Truhlu

Hledám varianty 'truhlu' [ truhly (20) truhlu (107) truhlou (26) truhle (10) truhla (33) ]. Nalezeno 175 veršù.
Exodus 16:34...vaše pokolení." A tak jej Áron postavil před Truhlou svědectví, aby to bylo uchováno, jak Hospodin...
Exodus 25:10...podle vzoru, který ti ukážu." " mi vyrobí truhlu z akáciového dřeva: bude dva a půl lokte dlouhá,...
Exodus 25:14...je zlatem; tyče provlékneš skrz kruhy po bocích truhly, aby se na nich truhla dala nosit. Tyče budou...
Exodus 25:15...truhla dala nosit. Tyče budou zůstávat v kruzích truhly, nebudou z nich vytahovány. Do truhly pak vložíš...
Exodus 25:16...kruzích truhly, nebudou z nich vytahovány. Do  truhly pak vložíš Svědectví, které ti dám. Vyrobíš k ...
Exodus 25:21... Slitovnici pak položíš jako příkrov na truhlu, do níž vložíš Svědectví, které ti dám. Tam se s...
Exodus 25:22...mezi oběma cheruby nad slitovnicí, jež přikrývá Truhlu svědectví, s tebou budu mluvit o všem, co ti přikážu...
Exodus 26:33...zavěsíš oponu na spony, vneseš dovnitř za oponu Truhlu svědectví. Opona vám bude oddělovat svatyni od...
Exodus 26:34...svatyně. V nejsvětější svatyni pak na Truhlu svědectví umístíš slitovnici. Venku před oponu...
Exodus 30:6... Tento oltář postavíš před oponu zastírající Truhlu svědectví, před slitovnici přikrývající Svědectví,...
Exodus 30:26...svatého pomazání. Pomažeš jím Stan setkáváníTruhlu svědectví, stůl s veškerým jeho náčiním, svícen s...
Exodus 31:7...vše, co jsem ti přikázal: Stan setkáváníTruhlu svědectví i slitovnici ležící na , veškeré náčiní...
Exodus 35:12... jeho spony, rámy, svlaky, sloupy a patkyTruhlu, její tyče a slitovnici, zastírající oponu, stůl,...
Exodus 37:1...však bylo z bronzu. Potom Becaleel vyrobil truhlu z akáciového dřeva: byla dva a půl lokte dlouhá,...
Exodus 37:5...zlatem. Tyče pak provlékl skrz kruhy po bocích truhly, aby se truhla dala nosit. Vyrobil také příkrov z...
Exodus 39:35... přikrývku z odolných usní, zastírající oponuTruhlu svědectví, její tyče a slitovnici, stůl a všechno...
Exodus 40:3...vztyčíš Příbytek, Stan setkávání. Postavíš tam Truhlu svědectví a zastřeš ji oponou. Přineseš stůl a...
Exodus 40:5... přineseš i svícen a zapálíš jeho kahany. Před Truhlu svědectví postavíš zlatý oltář k pálení kadidla a ve...
Exodus 40:20...přikázal. Potom vzal Svědectví a vložil je do truhly. K truhle připevnil sochory a seshora ji přikryl...
Exodus 40:21...a seshora ji přikryl slitovnicí. Když vnesl truhlu do Příbytku, pověsil v něm zastírající oponu. Tak...
Leviticus 16:2...(totiž za oponu, před slitovnici ležící na Truhle), aby nezemřel, neboť se budu ukazovat v oblaku nad...
Leviticus 16:13...položí kadidlo na oheň, a slitovnici ležící na Truhle svědectví zakryje oblak z kadidla, aby nezemřel....
Numeri 3:31...byl Elicafan, syn Uzielův. Dostali do opatrování Truhlu, stůl, svícen, oltáře, vybavení svatyně, které...
Numeri 4:5...dovnitř, sejmou zastírající oponu a tou přikryjí Truhlu svědectví. Na ni pak položí přikrývku z odolných...
Numeri 7:89...mezi dvěma cheruby nad slitovnicí ležící na Truhle svědectví; tak k němu promlouval. Hospodin...
Numeri 10:33...od hory Hospodinovy. Ty tři dny putovala Truhla Hospodinovy smlouvy před nimi, aby jim hledala místo...
Numeri 10:35... býval nad nimi Hospodinův oblak. Kdykoli se Truhla vydávala na cestu, Mojžíš říkával: "Povstaň,...
Numeri 14:44...se opovážili vyrazit k horskému hřebenu, ačkoli Truhla Hospodinovy smlouvy ani Mojžíš neopustili tábor....
Numeri 17:19...jedna hůl. Necháš je ve Stanu setkávání před Truhlou svědectví, kde se s vámi setkávám, a stane se, že...
Numeri 17:25... Hospodin řekl Mojžíšovi: "Vrať Áronovu hůl před Truhlu svědectví, je opatrována jako znamení pro...
Deuteronomium 10:1... a vystup ke mně na horu. Zhotov také dřevěnou truhlu. na ty desky napíšu slova, která byla na oněch...
Deuteronomium 10:2...deskách, jež jsi roztříštil, a ty je uložíš do truhly." Vyrobil jsem tedy truhlu z akáciového dřeva,...
Deuteronomium 10:3... a ty je uložíš do truhly." Vyrobil jsem tedy truhlu z akáciového dřeva, vytesal dvě kamenné desky...
Deuteronomium 10:5...se a sestoupil z hory. Desky jsem pak uložil do truhly, kterou jsem vyrobil, a jsou v , jak mi Hospodin...
Deuteronomium 10:8... Tenkrát Hospodin oddělil kmen Levi, aby nosili Truhlu Hospodinovy smlouvy, aby stáli před Hospodinem,...
Deuteronomium 31:9...Zákon, předal jej levitským kněžím, kteří nosili Truhlu Hospodinovy smlouvy, i všem izraelským stařešinům....
Deuteronomium 31:25...od začátku do konce, přikázal levitům nosícím Truhlu Hospodinovy smlouvy: "Vezměte tuto knihu Zákona a...
Deuteronomium 31:26..."Vezměte tuto knihu Zákona a uložte ji vedle Truhly smlouvy Hospodina, našeho Boha, je tam svědkem...
Jozue 3:3...správcové a přikázali lidu: "Jakmile uvidíte Truhlu smlouvy Hospodina, vašeho Boha, a levitské kněze,...
Jozue 3:6...podivuhodné věci." Potom řekl kněžím: "Vezměte Truhlu smlouvy a jděte před lidem." Vzali tedy Truhlu...
Jozue 3:8... budu i s tebou. A ty přikážeš kněžím nesoucím Truhlu smlouvy: ‚ dojdete ke kraji jordánských vod,...
Jozue 3:11... Girgašejce, Emorejce a Jebusejce. HleTruhla smlouvy Pána vší země přechází Jordán před vámi....
Jozue 3:13...z každého kmene po jednom. Jakmile kněží nesoucí Truhlu Hospodina, Pána vší země, stanou nohama ve vodách...
Jozue 3:14...stanů, aby přešel Jordán, kněží nesli před lidem Truhlu smlouvy. Jakmile nosiči Truhly došli k Jordánu a...
Jozue 3:15...nesli před lidem Truhlu smlouvy. Jakmile nosiči Truhly došli k Jordánu a kněží nesoucí Truhlu se nohama...
Jozue 3:17...přešel lid přímo proti Jerichu. Kněží nesoucí Truhlu Hospodinovy smlouvy stáli nepohnutě na suché zemi...
Jozue 4:5... a řekl jim: "Jděte doprostřed Jordánu před Truhlu Hospodina, vašeho Boha. Každý si zvedne na rameno...
Jozue 4:7...jim: ‚Protože se vody Jordánu rozdělily před Truhlou Hospodinovy smlouvy. Když přecházela Jordán, vody...
Jozue 4:9...Jordánu tam, kde stály nohy kněží nesoucích Truhlu smlouvy. Jsou tam dodnes. Kněží nesoucí Truhlu...
Jozue 4:10...smlouvy. Jsou tam dodnes. Kněží nesoucí Truhlu tehdy stáli uprostřed Jordánu, než byly splněny...
Jozue 4:11...lid, přešla před jejich zraky také Hospodinova truhla s kněžími. V čele synů Izraele přešli v bojovém šiku...
Jozue 4:16...řekl Jozuovi: "Přikaž kněžím nesoucím Truhlu svědectví, vystoupí z Jordánu." Jozue tedy kněžím...
Jozue 4:18..."Vystupte z Jordánu." A jakmile kněží nesoucí Truhlu smlouvy Hospodinovy vystoupili zprostřed Jordánu a...
Jozue 6:4... To budeš dělat po šest dní. Sedm kněží před Truhlou nese sedm trub z beraních rohů. Sedmého dne...
Jozue 6:6...Nunův, tedy zavolal kněze a řekl jim: "Vezměte Truhlu smlouvy a sedm kněží před Hospodinovou truhlou...
Jozue 6:7...město. Ozbrojenci jdou před Hospodinovou truhlou." Když to Jozue řekl lidu, sedm kněží nesoucích...
Jozue 6:8...rohů vykročilo, začalo troubit na troubyTruhla Hospodinovy smlouvy se vydala za nimi. Před kněžími...
Jozue 6:9...kráčeli ozbrojenci, zatímco zadní voj kráčel za Truhlou za zvuku trub. Jozue lidu přikázal: "Nebudete...
Jozue 6:11...Tehdy budete křičet." Nato nechal Hospodinovu truhlu obejít město jednou kolem dokola. Pak odešli do...
Jozue 6:12...pak vstal časně ráno a kněží vynesli Hospodinovu truhlu. Sedm kněží neslo před Hospodinovou truhlou sedm...
Jozue 6:13...truhlu. Sedm kněží neslo před Hospodinovou truhlou sedm trub z beraních rohů a za pochodu troubilo na...
Jozue 7:6...Jozue roztrhl svůj plášť, padl před Hospodinovou truhlou tváří na zem, zůstal tak do večera spolu se...
Jozue 8:33... správci a soudci stál po obou stranách Truhly před levitskými kněžími, kteří nosí Truhlu...
Soudců 20:27...dotazovali Hospodina, neboť tam v době byla Truhla Boží smlouvy. Pinchas, syn Eleazara, syna Áronova,...
1. Samuel 3:3...spal v Hospodinově svatostánku, kde byla Boží truhla. Vtom na Samuele zavolal Hospodin. "Tady jsem,"...
1. Samuel 4:3...Filištíny porazil? Pojďme si ze Šíla přinést Truhlu Hospodinovy smlouvy! přijde mezi nás a vysvobodí...
1. Samuel 4:4...A tak lid poslal do Šíla, aby odtamtud přinesli Truhlu smlouvy Hospodina zástupů trůnícího na cherubech. S...
1. Samuel 4:5...Elího synové, Chofni a Pinchas. Když přinášeli Truhlu Hospodinovy smlouvy do tábora, všechen Izrael...
1. Samuel 4:6...pokřik?" Když se dozvěděli, že do tábora přišla Truhla Hospodinova, dostali Filištíni strach. Řekli si...
1. Samuel 4:11...porážka; z Izraele padlo 30 000 pěších a Boží truhla padla do zajetí. Oba Elího synové, Chofni a Pinchas,...
1. Samuel 4:13...na stolci u cesty a vyhlížel, plný obav o Boží truhlu. Jakmile ten muž dorazil se zprávou do města, celé...
1. Samuel 4:17... Oba tví synové, Chofni a Pinchas, padli. A Boží truhla padla do zajetí." Jakmile zmínil Boží truhlu, spadl...
1. Samuel 4:18...truhla padla do zajetí." Jakmile zmínil Boží truhlu, spadl Elí pozpátku ze svého křesla vedle brány,...
1. Samuel 4:19...a měla rodit. Když uslyšela zprávu, že Boží truhla je v zajetí a že její tchán i manžel jsou mrtví,...
1. Samuel 4:21..."Sláva opustila Izrael." To kvůli zajetí Boží truhly a kvůli svému tchánu a manželovi řekla: "Sláva...
1. Samuel 4:22...a manželovi řekla: "Sláva opustila Izrael, Boží truhla je pryč!" Boží truhly se zmocnili Filištíni a...
1. Samuel 5:1...opustila Izrael, Boží truhla je pryč!" Boží truhly se zmocnili Filištíni a dopravili ji z Eben-ezeru do...
1. Samuel 5:3...vstali a hle - Dágon leží tváří k zemi před Truhlou Hospodinovou! A tak Dágona zvedli a vrátili na...
1. Samuel 5:4...ráno vstali a hle - Dágon leží tváří k zemi před Truhlou Hospodinovou a Dágonova hlava i obě ruce leží...
1. Samuel 5:7...obyvatelé Ašdodu viděli, co se děje, říkali: "Truhla izraelského boha u nás nemůže zůstat. Jeho ruka drtí...
1. Samuel 5:8...je k sobě a pravili: "Co máme dělattruhlou izraelského boha?" Usnesli se potom, že ji převezme...
1. Samuel 5:10...tak, že se jim vyrazily nádory. A tak Boží truhlu odeslali do Ekronu. Když ale Boží truhla přicházela...
1. Samuel 5:11...shromáždili všechny filištínské vládce. "Pošlete truhlu izraelského boha pryč," žádali. " se vrátí, kam...
1. Samuel 6:1...křik toho města stoupal k nebi. Hospodinova truhla zůstala ve filištínském kraji sedm měsíců. Filištíni...
1. Samuel 6:2...kněze a věštce: "Co máme dělat s Hospodinovou truhlou?" ptali se. "Oznamte nám, jak ji máme poslat, kam...
1. Samuel 6:3... kam patří." Ti odpověděli: " budete odesílat truhlu izraelského boha, neodesílejte ji s prázdnou....
1. Samuel 6:8...telata od nich odveďte domů. Vezměte Hospodinovu truhlu, naložte ji na vůz, ty zlaté předměty, které s ...
1. Samuel 6:11...vozu a jejich telata zavřeli doma. Hospodinovu truhlu naložili na vůz spolu s mošnou, v níž byly ty zlaté...
1. Samuel 6:13...sklízeli pšenici. Když pozvedli zrak a spatřili Truhlu, ten pohled je rozradostnil. Vůz dojel k poli...
1. Samuel 6:15...zápalnou oběť Hospodinu. Levité hned složili Truhlu Hospodinovu a s i mošnu, ve které byly ony zlaté...
1. Samuel 6:18... Onen veliký kámen, na který složili Hospodinovu truhlu, je toho svědkem dodnes na poli Jošuy...
1. Samuel 6:19...ty obyvatele Bet-šemeše, kteří nahlíželi do Truhly Hospodinovy. Ranil sedmdesát mužů (vždy pět mužů z...
1. Samuel 6:21...k obyvatelům Kiriat-jearimu: "Filištíni vrátili Truhlu Hospodinovu! Pojďte si ji odnést k sobě." ...
1. Samuel 7:1...k sobě." Kiriat-jearimští přišli a Hospodinovu truhlu si odnesli. Vešli s do Abinadabova domu na kopci...
1. Samuel 7:2...syna Eleazara, aby ji střežil. Od chvíle, kdy Truhla spočinula v Kiriat-jearimu, uběhlo mnoho let. Po...
1. Samuel 14:18... Saul tehdy řekl Achiášovi: "Přines Boží truhlu." (Boží truhla totiž tehdy byla mezi Izraelci.)...
2. Samuel 6:2...do Baaly v Judsku, aby odtamtud přivezli Boží truhlu nesoucí jméno Hospodina zástupů trůnícího nad...
2. Samuel 6:3...zástupů trůnícího nad cheruby. Naložili Boží truhlu na nový vůz a vyzvedli ji z Abinadabova domu na...
2. Samuel 6:4...z domu Abinadabova na kopci, Achio kráčel před Truhlou. David a celý dům Izraele křepčili před Hospodinem...
2. Samuel 6:6...přišli k Náchonovu mlatu, Uza vztáhl ruku k Boží truhle a přidržel ji, protože ji volské spřežení naklonilo....
2. Samuel 6:7...ho Bůh na místě zasáhl tak, že tam u Boží truhly zemřel. Davida hněvalo, že se Hospodin na Uzu tak...
2. Samuel 6:9...dostal David z Hospodina strach. "Jak by mohla Truhla Hospodinova vejít ke mně!" řekl si. Proto nechtěl...
2. Samuel 6:10...ke mně!" řekl si. Proto nechtěl Hospodinovu truhlu vzít k sobě do Města Davidova, ale odložil ji do...
2. Samuel 6:11...ji do domu Obed-edoma Gatského. Hospodinova truhla zůstala v domě Obed-edoma Gatského tři měsíce a...
2. Samuel 6:12...Davidovi pak bylo oznámeno: "Hospodin kvůli Boží truhle požehnal dům Obed-edoma i všechno, co ." David...
2. Samuel 6:13...domu do Města Davidova. Jakmile ti, kdo nesli Truhlu Hospodinovu, ušli šest kroků, obětoval býka a...
2. Samuel 6:15...David a celý dům Izraele přinášeli Hospodinovu truhlu, s pokřikem a s troubením na roh. Když Hospodinova...
2. Samuel 6:16...pokřikem a s troubením na roh. Když Hospodinova truhla vcházela do Města Davidova, Saulova dcera Míkal se...
2. Samuel 6:17... a ve svém srdci jím pohrdla. Když Hospodinovu truhlu přinesli, umístili ji doprostřed stanu, který pro ni...
2. Samuel 7:2..."Podívej se, bydlím v cedrovém paláci, a Boží truhla zůstává mezi plachtami." "Jdi a udělej vše, co máš...
2. Samuel 11:11... Proč nejdeš domů?" Uriáš mu odpověděl: "Boží truhla a Izrael s Judou zůstávají pod stany; také můj pán...
2. Samuel 15:24...objevil i Sádok a s ním všichni levité nesoucí Truhlu Boží smlouvy. Postavili Boží truhlu a nechali ji...
2. Samuel 15:25...Abiatar. Král ale Sádokovi řekl: "Vrať se s Boží truhlou do města. Najdu-li u Hospodina milost, přivede ...
2. Samuel 15:29...zprávu." A tak Sádok s Abiatarem vrátili Boží truhlu do Jeruzaléma a zůstali tam. David pak stoupal na...
1. Královská 2:26...zemřít, protože jsi před mým otcem Davidem nosil Truhlu Panovníka Hospodina a snášel jsi všechna strádání...
1. Královská 3:15... Přišel tedy do Jeruzaléma a postavil se před Truhlu Panovníkovy smlouvy. Obětoval zápalné a pokojné...
1. Královská 6:19...chrámu Šalomoun zřídil svatostánek pro umístění Truhly Hospodinovy smlouvy. Tento 20 loktů dlouhý, 20 loktů...
1. Královská 8:1...náčelníky a vůdce izraelských rodů, aby přenesli Truhlu Hospodinovy smlouvy ze Sionu, z Města Davidova....
1. Královská 8:3...všichni izraelští stařešinové, kněží zvedli Truhlu Hospodinovu a vynesli ji i Stan setkávání se vším...
1. Královská 8:5...Izraele, jež se k němu dostavilo před Truhlu, obětoval tolik bravu i skotu, že nešlo spočítat ani...
1. Královská 8:6...ani sledovat, kolik ho bylo. Kněží pak vnesli Truhlu Hospodinovy smlouvy na její místo do chrámového...
1. Královská 8:7... Cherubové totiž rozprostírali svá křídla nad Truhlou, takže svrchu přikrývali Truhlu i její tyče. Ty...
1. Královská 8:9...je ovšem vidět nebylo. Jsou tam dodnes. V Truhle nebylo nic než dvě kamenné desky, které tam uložil...
1. Královská 8:21... Boha Izraele. V něm jsem připravil místo pro Truhlu, v níž je Hospodinova smlouva, kterou uzavřel s...
1. Letopisů 6:16...zpěvem v domě Hospodinově, když tam spočinula Truhla. Předtím než Šalomoun v Jeruzalémě postavil...
1. Letopisů 13:3... se k nám přidají, a přeneseme k nám Truhlu našeho Boha - vždyť jsme ji za Saulových dnů...
1. Letopisů 13:5...řeky Šichor k Lebo-chamátu, aby přinesli Boží truhlu z Kiriat-jearimu. Potom David s celým Izraelem táhl...
1. Letopisů 13:6...Kiriat-jearim) v Judsku, aby odtamtud vyzvedli Truhlu nesoucí jméno Hospodina, Boha trůnícího nad cheruby....
1. Letopisů 13:7...Hospodina, Boha trůnícího nad cheruby. Boží truhlu pak odváželi z Abinadabova domu na novém vozu, který...
1. Letopisů 13:9...přišli ke Kidonovu mlatu, Uza vztáhl ruku, aby Truhlu přidržel, protože ji volské spřežení naklonilo. Vtom...
1. Letopisů 13:10...proti Uzovi hněvem, protože vztáhl ruku na Truhlu, a zasáhl ho tak, že na místě zemřel před Bohem....
1. Letopisů 13:12...dostal David z Boha strach. "Jak bych mohl Boží truhlu přestěhovat k sobě!" řekl si. Proto nevzal Truhlu k...
1. Letopisů 13:13...přestěhovat k sobě!" řekl si. Proto nevzal Truhlu k sobě do Města Davidova, ale odložil ji do domu...
1. Letopisů 13:14...ale odložil ji do domu Obed-edoma Gatského. Boží truhla zůstala v domě Obed-edoma u jeho rodiny tři měsíce a...
1. Letopisů 15:1...ve Městě Davidově, připravil místo i pro Boží truhlu a vztyčil pro ni stan. Tentokrát David přikázal:...
1. Letopisů 15:2...pro ni stan. Tentokrát David přikázal: "Boží truhlu nesmí nést nikdo kromě levitů, neboť je Hospodin...
1. Letopisů 15:3...celý Izrael do Jeruzaléma, aby Hospodinovu truhlu přenesli na místo, které pro ni připravil....
1. Letopisů 15:12...jim. "Posvěťte sebe i své bratry a přenesete Truhlu Hospodina, Boha Izraele, na místo, které jsem pro ni...
1. Letopisů 15:14..." Kněží a levité se tedy posvětili, aby přenesli Truhlu Hospodina, Boha Izraele. Synové Leviho pak nesli...
1. Letopisů 15:15... Boha Izraele. Synové Leviho pak nesli Boží truhlu tak, jak přikázal Mojžíš slovem Hospodinovým: pomocí...
1. Letopisů 15:23...jako sbormistr. Berechiáš a Elkána byli strážeTruhly. Kněží Šebaniáš, Jošafat, Natanael, Amasaj,...
1. Letopisů 15:24... Zachariáš, Benajáš a Eliezer troubili před Boží truhlou na trubky. Také Obed-edom a Jechiáš byli stráže u...
1. Letopisů 15:25...tisíců radostně vykročili, aby nechali přenést Truhlu Hospodinovy smlouvy z Obed-edomova domu. Levitům...
1. Letopisů 15:26...smlouvy z Obed-edomova domu. Levitům nesoucím Truhlu Hospodinovy smlouvy tehdy pomáhal Bůh; proto...
1. Letopisů 15:27...pláštěm stejně jako všichni levité nesoucí Truhlu, zpěváci a sbormistr Kenaniáš. David měl na sobě...
1. Letopisů 15:28...sobě také plátěný efod. Celý Izrael doprovázel Truhlu Hospodinovy smlouvy s jásotem, za zvuku beraního...
1. Letopisů 15:29...a trubek, za zvuku činelů, lyr a citer. Když Truhla Hospodinovy smlouvy vcházela do Města Davidova,...
1. Letopisů 16:1...křepčí, a ve svém srdci jím pohrdla. Když Boží truhlu přinesli, postavili ji na její místo uprostřed stanu...
1. Letopisů 16:4...levity, kteří měli sloužit před Hospodinovou truhlou uctíváním, díkůvzdáním a chvalozpěvy Hospodinu,...
1. Letopisů 16:6...činely, zatímco kněží Benajáš a Jachaziel před Truhlou Boží smlouvy pravidelně troubili na trubky. Toho...
1. Letopisů 16:37...David pak nechal Asafa a jeho bratry před Truhlou Hospodinovy smlouvy, aby před pravidelně každý...
1. Letopisů 17:1..."Podívej se, bydlím v cedrovém paláci, a Truhla Hospodinovy smlouvy zůstává pod plachtami." "Udělej...
1. Letopisů 22:19...se do stavby svatyně Hospodina, svého BohaTruhlu Hospodinovy smlouvy i Boží svaté náčiní pak vnesete...
1. Letopisů 28:2...jsem na srdci vybudovat chrám, kde by spočinula Truhla Hospodinovy smlouvy - chrám, který by byl podnoží...
1. Letopisů 28:18...cherubů s rozpjatými křídly zastiňujícími Truhlu Hospodinovy smlouvy. "Celý tento soupis mám od...
2. Letopisů 1:4...zhotovil na poušti. (David sice nechal Boží truhlu přenést z Kiriat-jearimu do Jeruzaléma, kde pro ni...
2. Letopisů 5:2...náčelníky a vůdce izraelských rodů, aby přenesli Truhlu Hospodinovy smlouvy ze Sionu, z Města Davidova....
2. Letopisů 5:4...všichni izraelští stařešinové, levité zvedli Truhlu a vynesli ji i Stan setkávání se vším jeho posvátným...
2. Letopisů 5:6...Izraele, jež se k němu dostavilo před Truhlu, obětoval tolik ovcí, koz a býčků, že nešlo počítat...
2. Letopisů 5:7...ani sledovat, kolik toho bylo. Kněží pak vnesli Truhlu Hospodinovy smlouvy na její místo do chrámového...
2. Letopisů 5:8... Cherubové totiž rozprostírali svá křídla nad Truhlou, takže svrchu přikrývali Truhlu i její tyče. Ty...
2. Letopisů 5:9... Ty byly tak dlouhé, že jejich konce čnící od Truhly bylo vidět před svatostánkem. Zvenku je ovšem vidět...
2. Letopisů 5:10...je ovšem vidět nebylo. Jsou tam dodnes. V Truhle nebylo nic než dvě desky, které tam uložil Mojžíš na...
2. Letopisů 6:11...Hospodina, Boha Izraele. V něm jsem postavil Truhlu, v níž je Hospodinova smlouva, kterou uzavřel se...
2. Letopisů 6:41... Hospodine Bože, ke svému spočinutí společněTruhlou síly své! Tví kněží, Hospodine Bože, jsou spásou...
2. Letopisů 8:11...izraelského krále Davida, neboť místa, kam vešla Truhla Hospodinova, jsou svatá." Na Hospodinově oltáři,...
2. Letopisů 24:10...lid ji pak s radostí přinášeli a házeli do truhly, ji naplnili. Levité truhlici pravidelně odnášeli...
2. Letopisů 35:3...Hospodinu, aby učili celý Izrael, řekl: "Složte Truhlu svatosti v chrámě, který vystavěl izraelský král...
Žalmy 132:6...Hospodinu, příbytek Jákobovu Mocnému." O jeho Truhle jsme v Efratě slyšeli, nalezli jsme ji v kraji...
Žalmy 132:8... Hospodine, ke svému spočinutí, společněTruhlou síly tvé! Tví kněží jsou spravedlností oblečeni,...
Jeremiáš 3:16...Hospodin, v těch dnech nebude ani zmínkyTruhle Hospodinovy smlouvy. Ani na mysl nepřijde, nikdo...
Ezechiel 28:4...jsi získal bohatství, zlatem a stříbrem sis truhly naplnil. V obchodování jsi byl tak šikovný, že jsi...
Židům 9:4...svatyně. K patřil zlatý kadidlový oltářtruhla smlouvy, ze všech stran obložená zlatem, v níž byl...
Židům 9:5...hůl, která rozkvetla, a desky smlouvy. Nad truhlou byli cherubové Boží slávy, kteří zastiňovali...
Zjevení 11:19...Boží chrám v nebi a v jeho chrámu byla vidět truhla jeho smlouvy. Nastalo veliké blýskání, hlasy a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |