Trávě

Hledám varianty 'trávě' [ trávy (4) trávu (11) trávou (4) trávili (2) tráví (1) trávě (8) tráva (26) ]. Nalezeny 54 verše.
Numeri 22:4..."Ten dav teď spase všechno kolem, jako vůl spásá trávu!" Balák, syn Ciporův, byl toho času moábským králem....
Deuteronomium 11:15... víno i olej. Na tvých pastvinách dám vyrůst trávě pro tvůj dobytek. Budeš moci jíst do sytosti. Mějte...
Deuteronomium 29:22...a solí, nic se neseje, nic neraší, ani stéblo trávy na neroste - tak přece byla rozvrácena Sodoma a...
2. Samuel 23:4...bezmračné; je jako po dešti vyjasnění, když tráva raší ze země. Kdyby můj dům před Bohem tak nestál,...
1. Královská 18:5...v zemi - snad se někde ještě najde čerstvá tráva, abychom zachovali naživu koně i mezky a nepřišli o...
2. Královská 19:26...vyděšeni, zahanbeni, jak bylina polní byli, jako tráva zelená, jako plevel na střechách - uschne dřív, než...
Job 5:25...to mít mnohé potomky: Tvých ratolestí bude jak trávy na zemi. Ke hrobu dojdeš plný sil jako při sklizni...
Job 6:5...ze všech stran. Hýká snad osel, když dost trávy? Bučí snad vůl, když krmení? Copak se mdlé...
Job 8:12...Ještě se zelená, není posekán, rychleji než tráva však náhle usychá. Tak se povede těm, kdo na Boha...
Job 21:13...a citery, za zvuku píšťaly se veselí. Ve štěstí tráví svoje dny, do hrobu odcházejí v pokoji. Bohu však...
Job 38:27...nebydlí, aby zavlažil opuštěné trosky a novou trávu nechal vyrašit? snad déšť otce? Kdo počal rosné...
Job 40:15... stejně jako tebe jsem stvořil jej; živí se trávou jako dobytče. Jen se podívej, jakou sílu v...
Žalmy 37:2... nezáviď těm, kdo křivdu působí - vždyť jako tráva uschnou znenadání, jak jarní zeleň uvadnou! Spoléhej...
Žalmy 37:20... Hospodinovi nepřátelé vymizí, jako když trávu z pastviny pohlcuje dým. Ničema dluží a nechce platit...
Žalmy 72:16...jak Libanon se vlní, jeho města kvetou jak tráva na poli! jeho jméno trvá navěky, dlouho jak slunce...
Žalmy 90:5...jak noční hodina! Spláchneš je - jsou pouhý sentráva, jež zítra pomine: ráno roste a rozkvétá, večer...
Žalmy 92:8...o tom neví nic, omezenec vůbec netuší, že jako tráva rostou ničemní a všichni zločinci že vzkvétají, aby...
Žalmy 102:5...se, kosti planou jako pec. zbité srdce jak tráva uvadlo, ani si nevzpomenu na jídlo! Od námahy mého...
Žalmy 102:12... odmrštil! Mých dnů jak stínu ubývá, tak jako tráva uvadám. Ty však, Hospodine, navěky zůstáváš, po...
Žalmy 103:15... to, že jsme prach, si nosí v paměti. Vždyť jako tráva trvá smrtelník, jak polní kvítí kvete si. Poryvem...
Žalmy 104:14...hory napájíš, země se sytí ovocem skutků tvýchTrávě pro dobytek dáváš růst a také rostlinám k lidskému...
Žalmy 106:20...svého Boha tenkrát vyměniliza sochu býka, co trávu ! Zapomněli na Boha, svého spasitele, jenž konal...
Žalmy 129:6...všichni, kdo k Sionu mají nenávist! jsou jak tráva na střechách, co dřív, než vzroste, usychá! Ženci se...
Žalmy 147:8...On halí nebe do oblak a zemi deštěm zalévá, aby tráva rostla na horách. On dává zvířatům dostatek potravy,...
Přísloví 19:12...zlost - to je lví řev, jeho přízeň - rosa na trávě. Tupý syn je neštěstím svého otce, hašteřivá žena pak...
Přísloví 27:25...přece netrvá věčně, netrvá ani koruna králůTráva však vyroste na posekané louce, seno se znovu sveze z...
Izaiáš 15:6...zkázou bědují. Z nimrimských vod zbyla pustinatráva je spálená, bylina uvadla, zeleň zmizela. A proto vše...
Izaiáš 35:7... Doupata, kde odpočívali šakali, zarostou trávou, třtinou, rákosím. Povede tudy také stezka, která se...
Izaiáš 37:27...vyděšeni, zahanbeni, jak bylina polní byli, jako tráva zelená, jako plevel na střechách - uschne dřív, než...
Izaiáš 40:6... se ptám: "Co volat mám?" Každý člověk je jako tráva, všechen jeho půvab jako polní květ. Usychá tráva,...
Izaiáš 40:7... všechen jeho půvab jako polní květ. Usychá tráva, kvítí uvadá, jak na něj zavane Hospodinův dech. Lidé...
Izaiáš 40:8...dech. Lidé jsou zajisté ta tráva. Usychá tráva, kvítí uvadá, slovo našeho Boha však věky přetrvá. Na...
Izaiáš 44:4...požehnání na tvé potomky, takže porostou jako tráva na louce a jako vrby u řeky. Jeden řekne: "Patřím...
Izaiáš 51:12...zač, že se bojíš smrtelníka, člověka, jenž se trávě podobá? Zapomínáš na Hospodina, svého Tvůrce, na Toho...
Jeremiáš 14:6...šakali; napínají zrak, jim selhává, protože tráva zmizela." Naše viny nás, Hospodine, usvědčují, kvůli...
Jeremiáš 50:11... dědictví. Jen poskakujte jako kravka na trávě, řehtejte si jako hřebci mohutní. Vaše matka se ale...
Daniel 4:12...v zemi, v poutech železných a bronzových mezi trávou na poli. Nebeská rosa jej napájí a o pastvu se...
Daniel 4:20...v zemi, v poutech železných a bronzových mezi trávou na poli, jej nebeská rosa napájí a o pastvu se...
Daniel 4:22...od lidí a budeš bydlet mezi zvířaty. Budeš jíst trávu jako býk a nebeskou rosou se napojíš. Tak strávíš...
Daniel 4:29...od lidí, budeš bydlet mezi zvířaty a budeš jíst trávu jako býk. Tak strávíš sedm období, než poznáš, že nad...
Daniel 4:30...splnilo. Byl odehnán pryč od lidí, jedl trávu jako býk a tělo měl mokré od rosy, mu narostly...
Daniel 5:21...rozum zvířecí. Žil mezi divokými osly, jedl trávu jako býk a tělo měl mokré od rosy, než poznal, že nad...
Amos 7:1...ukázal toto: Když skončila senoseč pro králetráva začínala růst k pozdnímu sečení, hle - nachystal roje...
Micheáš 5:6...jak rosa od Hospodina, jak déšť padající na trávu, jenž ve smrtelníka nedoufá a nezávisí na člověku. Ti...
Matouš 6:30...z nich. Jestliže tedy Bůh takto obléká polní trávu, která dnes je a zítra bude hozena do pece, neoblékne...
Matouš 14:19...mi je," řekl jim. Nechal zástup posadit na trávě, vzal těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi,...
Marek 6:39... aby všechny posadili v hloučcích na zelené trávě. Když se rozložili ve skupinách po stu a po padesáti...
Lukáš 12:28...oblečen jako jedna z nich. Když Bůh takto obléká trávu, která je dnes na louce a zítra bude hozena do pece,...
Lukáš 24:53...radostí vrátili do Jeruzaléma. Všechen čas trávili v chrámu, kde oslavovali Boha. Na počátku bylo...
Jan 6:10... se lidé posadí." Na tom místě bylo hodně trávy, a tak se posadili v počtu asi pěti tisíc mužů. Ježíš...
Skutky 5:12...dělo mnoho divů a zázraků a všichni spolu svorně trávili čas v Šalomounově sloupoví. Nikdo jiný se tam k nim...
Jakub 1:11...květ. Když vyjde slunce a přijde žár, usychá tráva a vadne květ; ze vší nádhery nic nezbývá. Právě...
1. Petr 1:24...trvalé Boží slovo. Vždyť: "Každý člověk je jako tráva, všechna jeho sláva jako polní květ. Usychá tráva,...
Zjevení 9:4...pozemští štíři. Bylo jim řečeno, aby neškodily trávě na zemi ani žádné zeleni ani žádnému stromu, jenom...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |