Teď

Hledám varianty 'teď' [ teď ]. Nalezeno 456 veršù.
Genesis 4:11... "Slyš, krev tvého bratra ke mně volá ze zeměTeď budeš zlořečenější než země, která otevřela ústa, aby...
Genesis 14:3...Coaru). Ti se spolčili v údolí Sidim (což je teď Mrtvé moře). Dvanáct let sloužili Kedor-laomerovi, ale...
Genesis 18:12...v plodném věku.) Sára se v duchu zasmála: "Teď, když jsem sešlá stářím, mám zakusit rozkoš? Navíc, můj...
Genesis 20:3...Bůh a řekl mu: "Kvůli ženě, kterou sis vzalteď zemřeš. Vždyť je vdaná za jiného muže!" Abimelech s ...
Genesis 21:23..."Bůh je s tebou ve všem, co děláš. Proto mi teď při Bohu odpřisáhni, že neoklameš mne ani mého nástupce...
Genesis 24:42...Hospodine, Bože mého pána Abrahama, kéž bys teď dal cestě zdar. Hle, stojím u vodního pramene. Když...
Genesis 25:31...mu říká Edom, Červený.) Jákob navrhl: "Prodej mi teď hned své prvorozenství." "Vidíš, že skoro umírám!"...
Genesis 25:33...Ezau. "K čemu je mi prvorozenství?" "Hned teď mi to tu odpřisáhni!" řekl mu Jákob. Ezau mu to...
Genesis 26:22...ji nazval Rechobot, Prostranství. Řekl totiž: "Teď nám Hospodin daroval prostor, abychom se rozplodili na...
Genesis 26:28...Hospodin je s tebou, a tak jsme si řekli: je teď mezi námi a tebou přísaha. Chceme s tebou vstoupit do...
Genesis 27:36...dvakrát podrazil: vzal mi prvorozenství a hleteď mi vzal i požehnání!" Potom se zeptal: "Copak ti...
Genesis 29:7..." Na to jim řekl: "Do večera je ještě dalekoteď přece není čas shánět dobytek. Napojte ovce a jděte...
Genesis 29:32... neboť řekla: "Hospodin pohlédl na trápeníTeď můj manžel bude milovat." Potom počala znovu, a...
Genesis 29:35...počala znovu, a když porodila syna, řekla: "Teď budu chválit Hospodina!" Proto mu dala jméno Juda,...
Genesis 30:15...však odpověděla: "Nestačí, žes mi vzala manželaTeď mi chceš vzít ještě milostná jablíčka, která mám od...
Genesis 31:42...a Strach Izákův, nebyl se mnou, určitě bys  teď propustil s prázdnou! Bůh ale viděl trápení a dřinu...
Genesis 32:11...jsem tento Jordán překročil pouze s holí, a teď jsou ze mne dva tábory! Vytrhni prosím z ruky mého...
Genesis 37:30...vrátil se k bratrům se slovy: "Hoch je pryč! Co teď, co si počnu?" A tak vzali Josefovu suknici, zabili...
Genesis 42:21...milost, ale nechtěli jsme slyšet. To proto jsme teď v úzkých!" Ruben se ozval: "Copak jsem vám neříkal:...
Genesis 42:22...tomu dítěti? Jenže jste nechtěli slyšet, a tak teď pykáme za jeho krev!" Josef s nimi mluvil skrze...
Genesis 42:36...jste o syny! Josef není, Šimeon není, a teď mi vezmete Benjamína?! To je pro příliš!" Ruben...
Genesis 43:18...tomu stříbru, vrácenému prve do našich vakůTeď se na nás vrhne, napadne nás a vezme nás do otroctví i...
Genesis 43:21...vaku - naše stříbro v plné váze! Proto jsme je teď přinesli s sebou. Přinesli jsme ještě další stříbro na...
Genesis 44:30...přivedete šediny tím neštěstím do hrobu!' Což teď mohu přijít ke tvému služebníku, svému otci, bez...
Genesis 46:30...v jeho objetí. Izrael tehdy Josefovi řekl: "Teď mohu zemřít. Vždyť vidím tvou tvář - ty opravdu žiješ!"...
Exodus 4:10...můj, ale nejsem výřečný člověk - ani dříve, ani teď, když jsi promluvil ke svému služebníku. Vždyť se mi...
Exodus 6:1... Hospodin ale Mojžíšovi řekl: "Teprve teď uvidíš, co s faraonem provedu. Donutím ho, aby je...
Exodus 9:15... že na celé zemi není nikdo jako ! Kdybych teď býval vztáhl ruku, mohl jsem tím morem zasáhnout tebe i...
Exodus 14:19...kráčel před izraelským táborem, pohnul a šel teď za nimi. Oblakový sloup, který byl před nimi, se totiž...
Exodus 18:19...je nad tvé síly, sám jej nezvládneš. Proto  teď poslechni, poradím ti a Bůh bude s tebou: Ty zastupuj...
Numeri 11:6... na okurky a melouny, na pórek, cibuli a česnekTeď máme jen vyprahlé krky a v dohledu nic než ta mana!"...
Numeri 11:23...ruka krátká?" odpověděl Hospodin Mojžíšovi. "Teď uvidíš, zda se slovo při tobě naplní, nebo ne."...
Numeri 14:17...do země, kterou jim s přísahou zaslíbil.' Kéž se teď prosím rozmůže tvá síla, Pane můj. Vždyť jsi sám řekl:...
Numeri 14:40...hřebenu se slovy: "Ano, zhřešili jsme, ale teď jsme připraveni! Vyrazíme k místu, které nám Hospodin...
Numeri 22:4... Proto řekl midiánským stařešinům: "Ten dav teď spase všechno kolem, jako vůl spásá trávu!" Balák, syn...
Numeri 24:17...jeho oči jsou odkryty: Vidím jej, i když to není teď, hledím na něj, i když ne zblízka: Vyjde hvězda z...
Deuteronomium 10:22...Hospodin, tvůj Bůh, tak rozmnožil, že je vás teď jako hvězd na nebi. Proto miluj Hospodina, svého Boha,...
Deuteronomium 22:17...za ženu tomuto muži. On si ji ale zprotivilteď ji očerňuje. Prý: ‚Zjistil jsem, že tvá dcera není...
Deuteronomium 26:10...tuto zemi, zemi oplývající mlékem a medem. Proto teď přináším prvotiny, první ovoce země, kterou jsi mi,...
Deuteronomium 31:19...tvář - vždyť se obrátili k cizím bohům! Proto teď napište tuto píseň. Nauč ji syny Izraele a vlož jim ji...
Deuteronomium 32:7... který učinil a upevnil? Na dávné dny si teď vzpomeň, na léta všech pokolení myslete. Svého otce...
Jozue 1:2...Nunovu: "Mojžíš, můj služebník, zemřel. Ty ale teď vstaň a spolu se vším tímto lidem zde přejdi Jordán do...
Jozue 5:14...odpověděl on. " jsem vůdce Hospodinova vojskaTeď jsem tu."Jozue padl tváří k zemi a poklonil se. "Jaké...
Jozue 9:19...jsme jim přísahali při Hospodinu, Bohu IzraeleTeď na přece nesmíme sáhnout. Uděláme s nimi toto:...
Jozue 9:23...' A přitom bydlíte uprostřed nás! Proklatci! Od teď nikdy nepřestanete otročit: Budou z vás dřevaři a...
Jozue 9:25...před vámi báli o život, proto jsme to udělaliTeď jsme ve tvých rukou. Udělej s námi, co považuješ za...
Jozue 13:7...na dědičné podíly, jak jsem ti přikázal. Proto teď rozděl tuto zemi jako dědictví devíti kmenům a polovině...
Jozue 14:11... Jakou sílu jsem měl tenkrát, takovou mámteď, k boji i k životu. Dej mi ty hory, o nichž onoho dne...
Jozue 22:4...povinnost, kterou vám svěřil Hospodin, váš BůhTeď, když Hospodin, váš Bůh, dal vašim bratrům odpočinutí,...
Soudců 6:13...‚Hospodin nás přece vyvedl z Egypta' - jenže teď nás Hospodin opustil a nechal nás v hrsti Midiánců!" Tu...
Soudců 7:3...a neříkal: ‚Zvítězili jsme díky své síle.' Proto teď k vojsku provolej: ‚Kdo obavy nebo strach, se...
Soudců 11:7... z nenávisti nevyhnali z domu mého otce? Proč teď jdete za mnou?! Protože jste v úzkých?" Gileádští...
Soudců 11:8...Gileádští stařešinové mu na to řekli: "Ano, ale teď jsme se pro tebe vrátili. Pojď s námi bojovat proti...
Soudců 11:13...zabral mou zem od Arnonu k Jaboku po JordánTeď ji vrať po dobrém!" Jiftach tedy k amonskému králi...
Soudců 13:4...a bezdětná, ale počneš a porodíš syna. Proto teď dávej pozor, abys nepila víno ani pivo a nejedla nic...
Soudců 13:7...oznámil mi: ‚Hle, počneš a porodíš syna. Proto teď nepij víno ani pivo a nejez nic nečistého, protože ten...
Soudců 13:23...by nám to všechno a neoznámil nám to, co teď." Ta žena potom porodila syna a dala mu jméno Samson....
Soudců 14:2...jsem si v Timně jednu filištínskou dívkuTeď s ožeňte." Otec a matka mu ale řekli: "Copak se...
Soudců 15:7...upálili. "Tak vy takhle?" řekl na to Samson. "Teď tedy nepřestanu, dokud se vám nepomstím!" A bil je...
Soudců 15:18...vítězství, které jsi dal svému služebníkuteď musím umřít žízní? To mám padnout do rukou těch...
Soudců 16:10..."Ach, tys oklamal, říkal jsi mi lžiTeď mi ale pověz, čím bys mohl být spoután." Řekl ...
Soudců 17:2...kletbu. Nuže, to stříbro mám . To je vzalteď ti je ale vracím." "Hospodin ti žehnej, můj synu!"...
Soudců 17:13...mladík bydlel v jeho domě. Míka si říkal: "Teď ke mně Hospodin určitě bude dobrotivý - vždyť mám za...
Soudců 18:14...bratrům. "Efod, bůžkové a odlitá modla! Víte, co teď máte dělat." Odbočili tam a vešli do domu toho...
Soudců 19:18..." odpověděl mu. "Šel jsem do judského Betlémateď se vracím domů. Nikdo ale k sobě nepozval. Máme...
Růt 3:10..." "Hospodin ti žehnej, dcero," řekl na to. "Teď jsi projevila ještě větší oddanost než předtím, neboť...
1. Samuel 1:28...Hospodin mi dal, o co jsem ho úpěnlivě prosilaTeď ho tedy odevzdávám Hospodinu, aby mu patřil po celý...
1. Samuel 2:1...Hospodinu svůj roh pozvedám. Svým protivníkům se teď zasměji, mou radostí je spása tvá. Není svatého kromě...
1. Samuel 2:5... ti, kdo klopýtali, síly nabyli. Kdo byli sytíteď pro chléb nádeničí, kdo byli hladoví, lačnět přestali....
1. Samuel 2:30...a tvůj otcovský rod zůstanou v službě navěkyTeď ale Hospodin praví: V žádném případě! Ty, kdo ctí,...
1. Samuel 6:7... nakonec je stejně propustili a oni šli. Proto teď připravte jeden nový vůz a dvě otelené krávy, na něž...
1. Samuel 7:8... dostali z Filištínů strach a říkali Samuelovi: "Teď nesmíš mlčet! Nepřestávej za nás volat k Hospodinu,...
1. Samuel 8:9...bohům - tak se zachovali i k tobě. Proto je teď poslechni. Důrazně je ale varuj a vylož jim, jakým...
1. Samuel 9:6...všechno, co řekne, se opravdu stane. Co se tam teď vydat? Třeba nám ukáže cestu, kterou máme jít." Saul mu...
1. Samuel 10:19...a úzkostí. Řekli jste: ‚Ustanov nad námi krále.' Teď se tedy podle svých kmenů a rodů postavte před...
1. Samuel 11:14...vítězství." Samuel nato řekl lidu: "Pojďme teď do Gilgalu a potvrdíme tam království." A tak se...
1. Samuel 12:2...jste mi říkali, a ustanovil jsem nad vámi králeTeď vás tedy povede král. jsem starý a šedivý a moji...
1. Samuel 12:7...vaše otce z Egypta," řekl na to Samuel lidu. "Teď předstupte, abych se s vámi před Hospodinem soudil...
1. Samuel 12:10...Hospodina a sloužili jsme baalům i aštartámTeď nás ale zachraň z rukou našich nepřátel a budeme...
1. Samuel 13:12...v Michmasu, řekl jsem si: Filištíni  teď v Gilgalu přepadnou, a jsem si ještě nenaklonil...
1. Samuel 13:14...by tvé kralování nad Izraelem utvrdil na věkyTeď ale tvé kralování neobstojí. Hospodin si našel muže...
1. Samuel 14:21...byli s Filištíny a přešli do jejich tábora, se teď přidali k Izraelcům, kteří byli se Saulem a s Jonatanem...
1. Samuel 14:43...jsem měl v ruce," odpověděl Jonatan. "A za to teď mám zemřít." Saul prohlásil: "Jestli ne, Bůh...
1. Samuel 15:1...pomazal za krále nad jeho lidem, Izraelem; proto teď slyš Hospodinova slova. Tak praví Hospodin zástupů:...
1. Samuel 15:3...se proti němu postavil na jejich cestě z EgyptaTeď tedy jdi a napadni Amalekovce. Všechny, kdo k nim patří...
1. Samuel 15:25... Bál jsem se totiž lidu, proto jsem je poslechlTeď mi ale prosím odpusť můj hřích. Vrať se se mnou,...
1. Samuel 15:30... aby litoval." "Zhřešil jsem," opakoval Saul. "Teď mi ale prosím prokaž poctu před stařešiny mého lidu a...
1. Samuel 18:21...rukou Filištínů. A tak Saul Davidovi řekl: "Teď máš druhou možnost stát se mým zetěm." Svým dvořanům...
1. Samuel 18:22...král rád a všichni jeho dvořané milujíTeď se můžeš stát královým zetěm." A tak o tom Saulovi...
1. Samuel 22:16...celé věci neví vůbec nic." Král ale prohlásil: "Teď zemřeš, Achimelechu - ty i všichni tví příbuzní!" A...
1. Samuel 23:7...oznámeno, že David vstoupil do Keily, řekl si: "Teď mi ho Bůh vydal do rukou! Sám se uvěznil, když vešel do...
1. Samuel 24:21...dobrem za to, jak ses ke mně dnes zachovalTeď vím, že se jistě staneš králem a izraelské...
1. Samuel 24:22...království bude v tvých rukou vzkvétat. Proto mi teď přísahej při Hospodinu, že nevyhladíš potomstvo, ...
1. Samuel 25:10..."Jaký David? Jaký syn Jišajův? Všude je teď plno sluhů, kteří utíkají od svých pánů. To mám vzít...
1. Samuel 25:17...strávili, když jsme pásli stáda. Rozmysli si teď dobře, co bys měla udělat, protože náš pán i celý jeho...
1. Samuel 25:21...majetek zbytečně - vůbec nic se mu neztratilo, a teď mi za mou dobrotu oplácí zlem. Bůh Davida potrestá a...
1. Samuel 25:26...ty mládence, které jsi, můj pane, poslalTeď ale, pane můj, jakože je živ Hospodin a živ jsi ty -...
1. Samuel 26:8...do rukou," řekl Abišaj Davidovi. "Dovol, ho teď tím kopím probodnu do země. Stačí jedna rána, druhá...
1. Samuel 26:19...provedl? Jaký zločin jsem spáchal? Vyslechni teď prosím, můj králi a pane, slova svého služebníka. Pokud...
1. Samuel 27:1...a Saul se vrátil domů. David si ale pomyslel: "Teď mohu kdykoli Saulovou rukou zahynout. Nezbývá mi nic...
1. Samuel 28:22...život, když jsem udělala, o cos žádalTeď tedy prosím vyslechni ty svou služebnici. Nabídnu ti...
2. Samuel 2:6...tuto laskavost a pohřbili ho. Kéž i vám teď Hospodin prokáže laskavost a věrnost. Také vám...
2. Samuel 3:18...dávno jste toužili, aby vaším králem byl DavidTeď tedy jednejte, neboť Hospodin o Davidovi řekl: ‚Skrze...
2. Samuel 3:21...hostinu. Abner pak Davidovi řekl: "Dovol mi teď jít a shromáždit pro svého krále a pána celý Izrael,...
2. Samuel 4:11...vlastním domě na jeho vlastním lůžku? Nemám snad teď jeho krev žádat po vás a sprovodit vás ze světa?!" Nato...
2. Samuel 5:7...David nedostane. David ale pevnost Sion dobylTeď je to Město Davidovo. David toho dne prohlásil: "Kdo...
2. Samuel 12:23...nade mnou Hospodin slituje a nechá ho naživu.' Teď je mrtvý. Proč bych se měl postit? Copak ho mohu...
2. Samuel 14:7...sebe odtrhl, a tak jeden druhého udeřil a zabilTeď se ale všichni příbuzní obrátili proti tvé služebnici....
2. Samuel 15:34...k službám, králi; dříve jsem sloužil tvému otciteď ale budu sloužit tobě,' pak pro budeš moci mařit...
2. Samuel 17:16...tak a tak, kdežto jsem radil tak a takTeď rychle pošlete Davidovi zprávu: ‚Nenocuj v poušti před...
2. Samuel 18:3... Ty jsi přece cennější než deset tisíc z násTeď nám lépe pomůžeš, když zůstaneš ve městě." "Udělám, co...
2. Samuel 20:6...řekl Abišajovi: "Ten Šeba, syn Bichriho, nám teď může uškodit více než Abšalom. Vezmi služebníky svého...
2. Samuel 24:13...nepřáteli? Anebo být ve tvé zemi tři dny morTeď se rozmysli a uvaž, jak mám odpovědět Tomu, který ...
1. Královská 1:18...syn Šalomoun. Na můj trůn usedne on.' A hleteď kraluje Adoniáš, a ty, můj královský pane, o tom ani...
1. Královská 1:20...Šalomouna nepozval. Oči celého Izraele teď vzhlíží k tobě, můj pane a králi, abys jim oznámil, kdo...
1. Královská 1:45... Vraceli se odtamtud s veselím a celé město teď oslavuje. To byl ten hluk, který jste slyšeli. Šalomoun...
1. Královská 2:16...z Hospodinovy vůle připadlo mému bratroviTeď tedy mám k tobě jedinou prosbu, neodmítni ." "Mluv,"...
1. Královská 5:19... Nezbyl žádný protivník, žádná hrozba. Proto mám teď v úmyslu postavit chrám jménu Hospodina, svého Boha,...
1. Královská 10:7...neuviděla to na vlastní oči, nevěřila jsem tomuTeď ale vidím, že mi neřekli ani polovinu! Moudrostí a...
1. Královská 12:4..."Tvůj otec na nás vložil těžké jho. Ulev nám teď od tvrdé služby a od těžkého jha, které nám tvůj otec...
1. Královská 12:8... a poradil se s mladíky, kteří s ním vyrůstaliteď se ocitli v jeho službách. "Co radíte vy?" zeptal se...
1. Královská 14:12... toho ptáci rozklovou! Tak promluvil Hospodin.' Teď vstaň a jdi domů. Jakmile vkročíš do města, dítě zemře....
1. Královská 14:14...dům Jeroboámův, a to ještě dnes. Co dnes, právě teď! Hospodin udeří na Izrael, se rozkýve jako rákosí ve...
1. Královská 17:12...tak na dlaň a v láhvi jen troška oleje. Nasbírám teď trochu dříví a půjdu to připravit sobě a synovi. Sníme...
1. Královská 17:24...ho matce. "Podívej se, tvůj syn žije," řekl . "Teď vím, že jsi Boží muž," odpověděla žena Eliášovi....
1. Královská 18:11...nebo národě přísahat, že nenašli. A ty teď říkáš: ‚Jdi oznámit svému pánovi - Eliáš je tu!'...
1. Královská 18:14...jeskyních a obstarával jim chléb a vodu. A ty teď říkáš: ‚Jdi oznámit svému pánovi - Eliáš je tu.' Vždyť...
1. Královská 19:10...proroky popravili. Zůstal jsem jen , ale i  teď chtějí připravit o život." On mu řekl: "Vystup na horu...
1. Královská 19:14...proroky popravili. Zůstal jsem jen , ale i  teď chtějí připravit o život." "Vrať se, odkud jsi přišel,"...
1. Královská 21:19... Řekni mu: ‚Toto praví Hospodin: Vraždil jsiteď ještě zabíráš?' A dodej: ‚Toto praví Hospodin: Tam, kde...
2. Královská 4:1... Sám víš, jak tvůj služebník ctil HospodinaTeď ale přišel věřitel a chce si oba chlapce odvést jako...
2. Královská 5:15...Božímu muži. Předstoupil před něj a řekl: "Hleteď jsem poznal, že na celém světě není Bůh jako v Izraeli....
2. Královská 5:22...Gehazi. "Můj pán jen posílá se vzkazemTeď právě ke mně přišli dva mládenci od prorockých učedníků...
2. Královská 5:26...a šel ti vstříc?" řekl mu na to Elíša. "Copak je teď vhodná chvíle brát stříbro a šaty, háje a vinice, brav...
2. Královská 6:22... "Nezajal jsi je vlastním mečem a lukem, a teď bys je chtěl pobíjet? Dej jim jídlo a vodu, se...
2. Královská 10:19...Baalovi málo. Jehu mu bude sloužit víc. Proto teď ke mně svolejte všechny Baalovy proroky, všechny jeho...
2. Královská 13:19...nebo šestkrát - pak bys Arama úplně rozdrtilTeď ho ale porazíš jen třikrát." Elíša pak zemřel a byl...
2. Královská 18:23...oltářem v Jeruzalémě se budete klanět!' Pojď se teď vsadit s mým pánem, asyrským králem: Dám ti dva tisíce...
2. Královská 19:19...rukou, dřevo a kámen - to proto je zničiliTeď ale prosím, Hospodine, Bože náš, vysvoboď nás z jeho...
1. Letopisů 11:5...Jebusu Davidovi. David ale pevnost Sion dobylTeď je to Město Davidovo. David tehdy prohlásil: "Kdo...
1. Letopisů 21:12...bude rozsévat zhoubu po celé izraelské zemi.' Teď uvaž, jak mám odpovědět Tomu, který posílá." "Je mi...
1. Letopisů 22:19... a tak je země podmaněna Hospodinu a jeho liduTeď tedy srdcem i duší oddaně hledejte Hospodina, svého...
1. Letopisů 28:8...Izraele, před shromážděním Hospodinovým, vás teď proto vyzývám a náš Bůh to slyší: Dodržujte a...
1. Letopisů 29:17... Z upřímného srdce jsem daroval toto všeteď vidím, jak tvůj lid, zde přítomný, přináší své dary s...
2. Letopisů 9:6...neuviděla to na vlastní oči, nevěřila jsem tomuTeď ale vidím, že mi o tvé veliké moudrosti neřekli ani...
2. Letopisů 10:4..."Tvůj otec na nás vložil těžké jho. Ulev nám teď od tvrdé služby a od těžkého jha, které nám tvůj otec...
2. Letopisů 10:8... a poradil se s mladíky, kteří s ním vyrůstaliteď se ocitli v jeho službách. "Co radíte vy?" zeptal se...
2. Letopisů 13:8...nedokázal se jim postavit. Copak si myslíte, že teď můžete obstát proti Hospodinovu království, které je v...
2. Letopisů 16:9...ty, kdo jsou mu oddáni celým srdcem. Ty ses teď ale zachoval jako hlupák, a tak budeš od nynějška čelit...
2. Letopisů 28:11...Hospodinem, svým Bohem, žádný hřích? Proto  teď poslechněte a vraťte ty zajatce zpátky svým bratrům....
2. Letopisů 29:10...mečem a naši synové, dcery a ženy jsou v zajetíTeď jsem ale rozhodnut uzavřít s Hospodinem, Bohem Izraele,...
2. Letopisů 29:11...svůj planoucí hněv. Synové moji, neberte to teď na lehkou váhu. Hospodin vás přece vyvolil, abyste...
2. Letopisů 29:31...a klaněli se mu. Potom Ezechiáš promluvil: "Teď jste zasvěceni kněžské službě Hospodinu. Přistupujte do...
2. Letopisů 35:3...vystavěl izraelský král Šalomoun, syn DavidůvTeď ji nenosíte na svých ramenou, a tak se věnujte...
Ezdráš 9:8...meč, zajetí, plenění i zjevné zostuzeníTeď nám ale Hospodin, náš Bůh, na okamžik daroval milost,...
Ezdráš 9:10...trosky a našli útočiště v Judsku a v JeruzaléměTeď ale, Bože náš, co máme říci po tom všem? Opustili jsme...
Ezdráš 10:3... Přesto však Izrael ještě naději. Zavážeme se teď před naším Bohem, že všechny ty ženy i s jejich dětmi...
Ezdráš 10:11...a rozmnožili jste vinu Izraele. Proto teď Hospodinu, Bohu svých otců, přiznejte pravdu. Splňte...
Nehemiáš 2:17... knížatům, hodnostářům ani jiným úředníkůmTeď jsem jim ale řekl: "Sami vidíte, jak bídně na tom jsme....
Nehemiáš 5:8...bratry, kteří se museli prodat pohanům. A vy jim teď své bratry prodáváte, aby je zase prodali nám?!" Nato...
Nehemiáš 10:1...jsme se ve velkém soužení!" "Kvůli tomu všemu teď sepisujeme závaznou smlouvu stvrzenou pečetěmi našich...
Job 3:13...přitulil? Proč prsy, z nichž jsem pil? Byl bych teď ležel a mlčel bych, odpočíval bych v pokoji společně s...
Job 3:24...ze všech stran obklíčil? Mým denním chlebem je teď jen sténání, můj nářek proudí jako potoky. Stalo se mi...
Job 4:5...zvedala, posiloval jsi podlomená kolenaTeď došlo na tebe - a neseš to těžce; tebe to zasáhlo, a...
Job 6:13...je tělo bronzové? Copak si mohu nějak pomociTeď, když úspěch opustil? Kdo není oddaný svému příteli,...
Job 6:21... čeká je zklamání. Právě tak k ničemu jste teď vy: Vidíte hrůzu a jste zděšeni. Řekl jsem snad: ‚Dejte...
Job 7:8...nespatří. Nezahlédne oko, které vidí teď, rozhlédneš se po mně, a nebudu tu víc. Jako míjejí...
Job 9:25...než běžec utekly dny, šťastné nebylyteď jsou pryč. Jak rákosové čluny kolem propluly, jak orel...
Job 10:1...mnou to ale není tak! se mi hnusí žít, proto teď svému nářku povolím, z hořkosti duše promluvím....
Job 10:8...nikdo nevyrve! Tvé ruce mne hnětly a tvořilyteď ses obrátil a chceš zahubit? Vzpomeň si, že jsi mne...
Job 10:13...můj každý dech. Toto však v srdci skrýval jsiteď jsem poznal tvé úmysly: Abys hlídal, zda...
Job 13:3...víte vy, to také vím a nejsem v ničem za vámiTeď chci se Všemohoucím promluvit, s Bohem chci projednat...
Job 13:6... vzbudili byste dojem moudrosti! Moji námitku teď tedy poslyšte, věnujte pozornost mým stížnostem. To...
Job 13:13... vaše odpovědi jsou hlína splácaná! Mlčteteď promluvit chci , pak se stane, co se stát. Proč...
Job 13:18... co tu vypovím, můj výklad vám v uších zníTeď jsem připraven vést svou při vědom si toho, že jsem...
Job 14:16... po díle svých rukou by ses roztoužil. Ačkoli teď kroky počítáš, pak bys na můj hřích nečíhal. Do...
Job 16:7...bolest se nemírní, mlčím-li, v čem se mi ulevíTeď jsi , Bože, opravdu vysílil. Zničils i ...
Job 16:19... odpočinku nedojde! Mám svědka v nebi právě teď, tam nahoře mám svého přímluvce. Když se mi vysmívají...
Job 21:3...- můžete utěšit právě tím. Vydržte, když teď budu mluvit , potom se zase smíte posmívat. Copak si...
Job 30:1...ve své družině, jako ten, kdo těší truchlivé.  Teď se mi ale vysmívají ti, kdo jsou mladší nežli - ti,...
Job 30:9...jméno nemají, kteří jsou ze země bičem vyhnániTeď ale o mně skládají písničky, stal jsem se pro ...
Job 30:16...uchvátil, jak oblak rozplynulo se bezpečíTeď ale duše opouští, zmocňují se dny soužení. Bůh...
Job 32:10...nejlepší úsudky. A proto říkám: Naslouchejte miteď zas vyslovím své mínění. Dokud jste mluvili, jsem...
Job 32:17...místě, odpověď nemají? Je tedy řada na mně,  teď promluvím, teď zas vyslovím své mínění. Jsem totiž...
Job 38:3...záměry řečmi, v nichž není poznání? Jako muž si teď vyhrň rukávy, budu se ptát a ty poučíš: Kde jsi...
Job 40:7...promluvil k Jobovi z vichru: "Jako muž si teď vyhrň rukávy, budu se ptát a ty poučíš: Chceš...
Job 42:5...poučíš.' Dosud jsem o tobě jen slýchal pověstiteď však na vlastní oči spatřuji. Proto se pokořuji - v...
Job 42:8...pravdivě jako můj služebník Job. Proto si teď vezměte sedm býků a sedm beranů a jděte za mým...
Žalmy 20:7...vlát! Kéž ti Hospodin splní všechna tvá přáníTeď vím, že Hospodin svého pomazaného zachrání, ze své...
Žalmy 32:8... chráníš, vítězným jásotem obklopíš! séla Teď poučím, ukážu ti cestu, po níž jít; radu ti poskytnu...
Žalmy 44:10...každý den, stále jsme slavili jméno tvé! séla Teď jsi nás ale zahnal a zahanbil, nevytáhl jsi s vojsky...
Žalmy 49:4... jste chudí nebo bohatí. Z mých úst teď moudrá slova zazní, rozumně srdce přemýšlí, své ucho...
Žalmy 60:3...Edomců. Zavrhl jsi nás v návalu prchlivostiteď ale, Bože, vrať se k nám. Zemí jsi třásl, na kusy...
Žalmy 60:6... vínem závrati jsi nás napájel. Svým ctitelům teď ale korouhev dal jsi, aby ji rozvinuli v pravdě tvé...
Žalmy 89:39...navěky - ten věrný svědek v oblacích!" séla Teď jsi jej ale zavrhl, zapudil, na svého pomazaného ses...
Žalmy 118:2...Jeho láska trvá navěky! Izraeli, jen řekni teď: "Jeho láska trvá navěky!" Dome Áronův, řekni teď:...
Žalmy 118:3..."Jeho láska trvá navěky!" Dome Áronův, řekni teď: "Jeho láska trvá navěky!" Ctitelé Hospodina, řekněte:...
Žalmy 119:67...Než jsem byl pokořen, bloudil jsem, tvých výroků teď ale držím se. Dobrý jsi a dobro působíš, nauč prosím...
Přísloví 3:28... Neříkej bližnímu: "Přijď jindy," když právě teď mu můžeš pomoci. Nechystej proti bližnímu nic zlého,...
Izaiáš 1:21...je naplňovalo právo a spravedlnost žila v němteď však jen vrahové. Tvé stříbro se proměnilo v strusku,...
Izaiáš 6:5...se naplnil dýmem. Tehdy jsem zvolal: "Běda miteď zahynu! Jsem člověk s nečistými rty, žiji uprostřed...
Izaiáš 14:15...do oblačných výšin, budu se rovnat s Nejvyšším." Teď však do pekla svržen jsi, do jámy nejhlubší! Ti, kdo...
Izaiáš 19:12...moudrých, jsem dávných králů učedník?" Kam se teď poděli ti tvoji mudrci? Jen ti prozradí, jestli to...
Izaiáš 33:10...Šáronu zbyla pustá pláň, Bášan i Karmel opadalTeď povstanu, praví Hospodin, teď se pozvednu a vyvýším!...
Izaiáš 36:8...‚Před tímto oltářem se budete klanět!' Pojď se teď vsadit s mým pánem, asyrským králem: Dám ti dva tisíce...
Izaiáš 37:20...rukou, dřevo a kámen - to proto je zničiliTeď však prosím, Hospodine, Bože náš, vysvoboď nás z jeho...
Izaiáš 42:9...nesdílím se sochami! Hle, minulé věci nastalyteď vám povím o nových. Ještě dříve než vyraší, vám je...
Izaiáš 42:14...dlouho mlčel jsem, zůstával tiše, držel seTeď ale vykřiknu jako při porodu, sténat budu a lapat po...
Izaiáš 43:1...nerozuměli; hořeli, ale k srdci si to nevzali.  Teď ale toto praví Hospodin, ten, kdo stvořil, Jákobe,...
Izaiáš 43:19...Hle, činím novou věc, a klíčí právě teď - vy to nevíte? Ano, způsobím cestu na poušti a na...
Izaiáš 44:1... vydal jsem Jákoba klatbě a Izraele potupě.  Teď ale slyš, Jákobe, můj služebníku, slyš, Izraeli,...
Izaiáš 44:19...na uhlí, pekl jsem maso a nasytil se jím. To mám teď ze zbytku dělat ohavnost, před tímhle špalkem mám teď...
Izaiáš 47:8...sis k srdci nebrala, na konec jsi nepomýšlelaTeď tedy slyš, ty milovnice rozkoší, která si sedíš v...
Izaiáš 47:12...na tebe přijde záhuba - ani se nenadáš! Jen se teď postav se svými čáry, s tím množstvím kouzel svých,...
Izaiáš 47:13...Vyčerpána jsi všemi těmi radami! Jen se teď tví astrologové postaví, hvězdopravci se svou...
Izaiáš 48:6...to zařídila, můj odlitek!" Slyšel jsi o tomteď pohleď na to vše - kdy to uznáte? Teď ti však...
Izaiáš 48:7...nové věci, věci tajné, o nichž jsi nevědělTeď byly stvořeny, a ne dřív, dodneška jsi o nich neslyšel,...
Izaiáš 48:16...skrytě a ve chvíli, kdy se to děje, tam jsemTeď posílá Panovník Hospodin spolu s Duchem svým. Toto...
Izaiáš 49:5...je však u Hospodina, u mého Boha je odměnaTeď ale praví Hospodin - ten, který v lůně zformoval,...
Izaiáš 49:19...a tvé sutiny a rozvaliny tvé krajiny budou teď přeplněny obyvateli a daleko budou ti, kdo hubili....
Izaiáš 51:21...Hospodinova, pod hrozbami tvého Boha. Proto teď slyš, ty ztrápená, ty opilá, ne však od vína: Toto...
Izaiáš 52:5...a nakonec ho utiskovala Asýrie. Co tedy mám teď udělat? praví Hospodin. Zadarmo byl odveden můj lid a...
Izaiáš 57:3... odpočívají na loži, kdo přímou cestou kráčeliTeď ale přistupte, vy synové čarodějky, vy plémě nevěrníka...
Izaiáš 64:10...a slavném chrámě kdysi chválili naši otcovéteď je z něj ale jen spáleniště, vše, co nám bylo drahé, je...
Jeremiáš 2:33...šikovná v honbě za milováním! I nejhorší coury teď můžeš poučit. Roucho máš potřísněné krví ubohých, ne...
Jeremiáš 3:4...zatvrzelá jako coura, odmítala ses zastydět. A teď mi ještě říkáš: ‚Otče, od mládí jsi provázel! Snad...
Jeremiáš 3:25...i dobytek stejně jako o syny a o dcery. Proto teď uléháme v hanbě a potupou jsme přikryti. Proti...
Jeremiáš 4:12...- na to je příliš silný. Přichází ode . To  teď nad nimi vynesu rozsudek." se žene jako mraky, jeho...
Jeremiáš 10:20...Říkal jsem si: Tuhle bolest jistě vydržímTeď ale je můj stan zničen, zpřetrhány všechny provazy....
Jeremiáš 18:11...upustím od dobra, jež jsem jim slíbil prokázatTeď tedy řekni lidu Judy a obyvatelům Jeruzaléma: ‚Tak...
Jeremiáš 23:39...jsem vám ta slova říkat zakázal. Proto na vás teď dočista zapomenu a ze své přítomnosti vás odvrhnu i s...
Jeremiáš 26:8...všechen lid, kněží i proroci chytili a křičeli: "Teď zemřeš! Jak se opovažuješ prorokovat Hospodinovým...
Jeremiáš 26:13...a městě všechno to, co jste slyšeli. Proto teď napravte své cesty a své jednání, poslechněte Hospodina...
Jeremiáš 27:6...na a ji svěřuji, komu se mi zlíbí. Nužeteď všechny tyto země svěřuji do rukou svého služebníka,...
Jeremiáš 27:16...‚Hle, vzácné předměty Hospodinova domu se teď z Babylonu rychle vrátí zpět.' Prorokují vám lež!...
Jeremiáš 28:7...všechny vyhnance z Babylonu zpět na toto místoTeď ale poslyš, co mám říci tobě i všemu lidu: Proroci,...
Jeremiáš 35:11...aramejským vojskem schovat do Jeruzaléma. A tak teď bydlíme v Jeruzalémě." Tehdy Jeremiáš dostal slovo...
Jeremiáš 37:20...král nepřitáhne proti vám ani proti této zemi'? Teď však prosím vyslechni, můj pane a králi. Pokorně ...
Jeremiáš 38:22...a přemohli ti tvívěrní přátelé'. Když jsi teď uvázl v blátě, odvrátili se od tebe! Všechny tvé ženy i...
Jeremiáš 39:16...Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Hleteď naplním svá slova o tomto městě, avšak ne v dobrém, ale...
Jeremiáš 40:3...Bůh, varoval toto místo před tímhle neštěstímteď svou hrozbu naplnil. Stalo se vám to, protože jste...
Jeremiáš 40:4...hřešili proti Hospodinu a neposlouchali jste hoTeď ale pohleď - dnes propouštím z řetězů, které máš na...
Jeremiáš 42:11... Nebojte se babylonského krále, před kterým teď máte bázeň. Nebojte se ho, praví Hospodin - vždyť ...
Jeremiáš 42:22...v ničem, s čím za vámi poslal. Proto teď vezměte na vědomí, že pomřete mečem, hladem a morem na...
Jeremiáš 44:22...zločinům a kvůli ohavnostem, jež jste páchaliteď z vaší země zbyly jen trosky budící děs a nadávky, kde...
Jeremiáš 48:32...k moři dosahovaly, k Mrtvému moři, po Jaezerteď ale na tvé zralé hrozny, na tvé vinobraní vpadl...
Jeremiáš 49:12..."Hle, ti, kdo neměli pít kalich hněvu, jej teď musí pít - a ty bys měl uniknout bez trestu? Neunikneš,...
Jeremiáš 50:17...odehnali lvi. Nejprve ji požíral asyrský králteď drtí kosti babylonský král Nabukadnezar. A proto tak...
Jeremiáš 51:49...severu přijdou zhoubci, praví Hospodin." Babylon teď musí padnout kvůli izraelským padlým, tak jako kvůli...
Pláč 1:1...mezi národy! Bývalo kněžnou mezi zeměmi, a teď je v otroctví. Hořce naříká celou noc, po tvářích kanou...
Pláč 1:8...hřešila, stala se nečistou. Každý ctitel  teď pohrdá, když vidí její nahotu, a ona zatím sténá,...
Pláč 4:2...Synové Sionu bývali kdysi nad zlato vzácnějšíteď jsou však levní jako džbány, jak nádobí, co hrnčíř...
Pláč 4:5...se s nimi nedělí. Ti, kdo se lahůdkami živiliteď živoří v ulicích. Ti, kdo si šarlat oblékali, se...
Pláč 4:8...jako rubíny, jako by byli ze safíru broušeniTeď jsou však černější než saze, k nepoznání jsou v...
Pláč 4:15.... "Z cesty, z cesty! Nedotýkejte se!" A když teď bloudí tam a sem, národy říkají: " je tu nechceme!"...
Pláč 5:3...sirotci, přišli jsme o otce, z našich matek jsou teď vdovy. Vlastní vodu pijeme za peníze, za své dříví...
Ezechiel 3:4...sladce jako med. "Synu člověčí," řekl mi, "jdi teď k domu Izraele a vyřiď jim slova. Nejsi přece poslán...
Ezechiel 3:11... si vezmi k srdci a dobře je poslouchej. Jdi teď ke svým krajanům ve vyhnanství a mluv k nim. ...
Ezechiel 6:6...vaše kosti rozmetám okolo vašich oltářů. Kdekoli teď bydlíte, zůstanou zpustošená města a opuštěné výšiny. Z...
Ezechiel 7:8...onen den - místo jásotu je na horách děs! Hned teď na tebe vyliji svůj hněv, rozhořčení padne na tebe....
Ezechiel 11:3...rozhodnutí pro město. Říkají: ‚Nemají se právě teď stavět domy? Máme se ve městě jako masíčko v hrnci.'...
Ezechiel 11:15...domu Izraele: ‚Jsou daleko od Hospodina. Země teď patří nám.' Proto řekni: Tak praví Panovník Hospodin -...
Ezechiel 13:17...klid.' - Žádný klid, praví Panovník Hospodin! A teď, synu člověčí, se obrať proti dcerám svého lidu, které...
Ezechiel 16:52...Hřešila jsi mnohem ohavněji než ony, takže teď vypadají vedle tebe nevinně. Styď se a hanbi se, neboť...
Ezechiel 16:57... než došlo k odhalení tvé vlastní špatnostiTeď se ti ale vysmívají Edomky i Filištínky a všechny...
Ezechiel 19:13... její silné větve uschly a pohltily je plamenyTeď je přesazena do pouště, do země suché a vyprahlé. Z...
Ezechiel 22:19...Protože se z vás všech stala struska, nahrnu vás teď do Jeruzaléma. Jako se stříbro s mědí, železem, olovem...
Ezechiel 23:43...běhně pomyslel: To s budou souložit ještě teď? Souložili s jako s courou. Tak souložili s těmi...
Ezechiel 24:9...Hospodin: Běda tomu městu vraždění! sám teď navrším hranici. Více dříví, rozdmýchat plameny! se...
Ezechiel 25:4...nad domem Judy, když šli do vyhnanství, proto  teď vydám do vlastnictví kmenům z východu. Utáboří se u...
Ezechiel 25:7...se zlomyslně radoval nad izraelskou zemí, proto teď na tebe vztáhnu ruku a dám za kořist národům....
Ezechiel 25:9...Judy je přece stejný jako všechny národy,' proto teď zpřístupním moábské srázy počínaje chloubou země,...
Ezechiel 26:18...v tobě bydleli, jste šířili hrůzu všude v okolíTeď se však chvěje celé pobřeží v den tvého zániku, děs...
Ezechiel 27:34...tvého přepychového zboží králové země bohatliTeď tvůj vrak leží na dně moří; tvé zboží i všichni, kdo k...
Ezechiel 29:10...‚Mně patří Nil, jsem ho učinil,' a proto jsem teď proti tobě i proti tvé řece. Z Egypta nechám jen...
Ezechiel 32:24...do podsvětí. Ti, kdo šířili hrůzu v zemi živýchteď snášejí hanbu s těmi, kdo klesli do jámy. Ustlali mu...
Ezechiel 32:25... protože šířili hrůzu v zemi živých, a tak teď snášejí hanbu s těmi, kdo klesli do jámy. Jsou uloženi...
Ezechiel 32:30...udatností, sestoupili i oni s hanbou k pobitýmTeď leží neobřezaní mezi mečem padlými a snášejí hanbu s...
Ezechiel 36:2...Nepřítel nad vámi volal: ‚Hohó, ty dávné výšiny teď patří nám!' Proto prorokuj a řekni: Tak praví Panovník...
Ezechiel 36:35...neležela pustá. Řeknou: ‚Z zpustošené země je teď úplná zahrada Eden! A ta rozbořená města, jež ležela...
Ezechiel 39:25...před nimi. Nuže, tak praví Panovník HospodinTeď přivedu Jákoba ze zajetí! Nad celým domem Izraele se...
Ezechiel 43:9...svaté jméno, a tak jsem je ve svém hněvu zničilTeď ale své smilstvo i náhrobky svých králů ode odstraní...
Daniel 2:36...velikou horou a zaplnil celou zem. Tolik senTeď povíme královské Výsosti jeho výklad. Ty, králi, jsi...
Daniel 3:15...se zlaté soše, kterou jsem vztyčil? Jste teď připraveni, jakmile uslyšíte roh, píšťalu, citeru,...
Daniel 4:15...jsem , král Nabukadnezar, viděl. Ty mi jej teď, Baltazare, vylož, neboť mi jej žádný z mudrců mého...
Daniel 4:34...nesmírnější moci než předtím. , Nabukadnezarteď proto chválím, velebím a oslavuji Krále nebes. Všechny...
Daniel 9:22... "Danieli," promluvil ke mně zřetelně, "jsem tu teď proto, abych ti zjevil tajemství. Hned, jakmile ses...
Daniel 10:14... Zdržel jsem se tedy u perských králů, ale teď jsem přišel, abych ti vysvětlil, co potká tvůj lid v...
Daniel 11:2...povstal, abych jej posílil a podpořil.)" "Teď ti tedy povím pravdu: V Persii povstanou ještě tři...
Ozeáš 2:9...za svým manželem, vždyť mi s ním bylo líp než teď!" dosud ale uznat nechtěla, že jsem obilí, víno i...
Ozeáš 4:4...- vždyť jsi to, knězi, právě ty, na koho tu teď žaluji. Potácíš se ve dne jako za noci a s tebou se...
Ozeáš 4:16...vzpírá jako umíněná kráva. Jak ho Hospodin teď nechat pást svobodně jako beránka? Efraim se spřáhl s...
Ozeáš 5:1...zachvátí, budou se stydět za své oběti! Kněžíteď slyšte toto, lide Izraele, dávej pozor, královský dome,...
Ozeáš 5:3... přece Efraima znám a Izrael se mi neschováTeď ses, Efraime, ke smilstvu obrátil a Izrael se poskvrnil...
Ozeáš 5:7...byli nevěrní, někomu cizímu děti zplodiliteď je to jejich novoluní pohltí i s jejich pozemky. V...
Ozeáš 7:2...všechny jejich zločiny; jejich skutky je teď obklíčily - vždyť je mám stále na očích! Obšťastňují...
Ozeáš 8:8...to cizáci. Izrael bude pohlcen - mezi pohany teď zůstane jako nepotřebný odpadek. Chodili totiž do...
Ozeáš 8:10...si milence! Prodávali se mezi pohany, je teď ale shromáždím, aby brzy cítit začali břemeno krále...
Ozeáš 8:13...maso, aby se najedli - Hospodinu se to nelíbíTeď si připomene jejich provinění a jejich hříchy potrestá:...
Ozeáš 9:13...Efraima jako Týr - zasazený byl mezi loukamiteď však Efraim odvádí své děti k vrahovi. Dej jim,...
Ozeáš 10:2...zdobil sloupy posvátné. Jejich srdce je úlisnéteď je ale stihne trest: Hospodin zboří jejich oltáře,...
Ozeáš 10:11...povolná jalovička, která obilí ráda mlátilaTeď ale její krásnou šíji zapřáhnu a Efraima poženu: Juda...
Ozeáš 13:14...z moci záhrobí, vykoupím je ze smrti. Kde jsou teď, smrti, ty tvé hrozby? Kde je tvá zhouba, záhrobí?...
Joel 1:2... které dostal Joel, syn Petuelův. Stařešinovéteď toto poslyšte, všichni obyvatelé země, ucho nakloňte!...
Joel 1:5... kdo víno pijete! O sladký mok jste přišli teď, od vašich úst byl odtržen. Do země totiž vpadl lid...
Joel 2:12...den! Kdo jej může snést? A proto ještě teď, praví Hospodin, vraťte se ke mně celým srdcem svým, s...
Amos 7:16...mi: ‚Jdi, prorokuj mému lidu, Izraeli.' Proto teď slyš slovo Hospodinovo. Ty říkáš: ‚Neprorokuj o Izraeli...
Jonáš 1:8...tedy a los padl na Jonáše. začali ho vyslýchat: "Teď nám pověz, proč na nás přišlo to neštěstí! Co jsi zač?...
Jonáš 4:3... velmi laskavý a který od zla upouští. Radši  teď, Hospodine, rovnou zabij! To radši zemřu, než abych...
Micheáš 1:2... země i všichni v ! Panovník Hospodin teď proti vám svědčí, Panovník z chrámu své svatosti. Hle -...
Micheáš 2:3...Hospodin: "Hle, na tu tlupu chystám pohromuteď se nevykroutíte! Přestanete chodit s hlavou nahoru -...
Micheáš 4:9...vláda, království Dcery jeruzalémské. Proč tedy teď tak běduješ? Což s tebou není Král? Copak zahynul tvůj...
Micheáš 4:11...tam Hospodin vykoupí z nepřátelského sevřeníTeď se proti tobě sbírají mnohé národy se slovy: "Jen je...
Micheáš 4:14...jejich zisk a Pánu vší země jejich bohatstvíTeď se šikuj, Dcero šiků, vždyť jsme v obležení. Soudce...
Micheáš 7:4...ten vyhlížený den - den, kdy se s tebou zúčtujeTeď přijde zmatek nad zmatek! Nespoléhejte na bližní,...
Micheáš 7:8... nade mnou - i když jsem padl, povstanu! I když teď sedím vprostřed tmy, mým světlem je Hospodin. Proti...
Nahum 1:13... nepokořím nikdy víc. Jeho jho na tobě teď rozlomím a roztrhnu tvé okovy." O tobě, Ninive, pak...
Nahum 2:1...zpráv - přichází pokoj zvěstovat. Své svátky teď, Judo, svěť a naplň sliby své. nenapadne ten...
Nahum 2:9... bijí se do prsou. Ninive bývalo svěžím jezeremteď ale všichni utíkají pryč. "Stůjte přece! Zastavte se!"...
Nahum 2:12...všechna břicha, bledá je každá tvář! Kde je teď to doupě lví? Kde se jejich mladí krmili? Kde to...
Abakuk 2:16...jeho nahotu! Ne slávou, ale hanbou budeš opilýTeď pij ty; ukaž, jak jsi neobřezaný! Blíží se k tobě...
Sofoniáš 3:7...jejich obyvatel nezbyl jediný. Myslel jsem si: ‚Teď snad budeš ctít, teď se snad necháš poučit!' Jejich...
Ageus 2:3...chrám v jeho dřívější slávě? A jak ho vidíte teď? Nepřipadá vám jako nic? Nuže vzchop se, Zerubábeli!...
Zachariáš 1:5...jste si jich nevšímali, praví Hospodin. Kde jsou teď vaši otcové? A ti proroci - žijí snad navěky? Ale ...
Zachariáš 8:11...odcházet, neboť jsem posílal všechny proti všemTeď ale nebudu s pozůstatkem tohoto lidu nakládat tak...
Zachariáš 9:8...napadat. Po mém lidu nebude šlapat tyranteď z nich nespustím svůj zrak! Jásej vesele, Dcero...
Zachariáš 10:3... Proti těm pastýřům hněvem hořím, s těmi vůdci teď zúčtuji! Ano, Hospodin zástupů své stádo navštíví a z...
Zachariáš 13:3...mu jeho otec i matka, jeho vlastní rodiče: "Teď zemřeš, protože jsi v Hospodinově jménu lhal!" A...
Malachiáš 2:1...zástupů, a jméno je obávané mezi národy!  Teď tedy, kněží, varování pro vás: Jestliže neposlechnete a...
Matouš 23:38...pod křídla, ale nechtěli jste. Hle, váš dům vám teď zůstane pustý. Říkám vám, že od této chvíle ...
Matouš 27:42...se zachránit nemůže! Jestli je král Izraele,  teď sleze z kříže, a uvěříme v něj! Spoléhal na Boha, tak...
Matouš 27:43... a uvěříme v něj! Spoléhal na Boha, tak ho teď vysvobodí, jestli o něj stojí! Říkal přece: ‚Jsem Boží...
Marek 6:25...spěchala za králem a žádala: "Chci, abys mi hned teď přinesl na míse hlavu Jana Křtitele." Krále přepadla...
Marek 15:32...nemůže! ten Mesiáš, ten král Izraeleteď sleze z kříže, to uvidíme a uvěříme." A hanobili ho...
Lukáš 6:21...vám patří Boží království. Blaze vám, kteří teď hladovíte, neboť budete nasyceni. Blaze vám, kteří teď...
Lukáš 6:25... neboť budete hladovět. Běda vám, kteří se teď smějete, neboť budete truchlit a naříkat. Běda vám,...
Lukáš 8:31... Vstoupilo totiž do něj množství démonů. Ti ho teď prosili, aby je nevyháněl do bezedné propasti. Na...
Lukáš 12:56...zemi i na nebi; jak to, že nerozeznáte, jaký je teď čas? A proč ani sami nepoznáte, co je...
Lukáš 16:25...životě užil dobrých věcí, tak jako Lazar zlýchTeď ho tedy čeká potěšení, ale tebe trápení. Navíc mezi...
Lukáš 19:8...a řekl Pánu: "Podívej se! Polovinu svého majetku teď dávám chudým, Pane, a kohokoli jsem nespravedlivě...
Lukáš 19:42...aspoň v tento svůj den, co by ti přineslo pokojTeď je to ale tvým očím skryto. Přijdou na tebe dny, kdy ...
Lukáš 22:36...něco?" "Ne, vůbec nic," odpověděli. Řekl jim: "Teď ale, kdo měšec, si ho vezme, a také mošnu. Kdo...
Jan 2:8...vodou." Když je naplnili po okraj, řekl jim: "Teď nalévejte a doneste vrchnímu správci svatby." A tak to...
Jan 3:26...za Jordánem, ten, o němž jsi vydal svědectvíteď křtí a všichni přicházejí k němu!" Jan odpověděl:...
Jan 4:18... "Měla jsi totiž pět mužů a ten, kterého máš teď, není tvůj muž. To jsi řekla pravdu." "Pane, vidím, že...
Jan 8:52...zachová slovo, navěky nespatří smrt." "Teď víme jistě, že jsi posedlý!" řekli mu Židé. "Abraham...
Jan 9:19...se narodil slepý?" ptali se jich. "A jak to, že teď vidí?" "Víme, že je to náš syn a že se narodil slepý,"...
Jan 9:21...slepý," odpověděli jeho rodiče. "Jak to, že teď vidí, ale nevíme. Nevíme, kdo mu otevřel oči. Ptejte se...
Jan 9:25..." odpověděl jim. "Vím jen, že jsem byl slepýteď vidím." A tak ho vyslýchali dál: "Co ti udělal? Jak ti...
Jan 11:22...byl, můj bratr by nezemřel!" řekla mu Marta. "I teď ale vím, že o cokoli Boha požádáš, to ti Bůh ." "Tvůj...
Jan 12:27... Kdokoli mi slouží, toho Otec poctí. Jsem teď sevřen úzkostí a co mám říci? ‚Otče, vysvoboď z této...
Jan 13:7... ten mu řekl: "Pane, ty mi chceš mýt nohy?!" "Teď ještě nechápeš, co dělám," odpověděl mu Ježíš, "ale...
Jan 13:17...pán a posel není větší než ten, kdo ho poslalTeď to víte; blaze vám, když se tím budete řídit. Nemluvím...
Jan 13:19...chléb, pozvedl patu proti mně.' Říkám vám to  teď, předtím než se to stane, abyste, se to stane,...
Jan 13:31...noc. Po jeho odchodu Ježíš řekl: "Syn člověka je teď oslaven a Bůh je oslaven v něm. A protože je Bůh...
Jan 13:36...se ho zeptal: "Pane, kam jdeš?" "Tam, kam jduteď za mnou nemůžeš," odpověděl mu Ježíš, "ale přijdeš za...
Jan 13:37...za mnou později." "Pane, proč za tebou nemohu teď?" ptal se Petr. "Položím za tebe život!" "Položíš za ...
Jan 14:29...neboť můj Otec je větší než . Řekl jsem vám to teď, předtím než se to stane, abyste, se to stane,...
Jan 15:22...nepřišel a nemluvil k nim, neměli by hříchteď ale pro svůj hřích nemají výmluvu. Kdo nenávidí ,...
Jan 15:24... které neudělal nikdo jiný, neměli by hříchTeď ale viděli, a nenáviděli - jak , tak mého Otce. Ale...
Jan 16:5...jsem vám to neříkal, protože jsem byl s vámi." "Teď odcházím k Tomu, který poslal, a nikdo z vás se ...
Jan 16:12...již odsouzen. Ještě vám mám mnoho co říci, ale teď to nemůžete unést. ale přijde on, Duch pravdy, uvede...
Jan 16:22...pro radost, že se na svět narodil člověk. I vy teď zakoušíte úzkost, ale se znovu uvidíme, vaše srdce...
Jan 16:28...Boha. Vyšel jsem od Otce a přišel jsem na světTeď zase opouštím svět a jdu k Otci." Jeho učedníci mu...
Jan 16:29...a jdu k Otci." Jeho učedníci mu řekli: "Hleteď nemluvíš obrazně, ale otevřeně! Teď víme, že víš...
Jan 16:30..."Hle, teď nemluvíš obrazně, ale otevřeněTeď víme, že víš všechno a není třeba, aby se někdo...
Jan 16:31...vyptával. Teď věříme, že jsi vyšel od Boha." "Teď věříte?" opáčil Ježíš. "Hle, přichází chvíle, a ...
Jan 17:13...onoho syna zatracení, aby se naplnilo PísmoTeď ale jdu k tobě a toto říkám na světě, aby radost v...
Jan 21:10...Ježíš jim řekl: "Přineste trochu ryb, které jste teď nalovili." Šimon Petr tedy šel a vytáhl na břeh plnou...
Skutky 1:6...kdo s ním byli, se ho zeptali: "Pane, obnovíš  teď království Izraele?" Odpověděl jim: "Není vaše věc znát...
Skutky 2:33... přijal od Otce zaslíbení Ducha svatého a to, co teď vidíte a slyšíte, je jeho vylití. David přece...
Skutky 7:4...zemřel, Bůh ho odtud přestěhoval do země, v níž teď bydlíte. Nedal mu v za dědictví ani stopu země, ale...
Skutky 7:52...příchod toho Spravedlivého, a vy jste ho teď zradili a zavraždili. Přijali jste Zákon z rukou andělů...
Skutky 9:14...zla ten muž napáchal tvým svatým v Jeruzalémě! A teď i zde od vrchních kněží pověření, aby spoutal...
Skutky 10:33...jsem k tobě hned poslal a ty jsi laskavě přišelTeď jsme tu všichni před Boží tváří, abychom vyslechli,...
Skutky 12:11...opustil. Když Petr přišel k sobě, řekl si: "Teď vidím, že to bylo doopravdy! Pán poslal svého anděla a...
Skutky 13:11...přímé cesty? Hle, ruka Hospodinova  teď raní slepotou! Bude to trvat, než zase uvidíš slunce!"...
Skutky 13:31... kdo s ním přišli z Galileje do Jeruzaléma, a ti teď o něm vydávají svědectví lidem. Přinášíme vám tedy...
Skutky 15:10...žádný rozdíl mezi námi a jimi. Proč tedy teď pokoušíte Boha? Proč nakládáte učedníkům jho, které...
Skutky 16:37... římské občany, bez soudu vsadili do vězení - a teď nás chtějí vyhnat potají? To tedy ne! přijdou a...
Skutky 17:6...s křikem: "Tito lidé rozvracejí celý světTeď přišli sem a Jáson je přijal! Ti všichni porušují...
Skutky 20:22...o pokání k Bohu a o víře v našeho Pána JežíšeTeď ale jdu, puzen Duchem, do Jeruzaléma. Nevím, co tam...
Skutky 20:25...abych byl svědkem evangelia o Boží milostiTeď vím, že nikdo z vás, mezi nimiž jsem chodil a kázal o...
Skutky 20:32...v slzách napomínal jednoho každého z vásTeď vás tedy svěřuji Bohu a slovu jeho milosti, které ...
Skutky 22:22...národům.'" po to slovo mu naslouchaliTeď ale začali křičet: "Pryč s ním ze světa! Nemá právo...
Skutky 23:15...se nedotkneme jídla, dokud nezabijeme Pavla. Vy teď spolu s Veleradou vzkažte veliteli, ho přivede k vám...
Skutky 26:6...proudu v našem náboženství jako farizeusTeď tu stojím, abych byl souzen kvůli naději v to, co Bůh...
Skutky 27:22...Kréty, ušetřili bychom si toto neštěstí a škoduTeď vás ale vyzývám, abyste se vzchopili. I když bude loď...
Římanům 5:9...za nás, když jsme ještě byli hříšníci. Jsme-li teď jeho krví ospravedlněni, čím spíše jím budeme...
Římanům 5:21...Proto tak jako hřích vládl ve smrti, milost teď skrze spravedlnost vládne k věčnému životu skrze našeho...
Římanům 6:10... Svou smrtí jednou provždy zemřel hříchu, ale teď žije a jeho život patří Bohu. Stejně tak se i vy...
Římanům 6:19...nečistoty a nepravosti k páchání nepravosti, tak teď vydávejte své údy do služby spravedlnosti k posvěcení....
Římanům 6:21... Co jste měli z toho všeho, za co se teď stydíte? Vedlo to jen ke smrti. A co teď máte z toho,...
Římanům 6:22...co se teď stydíte? Vedlo to jen ke smrti. A co teď máte z toho, že jste svobodní od hříchu a sloužíte...
Římanům 7:6...v našich údech tak, že jsme nesli ovoce smrtiTeď však, když jsme zemřeli tomu, co nás drželo, jsme...
Římanům 11:13...obohatilo pohany, co teprve jejich naplněníTeď mluvím k vám pohanům. Sám jsem přece apoštol pohanů a...
Římanům 11:30...Boha neposlouchali, ale pro jejich neposlušnost teď přišlo milosrdenství na vás. Právě tak jej teď...
Římanům 11:31...teď přišlo milosrdenství na vás. Právě tak jej teď neposlechli oni, aby pro milosrdenství prokázané vám...
Římanům 13:11...přišel čas probudit se ze spánku. Spása je nám teď blíže, nežli když jsme uvěřili. Noc pokročila a den je...
Římanům 15:23...vše mi dlouho bránilo přijít k vámTeď ale v těchto krajích nemám místo, a protože vás ...
Římanům 15:25...cestu; především se ale těším na chvíle s vámiTeď ovšem cestuji do Jeruzaléma, abych posloužil svatým....
1. Korintským 5:11...modláře - vždyť to byste museli ze světa utéciTeď vám tedy píšu, abyste se nestýkali s někým, kdo si říká...
1. Korintským 13:12...dospěl, s dětinskými věcmi jsem se rozloučilTeď totiž vidíme jako v zrcadle, nejasně, ale potom tváří v...
1. Korintským 15:51...nemůže mít podíl na nesmrtelnosti. Prozradím vám teď tajemství: Všichni nezemřeme, ale všichni budeme...
1. Korintským 15:55..."Smrt je pohlcena, přišlo vítězství!" "Kde je teď, smrti, to tvé vítězství? Kde je teď, peklo, ta tvá...
1. Korintským 16:12...ho prosil, aby za vámi s bratry přišel. Právě teď k vám ale rozhodně nechtěl jít; přijde však, bude...
2. Korintským 2:7...stačí trest, který dostal od většiny z vásTeď mu ale raději odpusťte a potěšte ho, aby snad nebyl...
2. Korintským 5:16... I na Krista jsme kdysi měli tělesný názorteď ho ale známe jinak. Kdo je v Kristu, je nové...
2. Korintským 6:2..." Hle, čas milosti je tu, ten spásný den je teď! Nikomu nechceme klást do cesty žádnou překážku, aby...
2. Korintským 6:13... Řeknu vám to jako vlastním dětem: Na oplátku se teď otevřete vy. Nespřahejte se s nevěřícími. Jaký může být...
2. Korintským 7:9...poznal, jak vás ten dopis na čas zarmoutil, ale teď se raduji - ne z vašeho zármutku, ale z toho, že váš...
2. Korintským 8:22...mnohokrát a v mnoha ohledech sami přesvědčiliTeď je však ještě mnohem horlivější, neboť k vám získal...
2. Korintským 11:17...trochu pochlubil. Pokud jde o chlubení, nemluvím teď z Pánova pověření, ale jako blázen. Když se mnozí...
2. Korintským 11:21...nemám. Čím se však někdo tak troufale chlubíteď mluvím jako blázen - na to si troufám i . Jsou to...
2. Korintským 11:23...Abrahamovo? také! Jsou Kristovi služebníciTeď mluvím jako pomatenec: více! Pracoval jsem mnohem...
2. Korintským 13:2..." Co jsem řekl, když jsem byl u vás podruhé, to teď opakuji, když jsem pryč: se k vám vrátím, nebudu...
2. Korintským 13:4...vámi mocný! Byl sice ukřižován jako slabý, ale teď žije Boží mocí; i my jsme v něm slabí, ale pro vás s...
Galatským 1:10...to, které jste přijali, je proklet! Chci si teď naklonit lidi, nebo Boha? Copak mi jde o lidskou...
Galatským 1:23... Slyšeli jen, že "náš dřívější pronásledovatel teď káže víru, kterou předtím potíral," a oslavovali kvůli...
Galatským 3:3...Přišli jste o rozum? Začali jste Duchem, a teď končíte tělem? Tolik jste prožili - bylo to k ničemu,...
Galatským 4:9...jste těm, kdo přirozeně nejsou žádní bohovéTeď jste ale Boha poznali (lépe řečeno: Bůh poznal vás)....
Galatským 4:20...ve vás nebude zformován Kristus. Chtěl bych teď být s vámi a změnit svůj tón, neboť jsem nad vámi...
Galatským 5:2...znovu zapřáhnout do otrockého jha. Pavel vám teď něco řeknu: dáte-li se obřezat, Kristus vám nebude k...
Efeským 2:13...v Kristu Ježíši! Kdysi jste byli vzdálení, ale teď jste díky Kristově krvi blízcí. On sám je náš pokoj; on...
Efeským 3:10...od věků skryté v Bohu, Stvořiteli všeho. Bůh teď chce skrze církev ukázat vládám a mocnostem v nebesích...
Efeským 5:8...nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla, neboť...
Filipským 1:14...dodaly mnoha sourozencům v Pánu jistotu, takže teď káží Slovo mnohem směleji a beze strachu. Někteří sice...
Filipským 2:12...jsem byl s vámi, buďte mnohem spíše poslušníteď, když jsem pryč. S posvátnou úctou uvádějte svou spásu...
Filipským 3:7...bez chyby. Cokoli však pro bylo ziskem, to teď pro Krista pokládám za ztrátu. A vůbec všechno pokládám...
Koloským 1:24...jsem se Pavel stal služebníkem. Proto se teď raduji ve svých utrpeních pro vás, neboť na svém těle...
Koloským 3:8...se tak dříve chovali; kdysi jste takto žiliTeď ale to všechno - zuřivost, hněv, zášť, urážky i sprosté...
1. Tesalonickým 3:6...Pokušitel a zda naše úsilí nepřišlo nazmarTeď se ale Timoteus vrátil s radostnou zprávou o vaší víře...
1. Tesalonickým 3:8...našem strádání a soužení vaše víra povzbudilaTeď znovu žijeme, když pevně stojíte v Pánu! Jak máme Bohu...
2. Tesalonickým 2:1...milosti našeho Boha a Pána Ježíše Krista. A teď ohledně příchodu našeho Pána Ježíše Krista a našeho...
2. Tesalonickým 3:11...toto pravidlo: Kdo nechce pracovat, nejíTeď se ale doslýcháme, že někteří z vás žijí v zahálce; na...
2. Timoteus 4:8...boj, svůj běh jsem dokončil, víru jsem zachovalTeď na mne čeká koruna spravedlnosti, kterou mi v onen den...
Filemon 1:9... pro lásku raději prosím - Pavel, stařecteď také vězeň Krista Ježíše. Prosím ohledně svého syna,...
Židům 2:8...do jeho moci, nezbylo nic, co by mu nepoddalTeď ovšem ještě nevidíme, že by vše bylo v jeho moci....
Židům 2:18...lidu. Protože sám trpěl ve svých zkouškách, může teď pomoci těm, kdo procházejí zkouškami. A proto, moji...
Židům 9:5... kteří zastiňovali slitovnici. O tom všem ale teď není třeba mluvit dopodrobna. Od doby, kdy byl stánek...
Židům 9:26...světa trpět mnohokrát), ale ukázal se teď na konci věků, aby svou obětí jednou provždy smazal...
Židům 10:19...za potřeba oběti. Bratři, díky Ježíšově krvi teď máme svobodný přístup do pravé svatyně tou novou a...
Jakub 4:13... Kdo vůbec jsi, že soudíš svého bližního? A teď vy, kdo říkáte: "Dnes nebo zítra se vypravíme do...
Jakub 5:1...jednat správně, ale nejednat je hřích. A teď vy, boháči - plačte a naříkejte nad bídami, jež vás...
1. Petr 1:6...na konci času. Proto se radujte, i kdybyste teď museli nakrátko snášet různé zkoušky. I pomíjivé zlato...
1. Petr 1:8...Nikdy jste ho neviděli, a přece ho milujete. Ani teď ho ještě nevidíte, a přece v něj věříte. Radujte se...
1. Petr 1:12... ale vám tím zprostředkují poselství, které vám teď přinesli ti, kdo vám kázali evangelium v Duchu svatém...
1. Petr 1:20...předem vybrán před stvořením světa, ale teď na konci časů byl zjeven kvůli vám. Díky němu věříte v...
1. Petr 2:10...světla. Kdysi jste ani nebyli lidem, ale teď jste lid Boží; nedocházeli jste milosrdenství, ale teď...
1. Petr 2:25...Byli jste přece jako bloudící ovce, ale teď jste se vrátili k Pastýři a Strážci svých duší. Vy,...
1. Petr 3:21... Naplněním tohoto předobrazu je křest, který nám teď přináší záchranu - nejde o omytí tělesné špíny, ale o...
1. Jan 2:18...hodina. Slyšeli jste, že přijde AntikristTeď se objevila spousta antikristů, a tak víme, že je...
1. Jan 3:2...nás svět nezná, že nepoznal jeho. Milovaníteď jsme Boží děti, ale ještě se neukázalo, co budeme. Víme...
1. Jan 4:3... o němž jste slyšeli, že přijít.  teď je na světě! Vy jste však z Boha, drazí, a zvítězili...
Juda 1:3...napsat vám o našem společném spasení, považuji teď za nutné napomenout vás, abyste ze všech sil bojovali o...
Zjevení 12:10... A uslyšel jsem mocný hlas, jak v nebi říká: "Teď přišlo vítězství, moc a království našeho Boha a vláda...

Slova obsahující teď: doteď (5) teď (468)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |