Týru

Hledám varianty 'týru' [ týru (29) ]. Nalezeno 28 veršù.
2. Samuel 5:11...a Hospodin, Bůh zástupů, byl s ním. Chíram, král Týru, pak vyslal k Davidovi posly s cedrovým dřevem a také...
1. Královská 7:13...předsíní. Král Šalomoun poslal pro ChuramaTýru. Byl to syn jedné vdovy z pokolení Neftalí a jeho otec...
1. Královská 9:12... kolik si jen přál. Chíram se tedy vypravilTýru, aby si ta města, která mu dal Šalomoun, prohlédl. Ale...
1. Letopisů 14:1...dům Obed-edomův i všechno, co měl. Chíram, král Týru, pak vyslal k Davidovi posly s cedrovým dřevem a také...
2. Letopisů 2:13... syna jedné ženy z pokolení Dan. Jeho otec bylTýru. Umí pracovat se zlatem, stříbrem, bronzem i železem,...
Izaiáš 23:8...osídlit dálné krajiny? Kdo takto rozhodlTýru, jenž uděloval vládcům korunu, jehož obchodníci byli...
Izaiáš 23:18...světa na celém zemském povrchu. Výdělek a zisk Týru však bude zasvěcen Hospodinu. Jeho zisk nebude...
Jeremiáš 25:22... Moáb i Amonce; všechny krále Týru a Sidonu; krále zámořských břehů; Dedana, Temu a Búze;...
Jeremiáš 27:3... Potom pošli vzkaz králům Edomu, Moábu, AmonuTýru a Sidonu; pošli ho po jejich vyslancích, kteří přišli...
Jeremiáš 47:4...přišel den, kdy všichni Filištíni budou zničeniTýru a Sidonu vyhubí, co jim ze spojenců ještě zbývá. Ano,...
Ezechiel 26:4...své vlny, přiženu na tebe mnohé národy. Hradby Týru budou zbořeny a jeho věže strženy; vymetu z něj...
Ezechiel 27:8...a Arvaďané jsou tví veslaři, mořští vlciTýru tví kormidelníci. Z Byblosu máš zkušené řemeslníky,...
Ezechiel 27:32...žalozpěv a zazpívají o tobě: ‚Kdo byl kdy Týru podobný, zničenému uprostřed moří?' Když vykládali tvé...
Ezechiel 28:2...slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, řekni vládci Týru: Tak praví Panovník Hospodin - Ve svojí pýše říkáš si:...
Ezechiel 28:12..."Synu člověčí, zpívej žalozpěv nad králem Týru a řekni mu - Tak praví Panovník Hospodin: Byl jsi...
Ezechiel 29:18... babylonský král Nabukadnezar při tažení proti Týru uložil svému vojsku tak těžkou službu, měli všichni...
Amos 1:10...smlouvu ani nevzpomněli, sešlu na hradby Týru oheň, aby pohltil jeho paláce. Toto praví Hospodin:...
Zachariáš 9:2...Přijde i k Chamátu při jeho hranicích i k Týru a Sidonu, jsou tak prohnaní: Týr se opevnil jako...
Matouš 11:21...Kdyby se zázraky, které se dějí u vás, stalyTýru a Sidonu, dávno by činili pokání v pytlovině a popelu....
Matouš 11:22...činili pokání v pytlovině a popelu. Říkám vámTýru a Sidonu bude v soudný den lehčeji než vám! A ty,...
Matouš 15:21..." Ježíš pak odtud odešel a odebral se do okolí Týru a Sidonu. Jedna kananejská žena z toho kraje šla za...
Marek 3:8... z Jeruzaléma i z Idumeje, Zajordánska a z okolí Týru a Sidonu. Když slyšeli, jaké věci dělal, přišla jich k...
Marek 7:24...člověka." Potom vstal a odešel odtud do okolí Týru. Vešel do jednoho domu a ačkoli nechtěl, aby se to...
Lukáš 6:17...z celého Judska, z Jeruzaléma i z přímořského Týru a Sidonu. Ti přišli, aby ho slyšeli a nechali se...
Lukáš 10:13...Kdyby se zázraky, které se dějí u vás, stalyTýru a Sidonu, dávno by činili pokání v pytlovině a popelu....
Lukáš 10:14... dávno by činili pokání v pytlovině a popeluTýru a Sidonu však bude na soudu lehčeji než vám. A ty,...
Skutky 21:3...se dál do Sýrie. Když jsme pak přistáliTýru, kde měla loď vyložit náklad, vyhledali jsme místní...
Skutky 21:7...jsme nastoupili na loď a oni se vrátili domů. Z Týru jsme zamířili do Ptolemaidy, kde naše plavba skončila....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |