Takto

Hledám varianty 'takto' [ takto ]. Nalezeno 195 veršù.
Genesis 6:15...a zevnitř i zvenčí ji vymažeš smolou. Uděláš ji takto: archa bude 300 loktů dlouhá, 50 loktů široká a 30...
Genesis 9:7...se tedy a množte se, se vámi jen hemží zemtakto se na rozmnožte!" Potom Bůh k Noemovi a jeho synům...
Genesis 23:8...lidu země, totiž Chetejcům, a promluvil k nim takto: "Souhlasíte-li, abych tu pochoval svou mrtvou,...
Genesis 24:14...ta, kterou jsi určil pro svého služebníka IzákaTakto poznám, že jsi mému pánovi prokázal milosrdenství."...
Genesis 24:30...sestry Rebeky a slyšel její slova, když říkala: "Takto se mnou ten muž mluvil." Přišel tedy k onomu muži a...
Genesis 24:60...s Abrahamovým služebníkem a s jeho mužitakto Rebece požehnali: "Sestro naše, staň se matkou...
Genesis 27:27...a políbil ho. A když Izák ucítil vůni jeho šatůtakto mu požehnal: "Hle, vůně mého syna - jak vůně pole,...
Genesis 30:33... odměna. poctivost se v budoucnu prokáže takto: přijdeš přehlédnout mou odměnu, se mi každé...
Genesis 30:43...Lábanův dobytek neduživý, ale Jákobův statnýTakto se ten muž nesmírně rozmohl, takže měl množství stád,...
Genesis 39:19...pán naslouchal slovům své ženy, a když řekla: "Takto se ke mně zachoval tvůj otrok," vzplanul hněvem. A...
Genesis 48:15...na hlavu Manasese, ačkoli ten byl prvorozený. A takto Josefovi požehnal: "Bůh, před jehož tváří chodili ...
Genesis 49:28..." Toto je všech dvanáct izraelských kmenůtakto k nim jejich otec promluvil, když jim žehnal. Každému...
Exodus 3:14...Mojžíšovi řekl: "Jsem, který jsem." A dodal: "Takto promluvíš k synům Izraele: ‚Poslal k vám Jsem.'"...
Exodus 3:15... k vám Jsem.'" Bůh ještě Mojžíšovi řekl: "Takto promluvíš k synům Izraele: ‚Poslal k vám Hospodin,...
Exodus 4:22...tak nenechá lid odejít. Tehdy faraonovi řeknešTakto praví Hospodin - Izrael je můj syn, můj prvorozený....
Exodus 5:1...s Áronem tedy šli k faraonovi a řekli mu: "Takto praví Hospodin, Bůh Izraele: Propusť můj lid, aby mi...
Exodus 5:15...předáci tedy přišli a úpěli k faraonovi: "Proč takto nakládáš se svými služebníky? Tvoji služebníci...
Exodus 7:17...a hle, dosud jsi nechtěl uposlechnoutTakto praví Hospodin: ‚Nyní poznáš, že jsem Hospodin!'...
Exodus 7:26...Mojžíšovi řekl: "Jdi k faraonovi a řekni mu: ‚Takto praví Hospodin: Propusť můj lid, aby mi sloužili....
Exodus 8:16...půjde k vodě, postav se před něj se slovy: ‚Takto praví Hospodin - Propusť můj lid, aby mi sloužili....
Exodus 9:1...Mojžíšovi řekl: "Jdi k faraonovi a řekni mu: ‚Takto praví Hospodin, Bůh Hebrejů: Propusť můj lid, aby mi...
Exodus 9:13...ráno vstaň, postav se před faraona a řekni mu: ‚Takto praví Hospodin, Bůh Hebrejů: Propusť můj lid, aby mi...
Exodus 10:3...tak šel Mojžíš s Áronem k faraonovi a řekli mu: "Takto praví Hospodin, Bůh Hebrejů: ‚Jak dlouho se budeš...
Exodus 11:4...i v očích lidu. Mojžíš pak faraonovi řekl: "Takto praví Hospodin: ‚O půlnoci projdu Egyptem. Všichni...
Exodus 12:11...z něj do rána něco zbude, spálíte to v ohni. A takto ho budete jíst: budete mít přepásaná bedra, na nohou...
Exodus 20:22... v němž byl Bůh. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Takto promluvíš k synům Izraele: Sami jste viděli, že jsem...
Exodus 25:35...druhým párem další pupen a pod třetím dalšítakto u všech šesti prutů vycházejících ze svícnu. Tyto...
Exodus 28:34...jablko, zlatý zvonek a granátové jablkotakto po celém spodním lemu pláště. To bude mít Áron při...
Exodus 29:9...hlavy. Kněžství jim připadne věčným ustanovenímTakto pověříš Árona a jeho syny kněžstvím: Přivedeš před...
Exodus 29:35...na ohni. Nebude se to jíst, neboť je to svatéTakto naložíš s Áronem a s jeho syny, přesně jak jsem ti...
Exodus 32:27...něj všichni synové Leviho. Mojžíš jim řekl: "Takto praví Hospodin, Bůh Izraele: Každý si připásejte k...
Exodus 37:21...druhým párem další pupen a pod třetím dalšítakto u všech šesti prutů vycházejících ze svícnu. Tyto...
Exodus 39:21...přivázali za jeho kroužky ke kroužkům efoduTakto spočíval na tkaném pásu efodu a neodstával od efodu,...
Leviticus 1:2...ze Stanu setkávání: "Promluv k synům Izraele takto: Když někdo z vás bude Hospodinu přinášet obětní dar,...
Leviticus 2:8... je připravena z jemné mouky s olejem. Když takto připravenou moučnou oběť přineseš Hospodinu, bude...
Leviticus 14:31...druhé jako zápalnou oběť spolu s moučnou obětíTakto kněz vykoná před Hospodinem obřad smíření za toho,...
Leviticus 16:3... neboť se budu ukazovat v oblaku nad slitovnicíTakto smí Áron vcházet do svatyně: s mladým býčkem k oběti...
Leviticus 24:23...zákon. jsem Hospodin, váš Bůh!" Když Mojžíš takto promluvil k synům Izraele, vyvedli onoho rouhače ven...
Leviticus 27:3...jej za určenou cenu vyplatit. Cena bude určena takto: cena za muže od dvaceti do šedesáti let bude 50...
Numeri 1:19...seznamu, jak Mojžíšovi přikázal HospodinTakto je na Sinajské poušti sečetl a tolik jich bylo:...
Numeri 4:19...přistupují k nejsvětějším věcem, naložíte s nimi takto: přijde Áron a jeho synové a každému z nich určí jeho...
Numeri 6:23...k Mojžíšovi: "Mluv k Áronovi a jeho synůmTakto budete žehnat synům Izraele; budete jim říkat: ‚ ti...
Numeri 8:26...při Stanu setkávání, ale službu konat nebudeTakto naložíš s levity, pokud jde o jejich povinnosti." V...
Numeri 10:28...v čele Neftalímova pokolení Achira, syn EnanůvTakto táhli synové Izraele po svých oddílech, když se...
Numeri 11:15... je to nad síly! Chceš-li se mnou jednat takto, prokaž mi prosím laskavost a raději zabij. se...
Numeri 14:35...poznali mou nelibost. To říkám , HospodinTakto naložím s celým tímto zlým srocením, které se proti...
Numeri 15:12...kůzletem. jich připravíte jakékoli množstvítakto naložíte s každým z nich. Takto s nimi naloží každý...
Numeri 15:13...množství, takto naložíte s každým z nichTakto s nimi naloží každý narozený v Izraeli, když bude...
Numeri 15:40...a svýma očima, dovedly by vás ke smilstvuTakto si budete připomínat všechna moje přikázání a plnit...
Numeri 16:28...svými ženami, syny i malými dětmi. Mojžíš řekl: "Takto poznáte, že Hospodin poslal činit všechny tyto...
Numeri 23:5...slovo. Potom řekl: "Vrať se k Balákovi a mluv takto." Vrátil se tedy k němu; stál dosud obklopen všemi...
Numeri 23:16...slovo. Potom řekl: "Vrať se k Balákovi a mluv takto." Vrátil se tedy k němu; stál dosud u své zápalné...
Numeri 26:3...pláních při Jordánu naproti Jerichu promluvili takto: "Sečtěte lid od dvacetiletých výše, jak Hospodin...
Numeri 27:8...otce převeď na . K synům Izraele pak promluv takto: Když někdo zemře, aniž měl syna, převedete jeho...
Numeri 34:7...západní hranice. Vaše severní hranice povede takto: od Středozemního moře ji vytyčíte k hoře Hór a odtud...
Numeri 35:8...města jim z vlastnictví synů Izraele přidělíte takto: od většího pokolení více, od menšího méně. Každé...
Deuteronomium 1:6...Hospodin, náš Bůh, k nám promluvil na Orébu takto: " jste na této hoře byli dost dlouho. Obraťte se a...
Deuteronomium 5:28...my to poslechneme a vykonáme." Když jste se mnou takto mluvili, Hospodin uslyšel vaše slova a řekl mi:...
Deuteronomium 7:5...a rychle by vyhladil. Proto s nimi naložte takto: jejich oltáře zbořte, jejich posvátné sloupy...
Deuteronomium 7:19...paži, jíž Hospodin, tvůj Bůh, vyvedlTakto Hospodin, tvůj Bůh, naloží se všemi národy, jichž se...
Deuteronomium 8:17...svým schopnostem a své vlastní síle jsem se takto vzmohl," ale pamatuj na Hospodina, svého Boha. Je to...
Deuteronomium 9:26...a čtyřicet nocí, když řekl, že vás vyhladí. A takto jsem se modlil k Hospodinu: "Hospodine, Pane můj,...
Deuteronomium 15:2...promíjet dluhy. Promíjení dluhů se bude dít takto: Každý věřitel promine svému bližnímu, co mu osobně...
Deuteronomium 16:3...tísně (neboť jsi z Egypta vyšel ve chvatu). Takto si po celý život připomínej den svého odchodu z...
Deuteronomium 19:4...ho kdy předtím měl v nenávisti), se to bude mít takto: Když například někdo půjde se svým druhem do lesa na...
Deuteronomium 20:8...někdo jiný." Správcové pak k lidu promluví ještě takto: "Kdo se bojí? Kdo je malomyslný? se vrátí domů,...
Deuteronomium 20:15...nepřátel, které ti Hospodin, tvůj Bůh, vydalTakto nalož se všemi městy, která jsou od tebe velmi...
Deuteronomium 21:9...Izraele!" Tehdy budou zproštěni viny za tu krevTakto odstraníš nevinně prolitou krev ze svého středu,...
Deuteronomium 32:12...a dál je nese na svých perutích. Hospodin sám je takto provázel, žádný cizí bůh nebyl s ním! Dovedl svůj lid...
Jozue 9:26...za dobré a správné." Jozue s nimi tedy naložil takto: Vysvobodil je z rukou synů Izraele, aby je nepobili,...
Jozue 10:25...se a nestrachujte, buďte silní a statečníTakto Hospodin naloží se všemi nepřáteli, proti nimž budete...
Soudců 5:31...jedna dvě vyšívané látky co kořist na ramenaTakto , Hospodine, zhyne každý, kdo je tvůj nepřítel! Ti,...
Soudců 20:9...se nevrátí do svého příbytku. S Gibejí naložíme takto: Budeme losovat a ve všech izraelských kmenech...
1. Samuel 2:14...do kotle. Co vidlice vytáhla, to si kněz nechalTakto se chovali ke všem Izraelcům, kteří přicházeli do...
1. Samuel 28:18...Amalekovi, proto s tebou dnes Hospodin naloží takto: Hospodin i s Izraelem vydá do rukou Filištínů!...
2. Samuel 1:18... aby se synové Judy učili tuto Píseň lukuTakto je zapsána v Knize Upřímného: Ach, Izraeli, tvá...
2. Samuel 6:15...sil před Hospodinem, oblečen plátěným efodem.  Takto David a celý dům Izraele přinášeli Hospodinovu truhlu...
2. Samuel 14:13...sám smýšlíš podobně proti Božímu lidu? Když král takto mluví, jako by obvinil sám sebe - vždyť sám nedovolil...
2. Samuel 16:23...rádcem, bylo jako doptávat se na Boží slovoTakto bral všechny jeho rady jak David, tak Abšalom. ...
1. Královská 7:28... 4 lokte široký a 3 lokte vysoký. Byl proveden takto: Sestával z postranic, které spojovaly rámy. Na...
1. Královská 7:37... lvů a palem a kolem dokola je vroubily věnceTakto vyrobil deset stojanů. Všechny byly stejně odlité,...
1. Královská 8:63...jako pokojnou oběť 22 000 býků a 120 000 ovcíTakto král a všichni synové Izraele zasvětili Hospodinův...
1. Královská 16:33... Kromě toho také vztyčil Ašeřin posvátný kůlTakto Achab svými skutky popouzel Hospodina, Boha Izraele,...
1. Královská 20:3...k izraelskému králi Achabovi posly se vzkazem: "Takto praví Ben-hadad: Tvé stříbro i zlato patří mně. Také...
1. Královská 20:5... co mám." Potom přišli poslové znovu se slovy: "Takto praví Ben-hadad: Vzkázal jsem ti: ‚Dáš mi své stříbro...
2. Královská 18:31...králi do rukou.' Neposlouchejte EzechiášeTakto praví král Asýrie: Uzavřete se mnou mír, vyjděte ke...
2. Královská 25:21...je tam v Rible v chamátské zemi nechal popravitTakto byl Juda vyhnán ze své vlasti. Babylonský král...
1. Letopisů 9:22... kdo byli vybráni za strážce prahů, bylo 212Takto byli zapsáni podle svých rodokmenů ve svých osadách....
1. Letopisů 16:7...David poprvé pověřil Asafa a jeho bratry, aby takto chválili Hospodina: Oslavujte Hospodina, jeho jméno...
1. Letopisů 23:31...Hospodinu o sobotách, novoluních a slavnostechTakto měli v patřičném počtu a předepsaným způsobem...
1. Letopisů 23:32...způsobem pravidelně sloužit před HospodinemTakto levité plnili své povinnosti vůči Stanu setkávání,...
2. Letopisů 3:13...křídlem se dotýkal křídla protějšího cherubaTakto měli cherubové křídla roztažená přes celých 20 loktů,...
2. Letopisů 7:5...Šalomoun obětoval 22 000 býků a 120 000 ovcíTakto král a všechen lid zasvětili Boží chrám. Kněží stáli...
2. Letopisů 10:16...viděl, že je král nevyslyšel, odpověděli králi takto:"Co máme společného s Davidem? S Jišajovým synem mít...
2. Letopisů 18:26...Amonovi a královskému synu Joašovi. Řeknete: ‚Takto praví král: Tohoto muže vsaďte do vězení a odměřujte...
2. Letopisů 26:16...pomoc, získal značný vliv. Když ale takto zesílil, k vlastní záhubě zpychl. Zradil Hospodina,...
2. Letopisů 26:18... Opusť svatyni, neboť ses dopustil přestoupeníTakto slávu od Hospodina Boha nezískáš." Uziáš zuřil,...
2. Letopisů 35:12...Hospodinu, jak je předepsáno v Knize MojžíšověTakto naložili i s býčky. Beránky pekli na ohni, jak je...
Nehemiáš 2:5...jsem se tedy k Bohu nebes a odpověděl jsem králi takto: "Kdyby král ráčil a prokázal svému služebníku...
Nehemiáš 5:13..."Každého, kdo nedodrží své slovo, Bůh takto vytřese z jeho domu i z jeho vlastnictví. Takto ...
Ester 4:16...ani nepijí ve dne ani v noci. I a dívky se takto budeme postit. Potom půjdu ke králi, ačkoli je to...
Ester 6:9...koni proveden po náměstí a se před ním volá: ‚Takto se děje tomu, koho chce král vyznamenat!'" "Rychle...
Ester 6:11... provezl ho po náměstí a volal před ním: "Takto se děje tomu, koho chce král vyznamenat." Mordechaj...
Job 8:13...usychá. Tak se povede těm, kdo na Boha nemyslítakto se vytratí doufání bezbožných. Chatrnou mají naději,...
Job 14:19...voda omílá kamení, jako příval půdu odplavítakto ty bereš člověku naději! Když ho napadneš, navždy...
Job 22:21...oheň spolykal!' Poddej se Bohu a najdeš klidtakto ti vzejde blahobyt. Z jeho úst přijmi učení, vezmi si...
Job 36:31...hlubiny! Takovým způsobem spravuje národytakto jim opatřuje pokrm v hojnosti. Ve svých dlaních svírá...
Žalmy 15:5...úroky a proti nevinnému se nedá podplatit. Kdo takto jedná, nikdy nezakolísá. Zlatý zpěv Davidův. Bože,...
Žalmy 41:12...nade mnou, dej, abych vstal a dal jim odplatuTakto poznávám, že máš rád, když můj protivník nade mnou...
Žalmy 49:14...lidé nezůstanou, tak jako zvířata musí zahynoutTakto dopadnou, kdo jsou si sebou jistí, i ti, kdo obdivují...
Žalmy 50:16... a ty oslavíš!" Darebáka však Bůh takto osloví: "K čemu odříkáváš moje zákony, mou smlouvu do...
Žalmy 73:12...něco ? snad Nejvyšší o něčem ponětí?" Nužetakto se mají ničemní - ve stálém pohodlí kupí bohatství!...
Žalmy 78:54...neděsili, nad jejich nepřáteli se vody zavřelyTakto je dovedl ke své svaté zemi, k hoře, již dobyl...
Žalmy 83:16...vypaluje lesy, jako když plamen hory sežehnetakto je stíhej svojí bouří, je vyděsí tvá vichřice!...
Žalmy 106:39...- tou krví byla poskvrněna zem! Svými skutky takto pošpinili se, a svými činy smilnili. Hospodin...
Žalmy 109:20...zahalí jako plášť, ho vždy obepíná jako pásTakto Hospodin ztrestá žalobce, ty, kteří o mně mluví...
Žalmy 109:27... Hospodine, můj Bože, ve svojí lásce zachraň Takto poznají, že je to ruka tvá a že ty, Hospodine, jsi...
Přísloví 9:11...k Hospodinu, v poznání Svatého je rozumnostTakto se tvé dny rozmnoží, léta života ti přibudou. Jsi-li...
Přísloví 31:28... Její synové vstoje dobrořečí, její manžel ji takto velebí: "Je mnoho znamenitých žen, ty ale všechny...
Izaiáš 10:7...pošlapali jak bahno v ulicích. Asyrský král však takto nepřemýšlí, jiné záměry nosí na srdci - myslí jen na...
Izaiáš 14:10...krále národů. Ti všichni hlasem jediným  takto osloví: "Tak i ty jsi pozbyl sil - jsi na tom...
Izaiáš 23:8...jež jeho nohy zavedly osídlit dálné krajiny? Kdo takto rozhodl o Týru, jenž uděloval vládcům korunu, jehož...
Izaiáš 47:15...řeřavé, žádný oheň, u něhož by se dalo posedětTakto ti prospějí ti tvoji kupčíci, s nimiž ses zabývala od...
Izaiáš 49:5...nazpět Jákoba, aby se Izrael k němu shromáždil (takto jsem poctěn před Hospodinovýma očima, neboť můj Bůh...
Izaiáš 63:14...údolí, tak je Hospodinův Duch vedl k odpočinutíTakto jsi doprovázel svůj lid, abys své jméno proslavil....
Jeremiáš 3:5...hněvat věčně? Zůstaneš navždy rozzloben?' Takto mluvíš, a přitom hle - pácháš zlo, jak jen dovedeš!"...
Jeremiáš 28:11...promluvil: "Tak praví Hospodin: ‚Do dvou let takto zlámu jho babylonského krále Nabukadnezara na šíji...
Jeremiáš 33:16...Juda zachráněn a Jeruzalém bude žít v bezpečí. A takto jej budou nazývat: HOSPODIN - NAŠE SPRAVEDLNOST. Tak...
Jeremiáš 37:7... který vás za mnou poslal s dotazy, odpovězte takto - Hle, faraonovo vojsko, které vám vytáhlo na pomoc,...
Jeremiáš 38:28...byl Jeruzalém dobyt. K dobytí Jeruzaléma došlo takto: V desátém měsíci devátého roku vlády judského krále...
Jeremiáš 44:20...tedy všemu lidu, všem mužům i ženám, kteří mu takto odmlouvali, řekl: "A co ty kadidlové oběti, které...
Jeremiáš 51:64...kámen a hoď ji doprostřed Eufratu. Potom řekni: ‚Takto se ponoří Babylon a se nikdy nezvedne z toho...
Jeremiáš 52:27...je tam v Rible v chamátské zemi nechal popravitTakto byl Juda vyhnán ze své vlasti. Toto je množství lidu,...
Pláč 2:20...dlaně! Pohleď, Hospodine, jen pohlédni, koho jsi takto ranil! To mají ženy jíst své děti, své miláčky, jež...
Ezechiel 1:10... cestou se neotáčely. Jejich tváře vypadaly takto: Každá z čtveřice měla zepředu tvář lidskou,...
Ezechiel 21:22... sekej zleva, kamkoli se podíváš. sám budu takto tleskat do dlaní, než se můj hněv utiší! To říkám ...
Ezechiel 31:5...jeho kořenů dál k ostatním stromům v okolíTakto se tyčil do výšky nad všechny stromy v okolí. Měl...
Ezechiel 31:14...zvěř. To proto, aby se žádné stromy u vody takto netyčily do výšky, aby svou špicí nesahaly k oblakům...
Ezechiel 33:10... Synu člověčí, řekni domu Izraele - Mluvíte takto: ‚Naše přestupky a hříchy na nás doléhají a skomíráme...
Ezechiel 43:26...býk a beran, oba bez vady. Po sedm dní se takto budou konat smírčí obřady za oltář, aby byl očištěn a...
Ezechiel 44:25...a kvůli bratrovi nebo neprovdané sestře se smějí takto poskvrnit. se očistí, odpočítá se mu ještě sedm...
Daniel 1:5...a vína z královského stolu. Tři roky měli být takto vychováváni a po jejich uplynutí měli vstoupit do...
Daniel 2:15...a uvážlivě. Oslovil králova zmocněnce Ariocha takto: "Čím to, že král vydal tak přísný rozkaz?" A když mu...
Daniel 2:25...vyložím." Arioch vzal Daniela rychle ke králitakto ho ohlásil: "Našel jsem mezi judskými vyhnanci muže,...
Daniel 5:25...onu ruku, která napsala ten nápis. Ten nápis zní takto: MENE MENE TEKEL UFARSIN. Smysl těch slov je...
Ozeáš 6:9...šlépějí. Jako loupežníci číhající na liditakto se tlupy kněží spolčují, aby na cestě do Šechemu...
Zachariáš 7:9...dostal slovo Hospodinovo: "Takto promlouval Hospodin zástupů: ‚Prosazujte opravdové...
Matouš 1:18...po Krista. Narození Ježíše Krista se událo takto: Jeho matka Marie byla zasnoubena Josefovi, ale...
Matouš 3:15...za mnou?" "Nebraň tomu," odpověděl mu Ježíš. "Takto máme naplnit veškerou spravedlnost." A tak mu...
Matouš 5:12... protože vaše odplata v nebesích je velikáTakto totiž pronásledovali proroky, kteří byli před vámi....
Matouš 6:9...předtím, než ho poprosíte. Proto se modlete takto: Otče náš, který jsi v nebesích, se posvětí tvé...
Matouš 6:30...oblečen jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh takto obléká polní trávu, která dnes je a zítra bude hozena...
Matouš 9:18...měchů, a tak se obojí zachová." Zatímco k nim takto mluvil, náhle k němu přistoupil představený synagogy...
Matouš 9:35...ale říkali: "Vymítá démony knížetem démonů." Takto Ježíš obcházel všechna města a vesnice, vyučoval v...
Matouš 20:16...Anebo snad kvůli štědrosti trpíš závistí?' Takto budou poslední první a první poslední." Cestou vzhůru...
Lukáš 1:25...počala, ale pět měsíců to tajila. Říkala si: "Takto se ke mně zachoval Hospodin - přišel čas, kdy na ...
Lukáš 2:13...se hned objevilo množství nebeských zástupů takto chválících Boha: "Sláva na výsostech Bohu a na zemi...
Lukáš 3:18...obilnice, ale plevy spálí neuhasitelným ohněm." Takto i mnoha jinými slovy napomínal lid a ohlašoval...
Lukáš 8:26... že přikazuje i větru a vodám a poslouchají ho?" Takto se přeplavili do gerasenského kraje, který leží...
Lukáš 12:28...slávě nebyl oblečen jako jedna z nich. Když Bůh takto obléká trávu, která je dnes na louce a zítra bude...
Lukáš 18:11...a druhý výběrčí daní. Farizeus se postaviltakto se sám pro sebe modlil: ‚Bože, děkuji ti, že nejsem...
Lukáš 21:37... co přijde, a mohli stanout před Synem člověka." Takto ve dne učíval v chrámě, ale večer odcházel a nocoval...
Jan 21:1...učedníkům u Tiberiadského jezera. Stalo se to takto: Šimon Petr, Tomáš zvaný Dvojče, Natanael z Kány...
Skutky 4:1... kdo se odvrátí od svých špatností." A když takto mluvili k lidu, přišli na kněží s velitelem...
Skutky 12:5...chtěl předvést k veřejnému slyšení. Petr byl takto hlídán ve vězení, ale církev se za něj vroucně...
Skutky 13:34...z mrtvých, aby nikdy nepodlehl zkáze, řekl takto: ‚Dám vám svatá zaslíbení učiněná Davidovi.' Proto na...
Skutky 21:11...praví Duch svatý: Muže, jemuž patří tento pástakto spoutají židovští vůdci v Jeruzalémě a vydají ho do...
Skutky 22:23..."Pryč s ním ze světa! Nemá právo žít!" Když takto křičeli, rvali si pláště a házeli do vzduchu prach,...
Římanům 2:16...myšlenky je někdy obviňují a jindy obhajujíTakto bude podle mého evangelia v onen den Bůh soudit...
Římanům 3:8...dobro." Někteří pomlouvači o nás tvrdí, že právě takto mluvíme, ale čeká je spravedlivý trest. Nuže, jsme na...
Římanům 10:5... kdo věří. O spravedlnosti ze Zákona píše Mojžíš takto: "Člověk, který ty věci plní, z nich bude žít."...
Římanům 10:6...z nich bude žít." Spravedlnost z víry však mluví takto: "Neříkej si v srdci: Kdo vystoupí do nebe?" (totiž...
Římanům 14:18...spravedlnost, pokoj a radost v Duchu svatém. Kdo takto slouží Kristu, je milý Bohu a uznávaný lidmi....
1. Korintským 8:12...sourozenec, za kterého zemřel Kristus! Když takto zraňujete choulostivé svědomí svých sourozenců,...
1. Korintským 9:26... který zvadne, my ale pro ten, který nezvadneTakto tedy běžím, ne jako bych neměl cíl; takto bojuji, ne...
Galatským 4:3... Dokud jsme byli nedospělí, byli jsme i my takto zotročeni principy tohoto světa. Když se však čas...
Efeským 2:15...dvou stvořil sám v sobě jednoho nového člověkaTakto nám přinesl pokoj. V jednom těle usmířil oba tábory s...
Filipským 1:7...dovede do konce v den Krista Ježíše. Právem takto smýšlím o vás všech, protože nosíte v srdci; vy...
Filipským 4:1...toužím, bratři moji! Jste mou radostí a korunouTakto tedy stůjte v Pánu, milovaní. Prosím Evodii a prosím...
Koloským 3:7...hněv. I vy jste se tak dříve chovali; kdysi jste takto žili. Teď ale to všechno - zuřivost, hněv, zášť,...
Titus 3:7...Spasitele Ježíše Krista. Jeho milostí jsme takto ospravedlněni, abychom se stali dědici věčného života...
Židům 4:4... Písmo přece na jednom místě mluví o sedmém dni takto: "Sedmého dne Bůh odpočinul ode všech svých skutků,"...
Židům 6:9...- nakonec ji čeká spálení. Milovaní, přestože takto mluvíme, jsme si o vás jisti něčím lepším - tím, co...
Židům 9:23...očišťuje krví a bez prolití krve není odpuštěníTakto bylo potřeba očišťovat obrazy nebeských věcí; samy...
Židům 10:33... jindy jste se sami postavili za ty, s nimiž se takto zacházelo. Poznali jste utrpení vězňů a s radostí...
Židům 11:14...že jsou na zemi cizinci a přistěhovalci. Ti, kdo takto mluví, dávají najevo, že touží po vlasti. Kdyby měli...
2. Petr 1:4... který nás povolal ve své slávě a ušlechtilostiTakto nám byla darována vzácná a veliká zaslíbení, abyste...
2. Petr 1:11... protože když to budete dělat, nikdy nepadneteTakto se vám dokořán otevře přístup do věčného království...
2. Petr 3:11...svými skutky bude odhalena. Má-li být všechno takto zničeno, jak svatě a zbožně tedy musíte žít vy, kteří...
1. Jan 3:16...a víte, že žádný vrah v sobě nemá věčný životTakto jsme poznali, co je láska, že on za nás položil svůj...
1. Jan 3:19...pouhými slovy, drazí, ale opravdovými skutkyTakto poznáme, že patříme pravdě, a ujistíme své srdce před...
1. Jan 4:11...oběť za naše hříchy. Milovaní, jestliže Bůh takto miloval nás, musíme i my milovat jedni druhé. Boha...
1. Jan 4:17...Kdo přebývá v lásce, přebývá v Bohu a Bůh v němTakto láska mezi námi došla naplnění, takže smíme mít...
Zjevení 11:5...nepřátele. Kdyby jim chtěl někdo ublížit, musí takto zahynout. Ti dva mají moc zavřít nebe, aby za dnů...
Zjevení 17:6...VELIKÝ BABYLON, MATKA NEVĚSTEK A OHAVNOSTÍ ZEMĚTakto jsem viděl tu ženu opilou krví svatých a krví...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |