Také

Hledám varianty 'také' [ také ]. Nalezeno 818 veršù.
Genesis 1:22..."Ploďte a množte se a naplňte vody v moříchtaké ptáci se rozmnožují na zemi." Byl večer a bylo ráno...
Genesis 1:29...i nad každým živočichem lezoucím po zemi." Bůh také řekl: "Hle, dal jsem vám všechny byliny vydávající...
Genesis 1:30...ovoce vydávající semeno. To vám bude za pokrmTaké veškeré polní zvěři, všem nebeským ptákům i všemu, co...
Genesis 2:18... kdy bys z něj jedl, jistě zemřeš." Hospodin Bůh také řekl: "Není dobré, aby člověk byl sám; opatřím mu...
Genesis 3:6...a jedla. Dala i svému muži, který byl s , a také on jedl. Tehdy se jim oběma otevřely oči a poznali, že...
Genesis 3:15...polezeš po břiše a žrát budeš prach. Rozpoutám také nepřátelství mezi tebou a ženou i mezi tvým a jejím...
Genesis 3:22...Nyní se tedy postarám, aby nevztáhl ruku, nevzal také ze stromu života a nežil navěky." Proto Hospodin Bůh...
Genesis 4:2..."Získala jsem od Hospodina muže!" Porodila také Ábela, jeho bratra. Ábel se pak stal pastýřem ovcí,...
Genesis 4:22...otcem všech, kdo hrají na citery a píšťaly. Cila také porodila, a to Tubal-kaina, mistra všech kovářů bronzu...
Genesis 4:26...potomka náhradou za Ábela, kterého zabil Kain." Také Setovi se pak narodil syn a dostal jméno Enoš, Člověk....
Genesis 6:4...trvá jen sto dvacet let." (V oněch dnech, a také později, se na zemi vyskytovali zrůdní obři. Boží...
Genesis 6:16...a o loket výše ji zastřešíš; do boku archy také vsadíš dveře. Uděláš v spodní, druhé a třetí patro....
Genesis 7:3...zvířat však jen po páru, samce a samiciTaké z nebeského ptactva vezmeš po sedmi párech, vždy samce...
Genesis 9:26... je pro své bratry otrokem všech otroků!" Řekl také: "Požehnán buď Hospodin, Bůh Semův, jemuž bude Kanaán...
Genesis 10:8...a Sabteka. Synové Raemovi: Šeba a Dedan. Habeš také zplodil Nimroda, jenž se stal prvním bojovníkem na...
Genesis 10:21...Heberových synů, bratru staršího Jáfeta, se také rodili potomci. Semovi synové jsou: Elam, Ašur,...
Genesis 13:5...postavil. Tam Abram vzýval Hospodinovo jménoTaké Lot, který šel s Abramem, měl brav, skot a stany. Země...
Genesis 14:7...je Kádeš) a udeřili na celý kraj Amalekovcůtaké na Emorejce bydlící v Chasason-tamaru. Králové Sodomy,...
Genesis 14:12...i všechny jejich potraviny a odtáhli. Vzali také Abramova synovce Lota (neboť bydlel v Sodomě) i jeho...
Genesis 14:16...Přivedl i svého příbuzného Lota a jeho majetektaké ženy a lid. Když se pak vracel od porážky...
Genesis 15:7...a ten mu to počítal za spravedlnost. Řekl mu také: " jsem Hospodin, jenž vyvedl z chaldejského Uru,...
Genesis 15:9...jalovici, tříletou kozu, tříletého beranataké hrdličku a holoubě." Abram mu všechna ta zvířata...
Genesis 15:14...zotročeni a utiskováni po čtyři sta let. však také budu soudit národ, jemuž budou otročit, a tak odtud...
Genesis 18:23...blíž a řekl: "Cožpak smeteš s ničemným také spravedlivého? Možná, že je v tom městě padesát...
Genesis 18:24...je v tom městě padesát spravedlivých. Smeteš je také? Neušetříš to místo kvůli padesáti spravedlivým, kteří...
Genesis 18:25...věc bys nikdy neudělal - usmrtit s ničemným také spravedlivého! Tak by byl spravedlivý jako ničemný -...
Genesis 18:33... Tak dokončil rozmluvu s Abrahamem a odešelTaké Abraham se vrátil domů. Večer dorazili ti dva andělé...
Genesis 19:16..." Když však otálel, vzali ho ti muži za rukutaké jeho ženu i obě dcery, neboť se nad ním Hospodin...
Genesis 19:34...v noci jsem spala se svým otcem. Opijme ho vínem také dnešní noc. Potom jdi a spi s ním, abychom zachovaly...
Genesis 20:6...jsi to udělal s poctivým úmyslem. Proto jsem  také zadržel, abys proti mně nezhřešil, a nedovolil jsem ti...
Genesis 21:7... kdo o tom uslyší, se budou smát se mnou." Řekla také: "Kdo by byl Abrahamovi řekl, že Sára bude kojit děti?...
Genesis 22:20... Po nějaké době bylo Abrahamovi oznámeno: "Hletaké Milka porodila syny tvému bratru Náchorovi: svého...
Genesis 22:24...synů porodila Abrahamovu bratru Náchorovi MilkaTaké jeho družka jménem Reuma rodila děti: Tebacha, Gachama...
Genesis 24:19...a dala mu napít. Potom mu řekla: "Načerpám vodu také pro tvé velbloudy, se pořádně napijí." Rychle...
Genesis 24:49...a věrně, sdělte mi to; a pokud ne, sdělte mi to také, se mohu rozhodnout, kam se vydat dál." Lában a...
Genesis 24:53...stříbrné a zlaté šperky a šaty a dal je RebeceTaké jejímu bratrovi a její matce dal vzácné dary. A tak...
Genesis 24:60..."Sestro naše, staň se matkou nesčíslných tisícůTaké tvé símě vládne branami svých nepřátel." Rebeka a...
Genesis 24:64...oči a hle, uviděl přicházet velbloudy. Rebeka také pozvedla oči, a když uviděla Izáka, sesedla z...
Genesis 27:25..." A tak mu podal pokrm a on jedl; přinesl mu také víno a on pil. Potom ho jeho otec Izák vyzval: "Pojď...
Genesis 27:31...otce Izáka, vrátil se jeho bratr Ezau z lovuTaké on připravil pochoutku a přinesl ji svému otci se...
Genesis 27:34...hořkostí žádal otce: "Požehnej mně! Mně také, otče můj!" Ten však odpověděl: "Tvůj bratr přišel se...
Genesis 27:38...máš jen jedno požehnání, otče? Požehnej mně! Mně také, otče!" A Ezau se hlasitě rozplakal. Jeho otec Izák mu...
Genesis 28:8...svého otce a matku a odešel do Padan-aramu. Ezau také viděl, že jeho otec nelibě snáší kanaánské dcery, a...
Genesis 29:29...a Lában mu pak dal za ženu svoji dceru Ráchel. (Také Lában daroval děvečku - svou otrokyni Bilhu.) Jákob...
Genesis 30:30...Hospodin požehnal. Kdy se budu moci starat také o svůj vlastní dům?" Lában řekl: "Co ti mám dát?"...
Genesis 31:49...proto dostala jméno Gal-ed, Mohyla svědectví, a také Micpa, Stráž, neboť řekl: " se rozejdeme, ...
Genesis 32:2...a požehnal jim. Potom odešel a vrátil se domůTaké Jákob odešel svou cestou a vtom se s ním setkali Boží...
Genesis 32:20...dar mému pánu Ezauovi a hle, sám jde za námi.'" Také druhému, třetímu i všem ostatním, kteří hnali ta stáda...
Genesis 33:7...svými dětmi a poklonily se. Potom se přiblížila také Léa se svými dětmi a poklonily se. Nakonec se...
Genesis 34:26...a pobili všechny, kdo byli mužského pohlavíTaké Chamora a jeho syna Šechema zabili ostřím meče. Vzali...
Genesis 36:12... Sefo, Gatam a Kenaz. (Ezauův syn Elifaz měl také družku Timnu, která Elifazovi porodila Amaleka.) To...
Genesis 42:25...z nich do pytle vrátí jeho stříbro a dají jim také jídlo na cestu. Tak se k nim zachoval. Naložili tedy...
Genesis 43:11...balzámu, něco medu, vonné pryskyřice a myrhytaké pistácie a mandle. Vezměte s sebou dvojnásob stříbra,...
Genesis 43:15... o přijdu!" Vzali tedy s sebou kromě daru také dvojnásob stříbra a Benjamína. Vstali, odešli do...
Genesis 44:29...jsem a víckrát jsem ho nespatřil. Vezmete-li mi také tohoto a přihodí-li se mu něco zlého, přivedete ...
Genesis 45:22...pokynu dal povozy a jídlo na cestu. Všem jim dal také sváteční pláště, ale Benjamínovi dal tři sta šekelů...
Genesis 46:7...potomstvo. Jeho synové i vnukové přišli s nímtaké jeho dcery a vnučky. Přivedl s sebou do Egypta veškeré...
Genesis 46:17...Synové Ašerovi: Jimna, Jišva, Jišvi, Beria. Měli také sestru Serach a Beria měl syny Chebera a Malkiela. To...
Genesis 47:18...před svým pánem skrývat, že peníze došlyTaké stáda dobytka patří našemu pánu. Jak pán vidí,...
Genesis 50:8...dvořané i všichni egyptští hodnostáři. Šla také celá Josefova rodina, jeho bratři a rodina jeho otce -...
Exodus 1:6...osob. Josef byl v Egyptě. Josef pak zemřeltaké všichni jeho bratři a celé to pokolení. Synové Izraele...
Exodus 2:11...svým bratrům a viděl jejich těžkou dřinu. Viděl také, jak jeden Egypťan bije jednoho Hebreje, jednoho z...
Exodus 2:19...Egypťan nás ochránil před pastýři," odpověděly. "Také nám ochotně načerpal vodu a napojil ovce!" "A kde je?"...
Exodus 3:9... nářek synů Izraele dolehl ke mně; viděl jsem také útisk, jakým je Egypťané utiskují. Nyní tedy pojď,...
Exodus 4:20...a vydal se zpátky do Egypta. Mojžíš s sebou vzal také Boží hůl. Hospodin totiž Mojžíšovi řekl: " se vrátíš...
Exodus 8:14...prach v celé egyptské zemi se proměnil v komáryTaké věštci se pokoušeli svými kouzly vyvést z prachu...
Exodus 9:25...vše, co bylo na poli - jak lidi, tak dobytekTaké všechny polní rostliny to krupobití potlouklo a...
Exodus 10:14...spousta, že tolik kobylek ještě nikdy nebylotaké nikdy nebude. Pokryly každý kousek země, se jimi...
Exodus 12:38...bylo asi 600 000, kromě žen a dětí. Vyšlo s nimi také množství přimíšeného lidu a obrovské stádo bravu i...
Exodus 18:12...zápalnou oběť a připravil obětní hody. Přišel také Áron a všichni izraelští stařešinové a hodovali s...
Exodus 18:21...jim, kudy mají jít a co mají dělat. Vyhlédni si také ze všeho lidu schopné a bohabojné muže, věrné muže,...
Exodus 18:23... budeš moci obstát, ti Bůh další příkazyTaké všechen tento lid dojde na své místo v pokoji." Mojžíš...
Exodus 19:22...Hospodinu, aby ho spatřili. Mnoho by jich padloTaké kněží, kteří přistupují k Hospodinu, se posvětí,...
Exodus 20:26...kamenů; dotkneš-li se jej dlátem, znesvětíš jejTaké nebudeš k mému oltáři vystupovat po stupních, aby se...
Exodus 21:35...živého býka a peníze za něj si rozdělí napůltaké o mrtvé zvíře se rozdělí napůl. Pokud se však vědělo,...
Exodus 23:28...obrátím před tebou na útěk. Pošlu před tebou také sršně, aby před tebou vyhnali Hivejce, Kananejce i...
Exodus 24:2...přistoupí jen Mojžíš, oni se nepřibližujíTaké lid nevystupuje spolu s ním." Když pak Mojžíš...
Exodus 24:7...misek a tou polovinou krve pokropil oltář. Vzal také Knihu smlouvy a předčítal ji lidu. Ten řekl: "Budeme...
Exodus 25:6... odolné usně, akáciové dřevo, olej na svícenítaké balzámy na olej pomazání a na vonné kadidlo, onyxové...
Exodus 25:17...pak vložíš Svědectví, které ti dám. Vyrobíš k  také příkrov z čistého zlata, totiž slitovnici: bude dva a...
Exodus 25:18...dlouhá a jeden a půl lokte široká. Vytvoříš také dva cheruby. Zhotovíš je z tepaného zlata na obou...
Exodus 25:23... co ti přikážu ohledně synů Izraele." "Vyrobíš také stůl z akáciového dřeva: bude dva lokte dlouhý, jeden...
Exodus 25:25...obvodu uděláš zlatý věnec. Uděláš po jeho obvodu také na dlaň širokou obrubu a kolem další zlatý věnec....
Exodus 25:26...a kolem další zlatý věnec. Zhotovíš k němu také čtyři zlaté kruhy, které připevníš ke čtyřem rohům u...
Exodus 25:29...na nich se bude stůl nosit. Vyrobíš k němu také mísy, pohárky, konvice a číše na úlitby; uděláš je z...
Exodus 25:33...pohárky s pupenem a květem, na dalším prutu také tři a tak to bude na všech šesti prutech vycházejících...
Exodus 25:37...z jednoho kusu čistého zlata. Zhotovíš k němu také sedm kahanů. Kahany se nasadí tak, aby vrhaly světlo...
Exodus 25:38...dopředu. Ke svícnu zhotovíš z čistého zlata také kleště a pánvice na oharky. Svícen bude spolu se vším...
Exodus 26:6...kusu; ta poutka leží naproti sobě. Vyrob také padesát zlatých spon, kterými ty pruhy spojíš k sobě....
Exodus 26:11...podél krajní houně druhého spojeného kusu. Vyrob také padesát bronzových spon. Ty spony provlékneš poutky, a...
Exodus 26:20...jednoho rámu a stejně tak pod každý další rámTaké pro druhý bok Příbytku, pro severní stranu, vyrobíš...
Exodus 26:23...stranu Příbytku pak vyrobíš šest rámů. Vyrobíš také dva zvláštní rámy pro oba rohy u zadní stěny Příbytku....
Exodus 26:29...k nim zlaté prstence jako úchyty pro svlakyTaké svlaky obložíš zlatem. Pak vztyčíš Příbytek podle...
Exodus 26:31...vzoru, který ti byl ukázán na hoře. Vyrobíš také oponu z modré, purpurové a šarlatové látky a ze...
Exodus 27:1...a uliješ pro pět bronzových patek." "Vyrobíš také čtvercový oltář z akáciového dřeva. pět loket na...
Exodus 27:4...jeho náčiní vyrobíš z bronzu. Zhotovíš k němu také mřížový rošt z bronzu a na jeho čtyři konce připevníš...
Exodus 27:6...byla v polovině výšky oltáře. K oltáři zhotovíš také tyče z akáciového dřeva a obložíš je bronzem. Tyče se...
Exodus 28:13...na obou svých ramenou jako připomínku. Vyrobíš také zlaté obroučky a dva řetízky z čistého zlata; uděláš...
Exodus 28:26...zepředu k ramenním dílům efodu. Vyrobíš také dva zlaté kroužky, které připevníš ke dvěma dolním...
Exodus 28:36... budou znít zvonky, a tak nezemře. Vyrobíš také štítek z čistého zlata a jako na pečeť na něj vyryješ:...
Exodus 28:40... zhotovíš kmentový turban a vyšívanou šerpuTaké Áronovým synům uděláš suknice, šerpy a pokrývky hlavy;...
Exodus 28:42... aby mi konali kněžskou službu. Uděláš jim také plátěné spodky, aby zakrývaly jejich nahotu: budou jim...
Exodus 29:40...druhého za soumraku. S prvním beránkem obětuješ také desetinu efy jemné mouky zadělané čtvrtkou hinu...
Exodus 29:44...mou slávou. Posvětím Stan setkávání i oltářtaké Árona a jeho syny posvětím, aby mi konali kněžskou...
Exodus 30:1... jejich Bůh." "Z akáciového dřeva zhotovíš také oltář k pálení kadidla. je čtvercový, loket na...
Exodus 30:28...pro zápalné oběti s veškerým jeho náčinímtaké umyvadlo s podstavcem. Tak je posvětíš a budou...
Exodus 30:30... Cokoli se jich dotkne, bude svaté. Pomažeš také Árona s jeho syny a posvětíš je, aby mi konali...
Exodus 31:6...a ovládal každé řemeslo. Hle, přidal jsem mu také Oholiaba, syna Achisamachova z pokolení Dan. A každého...
Exodus 35:8... odolné usně, akáciové dřevo, olej na svícenítaké balzámy na olej pomazání a na vonné kadidlo, onyxové...
Exodus 35:24... přinášel tento příspěvek Hospodinu. Přinášel také každý, kdo měl u sebe akáciové dřevo k jakémukoli dílu...
Exodus 35:26...a kment. Všechny ženy, které cítily nutkánítaké zručně spřádaly kozí srst. Předáci obce přinášeli...
Exodus 35:28...a další drahokamy k posázení efodu a náprsníkutaké balzám a olej na svícení i na přípravu oleje pomazání...
Exodus 35:34...dřevo a ovládal každé řemeslo. Dal mu také schopnost vyučovat, jemu i Oholiabovi, synu...
Exodus 36:13...kusu; poutka byla přesně proti sobě. Vyrobili také padesát zlatých spon, kterými ty pruhy spojili k sobě....
Exodus 36:18...krajní houně druhého spojeného kusu. Vyrobili také padesát bronzových spon ke spojení stanu, aby tvořil...
Exodus 36:25...jednoho rámu a stejně tak pod každý další rámTaké pro druhý bok Příbytku, pro severní stranu, vyrobili...
Exodus 36:28...stranu Příbytku pak vyrobili šest rámů. Vyrobili také dva zvláštní rámy pro oba rohy u zadní stěny Příbytku....
Exodus 36:34...k nim zlaté prstence jako úchyty pro svlakyTaké svlaky obložili zlatem. Udělali také oponu z modré,...
Exodus 36:35...pro svlaky. Také svlaky obložili zlatem. Udělali také oponu z modré, purpurové a šarlatové látky a ze...
Exodus 37:6...bocích truhly, aby se truhla dala nosit. Vyrobil také příkrov z čistého zlata, totiž slitovnici: byla dva a...
Exodus 37:7...dlouhá a jeden a půl lokte široká. Vytvořil také dva cheruby. Zhotovil je z tepaného zlata na obou...
Exodus 37:10...a tvářemi se skláněli nad slitovnici. Vyrobil také stůl z akáciového dřeva: byl dva lokte dlouhý, jeden...
Exodus 37:12...obvodu udělal zlatý věnec. Udělal po jeho obvodu také na dlaň širokou obrubu a kolem další zlatý věnec....
Exodus 37:13...obrubu a kolem další zlatý věnec. Ulil k němu také čtyři zlaté kruhy, které připevnil ke čtyřem rohům u...
Exodus 37:17...konvice na úlitby, a to z čistého zlata. Vyrobil také svícen z čistého zlata. Svícen měl tepanou patu i dřík...
Exodus 37:19...pohárky s pupenem a květem, na dalším prutu také tři a tak to bylo na všech šesti prutech vycházejících...
Exodus 37:23...zlata. Ke svícnu zhotovil z čistého zlata také sedm kahanů, kleště a pánvice na oharky. Svícen spolu...
Exodus 37:25...vyrobil z talentu čistého zlata. Zhotovil také kadidlový oltář z akáciového dřeva. Byl čtvercový,...
Exodus 38:1...z vonných látek. Z akáciového dřeva zhotovil také čtvercový oltář pro zápalné oběti. Měl pět loket na...
Exodus 38:4...jeho náčiní vyrobil z bronzu. K oltáři zhotovil také mřížový rošt z bronzu a připevnil jej zespodu pod...
Exodus 38:9...služby u vchodu do Stanu setkávání. Postavil také nádvoří. Na pravé, jižní straně nádvoří byly zástěny...
Exodus 39:1...roucha pro službu ve svatyni. Připravili také svatá roucha pro Árona, jak Hospodin přikázal...
Exodus 39:16...na způsob šňůrek, z čistého zlata. Vyrobili také dvě zlaté obroučky a dva zlaté kroužky. Ty dva kroužky...
Exodus 39:19...zepředu k ramenním dílům efodu. Vyrobili také dva zlaté kroužky, které připevnili ke dvěma dolním...
Exodus 39:22...přikázal Mojžíšovi. K efodu byl zhotoven také plášť celý utkaný z modré látky. Uprostřed něj byl...
Exodus 39:30...látky, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Vyrobili také štítek z čistého zlata, totiž korunu svatosti, a jako...
Exodus 40:10...vybavením posvětíš, a bude svatý. Pomažeš také oltář pro zápalné oběti a veškeré jeho náčiní. Tak...
Exodus 40:14...posvětíš, aby mi konal kněžskou službu. Přivedeš také jeho syny, oblékneš jim suknice a pomažeš je, jako jsi...
Exodus 40:26...přikázal. Před oponu ve Stanu setkávání postavil také zlatý oltář a zapálil na něm vonné kadidlo, jak mu...
Leviticus 1:16...krev bude vymáčknuta na stěnu oltáře. Odejme mu také vole i s obsahem a odhodí je poblíž oltáře východním...
Leviticus 4:18...před Hospodinem, před oponou. Trochou krve také potře rohy oltáře, který stojí před Hospodinem ve...
Leviticus 5:2...ke svědectví, neoznámil to. Takový ponese vinuTaké když se někdo dotkne něčeho nečistého, jako je...
Leviticus 5:3... neúmyslně se znečistil, a tak se provinilTaké když se dotkne lidské nečistoty - jakékoli nečistoty...
Leviticus 5:4...- a teprve pak si to uvědomí, provinil seTaké když nerozvážně pronese přísahu, zlou či dobrou - ...
Leviticus 7:13...obětí díkůvzdání přinese darem kromě bochánků také kvašený chléb. Z každého z těchto darů pak poskytne...
Leviticus 8:12...podstavcem, aby je posvětil. Část oleje pomazání také vylil na Áronovu hlavu a pomazal ho, aby ho posvětil....
Leviticus 8:16...posvětil ke konání obřadů smíření. Mojžíš vzal také všechen tuk, který byl kolem vnitřností, jaterní lalok...
Leviticus 8:29... byla to ohnivá oběť Hospodinu. Mojžíš vzal také hrudí a zvedáním je nabídl Hospodinu. To byl Mojžíšův...
Leviticus 9:4...a beránka k zápalné oběti (oba roční, bez vady), také býka a berana k pokojné oběti, aby byli obětováni před...
Leviticus 9:7...tak za sebe i za lid obřad smíření. Obětuj také dar lidu a vykonej za obřad smíření, jak přikázal...
Leviticus 9:16...za hřích tak jako předešlou oběť. Nechal přinést také zápalnou oběť a obětoval ji podle pravidel. Pak nechal...
Leviticus 10:14...tebe i pro tvé syny. Tak mi to bylo přikázánoTaké hrudí pozvedání i kýtu odevzdání budete jíst na čistém...
Leviticus 11:19... pelikán, sup, čáp, různé druhy volavektaké dudek a netopýr. Všechen křídlatý hmyz lezoucí po...
Leviticus 11:34...do styku s vodou z nádoby, bude nečistýTaké každý nápoj v jakékoli takové nádobě bude nečistý....
Leviticus 11:40... vypere svůj oděv a bude nečistý do večeraTaké ten, kdo by tu zdechlinu nesl, vypere svůj oděv a bude...
Leviticus 14:15...ucha, palec pravé ruky a palec pravé nohy. Vezme také trochu oleje z mírky, odlije si do levé dlaně,...
Leviticus 14:22...oběť, jednu mírku oleje a podle svých možností také dvě hrdličky nebo dvě holoubata: jedno k oběti za...
Leviticus 14:42...městem. Vyňaté kameny nahradí jinými; vezme se také jiná hlína a dům se znovu vymaže. Vrátí-li se však...
Leviticus 14:47... Kdo by v tom domě spal, vypere svůj oděvtaké ten, kdo by v tom domě jedl, vypere svůj oděv. Pokud...
Leviticus 15:24...se ocitlo na něm, bude nečistý po sedm dníTaké každé lůžko, na němž by ležel, bude nečisté. Trpí-li...
Leviticus 16:6...hřích a jednoho berana k zápalné oběti. Přivede také svého býka k oběti za hřích, aby jím vykonal obřad...
Leviticus 16:14...zakryje oblak z kadidla, aby nezemřel. Vezme také trochu krve z toho býka a stříkne prstem na východní...
Leviticus 16:28...kůže, maso a výkaly tam budou spáleny na ohniTaké ten, kdo je spálil, si vypere oděv a omyje si tělo...
Leviticus 16:33...i Stan setkávání, očistí oltář i kněží, očistí také všechen shromážděný lid. Toto se vám stane věčným...
Leviticus 21:3...jen kvůli matce, otci, synu, dceři a bratrutaké kvůli své vlastní sestře, panně, která neměla muže....
Leviticus 24:5...pečuje o kahany na svícnu z čistého zlata. Vezmi také jemnou mouku a upeč z dvanáct bochánků, každý ze...
Leviticus 25:7... tvůj nádeník i tvůj host, kteří jsou s tebouTaké tvůj dobytek a zvěř ve tvé zemi budou jíst její úrodu....
Leviticus 25:45...koupit otroka i děvečku. Smíte si je koupit také z potomků přistěhovalců, kteří u vás pobývají, i z...
Numeri 3:8...povinnost celé obce vůči Stanu setkávání. Budou také pečovat o veškeré náčiní Stanu setkávání a službou při...
Numeri 4:11...do pokrývky z odolných usní a položí na nosítkaTaké na zlatý oltář prostřou přehoz z modré látky, přikryjí...
Numeri 4:22...promluvil k Mojžíšovi: "Sečti také Geršonovy syny podle jejich otcovských domů a rodů....
Numeri 4:42...s Áronem sečetl podle Hospodinova rozkazuTaké merarijské rody byly sečteny podle svých rodů a...
Numeri 10:10...od svých nepřátel. Na trubky budete troubit také ve dnech svých oslav, při slavnostech, při začátcích...
Numeri 12:2...si vzal: "Vzal si za ženu Kúšanku!" Říkali také: "Mluví snad Hospodin jen skrze Mojžíše? Nemluví také...
Numeri 13:23... že ji museli nést na sochoru dva muži. Vzali také granátová jablka a fíky. Podle hroznu, který tam...
Numeri 16:16...tlupa buďte zítra před Hospodinem - ty s nimitaké Áron. Každý vezměte svou kadidelnici, dejte do ...
Numeri 16:17...před Hospodina - dvě stě padesát kadidelnicTaké ty a Áron přineste svou kadidelnici." Každý tedy vzal...
Numeri 18:11...mužského pohlaví. Co je svaté, připadne toběTaké toto ti připadne: Obětní příspěvek, který synové...
Numeri 22:25...anděla, otřela se o zeď, takže otřela o zeď také Balaámovu nohu. Bil ji tedy znovu. Hospodinův anděl...
Numeri 24:18...spánky Moábovy a temeno všech synů SetovýchTaké Edom bude poražen, poražen bude Seír od svých nepřátel...
Numeri 28:15...zápalné oběti a příslušné úlitby je obětován také jeden kozel jako oběť za hřích." "Čtrnáctého dne...
Numeri 28:30...každého z těch sedmi beránků po desetině. Přines také jednoho kozla, aby za vás byl vykonán obřad smíření....
Numeri 31:8... a pobili je do posledního muže. Zabili také midiánské krále: Eviho, Rekema, Cura, Chura a Rebu -...
Numeri 31:9...i jejich děti ale Izraelci zajali. Ukořistili také všechen jejich dobytek, stáda a veškeré bohatství....
Numeri 31:20...očišťovat - jak vy, tak vaši zajatci. Očistěte také všechny oděvy, všechny kožené předměty, vše vyrobené z...
Numeri 32:38... Nebó, Baal-meon (jejichž jména byla změněna) a také Sibmu. Města, která vystavěli, přejmenovali. Synové...
Numeri 32:42...a nazval je Chavot-jair, Jairovy vesniceTaké Noba vytáhl, dobyl Kenat i jeho vesnice a nazval je...
Numeri 35:2...dědičného území dají levitům města k bydlenítaké pastviny okolo těch měst dejte levitům. Ta města jim...
Deuteronomium 5:14... tvůj býk ani tvůj osel, žádné z tvých dobytčatTaké přistěhovalec ve tvých branách si odpočine spolu s...
Deuteronomium 9:22...jsem vysypal do potoka stékajícího z horyTaké v Tabeře, Masse a Kibrot-hataavě jste popouzeli...
Deuteronomium 10:1...byly ty první, a vystup ke mně na horu. Zhotov také dřevěnou truhlu. na ty desky napíšu slova, která...
Deuteronomium 12:12...syny a dcerami, se svými otroky a děvečkamitaké s levitou, který je ve tvém městě, neboť mezi vámi...
Deuteronomium 14:19... různé druhy volavek ani dudka a netopýraTaké všechna okřídlená havěť pro vás bude nečistá - nesmí...
Deuteronomium 14:29...levita (jenž u tebe nemá podíl ani dědictví) a také přistěhovalec, sirotek a vdova, kteří jsou ve tvém...
Deuteronomium 16:22...Bohu, si nezasadíš žádný strom ani posvátný kůlTaké si nevztyčíš posvátný sloup - to Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 17:17...mnoho žen, aby snad jeho srdce nezabloudiloTaké nemá příliš mnoho zlata a stříbra. dosedne na...
Deuteronomium 18:4...knězi plece, obě čelisti a žaludek. Budeš mu také dávat prvotiny ze svého obilí, vína a oleje a prvotiny...
Deuteronomium 24:3...z jeho domu vdá za jiného muže, ale ten si ji také zprotiví, napíše rozlukový list, ho do ruky a...
Deuteronomium 27:7...Hospodinu, svému Bohu, zápalné oběti. Přineseš také pokojné oběti, budeš je tam jíst a radovat se před...
Deuteronomium 32:44...všechna slova této písně lidu. Byl s ním také Hošea, syn Nunův. A když Mojžíš domluvil všechna tato...
Jozue 4:11... co přešel všechen lid, přešla před jejich zraky také Hospodinova truhla s kněžími. V čele synů Izraele...
Jozue 5:12...úrody země. Toho dne, kdy jedli z úrody zemětaké ustala mana. Synové Izraele již pak žádnou manu neměli...
Jozue 7:24...Zerachova, i to stříbro, plášť a zlatou cihlutaké jeho syny a dcery i jeho skot, osly, ovce a kozy i...
Jozue 8:24...ostřím meče, vrátil se celý Izrael do Ajetaké tam je pobili ostřím meče. Všech padlých toho dne bylo...
Jozue 9:3... aby společně bojovali proti Jozuovi a IzraeliTaké obyvatelé Gibeonu se doslechli, jak Jozue naložil s...
Jozue 9:10...zprávu o něm i o všem, co udělal v Egyptě, a také o všem, co udělal dvěma emorejským králům v Zajordání...
Jozue 9:15...a uzavřel s nimi smlouvu, že je nechá naživuTaké vůdcové obce jim to odpřisáhli. Tři dny poté, co s...
Jozue 12:3... k východnímu okraji Galilejského jezerataké k východnímu okraji Aravského (neboli Mrtvého) moře...
Jozue 12:5...celý Bášan po gešurské a maachatské pomezítaké polovinu Gileádu hraničícího se Sichonem, králem...
Jozue 13:22...které pobili v boji, synové Izraele zabili mečem také věštce Balaáma, syna Beorova. Hranici synů Rubenových...
Jozue 13:31...k Chavot-jair v Bášanu; dále polovina Gileádutaké Aštarot a Edrei, Ogova královská města v Bášanu. To...
Jozue 15:47...západ od Ekronu celé okolí Ašdodu i s osadamitaké Ašdod s jeho vesnicemi a osadami a Gaza s jejími...
Jozue 19:8... Rimon, Eter a Ašan - čtyři města s osadami, a také všechny osady okolo těchto měst po Baalat-beer a...
Jozue 19:15... dosáhne údolí Jiftach-el. Patří sem také Katat, Nahalal, Šimron, Jidala a Bet-lechem - celkem...
Jozue 19:30...Středozemnímu moři v oblasti Achzíbu. Patří sem také Uma, Afek a Rechob - celkem dvacet dva měst s osadami....
Jozue 19:35...západě Ašera, na východě pak Jordánu. Patří sem také opevněná města: Cidim, Cer, Chamát, Rakat, Kineret,...
Jozue 19:49...jednotlivých území, dali mezi sebou dědictví také Jozuovi, synu Nunovu. Podle Hospodinova příkazu mu...
Jozue 24:26...slova Jozue zapsal do knihy Božího Zákona. Vzal také veliký kámen a vztyčil ho tam pod dubem při...
Jozue 24:33... Spočinuly tedy v dědictví Josefových synů.  Také Eleazar, syn Áronův, zemřel. Pohřbili ho ve městě...
Soudců 1:5...jejich rukou. Pobili jich v Bezeku 10 000. Tam také narazili na Adoni-bezeka a bojovali s ním. Kananejce i...
Soudců 1:8...Jeruzaléma a tam zemřel. Synové Judy zaútočili také na Jeruzalém a dobyli ho. Vybili město ostřím meče a...
Soudců 1:10...bydlícím v horách, v Negevu a v podhůří. Vytáhli také proti Kananejcům obývajícím Hebron (dříve nazývaný...
Soudců 1:16...Palmového města do judské pouště na jih od Aradu také potomci Mojžíšova tchána, Kenijce. Když tam dorazili,...
Soudců 1:18...proto dostalo jméno Chorma, Klatba. Juda dobýval také Gazu, Aškelon, Ekron a jejich okolí, ale nedokázal...
Soudců 1:22...žijí v Jeruzalémě spolu s Benjamínci dodnesTaké Josefovi potomci vytáhli, a to na Bet-el, a Hospodin...
Soudců 2:3...ale neposlechli! Co jste to provedli? Proto jsem také řekl: ‚Nevyženu je před vámi, ale budou vám trním v...
Soudců 3:31... Ten pobil šest set Filištínů volským bodcemTaké on zachránil Izrael. Po Ehudově smrti však synové...
Soudců 6:35...celém Manasesovi, aby se k němu přidali. Vyslal také posly k Ašerovi, Zabulonovi a Neftalímovi, aby jim i...
Soudců 7:24...povoláni, aby Midiánce pronásledovali. Gedeon také rozeslal posly po celém pohoří Efraim s rozkazem:...
Soudců 8:21...síly!" Přistoupil tedy a oba je zabil. Vzal si také ozdobné půlměsíce z krků jejich velbloudů. Izraelci...
Soudců 9:57...otci, když povraždil svých sedmdesát bratrůTaké všechny zločiny Šechemských obrátil Bůh na jejich...
Soudců 10:9... Amonci dokonce překročili Jordán, aby napadli také Judu, Benjamína a dům Efraimův. Na Izrael přišlo...
Soudců 10:17...se tehdy sešikovali a utábořili se v GileáduTaké Izraelci se shromáždili a utábořili se v Micpě....
Soudců 11:2...a jeho otcem byl Gileád. Ten měl ovšem syny také se svou manželkou. Když její synové vyrostli, Jiftacha...
Soudců 14:9... Když se vrátil k otci a matce, dal jim ho jíst také. Neřekl jim ale, že ten med nabral ze lví zdechliny....
Soudců 17:5...domě. Tento muž, Míka, měl doma svatyni. Vyrobil také efod a bůžky a pověřil jednoho ze svých synů, aby mu...
Soudců 19:24...hanebnost. Je tu dcera, ještě panna, a také jeho družka. Hned je vyvedu! Zneuctěte je, udělejte s...
Soudců 20:3...že se Izraelci sešli v Micpě, se ovšem doslechli také Benjamínci.) Synové Izraele se ptali: "Řekněte, jak se...
Soudců 21:17...Benjamínské ženy byly přece vyhlazeny." Říkali také: "Ti, kdo se z Benjamína zachránili, potřebují dědice,...
Růt 1:5...Rút. Když tam bydleli asi deset let, zemřeli také Machlon a Kiljon. A tak ta žena zůstala sama, bez...
Růt 2:18...ukázala své tchyni, kolik toho nasbírala. Vzala také, co zbylo po jídle, a nabídla . "Kde jsi dnes...
Růt 3:15...nikdo nedozví, že na mlat přišla žena." Řekl  také: "Nastav pláštěnku a podrž ji." A když ji nastavila,...
1. Samuel 7:14...osvobodil z jejich rukou i území v jejich okolíTaké mezi Izraelem a Emorejci vládl mír. Samuel soudil...
1. Samuel 7:17...do Rámy, kde bydlel, a soudil Izrael i tam. Tam také postavil oltář Hospodinu. Když potom Samuel zestárl,...
1. Samuel 10:9... Bůh proměnil jeho srdce v jiné. Toho dne se také vyplnila všechna ta znamení. Když přišli ke Gibeji,...
1. Samuel 10:26... Potom Samuel propustil všechen lid domůTaké Saul odešel domů do Gibeje, doprovázen oddílem...
1. Samuel 12:5...Samuel řekl: "Hospodin je před vámi svědkemtaké jeho pomazaný je dnes svědkem, že jste na mně nic...
1. Samuel 12:9...do rukou Sisery, velitele chacorského vojska, a také do rukou Filištínů a do rukou moábského krále. Ti...
1. Samuel 12:23... protože se rozhodl učinit vás svým lidemTaké mne ani nenapadne hřešit proti Hospodinu a přestat...
1. Samuel 13:5...Izrael, lid se shromáždil k Saulovi do GilgaluTaké Filištíni se shromáždili, aby bojovali s Izraelem - 3...
1. Samuel 14:49...synové byli Jonatan, Jišvi a Malki-šua. Měl také dvě dcery: prvorozenou jménem Merab a mladší Míkal....
1. Samuel 16:5... Posvěťte se a přijďte za mnou k oběti." Také Jišaje a jeho syny posvětil a pozval je k oběti. Když...
1. Samuel 17:2...utábořili se v Efes-danimu mezi Sochem a AzekouTaké Saul a izraelští muži se shromáždili. Utábořili se v...
1. Samuel 17:39...mu pancíř. David si na ty jeho šaty připásal také jeho meč a chtěl jít, jenže na to nebyl zvyklý, a tak...
1. Samuel 17:52...Filištínští padlí leželi podél cesty k Šaarimutaké ke Gatu a Ekronu. Když se synové Izraele vrátili z...
1. Samuel 19:20... sestoupil i na Saulovy posly Boží Duchtaké oni začali prorokovat. Když se to Saul dozvěděl,...
1. Samuel 19:21...prorokovat. A tak vyslal další posly, ale ti také začali prorokovat. Nakonec se tedy do Rámy vypravil...
1. Samuel 19:24...k chýším v Rámě, hned ze sebe shodil šatytaké on upadl před Samuelem do prorockého vytržení. Ležel...
1. Samuel 22:2...otcovským rodem za ním. Shromáždili se k němu také všichni, kdo byli v nesnázích a kdo byli zadlužení a...
1. Samuel 22:19...osmdesát pět mužů, kteří nosili plátěný efodTaké kněžské město Nob pobil ostřím meče - muže i ženy,...
1. Samuel 25:43...posly a stala se jeho ženou. David si vzal také Achinoam z Jizreelu a obě byly jeho manželkami. Saul...
1. Samuel 30:14... Podnikli jsme nájezd do Negevu Kréťanůtaké do Negevu Kálebova na judském území. Ciklag jsme...
1. Samuel 30:20...jim vzali. David to všechno získal zpět. Pobral také všechen brav a skot. Hnali to stádo před sebou se...
2. Samuel 1:4..."Muži utekli z boje. Mnoho jich padlo a zemřeloTaké Saul a jeho syn Jonatan zemřeli," odpověděl muž. "Jak...
2. Samuel 2:3...po Nábalovi Karmelském. David vzal s sebou také své muže, každého s jeho rodinou, a usadili se v...
2. Samuel 2:6...i vám teď Hospodin prokáže laskavost a věrnostTaké vám prokáži dobrodiní za to, co jste vykonali....
2. Samuel 2:18...Abnera a zbytek Izraelců porazili. Byli tam také tři synové Ceruji: Joáb, Abišaj a Asael. Tento Asael...
2. Samuel 3:19...Filištínů i všech ostatních nepřátel.'" Abner si také promluvil s Benjamínci. Potom šel do Hebronu, aby s...
2. Samuel 3:31...se pytlovinou a naříkejte nad Abnerem." Také král David kráčel za márami, a když Abnera v Hebronu...
2. Samuel 3:32... král nad Abnerovým hrobem hlasitě plakalTaké všechen lid plakal. Král tehdy nad Abnerem zpíval...
2. Samuel 4:1... že Abner v Hebronu zemřel, ztratil odvahutaké celý Izrael se zhrozil. Saulův syn měl tenkrát dva...
2. Samuel 4:2...synové Rimona Beerotského ze synů BenjamínovýchTaké Beerot se totiž počítá k Benjamínovi; Beerotští...
2. Samuel 5:11... pak vyslal k Davidovi posly s cedrovým dřevemtaké tesaře a kameníky, aby Davidovi postavili palác. Tehdy...
2. Samuel 6:19...lidu ve jménu Hospodina zástupů. Podělil také všechen lid, všechno množství Izraele, muže i ženy,...
2. Samuel 6:20... Všechen lid se pak rozešel, každý k sobě domůTaké David se vrátil, aby požehnal svůj dům. Saulova dcera...
2. Samuel 8:2...je a dobyl Meteg-ama z rukou Filištínů. Porazil také Moábce. Nechal je lehnout na zem a odměřoval je šňůrou...
2. Samuel 8:3...poddanými a odváděli povinné dávky. David také porazil Hadad-ezera, syna Rechobova, krále Cóby, když...
2. Samuel 8:7...Davidovi vítězství, kamkoli se obrátil. David také vzal zlaté štíty, které nosila Hadad-ezerova stráž, a...
2. Samuel 9:12...stolu jako jeden z královských synů. Měl také malého syna jménem Míka. Všichni, kdo patřili k Cíbovu...
2. Samuel 10:16...porazil, a tak se přeskupili. Hadad-ezer poslal také pro Aramejce z druhého břehu Eufratu, a když je...
2. Samuel 11:11...truhla a Izrael s Judou zůstávají pod stanytaké můj pán Joáb táboří v poli s tvými služebníky, pane -...
2. Samuel 11:17...z Davidových vojáků padli. Jedním z mrtvých byl také Uriáš Chetejský. Joáb pak Davidovi poslal zprávu o...
2. Samuel 11:21...šli tak blízko ke hradbám?!' A tehdy mu řekneš: ‚Také tvůj služebník Uriáš je mrtev.'" Posel tedy vyrazil, a...
2. Samuel 11:24...a několik královských služebníků zabiliTaké tvůj služebník Uriáš je mrtev." David na to poslu...
2. Samuel 12:30...který pak David nosíval na hlavě. Vyvezl z města také veliké množství kořisti. Jeho obyvatele odvedl a dal k...
2. Samuel 15:12... Když se Abšalom chystal přinášet oběti, poslal také pro Davidova rádce Achitofela Gilonského, aby přišel...
2. Samuel 15:27...se s Abiatarem pokojně do města. jsou s vámi také oba vaši synové - tvůj syn Achimaac a jeho syn Jonatan...
2. Samuel 15:30...a celou cestu plakal, hlavu zahalenou a bosTaké všichni, kdo byli s ním, si zahalili hlavu a celou...
2. Samuel 15:31...dozvěděl, že mezi Abšalomovými spiklenci je také Achitofel, a tak se modlil: "Hospodine, obrať prosím...
2. Samuel 15:35...moci mařit Achitofelovy rady. Budou tam s tebou také kněží Sádok a Abiatar. Cokoli tedy na královském dvoře...
2. Samuel 16:15...celým izraelským vojskem vstoupil do JeruzalémaTaké Achitofel byl s ním. Tehdy k Abšalomovi přišel i...
2. Samuel 17:1...jeho rady jak David, tak Abšalom. Achitofel také Abšalomovi řekl: "Dovol prosím, vyberu dvanáct...
2. Samuel 17:5...zavolej Chušaje Arkijského, si vyslechneme také jeho názor." Chušaj tedy přišel k Abšalomovi a ten mu...
2. Samuel 18:2... synu Ceruji, a třetinu Itajovi Gatskému. "Také s vámi půjdu do boje," řekl král vojsku. Namítli...
2. Samuel 19:17...naproti do Gilgalu, aby ho převedli přes JordánTaké Šimei, syn Gerův, Benjamínec z Bachurim, si pospíšil a...
2. Samuel 19:18... Byla s ním i tisícovka mužů z Benjamínataké Cíba, sluha ze Saulova domu, a jeho patnáct synů a...
2. Samuel 19:25..." řekl a potvrdil to královskou přísahouTaké Mefibošet, vnuk Saulův, šel přivítat krále. Nedbal o...
2. Samuel 19:32... "hlavně že se pan král v pořádku vrátil domů!" Také Barzilaj Gileádský se vypravil z Rogelim a provázel...
2. Samuel 19:42...izraelského vojska. Vtom ke králi dorazili také ostatní Izraelci. "Jak to, že si ukradli naši...
2. Samuel 20:22...roh a všichni se od města rozešli, odkud přišliTaké Joáb se vrátil do Jeruzaléma ke králi. A tak byl Joáb...
2. Samuel 21:13...ostatky Saula i jeho syna Jonatana a dal také posbírat ostatky oněch popravených. Ostatky Saula a...
2. Samuel 21:16...(který měl bronzové kopí o váze 300 šekelůtaké novou výzbroj), tehdy prohlásil, že Davida zabije....
2. Samuel 21:20...jehož kopí mělo násadu jako tkalcovské vratidloTaké v Gatu proběhla válka s Filištíny. Byl tam jeden obr,...
2. Samuel 23:9... Ti se shromáždili k boji, a tak vytáhli také Izraelci; tehdy vstal a pobíjel Filištíny, mu ruka...
2. Samuel 23:20...byl jejich velitelem, ale Trojici se nevyrovnalTaké Benajáš, syn Jojadův z Kabceelu, byl udatný bojovník...
1. Královská 1:25...všechny královské syny i vojenské veliteletaké kněze Abiatara. Ti s ním hodují, pijí a volají: ‚...
1. Královská 2:5...trůnu nikdy nebude chybět tvůj potomek.' Víš také, co mi provedl Joáb, syn Ceruji - co provedl dvěma...
1. Královská 2:8...před tvým bratrem Abšalomem. Hle, máš u sebe také Šimeiho, syna Gerova, Benjamínce z Bachurim. Tenkrát,...
1. Královská 2:19... vstříc, poklonil se a posadil se na trůnTaké své matce dal král přistavit trůn a ona zasedla po...
1. Královská 2:28... Zpráva o tom se donesla i k Joábovi, který se také přiklonil k Adoniášovi (ačkoli k Abšalomovi se předtím...
1. Královská 5:6...ve stínu své révy a svého fíkoví. Šalomoun měl také 4 000 stájí pro koně ke svým vozům a 12 000 jezdců....
1. Královská 5:8...se o to, aby nic nechybělo. Každý ve svém pořadí také dodávali ječmen a slámu pro tažné a jezdecké koně,...
1. Královská 5:13...nádvoří. Hovořil o zvěři a ptácích, o rybáchtaké o broucích. Králové všech zemí slyšeli o jeho...
1. Královská 5:15...národů, aby si poslechli Šalomounovu moudrostTaké týrský král Chíram poslal své služebníky k Šalomounovi...
1. Královská 5:23... Tam je dám rozebrat a ty si je vyzvedneš. Jistě také vyhovíš mému přání a postaráš se o stravu pro můj dvůr...
1. Královská 6:4...na 10 loktů. Šalomoun nechal v chrámu udělat také zužující se okénka s mřížovím. Po celém obvodu vnější...
1. Královská 6:20...svatostánek pokryl ryzím zlatem, kterým pokryl také cedrový oltář před ním. Šalomoun pokryl celý vnitřek...
1. Královská 6:21...pokryl celý vnitřek chrámu ryzím zlatemTaké svatostánek pokryl zlatem a natáhl před ním zlaté...
1. Královská 6:25... a tak bylo rozpětí jeho křídel celkem 10 loktůTaké druhý cherub měl rozpětí křídel 10 loktů. Oba...
1. Královská 7:6...okno proti oknu, třikrát nad sebou. Postavil také Sloupovou síň, 50 loktů dlouhou a 30 loktů širokou....
1. Královská 7:8...za Síní. Podobně jako Síň postavil Šalomoun také palác pro faraonovu dceru, kterou si vzal za ženu. To...
1. Královská 7:38... stejných rozměrů a stejného tvaru. Vyrobil také deset bronzových umyvadel, každé o objemu 40 batů....
1. Královská 7:48... Váha bronzu nebyla nikdy zjištěna. Šalomoun také nechal zhotovit veškeré vybavení pro Hospodinův chrám:...
1. Královská 9:27...pak se Šalomounovými služebníky vyslal na lodích také své služebníky, zkušené námořníky. Vypravili se do...
1. Královská 10:1...talentů zlata a přivezli je králi Šalomounovi.  Také královna ze Sáby se doslechla o Šalomounově...
1. Královská 10:12...pro Hospodinův chrám i pro královský paláctaké lyry a citery pro zpěváky. Dodnes se nedovezlo, ba ani...
1. Královská 10:18...Král je umístil v Paláci libanonského lesa. Král také pořídil veliký trůn ze slonoviny a pokryl ho čistým...
1. Královská 10:21...takového nebylo vyrobeno v žádném královstvíTaké všechny nádoby na pití měl král Šalomoun zlaté a...
1. Královská 10:22... Král totiž měl na moři vedle Chíramova loďstva také zámořské lodě, které připlouvaly jednou za tři roky a...
1. Královská 10:29...z Egypta za 600 šekelů stříbra a koně za 150Také je vyváželi dál pro všechny chetitské a aramejské...
1. Královská 11:26...život. Kraloval nad Aramem a nenáviděl IzraelTaké Jeroboám, syn Nebatův, se vzbouřil proti králi. Byl to...
1. Královská 12:32...synové Leviho. V patnáctý den osmého měsíce také zavedl svátek podobný svátku judskému a obětoval na...
1. Královská 13:3... I lidské kosti na tobě budou páleny!" Tehdy také určil znamení: "Toto bude znamení, že promluvil...
1. Královská 13:24...tělo pak leželo přes cestu a osel stál u nějTaké lev stál u mrtvoly. Vtom šli okolo nějací muži a...
1. Královská 16:33...Baalův chrám a v něm Baalův oltář. Kromě toho také vztyčil Ašeřin posvátný kůl. Takto Achab svými skutky...
1. Královská 17:11...pro ni půjde, zavolal za : "Přines mi prosím také kousek chleba." Na to mu odpověděla: "Jakože je živ...
1. Královská 18:19...ke mně na horu Karmel všechen izraelský lidtaké těch čtyři sta padesát Baalových proroků a čtyři sta...
1. Královská 18:23...je nezapalují. připravím toho druhého býkataké ho položím na dříví a nezapálím. Budete vzývat jméno...
1. Královská 20:3...praví Ben-hadad: Tvé stříbro i zlato patří mněTaké tvé ženy a nejlepší děti patří mně." Izraelský král mu...
1. Královská 20:27...a vytáhl k Afeku, aby bojoval proti IzraeliTaké synové Izraele nastoupili, nabrali si zásoby a...
2. Královská 3:7...a svolal do boje celý Izrael. Tehdy vzkázal také judskému králi Jošafatovi: "Moábský král se proti mně...
2. Královská 3:18...ale v Hospodinových očích bylo málo. Proto vám také vydá do rukou Moábce. Všechna hrazená města, všechna...
2. Královská 5:25...v jednom domě. S muži se rozloučil a oni odešliTaké on odešel a vrátil se ke svému pánu. "Kde jsi byl,...
2. Královská 8:27...Atalia, vnučka izraelského krále OmrihoTaké on se řídil způsoby domu Achabova a páchal, co je v...
2. Královská 9:21...mu tedy vůz a izraelský král Joram vyrazilTaké judský král Achaziáš vyjel; každý se vydal ve svém...
2. Královská 10:11...pobil všechny pozůstalé z Achabova domutaké všechny jeho přední muže, přátele i kněze. Nikoho...
2. Královská 11:17...smlouvou, že budou Hospodinův lid. Uzavřel také smlouvu mezi králem a lidem. Všechen lid země pak...
2. Královská 12:13...tesaře a stavitele, zedníky a kameníky. Platili také za dřevo a tesaný kámen na opravu Hospodinova chrámu a...
2. Královská 15:5...palác tehdy spravoval jeho syn Jotam, který také vládl lidu. Ostatní Azariášovy skutky - co všechno...
2. Královská 15:12...trůnu budou sedět čtyři tví potomci." A tak se také stalo. Devětatřicátého roku judského krále Uziáše se v...
2. Královská 17:16... svého Boha, a odlili si dvě telata. Vyrobili si také posvátné kůly, klaněli se všem nebeským zástupům a...
2. Královská 17:33...výšinách. Uctívali sice Hospodina, ale sloužili také svým vlastním bohům podle zvyklostí těch národů, z...
2. Královská 17:41...Hospodina, ale nadále sloužily svým modlámTaké jejich synové a synové jejich synů dodnes jednají...
2. Královská 18:8...se proti asyrskému králi a přestal mu sloužitTaké porazil Filištíny po Gazu a okolí, od hlídkových...
2. Královská 21:3... které jeho otec Ezechiáš zničil. Postavil také oltáře Baalovi a vztyčil Ašeřin kůl, jako to dělal...
2. Královská 22:19...své roucho a plakals přede mnou. Proto jsem  také vyslyšel, praví Hospodin. Hle, připojím k tvým...
2. Královská 23:3...tak slova této smlouvy, zapsaná v této knizeTaké všechen lid se k smlouvě připojil. Král přikázal...
2. Královská 23:5...a jejich popel odnesl do Bet-elu. Skoncoval také s modlářským kněžstvem, které si ustanovili judští...
2. Královská 23:6... měsíci, souhvězdím a všem nebeským zástupům). Také sochu Ašery vynesl z Hospodinova chrámu ven za...
2. Královská 23:8...chrámu, kde ženy tkaly roucha pro Ašeru. Dal také přivést všechny kněze z judských měst a od Geby po...
2. Královská 23:13...odtud urychleně vyhodil do potoka Kidron. Král také znesvětil obětní výšiny před Jeruzalémem jižně pod...
2. Královská 23:15... tu výšinu spálil a rozdrtil na prach. Spálil také Ašeřin kůl. Když se Jošiáš rozhlédl, všiml si na tom...
2. Královská 24:14...- všechny hodnostáře, všechny bojovníkytaké všechny řemeslníky a kováře, takže nezůstal nikdo než...
1. Letopisů 1:51...Mehetabel, dcera Matredova, vnučka Me-zahabovaTaké Hadad zemřel. Edomské kmeny byly tyto: kmen Timna,...
1. Letopisů 2:49... otce Madmany, a Ševu, otce Makbeny a Gibeje, a také Kálebovu dceru Aksu. To byli synové Kálebovi. Synové...
1. Letopisů 4:36... syn Jošibiáše, syna Serajášova, syna Asielovataké Eljoenaj, Jahkoba, Ješochajáš, Asajáš, Adiel, Jesimiel...
1. Letopisů 5:2... Nejmocnější mezi svými bratry byl Juda - a také z něj vzešel vládce - ale prvorozenství patří...
1. Letopisů 7:5...vojáků ve zbrani, neboť měli mnoho žen a synůTaké jejich bratři z ostatních Isacharových rodů byli...
1. Letopisů 7:14...mu porodila jeho aramejská družka. Porodila také Machira, otce Gileádova. Machir si vzal ženu jménem...
1. Letopisů 9:29...k nádobám a veškerému posvátnému náčinítaké k jemné mouce, vínu, oleji, kadidlu a balzámu. Někteří...
1. Letopisů 11:22...byl jejich velitelem, ale Trojici se nevyrovnalTaké Benajáš, syn Jojadův z Kabceelu, byl udatný bojovník...
1. Letopisů 11:23...v lva, tenkrát, když napadl sníh. Srazil také toho egyptského obra pět loktů vysokého. Egypťan měl v...
1. Letopisů 12:17...všechny obyvatele údolí k východu i k západuTaké někteří z Benjamína a Judy přišli za Davidem k jeho...
1. Letopisů 12:39... aby Davida učinili králem celého IzraeleTaké všichni ostatní Izraelci byli v srdci zajedno, že...
1. Letopisů 14:1... pak vyslal k Davidovi posly s cedrovým dřevemtaké zedníky a tesaře, aby mu postavili palác. Tehdy David...
1. Letopisů 15:11...bratrů. David povolal kněží Sádoka a Abiatarataké levity Uriela, Asajáše, Joela, Šemajáše, Eliela i...
1. Letopisů 15:16...pomocí tyčí na vlastních ramenou. David také řekl levitským vůdcům, ustanoví své bratry zpěváky,...
1. Letopisů 15:24...a Eliezer troubili před Boží truhlou na trubkyTaké Obed-edom a Jechiáš byli stráže u Truhly. Potom David,...
1. Letopisů 15:27... zpěváci a sbormistr Kenaniáš. David měl na sobě také plátěný efod. Celý Izrael doprovázel Truhlu...
1. Letopisů 16:3... požehnal lidu v Hospodinově jménu. Podělil také všechny Izraelce, muže i ženy, každého bochníkem...
1. Letopisů 16:4...chleba, datlovým a rozinkovým koláčem. Určil také levity, kteří měli sloužit před Hospodinovou truhlou...
1. Letopisů 16:43... Všechen lid se pak rozešel, každý k sobě domůTaké David se vrátil, aby požehnal svůj dům. Jednou, když...
1. Letopisů 18:2...Gat s jeho vesnicemi z rukou Filištínů. Porazil také Moábce a ti se stali Davidovými poddanými a odváděli...
1. Letopisů 18:3...poddanými a odváděli povinné dávky. David také u Chamátu porazil Hadad-ezera, krále Cóby, když vytáhl...
1. Letopisů 18:7...vítězství, kamkoli se obrátil. David vzal také zlaté štíty, které nosila Hadad-ezerova stráž, a...
1. Letopisů 19:7...svým vojskem přitáhl a utábořil se před MedebouTaké Amonci se shromáždili ze svých měst a vytáhli do boje....
1. Letopisů 19:16...porazil, a tak vyslali posly a přivedli si také Aramejce z druhého břehu Eufratu. V jejich čele stál...
1. Letopisů 20:2...který pak David nosíval na hlavě. Vyvezl z města také veliké množství kořisti. Jeho obyvatele odvedl a dal k...
1. Letopisů 22:3...přípravu kamenů ke stavbě Božího chrámu. Opatřil také spoustu železa na hřeby a vzpěry do křídel jeho brány....
1. Letopisů 22:14... bronzu a železa tolik, že ani nejde zvážit, a také dřevo a kamení. Ty to ještě rozmnožíš. Máš k ruce...
1. Letopisů 22:17...se tedy do práce. Hospodin buď s tebou." David také přikázal všem izraelským vůdcům, aby jeho synu...
1. Letopisů 24:31...levitští synové podle svých otcovských rodůTaké oni losovali, stejně jako jejich příbuzní, synové...
1. Letopisů 26:28...domu, a vše, co zasvětil vidoucí Samueltaké Saul, syn Kíšův, Abner, syn Nerův, a Joáb, syn Ceruji....
1. Letopisů 27:24...kvůli tomu postihl Izrael Boží hněv. Proto také onen počet není uveden v Kronice krále Davida. Za...
1. Letopisů 28:18...oltář určil váhu přetaveného zlata. Předal mu také předlohu Trůnu, totiž zlatých cherubů s rozpjatými...
1. Letopisů 28:21...jsou připraveny k veškeré službě při Božím doměTaké všichni, kdo jsou zruční v jakémkoli řemesle, ti budou...
1. Letopisů 29:3...chrám mého Boha je mým potěšením, přidávám také svůj osobní zlatý a stříbrný poklad. Dávám jej na...
1. Letopisů 29:9... neboť to věnovali Hospodinu celým srdcemTaké král David se nesmírně radoval. David tehdy před zraky...
1. Letopisů 29:24... Vše se mu dařilo a celý Izrael ho poslouchalTaké všichni hodnostáři a hrdinové jakož i všichni synové...
2. Letopisů 1:17...za 600 šekelů stříbra a koně za 150 šekelůTaké je vyváželi dál pro všechny chetitské a aramejské...
2. Letopisů 2:6...a železem, se šarlatem, karmínem a modřítaké dobře znal řezbářské umění. Připojí se k mým umělcům v...
2. Letopisů 2:7...které shromáždil můj otec David. Pošli prosím také cedrové, cypřišové a santálové dřevo z Libanonu. Vždyť...
2. Letopisů 2:16...je budeš moci dopravit do Jeruzaléma." Šalomoun také nechal v izraelské zemi sečíst všechny cizince...
2. Letopisů 3:12...křídlem se dotýkal křídla druhého cherubaTaké druhý cherub se jedním pětiloktovým křídlem dotýkal...
2. Letopisů 3:14...stáli na nohou, tvářemi do síně. Zhotovil také kmentovou modro-purpurovo-karmínovou oponu a i na ni...
2. Letopisů 3:16...a navrchu měly hlavice 5 loktů vysoké. Zhotovil také řetězy podobné těm ve svatostánku a umístil je na...
2. Letopisů 4:1...Jachin, Opora, a levý Boáz, Posila. Vyrobil také bronzový oltář 20 loktů dlouhý, 20 loktů široký a 10...
2. Letopisů 4:7...omývali kněží. Podle příslušného popisu vyrobil také deset zlatých svícnů a umístil je do chrámu, pět...
2. Letopisů 8:4...na Chamát-cobu a dobyl ji. Na poušti vystavěl také Tadmor a v Chamátu vybudoval všechna města skladů....
2. Letopisů 8:5...Chamátu vybudoval všechna města skladů. Postavil také Horní a Dolní Bet-choron, města opevněná hradbami,...
2. Letopisů 8:11...250 správců, kteří dohlíželi na lid. Přestěhoval také faraonovu dceru z Města Davidova do paláce, který pro...
2. Letopisů 8:14...kněžím, jak bylo určeno pro každý den, a také oddíly stráží pro každou bránu, jak to přikázal David,...
2. Letopisů 9:1...zlata, které dopravili králi Šalomounovi.  Také královna ze Sáby se doslechla o Šalomounově...
2. Letopisů 9:10...ze Sáby, se ještě nikdy neobjevily. (K tomu také Chíramovi a Šalomounovi služebníci, kteří jeli do...
2. Letopisů 9:11...pro Hospodinův chrám i pro královský paláctaké lyry a citery pro zpěváky. Nic takového se předtím v...
2. Letopisů 9:17...Král je umístil v Paláci Libanonského lesa. Král také pořídil veliký trůn ze slonoviny a pokryl ho ryzím...
2. Letopisů 9:20...takového nebylo vyrobeno v žádném královstvíTaké všechny nádoby na pití měl král Šalomoun zlaté a...
2. Letopisů 9:21...považováno za cenné. Král totiž měl na moři také lodě se služebníky Chíramovými, plující do zámoří....
2. Letopisů 11:12...jim velitele, zásoby potravin, oleje a vínataké štíty a kopí. Všechna ta města tím nesmírně posílil, a...
2. Letopisů 11:13...posílil, a zajistil si tak Judu i BenjamínaTaké kněží a levité ze všech krajů se přidali k němu....
2. Letopisů 15:8...měst, která zabral v Efraimských horách. Obnovil také Hospodinův oltář stojící naproti předsíni Hospodinova...
2. Letopisů 16:10... že ho dal ve vězení vsadit do klády. Tehdy se také k některým z lidu dopustil velikých krutostí. Asovy...
2. Letopisů 17:8... aby učili v judských městech. Poslal s nimi také levity Šemajáše, Netaniáše, Zebadiáše, Asaela,...
2. Letopisů 22:3... Jeho matka se jmenovala Atalia, vnučka OmrihoTaké on se řídil způsoby domu Achabova, neboť ho matka...
2. Letopisů 26:8...Arabům žijícím v Gur-baalu a proti MeunitůmTaké Amonci odevzdávali Uziášovi daň a jeho jméno se...
2. Letopisů 26:9...a opevnil věže nad Nárožní a Údolní branoutaké v rohu hradeb. Rovněž na poušti postavil věže a...
2. Letopisů 26:21...palác tehdy spravoval jeho syn Jotam, který také vládl lidu. Ostatní Uziášovy skutky od počátku do...
2. Letopisů 27:4...a odvedl hodně práce na hradbě Ofelu. Vybudoval také města v Judském pohoří a v lesích vystavěl pevnosti a...
2. Letopisů 28:18...Filištíni a dobyli Bet-šemeš, Ajalon, Gederottaké Socho, Timnu a Gimzo s jejich vesnicemi a usadili se...
2. Letopisů 28:24...oni ho jen sráželi, tak jako celý Izrael. Achaz také vzal náčiní Božího chrámu a okleštil jeho zařízení....
2. Letopisů 29:31...oběti. Každý, kdo měl ochotné srdce, přinesl také zápalné oběti, jejichž počet činil 70 býčků, 100...
2. Letopisů 29:33...- to vše jako zápalná oběť Hospodinu. Jako oběť také zasvětili 600 býčků a 3 000 ovcí. Kněží ale bylo málo,...
2. Letopisů 29:35...kněží). Obětovalo se veliké množství zápalůtaké tuku z pokojných obětí a úliteb doprovázejících...
2. Letopisů 30:1...po celém Izraeli a Judsku (napsal totiž dopisy také do Efraima i Manasese), přijdou do Hospodinova...
2. Letopisů 30:14...nejdříve zbořilo jeruzalémské oltáře, odstranili také všechny kadidlové oltáříky a naházeli je do potoka...
2. Letopisů 30:22...nástroji zasvěcenými Hospodinu. Ezechiáš také vyjádřil uznání všem levitům za velikou svědomitost, s...
2. Letopisů 31:3...na zápalné oběti jak ranní, tak večernítaké o sobotách, novoluních a slavnostech, jak jsou...
2. Letopisů 31:5... vína, oleje, medu a z veškeré úrody. Přinesli také štědrý desátek ze všech věcí; synové Izraele i Judy,...
2. Letopisů 31:6...přinesli desátek z ovcí, koz a býčků. Přinášeli také desátky ze své úrody, které zasvětili Hospodinu, svému...
2. Letopisů 31:17...v seznamech podle svých otcovských rodů, a také levitům od dvaceti let výše podle jejich služebního...
2. Letopisů 32:5...na věže a přidal ještě vnější hradbu. Opravil také terasu Milo ve Městě Davidově a vyrobil množství...
2. Letopisů 33:3... které zbořil jeho otec Ezechiáš. Postavil také oltáře baalům a vztyčil Ašeřiny kůly. Klaněl se všem...
2. Letopisů 33:14... ke vchodu do Rybné brány a kolem OfeluTaké ji o hodně zvýšil. Po všech opevněných městech v...
2. Letopisů 33:19...králů. Jeho modlitba, která pohnula Hospodina, a také všechny jeho hříchy a zrady, stejně jako místa, kde...
2. Letopisů 34:27...své roucho a plakals přede mnou. Proto jsem  také vyslyšel, praví Hospodin. Hle, připojím k tvým...
2. Letopisů 35:7...30 000 beránků a kůzlat pro velikonoční hodtaké 3 000 býčků - to vše z vlastního majetku. Také jeho...
2. Letopisů 35:8...a také 3 000 býčků - to vše z vlastního majetkuTaké jeho hodnostáři štědře obdarovali lid, kněží i levity:...
2. Letopisů 35:9...se svými bratry Šemajášem a Natanaelemtaké Chašabiáš, Jehiel a Jozabad - věnovali levitům 5 000...
2. Letopisů 35:15... Asafa, Hemana a králova vidoucího JedutunaTaké strážní u každé jednotlivé brány nesměli opouštět...
2. Letopisů 36:14...se odmítal vrátit k Hospodinu, Bohu IzraeleTaké všichni hodnostáři, kněží i lid vršili jednu zradu za...
Ezdráš 2:65...dohromady čítalo 42 360 osob. Bylo s nimi také 7 337 otroků a otrokyň a 200 zpěváků a zpěvaček. Měli...
Ezdráš 3:4... a sice ranní i večerní zápalné oběti. Slavili také Svátek stánků, jak je psáno. Den co den přinášeli...
Ezdráš 3:5...Den co den přinášeli předepsané zápalné obětitaké stálou zápalnou oběť při novoluních a při všech...
Ezdráš 4:7...na obyvatele Judy a Jeruzaléma podáno udáníTaké za vlády Artaxerxe napsal Bišlam s Mitredatem, Tabelem...
Ezdráš 5:4...dům a shromažďujete ten materiál?" Ptali se jich také na jména stavitelů chrámu. Boží oko však bdělo nad...
Ezdráš 5:10...shromažďujete ten materiál?" Ptali jsme se jich také na jména, abychom ti je oznámili a mohli připsat jména...
Ezdráš 7:7...roku krále Artaxerxe s ním do Jeruzaléma odešli také další synové Izraele, kněží, levité, zpěváci, strážní...
Ezdráš 8:20...s jejich bratry a syny jich bylo 20. Poslali také některé chrámové sluhy, které David s knížaty...
Nehemiáš 2:8...bezpečný průchod do Judska? Mohl bych dostat také dopis pro Asafa, královského lesmistra, aby mi poskytl...
Nehemiáš 3:13... osadili vrata, zámky a závory; opravili také na tisíc loktů hradby k Hnojné bráně. Hnojnou bránu...
Nehemiáš 3:15...zastřešil, osadil vrata, zámky a závory. Opravil také hradbu u rybníka Šelach poblíž Královské zahrady ke...
Nehemiáš 5:11...ještě dnes jejich pole, vinice, olivy a domytaké úrok z peněz, z obilí, vína i oleje, za který jim...
Nehemiáš 5:15...denní dávku 40 šekelů stříbra na jídlo a vínoTaké jejich mládenci lid utiskovali. jsem ale z úcty k...
Nehemiáš 6:14...na Tobiáše a Sanbalata i na jejich činy. Pamatuj také na prorokyni Noadiu a na další proroky, kteří ...
Nehemiáš 7:67...dohromady čítalo 42 360 osob. Bylo s nimi také 7 337 otroků a otrokyň a 245 zpěváků a zpěvaček. Měli...
Nehemiáš 8:11...radost je vaše síla!" Podobně lid těšili také levité: "Přestaňte. Dnes je svátek, netrapte se." A...
Nehemiáš 10:29... Charim a BaanaTaké ostatní z lidu, kněží, levité, strážní, zpěváci,...
Nehemiáš 11:36...údolí řemeslníků. K Benjamínovi byly přičleněny také některé levitské oddíly z Judy. Toto jsou kněží a...
Nehemiáš 12:30... Kněží a levité se očistili a očistili také lid, brány a hradby. Judské hodnostáře jsem vyvedl na...
Nehemiáš 12:40...průvody stanuly na nádvoří Božího chrámutaké a se mnou polovina hodnostářů a rovněž kněží:...
Nehemiáš 12:47...a strážné, jak bylo stanoveno den po dniTaké levitům zasvěcovali odvody a levité zasvěcovali odvody...
Nehemiáš 13:10...tam nanosit věci Božího domu, obětiny a kadidloTaké jsem zjistil, že se neodváděly příděly pro levity,...
Nehemiáš 13:16...prodávali, jsem je varoval. Zdržovali se tam také Tyřané a přiváželi ryby a všemožné zboží, které v...
Nehemiáš 13:23...veliké lásce se slituj nade mnou. V době jsem také viděl, jak si Židé berou ženy z Ašdodu a také Amonky a...
Nehemiáš 13:31...levitské služby, každému jeho úkol. Určil jsem také pravidelné dávky dřeva a prvotin. Pamatuj na , Bože...
Ester 2:8...do Hegajovy péče shromažďovat množství dívekTaké Ester tehdy vzali do královských komnat pod dohled...
Ester 5:10... ale ovládl se a šel domů. Sezval své přáteletaké svou ženu Zereš, a vykládal jim, jaký je proslulý...
Ester 8:9... jednomu každému národu jejich jazykem a Židům také jejich písmem a jejich jazykem. Po jízdních poslech na...
Ester 9:3...neobstál; strach z nich padl na všechny národyTaké všichni představitelé provincií, satrapové,...
Ester 9:16...tři sta mužů, kořisti se však ani nedotkliTaké ostatní Židé v říšských provinciích se shromáždili,...
Ester 9:29...druhou listinu psala spolu s Židem Mordechajem také královna Ester, dcera Abichailova, aby purim potvrdila...
Job 1:3... 3 000 velbloudů, 500 párů dobytka a 500 oslictaké služebnictva měl velmi mnoho. Mezi všemi východními...
Job 1:4...den, pořádali ve svých domech hostiny a zvali také své tři sestry, přijdou jíst a pít s nimi. Jakmile...
Job 3:18...netrápí, tam si odpočinou všichni zdeptaníTaké i vězni tam najdou úlevu, neuslyší tam pokřik...
Job 5:18...Všemohoucího se nezpěčuj!' ‚On udeří, však také ošetří, zraní, svou rukou však uzdraví.' Vysvobodí ...
Job 12:13...k dlouhému věku? Bůh - ten moudrosttaké moc, patří mu prozřetelnost a rozumnost. Co zboří, se...
Job 13:2...očima, slyšel ušima a rozpoznal. Co víte vy, to také vím a nejsem v ničem za vámi. Teď chci se Všemohoucím...
Job 24:13...o pomoc volají - copak to Bohu nevadí?! Jsou také takoví, kteří se světlu vzpírají, k jeho cestám se...
Job 29:12..., chudáka v jeho křiku že vysvobozujitaké sirotka, jenž nemá zastánce. Snášela se na žehnání...
Job 37:21...někdo říkat o vlastní zničení? Do slunce přece také nikdo nehledí, když jasně září na nebi, poté co vítr...
Job 42:13...velbloudů, 1 000 párů dobytka a 1 000 oslic. Měl také sedm synů a tři dcery. Jedné dal jméno Jemima, druhé...
Žalmy 16:9... srdce je šťastné, můj jazyk zpívátaké tělo v bezpečí odpočívá. Nenecháš v hrobě duši mou,...
Žalmy 50:10...tvé ohrady! Všechna zvěř v lese přece patří mitaké dobytek na horách nesčetných. Znám všechny ptáky v...
Žalmy 55:18... Hospodin bude záchrana. Večer i ránotaké v poledne úpím a sténám - vyslyš ! Bůh vykoupí z...
Žalmy 62:13...jsem to slyšel, že Bohu síla náleží. Tobě náleží také láska, Pane, ty přece každému jeho skutky odplatíš! ...
Žalmy 72:12...mu! Chudáka v jeho křiku jistě vysvobodítaké ubožáka, jenž nemá pomoci. S nebohým chudákem bude mít...
Žalmy 78:45...nemohli! Mračno much poslal, aby je žraly, a také žáby, aby je hubily. Jejich úrodu housenkám vydal,...
Žalmy 104:14...skutků tvých! Trávě pro dobytek dáváš růsttaké rostlinám k lidskému užitku, aby jim ze země pokrm...
Žalmy 104:26...- maličcí i velcí tvorové! Plují v něm lodětaké leviatan, jehož jsi stvořil, aby si tam hrál! Ti...
Žalmy 106:32... navěky. Při vodách Meriby ho znovu popudili,  také Mojžíš kvůli nim pochybil. V duchu ho tehdy tolik...
Žalmy 119:106...tvé, svítí mi na cestě. Co jsem odpřisáhl, to také splním, tvé spravedlivé soudy dodržím. Přespříliš...
Žalmy 146:6...Boha, spoléhá! On přece nebe i zemi učiniltaké moře i všechno v nich. Navěky věrný zůstává,...
Přísloví 9:2...vztyčila. Dobytče porazila, víno nalila,  také prostřela svůj stůl. Děvečky vyslala a volá na...
Přísloví 11:27...hledá dobro, nalezne přízeň, kdo čeká neštěstítaké dočká se. Kdo doufá v bohatství, takový padne,...
Přísloví 16:4...naplní. Hospodin učinil vše pro svůj záměrtaké i darebáka pro zlý den. Hospodinu je každý nadutec...
Přísloví 24:21... svíce darebáků uhasne! Cti Hospodina, synu, a také krále, nezačínej si s buřiči. Vždyť jejich zkáza...
Přísloví 31:15... než se rozední, celé své rodině jídlo připravítaké svým služebným rozdělí úkoly. Posoudí pozemek a sama...
Kazatel 1:17...vědění, rozhodl jsem se okusit moudrost, okusit také hloupost a ztřeštěnost. Poznal jsem ale, že je to...
Kazatel 2:8... poklady mnoha krajin. Opatřil jsem si zpěvákytaké zpěvačky, lidských rozkoší jsem užil s množstvím...
Kazatel 2:12...Zaměřil jsem se na to, abych posoudil moudrosttaké hloupost a třeštění. (Co asi zmůže králův následník?...
Kazatel 4:4...zlo, které se děje pod sluncem! Shledal jsem také, že všechno pachtění a snaha o úspěch pramení z lidské...
Kazatel 7:17... Proč se máš trápit? Nebuď však ani příliš zlýtaké nebuď bláhový. Proč máš předčasně umřít? Toho je dobré...
Kazatel 9:13...přichází chvíle neštěstí. Viděl jsem pod sluncem také tento příklad moudrosti a připadá mi významný: Bylo...
Kazatel 12:9... Nejenže byl Kazatel moudrý - svému vědění také učil prostý lid. Vyslechl, zkoumal a také upravil...
Izaiáš 21:12...bude noc?" A strážný odpoví: "Přichází ráno, ale také noc. Chcete-li se ptát, ptejte se, vraťte se a přijďte...
Izaiáš 30:23...krví nasáklé hadry a řekneš: "Pryč s tím!" On také sešle déšť tvému semeni, které rozsíváš na zemi, a...
Izaiáš 34:15...nakladla, vysedí je a ve svém stínu odchovátaké supi se tam shromáždí, družka k druhovi. Hledejte v...
Izaiáš 35:8... zarostou trávou, třtinou, rákosím. Povede tudy také stezka, která se Svatou cestou bude nazývat. Nepůjde...
Izaiáš 41:19...vyvěrat. V poušti vysázím cedry a akáty, myrtytaké olivy. Pustinu osadím cypřiši a jilmy spolu s jedlemi,...
Izaiáš 54:2... plachty svých příbytků směle rozestři; roztáhni také svoje lana a zatluč kolíky. Rozmůžeš se totiž doprava...
Izaiáš 54:16...zbraně k jejich účelu; tentýž jsem stvořil také zhoubce, aby působil záhubu. Žádná zbraň chystaná na...
Izaiáš 56:3... zcela jistě vyloučí ze svého lidu."  také neříká žádný kleštěnec: "Jsem podobný suchému stromu."...
Jeremiáš 5:5...znají, ti vědí, co jejich Bůh nařídil. Jenže ti také jeden jako druhý své jho rozlámali, postroje ze sebe...
Jeremiáš 7:18...zadělávají těsto na koláče pro Královnu nebesTaké přinášejí úlitby cizím bohům, aby uráželi. Urážejí...
Jeremiáš 7:31...své ohavné modly, a tak ho poskvrnili. Vystavěli také obětiště Tofet v údolí Ben-hinom, aby tam pálili své...
Jeremiáš 16:8... nedostanou napít z poháru útěchy. Nevcházej také do domu, kde vystrojili hody. Nesedej si k nim, abys...
Jeremiáš 19:5... a naplnili toto místo krví nevinných. Vystavěli také obětiště Baalovi, aby tam spalovali své vlastní děti...
Jeremiáš 26:17...k nám přece jménem Hospodina, našeho Boha." Také někteří stařešinové země vstali a promluvili ke všemu...
Jeremiáš 26:20...neštěstí." Hospodinovým jménem prorokoval také jistý Uriáš, syn Šemajášův, z Kiriat-jearim....
Jeremiáš 28:4...král Nabukadnezar a odnesl je do BabylonuTaké judského krále Jekoniáše, syna Joakimova, i všechny...
Jeremiáš 29:1...z Jeruzaléma zbytku stařešinů ve vyhnanstvítaké kněžím, prorokům a všemu lidu, který Nabukadnezar...
Jeremiáš 29:2...matka, dvořané, judští a jeruzalémští velmožitaké tesaři a kováři museli opustit Jeruzalém.) Svěřil ten...
Jeremiáš 31:5...na horách v Samaří a ti, kdo je vysadí, je také sklidí. Přijde den, kdy zvolají strážci v pohoří...
Jeremiáš 31:36...u mne platit tyto zákony, praví Hospodin, pak také símě Izraele přestane být u mne navždy národem." Tak...
Jeremiáš 31:37...nahoře a prozkoumány základy země v hlubině, pak také zavrhnu všechno símě Izraele za všechno, co provedli,...
Jeremiáš 32:35...modly a tak ho poskvrnili. V údolí Ben-hinom také vystavěli obětiště Baalovi, aby tam prováděli své syny...
Jeremiáš 33:18...domu nikdy nebude chybět Davidův potomekTaké mezi levity nikdy nebude chybět kněz, který by přede...
Jeremiáš 33:21...ani noc nenastane ve svůj čas, pak bude zrušena také smlouva s mým služebníkem Davidem, takže nebude mít...
Jeremiáš 33:26...a nestanovil jsem zákony pro nebe i zemi, pak také zavrhnu símě Jákoba i svého služebníka Davida a...
Jeremiáš 36:26...na . Naopak přikázal princi Jerachmeelovitaké Serajášovi, synu Azrielovu, a Šelemiášovi, synu...
Jeremiáš 39:6...Cidkiášovýma očima popravil jeho syny; popravil také veškerou judskou šlechtu. Cidkiášovi pak vyloupl oči,...
Jeremiáš 40:11...a bydlete ve svých městech, která držíte." Také všichni judští utečenci v Moábu, Amonu, Edomu i ve...
Jeremiáš 40:13...spoustu vína a ovoce. Jochanan, syn Kareachův, a také ostatní polní velitelé přišli za Gedaliášem do Micpy a...
Jeremiáš 41:3...všechny Židy, kteří byli v Micpě s Gedaliášem, a také babylonské vojáky, kteří tam byli. Druhý den po...
Jeremiáš 43:6...Šafanova - muže, ženy, děti, královské dcerytaké proroka Jeremiáše a Barucha, syna Neriášova. Šli do...
Jeremiáš 51:12...Buďte připraveni v zálohách! Hospodin rozhodltaké vykoná, co o Babyloňanech zvěstoval. Město ležící u...
Jeremiáš 52:10...Cidkiášovýma očima popravil jeho syny; popravil také všechny judské velmože. Cidkiášovi pak babylonský král...
Jeremiáš 52:15... i ty, kdo přeběhli k babylonskému králi, a také zbytek řemeslníků. Zbytek chudiny tam velitel gardistů...
Jeremiáš 52:24...sto granátových jablek. Velitel gardistů zajal také velekněze Serajáše, jeho zástupce kněze Cefaniáše a...
Pláč 2:9...i velmoži jsou mezi pohany, Zákon se vytratilTaké proroci nemají od Hospodina žádné vidění....
Pláč 2:17...Hospodin vykonal to, co plánoval; to, co řekltaké udělal. Jak varoval odedávna, bořil, aniž se...
Ezechiel 1:20... tam šly - kamkoli Duch zamířil. Kola se s nimi také vznášela, neboť ta kola měla v sobě ducha života. Když...
Ezechiel 10:22...a pod křídly cosi podobného lidským rukámTaké jejich tváře vypadaly stejně jako ony tváře, které...
Ezechiel 16:28...které jsi zahanbila svou zvrhlostí. Smilnila jsi také s Asyřany, neměla jsi totiž dost; smilnila jsi s nimi,...
Ezechiel 17:13...s ním smlouvu a zavázal ho přísahou. Odvedl také přední muže země, aby to království srazil tak, aby se...
Ezechiel 20:12...kdo plní, díky nim bude žít). Dal jsem jim také své soboty, aby byly znamením mezi mnou a jimi, aby...
Ezechiel 20:15...jsem je vyvedl. Na oné poušti jsem jim však také přísahal, že je neuvedu do země, kterou jsem jim dal,...
Ezechiel 20:23...jsem je vyvedl. Na oné poušti jsem jim však také přísahal, že je rozptýlím mezi národy a rozpráším je...
Ezechiel 24:25...jejich očí a tužby jejich duší, vezmu jim také syny a dcery. V ten den za tebou přijde uprchlík, aby...
Ezechiel 36:7...Hospodin: Přísahám, že pohanům kolem vás se také budou posmívat! Vy, izraelské hory, se však budete jen...
Ezechiel 36:29... Ode vší vaší nečistoty vás zachráním. Přivolám také obilí a rozmnožím je. Nedopustím na vás hlad....
Ezechiel 40:7...a na tyč hluboké; výklenky byly 5 loktů od sebeTaké práh vedoucí do síně na vnitřní straně brány byl na...
Ezechiel 40:10...tři výklenky a ty tři měly vždy stejné rozměryTaké pilíře po jedné i druhé straně měly vždy stejné...
Ezechiel 40:14...druhého byla ta brána 25 loktů široká. Změřil také síň: kolem dokola k pilířům ústícím do nádvoří...
Ezechiel 40:29...a měla stejné rozměry jako předchozí brányTaké její výklenky, pilíře a síň měly stejné rozměry jako...
Ezechiel 40:33...bránu a měla stejné rozměry jako ty předchozíTaké její výklenky, pilíře a síň měly stejné rozměry jako...
Ezechiel 40:40...oběti, oběti za hřích i oběti odškodněníTaké zvenku po stranách severní brány, u schodů k jejímu...
Ezechiel 41:13...včetně oné mohutné stavby a jejích stěn bylo také 100 loktů dlouhé. Právě tak i šířka vyhrazeného...
Ezechiel 41:15...čela chrámu na východě byla 100 loktů. Změřil také onu mohutnou stavbu na zadní straně vyhrazeného...
Ezechiel 41:26...se okna s palmami po jedné i druhé straněTaké na postranních komorách chrámu byly římsy. Poté ...
Ezechiel 42:3... Naproti oněm 20 loktům vnitřního nádvořítaké naproti dláždění vnějšího nádvoří měla ochozy ve třech...
Ezechiel 42:11...oné mohutné stavbě další budova s místnostmiTaké ona měla vepředu chodbu. Všechno v vypadalo stejně...
Ezechiel 42:13...oběti, oběti za hřích i oběti odškodnění - a také tam svatosvaté věci ukládají, neboť je to svaté místo....
Ezechiel 43:14...nižšího stupně k okraji vyššího jsou to 4 loktyTaké tento stupeň je na loket široký. Na něm stojí 4 lokty...
Ezechiel 43:17...tvoří čtverec 12 loktů dlouhý a 12 loktů širokýTaké horní stupeň je čtvercový, 14 loktů dlouhý a 14 loktů...
Ezechiel 43:25...Po sedm dní budeš denně obětovat kozla za hříchtaké se obětuje býk a beran, oba bez vady. Po sedm dní...
Ezechiel 44:30...z vašich obětních příspěvků připadne kněžímTaké ze svého těsta dáte prvotiny knězi, aby na tvém domě...
Ezechiel 45:11... mají stejnou míru; bat je desetina chomerutaké efa je desetina chomeru. Základní jednotkou je...
Ezechiel 45:14...každého koru (jako deset batů tvoří chomer, tak také deset batů tvoří kor). Dále pak jedna z každých dvou...
Ezechiel 46:3...Poté odejde, ale brána se do večera nezavře.  Také lid země se bude o sobotách a novoluních u vchodu ...
Daniel 2:13...vyšlo, začali mudrce popravovat a hledali také Daniela a jeho přátele, aby je popravili. Když Arioch,...
Daniel 2:46...před Danielem na tvář a klaněl se mu. Nařídil také, se na jeho počest obětují oběti a vonné kadidlo....
Daniel 2:48... Jmenoval ho správcem celé provincie Babylontaké nejvyšším ze všech babylonských mudrců. Na Danielovu...
Daniel 4:33...Když mi byl navrácen rozum, vrátila se mi také vznešenost a vzhled příslušný ke královské...
Daniel 7:20... hltala a drtila a zbytek rozdupávala nohamaTaké jsem chtěl vědět, co znamená těch deset rohů na její...
Daniel 11:8...a podaří se mu nad nimi zvítězit. Ukořistí také jejich bohy, jejich sochy, vzácné náčiní, stříbro i...
Ozeáš 2:22... láskou a milosrdenstvím. Zasnoubím si  také věrností, abys poznala, kdo je Hospodin. V ten den...
Ozeáš 4:5...se ve dne jako za noci a s tebou se potácejí také proroci; hubíš svůj vlastní lid a můj lid hyne bez...
Ozeáš 6:1...k Hospodinu! On nás ranil a on uzdraví, udeřiltaké ošetří. Po dvou dnech nám život navrátí, třetího dne...
Amos 3:14...s Izraelem zúčtuji za jeho vzbouření, zúčtuji také s betelskými oltáři: Rohy oltáře budou odsekány a...
Amos 4:7...mně nevrátili, praví Hospodin. Odepřel jsem vám také déšť, když do žně zbývaly tři měsíce. Jedno město jsem...
Abdiáš 1:19... obyvatelé podhůří pak filištínský kraj; získají také kraj Efraim a Samaří, Benjamín pak získá Gileád....
Ageus 1:11...víno, olej i na vše ostatní, co roste ze země, a také na lidi, na dobytek a na všechno, na čem pracujete."...
Zachariáš 6:10... kteří se vrátili z Babylonu. Téhož dne jdi také do domu Jošiáše, syna Cefaniášova. Vyber od nich...
Zachariáš 8:13...kletbou, dome judský a dome izraelský, tak také budete požehnáním, vás zachráním. Nebojte se a...
Zachariáš 11:8...pastýře. Pak mi ale s nimi došla trpělivosttaké ovce měly dost. Proto jsem řekl: "Nebudu vás...
Zachariáš 13:2...si na nikdo nevzpomene; odstraním ze země také proroky a ducha nečistoty. A kdyby pak ještě někdo...
Zachariáš 14:14...za ruce a obrátí ruce proti sobě navzájem. (Také Juda bude bojovat v Jeruzalémě. Nashromáždí se...
Malachiáš 1:13...na pokrmu na něm obětovaném nezáleží." Říkáte také: "Proč se dřít!" a frkáte své posměšky, praví Hospodin...
Malachiáš 2:2...prokletí a prokleji i vaše žehnání. A jsem je také proklel, protože jste si to nevzali k srdci. Hle,...
Malachiáš 2:9...smlouvu, praví Hospodin zástupů. Proto vás také vydám pohrdání a přede všemi lidmi vás ponížím,...
Malachiáš 2:17...kdejaký zločinec; takové zřejmě v oblibě!" Také se ptáte: "Kde je ten Bůh soudu?" Hle, posílám...
Malachiáš 3:11...kvůli vám škůdce, aby vám neničil úrodu země, a také réva na vinici vám nezajde, praví Hospodin zástupů....
Matouš 4:7...abys nenarazil nohou na kámen.'" Ježíš mu řekl: "Také je psáno: ‚Nepokoušej Hospodina, svého Boha.'" Poté ho...
Matouš 5:31...tvůj úd, než aby celé tvé tělo přišlo do peklaTaké bylo řečeno: ‚Kdo chce zapudit svou manželku, musí ...
Matouš 5:33... kdo si zapuzenou vezme, cizoloží. Slýchali jste také, že předkům bylo řečeno: ‚Nebudeš křivě přísahat' a...
Matouš 6:5...a tvůj Otec, který vidí vskrytu, odměníTaké když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti totiž při...
Matouš 6:14...totiž lidem jejich prohřešky, odpustí také váš nebeský Otec vám. Ale když lidem jejich prohřešky...
Matouš 9:17...odtrhne i kus roucha a díra bude ještě horšíTaké se nelije nové víno do starých měchů. Jinak se měchy...
Matouš 9:19...Ježíš tedy vstal a šel za ním a jeho učedníci také. Náhle se zezadu přiblížila žena, která dvanáct let...
Matouš 18:19...na zemi, bude rozvázáno v nebi. Říkám vám také, že pokud se dva z vás na zemi shodnou ohledně...
Matouš 21:24...to děláš? Kdo k tomu zmocnil?!" " se vás také na něco zeptám," řekl jim na to Ježíš. "Když mi...
Matouš 23:10... protože máte jediného Otce, který je v nebiTaké si nenechte říkatvůdcové', protože máte jediného...
Matouš 23:18... nebo chrám, který to zlato posvěcuje? Říkáte také: ‚Když někdo přísahá na oltář, nic to neznamená, ale...
Matouš 25:4... ale žádný olej. Ty rozumné si kromě lamp vzaly také nádobky s olejem. Když ženich dlouho nešel, začaly...
Matouš 26:13...bude kázáno toto evangelium, bude se mluvit také o tom, co udělala ona, na její památku." Jeden z...
Matouš 26:69...k němu jedna služka a řekla: "Ty jsi byl také s tím Ježíšem z Galileje." On to ale přede všemi...
Matouš 26:71...ho uviděla jiná a řekla ostatním: "Tenhle byl také s tím Ježíšem z Nazaretu." Petr ho však znovu zapřel....
Matouš 27:56...doprovázely z Galileje a pomáhaly mu. Mezi nimi také Marie Magdaléna, Marie, matka Jakubova a Josefova, a...
Matouš 27:57...bohatý člověk z Arimatie jménem Josef, který se také stal Ježíšovým učedníkem. Šel Piláta požádat o...
Marek 3:25...rozdělí samo proti sobě, nemůže obstátTaké když se dům rozdělí sám proti sobě, nemůže obstát....
Marek 4:24...kdo uši k slyšení, slyš!" Řekl jim také: "Dávejte pozor na to, co posloucháte. Jakou mírou...
Marek 4:30... ihned se chopí srpu, protože nastala žeň." Řekl také: "K čemu přirovnáme Boží království? Jakým...
Marek 5:43...přikázal, se o tom nikdo nedozví. Řekl jim také, dají najíst. Potom odtud odešel a přišel do...
Marek 8:7...předkládali. Ti je pak předložili zástupu. Měli také pár malých rybek. Ježíš je požehnal a řekl, ...
Marek 10:12...manželku a vezme si jinou, cizoloží proti Také žena, která opustí svého muže a vdá se za jiného,...
Marek 11:29...to všechno děláš? Kdo k tomu zmocnil?!" "Také se vás na něco zeptám," řekl jim Ježíš. "Odpovězte mi...
Marek 12:21...a nezanechal potomka. Pak si ji vzal druhý, ale také zemřel a nezanechal potomka. Stejně tak třetí. Ani...
Marek 14:9...světě bude kázáno evangelium, bude se mluvit také o tom, co udělala ona, na její památku." Jeden z...
Marek 14:67...ohřívá, podívala se na něj a řekla: "Ty jsi byl také s tím Ježíšem z Nazaretu." On to ale zapřel:...
Marek 15:40..."Ten člověk byl opravdu Boží Syn!" Byly tam také ženy, které přihlížely zpovzdálí; mezi nimi i Marie...
Marek 15:43... Josef z Arimatie, ctihodný člen Rady, který sám také očekával Boží království, se osmělil, přišel za...
Lukáš 2:36... aby vyšlo najevo myšlení mnoha srdcí." Byla tam také prorokyně Anna, dcera Fanuelova z pokolení Ašer. Byla...
Lukáš 2:42...každý rok slavit Velikonoce do JeruzalémaTaké když mu bylo dvanáct let, putovali se účastnit...
Lukáš 4:22...slovům o milosti, jež mu plynula z úst. Říkali také: "Copak to není Josefův syn?" Na to jim odpověděl:...
Lukáš 4:43...jim však řekl: "Musím ohlašovat Boží království také jiným městům; to je poslání." Kázal tedy v judských...
Lukáš 6:18...slyšeli a nechali se uzdravit ze svých neduhůTaké ti, kdo byli trápeni nečistými duchy, byli uzdravováni...
Lukáš 6:29...pomlouvají. Tomu, kdo bije do tváře, nastav také druhou a tomu, kdo ti bere plášť, nebraň vzít ani...
Lukáš 8:2...Boží království. Bylo s ním jeho Dvanácttaké některé ženy, které byly uzdraveny od zlých duchů a...
Lukáš 8:3... Johana, manželka Herodova úředníka Chuzytaké Zuzana a mnoho jiných, které ho podporovaly ze svých...
Lukáš 11:40...Copak Ten, který stvořil vnějšek, nestvořil také vnitřek? Dejte chudým, co máte v mísách, a hle -...
Lukáš 11:49...je totiž zabíjeli a vy jim stavíte hroby. Proto také Moudrost Boží řekla: ‚Pošlu k nim proroky a apoštoly;...
Lukáš 16:18...zapudí svou manželku a vezme si jinou, cizoložítaké ten, kdo si bere zapuzenou, cizoloží." "Byl jeden...
Lukáš 16:20...a kmentu a každého dne skvěle hodoval. Byl také jeden žebrák jménem Lazar, který ležel u jeho vrat...
Lukáš 17:31...věci v domě, nesestupuje, aby je pobral; a také kdo bude na poli, se nevrací zpět. Pamatujte na...
Lukáš 18:1... tam se slétnou supi," odpověděl. Vyprávěl jim také podobenství, jak je potřeba stále se modlit a...
Lukáš 18:3...nebál a člověka si nevážil. V tom městě byla také jedna vdova. Chodila za ním a říkala: ‚Zjednej mi...
Lukáš 18:9... ale přijde Syn člověka, najde na zemi víru?" Také některým z těch, kdo spoléhali na svou vlastní...
Lukáš 18:15...kdo se ponižuje, bude povýšen." Přinášeli k němu také nemluvňata, aby se jich dotýkal. Když to uviděli...
Lukáš 20:3... k tomu zmocnil?!" Odpověděl jim: " se vás také na něco zeptám. Povězte mi, byl Janův křest z nebe,...
Lukáš 20:36...z mrtvých, se ale ženit a vdávat nebudouTaké nebudou moci zemřít - budou totiž jako andělé. Jsou...
Lukáš 21:2...vhazují své dary do chrámové pokladny. Uviděl také jednu chudou vdovu, jak tam hází dva haléřky, a řekl:...
Lukáš 22:1... Blížil se Svátek nekvašených chlebů, zvaný také Velikonoce. Vrchní kněží a znalci Písma hledali způsob...
Lukáš 22:24...z nich že se to chystá udělat. Vznikl mezi nimi také spor, kdo z nich je asi největší. On jim na to řekl:...
Lukáš 22:36...jim: "Teď ale, kdo měšec, si ho vezme, a také mošnu. Kdo nemá meč, prodá plášť a koupí si jej....
Lukáš 22:56... upřeně se na něj podívala a řekla: "Tenhle byl také s ním." On to ale zapřel: " ho neznám,...
Lukáš 22:58...Po chvilce si ho všiml jiný a řekl: "Ty jsi také jeden z nich." "Nejsem, člověče!" opakoval Petr. Když...
Lukáš 22:59...někdo jiný tvrdit: "Tenhle s ním určitě byl také - vždyť je to Galilejec!" Petr ale řekl: "Nevím, o čem...
Lukáš 23:7... poslal ho k Herodovi, který v těch dnech také pobýval v Jeruzalémě. Když Herodes uviděl Ježíše, měl...
Lukáš 23:35...stál a díval se. Kromě jiných se mu vysmívali také vůdcové: "Jiné zachránil, tak zachrání sám sebe,...
Lukáš 23:36... ten Boží Vyvolený!" Vojáci se mu posmívali také. Přistupovali, nabízeli mu ocet a říkali: "Zachraň se,...
Lukáš 23:51...a jejím činem. Byl z judského města Arimatietaké očekával Boží království. Šel za Pilátem a vyžádal si...
Lukáš 24:22...je to třetí den, co se to všechno staloTaké nás překvapily některé z našich žen. Ráno byly u hrobu...
Jan 2:2...Byla tam i Ježíšova matka a na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když začalo docházet víno,...
Jan 3:23...do judské země a tam s nimi pobýval a křtil. Jan také křtil v Ainonu poblíž Salimu, protože tam bylo hodně...
Jan 5:27...dal i Synu, aby měl život sám v sobě, a dal mu také pravomoc konat soud, protože je Syn člověka. Nedivte...
Jan 6:11...vzal ty chleby, vzdal díky a rozdával sedícímtaké ryb rozdal, kolik jen chtěli. Když se nasytili, řekl...
Jan 7:28...vyučoval v chrámě, tehdy zvolal: "Znáte také víte, odkud jsem. Nepřišel jsem ale sám od sebe. Ten,...
Jan 7:47..."Takhle nikdy nikdo nemluvil!" "Snad jste se také nenechali obloudit?" osopili se na farizeové....
Jan 7:52...a zjistilo se, co udělal?" "Snad nejsi také z Galileje?" odpověděli mu. "Studuj a uvidíš, že z...
Jan 9:27...Proč to chcete slyšet znovu? Chcete se také stát jeho učedníky?" Tehdy mu začali spílat: "Sám jsi...
Jan 11:16...Dvojče tehdy ostatním učedníkům řekl: "Pojďme také, zemřeme s ním." Ježíš dorazil čtyři dny po...
Jan 11:52...za tento národ. A nejen za tento národ, ale také aby shromáždil rozptýlené Boží děti v jedno.) Od toho...
Jan 12:9...je tam, a tak přišli - nejen kvůli němu, ale také aby viděli Lazara, kterého vzkřísil z mrtvých. Vrchní...
Jan 13:32...v něm. A protože je Bůh oslaven v něm, Bůh ho také oslaví sám v sobě, a to hned. Moji drazí, ještě na...
Jan 15:27...z Otce, ten o mně bude vydávat svědectví. A vy také vydávejte svědectví, protože jste od počátku se mnou. ...
Jan 18:17...dovnitř. Vrátná se Petra zeptala: "Nepatříš také k jeho učedníkům?" "Nepatřím," řekl. Protože bylo...
Skutky 1:3...svatého dal pokyny svým vyvoleným apoštolům. Těm také po svém umučení mnoha jistými důkazy prokázal, že je...
Skutky 1:23..." Navrhli dva - Josefa Barnabáše, zvaného také Justus, a Matěje. Potom se modlili: "Ty, Pane, znáš...
Skutky 2:26... srdce je šťastné, můj jazyk zpívátaké tělo v naději odpočívá. Nenecháš v záhrobí duši mou...
Skutky 3:24...toho Proroka neposlechl, bude vyobcován z lidu.' Také Samuel a všichni proroci po něm předpovídali tyto dny....
Skutky 4:6... starší a znalci Písma, velekněz Annáštaké Kaifáš, Jan, Alexandr a ostatní z velekněžského rodu....
Skutky 5:1... přinesl peníze a položil je k nohám apoštolů.  Také jeden muž jménem Ananiáš se svou manželkou Zafirou...
Skutky 6:7...počet učedníků v Jeruzalémě se mocně rozrůstalTaké veliké množství kněží přijalo víru. Štěpán, plný víry...
Skutky 9:27... jak Saul uviděl na cestě Pána a mluvil s nímtaké jak v Damašku směle mluvil v Ježíšově jménu. A tak s...
Skutky 9:29...s nimi zůstal v Jeruzalémě. Hovořil a přel se také s pořečtěnými Židy a ti mu začali ukládat o život....
Skutky 9:32... Petr obcházel všechny církve a cestou přišel také ke svatým v Lyddě. Tam nalezl člověka jménem Eneáš,...
Skutky 11:20...do Antiochie oslovili evangeliem o Pánu Ježíši také Řeky. Hospodinova ruka byla s nimi a veliké množství...
Skutky 11:28... že po celé říši bude veliký hlad. (Což se také splnilo za císaře Klaudia.) Učedníci tedy rozhodli, že...
Skutky 11:30...své možnosti pošle pomoc bratrům v Judsku. To také udělali a poslali to starším po Barnabášovi a Saulovi....
Skutky 13:5... kázali Boží slovo v židovských synagogáchtaké Jan byl s nimi, aby jim pomáhal. Procestovali ten...
Skutky 13:9...se prokonzulovi zabránit ve víře. Saula, zvaného také Pavel, naplnil Duch svatý. Podíval se mu zpříma do očí...
Skutky 14:1...pak byli plní radosti a Ducha svatého.  Také v Ikoniu šli do židovské synagogy a mluvili tak, že...
Skutky 14:9...byl od lůna své matky chromý a nikdy nechodilTaké on naslouchal Pavlovým slovům. Když se mu Pavel...
Skutky 15:22...své zástupce. Byli to přední bratři Juda (zvaný také Barsabáš) a Silas. Po nich poslali tento dopis:...
Skutky 15:32...povzbuzení radost. Juda se Silasem (kteří byli také proroci) pak mnoha slovy povzbuzovali a posilovali...
Skutky 15:35...apoštolům. Pavel a Barnabáš zůstali v Antiochii také a spolu s mnoha dalšími vyučovali a kázali Pánovo...
Skutky 16:14...ženám, které se tam shromáždily. Naslouchala nám také jedna bohabojná žena jménem Lydie, obchodnice s...
Skutky 17:10...hned v noci vyslali Pavla i Silase do BerojeTaké tam po svém příchodu navštívili židovskou synagogu....
Skutky 17:13... že Pavel káže Boží slovo i v Beroji, přišli také tam a začali podněcovat a bouřit davy. Bratři proto...
Skutky 17:17...s Židy i bohabojnými Řeky v synagoze a každý den také s lidmi, které potkával na náměstí. Debatovali s ním...
Skutky 17:23...a pozoroval vaše náboženství, našel jsem také oltář, na němž je napsáno: NEZNÁMÉMU BOHU. Nuže, koho...
Skutky 19:19...a vyznávali a odhalovali své praktikyTaké mnozí z těch, kteří se zabývali magií, přinášeli své...
Skutky 19:21...do Jeruzaléma. " tam pobudu," řekl, "musím se také podívat do Říma." Dva ze svých pomocníků, Timotea a...
Skutky 19:27...je tím ohrožena pověst našeho řemesla; hrozí také, že chrám veliké bohyně Artemis nebude nic znamenat...
Skutky 19:31...chtěl vyjít k lidu, ale učedníci ho nenechaliTaké někteří jeho přátelé z asijských nejvyšších kruhů mu...
Skutky 21:13...jde o , jsem připraven nejen být svázán, ale také v Jeruzalémě zemřít pro jméno Pána Ježíše!" Protože se...
Skutky 22:5...i velekněz a všichni starší. Od nich jsem také přijal dopisy pro naše bratry v Damašku, kam jsem se...
Skutky 23:23...dvě stě vojáků k cestě do Cesareje. Vezměte také sedmdesát jezdců a dvě stě lehkooděnců. Přiveďte mezky...
Skutky 24:26... že mu Pavel nabídne nějaký úplatek. Proto si ho také nechával často zavolat, aby si pohovořili. Po dvou...
Skutky 25:22..." Agrippa Festovi řekl: "Toho člověka bych si také rád poslechl." "Uslyšíš ho zítra," odpověděl Festus....
Skutky 26:9...na tom, že Bůh křísí mrtvé? Sám jsem se ovšem také domníval, že se musím všemožně stavět proti jménu...
Skutky 26:10...stavět proti jménu Ježíše Nazaretského, což jsem také v Jeruzalémě dělal. Z pověření vrchních kněží jsem...
Skutky 26:20... potom v Jeruzalémě, po celé judské zemitaké pohanům, že mají činit pokání, obrátit se k Bohu a...
Skutky 27:2...podél pobřeží Asie, a vypluli jsme. Byl s námi také Makedonec Aristarchos z Tesaloniky. Druhého dne jsme...
Skutky 27:30...z lodi. Pod záminkou, že chtějí roztahovat kotvy také z přídi, spustili člun na moře, ale Pavel řekl...
Skutky 27:40... Odsekli kotvy a nechali je v moři. Uvolnili také provazy u kormidel, přední plachtu napnuli do větru a...
Římanům 2:12... Všichni, kdo hřešili bez Zákona, bez Zákona také zahynou; všichni, kdo hřešili pod Zákonem, budou...
Římanům 4:12...těch obřezaných, kteří nemají jen obřízku, ale také kráčí ve šlépějích víry, kterou měl náš otec Abraham...
Římanům 4:16...všemu semeni - nejen přívržencům Zákona, ale také následovníkům Abrahamovy víry. Ten je otcem nás všech...
Římanům 4:24...počítáno" však není napsáno jen kvůli němu, ale také kvůli nám, jimž být počítáno, že věříme v Toho,...
Římanům 5:2...skrze našeho Pána, Ježíše Krista. Skrze něj jsme také vírou získali přístup k této milosti, v níž stojíme a...
Římanům 5:16...Mezi Božím darem a následkem lidského hříchu je také rozdíl. Jediné provinění vedlo k soudu a odsouzení,...
Římanům 5:19...jednoho člověka mnozí stali hříšnými, tak se také poslušností jednoho mnozí stanou spravedlivými. Když...
Římanům 6:8...) Když jsme s Kristem zemřeli, věříme, že s ním také budeme žít. Víme, že Kristus vstal z mrtvých a ...
Římanům 8:26... pak to trpělivě očekáváme. Právě tak nám také Duch pomáhá v naší slabosti. Když ani nevíme, za co a...
Římanům 8:30...mezi mnoha sourozenci. A které předurčil, ty také povolal, a které povolal, ty také ospravedlnil, a...
Římanům 13:6...kvůli hrozbě trestu, ale i kvůli svědomí. Proto také platíte daně - vždyť jsou to Boží služebníci a pilně...
Římanům 15:18...bych se něco říkat, kdyby to skrze Kristus také nekonal k přivedení pohanů k poslušnosti slovem i...
Římanům 16:15...tam od nich. Pozdravujte Filologa a Juliitaké Nerea a jeho sestru, Olympa i všechny svaté tam od...
1. Korintským 1:2... posvěceným v Kristu Ježíši, povolaným svatýmtaké všem, kdo na jakémkoli místě vzývají jméno našeho...
1. Korintským 4:17...tak vás prosím, řiďte se mým příkladem. Proto také za vámi posílám Timotea, svého milovaného a věrného...
1. Korintským 10:7...nepropadejme zlé lačnosti tak jako kdysi oniTaké nebuďte modláři jako někteří z nich, jak je psáno:...
1. Korintským 10:8...jedl a pil, a pak vstali, aby se povyrazili." Také nesmilněme, jako někteří z nich smilnili a v jediný...
1. Korintským 10:9...a v jediný den jich padlo třiadvacet tisícTaké nepokoušejme Krista, jako někteří z nich pokoušeli a...
1. Korintským 10:10...někteří z nich pokoušeli a byli zahubeni hadyTaké nereptejte, jako někteří z nich reptali a byli...
1. Korintským 11:9...přece nebyl stvořen z ženy, ale žena z muže. Muž také nebyl stvořen kvůli ženě, ale žena kvůli muži. Proto...
1. Korintským 11:16...chce hádat, my to ve zvyku nemáme a církve Boží také ne. Když jsem u napomínání, nemohu vás pochválit za...
1. Korintským 15:40...zvířecí, jiné tělo ptačí a jiné zase rybí. Jsou také těla nebeská a těla pozemská; ale jiná je sláva...
1. Korintským 15:42...se jedna od druhé ve slávě liší. Tak je to také se zmrtvýchvstáním. Pohřbívá se smrtelné tělo, křísí...
2. Korintským 1:22...v Kristu a kdo nás pomazal, je Bůh, který nás také označil svou pečetí a dal nám do srdcí Ducha jako...
2. Korintským 4:10...Ježíšovu smrt, aby byl na našem těle zjeven také Ježíšův život. My živí jsme pro Ježíše stále vydáváni...
2. Korintským 4:11...na smrt, aby byl na našem smrtelném těle zjeven také Ježíšův život. V nás tedy působí smrt, ale ve vás...
2. Korintským 6:1... Jako jeho spolupracovníci vás však také vyzýváme, abyste nepromarnili milost, kterou vám Bůh...
2. Korintským 7:7...příchodem Tita, a nejen jeho příchodem, ale také tím, jak byl mezi vámi povzbuzen. Když nám vyprávěl,...
2. Korintským 7:14... Jako jsme vám všechno říkali pravdivě, tak se také naše chlouba před Titem ukázala pravdivou. Přetéká k...
2. Korintským 8:4...mohli. Snažně nás prosili o tu výsadu, aby se také směli podílet na pomoci svatým. Udělali mnohem více,...
2. Korintským 8:5...- dali sami sebe především Pánu a z Boží vůle také nám. Proto jsme požádali Tita, aby to dílo milosti,...
2. Korintským 8:6...milosti, které u vás již dříve započal, nyní také dokončil. Když ve všem tolik vynikáte - ve víře, ve...
2. Korintským 8:11...to! Jako jste byli připraveni chtít, tak také buďte připraveni jednat. Dávejte podle toho, co máte,...
2. Korintským 9:12...totiž nejenže naplňuje potřeby svatých, ale také rozhojňuje vděčnost mnoha lidí Bohu. Přesvědčeni...
2. Korintským 11:22...- na to si troufám i . Jsou to Hebrejové?  také! Jsou to Izraelité? také! Jsou símě Abrahamovo? ...
2. Korintským 12:20...totiž, abych z vás, přijdu, nebyl zklamanýtaké vy abyste nebyli zklamaní ze . Bojím se svárů,...
Galatským 3:15...po lidsku, bratři. Lidskou smlouvu po schválení také nikdo neruší ani k nic nepřidává. Totéž platí pro...
Galatským 4:7...díky Bohu nejsi otrok, ale syn, a když syn, pak také dědic. Dokud jste ještě neznali Boha, otročili jste...
Galatským 5:25...a sklony. Žijeme-li Duchem, pak se Duchem také řiďme. Nebuďme ješitní, nesoupeřme spolu a nezáviďme...
Efeským 1:15...své vlastnictví. Chvála a sláva jemu! Proto také od chvíle, kdy jsem uslyšel o vaší víře v Pána Ježíše...
Efeským 4:9..." To, že "vystoupil", musí znamenat, že předtím také sestoupil dolů na zem. Ten, který sestoupil, je právě...
Efeským 6:9...otrok nebo svobodný. Vy, páni, se k nim chovejte také tak. Zanechte výhrůžek - víte přece, že jak oni, tak i...
Efeským 6:17...všechny ohnivé šípy toho zlého. Vezměte si také přilbu spasení a meč Ducha, jímž je Boží slovo. Za...
Filipským 1:29...totiž dopřáno, abyste v Krista nejen věřili, ale také pro něho trpěli. Svádíte stejný boj, jaký jste viděli...
Filipským 2:4...víc než sebe. si každý nehledí jen sebe, ale také druhých. Smýšlejte tak, jak smýšlel Kristus...
Filipským 2:19...že k vám brzy budu moci poslat Timotea, abych se také potěšil zprávami o vás. Nemám nikoho, jako je on,...
Koloským 1:8...je vůči vám věrný Kristův služebník a který nám také pověděl o vaší lásce v Duchu. Ode dne, kdy jsme o vás...
Koloským 2:6...jste přijali Krista Ježíše jako Pána, pak v něm také žijte. Zapusťte v něm kořeny a budujte se na něm,...
Koloským 2:11...je hlavou každé vlády a mocnosti. V něm jste také obřezáni, a to obřízkou, již nelze vykonat ručně; jde...
Koloským 4:11...pokyny: pokud k vám přijde, přijměte jej) a také Jesus zvaný Justus. Ti jsou jediní z obřezaných, kteří...
Koloským 4:14...Hierapoli. Pozdravuje vás milovaný lékař Lukáštaké Démas. Pozdravte sourozence v Laodikeji i Nymfu a...
Koloským 4:16...bude tento dopis přečten, zařiďte, je přečten také v laodikejském sboru, a vy zase přečtěte ten...
1. Tesalonickým 1:5...naše evangelium k vám nepřišlo jen ve slově, ale také v moci, v Duchu svatém a v plné jistotě. Sami víte,...
1. Tesalonickým 1:8...po celé Makedonii a Řecku, ale všude se roznesla také vaše víra v Boha, takže nemusíme nikomu nic říkat....
1. Tesalonickým 2:6...k zakrývání chamtivosti - Bůh je náš svědekTaké jsme nestáli o lidskou chválu, od vás nebo od...
1. Tesalonickým 2:13...slávy svého království. Neustále děkujeme Bohu také proto, že jste přijali Boží slovo, které jste od nás...
1. Tesalonickým 3:4...předem, že nás čeká soužení. To, jak sami vítetaké přišlo. Když jsem to tedy nemohl snést, poslal jsem...
1. Tesalonickým 4:10...od Boha naučili milovat jedni druhé, jak to také prokazujete všem bratrům po celé Makedonii. Prosíme...
1. Timoteus 3:10...tajemství víry je v čistém svědomí. jsou také nejdříve vyzkoušeni, a když se osvědčí, potom...
1. Timoteus 5:7... která si užívá, je ale mrtvá zaživaTaké toto jim klaď na srdce, jsou bezúhonné. Kdo se...
1. Timoteus 5:13...trestuhodně poruší svůj původní slib věrnostiTaké by se učily marnit čas chozením po domech; a nejen...
1. Timoteus 6:7...tím, co . Nic jsme na svět nepřinesli a nic si také neodneseme. Máme-li tedy jídlo a oděv, můžeme být...
2. Timoteus 2:20...domě nejsou jen zlaté a stříbrné nádoby, ale také dřevěné a hliněné; některé jsou na ozdobu a jiné na...
Titus 2:3... rozvážní a zdraví ve víře, lásce a trpělivostiTaké starší ženy se chovají, jak se sluší na svaté: ...
Filemon 1:9...lásku raději prosím - Pavel, stařec a teď také vězeň Krista Ježíše. Prosím ohledně svého syna,...
Židům 7:2...vykládá jako "Král spravedlnosti", dále je to také král Sálemu, což znamená "král pokoje". Bez otce a...
Židům 7:25...kněžství je trvalé, protože žije navěky. Proto také může dokonale spasit ty, kdo skrze něj přistupují k...
Židům 9:1... Ta první smlouva měla svá pravidla bohoslužbytaké svatyni, ovšem pozemskou. Byl vztyčen stánek, v jehož...
Židům 9:25...nebe, aby se za nás postavil před Boží tvářTaké tam nepřišel proto, aby se obětoval znovu a znovu,...
Židům 10:21...nám otevřel skrze oponu, to jest jeho tělo. Máme také velikého kněze nad Božím domem, a proto přistupme s...
Židům 11:11... město, jehož stavitelem a tvůrcem je Bůh. Vírou také neplodná Sára i přes svůj pokročilý věk přijala moc k...
Židům 11:19...že Bůh je schopen i křísit z mrtvých; a odtud ho také (obrazně řečeno) přijal. Vírou Izák požehnal Jákobovi...
Židům 11:36...vzkříšení. Další zakoušeli výsměch a bičovánítaké okovy a vězení. Bývali kamenováni, řezáni pilou,...
Židům 13:3...vězení s nimi; pamatujte na trpící jako ti, kdo také mají tělo. Manželství si všichni váží a manželské...
Židům 13:12...za hřích, bývají pálena venku za stany. Proto také Ježíš trpěl venku za branou, aby posvětil lid svou...
Jakub 1:13...od Boha. Jako Bůh nemůže být pokoušen zlým, tak také sám nikoho nepokouší. Když je někdo pokoušen, vždycky...
Jakub 2:11...se ve všech. Tentýž, kdo řekl: "Necizolož," řekl také: "Nezabíjej." Pokud tedy necizoložíš, ale zabíjíš,...
Jakub 2:25... Nebyla podobně na základě skutků ospravedlněna také nevěstka Rachab, když přijala ony špehy a potom je...
Jakub 3:9...jedu. Jím dobrořečíme Pánu a Otci, jím také zlořečíme lidem stvořeným k Boží podobě. Ze stejných...
1. Petr 2:8...zavržený, jenž se stal kamenem úhelným," a také "Kámen úrazu a skála pohoršení." To platí pro ty, kdo...
2. Petr 3:15...chápejte jako příležitost ke spáse. (Tak vám to také s moudrostí, kterou dostal, píše náš milovaný bratr...
1. Jan 2:29...přijde. Víte přece, že on je spravedlivý. Vězte také, že každý, kdo žije spravedlivě, se narodil z něj. ...
1. Jan 3:1...Otec zahrnul: smíme se nazývat Božími dětmi - a také jimi jsme! Proto nás svět nezná, že nepoznal jeho....
Zjevení 4:6...- těch sedm duchů Božích. Před trůnem bylo také skleněné moře jakoby z křišťálu a uprostřed trůnu i...
Zjevení 5:13... moudrost a sílu, slávu, chválu a čest!" Také všechno stvoření, které je na nebi, na zemi, pod zemí...
Zjevení 6:11...odpočívají ještě krátký čas, dokud se nenaplní také počet jejich spoluslužebníků, jejich bratrů, kteří...
Zjevení 7:2...zem ani na moře ani na žádný strom. Spatřil jsem také jiného anděla, který vystupoval od východu slunce a...
Zjevení 9:9...jako vlasy žen a jejich zuby byly jako lvíTaké měly pancíře jako pancíře ze železa a zvuk jejich...
Zjevení 9:21... které nevidí, neslyší ani nechodí. Nečinili také pokání ze svých vražd ani ze svého čarování, ze svého...
Zjevení 10:1...smilstva ani ze svých krádeží. Uviděl jsem také jiného silného anděla, jak sestupuje z nebe, oblečen...
Zjevení 11:6...aby za dnů jejich prorokování nepršel déšť. Mají také moc nad vodami, aby je obraceli v krev a aby zasáhli...
Zjevení 11:8...které se duchovně nazývá Sodoma a Egypt, kde byl také ukřižován náš Pán. Mnoho lidí z různých kmenů, jazyků...
Zjevení 14:2...jeho jméno a jméno jeho Otce. Uslyšel jsem také hlas z nebe jako zvuk mnohých vod, jako zvuk velikého...
Zjevení 14:6...nemá místo lež; jsou bez vady. Spatřil jsem také jiného anděla, letícího středem nebe, který měl věčné...
Zjevení 14:17...chrámu, který je v nebi, pak vyšel další anděltaké on měl ostrý srp. A od oltáře vyšel ještě další anděl,...
Zjevení 15:2...jsem jakoby skleněné moře smíšené s ohněmtaké ty, kteří zvítězili nad šelmou, nad jejím obrazem a...
Zjevení 17:9...hlav je sedm hor, na kterých ta žena sedí. Je také sedm králů. Pět jich padlo, jeden je a další ještě...
Zjevení 20:4...nich posadili, a byl jim svěřen soud. Viděl jsem také duše popravených pro Ježíšovo svědectví a pro Boží...
Zjevení 20:13... Tehdy moře vydalo mrtvé, kteří byli v němtaké Smrt a Záhrobí vydaly mrtvé, kteří byli v nich; a...
Zjevení 21:5...na trůnu, řekl: "Hle, činím všechno nové." Řekl také: "Napiš, že tato slova jsou věrná a pravdivá." Pak mi...
Zjevení 22:17..." Duch a Nevěsta říkají: "Přijď!" Kdo slyší,  také řekne: "Přijď!" Kdo žízní, přijde, a kdo chce, ...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |