Tajemství

Hledám varianty 'tajemství' [ tajemstvím (4) tajemstvích (1) tajemství (47) ]. Nalezen 51 verš.
Soudců 16:9... jako se trhá koudel, když se dotkne plamenTajemství jeho síly tedy nebylo odhaleno. Dalila pak...
Job 28:21...je očím všech živých na zemi i ptákům na nebi je tajemstvím. Záhuba i Smrt praví: "Samy jsme o jen...
Job 42:3...Ano, mluvil jsem, o čem jsem neměl ponětí, o tajemstvích, jež jsou nad chápání. Řekl jsi: ‚Poslouchej...
Žalmy 44:22...cizímu bohu ruce zvedali? Cožpak by na to znalec tajemství srdce, cožpak by na to Bůh nepřišel? Pro tebe...
Žalmy 49:5...ucho nakláním k moudré písni, za zvuků citery tajemství odhalím: Proč bych se bát měl ve zlých časech,...
Žalmy 78:2...k tobě promluvím, abych ti odhalil dávná tajemství. Slyšeli jsme a sami víme, co nám vyprávěli naši...
Přísloví 3:32...hnusí každý zvrhlík, s upřímnými však sdílí svá tajemství. Hospodinovo prokletí stíhá dům darebáka, obydlí...
Přísloví 11:13... rozumný člověk raději pomlčí. Mluvka roznáší tajemství, kudy chodí, zodpovědný člověk je umí zachovat....
Přísloví 20:19... nech se poučit, než začneš boj. Mluvka roznáší tajemství, kudy chodí; s tlučhubou neměj co do činění. Kdo...
Přísloví 25:9...se svým bližním když vyřizuješ, neodhaluj cizí tajemství. Ten, kdo to uslyší, potom potupí , tvá špatná...
Jeremiáš 33:3...Volej ke mně a ti odpovím; sdělím ti veliká tajemství, o kterých nevíš. Toto praví Hospodin, Bůh...
Ezechiel 28:3...božský. Zřejmě jsi moudřejší než Daniel a žádné tajemství ti není záhadné. Moudrostí a poznáním jsi získal...
Daniel 2:18... prosí Boha nebes o slitování ohledně toho tajemství, aby Daniel a jeho přátelé nebyli popraveni s...
Daniel 2:19...mudrci. V noci pak Danielovi bylo to tajemství zjeveno ve vidění. Daniel proto chválil Boha...
Daniel 2:27...snu a co to znamená?" Daniel králi odpověděl: "Tajemství, na něž se král ptá, mu nedokáže vysvětlit žádný...
Daniel 2:28...jasnovidec. Na nebi je však Bůh, který zjevuje tajemství. Ten králi Nabukadnezarovi ukázal, co se stane v...
Daniel 2:29... co se bude dít v budoucnu, a Ten, který zjevuje tajemství, ti ukázal, co se stane. Mně to tajemství nebylo...
Daniel 2:30...tajemství, ti ukázal, co se stane. Mně to tajemství nebylo zjeveno proto, že bych byl moudřejší než...
Daniel 2:47...Bůh je opravdu Bůh bohů, Pán králů a zjevovatel tajemství - vždyť tys mi to tajemství dokázal vyjevit!"...
Daniel 4:6...v tobě přebývá duch svatých bohů a že ti žádné tajemství není těžké. Toto jsem viděl ve snu; pověz mi, co...
Daniel 5:12... rozumnost a důvtip ve vykládání snů, odhalování tajemství a řešení záhad. Nech proto zavolat Daniela - on...
Daniel 9:22...zřetelně, "jsem tu teď proto, abych ti zjevil tajemství. Hned, jakmile ses začal modlit, byla vyslána...
Daniel 12:9...jít, Danieli," odpověděl mi. "Ta slova zůstanou tajemstvím zapečetěným pro poslední čas. Mnozí budou...
Amos 3:7...Panovník Hospodin nepůsobí nic, aniž sdílí své tajemství se svými služebníky, proroky. Lev řve, kdo by se...
Matouš 13:11...nimi mluvíš v podobenstvích?" "Vám je dáno znát tajemství nebeského království," odpověděl jim, "ale jim to...
Marek 4:11...ptali na ta podobenství. "Vám je svěřeno tajemství Božího království," odpověděl jim, "ale těm, kdo...
Lukáš 8:10...to za podobenství. Řekl jim: "Vám je dáno znát tajemství Božího království, k ostatním ale mluvím v...
Římanům 2:16...mého evangelia v onen den Bůh soudit lidská tajemství skrze Krista Ježíše. Ty si ovšem říkáš Žid,...
Římanům 11:25...olivy? Nechci, bratři, abyste nevěděli o tomto tajemství (abyste nespoléhali na vlastní moudrost): Část...
Římanům 16:25...evangelia a kázání Ježíše Krista, podle zjevení tajemství, které bylo po věčné časy skryto, ale nyní je...
1. Korintským 2:1...vám, bratři, po svém příchodu nezvěstoval Boží tajemství nějak zvlášť vznešenými nebo moudrými řečmi....
1. Korintským 4:1...tedy za Kristovy služebníky a za správce Božích tajemství. Od správce se žádá jen jedno - aby byl shledán...
1. Korintským 13:2...činelů. Kdybych uměl prorokovat, rozuměl všem tajemstvím, měl všechno poznání a víru, že bych i hory...
1. Korintským 14:2...Duchem, ale nikdo mu nerozumí; co říká, zůstává tajemstvím. Ten, kdo prorokuje, však mluví k lidem, aby je...
1. Korintským 15:51...mít podíl na nesmrtelnosti. Prozradím vám teď tajemství: Všichni nezemřeme, ale všichni budeme proměněni...
Efeským 1:9...a prozíravostí. Ve své laskavosti nám dal poznat tajemství své vůle - předsevzal si, že se naplní čas,...
Efeským 3:3...svěřil pro vás, když mi skrze zjevení dal poznat tajemství, o němž jsem se krátce zmínil dříve. Během...
Efeským 3:4...budete sami moci poznat, jak rozumím Kristovu tajemství, které Bůh v předchozích dobách lidem neodhalil,...
Efeským 3:9...bohatství a abych všem vysvětlil jeho plán, to tajemství od věků skryté v Bohu, Stvořiteli všeho. Bůh teď...
Efeským 5:32...se ti dva stali jedním tělem." Toto je veliké tajemství; však mluvím o Kristu a o církvi. ovšem...
Efeským 6:19...slovo, abych mohl otevřít ústa a směle oznamovat tajemství evangelia (jehož vyslancem jsem v těchto...
Koloským 1:26...udělil: abych vám plně vyjevil Boží slovo. Toto tajemství bylo po věky a pokolení skryté, nyní však bylo...
Koloským 1:27... se Bůh rozhodl svěřit bohatství tohoto slavného tajemství: Kristus je ve vás! Ta naděje slávy! Jeho kážeme:...
Koloským 2:2...plné jistoty porozumění a k poznání Božího tajemství - Krista, v němž jsou skryty všechny poklady...
Koloským 4:3...ke kázání slova, abych mohl mluvit o Kristově tajemství (pro něž jsem právě ve vězení), abych je...
2. Tesalonickým 2:7...brání - smí se totiž objevit v daný časTajemství této bezbožnosti ale působí; čeká jen na to,...
1. Timoteus 3:9... opilci nebo prospěcháři, ale lidé, jejichž tajemství víry je v čistém svědomí. jsou také nejdříve...
1. Timoteus 3:16...je církev živého Boha, pilíř a základna pravdyTajemství zbožnosti je bezesporu veliké: On byl zjeven v...
Zjevení 1:20... co se děje a co se bude dít potom. Toto je tajemství těch sedmi hvězd, které jsi viděl v pravici, a...
Zjevení 10:7...anděla, bude troubit, bude dokonáno Boží tajemství, jak to oznámil svým služebníkům prorokům. Ten...
Zjevení 17:7..."Proč se tak divíš?" řekl mi anděl. " ti povím tajemství ženy i šelmy, která ji nese, jež sedm hlav...

Slova obsahující tajemství: tajemství (47) tajemstvích (1) tajemstvím (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |