Toto

Hledám varianty 'toto' [ toto (656) ]. Nalezeno 637 veršù.
Genesis 5:1...Člověk. Tehdy začalo vzývání Hospodinova jména.  Toto je kniha Adamova příběhu. Tenkrát, když Bůh stvořil...
Genesis 6:9...však u Hospodina nalezl milostToto je Noemův příběh. Noe byl mezi svými současníky...
Genesis 9:12...potopa, jež by zničila zemi." Tehdy Bůh řekl: "Toto je znamení smlouvy, kterou uzavírám s vámi i s každou...
Genesis 9:17...živou bytostí na zemi." Bůh Noemovi řekl: "Toto je znamení smlouvy, kterou jsem učinil s veškerým...
Genesis 10:1...žil celkem 950 let a potom zemřel.  Toto jsou rody Noemových synů Sema, Chama a Jáfeta. Po...
Genesis 11:6..."Hle, lid je zajedno a všichni mají jednu řeč. A toto je jen začátek jejich díla. Nic jim nezabrání...
Genesis 11:10...země. Hospodin je odtud rozptýlil po celé zemiToto je Semův rod. Dva roky po potopě zplodil Sem ve věku...
Genesis 11:27...ve věku 70 let zplodil Abrama, Náchora a HáranaToto je Terachův rod. Terach zplodil Abrama, Náchora a...
Genesis 17:10...i tvé budoucí símě ve všech jejich pokoleníchToto je smlouva s vámi a s tvým budoucím semenem, toto...
Genesis 19:13...Kohokoli máš ve městě, odveď je odsud, neboť toto místo zničíme. Jejich křik se před Hospodinem tak...
Genesis 19:14..."Vstaňte a pojďte odsud pryč, neboť Hospodin toto město zničí!" Jeho zeťové si však mysleli, že žertuje....
Genesis 25:12...a Izák bydlel u Studnice Živého, který mne vidíToto je rod Abrahamova syna Izmaele, kterého Abrahamovi...
Genesis 25:13...porodila Sářina otrokyně, Egypťanka HagarToto jsou jména Izmaelových synů podle pořadí jejich...
Genesis 25:16... Tema, Jetur, Nafiš a KedmaToto jsou Izmaelovi synové a tato jsou jejich jména v...
Genesis 25:19... A Izmael zemřel v neshodě se všemi příbuznýmiToto je příběh Abrahamova syna Izáka. Abraham zplodil Izáka...
Genesis 28:17...V posvátné hrůze pokračoval: "Jak hrozné je toto místo! Není to nic jiného než Boží dům a toto musí být...
Genesis 30:31...znovu pást a střežit tvá stáda, uděláš-li pro  toto: Projdu dnes všechen tvůj dobytek a vyřadím z něj...
Genesis 32:5...a přikázal jim: "Povězte mému pánu Ezauovi: ‚Toto praví tvůj služebník Jákob: Pobýval jsem u Lábana; tam...
Genesis 36:1...lidu. Pochovali ho jeho synové Ezau a Jákob.  Toto je Ezauův (totiž Edomův) rod. Ezau si vzal manželky z...
Genesis 36:5... Oholíbama porodila Jeuše, Jalama a KorachaToto jsou Ezauovi synové, kteří se mu narodili v kanaánské...
Genesis 36:9...tedy usadil v pohoří Seír (a ten Ezau je Edom). Toto je rod Ezaua, otce Edomců v pohoří Seír. Toto jsou...
Genesis 36:10...je rod Ezaua, otce Edomců v pohoří SeírToto jsou jména Ezauových synů: Elifaz, syn Ezauovy...
Genesis 36:15...Anova, vnučka Cibeonova: Jeuš, Jalam a KorachToto jsou kmeny Ezauových synů. Synové Elifaze, Ezauova...
Genesis 36:20...jsou synové Ezaua (jenž je Edom) a jejich kmenyToto jsou synové Chorejce Seíra, domorodců v zemi: Lotan...
Genesis 36:29...Dišanovi: Úc a AranToto jsou kmeny Chorejců: kmen Lotan, kmen Šobal, kmen...
Genesis 36:31... To je výčet chorejských kmenů v zemi SeírToto jsou králové, kteří vládli v edomské zemi předtím, než...
Genesis 36:40...Mehetabel, dcera Matredova, vnučka Me-zahabovaToto jsou jména Ezauových kmenů podle jejich rodin a jejich...
Genesis 38:25...patří tyto věci!" Dodala: "Poznej prosím, čí je toto pečetidlo, šňůra a hůl." Když Juda ty věci poznal,...
Genesis 40:12...jsem ten pohár podal faraonovi." Josef mu řekl: "Toto je výklad toho snu: Ty tři výhonky jsou tři dny. za...
Genesis 40:18...je z košíku na hlavě klovali." Josef odpověděl: "Toto je výklad toho snu: Ty tři koše jsou tři dny. za...
Genesis 41:39...tedy oslovil Josefa: "Jelikož ti Bůh dal poznat toto vše, nikdo nebude tak rozvážný a moudrý jako ty! Ty...
Genesis 45:9...si tedy, vraťte se k mému otci a řekněte mu: ‚Toto praví tvůj syn Josef: Bůh učinil pánem celého...
Genesis 45:17...farao Josefovi řekl: "Vzkaž svým bratrům: Učiňte toto - naložte svá zvířata a vydejte se na cestu. ...
Genesis 46:8...Přivedl s sebou do Egypta veškeré své potomstvoToto jsou jména Izraelových synů, kteří přišli do Egypta -...
Genesis 49:28...úlovek bude žrát a večer svou kořist rozdělí." Toto je všech dvanáct izraelských kmenů a takto k nim...
Genesis 50:17...Josefovi: "Tvůj otec nám před smrtí přikázal: ‚Toto řekněte Josefovi: Prosím , odpusť svým bratrům...
Exodus 1:1... Nabalzamovali ho a uložili v Egyptě do rakve.  Toto jsou jména Izraelitů, kteří s Jákobem přišli do Egypta...
Exodus 3:12...z Egypta?" " budu s tebou!" odpověděl Bůh. "A toto ti bude znamením, že jsem poslal : vyvedeš lid...
Exodus 6:14... Řekl jim, vyvedou Izraelity z Egypta. A toto jsou vůdcové jejich otcovských rodů: Synové Rubena,...
Exodus 6:16... syn kanaánské ženy - to jsou Šimeonovy rodinyToto jsou jména synů Leviho podle pořadí jejich narození:...
Exodus 12:24...zhoubci vejít do vašich domů a ranit vásToto slovo dodržujte, neboť je to věčné ustanovení pro tebe...
Exodus 12:43...držet stráž. Hospodin Mojžíšovi a Áronovi řekl: "Toto jsou ustanovení o Hodu beránka: Nesmí ho jíst žádný...
Exodus 13:10...vyvedl z Egypta mocnou rukou. Proto zachovávej toto ustanovení v patřičný čas rok co rok. Hospodin...
Exodus 15:2...píseň je Hospodin, to on se stal mým spasenímToto je můj Bůh a ho chci chválit, Bůh mého otce, chci...
Exodus 16:3...nás ale odvedli sem na poušť, jen abyste celé toto shromáždění umořili hladem!" Tehdy Hospodin Mojžíšovi...
Exodus 16:16...vám Hospodin dal za pokrm. Hospodin přikázal toto: ‚Nasbírejte si, kolik kdo potřebuje k jídlu, omer na...
Exodus 16:32...medový koláč. Mojžíš řekl: "Hospodin přikázal toto: Naber toho jeden omer, je to uchováno pro všechna...
Exodus 19:3...k Bohu a Hospodin na něj z hory zavolal: "Toto promluvíš k domu Jákobovu a oznámíš synům Izraele:...
Exodus 19:6...mi budete královstvím kněží a svatým národem.' Toto jsou slova, která promluvíš k synům Izraele." Mojžíš...
Exodus 21:1... aby se při tom neodkryla tvá nahota. A toto jsou zákony, které jim předložíš:" "Když koupíš...
Exodus 21:11... oděvu ani na manželském styku. Jestliže  toto trojí nesplní, bude od něj moci odejít zadarmo, bez...
Exodus 28:4...bude posvěcen, aby mi konal kněžskou službuToto jsou roucha, která zhotoví: náprsník, efod, plášť,...
Exodus 29:1...věčné ustanovení pro Árona a jeho potomky." "A toto s nimi uděláš, abys je posvětil pro kněžskou službu:...
Exodus 29:38...svatosvatý. Cokoli se dotkne oltáře, bude svatéToto pak budeš každodenně a stále obětovat na oltáři: dva...
Exodus 29:42... Bude to příjemná vůně, ohnivá oběť HospodinuToto je po všechna vaše pokolení stálá zápalná oběť před...
Exodus 30:16...bohatý více a chudý nedá méně než půl šekeluToto výkupné stříbro, které vybereš od synů Izraele,...
Exodus 30:31...konali kněžskou službu. Synům Izraele řekneš: ‚Toto bude po všechna vaše pokolení můj olej svatého...
Exodus 30:37... Neuděláte si kadidlo stejného složení jako toto. Bude ti svaté; patří Hospodinu. Každý, kdo takové...
Exodus 32:4...a odlil z toho sochu telete. Tehdy zvolali: "Toto je tvůj bůh, Izraeli, ten vyvedl z Egypta!" Když to...
Exodus 32:8...telete, klaněli se mu, obětovali mu a říkali: ‚Toto je tvůj bůh, Izraeli, ten vyvedl z Egypta!'"...
Exodus 35:4...celé izraelské obci řekl: "Hospodin přikázal toto: Vyberte mezi sebou pro Hospodina sbírku; každý, kdo...
Exodus 38:21...kolíky okolo Příbytku a nádvoří byly z bronzuToto je soupis Příbytku, totiž Příbytku svědectví, sečtený...
Exodus 40:15...jejich otce, aby mi konali kněžskou službuToto pomazání je i všechna jejich pokolení uvede do věčného...
Leviticus 3:17...příjemnou vůni. Všechen tuk patří HospodinuToto je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení, ve...
Leviticus 4:2...a dopustí se něčeho, co se nesmí, učiňte toto: Prohřeší-li se pomazaný kněz, poskvrní vinou všechen...
Leviticus 4:13... když se proviní něčím, co se nesmí, učiňte toto: Jakmile si uvědomí hřích, jehož se dopustili, přivede...
Leviticus 4:22... a tak se proviní něčím, co se nesmí, učiňte toto: Jakmile si uvědomí hřích, jehož se dopustil, přinese...
Leviticus 4:27...přikázání něčím, co se nesmí, učiňte toto: Jakmile si uvědomí hřích, jehož se dopustil, přinese...
Leviticus 6:2..."Dej Áronovi a jeho synům následující pokynyToto je zákon o zápalné oběti: Zápalná oběť zůstane...
Leviticus 6:7...na oltáři stále plane oheň, nikdy nezhasne!" "Toto je zákon o moučné oběti: Áronovi synové ji přinesou...
Leviticus 6:18...k Mojžíšovi: "Promluv k Áronovi a jeho synůmToto je zákon o oběti za hřích: Na místě, kde se zabíjí...
Leviticus 7:1...smíření ve svatyni. Ta musí být spálena." "Toto je zákon o oběti odškodnění: Bude svatosvatá. Oběť...
Leviticus 7:11...pak připadne všem Áronovým synům rovným dílem." "Toto je zákon o pokojné oběti přinášené Hospodinu:...
Leviticus 7:35...věčným ustanovením přijímat od synů Izraele." Toto je podíl z Hospodinových ohnivých obětí, patřící...
Leviticus 7:37...to věčné ustanovení pro všechna jejich pokoleníToto je zákon o zápalné oběti, moučné oběti, oběti za hřích...
Leviticus 8:5...u vchodu do Stanu setkávání, Mojžíš jim řekl: "Toto nám přikázal vykonat Hospodin." Tehdy Mojžíš nechal...
Leviticus 9:6...postavila se před Hospodina. Tehdy Mojžíš řekl: "Toto nám přikázal Hospodin. Když to vykonáte, ukáže se vám...
Leviticus 11:13...nemá ploutve a šupiny, bude pro vás ohavnostíToto jsou ptáci, jichž se budete štítit. Nesmějí se jíst,...
Leviticus 11:29...havěti hemžící se po zemi pro vás bude nečisté toto: lasice, krysa, různé druhy ještěrů, gekon, varan,...
Leviticus 11:46...vaším Bohem. Buďte svatí, neboť jsem svatý." Toto je zákon ohledně zvěře, ptactva, všech vodních...
Leviticus 12:7...smíření, a tak bude očištěna od svého krváceníToto je zákon o ženě, která porodila chlapce nebo dívku....
Leviticus 13:59...vyprání zmizí, bude vyprán znovu a bude čistý." Toto je zákon o ráně malomocenství na vlněném či lněném...
Leviticus 14:32...obřad smíření za toho, kdo se očišťuje." Toto je zákon o člověku, který je postižen malomocenstvím a...
Leviticus 14:54...za dům vykoná obřad smíření a ten bude čistý." Toto je zákon o jakékoli ráně malomocenství - jde o...
Leviticus 14:57...něj se určí, kdy je co nečisté a kdy čistéToto je zákon o malomocenství. Hospodin promluvil k...
Leviticus 15:3...výtok nečistý. Pro nečistotu jeho výtoku platí toto: výtok z jeho těla uniká nebo se v jeho těle...
Leviticus 15:32...můj Příbytek, který je uprostřed nich." Toto je zákon o tom, kdo trpí výtokem, o muži majícím výron...
Leviticus 16:34...i kněží, očistí také všechen shromážděný lidToto se vám stane věčným ustanovením. Jednou za rok budou...
Leviticus 17:2...k Áronovi, k jeho synům a ke všem IzraelitůmToto přikázal Hospodin: Kdokoli z domu Izraele by zabil kus...
Leviticus 17:7...své oběti běsům, za nimiž chodili smilnitToto bude věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení. Dále...
Leviticus 23:2...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům IzraeleToto jsou Hospodinovy slavnosti, jež budete vyhlašovat jako...
Leviticus 23:4...vašich příbytcích bude sobota náležet HospodinuToto jsou Hospodinovy slavnosti, svatá shromáždění, jež...
Leviticus 23:37...to svátek; nebudete dělat žádnou běžnou práciToto jsou Hospodinovy slavnosti, jež budete vyhlašovat jako...
Leviticus 26:16... pak porušíte mou smlouvu a vám učiním toto: Uvedu na vás hrůzu, úbytě a zimnici, jež vám pokazí...
Leviticus 26:46... abych byl jejich Bohem. jsem Hospodin." Toto jsou pravidla, zákony a pokyny, jež Hospodin skrze...
Numeri 1:5...muž, který je hlavou svého otcovského domuToto jsou jména mužů, kteří vám budou stát po boku: z...
Numeri 1:44...Neftalí čítalo 53 400 mužůToto jsou počty těch, které Mojžíš s Áronem a s dvanácti...
Numeri 2:32... Ti pochodují po svých praporech jako posledníToto je součet synů Izraele podle jejich otcovských domů....
Numeri 3:1... každý podle svých rodů při domě svých otců.  Toto je příběh Árona a Mojžíše v době, kdy Hospodin mluvil...
Numeri 3:2... kdy Hospodin mluvil s Mojžíšem na hoře Sinaj. A toto jsou jména Áronových synů: prvorozený Nádab, dále...
Numeri 3:17...rozkazu sečetl, jak mu bylo přikázánoToto jsou Leviho synové, jmenovitě: Geršon, Kehat a Merari....
Numeri 3:18...synové, jmenovitě: Geršon, Kehat a MerariToto jsou jména Geršonových synů po jejich rodech: Libni a...
Numeri 3:20... Synové Merariho po svých rodech: Machli a MušiToto jsou levitské rody podle svých otcovských domů. Z...
Numeri 4:4... aby pracoval na díle při Stanu setkáváníToto bude služba Kehatových synů ve Stanu setkávání:...
Numeri 4:15...nesli. Svatých věcí se nedotknou, aby nezemřeliToto je břemeno Kehatových synů při Stanu setkávání....
Numeri 4:24...službu, aby konal práci při Stanu setkáváníToto bude služba geršonských rodů, jejich úkoly a břemena:...
Numeri 4:37...bylo jich po jejich rodech započteno 2 750Toto je součet kehatských rodů, součet všech sloužících při...
Numeri 4:41...jejich rodech a otcovských domech činil 2 630Toto je součet geršonských rodů, součet všech sloužících...
Numeri 4:45...jejich rodech a otcovských domech činil 3 200Toto je součet merarijských rodů, které Mojžíš s Áronem...
Numeri 5:13...poskvrnila beze svědků a nepřistižena, učiníte toto: Zmocní-li se muže žárlivost vůči jeho manželce, ...
Numeri 5:29... bude zproštěna nařčení a bude moci počít dítěToto je zákon žárlivosti. Platí v případech, kdy se žena...
Numeri 6:13...dny se zruší, neboť poskvrnil své nazírství. A toto je zákon ohledně nazíra: V den, kdy vyprší doba jeho...
Numeri 6:21...pro kněze. Teprve poté smí nazír znovu pít vínoToto je zákon o nazírovi skládajícím slib. Jeho dar...
Numeri 7:84...pokojné oběti. To byl dar Achiry, syna EnanovaToto byl dar vůdců Izraele k zasvěcení oltáře v den, kdy...
Numeri 7:88...býčků, 60 beranů, 60 kozlů, 60 ročních beránkůToto byl dar k zasvěcení oltáře poté, co byl pomazán. A...
Numeri 8:24...promluvil k Mojžíšovi: "Toto platí pro levity: Od pětadvaceti let každý z nich...
Numeri 13:4...to byli přední mužové mezi syny Izraele. A toto jsou jejich jména: Šamua, syn Zakurův, z pokolení...
Numeri 13:27...jsi nás poslal. Skutečně oplývá mlékem a medemtoto je její ovoce. Jenže lid, který v zemi bydlí, je...
Numeri 14:27...Mojžíšovi a Áronovi: "Jak dlouho bude proti mně toto zlé srocení reptat? Slyšel jsem reptání synů Izraele,...
Numeri 15:15...žijícího u vás budou platit stejná pravidlaToto je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení: před...
Numeri 15:23... dále, po všechna vaše pokolení), učiníte toto: Pokud se to stane neúmyslně nedopatřením celé obce,...
Numeri 15:39...třásně v cípech si připevní modrou šňůrkuToto budou vaše třásně. Když na pohlédnete, připomenete...
Numeri 16:6... Přistoupí k němu ten, koho vyvolil. Udělejte toto: Vezměte si kadidelnice, Korach a celá jeho tlupa....
Numeri 18:9...svatosvatých darů, z ohnivých obětí, ti připadne toto: Každý jejich dar, který mi přinášejí jako svatosvatý...
Numeri 18:11...pohlaví. Co je svaté, připadne tobě. Také toto ti připadne: Obětní příspěvek, který synové Izraele...
Numeri 18:23...jen levité, svá provinění nesou oni samiToto je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení: nebudou...
Numeri 19:2...promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: "Toto je ustanovení zákona, jež přikázal Hospodin: Řekni...
Numeri 19:10... si vypere oděv. do večera však bude nečistýToto bude věčné ustanovení pro syny Izraele i pro...
Numeri 19:14... Bude nečistý, jeho nečistota zůstane na němToto je zákon o člověku, který by zemřel ve stanu: Kdokoli...
Numeri 19:21... Nebyl pokropen očistnou vodou; bude nečistýToto pro bude věčné ustanovení. Kdo bude postříkán...
Numeri 20:5...nás odvedli z Egypta? Abyste nás přivedli na toto bídné místo? Tohle není místo pro obilí, fíky, víno...
Numeri 20:12...před syny Izraele mou svatost, nedovedete toto shromáždění do země, kterou jim dávám!" To je ta...
Numeri 20:14...Kádeše vyslal posly k edomskému králi se slovy: "Toto praví tvůj bratr Izrael: Jistě víš o všech útrapách,...
Numeri 24:3...Boží Duch. Tehdy Balaám pronesl svou průpověď: "Toto praví Balaám, syn Beorův, toto praví jasnozřivý muž....
Numeri 24:4...Balaám, syn Beorův, toto praví jasnozřivý mužToto praví ten, jenž slyší Boží řeč, jenž vidění...
Numeri 24:15...lidem." Tehdy Balaám pronesl svou průpověď: "Toto praví Balaám, syn Beorův, toto praví jasnozřivý muž....
Numeri 24:16...Balaám, syn Beorův, toto praví jasnozřivý mužToto praví ten, jenž slyší Boží řeč, jenž poznání od...
Numeri 26:4...výše, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi." Toto jsou synové Izraele, kteří vyšli z Egypta: Synové...
Numeri 26:42...Benjamínovi po svých rodech. Čítaly 45 600 mužůToto jsou synové Danovi po svých rodech: Šucham a z něj rod...
Numeri 26:51...Neftalímovy po svých rodech. Čítaly 45 400 mužůToto je celkový součet synů Izraele: 601 730 mužů. Hospodin...
Numeri 26:57...bude rozděleno losem, malému či velkémuToto je výčet levitů po jejich rodech: Geršon a z něj rod...
Numeri 26:63... neboť jim mezi nimi nepřipadlo žádné dědictvíToto jsou synové Izraele, které sečetl Mojžíš s knězem...
Numeri 27:12...Mojžíšovi. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Vystup na toto pohoří Abarim a pohleď na zem, kterou dávám synům...
Numeri 28:3...mou ohnivou oběť, mou příjemnou vůni. Řekni jimToto je ohnivá oběť, kterou budete přinášet Hospodinu každý...
Numeri 28:23...za hřích, aby za vás byl vykonán obřad smířeníToto vše budete obětovat kromě ranní zápalné oběti, která...
Numeri 30:2...izraelských pokolení: "Hospodin přikázal toto: Když se muž zaváže Hospodinu slibem nebo přísahou,...
Numeri 30:17...by je zrušil později, ponese vinu." Toto jsou pravidla, která Hospodin přikázal Mojžíšovi...
Numeri 31:21...pak řekl bojovníkům, kteří byli v bitvě: "Toto je ustanovení Zákona, jejž Hospodin přikázal...
Numeri 33:1...i jeho vesnice a nazval je svým jménem: Noba.  Toto jsou zastávky na cestě synů Izraele, když pod...
Numeri 33:2... odkud podle Hospodinova rozkazu vycházeliToto jsou zastávky na jejich tažení: Patnáctého dne prvního...
Numeri 34:2..."Přikaž synům Izraele: vejdete do Kanaánutoto budou hranice země, která vám připadne za dědictví:...
Numeri 34:17...promluvil k Mojžíšovi: "Toto jsou jména mužů, kteří vám rozdělí zemi do dědictví:...
Numeri 34:19...vůdce, aby jim pomáhali rozdělovat zem. A toto jsou jména těch mužů: Káleb, syn Jefunův, z pokolení...
Numeri 35:5...straně města, tak aby město bylo uprostředToto budou jejich předměstské pastviny." "Z měst, která...
Numeri 35:29...smrti se smí vrátit na svůj vlastní pozemekToto se vám stane právním ustanovením pro všechna budoucí...
Numeri 36:6... Hospodin ohledně Celofchadových dcer přikazuje toto: Mohou se vdávat, za koho chtějí, ale jen uvnitř svého...
Deuteronomium 1:1...moábských pláních, při Jordánu naproti Jerichu.  Toto jsou slova, která Mojžíš promluvil k celému Izraeli na...
Deuteronomium 2:20...jsem ji určil do vlastnictví synům Lotovým." (I toto území bývá počítáno k zemi Refajců. Původně tam...
Deuteronomium 4:30...celým svým srdcem a celou svou duší, najdeš hoToto vše ve tvém trápení postihne, avšak nakonec se...
Deuteronomium 4:44...Gád a Golan v Bášanu pro pokolení ManasesToto je Zákon, který Mojžíš předložil synům Izraele. Toto...
Deuteronomium 4:45...je Zákon, který Mojžíš předložil synům IzraeleToto jsou svědectví, pravidla a zákony, které Mojžíš...
Deuteronomium 6:1...život v zemi, kterou se chystáte obsadit. A toto jsou ta přikázání, pravidla a zákony. Hospodin, váš...
Deuteronomium 12:1...a pravidla, která vám dnes předkládám.  Toto jsou pravidla a zákony, jež budete po všechny dny...
Deuteronomium 14:4...žádnou ohavnostToto jsou zvířata, která smíte jíst: hovězí dobytek, ovce,...
Deuteronomium 18:3...Hospodin je jejich dědictvím, jak jim povědělToto budou kněží právoplatně dostávat od lidu: Ti, kdo...
Deuteronomium 28:69...otrokyně, ale nikdo vás ani nebude chtít koupitToto jsou slova smlouvy, o níž Hospodin Mojžíšovi přikázal,...
Deuteronomium 31:13...Zákona. Tak to uslyší i jejich synové, kteří toto vše nezažili, a budou se učit ctít Hospodina, vašeho...
Deuteronomium 32:49...dne Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Vystup na toto pohoří Abarim, na horu Nebó v moábské zemi naproti...
Deuteronomium 33:1...země, kterou dávám synům Izraele, nevkročíš."  Toto je požehnání, které Boží muž Mojžíš před svou smrtí...
Deuteronomium 34:4...města Jericha po Coar. Hospodin mu řekl: "Toto je zem, kterou jsem s přísahou zaslíbil Abrahamovi,...
Jozue 6:26...buď před Hospodinem, kdo povstane, aby stavěl toto město Jericho! Za cenu svého prvorozeného je založí,...
Jozue 7:13...lid a řekni jim: ‚Posvěťte se pro zítřek. Neboť toto praví Hospodin, Bůh Izraele: Proklaté je ve tvém...
Jozue 7:20...Bohu Izraele," odpověděl mu Achan. "Provedl jsem toto: Mezi kořistí jsem uviděl jeden krásný babylonský...
Jozue 9:13...jsme je plnili - a podívejte se: popraskalyToto jsou naše šaty a obuv: tou předlouhou cestou úplně...
Jozue 9:20...Teď na přece nesmíme sáhnout. Uděláme s nimi toto: Necháme je naživu, aby na nás nedopadl Boží hněv,...
Jozue 12:1...podílů. Země tehdy odpočinula od válek.  Toto jsou králové země, které synové Izraele pobili a...
Jozue 12:7...a Gádovým a polovině kmene Manasesova. A toto jsou králové země, které pobil Jozue se syny...
Jozue 13:2...ještě je velmi mnoho země, kterou zbývá obsaditToto je zbývající zem: Celé území Filištínů a Gešurců od...
Jozue 13:8... Hospodinův služebník Mojžíš jim přidělil toto území: Od Aroeru na břehu potoka Arnon, včetně města...
Jozue 13:15...oběti Hospodinu, Bohu Izraele, jak jim povědělToto dal Mojžíš pokolení Ruben pro jejich rody: Území od...
Jozue 13:24...pro jejich rody - tato města a přilehlé osadyToto dal Mojžíš pokolení Gád, synům Gádovým pro jejich...
Jozue 13:29...pro jejich rody - tato města a přilehlé osadyToto dal Mojžíš polovině Manasesova kmene, totiž polovině...
Jozue 13:32...pro polovinu Machirových synů podle jejich rodůToto jsou dědictví, která Mojžíš udělil na moábských...
Jozue 14:1...je Hospodin, Bůh Izraele, jak jim pověděl. A toto jsou dědictví, která synové Izraele získali v...
Jozue 15:20..." A tak dal studánky - Horní i Dolní GulotToto je dědictví pokolení Juda pro jejich rody: V Negevu...
Jozue 16:4...ke Gezeru, dosáhne ke Středozemnímu mořiToto dědictví získali Josefovi synové Manases a Efraim. A...
Jozue 16:5...získali Josefovi synové Manases a Efraim. A toto je území, které pro své rody získali synové Efraimovi:...
Jozue 17:1...Efraima dodnes a vykonávají nucené práce.  Toto je díl, který losem připadl pokolení Josefova...
Jozue 17:11...Isacharově a Ašerově území připadlo Manasesovi toto: Bet-šean a Jibleam s jejich vesnicemi, obyvatelé Doru...
Jozue 18:20... Na východní straně tvoří hranici JordánToto je dědictví synů Benjamínových, jak je pro jejich rody...
Jozue 19:51...horách. To město vystavěl a usadil se v němToto jsou dědictví, která kněz Eleazar a Jozue, syn Nunův,...
Jozue 21:34...Merariho, tedy zbývající levitské rody, dostali toto: Od pokolení Zabulon tato města s pastvinami: Jokneam,...
Soudců 3:1...vyhnáním, když je nedal do rukou Jozuovi.  Toto jsou národy, které Hospodin ponechal, aby jimi zkoušel...
Soudců 4:14...Kíšon. Debora tehdy řekla Barákovi: "VzhůruToto je den, kdy ti Hospodin vydal Siseru do rukou. Vždyť...
Soudců 6:8...k nim Hospodin jednoho proroka. Ten jim řekl: "Toto praví Hospodin, Bůh Izraele: jsem vás vyvedl z...
Soudců 11:15...amonskému králi znovu vyslal posly se zprávou: "Toto praví Jiftach: Izrael nezabral zem Moábců ani zem...
Soudců 21:11...Jábeš-gileádu ostřím meče, včetně žen a dětíToto je úkol, který splníte: Každého muže i každou ženu,...
Růt 1:17...Bohem. Kde zemřeš, tam zemřu a klesnu do hrobuToto mi učiní a přidá Hospodin: jen smrt s tebou...
Růt 4:18... Ten se stal otcem Davidova otce Jišaje. A toto jsou Peresova pokolení: Peres zplodil Checrona,...
1. Samuel 1:27...poblíž tebe stála a modlila se k Hospodinu. Za toto dítě jsem se tehdy modlila a Hospodin mi dal, o co...
1. Samuel 6:9...do svého kraje směrem k Bet-šemeši, pak nám toto hrozné neštěstí způsobil on. Pokud ne, budete vědět,...
1. Samuel 6:17...viděla, vrátili se toho dne zpátky do EkronuToto jsou zlaté nádory, které Filištíni vrátili jako...
1. Samuel 8:11...slova lidu, který se na něm dožadoval krále. "Toto je způsob, jakým nad vámi bude král vládnout," řekl....
1. Samuel 11:9...000. Poslům, kteří za nimi přišli, pak řekli: "Toto vzkažte obyvatelům Jábeš-gileádu: Zítra okolo poledne...
1. Samuel 17:47... že ne mečem ani kopím vysvobozuje HospodinToto je Hospodinův boj a on vás vydá do našich rukou!"...
1. Samuel 18:25...řekl, Saul jim odpověděl: "Povězte Davidovi toto: Král nechce žádné věno, jen stovku filištínských...
2. Samuel 5:14...a tak se Davidovi narodili další synové a dceryToto jsou jména těch, kteří se mu narodili v Jeruzalémě:...
2. Samuel 7:28...ty sám jsi Bůh! Ty jsi svému služebníku zaslíbil toto dobrodiní a tvá slova jsou pravda. Kéž se ti zalíbí...
2. Samuel 17:6...Chušaj tedy přišel k Abšalomovi a ten mu řekl: "Toto navrhuje Achitofel. Máme se řídit jeho výrokem? Pokud...
2. Samuel 23:1...je milostiv - Davidovi a jeho semeni navěky!  Toto jsou Davidova poslední slova: Tak praví David, syn...
2. Samuel 23:3...Hospodinův duch, jeho slovo ve svých ústech mámToto mi řekl izraelský Bůh, On, skála Izraele, praví sám:...
1. Královská 4:2...tedy král Šalomoun kraloval nad celým IzraelemToto jsou jeho hodnostáři: Azariáš, syn Sádokův, byl...
1. Královská 4:8...v roce se o zásobování staral jeden z nichToto jsou jejich jména: Ben-hur spravoval pohoří Efraim;...
1. Královská 7:31...vyčnívalo na loket vysoké prstencové ústíToto ústí bylo kruhové, o průměru jeden a půl lokte....
1. Královská 8:28...a na jeho prosby, Hospodine, Bože můj; vyslyš toto volání a modlitbu, kterou ti tvůj služebník dnes...
1. Královská 12:28...jste se nachodili do Jeruzaléma," prohlásil. "Toto je tvůj bůh, Izraeli, ten vyvedl z Egypta!" Jedno...
1. Královská 13:3...tobě budou páleny!" Tehdy také určil znamení: "Toto bude znamení, že promluvil Hospodin. Hle, tento oltář...
1. Královská 13:34...pověřil, aby se na těch výšinách stal knězemToto byl hřích Jeroboámova domu, který vedl k jeho pádu a k...
1. Královská 17:14...ji. Potom připravíš jídlo sobě a synovi. Neboť toto praví Hospodin, Bůh Izraele: ‚Mouka z toho džbánu...
1. Královská 18:36...Bůh Izraele a jsem tvůj služebník a že jsem toto vše udělal na tvůj příkaz. Odpověz mi, Hospodine,...
1. Královská 20:9...všechno, co jsi svému služebníku vzkázal prveToto ale splnit nemohu." S touto odpovědí pak poslové...
1. Královská 21:19... je na vinici, kterou přišel zabrat. Řekni mu: ‚Toto praví Hospodin: Vraždil jsi a teď ještě zabíráš?' A...
1. Královská 22:11...Kenaanův, si zhotovil železné rohy a prohlásil: "Toto praví Hospodin: Takhle utrkáš Aramejce k smrti!" A...
2. Královská 1:4...vyptávat Baal-zebuba, božstva Ekronu? Nužetoto praví Hospodin: Nejenže nevstaneš z lože, na něž jsi...
2. Královská 18:25...a jezdce z Egypta? A navíc, cožpak jsem vytáhl toto místo zničit bez Hospodina? To Hospodin mi řekl:...
2. Královská 18:30... když vám tvrdí: ‚Hospodin nás vysvobodítoto město nepadne asyrskému králi do rukou.'...
2. Královská 19:21...asyrského krále Senacheriba jsem vyslyšelToto je slovo, které o něm vyřkl Hospodin: Posmívá se ti,...
2. Královská 19:29..., kudys přišel, stejnou cestou půjdeš zpět! A toto budeš mít jako znamení, Ezechiáši: Letos budete jíst,...
2. Královská 19:32... Horlivost Hospodina zástupů to učiní! Nužetoto praví Hospodin o asyrském králi: Nevstoupí do tohoto...
2. Královská 20:1...Izaiáš, syn Amosův, ho navštívil a řekl mu: "Toto praví Hospodin: Dej své věci do pořádku, protože...
2. Královská 20:5..."Vrať se a řekni Ezechiášovi, vůdci mého liduToto praví Hospodin, Bůh tvého otce Davida: Slyšel jsem...
2. Královská 20:6...patnáct let života. Kromě toho vysvobodím tebetoto město z rukou asyrského krále a budu to město bránit....
2. Královská 20:9...vejdu do Hospodinova chrámu?" Izaiáš odpověděl: "Toto je znamení od Hospodina, že vykoná, co ti slíbil: ...
2. Královská 22:16...vás ke mně poslal: Tak praví Hospodin - Hle, na toto místo i na jeho obyvatele dopustím všechna neštěstí,...
2. Královská 22:20... Tvé oči nespatří nic z toho neštěstí, které na toto místo dopustím.'" S touto zprávou se tedy vrátili ke...
2. Královská 23:27...Izrael, tak vyženu i Judu. Zavrhnu Jeruzalémtoto město, které jsem si vyvolil, i chrám, o němž jsem...
1. Letopisů 1:43... Zavan, Jakan. Synové Dišanovi: Úc a AranToto jsou králové, kteří vládli v edomské zemi předtím, než...
1. Letopisů 2:1...Magdiel, kmen Iram. To byly edomské kmeny.  Toto jsou synové Izraele: Ruben, Šimeon, Levi, Juda,...
1. Letopisů 2:18...Checronův, se svou ženou Azubou zplodil JeriotToto jsou její synové: Jeter, Šobab a Ardon. Když Azuba...
1. Letopisů 3:1...pocházející z Bet-rechabova otce Chamáta.  Toto jsou synové Davidovi, kteří se mu narodili v Hebronu:...
1. Letopisů 3:17...měl syny Jekoniáše a CidkiášeToto jsou synové Jekoniáše, který byl odvlečen do zajetí:...
1. Letopisů 4:3...Achumaje a Lahada. To jsou corejské rodyToto jsou synové otce Etama: Jizreel, Jišma a Jidbaš...
1. Letopisů 5:24...(což je hora Hermon). Bylo jich totiž mnohoToto jsou vůdcové jejich otcovských rodů: Efer, Jiši, Eliel...
1. Letopisů 6:16...syn Šimea, jeho syn Chagiáš a jeho syn AsajášToto jsou muži, které David pověřil zpěvem v domě...
1. Letopisů 6:35...podle všech příkazů Božího služebníka MojžíšeToto jsou synové Áronovi: jeho syn Eleazar, jeho syn...
1. Letopisů 6:39...syn Sádok a jeho syn AchimaacToto jsou sídliště a osady na jejich územích: Synům...
1. Letopisů 8:6... Šefufana a ChuramaToto jsou synové Ehudovi, rodoví vůdcové obyvatel Geby,...
1. Letopisů 11:10...stále více vzmáhal a Hospodin zástupů byl s nímToto jsou vůdcové Davidových hrdinů, kteří mu s celým...
1. Letopisů 11:11...a byli mu v jeho kralování pevnou oporouToto je výčet Davidových hrdinů:Jašobeám Chakemonský,...
1. Letopisů 12:1... Obéd a Jaasiel Mecobajští.  Toto jsou ti, kdo přišli za Davidem do Ciklagu, když se...
1. Letopisů 12:24... z nich bylo veliké vojsko jako vojsko BožíToto je výčet ozbrojených bojovníků, kteří přišli k...
1. Letopisů 14:4...si vzal další ženy a zplodil další syny a dceryToto jsou jména těch, kteří se mu narodili v Jeruzalémě:...
1. Letopisů 17:26...sám jsi Bůh a ty jsi svému služebníku zaslíbil toto dobrodiní. Zalíbilo se ti požehnat domu svého...
1. Letopisů 23:24...Mušiho: Machli, Eder a Jeremot, celkem třiToto jsou synové Leviho podle svých otcovských rodů, rodoví...
1. Letopisů 26:1...Romamti-ezer a jeho bratři a synové 12.  Toto jsou oddíly strážných: Synové Korachovi: Mešelemiáš,...
1. Letopisů 26:19...na západě čtyři pro silnici a dva pro dvůrToto jsou oddíly strážných ze synů Korachových a synů...
1. Letopisů 27:1...ve všech záležitostech Božích i královských.  Toto je výčet synů Izraele, náčelníků otcovských rodů,...
1. Letopisů 29:1...jediného Bůh vyvolil, je mladý a nezkušený, a toto je veliké dílo. Nejde o palác pro lidi, ale pro...
1. Letopisů 29:17...upřímnost. Z upřímného srdce jsem daroval toto vše a teď vidím, jak tvůj lid, zde přítomný, přináší...
2. Letopisů 1:11...Bůh Šalomounovi řekl: "Protože jsi chtěl právě toto - nežádal jsi poklady, slávu ani smrt svých nepřátel,...
2. Letopisů 6:19...a na jeho prosby, Hospodine, Bože můj; vyslyš toto volání a modlitbu, kterou ti tvůj služebník předkládá....
2. Letopisů 7:12..."Vyslyšel jsem tvou modlitbu. Vyvolil jsem si toto místo za dům oběti. Může se stát, že zavřu nebe, aby...
2. Letopisů 17:14... V Jeruzalémě pak měl vojsko udatných bojovníkůToto je jejich výčet podle otcovských domů: Velitelé tisíců...
2. Letopisů 18:10...Kenaanův, si zhotovil železné rohy a prohlásil: "Toto praví Hospodin: Takhle utrkáš Aramejce k smrti!" A...
2. Letopisů 20:15...Jeruzaléma i ty, králi Jošafate, poslouchejteToto vám praví Hospodin: Nebojte se ani se nelekejte ...
2. Letopisů 29:25...Davida, králova vidoucího Gáda a proroka Nátana (toto přikázání totiž přišlo od Hospodina skrze jeho...
2. Letopisů 34:24...vás ke mně poslal: Tak praví Hospodin - Hle, na toto místo i na jeho obyvatele dopustím neštěstí a všechna...
2. Letopisů 34:25...popouzeli veškerým dílem svých rukou, bude na toto místo vylit můj neutuchající hněv!' Odpovězte judskému...
2. Letopisů 34:28... Tvé oči nespatří nic z toho neštěstí, které na toto místo i jeho obyvatele dopustím.'" S touto zprávou se...
Ezdráš 2:1...se vyhnanci vraceli z Babylonu do Jeruzaléma.  Toto jsou krajané, kteří se vrátili ze zajetí v Babylonu,...
Ezdráš 2:2... Bilšana, Mispara, Bigvaje, Rechuma a BaanyToto je soupis izraelského lidu: synové Parošovi 2...
Ezdráš 2:69...chrámu na jeho původním místě. Do sbírky na toto dílo dali podle svých možností 61 000 drachem zlata, 5...
Ezdráš 4:11...a usadil ve městě Samaří i jinde za Eufratem. (Toto je znění dopisu, který mu poslali:) Králi Artaxerxovi...
Ezdráš 4:14...oddáni paláci, nemohli jsme se déle dívat na toto znevažování krále a posíláme králi toto oznámení....
Ezdráš 5:6...zpraven Dareios a dokud od něj nepřijde odpověďToto je znění dopisu, který poslal Tatenaj, hejtman...
Ezdráš 5:15... kterého jmenoval správcem. Přikázal mu: ‚Vezmi toto náčiní, jdi a slož je v jeruzalémském chrámu. Nechť je...
Ezdráš 6:12...poškodil tamější dům Boží. , Dareios, vydávám toto nařízení. Budiž provedeno bezodkladně. Hejtman...
Ezdráš 7:11...a aby učil jeho ustanovení a řády v IzraeliToto je znění dopisu, jímž král Artaxerxes vybavil učeného...
Ezdráš 8:1...se shromáždit vůdce Izraele, aby šli se mnou.  Toto je seznam rodových vůdců a jejich příbuzných, kteří se...
Ezdráš 8:28... Řekl jsem jim: "Jste svatí Hospodinu a rovněž toto náčiní je svaté. Toto zlato a stříbro je dobrovolný...
Nehemiáš 6:8...přijď a poradíme se spolu." Vzkázal jsem mu toto: "Nic z toho, o čem mluvíš, se neděje. Jen sis to...
Nehemiáš 7:6...navrátilců a v něm bylo zapsáno následujícíToto jsou krajané, kteří se vrátili ze zajetí, kam byli...
Nehemiáš 7:7... Bilšana, Mispereta, Bigvaje, Nechuma a BaanyToto je soupis izraelského lidu: synové Parošovi 2...
Nehemiáš 11:3...se sami nabídli, že budou bydlet v JeruzaléměToto jsou přední obyvatelé provincie, kteří se usadili v...
Nehemiáš 12:1...přičleněny také některé levitské oddíly z Judy.  Toto jsou kněží a levité, kteří se navrátili se Zerubábelem...
Nehemiáš 12:12...zplodil Jonatana, Jonatan zplodil JaduuToto byli vůdcové kněžských otcovských rodů za dnů...
Nehemiáš 13:18...dělali vaši otcové, a náš Bůh pak na nás a na toto město dopustil všechno to zlo! Když poskvrňujete...
Job 8:10...poučí , oni ti povědí, z hloubi svého srdce ti toto vyjeví: Roste papyrus, kde nejsou bažiny? Daří se...
Job 10:13...životem, tvá péče střežila můj každý dechToto však v srdci skrýval jsi, teď jsem poznal tvé...
Job 33:29... abych nešel do jámy, uvidím světlo a budu žít!' Toto vše tedy dělá Bůh dvakrát i třikrát při člověku, aby...
Job 37:24...veliký, bohatý ve spravedlnosti, nečiní příkoříToto je důvod, proč jej lidé ctí, i když ho ani mudrcové...
Žalmy 49:9... Výkupné za život je příliš drahé, nikdo z nich toto nikdy nesvede! Nikdo nebude naživu věčně, hrobová jáma...
Žalmy 50:22...před tvýma očima napravím! Kdo Boha pomíjítetoto pochopte: Když vás napadnu, kdo vám pomůže? Kdo...
Žalmy 118:20... jimi projdu vzdát Hospodinu díkToto je brána Hospodinova, tudy spravedliví projít smí. Ty...
Žalmy 144:15... není nářek v našich ulicích. Blaze lidu, jenž toto zakouší, blaze lidu, jehož Bůh je Hospodin! ...
Izaiáš 1:24...právo, nemají zájem se zastat vdov. Nužetoto praví Panovník, Hospodin zástupů, Mocný izraelský: Ach...
Izaiáš 2:1...spolu vzplane - nikdo to nebude moci uhasit!  Toto viděl Izaiáš, syn Amosův, o Judovi a Jeruzalémě: V...
Izaiáš 8:11...a nenaplní se; vždyť Bůh je s námi - ImmanuelToto mi řekl Hospodin, když pevně uchopil svou rukou a...
Izaiáš 10:24... se rozhodl přivést na celou zemi záhubu. Nužetoto praví Pán, Hospodin zástupů: "Můj lide, jenž bydlíš na...
Izaiáš 14:26...jeho jha, jeho břemeno spadne z jejich ramenaToto je rozhodnutí o celé zemi, ruka vztažená na všechny...
Izaiáš 16:14...o Moábu vyřkl dříve. Nyní však Hospodin praví toto: "Za tři roky, jako by ty roky počítal nádeník, bude...
Izaiáš 18:4...zdviženou korouhev, slyšte, jak troubí polniceToto mi řekl Hospodin: Ze svého místa se budu dívat bez...
Izaiáš 21:6...- Vstávejte, velitelé! Chystejte štíty do válkyToto mi řekl Pán: "Jdi hlídku postavit, ohlásí, co...
Izaiáš 21:16...mečem, před napjatým lukem, před ukrutným bojemToto mi řekl Pán: "Po roce, jako by ten rok počítal nádeník...
Izaiáš 22:15... do smrti." Tak praví Pán, Hospodin zástupůToto praví Pán, Hospodin zástupů: Jdi říci tomu slouhovi,...
Izaiáš 24:13...zůstaly pusté trosky, brána roztříštěna na kusyToto se stane na zemi mezi národy - jako když se češou...
Izaiáš 25:9...promluvil Hospodin. V ten den pak řekneš: "Hletoto je náš Bůh, v něj jsme doufali a on nás zachránil....
Izaiáš 28:12...Bůh mluvit s tímto národem. Kdysi jim řekl: "Toto je odpočinek, nechte odpočinout znavené, toto je...
Izaiáš 28:16...je přece lež, ukryli jsme se ve zradě." Nužetoto praví Panovník Hospodin: Hle, pokládám na Sionu kámen...
Izaiáš 28:19...noc i den! Hrůza dočista ochromí ty, kdo pochopí toto poselství. Postel bude krátká, nepůjde se narovnat,...
Izaiáš 29:11...- vaše proroky, zakryl vám hlavy - vaše vidoucíToto celé vidění pro vás bude jako slova zapečetěné knihy....
Izaiáš 30:9... je to pro budoucí dnyvěčným svědectvímToto je vzpurný lid, synové prolhaní, synové, kteří neslyší...
Izaiáš 30:12... s tím Svatým izraelským nás nechte být!" Nužetoto praví Svatý izraelský: Protože jste toto slovo zavrhli...
Izaiáš 30:15...na žhavé uhlíky nebo k nabrání vody ze studnyToto praví Panovník Hospodin, Svatý izraelský: V obrácení a...
Izaiáš 31:4...měl pomoci - všichni společně budou zničeniToto mi řekl Hospodin: Jako lev vrčící, jako král zvířat...
Izaiáš 36:15... když vám tvrdí: ‚Hospodin nás vysvobodítoto město nepadne asyrskému králi do rukou.'...
Izaiáš 36:16...králi do rukou.' Neposlouchejte EzechiášeToto praví král Asýrie: Uzavřete se mnou mír, vyjděte ke...
Izaiáš 37:22...ses modlil ohledně asyrského krále SenacheribaToto je slovo, které o něm vyřkl Hospodin: Posmívá se ti,...
Izaiáš 37:30..., kudys přišel, stejnou cestou půjdeš zpět! A toto budeš mít jako znamení, Ezechiáši: Letos budete jíst,...
Izaiáš 37:33... Horlivost Hospodina zástupů to učiní! Nužetoto praví Hospodin o asyrském králi: Nevstoupí do tohoto...
Izaiáš 38:1...Izaiáš, syn Amosův, jej navštívil a řekl mu: "Toto praví Hospodin: Dej své věci do pořádku, protože...
Izaiáš 38:5...slovo Hospodinovo: "Jdi a řekni EzechiášoviToto praví Hospodin, Bůh tvého otce Davida: Slyšel jsem...
Izaiáš 38:6...patnáct let života. Kromě toho vysvobodím tebetoto město z rukou asyrského krále a budu to město bránit....
Izaiáš 38:7...z rukou asyrského krále a budu to město bránitToto je znamení od Hospodina, že vykoná, co ti slíbil: Hle,...
Izaiáš 38:9...stupňů, po kterých předtím sestoupilo dolůToto napsal judský král Ezechiáš poté, co se uzdravil ze...
Izaiáš 40:26...mi vyrovná? Zvedněte oči a pohleďte: Kdo stvořil toto vše? Kdo koná přehlídku hvězdných zástupů, kdo je volá...
Izaiáš 42:16...a hrbolatá místa budou rovinou. Učiním pro  toto vše a neopustím je. Ale ti, kdo spoléhali na modly, ti...
Izaiáš 42:22...ve své spravedlnosti svůj Zákon slavně zvelebitToto je ale oloupený, ožebračený lid, všichni jsou v děrách...
Izaiáš 43:1...hořeli, ale k srdci si to nevzali. Teď ale toto praví Hospodin, ten, kdo stvořil, Jákobe, ten, kdo...
Izaiáš 43:14...nikdo nevyrve. Když konám, kdo to vrátí zpětToto praví Hospodin, váš vykupitel, Svatý izraelský: Kvůli...
Izaiáš 43:16... váš Svatý, Stvořitel Izraele, váš KrálToto praví Hospodin, který razí cestu na moři a stezku...
Izaiáš 44:2... můj služebníku, slyš, Izraeli, vyvolený můjToto praví Hospodin, který učinil, který v lůnu...
Izaiáš 44:6...ruku napíše "Hospodinův" a přijme jméno IzraelToto praví Hospodin, král a vykupitel Izraele, Hospodin...
Izaiáš 44:24...Hospodin Jákoba vykoupil a v Izraeli se oslavíToto praví Hospodin, který vykoupil, který v lůnu...
Izaiáš 45:1..."Buď vystavěn!" a chrámu: "Buď znovu založen!"  Toto praví Hospodin svému pomazanému, Kýrovi, jehož jsem...
Izaiáš 45:11..."Cos to zplodil?" A ženě: "Na cos měla bolesti?" Toto praví Hospodin, Izraelův Svatý, který jej utvořil: Na...
Izaiáš 45:14...bez placení a bez darů, praví Hospodin zástupůToto praví Hospodin: Egyptské bohatství, habešské zboží i s...
Izaiáš 45:18...zahanbeni ani potupeni nikdy, navěky! Nužetoto praví stvořitel nebe, Hospodin, ten Bůh, který...
Izaiáš 48:17... posílá Panovník Hospodin spolu s Duchem svýmToto praví Hospodin, Svatý izraelský, jenž vykoupil: ...
Izaiáš 49:7...proto činím , aby spása obsáhla celý světToto praví Hospodin, vykupitel Izraele, jeho Svatý, tomu,...
Izaiáš 49:8...je věrný, Svatému izraelskému, jenž vyvolilToto praví Hospodin: V čas milosti vyslyším, pomohu ti v...
Izaiáš 49:22...opuštěná v samotě - kde všichni tihle vzali se?" Toto praví Panovník Hospodin: Hle, vztáhnu svou ruku k...
Izaiáš 49:25...o kořist? Lze tyrana o vězně připravit?" Nužetoto praví Hospodin: Ano, válečníci budou o vězně obráni,...
Izaiáš 50:1...tvůj spasitel, Bůh Jákobův, tvůj vykupitel.  Toto praví Hospodin: Kde je rozlukový list vaší matky, se...
Izaiáš 51:22...slyš, ty ztrápená, ty opilá, ne však od vínaToto praví tvůj Pán a Bůh, obhájce svého lidu, Hospodin:...
Izaiáš 52:3...okovy ze svého hrdla, zajatá Dcero sionskáToto praví Hospodin: Zadarmo jste se prodali, bez peněz...
Izaiáš 52:4...jste se prodali, bez peněz budete vykoupeniToto praví Panovník Hospodin: Můj lid kdysi odešel bydlet...
Izaiáš 54:17...a každý jazyk, jenž obviňuje, usvědčíšToto je dědictví služebníků Hospodinových a vítězství, jež...
Izaiáš 56:1...jméno způsobí - věčné znamení, které nezmizí.  Toto praví Hospodin: Dodržujte právo, jednejte spravedlivě...
Izaiáš 56:4...kleštěnec: "Jsem podobný suchému stromu." Neboť toto praví Hospodin: Kleštěncům, kteří zachovávají ...
Izaiáš 57:15...připravte, překážky z cesty mému lidu odkliďteToto praví ten Vznešený a Vyvýšený, jenž žije ve věčnosti a...
Izaiáš 58:6... dnem, který Hospodin v oblibě? Není snad toto půst, který se líbí - uvolnit ty, kdo jsou v...
Izaiáš 59:21...v Jákobovi opouštějí hřích, praví Hospodin. A toto bude smlouva s nimi, praví Hospodin: Můj Duch,...
Izaiáš 65:6...jak v nose dým, jak oheň hořící celé dny. Hletoto stojí psáno přede mnou: Nebudu mlčet, ale odplatím,...
Izaiáš 65:8...s nimi vyrovnám účty, naplním jejich klínToto praví Hospodin: Jako když v hroznu najdou zdravé víno...
Izaiáš 65:13...očích, zvolili jste si, co se mi nelíbí. Nužetoto praví Panovník Hospodin: Hle, moji služebníci budou...
Izaiáš 66:1...nikde na celé svaté hoře, praví Hospodin.  Toto praví Hospodin: Nebe je můj trůn, zemi mám u nohou...
Izaiáš 66:12... zalykat se rozkoší v jejím kyprém náručí! Neboť toto praví Hospodin: Hle - jako řekou zaplavím ji pokojem a...
Jeremiáš 4:3...jeho jménem žehnaly národy a jím se chlubily." Toto praví Hospodin obyvatelům Judy a Jeruzaléma: "Zorejte...
Jeremiáš 7:20...Nuže, tak praví Panovník Hospodin: "Hle, na toto místo se vylije můj rozhořčený hněv - na lidi i...
Jeremiáš 7:23...o zápalech a obětech, ale přikázal jsem jim toto: ‚Poslouchejte , a budu vaším Bohem a vy budete mým...
Jeremiáš 7:28... budeš volat, neodpovědí ti. Proto jim řekni: ‚Toto je národ, který neposlouchá Hospodina, svého Boha, a...
Jeremiáš 10:18...městě, seber si ranec, půjdeš ze země! Neboť toto praví Hospodin: "Hle, tentokrát vymrštím obyvatele...
Jeremiáš 11:21...nad nimi - vždyť jsem ti svěřil svoji přiToto praví Hospodin o mužích z Anatotu, kteří ti usilují o...
Jeremiáš 11:22...Hospodinovým jménem, nebo zabijeme." Nužetoto praví Hospodin zástupů: " s nimi zúčtuji. Jejich...
Jeremiáš 13:9...jsem dostal slovo Hospodinovo: "Toto praví Hospodin: Právě tak zkazím pýchu Judy a...
Jeremiáš 14:10... vprostřed nás! Tobě patříme! Neopouštěj násToto praví Hospodin o tomto lidu: "Tak rádi se toulají,...
Jeremiáš 14:15... nicotné věštby a vymyšlené podvody. Nužetoto praví Hospodin o prorocích, kteří prorokují mým jménem...
Jeremiáš 15:19...zklamání - copak jsi potok bez vody? Nužetoto praví Hospodin: "Pokud se obrátíš, obnovím, abys...
Jeremiáš 16:3...a neměj na tomto místě syny ani dcery. Neboť toto praví Hospodin o dětech zde narozených a o matkách,...
Jeremiáš 17:25...judskými muži i obyvateli Jeruzaléma, a toto město bude trvat navěky. Z judských měst, z okolí...
Jeremiáš 19:1...svého hněvu zakroč proti nim! Hospodin řekl toto: "Jdi a kup od hrnčíře hliněný džbán. Vezmi s sebou...
Jeremiáš 19:3...Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Hle, dopustím na toto místo takové neštěstí, že to nikomu, kdo o tom uslyší,...
Jeremiáš 19:4...znít v uších. To proto, že opustilitoto místo mi odcizili. Pálili zde kadidlo cizím bohům,...
Jeremiáš 19:8...mrtvolami nakrmím ptáky a divou zvěř. Nechám toto město budit děs a posměch. Každý, kdo tudy půjde,...
Jeremiáš 19:11...a se nedá opravit, tak rozbiji tento lidtoto město. A v Tofetu se bude pohřbívat, protože jinde ...
Jeremiáš 19:12...Hospodin, i s těmi, kdo tu žijí. Způsobím, že toto město bude vypadat jako Tofet. Jeruzalémské domy i...
Jeremiáš 19:13...paláce judských králů budou stejně nečisté jako toto místo, Tofet - všechny domy, na jejichž střechách se...
Jeremiáš 19:15...Hospodin zástupů, Bůh Izraele - Hle, přivádím na toto město a na všechna města v okolí veškeré zlo, před...
Jeremiáš 22:1..."Sestup do paláce judského krále a vyřiď tam toto slovo: Králi judský, který sedíš na Davidově trůnu,...
Jeremiáš 22:6...Hospodin, že z tohoto paláce zbudou jen trosky." Toto praví Hospodin o domu judského krále: "Jsi pro jako...
Jeremiáš 22:11... protože se nevrátí a nespatří rodnou zemToto praví Hospodin o Šalumovi, synu Jošiášovu, jenž se...
Jeremiáš 22:18... jen vraždit nevinné, vydírání a násilí." Toto praví Hospodin o judském králi Joakimovi, synu...
Jeremiáš 23:6...Juda zachráněn a Izrael bude žít v bezpečí. A toto je jméno, jímž bude nazýván: HOSPODIN - NAŠE...
Jeremiáš 23:15... všichni v tom městě jsou jako Gomora!" Nužetoto praví Hospodin zástupů o těch prorocích: "Hle, nakrmím...
Jeremiáš 23:16...v Jeruzalémě se šíří bezbožnost do celé země." Toto praví Hospodin zástupů: "Neposlouchejte slova proroků,...
Jeremiáš 23:38...se však oháníteortelem od Hospodina', nuže toto praví Hospodin: Používáte slovaortel od Hospodina',...
Jeremiáš 25:8...neštěstí jsme popouzeli svými výtvory. Nužetoto praví Hospodin zástupů: ‚Protože jste neposlouchali ...
Jeremiáš 26:1...Joakima, syna Jošiášova, přišlo od Hospodina toto slovo: "Tak praví Hospodin: Postav se na nádvoří...
Jeremiáš 26:15...vězte, že když zabijete, uvalíte na sebe i na toto město a jeho obyvatele nevinnou krev. Opravdu k vám...
Jeremiáš 27:4...jim: ‚Tak praví Hospodin zástupů, Bůh IzraeleToto vyřiďte svým pánům: jsem svou velikou mocí a...
Jeremiáš 27:17...králi a zůstanete naživu. Proč by se toto město mělo stát zbořeništěm? Jestli jsou to proroci a...
Jeremiáš 27:19...judského krále a v Jeruzalémě ještě zůstalyToto praví Hospodin zástupů o sloupech, o bronzovém moři, o...
Jeremiáš 27:21...odvlekl z Jeruzaléma do Babylonu). Nužetoto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele, o cennostech,...
Jeremiáš 27:22... Tehdy je dám přinést a navrátím je zpět na toto místo." Pátého měsíce téhož roku, totiž čtvrtého roku...
Jeremiáš 28:3...krále zlámu! Do dvou let vrátím zpět na toto místo všechny cennosti Hospodinova domu, které odsud...
Jeremiáš 28:4... kteří odešli do Babylonu, vrátím zpět na toto místo, praví Hospodin, neboť jho babylonského krále...
Jeremiáš 28:6...domu i všechny vyhnance z Babylonu zpět na toto místo. Teď ale poslyš, co mám říci tobě i všemu...
Jeremiáš 29:16..."Hospodin nám v Babylonu vzbudil proroky!" Nužetoto praví Hospodin o králi sedícím na Davidově trůnu a o...
Jeremiáš 29:21... které jsem poslal z Jeruzaléma do BabylonuToto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele, o Achabovi, synu...
Jeremiáš 29:31...slovo Hospodinovo: "Vyřiď všem vyhnancůmToto praví Hospodin o Šemajášovi Nechlamském: Šemajáš vám...
Jeremiáš 30:4... kterou jsem dal jejich otcům, aby ji obsadili." Toto jsou slova, která Hospodin promluvil o Izraeli a...
Jeremiáš 31:33...jsem byl jejich manželem, praví Hospodin. Nužetoto je smlouva, kterou po těch dnech uzavřu s domem...
Jeremiáš 31:38..." "Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy bude toto město znovu vystavěno pro Hospodina, od věže Chananel...
Jeremiáš 32:3... že prý tak praví Hospodin: ‚Hle, vydávám toto město do rukou babylonského krále a ten je dobude. Ani...
Jeremiáš 32:28... síly? Nuže, tak praví Hospodin: Hle, vydávám toto město do rukou Babyloňanů a do rukou babylonského...
Jeremiáš 32:31... Ode dne, kdy bylo vystavěno, dodnes mi toto město bylo jen k zlosti. Hněvali tak, že je musím...
Jeremiáš 32:36... hladem a morem do rukou babylonského krále.' Toto však praví Hospodin, Bůh Izraele: Hle - znovu je...
Jeremiáš 32:37...hrozném rozlícení rozptýlil. Přivedu je zpět na toto místo a způsobím, aby žili v bezpečí. Budou mým lidem...
Jeremiáš 33:4...sdělím ti veliká tajemství, o kterých nevíšToto praví Hospodin, Bůh Izraele, o domech v tomto městě a...
Jeremiáš 33:14..." "Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy toto dobré slovo, jež dávám domu Izraele a domu Judy,...
Jeremiáš 34:2...Cidkiášovi: Tak praví Hospodin - Hle, vydávám toto město do rukou babylonského krále a ten je vypálí...
Jeremiáš 34:12...zotročili je. Jeremiáš tehdy od Hospodina dostal toto slovo: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele. V den, kdy...
Jeremiáš 37:8...do Egypta. Babyloňané se pak obrátí k útoku na toto město; dobudou je a vypálí. Tak praví Hospodin:...
Jeremiáš 37:10...jen těžce ranění, přece by se všichni zvedlitoto město vypálili!" Poté, co babylonské vojsko odtáhlo...
Jeremiáš 38:3...takový zůstane naživu. Tak praví HospodinToto město jistě padne do rukou vojska babylonského krále,...
Jeremiáš 38:17...babylonského krále, zachráníš si živottoto město nebude vypáleno; tak přežiješ i s celou rodinou....
Jeremiáš 38:23...jim ani ty. Padneš do rukou babylonského králetoto město skončí v plamenech!" Cidkiáš na to Jeremiášovi...
Jeremiáš 40:2...našel, řekl mu: "Hospodin, tvůj Bůh, varoval toto místo před tímhle neštěstím a teď svou hrozbu naplnil....
Jeremiáš 42:18...se kletbou a hrozbou, nadávkou a ostudoutoto místo nikdy nespatříte. Hospodin vám, pozůstatkům...
Jeremiáš 44:23...pravidly a jeho výstrahami; proto vás postihlo toto neštěstí, které trvá dodnes." Potom Jeremiáš všemu...
Jeremiáš 44:29... čí slovo obstojí - zda , anebo jejich. A toto vám bude znamením, praví Hospodin: Na tomto místě s...
Jeremiáš 45:2...knihy tato slova, která mu Jeremiáš diktoval. "Toto ti, Baruchu, říká Hospodin, Bůh Izraele. Myslíš si:...
Jeremiáš 48:1...jej proti Aškelonu, namířil jej proti pobřeží!"  Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele, o Moábu: "Běda...
Jeremiáš 49:1... praví Hospodin." Zde končí soud nad Moábem.  Toto praví Hospodin o Amoncích: "Copak Izrael nemá děti?...
Jeremiáš 49:7...ale osud Amonců změním, praví Hospodin." Toto praví Hospodin zástupů o Edomu: "Copak není...
Jeremiáš 49:28...hradbách oheň, aby pohltil Ben-hadadovy paláce!" Toto praví Hospodin o Kedaru a o královstvích chacorských...
Jeremiáš 50:15...se vzdal! Jeho bašty padly! Hradby zbořeny! Anototo je Hospodinova pomsta. Pomstěte se na něm! Proveďte mu...
Jeremiáš 51:6...všichni o život! Nezahyňte pro jeho nepravostToto je čas Hospodinovy pomsty - odplácí Babylonu, co si...
Jeremiáš 51:11...králů, neboť se chystá zničit Babylon. Anototo je Hospodinova pomsta, pomsta za jeho chrám! Namiřte...
Jeremiáš 51:59...namáhaly zbytečně, jejich dřina půjde do ohně!" Toto je slovo, které prorok Jeremiáš svěřil Serajášovi,...
Jeremiáš 52:28...popravit. Takto byl Juda vyhnán ze své vlastiToto je množství lidu, které Nabukadnezar odvlekl do...
Pláč 3:21...o tom stále přemýšlím, duše klesá níž a nížToto však k srdci beru si, toto je mojí nadějí: Hospodinova...
Ezechiel 6:3...hory, slyšte slovo Panovníka HospodinaToto praví Panovník Hospodin horám a výšinám, stržím a...
Ezechiel 6:10... Ne nadarmo jsem říkal, že na dopustím toto neštěstí! Toto praví Panovník Hospodin: Spráskni ruce,...
Ezechiel 6:11...jsem říkal, že na dopustím toto neštěstíToto praví Panovník Hospodin: Spráskni ruce, dupni a...
Ezechiel 7:2...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčítoto praví Panovník Hospodin o izraelské zemi: Konec! Konec...
Ezechiel 7:5...středu vyvstane a poznáte, že jsem HospodinToto praví Panovník Hospodin: Zlo za zlem - hle, tu je!...
Ezechiel 8:12...dýmu. "Vidíš to, synu člověčí?" řekl mi. "Toto páchají stařešinové domu Izraele v přítmí, každý ve...
Ezechiel 12:19...se úzkostí, když budeš pít. Řekni lidu zeměToto praví Panovník Hospodin o obyvatelích Jeruzaléma v...
Ezechiel 13:3...své vlastní představy: Slyšte slovo HospodinovoToto praví Panovník Hospodin: Běda zvráceným prorokům,...
Ezechiel 14:6...hnusnými modlami. Proto řekni domu IzraeleToto praví Panovník Hospodin - Obraťte se! Navraťte se od...
Ezechiel 16:3...člověčí, ukaž Jeruzalému, jak je ohavný! ŘekniToto praví Panovník Hospodin Jeruzalému - Původem i rodem...
Ezechiel 16:49...nepáchala, co pácháš ty se svými dcerami. Hletoto byla vina tvé sestry Sodomy: pýcha, sytost a klidné...
Ezechiel 16:59...svých ohavných zvrhlostí, praví HospodinToto praví Panovník Hospodin: Zachovám se k tobě podle toho...
Ezechiel 17:15...o veliké vojsko. Ale copak uspěje? Když provedl toto všechno, unikne odplatě? Když porušil smlouvu, copak...
Ezechiel 17:18...porušil smlouvu! Ano, dal sice ruku, ale provedl toto vše. Neunikne odplatě. Nuže, tak praví Panovník...
Ezechiel 18:2..."Co je to s vámi, že o izraelské zemi říkáte toto přísloví: ‚Rodiče jedli trpké hrozny a dětem trnou...
Ezechiel 19:14... žádná silná větev vhodná pro žezlo vladařeToto je žalozpěv a je určen k truchlení." Desátého dne...
Ezechiel 20:3..."Synu člověčí, řekni izraelským stařešinům toto: Tak praví Panovník Hospodin - Vy že se přicházíte se...
Ezechiel 20:39... že jsem Hospodin. Nuže, dome Izraeletoto vám praví Panovník Hospodin: Jděte si každý uctívat...
Ezechiel 23:35...jsem promluvil, praví Panovník Hospodin. Nužetoto praví Panovník Hospodin: Protože jsi na zapomněla a...
Ezechiel 29:13...mezi národy a rozpráším je po zemích. Avšak toto praví Panovník Hospodin: těch čtyřicet let uplyne,...
Ezechiel 32:16... bydleli, tehdy poznají, že jsem HospodinToto je žalozpěv určený k truchlení. jej zpívají dcery...
Ezechiel 36:4...hory, slyšte slovo Panovníka HospodinaToto praví Panovník Hospodin horám a výšinám, stržím a...
Ezechiel 36:33...a styďte se za své způsoby, dome izraelskýToto praví Panovník Hospodin: V den, kdy vás očistím od...
Ezechiel 36:37...Znovu odpovím na modlitby domu Izraeletoto pro učiním: Rozmnožím jejich lid jako stádo ovcí....
Ezechiel 37:5...jim: Suché kosti, slyšte slovo HospodinovoToto praví Panovník Hospodin těmto kostem: Hle, do vás...
Ezechiel 43:12...jeho uspořádání a plnili všechny jeho předpisyToto je zákon chrámu. Vrchol hory a celé jeho okolí je...
Ezechiel 43:13...je svatosvaté. Hle - toto je zákon chrámu." Toto jsou rozměry oltáře v loktech (počítaje lokty o dlaň...
Ezechiel 43:18..." řekl mi tehdy, "tak praví Panovník HospodinToto jsou předpisy ohledně oltáře. V den, kdy bude postaven...
Ezechiel 44:28...svou oběť za hřích, praví Panovník Hospodin. A toto bude jejich dědictví: jejich dědictví jsem . Nedáte...
Ezechiel 45:1... odevzdáte ze země svatý díl Hospodinu. Celé toto území o délce 25 000 loktů a šířce 20 000 loktů bude...
Ezechiel 45:8...sousedit vždy s jedním z kmenových podílůToto území bude v Izraeli jeho vlastnictvím. Moji vládci ...
Ezechiel 45:13...a patnáct šekelů vám vydá za hřivnuToto bude vaše obětní dávka: šestina efy z každého chomeru...
Ezechiel 46:20...místa na jeho západním konci. Tehdy mi řekl: "Toto je místo, kde budou kněží vařit oběti odškodnění a...
Ezechiel 47:13...listí lékem." Tak praví Panovník HospodinToto jsou hranice země, kterou si rozdělíte jako dědictví...
Ezechiel 47:15...vašim otcům, a proto vám připadne za dědictvíToto jsou hranice země: Na severu povede hranice od...
Ezechiel 48:1...mu přidělíte dědictví, praví Panovník Hospodin.  Toto jsou jména kmenů: U severní hranice podél chetlonské...
Ezechiel 48:20...pracovníci ze všech izraelských kmenů. Celé toto vyčleněné území tedy bude měřit 25 000 na 25 000 loktů...
Ezechiel 48:29...Egyptského potoka ke Středozemnímu mořiToto je země, kterou rozdělíte jako dědictví kmenům Izraele...
Ezechiel 48:30...jsou jejich podíly, praví Panovník HospodinToto jsou vnější hranice města: Na severní straně měřící 4...
Daniel 3:4..."Lidé všech národů a jazyků, přikazuje se vám toto: Jakmile uslyšíte roh, píšťalu, citeru, harfu, cimbál,...
Daniel 4:6...svatých bohů a že ti žádné tajemství není těžkéToto jsem viděl ve snu; pověz mi, co to znamená. Na lůžku...
Daniel 4:7...mi, co to znamená. Na lůžku jsem měl v mysli toto vidění: Hle, spatřil jsem, jak se uprostřed země tyčí...
Daniel 4:14...rozum zvířecí, dokud mu neuplyne sedm obdobíToto je výrok oznámený posly, rozsudek vydaný svatými, aby...
Daniel 4:15...a že nad ním může postavit i nejnižšího z lidí.' Toto je tedy sen, který jsem , král Nabukadnezar, viděl....
Daniel 7:2...záznam onoho snu: Daniel jsem v noci měl toto vidění: Hle, spatřil jsem, jak nad velikým mořem bouří...
Daniel 7:9...jež vedla pyšné řeči. Díval jsem se dál a uviděl toto: Byly rozestaveny trůny a Odvěký se posadil. Roucho...
Daniel 9:4... Modlil jsem se k Hospodinu, svému Bohu, a toto jsem vyznával: "Ach Pane Bože veliký a hrozný,...
Daniel 11:29...své země. V určený čas vytáhne znovu na jih, ale toto tažení nedopadne jako to předešlé. Postaví se mu totiž...
Daniel 12:7...času, se dovrší útlak svatého lidu, tehdy toto vše skončí." jsem však tomu, co jsem slyšel,...
Ozeáš 5:1...budou se stydět za své oběti! Kněží, teď slyšte toto, lide Izraele, dávej pozor, královský dome, nakloň...
Joel 1:2...dostal Joel, syn Petuelův. Stařešinové, teď toto poslyšte, všichni obyvatelé země, ucho nakloňte! Stalo...
Amos 1:3...louky pastýřů, uschne i vrchol KarmeluToto praví Hospodin: Damašek hřešil trojnásob, čtyřnásob -...
Amos 1:6...lid bude vyhnán do Kíru, praví HospodinToto praví Hospodin: Gaza hřešila trojnásob, čtyřnásob - ...
Amos 1:9...Filištínů zahynou, praví Panovník HospodinToto praví Hospodin: Týr hřešil trojnásob, čtyřnásob - ...
Amos 1:11...na hradby Týru oheň, aby pohltil jeho paláceToto praví Hospodin: Edom hřešil trojnásob, čtyřnásob - ...
Amos 1:13...sešlu na Teman oheň, aby pohltil paláce v BosřeToto praví Hospodin: Amonci hřešili trojnásob, čtyřnásob -...
Amos 2:1...a jeho velmoži spolu s ním, praví Hospodin.  Toto praví Hospodin: Moáb hřešil trojnásob, čtyřnásob - ...
Amos 2:4...jeho velmože pobiji spolu s ním, praví HospodinToto praví Hospodin: Juda hřešil trojnásob, čtyřnásob - ...
Amos 2:6...na Judu oheň, aby pohltil jeruzalémské paláceToto praví Hospodin: Izrael hřešil trojnásob, čtyřnásob -...
Amos 3:11...svých palácích, získali násilím a loupeží! Nužetoto praví Panovník Hospodin: Tuto zem obklíčí protivník,...
Amos 3:12... strhne tvé pevnosti a tvé paláce vypleníToto praví Hospodin: Jako když pastýř vyrve z tlamy lva jen...
Amos 5:3... Opuštěna bude v zemi své, nikdo ji nezvedneToto praví Panovník Hospodin domu Izraele: Městu, jež...
Amos 5:4...a tomu, jež se stem vytáhne, zůstane jen desetToto praví Hospodin domu Izraele: Hledejte mne, žijete!...
Amos 5:16... smiluje nad tím, co z Josefa zůstane. Nužetoto praví Panovník Hospodin, Bůh zástupů: Nářek bude znít...
Amos 7:1... po údolí Arava! Panovník Hospodin mi ukázal toto: Když skončila senoseč pro krále a tráva začínala růst...
Amos 7:4...to," řekl Hospodin. Panovník Hospodin mi ukázal toto: Hle - Panovník Hospodin volal, že povede soud ohněm!...
Amos 7:6...A Hospodin byl pohnut lítostí. "Nestane se ani toto," řekl Panovník Hospodin. Potom mi ukázal toto: Pán...
Amos 7:7...toto," řekl Panovník Hospodin. Potom mi ukázal toto: Pán stál na hradbě s olovnicí, s olovnicí v ruce. "Co...
Amos 7:17...o Izraeli, o domu Izákovu neřečni!' Nužetoto praví Hospodin: Tvá žena bude smilnit ve městě a tví...
Amos 8:1...své země vysídlen!" Panovník Hospodin mi ukázal toto: Hle - koš zralého ovoce! "Co vidíš, Amosi?" zeptal se...
Abdiáš 1:1... praví Hospodin, tvůj Bůh. Vidění AbdiášovoToto praví Panovník Hospodin o Edomu. Od Hospodina jsme...
Jonáš 2:3...se Jonáš modlil k Hospodinu, svému Bohu, a řekl toto: "Volal jsem ve své úzkosti k Hospodinu, mi odpoví....
Jonáš 3:7... usedl v popelu a nechal v Ninive vyhlásit toto: Výnosem krále a jeho velmožů se nařizuje: Lidé ani...
Micheáš 3:5...před nimi skryje tvář, protože jednali tak zleToto praví Hospodin o prorocích, kteří svádějí můj lid:...
Sofoniáš 3:8...Hospodin, v den, kdy povstanu, abych svědčilToto je můj soud: Posbírám národy, shromáždím království a...
Zachariáš 4:6...se mnou. "Ne, pane," odpověděl jsem. Řekl mi: "Toto je slovo Hospodinovo k Zerubábelovi: Ne silou ani mocí...
Zachariáš 8:16...Jeruzalém a dům Judy dobrem. Nebojte seToto dělejte: Mluvte mezi sebou pravdu a ve svých branách...
Zachariáš 11:4... to řvou mladí lvi - jordánské houštiny zničenyToto mi řekl Hospodin, můj Bůh: "Pas ovce určené na porážku...
Zachariáš 14:12...klatbě; bude se v něm bydlet bezpečně. A toto je rána, kterou Hospodin raní všechny národy, které...
Malachiáš 2:4...nimi vynesli! Tehdy poznáte, že jsem vám poslal toto varování, aby byla zachována smlouva s Levim, praví...
Matouš 3:17...a přichází na něj. Vtom se z nebe ozval hlas: "Toto je můj milovaný Syn, kterého jsem si oblíbil." Tehdy...
Matouš 6:33...nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno. Nemějte starost o zítřek; zítřek...
Matouš 10:2...a aby uzdravovali každou nemoc a každý neduh. A toto jsou jména dvanácti apoštolů: Nejprve Šimon zvaný Petr...
Matouš 11:10...proroka? Ano, říkám vám, a více než na prorokaToto je ten, o kterém je psáno: ‚Hle, posílám svého posla...
Matouš 11:16... uši, slyš! Ke komu mám ale přirovnat toto pokolení? Podobá se dětem, které sedí na návsi a...
Matouš 17:5...zářící oblak. Vtom se z oblaku ozval hlas: "Toto je můj milovaný Syn, kterého jsem si oblíbil. Jeho...
Matouš 18:4...nepřijdete. Kdokoli se poníží a bude jako toto dítě, ten je v nebeském království největší. Kdokoli...
Matouš 19:11...řekli mu na to učedníci. "Ne všichni přijímají toto slovo," odpověděl jim, "ale jen ti, kterým je to dáno....
Matouš 23:36...oltářem. Amen, říkám vám, že to všechno padne na toto pokolení! Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš...
Matouš 24:14...však vytrvá do konce, bude zachráněnToto evangelium o Království bude kázáno po celém světě na...
Matouš 24:33... víte, že se blíží léto. Stejně tak, uvidíte toto vše, vězte, že se blíží, že je ve dveřích! Amen,...
Matouš 26:13...říkám vám, že kdekoli na celém světě bude kázáno toto evangelium, bude se mluvit také o tom, co udělala ona,...
Matouš 26:26...a dal učedníkům se slovy: "Vezměte a jeztetoto je tělo." Potom vzal kalich, vzdal díky a podal jim...
Matouš 26:28...a podal jim ho se slovy: "Pijte z něj všichnitoto je krev nové smlouvy, která se prolévá za mnohé na...
Matouš 27:37...ho. Nad hlavu mu dali nápis s jeho proviněnímTOTO JE JEŽÍŠ, ŽIDOVSKÝ KRÁL. Spolu s ním byli ukřižováni...
Matouš 28:15...vzali peníze a dělali, jak byli poučeni. A toto vysvětlení je mezi Židy rozšířeno dodnes. Jedenáct...
Marek 8:12...z nebe. Ježíš si v duchu povzdychl a řekl: "Proč toto pokolení žádá znamení? Amen, říkám vám, že toto...
Marek 9:7...oblak a zahalil je. Z oblaku zazněl hlas: "Toto je můj milovaný Syn. Toho poslouchejte." Hned se...
Marek 12:31... celou svou myslí a celou svou silou.' Druhé je toto: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.' Žádné přikázání...
Marek 13:30... že je ve dveřích! Amen, říkám vám, že toto pokolení nepomine, než se to všechno stane. Nebe a...
Lukáš 2:2... aby v celé říši proběhlo sčítání lidu. (Toto sčítání proběhlo předtím, než se Quirinius stal...
Lukáš 2:12...Davidově narodil Spasitel - váš Mesiáš a Pán. A toto vám bude znamením: najdete děťátko zavinuté do plenek,...
Lukáš 4:21...upřeny na něj. Začal jim vysvětlovat: "Dnes se toto Písmo naplnilo, když jste je slyšeli." Všichni mu...
Lukáš 7:27...proroka? Ano, říkám vám, a více než na prorokaToto je ten, o kterém je psáno: ‚Hle, posílám svého posla...
Lukáš 9:35...oblaku, dostali strach. Z oblaku se ozval hlas: "Toto je můj Syn, můj Vyvolený. Toho poslouchejte." Když ten...
Lukáš 11:29...kolem něj houstly davy, Ježíš pokračoval: "Toto pokolení je zlé. Vyžaduje znamení, ale žádné znamení...
Lukáš 11:30...pro Ninivské, tak bude Syn člověka znamením pro toto pokolení. Královna Jihu povstane na soudu s lidmi...
Lukáš 11:50...z nich zabijí a jiné budou pronásledovat.' Toto pokolení se proto bude zodpovídat za krev všech...
Lukáš 11:51...zahynul mezi oltářem a chrámem. Ano, říkám vámtoto pokolení se bude zodpovídat. Běda vám znalcům Zákona,...
Lukáš 12:31...potřebujete. Hledejte raději jeho královstvítoto vše vám bude přidáno. Neboj se, malé stádečko. Vašemu...
Lukáš 13:6... zahynete podobně všichni." Potom jim vyprávěl toto podobenství: "Jeden člověk vysadil na své vinici...
Lukáš 14:7...jak si hosté vybírají přední místa, vyprávěl jim toto podobenství: "Když jsi pozván na svatbu, nesedej si na...
Lukáš 15:3...přijímá hříšníky a s nimi!" Vyprávěl jim tedy toto podobenství: "Kdyby někdo z vás měl sto ovcí a jednu z...
Lukáš 20:9...Ježíš. Tehdy se obrátil k lidem a vyprávěl jim toto podobenství: "Jeden člověk vysadil vinici, pronajal ji...
Lukáš 22:37...jej. Říkám vám, že se na mně musí naplnit ještě toto Písmo: ‚Byl započten mezi zločince.' Naplňuje se totiž...
Lukáš 22:53...býval v chrámu, a ani jste se nedotkli. Ale toto je vaše chvíle - vláda temnoty." Tak ho zatkli a...
Lukáš 23:31...na nás,' a kopcům: ‚Skryjte nás!' Když se toto děje se zeleným stromem, co se stane se suchým?" K...
Lukáš 23:38...jsi židovský král!" Visel nad ním totiž nápisTOTO JE JEŽÍŠ, ŽIDOVSKÝ KRÁL. Jeden ze zločinců, kteří tam...
Jan 1:15...a pravdy. Jan o něm vydával svědectví a volal: "Toto je ten, o němž jsem řekl: Ten, který přichází za mnou,...
Jan 1:19...Syn, který je v Otcově náručí, ten jej vylíčilToto je Janovo svědectví, když židovští představení poslali...
Jan 1:28...Jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek sandálu." Toto se stalo v Betanii za Jordánem, kde Jan křtil. Druhého...
Jan 2:11... Ty jsi zachoval nejlepší víno do konce." Toto Ježíš udělal v Káně Galilejské jako počátek svých...
Jan 3:19...neuvěřil ve jméno jednorozeného Božího Syna. A toto je ten soud, že světlo přišlo na svět, ale lidé si...
Jan 5:34... ovšem nepřijímám svědectví od člověka, ale toto říkám pro vaši záchranu. On byl hořící a zářící lampou...
Jan 6:29...skutky?" zeptali se ho. Ježíš jim odpověděl: "Toto je ten Boží skutek - abyste věřili v toho, kterého on...
Jan 6:39...svou vůli, ale vůli Toho, který poslal. A toto je vůle Toho, který poslal - abych nikoho z těch,...
Jan 6:40...neztratil, ale vzkřísil je v poslední den. Neboť toto je vůle mého Otce, který poslal - aby každý, kdo...
Jan 6:50...otcové jedli na poušti manu, a zemřeliToto je ten chléb sestupující z nebe, aby ten, kdo z něj ...
Jan 6:58...Otce, tak ten, kdo mne, bude žít skrze Toto je ten chléb, který sestoupil z nebe. Ne jako když...
Jan 6:59...a zemřeli. Kdo tento chléb, bude žít navěky." Toto vše řekl, když učil v synagoze v Kafarnaum. Mnozí z...
Jan 11:48...v něj uvěří! Přijdou Římané a připraví nástoto posvátné místo i o národ!" Jeden z nich, Kaifáš, který...
Jan 15:11...přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásceToto jsem vám pověděl, aby radost byla ve vás a vaše...
Jan 15:12...byla ve vás a vaše radost aby byla dokonaláToto je přikázání: Milujte jedni druhé, jako jsem ...
Jan 15:17...vám Otec dal, o cokoli ho poprosíte v mém jménuToto vám přikazuji: Milujte jedni druhé." "Když vás bude...
Jan 16:1...svědectví, protože jste od počátku se mnou.  Toto jsem vám pověděl, abyste se nenechali svést. Vyobcují...
Jan 16:33... ale nejsem sám, protože je se mnou OtecToto vše jsem vám pověděl, abyste ve mně nalezli pokoj. Na...
Jan 17:13... aby se naplnilo Písmo. Teď ale jdu k tobětoto říkám na světě, aby radost v nich byla dokonalá....
Jan 19:36... On , že říká pravdu, abyste vy uvěřiliToto se stalo, aby se naplnilo Písmo: "Nezlámou mu jedinou...
Skutky 5:38...ty lidi být a propusťte je. Je-li tento úmysltoto dílo z lidí, nic z toho nebude. Je-li však z Boha, nic...
Skutky 6:14...Slyšeli jsme ho říkat, že Ježíš Nazaretský zničí toto místo a změní ustanovení, která jsme dostali od...
Skutky 7:50... a jaké místo, kde bych spočinul? Copak jsem toto vše svou rukou nestvořil?' Jak jste jen tvrdošíjní!...
Skutky 8:32...přisedl k němu. Místo, které v Písmu četl, bylo toto: "Jak ovce na porážku veden byl, jako když beránek...
Skutky 13:22...a pozdvihl jim za krále Davida, o němž vydal toto svědectví: ‚Našel jsem Davida, syna Jišajova, muže...
Skutky 13:26... kdo ctíte Boha spolu s nimi, vám bylo posláno toto slovo spásy. Obyvatelé Jeruzaléma ani jejich vůdcové...
Skutky 17:3... že Mesiáš musel trpět a vstát z mrtvých a že "toto je Mesiáš: Ježíš, kterého vám kážu!" Někteří z nich se...
Skutky 19:40... že kvůli dnešku budeme obviněni ze vzpoury. Pro toto srocení není žádný důvod a nevíme, jak bychom je mohli...
Skutky 21:28...místu! Navíc ještě do chrámu přivedl Řeky, aby toto svaté místo poskvrnil!" (Předtím s ním totiž ve městě...
Skutky 27:21... Kdybychom nevypluli z Kréty, ušetřili bychom si toto neštěstí a škodu. Teď vás ale vyzývám, abyste se...
Skutky 28:25...a začali se rozcházet, Pavel jim pověděl ještě toto: "Duch svatý správně řekl našim otcům skrze proroka...
Římanům 1:3...proroky již dávno zaslíbil ve svatých PísmechToto evangelium je o jeho Synu - který tělem pocházel z...
Římanům 4:9...tomu, jemuž Hospodin nepočítá jeho hřích!" Platí toto blahoslavení jen pro obřezané, nebo i pro neobřezané?...
Římanům 11:27...přijde ze Sionu, aby od Jákoba odňal bezbožnostToto pak bude smlouva s nimi, jakmile odstraním jejich...
1. Korintským 7:17...žije, jak mu Pán určil a jak ho Bůh povolalToto pravidlo předkládám všem církvím. Kdo byl povolán jako...
1. Korintským 9:12... abychom sklízeli vaši hmotnou úrodu? Mohou-li toto právo vůči vám uplatňovat druzí, čím spíše my? My jsme...
1. Korintským 11:22...nemají? Co na to mám říci? Mám vás pochválit? Za toto vás nechválím! Předal jsem vám to, co jsem sám přijal...
1. Korintským 11:24... vzal chléb, vzdal díky a lámal se slovy: "Toto je tělo, které se dává za vás. To čiňte na mou...
1. Korintským 15:11... avšak ne , ale Boží milost, která je se mnouToto kážeme - jak , tak oni - a tomuto jste uvěřili. Když...
1. Korintským 15:53...vzkříšeni k nesmrtelnosti a my budeme proměněniToto pomíjivé musí obléci nepomíjivost, toto smrtelné musí...
1. Korintským 15:54... toto smrtelné musí obléci nesmrtelnost. A  toto pomíjivé oblékne nepomíjivost a toto smrtelné oblékne...
2. Korintským 4:17...zkáze, uvnitř se obnovujeme den co denToto naše lehoučké soužení trvá jen chvilku, ale vytváří...
2. Korintským 13:1... smilstva a nestydatosti, kterou páchali.  Toto bude třetí návštěva u vás. "Každé slovo potvrdí...
2. Korintským 13:10...budete silní; proto se modlíme za vaši nápravuToto vám píšu, zatímco jsem pryč, abych budu u vás,...
Galatským 3:17...semeni," čímž je míněn Kristus. Chci tím říci toto: Zákon zavedený po 430 letech nemůže zrušit smlouvu...
Efeským 5:32...své manželce, aby se ti dva stali jedním tělem." Toto je veliké tajemství; však mluvím o Kristu a o...
Koloským 1:7...je uslyšeli a opravdově poznali Boží milostToto vše jste se dozvěděli od našeho milovaného...
Koloským 1:26...Bůh udělil: abych vám plně vyjevil Boží slovoToto tajemství bylo po věky a pokolení skryté, nyní však...
Koloským 2:4...jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznáníToto říkám, aby vás nikdo neklamal přesvědčivými řečmi....
1. Tesalonickým 4:3...vám dali od Pána Ježíše Krista. Boží vůle je toto: vaše posvěcení. Vyhýbejte se smilstvu. Každý se...
2. Tesalonickým 3:10... Když jsme ještě byli u vás, dali jsme vám přece toto pravidlo: Kdo nechce pracovat, nejí! Teď se ale...
1. Timoteus 2:6...který dal sám sebe jako výkupné za všechny lidiToto svědectví přišlo v pravý čas, a právě proto jsem byl...
1. Timoteus 3:14...významný hlas, pokud jde o víru v Krista JežíšeToto ti píšu v naději, že k tobě brzy přijdu. Kdybych se...
1. Timoteus 5:7... která si užívá, je ale mrtvá zaživa. Také toto jim klaď na srdce, jsou bezúhonné. Kdo se nestará o...
1. Timoteus 6:14...před Pontským Pilátem, ti kladu na srdce, abys toto přikázání zachovával bez poskvrny. Zůstaň bez úhony ...
2. Timoteus 1:12...jako kazatel, apoštol a učitel. Proto snáším toto všechno a nestydím se za to, neboť vím, komu jsem...
2. Timoteus 2:11...i oni došli spásy a věčné slávy v Kristu JežíšiToto je jistá pravda: Jestli jsme s ním zemřeli, budeme s...
Titus 1:3... nám tento život zaslíbil před začátkem věkůtoto své slovo zjevil v pravý čas skrze kázání, jež mi z...
Titus 2:15...si pro sebe zvláštní lid, horlivý konat dobroToto . Povzbuzuj je a napomínej s veškerým důrazem. Nikdo...
Titus 3:8...se stali dědici věčného života, který očekávámeToto je jistá pravda a chci, abys na trval: se ti,...
Filemon 1:19...nějakou škodu nebo něco dluží, přičti to mněTOTO PÍŠU PAVEL SVOU VLASTNÍ RUKOU: TO ZAPLATÍM! Snad...
Židům 8:10...jsem se od nich odvrátil, praví Hospodin. Nužetoto je smlouva, kterou po těch dnech uzavřu s domem...
Židům 9:20...a pokropil knihu Zákona i všechen lid se slovy: "Toto je krev smlouvy, kterou s vámi Bůh uzavřel." Právě tak...
Židům 10:16...dosvědčuje i Duch svatý. Nejdříve totiž říká: "Toto je smlouva, kterou s nimi po těch dnech uzavřu, praví...
Židům 13:22...na věky věků. Amen. Prosím vás, bratři, přijměte toto slovo povzbuzení; vždyť jsem vám napsal jen krátce. ...
Jakub 1:27... Čistá a ryzí zbožnost před Bohem a Otcem je toto: pomáhat sirotkům a vdovám v jejich nouzi a chránit se...
1. Petr 5:12...list, abych vás povzbudil a ujistil vás, že toto je pravá Boží milost. Stůjte v pevně. Pozdravuje...
2. Petr 1:17... když k němu z velkolepé slávy zazněl hlas: "Toto je můj milovaný Syn, kterého jsem si oblíbil." My jsme...
1. Jan 1:4...máme s Otcem a s jeho Synem Ježíšem KristemToto píšeme, aby naše radost byla dokonalá. Toto je...
1. Jan 1:5...píšeme, aby naše radost byla dokonaláToto je poselství, které jsme slyšeli od něj a které vám...
1. Jan 2:1... děláme z něj lháře a jeho slovo v nás není.  Toto vám píšu, moji drazí, abyste nehřešili. Kdyby někdo...
1. Jan 4:21...milovat Boha, kterého nevidí. Máme tedy od něj toto přikázání: Kdo miluje Boha, miluje i bratra. Každý...
1. Jan 5:9...lidské svědectví, větší je svědectví Boží! A toto je svědectví, které Bůh vydal o svém Synu. Kdo věří v...
1. Jan 5:11... které Bůh vydal o svém Synu. A to svědectví je toto: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu....
1. Jan 5:14...Božího Syna, abyste věděli, že máte věčný životToto je smělá důvěra, kterou k němu máme: Kdykoli o něco...
Zjevení 1:20...co jsi viděl, co se děje a co se bude dít potomToto je tajemství těch sedmi hvězd, které jsi viděl v ...
Zjevení 2:1...je sedm církví." "Andělu církve v Efesu napišToto praví Ten, který drží ve své pravici těch sedm hvězd,...
Zjevení 2:8...v Božím ráji." "Andělu církve ve Smyrně napišToto praví Ten první i poslední, který byl mrtvý a ožil:...
Zjevení 2:12...neublíží." "Andělu církve v Pergamonu napišToto praví Ten, který ostrý dvojsečný meč: Vím, že...
Zjevení 2:18...je přijímá." "Andělu církve v Thyatirech napišToto praví Syn Boží, který oči jako plamen ohně a jehož...
Zjevení 2:24... Ale vám ostatním Thyatirským, vám, kteří nemáte toto učení a nepoznali jste to, čemu se říká hlubiny...
Zjevení 3:1...praví církvím." "Andělu církve v Sardách napišToto praví Ten, který sedm duchů Božích a těch sedm...
Zjevení 3:7...církvím." "Andělu církve ve Filadelfii pišToto říká ten Svatý a Pravý, který klíč Davidův, který...
Zjevení 3:14...církvím." "Andělu církve v Laodikeji napišToto praví Amen, ten věrný a pravý svědek, prvopočátek...
Zjevení 19:9...pozváni k Beránkově svatební večeři." A dodal: "Toto jsou pravá Boží slova." Padl jsem tedy k jeho nohám,...
Zjevení 21:7...napít z pramene vody života. Kdo vítězí, dostane toto vše za dědictví. mu budu Bohem a on mi bude synem....

Slova obsahující toto: jistotou (3) nečistotou (4) toto (656) ztotožněni (2) ztotožnil (1) ztotožnit (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |