Trpělivostí

Hledám varianty 'trpělivostí' [ trpělivostí (4) trpělivosti (7) trpělivost (12) ]. Nalezeny 23 verše.
Numeri 21:4...směrem k Rudému moři. Lid ale na cestě ztratil trpělivost a začal Bohu a Mojžíšovi vyčítat: "Proč jste nás...
Job 21:4...posmívat. Copak si stěžuji na člověka? Ztrácím trpělivost jenom tak? Pohleďte na a zděste se, ruku na...
Přísloví 25:15...- a žádný déšť! Chvástavé sliby - samé chybyTrpělivostí si i vůdce nakloníš; jemný jazyk i kosti...
Jeremiáš 15:15...se za na mých pronásledovatelích! Ve své trpělivosti mi ještě dovol žít - považ, jaké kvůli tobě...
Micheáš 2:7... říkat, dome Jákobův: "Copak Hospodin ztratil trpělivost? Copak je tohle jeho dílo?" Nepřinesou snad ...
Zachariáš 11:8...jsem vyhnal tři pastýře. Pak mi ale s nimi došla trpělivost a také ovce měly dost. Proto jsem řekl:...
Římanům 2:4...bohatství jeho laskavosti, shovívavostitrpělivosti? Nechápeš, že Boží dobrota vede k pokání? Ty...
Římanům 9:22...svůj hněv a ukázat svou moc, snášel s velikou trpělivostí nádoby hněvu, určené ke zničení? Co když chtěl...
Římanům 15:5... které je v Písmu, měli naději. Kéž vám Bůh trpělivosti a útěchy daruje vzájemnou svornost ve shodě s...
2. Korintským 6:6... bděních a hladověních, v čistotě, porozuměnítrpělivosti a laskavosti, v Duchu svatém, v upřímné lásce,...
Galatským 5:22... Ovocem Ducha je pak láska, radost, pokojtrpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a...
Koloským 3:12...soucitem, laskavostí, pokorou, mírnostítrpělivostí. Buďte mezi sebou snášenliví, a má-li někdo k...
1. Tesalonickým 5:14...malomyslné, podporujte slabé a se všemi mějte trpělivost. Dejte pozor, nikdo neoplácí zlo zlem; raději...
1. Timoteus 1:16...Ježíš na mně nejhorším ukázal svou bezmeznou trpělivost pro příklad těm, kdo v něho mají uvěřit k...
1. Timoteus 6:11...a následuj spravedlnost, zbožnost, víru, láskutrpělivost a mírnost. Bojuj ten dobrý boj víry. Chop se...
2. Timoteus 3:10...učení, můj způsob života, můj záměr, mou vírutrpělivost, lásku a vytrvalost. Poznal jsi pronásledování a...
2. Timoteus 4:2... napomínej, povzbuzuj a vyučuj s nejvyšší trpělivostí. Přijde totiž doba, kdy lidé nestrpí zdravé...
Titus 2:2... ušlechtilí, rozvážní a zdraví ve víře, láscetrpělivosti. Také starší ženy se chovají, jak se sluší...
Židům 6:12... ale řiďte se příkladem těch, kdo skrze vírutrpělivost dosáhli zaslíbení. Když totiž Bůh dával...
Židům 6:15...a nesmírně rozmnožím." Abraham pak díky trpělivosti dosáhl zaslíbení. Lidé vždy přísahají při někom...
Jakub 5:10... stojí ve dveřích! Za příklad odolnostitrpělivosti si, bratři, vezměte proroky, kteří mluvili v...
2. Petr 3:9... jak si někteří myslí, ale prokazuje vám svou trpělivost. Nechce totiž, aby někdo zahynul, ale aby...
2. Petr 3:15...Pán zastihl v pokoji, neposkvrněné a bezúhonnéTrpělivost našeho Pána chápejte jako příležitost ke spáse....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |