Umístím

Hledám varianty 'umístím' [ umístit (1) umístíš (1) umístím (2) umístili (1) umístil (26) umístí (1) ]. Nalezeny 32 verše.
Genesis 1:17... aby vládla noci; učinil rovněž hvězdy. Bůh je umístil na nebeské obloze, aby osvětlovaly zemi, aby...
Genesis 3:24...člověka a na východní straně zahrady Eden umístil cheruby s míhajícím se plamenným mečem, aby...
Genesis 31:51...ten památný kámen, který jsem mezi sebou a tebou umístil. Tato mohyla i ten památník jsou svědky, že se k...
Exodus 26:34... V nejsvětější svatyni pak na Truhlu svědectví umístíš slitovnici. Venku před oponu postavíš stůl; naproti...
Leviticus 8:7... přepásal ho šerpou, oblékl mu plášť, na něj umístil efod, přepásal ho tkaným pásem efodu, a tak mu jej...
Leviticus 8:8...pásem efodu, a tak mu jej připevnil. Na něj umístil náprsník a do náprsníku vložil urim a tumim. Na...
Leviticus 26:11...a tu starou budete muset vyklízet kvůli novéUmístím svůj Příbytek mezi vás a nebudu si vás ošklivit....
Deuteronomium 12:5... uprostřed vašich kmenů vyvolí za příbytek a kde umístí své jméno. Tam choďte a tam přinášejte své zápalné a...
Deuteronomium 12:21... které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí, aby tam umístil své jméno, smíš porážet svůj skot i brav, jejž ti...
Deuteronomium 14:24... které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí, aby tam umístil své jméno, od tebe příliš daleko, takže tam nebudeš...
Jozue 8:12...Ajem byla rokle. Jozue vzal asi pět tisíc mužůumístil je jako zálohu mezi Bet-elem a Ajem, na západ od...
1. Samuel 7:12... pod Bet-kar. Tehdy vzal Samuel jeden kámenumístil ho mezi Micpu a Šen a nazval ho Eben-ezer, Kámen...
2. Samuel 6:17...jím pohrdla. Když Hospodinovu truhlu přinesliumístili ji doprostřed stanu, který pro ni David postavil....
2. Samuel 8:6...pomoc, ale David z nich pobil 22 000 mužů. Potom umístil do aramejského Damašku svoji posádku. Aramejci se...
2. Samuel 8:14...ze Solného údolí, kde porazil 18 000 EdomcůUmístil mezi Edomci posádky a rozmístil je po celém Edomu....
1. Královská 6:27...i druhý cherub byl 10 loktů vysoký. Tyto cheruby umístil do nejvnitřnější části chrámu. Měli rozprostřená...
1. Královská 10:17...jeden štít vynaložil 3 hřivny zlata). Král je umístil v Paláci libanonského lesa. Král také pořídil...
1. Královská 10:26...koně, takže měl 1 400 vozů a 12 000 koní, které umístil do vozových měst i k sobě do Jeruzaléma. Za jeho...
1. Letopisů 18:6...David z nich pobil dvaadvacet tisíc mužů. Potom umístil do aramejského Damašku svoji posádku. Aramejci se...
1. Letopisů 18:13... porazil osmnáct tisíc Edomců v Solném údolíUmístil v Edomu posádky a všichni Edomci se stali...
2. Letopisů 1:14...koně, takže měl 1 400 vozů a 12 000 koní, které umístil do vozových měst i k sobě do Jeruzaléma. Za jeho...
2. Letopisů 3:16...také řetězy podobné těm ve svatostánkuumístil je na hlavice sloupů. Na řetězy připevnil po stovce...
2. Letopisů 4:6... 3 000 batů. Dále vyrobil deset umyvadel; pět umístil napravo, pět nalevo. V nich omývali, co se...
2. Letopisů 4:7...popisu vyrobil také deset zlatých svícnůumístil je do chrámu, pět napravo a pět nalevo. Vyrobil...
2. Letopisů 6:13...a 3 lokty vysoké bronzové podium, které dal umístit doprostřed prostranství. Postavil se na , před...
2. Letopisů 9:16...jeden štít vynaložil 300 šekelů zlata). Král je umístil v Paláci Libanonského lesa. Král také pořídil...
2. Letopisů 9:25...4 000 stájí pro koně a vozy a 12 000 koní, které umístil do vozových měst i k sobě do Jeruzaléma. Vládl všem...
2. Letopisů 17:2...proti Izraeli. Do všech opevněných judských měst umístil vojsko a po celé judské zemi i v efraimských...
Žalmy 8:4... dílo prstů tvých, měsíc a hvězdy, kterés tam umístil - co je člověk, ptám se, že na něj pamatuješ, co je...
Žalmy 74:16...patří den - i noc je tvá, měsíc i slunce ty jsi umístil. Ty jsi vymezil všechny zemské hranice, léto i zimu...
Žalmy 148:6...příkazem byli stvořeni! Na věčné věky je všechny umístil, jeho ustanovení se nezmění! Chvalte Hospodina,...
Micheáš 2:12... Jákobe, jistěže shromáždím zbytky IzraeleUmístím je pohromadě jak ovce v ohradě, budou jako stádo na...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |