Umírám

Hledám varianty 'umírám' [ umírat (7) umíráme (7) umírám (8) umírali (1) umírala (3) umíral (2) umírají (7) umírá (11) ]. Nalezeny 44 verše.
Genesis 21:16... neboť si řekla: "Nemohu se dívat, jak dítě umírá." Usedla naproti a dala se do pláče. Bůh uslyšel...
Genesis 25:32...mi teď hned své prvorozenství." "Vidíš, že skoro umírám!" odpověděl Ezau. "K čemu je mi prvorozenství?"...
Genesis 35:18...budeš mít syna!" A když ji opouštěl život (neboť umírala), dala dítěti jméno Ben-oní, Syn bolesti. Jeho...
Genesis 47:15...a řekli: "Dej nám chléb! To máme před tebou umírat, když došly peníze?" Josef odpověděl: "Dejte mi svůj...
Genesis 47:19...naše tělo a naše půda. To ti máme i s naší půdou umírat před očima? Kup nás i s naší půdou za chléb, a...
Genesis 48:21...před Manasesem. Potom řekl Josefovi: "Hle,  umírám, ale Bůh bude s vámi a přivede vás zpět do země...
Genesis 50:5... Můj otec zavázal přísahou a řekl: ‚Hle,  umírám. Pochovej v hrobce, kterou jsem si vytesal v...
Genesis 50:24...svůj klín. Nakonec Josef řekl svým bratrům: " umírám, ale Bůh k vám obrátí zřetel a vyvede vás odsud do...
Numeri 17:27... Synové Izraele tehdy Mojžíšovi řekli: "Pohleďumíráme! Hyneme, všichni hyneme! Kdokoli se jen přiblíží k...
Numeri 17:28...Kdokoli se jen přiblíží k Hospodinovu Příbytkuumírá! To snad vymřeme do posledního?" Hospodin řekl...
Numeri 20:3...sváru. "Ó, proč jsme nezemřeli, když naši bratři umírali před Hospodinem!" volali. "Proč jste zavedli...
1. Samuel 4:20... Ženy, které pomáhaly, ve chvíli, kdy umírala, řekly: "Neboj se, máš syna!" Ona však neodpovídala...
2. Letopisů 24:22...otec Jojada, a zavraždil jeho syna. Ten, když umíral, řekl: "Hospodin to vidí a zúčtuje." Než se rok s...
Job 19:27...očima, ne někdo cizí, ale - srdce mi touhou umírá! Jenže vy říkáte: ‚Jak ho přistihnem? Příčina věci je...
Job 21:23...poučit? On přece soudí všechno na nebi! Jeden umírá v plné síle, v klidu a zcela spokojen, stehna obalená...
Job 21:25...obalená tukem a kosti morkem nasáklé. Jiný zas umírá plný hořkosti, aniž kdy okusil, co je blahobyt. Do...
Job 34:20...rukou jsou jeden jak druhý! Uprostřed noci náhle umírají, i mocní se zachvějí a musí pryč, odstraněni jsou...
Žalmy 39:11...Odvrať ode svoji metlu, pod ranami tvé ruky umírám! Když trestáš člověka za jeho vinu, jako mol ničíš...
Žalmy 80:17... posekána, spálena ohněm je, od tvého hněvu umírá. Kéž je tvá ruka nad mužem tvé pravice, nad lidským...
Žalmy 88:16...skrýváš přede mnou svoji tvář? Ztrápený jsemumírám od mládí; snáším tvé hrůzy, jsem bezradný. Tvůj...
Žalmy 119:81...zákonům oddané - tehdy nebudu nikdy zahanbenUmírám touhou po tvém spasení, tvé slovo je mou nadějí. Oči...
Přísloví 15:10... kdo opouští stezku; kdo nesnese domluvy, ten umírá. Hospodin vidí do hrobu i říše záhuby - do srdce...
Kazatel 3:2...věc pod nebem svůj čas: Je čas rodit se a čas umírat, čas sázet a čas sadbu vytrhat, čas zabíjet a čas...
Kazatel 3:19...zvěř. Lidi i zvířata čeká stejný osud - jeden umírá tak jako druhý, všichni dýchají stejný vzduch. Člověk...
Kazatel 7:15...dnů své marnosti jsem viděl všechno: Spravedlivý umírá i se svou spravedlností, zlý žije dlouho i se svou...
Izaiáš 5:13... neboť mu chybí poznání; jeho urození budou umírat hlady, obyčejní budou žízní vyprahlí! Záhrobí ...
Izaiáš 57:1...takový, jen toho bude ještě víc!" Spravedliví umírají a nikomu to nevadí; zbožní lidé navždy odcházejí a...
Jeremiáš 27:13...a zůstanete naživu! Proč bys měl i se svým lidem umírat mečem, hladem a morem, jak to Hospodin prohlásil o...
Pláč 1:20...hroznou vzpourou. Venku meč vraždí děti, doma umírají hlady! Každý slyší sténání, nikdo ale netěší....
Pláč 2:19...před tváří Páně! Za život svých dětí, jež umírají hladem na každém nároží, pozdvihuj k němu dlaně!...
Ezechiel 18:31... a získejte nové srdce a nového ducha. Proč máte umírat, dome izraelský? Nemám zalíbení ve smrti umírajících...
Ezechiel 33:11...se, odvraťte se od svých zlých cest! Proč máte umírat, dome Izraele? Synu člověčí, řekni svým krajanům:...
Matouš 8:25...tedy a vzbudili ho: "Pane, zachraň nás, vždyť umíráme!" "Proč se bojíte, malověrní?" řekl jim Ježíš....
Marek 4:38...zádi. Vzbudili ho tedy: "Mistře, nezajímá , že umíráme?" Když se probudil, okřikl vítr a přikázal vlnám:...
Marek 5:23... padl mu k nohám. Snažně ho prosil: "Moje dcerka umírá! Pojď, vlož na ni ruce, je uzdravená a může žít."...
Lukáš 8:24...Přistoupili tedy a vzbudili ho: "Mistře, mistřeumíráme!" Vstal, okřikl vítr a vzedmuté vlny, ty rázem...
Lukáš 8:42...Měl totiž jedinou dceru, asi dvanáctiletou, a ta umírala. Šel tedy za ním a davy ho tiskly ze všech stran....
Lukáš 15:17...nádeníků u mého otce jídla nazbyt, a tu umírám hlady! Vstanu, půjdu k otci a řeknu mu: Otče,...
Jan 4:47...ho, aby šel jeho syna uzdravit, protože  umíral. "Dokud neuvidíte divy a zázraky, neuvěříte," řekl...
Římanům 14:8...nikdo sám sobě neumírá. Žijeme-li, žijeme Pánuumíráme-li, umíráme Pánu. tedy žijeme či umíráme,...
1. Korintským 11:30...vámi tolik slabých a nemocných, a mnozí dokonce umírají. Kdybychom se ovšem soudili sami, nebyli bychom...
1. Korintským 15:22...přišlo zmrtvýchvstání. Jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni ožijí. Každý však ve svém...
Židům 10:28...výpovědi dvou nebo tří svědků bez milosti umírá. Představte si, čím přísnější trest zasluhuje ten,...
Zjevení 14:13...nebe: "Piš: ‚Blaze mrtvým, kteří od této chvíle umírají v Pánu.' Ano, praví Duch, si odpočinou od své...

Slova obsahující umírám: umírám (8) umíráme (7)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |