet z čelistí jsem jim vyrval úlovek. Říkal...
Job 34:3... mudrci, vy znalci, naslouchejte mi. Vždyť ucho umí rozlišovat slova, jako umí jazyk pokrm ochutnat....
Job 38:20...cesta k příbytku světla? A kde přebývá temnotaUmíš je dovést na jejich místa? Znáš stezku do jejich...
Job 38:31...ztvrdne na kámen, povrch propasti když zamrzneUmíš Plejády pouty připoutat anebo povolit Orionův pás?...
Job 38:35...na mrak zavolat, aby vodní průtrž zalilaUmíš na cestu blesky vysílat? Ohlásí se ti: ‚Zde nás máš'?...
Job 38:39...jako slitina, když hlína pevně drží ve hroudáchUmíš ulovit kořist pro lvici, můžeš hlad lvíčat nasytit,...
Job 39:19...se může smát! Jsi to ty, kdo dává sílu koniUmíš mu hřívou šíji ozdobit? Necháš ho skákat jako luční...
Žalmy 46:9...Bůh Jákobův! séla Pojďte se podívat, co Hospodin umí, jak hrozné divy činí na zemi! Ve všech koncích světa...
Žalmy 89:16...věrnost předchází tvoji tvář! Blaze národu, jenž umí Hospodina velebit; ve světle tvé tváře takoví smějí žít...
Žalmy 95:9...pokoušeli vaši otcové. Zkusili a viděli, co umím, to pokolení jsem si hnusil po čtyřicet let, jsem...
Žalmy 101:6... takoví u mne budou žít. Poctivou cestou kdo umí jít, takový bude můj služebník. V mém domě však bydlet...
Žalmy 113:7...vše pohlíží, na vše na nebi i na zemi? Chudáka umí z prachu pozvednout, ubožáka bere ze smetiště, mezi...
Žalmy 144:10... na desetistrunné loutně zahraju ti žalm. Ty umíš vítězství králům darovat, vyprostíš svého služebníka...
Přísloví 11:13...tajemství, kudy chodí, zodpovědný člověk je umí zachovat. Kde schází jasný směr, lid upadá, ve množství...
Přísloví 12:23...žijí v pravdě, ti jej potěší. Rozvážný člověk umí své vědění tajit, hňup ale z plna hrdla křičí nesmysly....
Přísloví 17:27...poznání, ten šetří slova, rozumný člověk se umí ovládat. I hlupák, mlčí-li, za moudrého je brán,...
Přísloví 20:3...od sporu je člověku ke cti, rozčilovat se umí každý hňup. Na podzim lenoch orat nechce, o žních bude...
Přísloví 20:5...člověka je voda hluboká, kdo je rozumný, ji umí načerpat. Svou vlastní oddaností se kdekdo holedbá,...
Přísloví 21:28...svědek bídně zhyne; poslední slovo , kdo umí naslouchat. Darebák jde a na nic nedbá, poctivý však...
Přísloví 24:3... Moudrost dovede postavit dům, šikovnost jej umí upevnit. Poznání pak jeho pokoje plní majetkem vzácným...
Přísloví 31:17... Odhodlaně se pouští do díla, sílu svých paží umí dokázat. Užitek vlastní píle zakouší, její svíce září...
Kazatel 8:1...výmyslů. Kdo se může poměřovat s moudrým, kdo umí vyložit každou věc? Moudrost člověku rozjasňuje tvář, i...
Izaiáš 29:11...slova zapečetěné knihy. Když ji dáte někomu, kdo umí číst, se slovy: "Prosím čti," odpoví: "Nemohu, je...
Izaiáš 40:29...je nezměrná! On dává sílu znaveným a vysílené umí posílit. Mladí jsou unavení, zesláblí, mládenci...
Izaiáš 47:11...Proto na tebe přijde pohroma, kterou nebudeš umět zažehnat. Dopadne na tebe neštěstí, které nebudeš moci...
Izaiáš 50:4... Panovník Hospodin mi dal jazyk učených, abych uměl znaveného slovem posílit. Ráno za ránem probouzí,...
Jeremiáš 14:22...trůn! Pamatuj na svou smlouvu s námi, neruš jiUmí snad modly národů dávat déšť? Prší snad z nebe samo od...
Ezechiel 33:32...Nejsi pro víc než zpěvák milostných písní, co umí krásně zpívat a pěkně hrát; vyslechnou si tvá slova,...
Daniel 2:26...tedy Daniela zvaného Baltazar zeptal: "Ty bys mi uměl sdělit, co jsem viděl ve snu a co to znamená?" Daniel...
Daniel 4:34...skutky jsou správné a jeho cesty spravedlivé; on umí pokořit ty, kteří žijí v pýše! Král Belšasar jednou...
Daniel 6:28...se nezhroutí a jeho vláda nikdy neskončí. On umí vysvobodit a zachránit, on koná divy a zázraky jak na...
Amos 5:9...a vylévá je na zemi, jméno Hospodin. Do zkázy umí vrhnout mocného, záhuba přijde i na pevnost! Vy ale...
Matouš 7:11...mu snad hada? Jestliže tedy vy, kteří jste zlíumíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec v...
Matouš 16:3...ale: ‚Dnes bude ošklivo, nebe se červená mraky.' Umíte rozeznat nebeské úkazy, ale znamení těchto časů...
Matouš 27:40...pokyvovali hlavami a posmívali se mu: "Hej, když umíš zbořit chrám a za tři dny ho postavit, zachraň sám...
Matouš 27:65..." odpověděl jim Pilát. "Jděte a hlídejte, jak umíte." A tak šli, zapečetili kámen a obsadili hrob...
Marek 15:29...pokyvovali hlavami a posmívali se mu: "Aha! Když umíš zbořit chrám a za tři dny ho postavit, zachraň sám...
Lukáš 11:13...mu snad štíra? Jestliže tedy vy, kteří jste zlíumíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš nebeský...
Lukáš 12:56...vítr, říkáte: ‚Bude horko,' a bývá. PokrytciUmíte rozeznat úkazy na zemi i na nebi; jak to, že...
Skutky 21:37... oslovil velitele: "Mohu s tebou mluvit?" "Ty umíš řecky?" odpověděl velitel. "Takže ty nejsi ten Egypťan...
Skutky 27:43...chtěl zachránit Pavla. Nařídil, aby ti, kdo umí plavat, vyskočili první a dostali se ke břehu. Ostatní...
Římanům 7:18... tělesnosti) není nic dobrého. Chtít dobro, to umím, ale konat je ne. Nekonám totiž dobro, které chci,...
Římanům 12:8... službu, slouží; kdo je učitel, učí; kdo umí povzbuzovat, povzbuzuje; kdo rozdává, je štědrý;...
1. Korintským 13:2...je to jen dunění zvonu, řinčení činelů. Kdybych uměl prorokovat, rozuměl všem tajemstvím, měl všechno...
Filipským 1:10...spolu s poznáním a hlubokou vnímavostí, abyste uměli rozeznat, co je správné, abyste byli ryzí a bezúhonní...
Filipským 4:12...jsem se totiž být za všech okolností spokojenUmím se uskromnit a umím užívat hojnost. Do všeho jsem v...
1. Timoteus 6:6... Opravdu velikým ziskem je ovšem zbožnost, která umí být spokojená s tím, co . Nic jsme na svět nepřinesli...
Titus 1:9...držet spolehlivých slov Pánova učení, tak aby uměl nejen povzbuzovat zdravým učením, ale i přemáhat...
Titus 3:14...k nám, se učí věnovat správnému jednání, aby uměli pomáhat v nouzi a nebyli neužiteční. Všichni, kdo...
Židům 3:9...poušti. Vaši otcové dráždili a pokoušeli - co umím, viděli po čtyřicet let! Roztrpčen tím pokolením jsem...
Jakub 4:17...namyšlenosti. Všechno takové chlubení je zlé.  Umět jednat správně, ale nejednat je hřích. A teď vy,...
2. Petr 2:9...zločiny, které viděl a slyšel páchat. Pán tedy umí vysvobozovat zbožné ze zkoušek, ale nespravedlivé čeká...

Slova obsahující umět: porozumět (4) rozumět (11) umět (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |