Tvůrci

Hledám varianty 'tvůrci' [ tvůrci (4) tvůrcem (2) tvůrce (12) ]. Nalezeno 18 veršù.
Žalmy 95:6...a klaňme se, před ním padněme, Hospodin je náš Tvůrce, před ním klekněme! On je náš Bůh, my lid, jejž on...
Žalmy 100:3...se zpěvem! Hospodin je Bůh, to vězte, on je náš Tvůrce, jemu patříme; jsme jeho lid - ovce na jeho...
Žalmy 149:2... chválí jej! Raduj se, Izraeli, ze svého Tvůrce, synové Sionu, nad svým Králem jásejte! Jeho jméno...
Přísloví 14:31...jako kostižer. Kdo utiskuje chudáka, uráží jeho Tvůrce; ctí jej však ten, kdo nuzným pomáhá. Darebáka...
Přísloví 17:5...zlé jazyky. Kdo zesměšňuje chudáka, uráží jeho Tvůrce; škodolibý člověk trestu neujde. Korunou starců jsou...
Izaiáš 17:7...Izraelský. V ten den člověk vzhlédne ke svému Tvůrci, k Svatému izraelskému pohled obrátí. Nebude ...
Izaiáš 22:11...ze Starého rybníka. Neohlíželi jste se však po Tvůrci města; nevšímali jste si Toho, kdo je odedávna...
Izaiáš 27:11...na oheň. A že ten lid nemá špetku rozumu, jeho Tvůrce se nad ním neslituje, nesmiluje se nad ním jeho...
Izaiáš 29:16...se snad hrnčíř pokládat za jíl? Říká snad dílotvůrci: "On netvořil"? Říká snad hrnec o hrnčíři: "On...
Izaiáš 45:9...jsem to vytvořil. Běda tomu, kdo se hádá se svým Tvůrcem, je střep z hlíny, pouhý střep! Říká snad hlína...
Izaiáš 51:13...se trávě podobá? Zapomínáš na Hospodina, svého Tvůrce, na Toho, jenž nebe rozestřel a položil základy země...
Izaiáš 54:5...nevzpomeneš víc. Tvým manželem je přece tvůj Tvůrce, Hospodin zástupů - to jméno ; Svatý izraelský je...
Izaiáš 64:7...však, Hospodine, Otec náš, my hlína jsme a ty Tvůrce náš, tvá ruka nás všechny uhnětla. Nehněvej se,...
Ozeáš 8:14...zpátky do Egypta! Izrael zapomněl na svého Tvůrce a nastavěl si paláce; Juda opevnil spoustu měst. ...
Amos 4:13... připrav se, Izraeli, setkat s Bohem svým! Hletvůrce hor a stvořitel větru, jenž oznamuje člověku své...
Zachariáš 12:1... který prostírá nebesa, zakladatel zemětvůrce ducha v lidském nitru, praví: Hle - učiním Jeruzalém...
Římanům 9:20...jsi, že odmlouváš Bohu? Řekne snad výtvor svému tvůrci: "Proč jsi udělal takhle?" Nemá snad hrnčíř hlínu...
Židům 11:10... které základy, město, jehož stavitelemtvůrcem je Bůh. Vírou také neplodná Sára i přes svůj...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |