Týr

Hledám varianty 'týr' [ týr ]. Nalezeno 9 veršù.
Jozue 19:29...Pak se hranice vrací k Rámě a k opevněnému městu Týr. Dále se vrací k Chose, dosáhne ke Středozemnímu...
Žalmy 45:13...- před ním se skloň, on je tvůj pán. I město Týr ti přinese dary, velmoži národů se před tebou pokoří!...
Izaiáš 23:15...- vaše útočiště je zničené! V ten den se na Týr zapomene na sedmdesát let, na dobu jednoho královského...
Izaiáš 23:17...Po sedmdesáti letech Hospodin znovu navštíví Týr. Ten se však vrátí ke svému řemeslu a bude smilnit se...
Ezechiel 26:2...dostal slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, protože Týr nad Jeruzalémem volal, ‚Hohó, brána národů je rozražena...
Ezechiel 26:7... Tak praví Panovník Hospodin: Hle - přivádím na Týr od severu Nabukadnezara, krále Babylonu, krále králů, s...
Ozeáš 9:13... se od nich odvrátím! Vídal jsem Efraima jako Týr - zasazený byl mezi loukami, teď však Efraim odvádí své...
Amos 1:9... praví Panovník Hospodin. Toto praví HospodinTýr hřešil trojnásob, čtyřnásob - toho mám dost! Za to,...
Zachariáš 9:3...i k Týru a Sidonu, jsou tak prohnaníTýr se opevnil jako monastýr, stříbra nakupil jak prachu...

Slova obsahující týr: monastýr (1) týr (9) týrali (3) týre (5) týrem (4) týrské (4) týrského (1) týrskému (2) týrský (3) týrskými (1) týrští (1) týru (29) ztýrali (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |