Syn

Hledám varianty 'syn' [ syny (369) synům (237) synů (406) synu (329) synovi (19) synové (921) synem (62) synech (8) syna (889) syn (993) ]. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání.
Genesis 4:17...Chanocha. Postavil město a pojmenoval ho po svém synovi Chanoch. Chanochovi se pak narodil Irad, Irad...
Genesis 4:25...se znovu miloval se svou ženou a ta porodila syna a dala mu jméno Set (to jest Náhrada). Řekla si totiž:...
Genesis 4:26... kterého zabil Kain." Také Setovi se pak narodil syn a dostal jméno Enoš, Člověk. Tehdy začalo vzývání...
Genesis 5:3...Adam, Člověk. Když bylo Adamovi 130 let, zplodil syna podle své podoby, ke svému obrazu, a dal mu jméno Set....
Genesis 5:4...Po zplození Seta žil Adam ještě 800 let a plodil syny a dcery. Adam žil celkem 930 let a potom zemřel...
Genesis 5:7...Po zplození Enoše žil Set ještě 807 let a plodil syny a dcery. Set žil celkem 912 let a potom zemřel...
Genesis 5:10...zplození Kénana žil Enoš ještě 815 let a plodil syny a dcery. Enoš žil celkem 905 let a potom zemřel...
Genesis 5:13...Mahalalela žil Kénan ještě 840 let a plodil syny a dcery. Kénan žil celkem 910 let a potom zemřel...
Genesis 5:16...Járeda žil Mahalalel ještě 830 let a plodil syny a dcery. Mahalalel žil celkem 895 let a potom zemřel...
Genesis 5:19...zplození Enocha žil Járed ještě 800 let a plodil syny a dcery. Járed žil celkem 962 let a potom zemřel...
Genesis 5:22...žil Enoch s Bohem ještě 300 let a plodil syny a dcery. Enoch žil celkem 365 let...
Genesis 5:26...zplození Lámecha žil Metuzalém 782 let a plodil syny a dcery. Metuzalém žil celkem 969 let a potom zemřel...
Genesis 5:28...zemřel. Když bylo Lámechovi 182 let, zplodil syna a dal mu jméno Noe, Úleva, neboť řekl: "Ten nám...
Genesis 5:30..." Po zplození Noema žil Lámech 595 let a plodil syny a dcery. Lámech žil celkem 777 let a potom zemřel...
Genesis 6:2...zemi začalo množit a rodily se jim dcery, Boží synové viděli, jak jsou lidské dcery krásné, a brali si za...
Genesis 6:4... se na zemi vyskytovali zrůdní obři. Boží synové totiž přicházeli k lidským dcerám a ty jim je rodily...
Genesis 6:10...poctivý člověk. Noe žil s Bohem. Noe zplodil tři syny: Sema, Chama a Jáfeta. Země však byla v Božích očích...
Genesis 6:18... a tak vejdeš do archy - ty a s tebou tví synové, tvá žena a ženy tvých synů. Ze všeho živého, z...
Genesis 7:7... vodní záplavě vešel Noe do archy a s ním jeho synové, jeho žena a ženy jeho synů. Ze všech čistých i...
Genesis 7:13...na zemi čtyřicet dní a čtyřicet nocí. Noe, jeho synové Sem, Cham a Jáfet, Noemova žena a tři ženy jeho synů...
Genesis 8:16...promluvil: "Vyjdi z archy - ty a s tebou tví synové, tvá žena a ženy tvých synů. Vyveď s sebou všechno...
Genesis 8:18...a množí." Noe tedy vyšel ven a s ním i jeho synové, jeho žena a ženy jeho synů. Všechna zvěř, všechna...
Genesis 9:1... zima ani noc a den." Bůh tehdy Noemovi i jeho synům požehnal a řekl jim: "Ploďte a množte se, naplňte zem...
Genesis 9:8...se na rozmnožte!" Potom Bůh k Noemovi a jeho synům promluvil: "Hle, uzavírám smlouvu s vámi, s vaším...
Genesis 9:18...učinil s veškerým tvorstvem na zemi." Noemovi synové, kteří vyšli z archy, byli Sem, Cham a Jáfet (onen...
Genesis 9:19...Cham byl otcem Kanaána). Tito tři byli Noemovi synové; z nich se zalidnila celá země. Zemědělec Noe byl...
Genesis 9:24...z opilosti a dozvěděl se, co mu jeho nejmladší syn provedl, řekl: "Zlořečený buď Kanaán; je pro své...
Genesis 10:1...let a potom zemřel. Toto jsou rody Noemových synů Sema, Chama a Jáfeta. Po potopě se jim narodili synové...
Genesis 10:2...a Jáfeta. Po potopě se jim narodili synovéSynové Jáfetovi jsou: Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal,...
Genesis 10:3... Magog, Madaj, Javan, Tubal, Mešek a TirasSynové Gomerovi: Aškenáz, Rifat a Togarma. Synové Javanovi:...
Genesis 10:4...Gomerovi: Aškenáz, Rifat a TogarmaSynové Javanovi: Eliša a Taršiš, Kitejští a Rodanští. Z...
Genesis 10:6...podle svých zemí, jazyků, rodů a národnostíSynové Chamovi jsou: Habeš, Egypt, Put a Kanaán. Synové...
Genesis 10:7...Chamovi jsou: Habeš, Egypt, Put a KanaánSynové Habeše: Seba, Chavíla, Sabta, Raema a Sabteka....
Genesis 10:20... Gomoru, Admu a Cebojim k Leše. To jsou synové Chamovi podle svých rodů, jazyků, zemí a národností....
Genesis 10:21...zemí a národností. Semovi, otci všech Heberových synů, bratru staršího Jáfeta, se také rodili potomci....
Genesis 10:22...staršího Jáfeta, se také rodili potomci. Semovi synové jsou: Elam, Ašur, Arpakšad, Lud a Aram. Synové...
Genesis 10:23...synové jsou: Elam, Ašur, Arpakšad, Lud a AramSynové Aramovi: Úc, Chul, Geter a Mešek. Arpakšad zplodil...
Genesis 10:25...Šelach zplodil Hebera. Heberovi se narodili dva synové: jeden se jmenoval Peleg, Rozdělení, neboť za jeho...
Genesis 10:29...Šebu, Ofira, Chavílu a Jobaba; všichni tito jsou synové Joktanovi. Jejich bydliště se prostíralo od Mešy...
Genesis 10:31...od Mešy směrem k hoře Sefar na východě. To jsou synové Semovi podle svých rodů, jazyků, zemí a národností....
Genesis 10:32... zemí a národností. To jsou rody Noemových synů podle svých pokolení a národností; z nich se po potopě...
Genesis 11:5... aby spatřil to město a tu věž, kterou lidští synové stavěli. Hospodin si řekl: "Hle, lid je zajedno a...
Genesis 11:11...žil po zplození Arpakšada ještě 500 let a plodil syny a dcery. Arpakšad ve věku 35 let zplodil Šelacha...
Genesis 11:13...Šelacha žil Arpakšad ještě 403 let a plodil syny a dcery. Šelach ve věku 30 let zplodil Hebera...
Genesis 11:15...Hebera žil Šelach ještě 403 let a plodil syny a dcery. Heber ve věku 34 let zplodil Pelega...
Genesis 11:17...zplození Pelega žil Heber ještě 430 let a plodil syny a dcery. Peleg ve věku 30 let zplodil Reúa...
Genesis 11:19...zplození Reúa žil Peleg ještě 209 let a plodil syny a dcery. Reú ve věku 32 let zplodil Seruga...
Genesis 11:21...zplození Seruga žil Reú ještě 207 let a plodil syny a dcery. Serug ve věku 30 let zplodil Náchora...
Genesis 11:23...Náchora žil Serug ještě 200 let a plodil syny a dcery. Náchor ve věku 29 let zplodil Teracha...
Genesis 11:25...Teracha žil Náchor ještě 119 let a plodil syny a dcery. Terach ve věku 70 let zplodil Abrama, Náchora...
Genesis 11:31...byla neplodná, neměla děti. Terach vzal svého syna Abrama, Háranova syna Lota a svou snachu Saraj, ženu...
Genesis 16:2...rodila. Spi tedy s mou otrokyní - snad získám syny skrze ni." A Abram ji poslechl. Deset let poté, co se...
Genesis 16:11...anděl řekl: "Hle, jsi těhotná a porodíš syna. Dáš mu jméno Izmael, Bůh slyší, neboť Hospodin slyšel...
Genesis 16:15...Kádešem a Beredem. Hagar pak Abramovi porodila syna. Abram dal svému synovi narozenému z Hagar jméno...
Genesis 17:16...jmenovat Sára, Kněžna. Požehnám ji a dám ti z  syna. Požehnám ji a budou z národy, vzejdou z králové...
Genesis 17:17...se a pomyslel si: "Copak se stoletému narodí syn? Copak Sára v devadesáti letech porodí?" Odpověděl tedy...
Genesis 17:19..."Nikoli! Tvá manželka Sára ti vskutku porodí syna a dáš mu jméno Izák, Smíšek. Jemu potvrdím svou...
Genesis 17:23...se Bůh od Abrahama. Abraham potom vzal svého syna Izmaele a všechny narozené ve svém domě i všechny...
Genesis 17:25...bylo devadesát devět let. Neobřezané tělo jeho syna Izmaele bylo obřezáno, když mu bylo třináct let....
Genesis 17:26... když mu bylo třináct let. Abraham a jeho syn Izmael byli obřezáni ještě téhož dne a všichni jeho...
Genesis 18:10...jistě vrátím a hle, tvá manželka Sára bude mít syna!"Sára však poslouchala vzadu u vchodu do stanu....
Genesis 18:14...touto dobou, se k tobě vrátím a Sára bude mít syna." Sára to ze strachu zapírala: "Nesmála jsem se." On...
Genesis 18:19...národy země. Vyvolil jsem jej, aby přikázal svým synům a své budoucí rodině, zachovávají Hospodinovu...
Genesis 19:12...ti dva Lotovi řekli: "Koho tu ještě máš - zetěsyny, dcery? Kohokoli máš ve městě, odveď je odsud, neboť...
Genesis 19:37...ze svého otce. Prvorozená pak porodila syna a dala mu jméno Moáb, Z otce vzešlý. Ten je otcem...
Genesis 19:38... do dnešního dne. I ta mladší porodila syna a dala mu jméno Ben-amí, Syn mého příbuzného. Ten je...
Genesis 21:2...a v době, kterou mu Bůh předpověděl, porodila syna. Abraham dal svému synovi narozenému ze Sáry jméno...
Genesis 21:3...předpověděl, porodila syna. Abraham dal svému synovi narozenému ze Sáry jméno Izák, Smíšek. Když bylo...
Genesis 21:4...Smíšek. Když bylo Izákovi osm dní, Abraham svého syna obřezal, jak mu Bůh přikázal. Když se mu narodil syn...
Genesis 21:5...obřezal, jak mu Bůh přikázal. Když se mu narodil syn Izák, bylo Abrahamovi sto let. Sára řekla: "Bůh mi...
Genesis 21:7... že Sára bude kojit děti? Ale porodila jsem mu syna - i přes jeho stáří!" Když dítě povyrostlo, přestalo...
Genesis 21:9...Abraham velikou hostinu. Sára pak viděla, že syn, kterého Abrahamovi porodila Egypťanka Hagar, je...
Genesis 21:10...tedy Abrahamovi: "Vyžeň tu děvečku i jejího syna. Syn děvečky přece nebude dědit spolu s mým synem,...
Genesis 21:11...ta slova velmi trápila. Šlo přece o jeho syna. Bůh ale Abrahamovi řekl: "Netrap se kvůli chlapci ani...
Genesis 21:13... protože tvé símě bude povoláno v Izákovi. I ze syna děvečky však učiním národ, neboť je tvým potomkem."...
Genesis 22:2..."Zde jsem," odpověděl. Bůh řekl: "Vezmi svého syna, svého jediného, svého milovaného Izáka, a jdi do země...
Genesis 22:3...svého osla, vzal s sebou dva služebníky a svého syna Izáka. Nasekal dříví pro zápalnou oběť a vypravil se k...
Genesis 22:6...dříví pro zápalnou oběť a naložil je na svého syna Izáka. Sám nesl v ruce oheň a nůž. A tak šli oba spolu...
Genesis 22:7..." oslovil Izák svého otce Abrahama. "Ano, můj synu?" odpověděl mu. "Vidím oheň a dřevo," řekl Izák. "Kde...
Genesis 22:8..."Bůh si opatří beránka k zápalné oběti, můj synu," odpověděl Abraham. A tak šli oba spolu. Když přišli...
Genesis 22:9...oltář a narovnal dřevo. Pak svázal svého syna Izáka a položil ho na dřevo na oltáři. Abraham vztáhl...
Genesis 22:10... Abraham vztáhl ruku a vzal nůž, aby svého syna podřízl. Vtom na něj z nebe zavolal Hospodinův anděl:...
Genesis 22:12...bohabojný - vždyť jsi kvůli mně neušetřil svého syna, svého jediného." Abraham tedy vzhlédl a hle, uviděl...
Genesis 22:13...a obětoval ho jako zápalnou oběť místo svého syna. To místo pak Abraham nazval "Hospodin opatří," takže...
Genesis 22:16...jsi učinil tuto věc a neušetřil jsi svého syna, svého jediného: Nesmírně ti požehnám a nesmírně...
Genesis 22:20...Abrahamovi oznámeno: "Hle, také Milka porodila syny tvému bratru Náchorovi: svého prvorozeného Úce, jeho...
Genesis 22:23...Betuela." (A Betuel zplodil Rebeku.) Těchto osm synů porodila Abrahamovu bratru Náchorovi Milka. Také jeho...
Genesis 23:8... poslyšte mne a přimluvte se za mne u Efronasyna Cocharova, aby mi dal svou jeskyni Makpela, která je...
Genesis 23:11... která je na něm. Dávám ti je v přítomnosti synů svého lidu; pochovej svou mrtvou." Abraham se před...
Genesis 24:3... Bohu nebe a Bohu země, že nevybereš mému synovi manželku z dcer Kananejců, mezi nimiž bydlím, ale...
Genesis 24:4...k mým příbuzným, a tam vybereš manželku pro mého syna Izáka." Služebník mu na to řekl: "Kdyby snad ta...
Genesis 24:5...žena nechtěla následovat do této země, mám tvého syna odvést zpět do země, z níž jsi vyšel?" "Chraň se tam...
Genesis 24:6...do země, z níž jsi vyšel?" "Chraň se tam mého syna odvést!" odpověděl mu Abraham. "Hospodin, Bůh nebes,...
Genesis 24:7...tebou pošle svého anděla, abys odtamtud mému synovi vybral manželku. Kdyby ta žena nechtěla...
Genesis 24:8... budeš této přísahy zproštěn; jen tam mého syna neodváděj zpátky." Služebník tedy vložil ruku do klína...
Genesis 24:15...na rameni. Ta dívka se narodila Betuelovisynu Milky a Abrahamova bratra Náchora. Byla to překrásná...
Genesis 24:24...otce místo k přenocování?" "Jsem dcera Betuelesyna Milky a Náchora," odpověděla mu. Potom dodala: "Slámy...
Genesis 24:36...mého pána, pak ve svém stáří porodila mému pánu syna, jemuž dal všechno, co . Můj pán pak zavázal...
Genesis 24:37...Můj pán pak zavázal přísahou: ‚Nevybereš mému synovi manželku z dcer Kananejců, v jejichž zemi bydlím,...
Genesis 24:38...k mým příbuzným, a tam vybereš manželku pro mého syna.' Když jsem svému pánu řekl: ‚Co kdyby ta žena...
Genesis 24:40...svého anděla, aby dal tvé cestě zdar, abys mému synovi vybral manželku z mého příbuzenstva, z domu mého...
Genesis 24:44...' pak je to ta, kterou Hospodin určil pro syna mého pána. A vtom, ještě než jsem to v duchu dořekl,...
Genesis 24:47...jsi dcera?' a ona řekla: ‚Jsem dcera Betuelesyna Milky a Náchora.' Tehdy jsem navlékl na nos kroužek...
Genesis 24:48...Abrahama, který vedl pravou cestou, abych pro syna svého pána vybral dceru jeho příbuzného. Nyní tedy,...
Genesis 24:51...Rebeku, vezmi si ji a jdi. se stane manželkou syna tvého pána, jak řekl Hospodin." Když Abrahamův...
Genesis 25:3... Jokšan pak zplodil Šebu a Dedana a Dedanovi synové byli Ašurejci, Letušejci a Leumejci. Midiánovi...
Genesis 25:4...byli Ašurejci, Letušejci a Leumejci. Midiánovi synové pak byli Efa, Efer, Chanoch, Abida a Eldaáh. Ti...
Genesis 25:6...však dal všechno, co měl, IzákoviSynům svých družek dal Abraham dary a poslal je ještě za...
Genesis 25:9...byl připojen ke svému lidu. Izák a Izmael, jeho synové, ho pochovali v jeskyni Makpela, která leží naproti...
Genesis 25:11...žena Sára. Po Abrahamově smrti Bůh požehnal jeho synu Izákovi a Izák bydlel u Studnice Živého, který mne...
Genesis 25:12...Živého, který mne vidí. Toto je rod Abrahamova syna Izmaele, kterého Abrahamovi porodila Sářina otrokyně,...
Genesis 25:13... Egypťanka Hagar. Toto jsou jména Izmaelových synů podle pořadí jejich narození: Izmaelův prvorozený...
Genesis 25:16... Tema, Jetur, Nafiš a Kedma. Toto jsou Izmaelovi synové a tato jsou jejich jména v jejich sídlištích a...
Genesis 25:18...naposled a byl připojen ke svému lidu. Jeho synové se usadili od Chavíly k Šuru (který leží před...
Genesis 25:19...se všemi příbuznými. Toto je příběh Abrahamova syna Izáka. Abraham zplodil Izáka. Když bylo Izákovi...
Genesis 27:1...tak, že neviděl, zavolal si svého staršího syna Ezaua a řekl mu: "Synu můj?" "Zde jsem," odpověděl...
Genesis 27:5...Rebeka ale poslouchala, když Izák mluvil se svým synem Ezauem. Jakmile Ezau odešel do polí lovit zvěř, aby...
Genesis 27:6...zvěř, aby ji přinesl Izákovi, Rebeka řekla svému synu Jákobovi: "Pohleď, vyslechla jsem tvého otce, jak říká...
Genesis 27:8...před Hospodinem, než umřu.' Poslechni tedysynu můj, a udělej, co ti řeknu: Jdi ke stádu, vyber mi z...
Genesis 27:13... a ne požehnání!" "Tvé prokletí beru na sebesynu můj," odpověděla mu matka. "Jen poslechni a jdi mi...
Genesis 27:15... Potom Rebeka vzala nejlepší šaty svého staršího syna Ezaua, které měla doma, oblékla je svému mladšímu synu...
Genesis 27:17...chléb, který připravila, pak dala do rukou svému synu Jákobovi. Přišel ke svému otci a řekl: "Otče!" A ten...
Genesis 27:18...a řekl: "Otče!" A ten řekl: "Ano? Který jsi, můj synu?" " jsem Ezau, tvůj prvorozený," odpověděl Jákob...
Genesis 27:20... abys mi proto s chutí požehnal." Izák ale svému synovi řekl: "Jak to, že jsi tak rychle našel zvěř, můj...
Genesis 27:21...Jákobovi řekl: "Pojď blíž, na tebe sáhnu, můj synu, zda jsi opravdu můj syn Ezau, nebo ne." Jákob tedy...
Genesis 27:24...mu požehnal. Potom se zeptal: "Jsi opravdu můj syn Ezau?" "Ano," odpověděl Jákob. Tehdy mu řekl: "Podej mi...
Genesis 27:25...mu řekl: "Podej mi, se najím z úlovku svého syna, abych ti s chutí požehnal." A tak mu podal pokrm a on...
Genesis 27:26...pil. Potom ho jeho otec Izák vyzval: "Pojď blížsynu můj, a polib ." Přistoupil tedy a políbil ho. A když...
Genesis 27:27...jeho šatů, takto mu požehnal: "Hle, vůně mého syna - jak vůně pole, jemuž Hospodin žehná! Hospodin ...
Genesis 27:29...národy. Pánem svých bratří buď, se ti klaní synové matky tvé. jsou zlořečeni, kdo ti zlořečí, a...
Genesis 27:31...se slovy: "Vstaň, otče, a jez z úlovku svého syna, abys mi proto s chutí požehnal." Izák, jeho otec, mu...
Genesis 27:32...otec, mu však řekl: "Kdo jsi?" " jsem tvůj syn," odpověděl. "Tvůj prvorozený, Ezau!" Izák se zhrozil a...
Genesis 27:37...i vínem. Co bych mohl udělat pro tebe, můj synu?!" Ezau svému otci řekl: "Copak máš jen jedno...
Genesis 27:42...když byla Rebece oznámena slova jejího staršího syna Ezaua, nechala si zavolat svého mladšího syna Jákoba a...
Genesis 27:43...bratr Ezau se těší, že zabije! Nyní tedysynu můj, poslechni: vstaň a uteč k mému bratru Lábanovi do...
Genesis 28:5...pryč a ten se vydal do Padan-aramu k Lábanovisynu Aramejce Betuela, bratru Rebeky, matky Jákoba a Ezaua....
Genesis 28:9... si vzal za manželku Machalat, dceru Abrahamova syna Izmaele, sestru Nebajotovu. Jákob odešel z Beer-šeby a...
Genesis 29:5..."Z Cháranu," odpověděli. "A znáte Lábanasyna Náchorova?" zeptal se jich. "Známe," odpověděli....
Genesis 29:12...řekl, že je příbuzný jejího otce, že je Rebečin syn, běžela to povědět svému otci. Jakmile Lában uslyšel...
Genesis 29:32...Ráchel však byla neplodná. Léa počala a porodila syna. Dala mu jméno Ruben (Hleďte, syn!), neboť řekla:...
Genesis 29:33...milovat." Potom počala znovu, a když porodila syna, řekla: "Hospodin slyšel, že jsem nemilovaná, a tak mi...
Genesis 29:34... Vyslyšení. Potom počala znovu, a když porodila syna, řekla: "Tentokrát se ke mně můj muž připojí - vždyť...
Genesis 29:35... Spojení. Potom počala znovu, a když porodila syna, řekla: "Teď budu chválit Hospodina!" Proto mu dala...
Genesis 30:1... záviděla své sestře a řekla Jákobovi: "Dej mi syny, nebo umřu!" Jákob se však na Ráchel rozhněval: "Máš...
Genesis 30:3...mu. "Spi s , rodí na můj klín. Tak získám syny skrze ni." A tak mu dala svou otrokyni Bilhu za ženu....
Genesis 30:5... Jákob s spal a Bilha počala a porodila mu syna. Tehdy Ráchel řekla: "Bůh mne rozsoudil - vyslyšel můj...
Genesis 30:6..."Bůh mne rozsoudil - vyslyšel můj hlas a dal mi syna!" Proto mu dala jméno Dan, Soudce. Ráchelina otrokyně...
Genesis 30:7...pak počala znovu a porodila Jákobovi druhého syna. Tehdy Ráchel řekla: "Vedla jsem se sestrou Boží boje...
Genesis 30:10... Její otrokyně Zilpa potom Jákobovi porodila syna. Léa řekla: "Přišlo štěstí!" a dala mu jméno Gád,...
Genesis 30:12...Léina otrokyně Zilpa porodila Jákobovi druhého syna, Léa řekla: "To je pro blaho! Ženy mi budou...
Genesis 30:14...trochu těch milostných jablíček, co našel tvůj syn." Ta však odpověděla: "Nestačí, žes mi vzala...
Genesis 30:15...chceš vzít ještě milostná jablíčka, která mám od syna?" "Tak dobře," odvětila Ráchel. "Nechám ho dnes v noci...
Genesis 30:16...Dostala jsem odměnou za mandragoru od svého syna." A tak noci spal s . A Bůh Léu vyslyšel: počala...
Genesis 30:17...Léu vyslyšel: počala a porodila Jákobovi pátého syna. Tehdy řekla: "Bůh odměnil za to, že jsem svému...
Genesis 30:19...Léa počala znovu a porodila Jákobovi šestého syna. Tehdy řekla: "Bůh mne obdařil vzácným darem! Konečně...
Genesis 30:20...bude mít v úctě, vždyť jsem mu porodila šest synů!" Dala mu tedy jméno Zabulon, Úcta. Potom porodila...
Genesis 30:23...otevřel její lůno. Počala tedy, a když porodila syna, řekla: "Bůh zbavil hanby!" A tak mu dala jméno...
Genesis 30:24... neboť řekla: "Kéž mi Hospodin přidá dalšího syna!" Když Ráchel Jákobovi porodila Josefa, řekl Jákob...
Genesis 30:35...načernalá jehňata, svěřil je do rukou svých synů a vzdálil se od Jákoba na tři dny cesty daleko. A tak...
Genesis 31:1...i oslů. Jednou Jákob zaslechl, jak Lábanovi synové říkají: "Jákob obral našeho otce o všechno! Všechno...
Genesis 31:28...a citerou. Nenechal jsi ani políbit  syny a dcery - zachoval ses jako hlupák! Mohl jsem vám...
Genesis 32:23...své dvě ženy, své dvě otrokyně a svých jedenáct synů a přebrodil potok Jabok. Vzal je a převedl je přes...
Genesis 32:33...mu slunce; a kulhal kvůli kyčli. (Proto synové Izraele do dnešního dne nejedí sedací šlachu u...
Genesis 33:19... Díl pole, na němž vztyčil svůj stan, koupil od synů Šechemova otce Chamora za sto mincí. Postavil tam...
Genesis 34:2...dívky. Když ji uviděl kníže země, Šechemsyn Hivejce Chamora, zmocnil se a spal s - znásilnil...
Genesis 34:5... že Šechem poskvrnil jeho dceru Dínu, jeho synové byli právě se stádem na poli. do jejich příchodu...
Genesis 34:7... aby s ním promluvil. Vtom přišli Jákobovi synové z pole, a když to uslyšeli, zasáhlo je to tak, že se...
Genesis 34:8...nesmí! Chamor s nimi začal vyjednávat: "Můj syn Šechem prahne po vaší dceři celou duší; dejte mu ji,...
Genesis 34:13... jen mi tu dívku dejte za ženu!" Jákobovi synové odpověděli Šechemovi a Chamorovi lstivě, neboť...
Genesis 34:18...a odejdeme." Jejich slova se Chamorovi i jeho synu Šechemovi zalíbila a ten mládenec neváhal tu věc...
Genesis 34:20...svého otce ten nejváženější.) Chamor a jeho syn Šechem tedy přišli k bráně svého města a promluvili k...
Genesis 34:24...z brány jeho města, poslechli Chamora i jeho syna Šechema a dali se obřezat: každý, kdo byl mužského...
Genesis 34:25...dne, když měli největší bolesti, se dva Jákobovi synové, Dínini bratři Šimeon a Levi, chopili každý svého...
Genesis 34:26... kdo byli mužského pohlaví. Také Chamora a jeho syna Šechema zabili ostřím meče. Vzali Dínu z Šechemova...
Genesis 34:27... Vzali Dínu z Šechemova domu a odešli. Jákobovi synové pak přišli k pobitým a vyplenili město, kde byla...
Genesis 35:5...hrůza padla na města kolem nich, a tak Jákobovi synové nebyli pronásledováni. Jákob tenkrát přišel do Luzu...
Genesis 35:17...bába řekla: "Neboj se, i tentokrát budeš mít syna!" A když ji opouštěl život (neboť umírala), dala...
Genesis 35:18...(neboť umírala), dala dítěti jméno Ben-oníSyn bolesti. Jeho otec ho však pojmenoval Benjamín, Syn...
Genesis 35:22... a Izrael se o tom doslechl. Jákob měl dvanáct synů. Synové Léy: Ruben, Jákobův prvorozený, Šimeon, Levi,...
Genesis 35:23...se o tom doslechl. Jákob měl dvanáct synůSynové Léy: Ruben, Jákobův prvorozený, Šimeon, Levi, Juda,...
Genesis 35:24... Šimeon, Levi, Juda, Isachar a ZabulonSynové Ráchel: Josef a Benjamín. Synové Bilhy, Rácheliny...
Genesis 35:25...Ráchel: Josef a BenjamínSynové Bilhy, Rácheliny otrokyně: Dan a Neftalí. Synové...
Genesis 35:26...Bilhy, Rácheliny otrokyně: Dan a NeftalíSynové Zilpy, Léiny otrokyně: Gád a Ašer. To jsou Jákobovi...
Genesis 35:29...a byl připojen ke svému lidu. Pochovali ho jeho synové Ezau a Jákob. Toto je Ezauův (totiž Edomův) rod...
Genesis 36:5...Jeuše, Jalama a Koracha. Toto jsou Ezauovi synové, kteří se mu narodili v kanaánské zemi. Ezau pak...
Genesis 36:6...v kanaánské zemi. Ezau pak vzal své ženy, své syny a dcery a všechny, kdo žili v jeho domě, svůj dobytek...
Genesis 36:10...Edomců v pohoří Seír. Toto jsou jména Ezauových synů: Elifaz, syn Ezauovy manželky Ady, a Reuel, syn...
Genesis 36:11...Ady, a Reuel, syn Ezauovy manželky BasematySynové Elifazovi: Teman, Omar, Sefo, Gatam a Kenaz. (Ezauův...
Genesis 36:12...Teman, Omar, Sefo, Gatam a Kenaz. (Ezauův syn Elifaz měl také družku Timnu, která Elifazovi porodila...
Genesis 36:13...Amaleka.) To jsou potomci Ezauovy manželky AdySynové Reuelovi: Nachat, Zerach, Šama a Miza. To jsou...
Genesis 36:14...Miza. To jsou potomci Ezauovy manželky BasematySynové, jež Ezauovi porodila jeho manželka Oholíbama, dcera...
Genesis 36:15...Jeuš, Jalam a Korach. Toto jsou kmeny Ezauových synů. Synové Elifaze, Ezauova prvorozeného: kmen Teman,...
Genesis 36:17...z Elifaze v edomské zemi. Jsou to potomci AdySynové Ezauova syna Reuele: kmen Nachat, kmen Zerach, kmen...
Genesis 36:18...zemi. Jsou to potomci Ezauovy manželky BasematySynové Ezauovy manželky Oholíbamy: kmen Jeuš, kmen Jalam a...
Genesis 36:19...Ezauovy manželky Oholíbamy, dcery Anovy. To jsou synové Ezaua (jenž je Edom) a jejich kmeny. Toto jsou...
Genesis 36:20...Ezaua (jenž je Edom) a jejich kmeny. Toto jsou synové Chorejce Seíra, domorodců v zemi: Lotan, Šobal,...
Genesis 36:21... Ecer a Dišan. To jsou kmeny Chorejců, Seírovi synové v edomské zemi. Synové Lotanovi: Chori a Hemam....
Genesis 36:22...kmeny Chorejců, Seírovi synové v edomské zemiSynové Lotanovi: Chori a Hemam. Lotanova sestra byla Timna....
Genesis 36:23...Chori a Hemam. Lotanova sestra byla TimnaSynové Šobalovi: Alvan, Manachat, Ebal, Šefo a Onam. Synové...
Genesis 36:24...Šobalovi: Alvan, Manachat, Ebal, Šefo a OnamSynové Cibeonovi: Aja a Ana (to je ten Ana, který našel na...
Genesis 36:26...Anovy: Dišon a Oholíbama, Anova dceraSynové Dišonovi: Chemdan, Ešban, Jitran a Keran. Synové...
Genesis 36:27...Dišonovi: Chemdan, Ešban, Jitran a KeranSynové Ecerovi: Bilhan, Zavan a Akan. Synové Dišanovi: Úc a...
Genesis 36:28...Ecerovi: Bilhan, Zavan a AkanSynové Dišanovi: Úc a Aran. Toto jsou kmeny Chorejců: kmen...
Genesis 36:31... kteří vládli v edomské zemi předtím, než synům Izraele vládl král: Králem Edomu byl Bela, syn Beorův...
Genesis 36:32...synům Izraele vládl král: Králem Edomu byl Belasyn Beorův, a jeho město se jmenovalo Dinhaba. Když zemřel...
Genesis 36:33... Když zemřel Bela, kraloval na jeho místě Jobabsyn Zerachův z Bosry. Když zemřel Jobab, kraloval na jeho...
Genesis 36:35...zemřel Chušam, kraloval na jeho místě Hadadsyn Bedadův, který pobil Midiánce v moábském kraji. Jeho...
Genesis 36:38...zemřel Šaul, kraloval na jeho místě Baal-chanansyn Akborův. Když zemřel Baal-chanan, syn Akborův, kraloval...
Genesis 36:39... syn Akborův. Když zemřel Baal-chanansyn Akborův, kraloval na jeho místě Hadad. Jeho město se...
Genesis 37:2...mladík. Pásal ovce se svými bratrysyny manželek svého otce, Bilhy a Zilpy. A Josef na ...
Genesis 37:3...miloval Josefa víc než všechny své ostatní syny, neboť ho zplodil ve svém stáří. Dokonce mu udělal...
Genesis 37:32..."Tohle jsme našli. Poznáváš v tom suknici svého syna?" Poznal ji hned: "To je suknice mého syna! Sežrala ho...
Genesis 37:33...svého syna?" Poznal ji hned: "To je suknice mého syna! Sežrala ho divá zvěř! Rozsápán, Josef je rozsápán!"...
Genesis 37:34... přepásal se pytlovinou a truchlil nad svým synem po mnoho dní. Všichni jeho synové i dcery vstali a...
Genesis 37:35...nad svým synem po mnoho dní. Všichni jeho synové i dcery vstali a šli ho utěšit, ale on se nedal...
Genesis 38:3...si ji tedy a spal s . Ona počala, porodila syna a dala mu jméno Er. Počala znovu, porodila syna a dala...
Genesis 38:4...syna a dala mu jméno Er. Počala znovu, porodila syna a dala mu jméno Onan. Potom porodila ještě dalšího...
Genesis 38:5...dala mu jméno Onan. Potom porodila ještě dalšího syna a dala mu jméno Šela. A když ho porodila, byl Juda v...
Genesis 38:11...vdova v domě svého otce, dokud nedospěje můj syn Šela." (Řekl si totiž: "Aby snad nezemřel jako jeho...
Genesis 38:26...než - vždyť jsem ji nechtěl provdat za svého syna Šelu!" A víckrát s nespal. Když pak přišel čas...
Genesis 38:28... v jejím lůnu byla dvojčata. Během porodu jeden syn vystrčil ruku. Porodní bába ho za ni chytila a uvázala...
Genesis 41:50...než přišla léta hladu, se Josefovi narodili dva synové. Porodila mu je Asenat, dcera Putifery, kněze z...
Genesis 42:1...Jákob uviděl, že v Egyptě je zrní, řekl svým synům: "Co se na sebe jen tak díváte? Slyšel jsem, že v...
Genesis 42:5...se mu snad nepřihodilo něco zlého." Izraelovi synové přišli nakoupit zrní spolu s jinými příchozími,...
Genesis 42:11...služebníci přišli nakoupit jídlo! Všichni jsme synové jednoho muže, jsme slušní lidé. Tvoji služebníci...
Genesis 42:13...služebníci jsou bratři. Bývalo nás dvanáct synů jednoho muže v kanaánské zemi; nejmladší je právě doma...
Genesis 42:32...jsme nebyli špehové! Bývalo nás dvanáct bratrůsynů našeho otce. Jeden není a nejmladší je právě s...
Genesis 42:36... Jejich otec Jákob zvolal: "Připravili jste syny! Josef není, Šimeon není, a teď mi vezmete Benjamína?!...
Genesis 42:37..."Jestliže ti ho nepřivedu, zabij dva syny! Svěř ho do mých rukou a přivedu ti ho zpět." On však...
Genesis 42:38...rukou a přivedu ti ho zpět." On však řekl: "Můj syn s vámi nepůjde! Jeho bratr je mrtev a zůstal jen on sám...
Genesis 43:14...bratra i Benjamína. A , mám-li přijítsyny, o přijdu!" Vzali tedy s sebou kromě daru také...
Genesis 43:29...On pozvedl oči a spatřil svého bratra Benjamínasyna své matky. Zeptal se: "Je tohle váš nejmladší bratr, o...
Genesis 44:27...řekl: ‚Sami víte, že mi manželka porodila dva syny. Jeden mi odešel. Rozsápán, ach, je rozsápán! naříkal...
Genesis 45:9...se k mému otci a řekněte mu: ‚Toto praví tvůj syn Josef: Bůh učinil pánem celého Egypta. Neotálej a...
Genesis 45:10...v kraji Gošen, kde mi budeš nablízku - ty, tví synové i synové tvých synů, tvůj brav, tvůj skot a všechno,...
Genesis 45:21...bude patřit to nejlepší z Egypta!" A Izraelovi synové souhlasili. Josef jim podle faraonova pokynu dal...
Genesis 45:28...otce Jákoba okřál a Izrael řekl: "To stačí! Můj syn Josef žije! Půjdu, abych ho spatřil, než umřu!" A tak...
Genesis 46:5...se Jákob odvážil opustit Beer-šebu. Izraelovi synové posadili svého otce Jákoba i své děti a ženy na...
Genesis 46:7...do Egypta - Jákob a veškeré jeho potomstvo. Jeho synové i vnukové přišli s ním, také jeho dcery a vnučky....
Genesis 46:8...své potomstvo. Toto jsou jména Izraelových synů, kteří přišli do Egypta - Jákob a jeho synové: Ruben,...
Genesis 46:9...jeho synové: Ruben, Jákobův prvorozený. Rubenovi synové: Chanoch, Palu, Checron a Karmi. Šimeonovi synové:...
Genesis 46:10...Chanoch, Palu, Checron a Karmi. Šimeonovi synové: Jemuel, Jamin, Ohad, Jachin, Cochar a Šaul, syn...
Genesis 46:11...Ohad, Jachin, Cochar a Šaul, syn kanaánské ženySynové Leviho: Geršon, Kehat a Merari. Synové Judy: Er,...
Genesis 46:12...Leviho: Geršon, Kehat a MerariSynové Judy: Er, Onan, Šela, Peres a Zerach (Er a Onan však...
Genesis 46:13...zemřeli). Peres měl syny Checrona a ChamulaSynové Isacharovi: Tola, Pua, Jašub a Šimron. Synové...
Genesis 46:14...Isacharovi: Tola, Pua, Jašub a ŠimronSynové Zabulonovi: Sered, Elon a Jachleel. To jsou potomci...
Genesis 46:15...v Padan-aramu stejně jako dceru Dínu - celkem 33 synů a dcer. Synové Gádovi: Cefon, Chagi, Šuni, Esbon, Eri,...
Genesis 46:16...stejně jako dceru Dínu - celkem 33 synů a dcerSynové Gádovi: Cefon, Chagi, Šuni, Esbon, Eri, Arodi a...
Genesis 46:17...Cefon, Chagi, Šuni, Esbon, Eri, Arodi a AreliSynové Ašerovi: Jimna, Jišva, Jišvi, Beria. Měli také...
Genesis 46:19...Lée, a ty zplodila Jákobovi - celkem 16 osobSynové Ráchel, Jákobovy manželky: Josef a Benjamín....
Genesis 46:20...Josef a Benjamín. Josefovi se v Egyptě narodili synové Manases a Efraim, které mu porodila Asenat, dcera...
Genesis 46:21...Asenat, dcera Putifery, kněze z HeliopoleSynové Benjamínovi: Bela, Beker, Ašbel, Gera, Naaman, Echi,...
Genesis 46:23...se Jákobovi narodili z Ráchel - celkem 14 osobSyn Danův: Chušim. Synové Neftalímovi: Jachceel, Guni,...
Genesis 46:24...Danův: ChušimSynové Neftalímovi: Jachceel, Guni, Jecer a Šilem. To jsou...
Genesis 46:26...s ním do Egypta (kromě manželek Jákobových synů) - 66 osob. Dále pak synové Josefovi, kteří se mu...
Genesis 46:27...manželek Jákobových synů) - 66 osob. Dále pak synové Josefovi, kteří se mu narodili v Egyptě - 2 osoby....
Genesis 47:29...se přiblížil čas Izraelovy smrti, přivolal svého syna Josefa a řekl mu: "Prokaž mi prosím laskavost a vlož...
Genesis 48:1...tvůj otec je nemocný!" Vzal tedy s sebou své dva syny, Manasese a Efraima. A když bylo Jákobovi řečeno: "Hle...
Genesis 48:2...bylo Jákobovi řečeno: "Hle, přichází k tobě tvůj syn Josef!" Izrael se vzchopil a posadil se na lůžku. Jákob...
Genesis 48:5...vlastnictví.' Nyní tedy přijímám za své oba tvé syny, kteří se ti zde narodili před mým příchodem do...
Genesis 48:8...je Betlém). Tehdy si Izrael všiml Josefových synů a zeptal se: "Kdo to je?" Josef svému otci odpověděl:...
Genesis 48:9...je?" Josef svému otci odpověděl: "To jsou moji synové, které mi zde dal Bůh." Řekl tedy: "Přiveď je prosím...
Genesis 48:12... Bůh dal, že vidím i tvé potomky!" Josef pak oba syny odvedl z jeho klína a poklonil se tváří k zemi. Pravou...
Genesis 48:19...svou pravici!" Jeho otec to však odmítl: "Vímsynu, vím. I z něho vzejde lid, i on se rozroste. Jeho...
Genesis 49:1...svým mečem a lukem." Jákob tenkrát svolal své syny: "Sejděte se, vám oznámím, co vás potká ve dnech...
Genesis 49:2...ve dnech budoucích. Shromážděte se a slyštesynové Jákobovi, naslouchejte svému otci Izraelovi: Rubene,...
Genesis 49:8...budou chválit, tvá ruka na šíji tvých nepřátelSynové tvého otce před tebou se sklánějí. Mladý lev je...
Genesis 49:9... Mladý lev je Juda; svou kořistí jsi vzrostlsynu můj! Schoulil se, jako lev ulehl, jako lvice - kdo...
Genesis 49:32... která je na něm, je koupeno od Chetových synů!" A když Jákob dokončil tyto příkazy svým synům, stáhl...
Genesis 49:33...synů!" A když Jákob dokončil tyto příkazy svým synům, stáhl nohy zpět na lůžko, vydechl naposled a byl...
Genesis 50:12...jméno Abel-micrajim, Smutek Egypta. Jákobovi synové s otcem naložili, jak jim přikázal. Přinesli ho do...
Genesis 50:23...otce a dožil se věku 110 let. Viděl Efraimovy syny do třetího pokolení a syny Manasesova syna Machíra...
Genesis 50:25... Izákovi a Jákobovi!" Tehdy Josef zavázal syny Izraele přísahou: " k vám Bůh obrátí zřetel, vyneste...
Exodus 1:7...a také všichni jeho bratři a celé to pokoleníSynové Izraele však byli plodní a nesmírně se rozrůstali,...
Exodus 1:16...dávejte pozor, jakého jsou pohlaví: když to bude syn, zabijte ho, když to bude dcera, nechte ji žít." Ty...
Exodus 1:22...nakonec přikázal všemu svému lidu: "Každého syna, který se Hebrejům narodí, hoďte do Nilu; každou dceru...
Exodus 2:2...levitskou dcerou. Ta pak počala a porodila syna. Když viděla, jak je krásný, celé tři měsíce ho...
Exodus 2:10... odvedla ho k faraonově dceři a ta ho přijala za syna. Dala mu jméno Mojžíš, neboť řekla: "Vytáhla jsem ho z...
Exodus 2:22...muž mu pak dal svou dceru Siporu. Když porodila syna, dal mu Mojžíš jméno Geršom, Přistěhovalec, neboť...
Exodus 2:23...zemi." Po mnoha letech pak egyptský král zemřelSynové Izraele kvůli svému zotročení sténali a úpěli a...
Exodus 2:25...s Abrahamem, Izákem a Jákobem. Bůh pohlédl na syny Izraele. Bůh rozuměl. Mojžíš zatím pásl ovce svého...
Exodus 3:9... Perizejců, Hivejců a Jebusejců. Hle, nářek synů Izraele dolehl ke mně; viděl jsem také útisk, jakým je...
Exodus 3:10...pojď, pošlu k faraonovi a ty vyvedeš můj lidsyny Izraele, z Egypta!" Mojžíš Bohu namítl: "Kdo jsem ,...
Exodus 3:11..."Kdo jsem , abych šel k faraonovi a vyvedl syny Izraele z Egypta?" " budu s tebou!" odpověděl Bůh....
Exodus 3:13...hoře." Mojžíš ale pokračoval: "Hle, přijdusynům Izraele a řeknu jim: ‚Poslal k vám Bůh vašich otců...
Exodus 3:14..."Jsem, který jsem." A dodal: "Takto promluvíšsynům Izraele: ‚Poslal k vám Jsem.'" Bůh ještě Mojžíšovi...
Exodus 3:15...'" Bůh ještě Mojžíšovi řekl: "Takto promluvíšsynům Izraele: ‚Poslal k vám Hospodin, Bůh vašich otců -...
Exodus 3:22...a zlaté šperky a šaty, které obléknete svým synům a dcerám. Dočista Egypťany oberete!" Mojžíš znovu...
Exodus 4:20...o život, zemřeli." Mojžíš tedy vzal manželkusyny, posadil je na osla a vydal se zpátky do Egypta....
Exodus 4:22...řekneš: Takto praví Hospodin - Izrael je můj syn, můj prvorozený. Řekl jsem ti: ‚Propusť mého syna, aby...
Exodus 4:23...syn, můj prvorozený. Řekl jsem ti: ‚Propusť mého syna, aby mi sloužil.' Ty jsi ho však odmítl propustit. Hle...
Exodus 4:25...však vzala kamenný nůž, odřízla předkožku svého syna, dotkla se s jeho údu a řekla: "Jsi mým pokrevním...
Exodus 4:31... Když slyšeli, že Hospodin obrátil zřetelsynům Izraele a že viděl jejich trápení, padli na kolena a...
Exodus 6:5...jako poutníci. Slyšel jsem rovněž úpění synů Izraele v egyptském otroctví a připomněl jsem si svou...
Exodus 6:6...a připomněl jsem si svou smlouvu. Proto řekni synům Izraele: ‚ jsem Hospodin. Vyvedu vás z egyptských...
Exodus 6:9...dědictví. jsem Hospodin.'" Mojžíš to pověděl synům Izraele, ale ti ho kvůli své malomyslnosti a těžké...
Exodus 6:11... mluv k egyptskému králi faraonovi, propustí syny Izraele ze své země." Mojžíš ale Hospodinu řekl:...
Exodus 6:12...své země." Mojžíš ale Hospodinu řekl: "Pohleďsynové Izraele neposlechli - jak by tedy poslechl...
Exodus 6:13...k Mojžíšovi a Áronovi a dal jim příkazy ohledně synů Izraele i ohledně egyptského krále faraona. Řekl jim,...
Exodus 6:14... A toto jsou vůdcové jejich otcovských rodůSynové Rubena, Izraelova prvorozeného: Chanoch, Palu,...
Exodus 6:15...Palu, Checron a Karmi - to jsou Rubenovy rodinySynové Šimeonovi: Jemuel, Jamin, Ohad, Jachin, Cochar a...
Exodus 6:16...ženy - to jsou Šimeonovy rodiny. Toto jsou jména synů Leviho podle pořadí jejich narození: Geršon, Kehat a...
Exodus 6:17... Kehat a Merari. Levi se dožil věku 137 letSynové Geršonovi: Libni a Šimei se svými rodinami. Synové...
Exodus 6:18...Geršonovi: Libni a Šimei se svými rodinamiSynové Kehatovi: Amram, Jishar, Hebron a Uziel. Kehat se...
Exodus 6:19... Hebron a Uziel. Kehat se dožil věku 133 letSynové Merariho: Machli a Muši. To jsou levitské rodiny...
Exodus 6:21...Árona a Mojžíše. Amram se dožil věku 137 letSynové Jisharovi: Korach, Nefeg a Zichri. Synové Uzielovi:...
Exodus 6:22...Jisharovi: Korach, Nefeg a ZichriSynové Uzielovi: Mišael, Elcafan a Sitri. Áron si vzal za...
Exodus 6:24...mu porodila Nádaba, Abihua, Eleazara a ItamaraSynové Korachovi: Asir, Elkána a Abiasaf - to jsou...
Exodus 6:25...a Abiasaf - to jsou korachovské rodiny. Áronův syn Eleazar si pak vzal za ženu jednu z Putielových dcer a...
Exodus 6:26...Áron a Mojžíš, kterým Hospodin řekl: "Vyveďte syny Izraele z egyptské země houf za houfem." To oni řekli...
Exodus 7:2...Áron bude mluvit k faraonovi, aby propustil syny Izraele ze své země. však posílím faraonovu hrdost...
Exodus 7:4...na Egypt dolehne ruka. Své houfy, svůj lidsyny Izraele, vyvedu z egyptské země uprostřed velikých...
Exodus 7:5...soudů. na Egypt dolehne ruka a vyvedu syny Izraele z jejich středu, tehdy Egypťané poznají, že ...
Exodus 9:4...ale odliší izraelská stáda od egyptskýchsynům Izraele nezajde jediný kus.'" Hospodin určil i dobu,...
Exodus 9:26...stromoví. Jen v gošenském kraji, kde bydleli synové Izraele, žádné krupobití nebylo. Farao si tehdy...
Exodus 10:2... abych uprostřed nich konal tato znamení. Svým synům a vnukům budeš vyprávět o tom, co jsem Egypťanům...
Exodus 10:9...se svými mladíky i starci, půjdeme se svými syny i dcerami, se svým bravem i skotem, neboť máme...
Exodus 10:20...Hospodin ale posílil faraonovu hrdost, a tak syny Izraele nepropustil. Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl:...
Exodus 10:23... Po tři dny se nikdo neodvážil pohnout z místaSynové Izraele, bydleli kdekoli, však měli světlo. Farao...
Exodus 11:5...v egyptské zemi zemřou, od prvorozeného syna faraonova, jenž měl sedět na jeho trůnu, po...
Exodus 12:24... neboť je to věčné ustanovení pro tebe i pro tvé syny. přijdete do země, kterou vám Hospodin , jak...
Exodus 12:26... zachovávejte tento obřad. se vás vaši synové zeptají: ‚Co pro vás tento obřad znamená?' odpovíte:...
Exodus 12:28...'" Tehdy lid padl na kolena a klaněl seSynové Izraele šli a zachovali se přesně tak, jak Hospodin...
Exodus 12:29...zemi pobil všechny prvorozené - od prvorozeného syna faraonova, jenž měl sedět na jeho trůnu, po...
Exodus 12:35... díže zabalil do šatů a nesl je na ramenouSynové Izraele se zachovali podle Mojžíšova slova a...
Exodus 12:37...příznivě, že jim vyhověli. Dočista Egypt obraliSynové Izraele pak vytáhli z Ramesesu do Sukotu - jen...
Exodus 12:40... takže si ani nepřipravili jídlo na cestu. Pobyt synů Izraele v Egyptě trval 430 let. Právě toho dne, kdy...
Exodus 12:42...je ta noc, jež patří Hospodinu, noc, kdy všichni synové Izraele ve svých pokoleních budou držet stráž....
Exodus 12:50...u vás bude platit stejný zákon." A všichni synové Izraele se zachovali přesně tak, jak Hospodin...
Exodus 12:51...a Áronovi. Právě toho dne vyvedl Hospodin syny Izraele z egyptské země houf za houfem. Hospodin k...
Exodus 13:13...mu vaz. Rovněž každého prvorozeného ze svých synů vyplatíš. se v budoucnu tvůj syn zeptá: ‚Co to...
Exodus 13:14...ze svých synů vyplatíš. se v budoucnu tvůj syn zeptá: ‚Co to znamená?' odpovíš mu: ‚Hospodin nás...
Exodus 13:15...otvírající lůno a každého prvorozeného ze svých synů vyplácím.' Bude to jako znamení na tvé ruce a jako...
Exodus 13:18...vedl oklikou, cestou přes poušť k Rudému mořiSynové Izraele vyšli z egyptské země v bojovém šiku. Mojžíš...
Exodus 13:19...vzal s sebou Josefovy kosti, neboť ten zavázal syny Izraele přísahou: " k vám Bůh obrátí zřetel, vyneste...
Exodus 14:2...promluvil k Mojžíšovi: "Mluvsynům Izraele, se obrátí a utáboří před Pi-chirotem,...
Exodus 14:3...se u moře naproti Baal-cefonu. Farao sisynech Izraele pomyslí: ‚Zabloudili v zemi, sevřela je...
Exodus 14:10...před Baal-cefonem. Když se farao přiblížilsynové Izraele pozvedli oči a hle, táhli na Egypťané!...
Exodus 14:15...tehdy Mojžíšovi řekl: "Proč ke mně úpíš? Řekni synům Izraele, jdou dál. Zvedni svou hůl, napřáhni ruku...
Exodus 14:16...svou hůl, napřáhni ruku k moři a rozděl jeSynové Izraele projdou skrz moře suchou nohou. sám zatím...
Exodus 14:22... se z moře stala souš. Vody se rozestoupilysynové Izraele prošli skrz moře suchou nohou. Vody jim byly...
Exodus 14:29...za Izraelity do moře. Nezůstal z nich ani jedenSynové Izraele však prošli skrz moře suchou nohou a vody...
Exodus 15:1...služebníku Mojžíšovi. Tehdy zpíval Mojžíš se syny Izraele tuto píseň Hospodinu: "Zazpívám Hospodinu,...
Exodus 15:19...do moře, Hospodin je zavalil spoustou vod, ale synové Izraele prošli prostředkem moře suchou nohou....
Exodus 16:3...obec reptala proti Mojžíšovi a ÁronoviSynové Izraele před nimi naříkali: "Proč jsme jen nezemřeli...
Exodus 16:6...každý den." Mojžíš a Áron tedy mluvili ke všem synům Izraele: "Večer poznáte, že vás z Egypta vyvedl...
Exodus 16:12...promluvil k Mojžíšovi: "Slyšel jsem reptání synů Izraele. Řekni jim: ‚Za soumraku budete jíst maso a...
Exodus 16:15...lupínky, cosi jako drobné jíní na zemi. Když to synové Izraele spatřili, říkali jeden druhému: Man-hu ("Co...
Exodus 16:17... Vezměte pro každého, koho máte ve stanu.'" Synové Izraele tak tedy učinili a nasbírali někdo více,...
Exodus 16:35...bylo uchováno, jak Hospodin přikázal MojžíšoviSynové Izraele jedli manu čtyřicet let, dokud nevešli do...
Exodus 17:3...z Egypta?" vyčítali mu. "Abys nás i s našimi syny a dobytkem umořil žízní?!" Mojžíš tedy volal k...
Exodus 17:7...Massa a Meriba, Pokušení a Svár, kvůli dotírání synů Izraele a proto, že pokoušeli Hospodina slovy: "Je...
Exodus 18:3...ji jeho tchán Jetro k sobě spolu s jejími dvěma syny. První se jmenoval Geršom, Přistěhovalec, neboť Mojžíš...
Exodus 18:5...mečem." Mojžíšův tchán Jetro tedy přišel s jeho syny a manželkou na poušť, kde Mojžíš tábořil u Boží hory....
Exodus 18:6... jdu k tobě s tvojí manželkou a oběma jejími syny." Mojžíš vyšel svému tchánovi vstříc, poklonil se a...
Exodus 19:1... Přesně tři měsíce po vyjití z Egypta přišli synové Izraele na poušť Sinaj. Když totiž vytáhli z...
Exodus 19:3..."Toto promluvíš k domu Jákobovu a oznámíš synům Izraele: ‚Sami jste viděli, co jsem učinil Egypťanům...
Exodus 19:6...národem.' Toto jsou slova, která promluvíšsynům Izraele." Mojžíš se vrátil, svolal stařešiny z lidu a...
Exodus 20:5...Bůh žárlivě milující. Trestám nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo nenávidí...
Exodus 20:10...Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci - ty, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá děvečka, tvé dobytče...
Exodus 20:22...Bůh. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Takto promluvíšsynům Izraele: Sami jste viděli, že jsem s vámi mluvil z...
Exodus 21:4... Jestliže mu jeho pán dal ženu a ta mu porodila syny nebo dcery, zůstane žena s dětmi u svého pána a on...
Exodus 21:5...prohlásí: ‚Miluji svého pána, svou ženu a své syny, nechci odejít na svobodu,' pak ho jeho pán přivede...
Exodus 21:9...ji prodal cizincům. Jestliže ji vybral pro svého syna, bude se k chovat jako k dceři. Jestliže si vezme...
Exodus 21:31...vše, co mu bude uloženo. býk potrká něčího syna nebo dceru, bude s ním naloženo podle téhož zákona....
Exodus 22:28... o víno a olej ze svého lisu. Svého prvorozeného syna odevzdej mně. Právě tak nalož se svým skotem a bravem:...
Exodus 24:11...jako samo nebe. Nevztáhl však ruku na přední ze synů Izraele, ačkoli zahlédli Boha. Potom jedli a pili....
Exodus 25:2...promluvil k Mojžíšovi: "Řekni synům Izraele, pro mne vyberou sbírku. Vyberte pro mne...
Exodus 25:22...tebou budu mluvit o všem, co ti přikážu ohledně synů Izraele." "Vyrobíš také stůl z akáciového dřeva: bude...
Exodus 27:20...a všech kolíků nádvoří bude z bronzu." "Přikaž synům Izraele, k tobě nanosí čistý vytlačený olivový...
Exodus 27:21...zastírající Svědectví, o něj bude Áron se svými syny pečovat před Hospodinem, aby hořel. To je věčné...
Exodus 28:1..." "Přiveď k sobě svého bratra Árona a jeho syny z řad Izraelitů, aby mi konali kněžskou službu - Áron...
Exodus 28:4...roucha zhotoví pro tvého bratra Árona a pro jeho syny, aby mi konali kněžskou službu. Použijí na zlato,...
Exodus 28:9... Vezmi dva onyxové kameny a vyryj na jména synů Izraele podle pořadí jejich narození: šest jmen na...
Exodus 28:11...pečeť, tak vyryješ na obou těch kamenech jména synů Izraele. Zasadíš je do zlatých obrouček a oba kameny...
Exodus 28:12...k ramenním dílům efodu jako pamětné kameny synů Izraele. Tak bude Áron nosit jejich jména před...
Exodus 28:21... Kamenů bude dvanáct, tak jako jmen Izraelových synů. Každý bude mít na sobě jako na pečeti vyryto jméno...
Exodus 28:29...rozhodnutí na svém srdci jména Izraelových synů jako stálou připomínku před Hospodinem. Do náprsníku...
Exodus 28:30...je mít na srdci; tak bude Áron stále nosit osud synů Izraele na svém srdci před Hospodinem. K efodu...
Exodus 28:38...jej bude mít na čele a bude snímat nepravosti synů Izraele při svatých obětech, které zasvěcují, při...
Exodus 28:40...kmentový turban a vyšívanou šerpu. Také Áronovým synům uděláš suknice, šerpy a pokrývky hlavy; zhotovíš jim...
Exodus 28:41... do nich oblékneš svého bratra Árona a jeho syny, pomažeš je, pověříš a posvětíš, aby mi konali...
Exodus 28:43...budou jim sahat od beder po stehna. Áron a jeho synové je budou nosit, kdykoli budou vcházet do Stanu...
Exodus 29:4...a oběma berany. Potom přivedeš Árona a jeho syny ke vchodu do Stanu setkávání a omyješ je vodou. Vezmeš...
Exodus 29:8...mu jej na hlavu a pomažeš ho. Přivedeš jeho syny a oblékneš jim suknice. Přepášeš je šerpami, Árona i...
Exodus 29:9...jim suknice. Přepášeš je šerpami, Árona i jeho syny, a uvážeš jim pokrývky hlavy. Kněžství jim připadne...
Exodus 29:10...Přivedeš před Stan setkávání býčka a Áron a jeho synové mu vloží ruce na hlavu. Býčka pak před Hospodinem u...
Exodus 29:15...hřích. Potom vezmeš prvního berana a Áron a jeho synové mu vloží ruce na hlavu. Berana zabiješ, vezmeš jeho...
Exodus 29:19... Potom vezmeš druhého berana a Áron a jeho synové mu vloží ruce na hlavu. Berana zabiješ, vezmeš...
Exodus 29:20...lalůček Áronova ucha, lalůček pravého ucha jeho synů, palec jejich pravé ruky a palec jejich pravé nohy....
Exodus 29:21...postříkáš tím Árona a jeho roucha a s ním i jeho syny a jejich roucha. Tak bude posvěcen on i jeho roucha a...
Exodus 29:24...a jednu placku. To všechno vložíš Áronovi a jeho synům do dlaní, aby to zvedáním nabízeli Hospodinu. Potom...
Exodus 29:27...z berana pověření, náleží Áronovi a jeho synům. Áron a jeho synové to budou věčným ustanovením...
Exodus 29:28... náleží Áronovi a jeho synům. Áron a jeho synové to budou věčným ustanovením přijímat od synů Izraele...
Exodus 29:29... Áronova svatá roucha připadnou po něm jeho synům, aby v nich bývali pomazáni a pověřeni. Syn, který se...
Exodus 29:30...synům, aby v nich bývali pomazáni a pověřeniSyn, který se stane knězem po něm, je bude oblékat po sedm...
Exodus 29:32...a jeho maso uvaříš na svatém místě. Áron a jeho synové budou u vchodu do Stanu setkávání jíst maso z toho...
Exodus 29:35...je to svaté. Takto naložíš s Áronem a s jeho syny, přesně jak jsem ti přikázal. Budeš je pověřovat...
Exodus 29:43...tam s tebou mluvil. Tam se budu setkávat se syny Izraele, a tak bude to místo posvěceno mou slávou....
Exodus 29:44...Stan setkávání i oltář, také Árona a jeho syny posvětím, aby mi konali kněžskou službu. Budu přebývat...
Exodus 29:45...konali kněžskou službu. Budu přebývat uprostřed synů Izraele a budu jejich Bohem. A poznají, že jsem...
Exodus 30:12...Mojžíšovi: "Když budeš sčítáním zjišťovat počet synů Izraele, při tom každý z nich Hospodinu výkupné za...
Exodus 30:16...šekelu. Toto výkupné stříbro, které vybereš od synů Izraele, vynaložíš na službu ve Stanu setkávání. Synům...
Exodus 30:19...a nalij do něj vodu. Tou si pak Áron a jeho synové budou omývat ruce a nohy. Kdykoli budou vcházet do...
Exodus 30:30...dotkne, bude svaté. Pomažeš také Árona s jeho syny a posvětíš je, aby mi konali kněžskou službu. Synům...
Exodus 30:31...a posvětíš je, aby mi konali kněžskou službuSynům Izraele řekneš: ‚Toto bude po všechna vaše pokolení...
Exodus 31:2..."Pohleď, povolal jsem osobně Becaleelasyna Uriho, syna Hurova z pokolení Juda. Naplnil jsem ho...
Exodus 31:6...řemeslo. Hle, přidal jsem mu také Oholiabasyna Achisamachova z pokolení Dan. A každého nadaného...
Exodus 31:10...bohoslužebná roucha kněze Árona, roucha jeho synů ke konání kněžské služby, olej pomazání a vonné...
Exodus 31:13...Mojžíšovi řekl: "Promluvsynům Izraele: Zachovávejte soboty, neboť to je znamení...
Exodus 31:16...sobotní den dělal nějakou práci, musí zemřít.  synové Izraele zachovávají sobotu; sobotu dodržují jako...
Exodus 31:17...svá pokolení. Je to věčné znamení mezi mnousyny Izraele. V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i...
Exodus 32:2...z Egypta." Áron jim řekl: "Strhejte svým ženámsynům i dcerám zlaté náušnice a přineste je ke mně."...
Exodus 32:20...na prach, rozptýlil na hladinu vody a dal pít synům Izraele. Pak Mojžíš řekl Áronovi: "Co ti tento lid...
Exodus 32:26... ke mně!" Shromáždili se kolem něj všichni synové Leviho. Mojžíš jim řekl: "Takto praví Hospodin, Bůh...
Exodus 32:28...i své bratry, přátele a příbuzné!" Leviho synové se zachovali podle Mojžíšova slova, a toho dne padlo...
Exodus 32:29...Hospodinu, i kdyby měl každý jít proti svému synu nebo bratru. Tak na sebe dnes přivedete požehnání."...
Exodus 33:5...ozdobu. Hospodin totiž Mojžíšovi řekl: "Vyřiď synům Izraele: Jste tvrdošíjný lid. Kdybych s vámi šel...
Exodus 33:6... co s vámi učiním." Od hory Oréb šli tedy synové Izraele bez ozdob. Mojžíš bral stan a vztyčoval si...
Exodus 33:11...do tábora, ale jeho pomocník, mladý Jozue, Nunův syn, od Stanu neodcházel. Mojžíš Hospodinu namítl: "Pohleď,...
Exodus 34:7... ale za nepravost otců volá k odpovědnosti syny i vnuky do třetího i čtvrtého pokolení." Mojžíš rychle...
Exodus 34:16... Když pak z jejich dcer vybereš manželky svým synům, půjdou jejich dcery smilnit za svými bohy a svedou...
Exodus 34:20... zlomíš mu vaz. Každého prvorozeného ze svých synů vyplatíš. Nikdo se přede mnou neukáže s prázdnou....
Exodus 34:32...Mojžíš s nimi mluvil. Potom přistoupili všichni synové Izraele a on jim vyřídil všechno, o čem s ním...
Exodus 34:34... dokud odtud nevyšel. Pak vycházel a říkal synům Izraele, co mu bylo přikázáno. Tehdy synové Izraele...
Exodus 34:35...říkal synům Izraele, co mu bylo přikázáno. Tehdy synové Izraele vídali Mojžíšovu zářící tvář. Potom si...
Exodus 35:19...svatyni, svatá roucha kněze Árona i roucha jeho synů ke konání kněžské služby." Nato se celá izraelská obec...
Exodus 35:30...skrze Mojžíše přikázal udělat. Mojžíš pak synům Izraele řekl: "Pohleďte, Hospodin povolal osobně...
Exodus 35:34...mu také schopnost vyučovat, jemu i Oholiabovisynu Achisamachovu z pokolení Dan. Obdařil je nadáním pro...
Exodus 36:3...dát se do . Převzali tedy od Mojžíše vše, čím synové Izraele přispěli na práci při stavbě svatyně. Lidé...
Exodus 38:21...rozkazu. Je to práce levitů pod vedením Itamarasyna kněze Árona. Becaleel, syn Uriho, syna Hurova z...
Exodus 38:22...pod vedením Itamara, syna kněze Árona. Becaleelsyn Uriho, syna Hurova z pokolení Juda, udělal všechno, co...
Exodus 38:23...Hospodin přikázal Mojžíšovi. S ním byl Oholiabsyn Achisamachův z pokolení Dan, zručný v rytectví,...
Exodus 39:6...vyrývá pečeť, tak na nich vyryli jména synů Izraele. Potom je připevnili k ramenním dílům efodu...
Exodus 39:7...k ramenním dílům efodu jako pamětné kameny synů Izraele, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Podobným...
Exodus 39:14... Kamenů bylo dvanáct, tak jako jmen Izraelových synů. Každý měl na sobě jako na pečeti vyryto jméno jednoho...
Exodus 39:27...Hospodin přikázal Mojžíšovi. Pro Árona a jeho syny utkali kmentové suknice, kmentový turban, ozdobné...
Exodus 39:32...veškeré dílo Příbytku, totiž Stanu setkáváníSynové Izraele udělali všechno přesně tak, jak Hospodin...
Exodus 39:41...svatyni, svatá roucha kněze Árona i roucha jeho synů ke konání kněžské služby. Synové Izraele udělali...
Exodus 39:42...i roucha jeho synů ke konání kněžské službySynové Izraele udělali všechnu práci přesně tak, jak...
Exodus 40:12... a tak je posvětíš. Potom přivedeš Árona a jeho syny ke vchodu do Stanu setkávání a omyješ je vodou....
Exodus 40:14...aby mi konal kněžskou službu. Přivedeš také jeho syny, oblékneš jim suknice a pomažeš je, jako jsi pomazal...
Exodus 40:31...k omývání, aby si v něm Mojžíš i Áron a jeho synové omývali ruce a nohy. Kdykoli vcházeli do Stanu...
Exodus 40:36... Kdykoli se potom oblak nad Příbytkem vzneslsynové Izraele se vždy vydávali na cesty. Pokud se však...
Leviticus 1:2...promluvil k němu ze Stanu setkávání: "Promluvsynům Izraele takto: Když někdo z vás bude Hospodinu...
Leviticus 1:5... Potom to dobytče zabije před Hospodinem. Kněžísynové Áronovi, přinesou jeho krev jako oběť a tou krví...
Leviticus 1:7...oběť stáhne z kůže a rozseká ji na díly. Kněžísynové Áronovi, zapálí na oltáři oheň a narovnají na něj...
Leviticus 1:11...před Hospodinem u severní strany oltáře. Kněžísynové Áronovi, pak tou krví pokropí oltář ze všech stran....
Leviticus 2:2... položí na ni kadidlo a přinese ji k Áronovým synům, kněžím. Kněz pak z toho vezme hrst jemné mouky s...
Leviticus 2:3... Zbytek moučné oběti připadne Áronovi a jeho synům jako svatosvatý díl z ohnivých obětí Hospodinu....
Leviticus 2:10... Zbytek moučné oběti připadne Áronovi a jeho synům jako svatosvatý díl z ohnivých obětí Hospodinu. Žádná...
Leviticus 3:2...a zabije ji u vchodu do Stanu setkávání; kněžísynové Áronovi, pak pokropí oltář krví ze všech stran....
Leviticus 3:5...lalok, který odejme spolu s ledvinami. Áronovi synové to pak nechají dýmat na oltáři spolu se zápalnou...
Leviticus 3:8...oběti a zabije ji před Stanem setkávání; Áronovi synové pak její krví pokropí oltář ze všech stran. Potom z...
Leviticus 3:13...hlavu a zabije je před Stanem setkávání; Áronovi synové pak jeho krví pokropí oltář ze všech stran. Potom z...
Leviticus 4:2...promluvil k Mojžíšovi: "Mluvsynům Izraele: Když se někdo neúmyslně prohřeší proti...
Leviticus 6:2...promluvil k Mojžíšovi: "Dej Áronovi a jeho synům následující pokyny. Toto je zákon o zápalné oběti:...
Leviticus 6:7..."Toto je zákon o moučné oběti: Áronovi synové ji přinesou před Hospodina k přední straně oltáře....
Leviticus 6:9...jako příjemnou vůni Hospodinu. Áron a jeho synové budou jíst, co z zůstane. Budou to jíst nekvašené...
Leviticus 6:13...dále promluvil k Mojžíšovi: "Áron i jeho synové budou v den svého pomazání přinášet Hospodinu tento...
Leviticus 6:15...obětoval jako příjemnou vůni Hospodinu. Áronův syn, který přijme kněžské pomazání po něm, udělá totéž....
Leviticus 6:18...promluvil k Mojžíšovi: "Promluv k Áronovi a jeho synům. Toto je zákon o oběti za hřích: Na místě, kde se...
Leviticus 7:10...olejem nebo suchá pak připadne všem Áronovým synům rovným dílem." "Toto je zákon o pokojné oběti...
Leviticus 7:23...promluvil k Mojžíšovi: "Mluvsynům Izraele: Nesmíte jíst žádný tuk - z hovězího...
Leviticus 7:29...promluvil k Mojžíšovi: "Mluvsynům Izraele: Ten, kdo obětuje pokojnou oběť Hospodinu, ...
Leviticus 7:31...na oltáři, ale hrudí připadne Áronovi a jeho synům. Pravou kýtu ze svých pokojných obětí odevzdáte jako...
Leviticus 7:33... Podíl pravé kýty připadne tomu z Áronových synů, který bude obětovat krev a tuk z pokojné oběti. Hrudí...
Leviticus 7:34... Hrudí pozvedání i kýtu odevzdání jsem totiž synům Izraele odebral z jejich pokojných obětí a dal jsem...
Leviticus 7:35...ohnivých obětí, patřící Áronovi a jeho synům ode dne, kdy budou uvedeni do kněžské služby...
Leviticus 7:36... Hospodin přikázal, aby jej dostávali od synů Izraele ode dne svého pomazání. Je to věčné ustanovení...
Leviticus 7:38...Mojžíšovi na hoře Sinaj v den, kdy přikázal synům Izraele, aby obětovali své dary Hospodinu na Sinajské...
Leviticus 8:2...promluvil k Mojžíšovi: "Vezmi Árona s jeho syny a jejich roucha, olej pomazání, býčka k oběti za hřích...
Leviticus 8:6..." Tehdy Mojžíš nechal přistoupit Árona s jeho syny a omyl je vodou. Navlékl mu suknici, přepásal ho...
Leviticus 8:13...posvětil. Potom Mojžíš nechal přistoupit Áronovy syny, oblékl jim suknice, přepásal je šerpou a uvázal jim...
Leviticus 8:14...býčka k oběti za hřích, a když Áron se svými syny vložil ruce na hlavu býčka obětovaného za hřích,...
Leviticus 8:18...berana k zápalné oběti, a když Áron se svými syny vložili ruce na hlavu berana, Mojžíš jej zabil. Potom...
Leviticus 8:22...berana, berana pověření, a když Áron se svými syny vložili ruce na hlavu berana, zabil jej. Mojžíš pak...
Leviticus 8:24...jeho pravé nohy. Potom nechal přistoupit Áronovy syny a krví jim potřel lalůček pravého ucha, palec pravé...
Leviticus 8:27...To vše vložil do Áronových dlaní a do dlaní jeho synů, aby to zvedáním nabízeli Hospodinu. Potom to Mojžíš...
Leviticus 8:30...postříkal tím Árona a jeho roucha a s ním i jeho syny a jejich roucha. Tak posvětil Árona i jeho roucha a s...
Leviticus 8:31...a jejich roucha. Tehdy Mojžíš Áronovi a jeho synům řekl: "Uvařte maso u vchodu do Stanu setkávání a tam...
Leviticus 8:36...tak mi to bylo přikázáno." Áron pak se svými syny vykonal vše, co Hospodin skrze Mojžíše přikázal. ...
Leviticus 9:1... Osmého dne pak Mojžíš zavolal Árona a jeho syny i stařešiny Izraele a řekl Áronovi: "Vezmi si mladé...
Leviticus 9:3... oba bez vady, a obětuj je před HospodinemSynům Izraele pak řekni: Vezměte kozla k oběti za hřích,...
Leviticus 9:9...své tele jako oběť za hřích. Když mu pak jeho synové podali krev, namočil si v prst a potřel rohy...
Leviticus 9:12...venku za táborem. Poté zabil zápalnou oběť. Jeho synové mu podali krev a on pokropil oltář ze všech stran...
Leviticus 9:18...zabil býka a berana pokojné oběti za lid. Jeho synové mu podali krev, jíž pokropil oltář ze všech stran, a...
Leviticus 10:1...lid spatřil, vykřikli a padli na tvář. Áronovi synové Nádab a Abihu pak vzali každý svou kadidelnici, dali...
Leviticus 10:4...slávu." Mojžíš tedy zavolal Mišaele a Elsafanasyny Uziele, Áronova strýce, a řekl jim: "Přistupte a...
Leviticus 10:6...Mojžíš řekl. Mojžíš řekl Áronovi a jeho zbylým synům Eleazarovi a Itamarovi: "Nerozpouštějte si vlasy na...
Leviticus 10:9...vcházet do Stanu setkávání, nebudeš ty ani tví synové pít víno ani jiný kvašený nápoj, abyste nezemřeli....
Leviticus 10:11...a nesvatým a mezi čistým a nečistým a učte syny Izraele všem ustanovením, která jim Hospodin vydal...
Leviticus 10:12...skrze Mojžíše." Mojžíš pak Áronovi a jeho zbylým synům Eleazarovi a Itamarovi řekl: "Vezměte moučnou oběť,...
Leviticus 10:13...Hospodinových ohnivých obětí pro tebe i pro tvé syny. Tak mi to bylo přikázáno. Také hrudí pozvedání i kýtu...
Leviticus 10:14...budete jíst na čistém místě - ty a s tebou tvoji synové i tvé dcery - neboť jsou tobě i tvým potomkům dány...
Leviticus 10:15... Věčným ustanovením to připadne tobě a tvým synům, jak Hospodin přikázal." Mojžíš pak zjišťoval, co se...
Leviticus 10:16...se tedy na Eleazara a Itamara, Áronovy zbývající syny, a řekl: "Proč jste oběť za hřích nesnědli na svatém...
Leviticus 11:2...promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: "Mluvtesynům Izraele: Ze všech živočichů na zemi smíte jíst tyto:...
Leviticus 12:2...promluvil k Mojžíšovi: "Mluvsynům Izraele: Když žena počne a porodí chlapce, bude po...
Leviticus 12:6... Když uplyne doba jejího očišťování po narození syna nebo dcery, přivede knězi ke vchodu do Stanu setkávání...
Leviticus 13:2...přiveden ke knězi Áronovi nebo k jednomu z jeho synů, kněží. Kněz pak ránu na kůži prohlédne: Pokud...
Leviticus 15:2...promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: "Mluvtesynům Izraele: Kterýkoli muž by trpěl výtokem ze svého údu,...
Leviticus 16:1...k Mojžíšovi promluvil po smrti dvou Áronových synů, kteří zemřeli, když přistoupili před Hospodina....
Leviticus 16:16... Tak očistí nejsvětější svatyni od nečistot synů Izraele, od jejich provinění a všech hříchů. Totéž...
Leviticus 16:19...prstem. Tak jej očistí a posvětí od nečistot synů Izraele. Když tedy dokončí očišťování nejsvětější...
Leviticus 16:21...kozla a bude nad ním vyznávat všechny viny synů Izraele, všechna jejich provinění a hříchy; tak je...
Leviticus 16:34...stane věčným ustanovením. Jednou za rok budou synové Izraele očišťováni ode všech svých hříchů." A stalo...
Leviticus 17:2...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k Áronovi, k jeho synům a ke všem Izraelitům: Toto přikázal Hospodin: Kdokoli...
Leviticus 17:5...bude vyobcován ze svého lidu. To proto, aby synové Izraele přinášeli své oběti, jež dosud zabíjeli na...
Leviticus 17:12... Vždyť krev, ta vykupuje život! Proto jsem synům Izraele řekl: Nikdo z vás nebude jíst krev. Ani...
Leviticus 17:13... který žije u vás, nebude jíst krev. Kdokoli ze synů Izraele nebo z přistěhovalců, kteří žijí u vás, by...
Leviticus 17:14...je krev, právě ta je jeho životem! Proto jsem synům Izraele řekl: Nesmíte jíst krev žádného tvora, neboť...
Leviticus 18:2...promluvil k Mojžíšovi: "Mluvsynům Izraele: jsem Hospodin, váš Bůh. Nechovejte se...
Leviticus 18:10...Neobcuj se svou vnučkou. Je to dcera tvého syna nebo tvé dcery, nesmíš s obcovat. Zostudil bys sám...
Leviticus 18:15...Neobcuj se svou snachou. Je to manželka tvého syna, nesmíš s obcovat! Neobcuj s manželkou svého bratra...
Leviticus 18:17... abys s obcoval, je to dcera jejího syna nebo její dcery. Jsou si pokrevně příbuzné, je to...
Leviticus 19:18...spoluviníkem! Nemsti se ani nechovej zášť proti synům svého lidu. Miluj svého bližního jako sám sebe. ...
Leviticus 20:2...promluvil k Mojžíšovi: "Řekni synům Izraele: Kdokoli, Izraelita nebo přistěhovalec...
Leviticus 20:17... je to hanebnost. Musí být zavrženi před očima synů svého lidu. Obcoval se svou sestrou - ponese za to...
Leviticus 21:1...řekl Mojžíšovi: "Mluv ke kněžím, Áronovým synům: Nikdo z kněží se nesmí poskvrnit kvůli mrtvému ve...
Leviticus 21:2... Smí se poskvrnit jen kvůli matce, otcisynu, dceři a bratru, také kvůli své vlastní sestře, panně,...
Leviticus 21:24..." Tak Mojžíš promluvil k Áronovi, k jeho synům a ke všem synům Izraele. Hospodin promluvil k...
Leviticus 22:2...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k Áronovi a jeho synům, zacházejí uctivě se svatými dary, jež mi synové...
Leviticus 22:3...pokoleních by přistoupil ke svatým darům (jež synové Izraele obětují Hospodinu jako svaté) ve stavu...
Leviticus 22:15...přidat k tomu ještě pětinu ceny. Svaté dary, jež synové Izraele oddělují pro Hospodina, nesmí být znesvěceny...
Leviticus 22:18...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k Áronovi, k jeho synům a ke všem Izraelitům: Kdokoli z domu Izraele nebo z...
Leviticus 22:32... svaté jméno; tak budu posvěcen uprostřed synů Izraele. jsem Hospodin, váš Posvětitel, který vás...
Leviticus 23:2...promluvil k Mojžíšovi: "Mluvsynům Izraele: Toto jsou Hospodinovy slavnosti, jež budete...
Leviticus 23:10...promluvil k Mojžíšovi: "Mluvsynům Izraele: přijdete do země, kterou vám dávám, a...
Leviticus 23:24...promluvil k Mojžíšovi: "Mluvsynům Izraele: Prvního dne sedmého měsíce budete mít den...
Leviticus 23:34...promluvil k Mojžíšovi: "Mluvsynům Izraele: Od patnáctého dne téhož sedmého měsíce bude...
Leviticus 23:43...stáncích, aby vaši potomci věděli, že když jsem syny Izraele vyváděl z Egypta, nechal jsem je bydlet ve...
Leviticus 23:44...váš Bůh." A Mojžíš oznámil Hospodinovy slavnosti synům Izraele. Hospodin promluvil k...
Leviticus 24:2...promluvil k Mojžíšovi: "Přikaž synům Izraele, k tobě nanosí čistý vytlačený olivový...
Leviticus 24:8...před Hospodinem; věčnou smlouvou mu náleží od synů Izraele. Chléb pak připadne Áronovi a jeho synům a...
Leviticus 24:9...synů Izraele. Chléb pak připadne Áronovi a jeho synům a budou ho jíst na svatém místě. Je to jeho...
Leviticus 24:10...oběťmi Hospodinu. Je to věčné ustanovení." Syn jisté izraelské ženy a jednoho Egypťana jednou vyšel...
Leviticus 24:11...a popral se v táboře s jedním Izraelcem. Onen syn izraelské ženy se přitom rouhal Božímu jménu a klel, a...
Leviticus 24:15...a celá obec ho ukamenuje. Potom promluvsynům Izraele: Kdokoli by zlořečil svému Bohu, ponese svůj...
Leviticus 24:23... váš Bůh!" Když Mojžíš takto promluvilsynům Izraele, vyvedli onoho rouhače ven z tábora a...
Leviticus 25:2...promluvil k Mojžíšovi na hoře Sinaj: "Mluvsynům Izraele: přijdete do země, kterou vám dávám, bude...
Leviticus 25:33...městech jsou totiž jejich vlastnictvím uprostřed synů Izraele. Polnosti přiléhající k jejich městům se nesmí...
Leviticus 25:46...vlastnictvím. Po sobě je smíte odkázat svým synům jako dědičné vlastnictví. Je smíte trvale vlastnit...
Leviticus 25:55... odejde v létě milosti - on a s ním i jeho dětiSynové Izraele jsou přece moji služebníci, jsou to ...
Leviticus 26:29...hříchy sedmkrát více: Budete jíst maso vlastních synů a maso vlastních dcer! Tehdy zruším vaše obětní výšiny...
Leviticus 26:46...Mojžíše vydal na hoře Sinaj, aby byly mezi nímsyny Izraele. Hospodin promluvil k...
Leviticus 27:2...promluvil k Mojžíšovi: "Mluvsynům Izraele: Když někdo zasvětí život zvláštním slibem...
Leviticus 27:34...přikázání, jež Hospodin přikázal Mojžíšovi pro syny Izraele na hoře Sinaj. Na Sinajské poušti, prvního...
Numeri 1:5... kteří vám budou stát po boku: z Rubena: Elicursyn Šedeurův, ze Šimeona: Šelumiel, syn Curišadajův...
Numeri 1:6...Elicur, syn Šedeurův, ze Šimeona: Šelumielsyn Curišadajův, z Judy: Nachšon, syn Aminadabův...
Numeri 1:7...Šelumiel, syn Curišadajův, z Judy: Nachšonsyn Aminadabův, z Isachara: Netaneel, syn Cuarův...
Numeri 1:8...Nachšon, syn Aminadabův, z Isachara: Netaneelsyn Cuarův, ze Zabulona: Eliab, syn Chelonův...
Numeri 1:9...Netaneel, syn Cuarův, ze Zabulona: Eliabsyn Chelonův, z Josefových synů: z Efraima: Elišama, syn...
Numeri 1:10...Zabulona: Eliab, syn Chelonův, z Josefových synů: z Efraima: Elišama, syn Amihudův, z Manasese:...
Numeri 1:11...Gamaliel, syn Pedacurův, z Benjamína: Abidansyn Gideoniho, z Dana: Achiezer, syn Amišadajův...
Numeri 1:12...Abidan, syn Gideoniho, z Dana: Achiezersyn Amišadajův, z Ašera: Pagiel, syn Okranův...
Numeri 1:13...Dana: Achiezer, syn Amišadajův, z Ašera: Pagielsyn Okranův, z Gáda: Eljasaf, syn Deuelův...
Numeri 1:14...Ašera: Pagiel, syn Okranův, z Gáda: Eljasafsyn Deuelův, z Neftalíma: Achira, syn Enanův...
Numeri 1:15...Gáda: Eljasaf, syn Deuelův, z Neftalíma: Achirasyn Enanův. To jsou členové sněmu, vůdcové svých otcovských...
Numeri 1:20...je na Sinajské poušti sečetl a tolik jich byloSynové Rubena, Izraelova prvorozeného, podle jejich...
Numeri 1:22...Ruben čítalo 46 500 mužůSynové Šimeona podle jejich pokolení, rodů a otcovských...
Numeri 1:24...Šimeon čítalo 59 300 mužůSynové Gáda podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů...
Numeri 1:26...Gád čítalo 45 650 mužůSynové Judy podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů...
Numeri 1:28...Juda čítalo 74 600 mužůSynové Isachara podle jejich pokolení, rodů a otcovských...
Numeri 1:30...Isachar čítalo 54 400 mužůSynové Zabulona podle jejich pokolení, rodů a otcovských...
Numeri 1:32...Zabulon čítalo 57 400 mužůSynové Josefovi: Synové Efraimovi podle jejich pokolení,...
Numeri 1:34...Efraim čítalo 40 500 mužůSynové Manasesovi podle jejich pokolení, rodů a otcovských...
Numeri 1:36...Manases čítalo 32 200 mužůSynové Benjamínovi podle jejich pokolení, rodů a otcovských...
Numeri 1:38...Benjamín čítalo 35 400 mužůSynové Danovi podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů...
Numeri 1:40...Dan čítalo 62 700 mužůSynové Ašerovi podle jejich pokolení, rodů a otcovských...
Numeri 1:42...Ašer čítalo 41 500 mužůSynové Neftalímovi podle jejich pokolení, rodů a otcovských...
Numeri 1:49..."Pokolení Levi nesčítej, nezahrnuj je do počtu synů Izraele. Levitům svěříš Příbytek svědectví, veškeré...
Numeri 1:52... Nepovolaný, jenž by se přiblížil, však zemřeSynové Izraele budou tábořit po svých uskupeních, každý při...
Numeri 1:53...budou tábořit kolem Příbytku svědectví, aby obec synů Izraele nestihl hrozný hněv; proto budou levité držet...
Numeri 1:54...levité držet stráž u Příbytku svědectví." A synové Izraele udělali všechno přesně tak, jak Hospodin...
Numeri 2:2...promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: " synové Izraele táboří každý při svém praporu, pod korouhví...
Numeri 2:3...oddílech prapor Judova uskupení: vůdce Judových synů Nachšon, syn Aminadabův, a jeho vojsko o počtu 74 600...
Numeri 2:5...něj táboří pokolení Isachar: vůdce Isacharových synů Netaneel, syn Cuarův, a jeho vojsko o počtu 54 400...
Numeri 2:7...mužů. Dále pokolení Zabulon: vůdce Zabulonových synů Eliab, syn Chelonův, a jeho vojsko o počtu 57 400 mužů...
Numeri 2:10...prapor Rubenova uskupení: vůdce Rubenových synů Elicur, syn Šedeurův, a jeho vojsko o počtu 46 500...
Numeri 2:12...něj táboří pokolení Šimeon: vůdce Šimeonových synů Šelumiel, syn Curišadajův, a jeho vojsko o počtu 59...
Numeri 2:14...59 300 mužů. Dále pokolení Gád: vůdce Gádových synů Eljasaf, syn Deuelův, a jeho vojsko o počtu 45 650...
Numeri 2:18...prapor Efraimova uskupení: vůdce Efraimových synů Elišama, syn Amihudův, a jeho vojsko o počtu 40 500...
Numeri 2:20... Vedle něj pokolení Manases: vůdce Manasesových synů Gamaliel, syn Pedacurův, a jeho vojsko o počtu 32 200...
Numeri 2:22... Dále pokolení Benjamín: vůdce Benjamínových synů Abidan, syn Gideoniho, a jeho vojsko o počtu 35 400...
Numeri 2:25...oddílech prapor Danova uskupení: vůdce Danových synů Achiezer, syn Amišadajův, a jeho vojsko o počtu 62 700...
Numeri 2:27... Vedle něj táboří pokolení Ašer: vůdce Ašerových synů Pagiel, syn Okranův, a jeho vojsko o počtu 41 500 mužů...
Numeri 2:29...mužů. Dále pokolení Neftalí: vůdce Neftalímových synů Achira, syn Enanův, a jeho vojsko o počtu 53 400 mužů...
Numeri 2:32...po svých praporech jako poslední. Toto je součet synů Izraele podle jejich otcovských domů. Celkem jich v...
Numeri 2:34...s ostatními Izraelity nebyli sečteni levitéSynové Izraele udělali všechno přesně tak, jak Hospodin...
Numeri 3:2...na hoře Sinaj. A toto jsou jména Áronových synů: prvorozený Nádab, dále Abihu, Eleazar a Itamar; to...
Numeri 3:3...Abihu, Eleazar a Itamar; to jsou jména Áronových synů, pomazaných kněží pověřených ke kněžské službě. Nádab...
Numeri 3:8...a službou při Příbytku budou plnit povinnost synů Izraele. Odevzdej tedy levity Áronovi a jeho synům, ...
Numeri 3:9...Izraele. Odevzdej tedy levity Áronovi a jeho synům, mu jsou z řad Izraelitů zcela odevzdáni. Árona a...
Numeri 3:10...z řad Izraelitů zcela odevzdáni. Árona a jeho syny pověříš, aby zachovávali své kněžství. Nepovolaný,...
Numeri 3:12... kteří mezi Izraelci otvírají lůno, vybral z řad synů Izraele levity. Levité jsou tedy moji, neboť všichni...
Numeri 3:15...k Mojžíšovi na poušti Sinaj: "Sečti Leviho syny podle jejich otcovských domů a rodů; sečti všechny...
Numeri 3:17...sečetl, jak mu bylo přikázáno. Toto jsou Leviho synové, jmenovitě: Geršon, Kehat a Merari. Toto jsou jména...
Numeri 3:18... Kehat a Merari. Toto jsou jména Geršonových synů po jejich rodech: Libni a Šimei. Kehatovi synové po...
Numeri 3:19...synů po jejich rodech: Libni a Šimei. Kehatovi synové po svých rodech: Amram, Jishar, Hebron a Uziel....
Numeri 3:20...po svých rodech: Amram, Jishar, Hebron a UzielSynové Merariho po svých rodech: Machli a Muši. Toto jsou...
Numeri 3:24... Vůdcem geršonského otcovského domu byl Eljasafsyn Laelův. Geršonovi synové dostali ve Stanu setkávání do...
Numeri 3:25...domu byl Eljasaf, syn Laelův. Geršonovi synové dostali ve Stanu setkávání do opatrování Příbytek,...
Numeri 3:29... Ti měli na starost svatyni. Rody Kehatových synů tábořily na jižní straně Příbytku. Vůdcem otcovského...
Numeri 3:30...otcovského domu kehatských rodů byl Elicafansyn Uzielův. Dostali do opatrování Truhlu, stůl, svícen,...
Numeri 3:32...službou. Vůdcem levitských vůdců byl Eleazarsyn kněze Árona; jemu byli svěřeni ti, kdo plní povinnost...
Numeri 3:35...otcovského domu merarijských rodů byl Curielsyn Abichailův. Tábořili na severní straně Příbytku. Synům...
Numeri 3:36...Abichailův. Tábořili na severní straně PříbytkuSynům Merariho byly do opatrování svěřeny desky Příbytku,...
Numeri 3:38...totiž před Stanem setkávání, Mojžíš, Áron a jeho synové. Drželi za syny Izraele stráž před svatyní....
Numeri 3:40...měsíce. Hospodin řekl Mojžíšovi: "Sečti mezi syny Izraele všechny prvorozené muže starší jednoho měsíce...
Numeri 3:41...jejich jmenný seznam. Namísto všech prvorozených synů Izraele pak pro mne vezmeš levity. jsem Hospodin....
Numeri 3:42...Hospodinova příkazu sečetl všechny prvorozené syny Izraele. Všech prvorozených starších jednoho měsíce...
Numeri 3:45..."Vezmi levity namísto všech prvorozených mezi syny Izraele a dobytek levitů namísto jejich dobytka, neboť...
Numeri 3:46... A jako výplatné za těch 273 prvorozených synů Izraele, kteří převyšují počet levitů, vybereš po pěti...
Numeri 3:48...je 20 ger). To stříbro pak dáš Áronovi a jeho synům jako výplatné za ty, kdo převyšují jejich počet." A...
Numeri 3:50...mužů vykoupených levity. Vybral za prvorozené syny Izraele 1 365 šekelů stříbra (měřeno podle šekelu...
Numeri 3:51...Mojžíš předal výplatné stříbro Áronovi a jeho synům, jak mu Hospodin přikázal. Hospodin promluvil k...
Numeri 4:2...promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: "Sečti Kehatovy syny z řad synů Leviho podle jejich rodů a otcovských domů....
Numeri 4:4...při Stanu setkávání. Toto bude služba Kehatových synů ve Stanu setkávání: nejsvětější věci. Než tábor...
Numeri 4:5... Než tábor potáhne dál, vstoupí Áron se svými syny dovnitř, sejmou zastírající oponu a tou přikryjí...
Numeri 4:15...usní a provléknou tyče. Poté, co Áron se svými syny dokončí přikrývání svatých věcí a veškerého vybavení...
Numeri 4:16...Kehatových synů při Stanu setkávání. Eleazarovisynu kněze Árona, pak bude svěřen olej ke svícení, kadidlo...
Numeri 4:19...věcem, naložíte s nimi takto: přijde Áron a jeho synové a každému z nich určí jeho službu a jeho břemeno....
Numeri 4:22...promluvil k Mojžíšovi: "Sečti také Geršonovy syny podle jejich otcovských domů a rodů. Sečti ve věku od...
Numeri 4:27... co jim bylo uloženo. Veškerá služba Geršonových synů se bude dít podle rozkazů Árona a jeho synů - to platí...
Numeri 4:28...a jejich zodpovědnost pod vedením Itamarasyna kněze Árona." "Syny Merariho rovněž sečti podle jejich...
Numeri 4:29...pod vedením Itamara, syna kněze Árona." "Syny Merariho rovněž sečti podle jejich rodů a otcovských...
Numeri 4:33...práci při Stanu setkávání pod vedením Itamarasyna kněze Árona." Mojžíš s Áronem a s představenými obce...
Numeri 4:34...s Áronem a s představenými obce sečetl Kehatovy syny podle jejich rodů a otcovských domů. Započítal ve věku...
Numeri 4:38...rozkazu vydaného Mojžíšem. Rovněž Geršonovi synové byli sečteni podle svých rodů a otcovských domů: Ve...
Numeri 5:2...promluvil k Mojžíšovi: "Přikaž synům Izraele, z tábora vykážou každého malomocného,...
Numeri 5:4...tábor těch, mezi nimiž přebývám sám." Synové Izraele tak tedy učinili a vykázali je z tábora ven...
Numeri 5:6...promluvil k Mojžíšovi: "Mluvsynům Izraele: Když se muž nebo žena dopustí kteréhokoli...
Numeri 5:9...obřad smíření. Ze všech svatých darů, které mu synové Izraele přinesou, připadne vždy obětní příspěvek...
Numeri 5:12...promluvil k Mojžíšovi: "Mluvsynům Izraele: Kdyby se od někoho odklonila manželka a byla...
Numeri 6:2...promluvil k Mojžíšovi: "Mluvsynům Izraele: Když se muž nebo žena rozhodne složit...
Numeri 6:23...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k Áronovi a jeho synům: Takto budete žehnat synům Izraele; budete jim říkat:...
Numeri 6:27... pokojem!' Tak budou pronášet jméno nad syny Izraele, a jim požehnám." V den, kdy Mojžíš...
Numeri 7:7...vzal vozy i býky a dal je levitům. Geršonovým synům dal vzhledem k jejich službě dva vozy a čtyři býky....
Numeri 7:8...vzhledem k jejich službě dva vozy a čtyři býkySynům Merariho dal vzhledem k jejich službě pod vedením...
Numeri 7:9...kněze Árona, čtyři vozy a osm býků. Kehatovým synům ale nedal žádné, neboť jim náleží služba při svatých...
Numeri 7:12...den." Prvního dne přinesl svůj dar Nachšonsyn Aminadabův z pokolení Juda. Jeho darem byla jedna...
Numeri 7:17...beránků k pokojné oběti. To byl dar Nachšonasyna Aminadabova. Druhého dne svůj dar přinesl Netaneel,...
Numeri 7:18... Druhého dne svůj dar přinesl Netaneelsyn Cuarův, vůdce pokolení Isachar. Jeho darem byla jedna...
Numeri 7:23...beránků k pokojné oběti. To byl dar Netaneelasyna Cuarova. Třetího dne předstoupil vůdce Zabulonových...
Numeri 7:24... Třetího dne předstoupil vůdce Zabulonových synů Eliab, syn Chelonův. Jeho darem byla jedna stříbrná...
Numeri 7:29...beránků k pokojné oběti. To byl dar Eliabasyna Chelonova. Čtvrtého dne předstoupil vůdce Rubenových...
Numeri 7:30... Čtvrtého dne předstoupil vůdce Rubenových synů Elicur, syn Šedeurův. Jeho darem byla jedna stříbrná...
Numeri 7:35...k pokojné oběti. To byl dar vůdce Rubenových synů Elicura, syna Šedeurova. Pátého dne předstoupil vůdce...
Numeri 7:36... Pátého dne předstoupil vůdce Šimeonových synů Šelumiel, syn Curišadajův. Jeho darem byla jedna...
Numeri 7:41...beránků k pokojné oběti. To byl dar Šelumielasyna Curišadajova. Šestého dne předstoupil vůdce Gádových...
Numeri 7:42... Šestého dne předstoupil vůdce Gádových synů Eljasaf, syn Deuelův. Jeho darem byla jedna stříbrná...
Numeri 7:47...beránků k pokojné oběti. To byl dar Eljasafasyna Deuelova. Sedmého dne předstoupil vůdce Efraimových...
Numeri 7:48... Sedmého dne předstoupil vůdce Efraimových synů Elišama, syn Amihudův. Jeho darem byla jedna stříbrná...
Numeri 7:53...beránků k pokojné oběti. To byl dar Elišamysyna Amihudova. Osmého dne předstoupil vůdce Manasesových...
Numeri 7:54... Osmého dne předstoupil vůdce Manasesových synů Gamaliel, syn Pedacurův. Jeho darem byla jedna...
Numeri 7:59...beránků k pokojné oběti. To byl dar Gamalielasyna Pedacurova. Devátého dne předstoupil vůdce...
Numeri 7:60... Devátého dne předstoupil vůdce Benjamínových synů Abidan, syn Gideoniho. Jeho darem byla jedna stříbrná...
Numeri 7:65...beránků k pokojné oběti. To byl dar Abidanasyna Gideoniho. Desátého dne předstoupil vůdce Danových...
Numeri 7:66... Desátého dne předstoupil vůdce Danových synů Achiezer, syn Amišadajův. Jeho darem byla jedna...
Numeri 7:71...beránků k pokojné oběti. To byl dar Achiezerasyna Amišadajova. Jedenáctého dne předstoupil vůdce...
Numeri 7:72... Jedenáctého dne předstoupil vůdce Ašerových synů Pagiel, syn Okranův. Jeho darem byla jedna stříbrná...
Numeri 7:77...beránků k pokojné oběti. To byl dar Pagielasyna Okranova. Dvanáctého dne předstoupil vůdce...
Numeri 7:78... Dvanáctého dne předstoupil vůdce Neftalímových synů Achira, syn Enanův. Jeho darem byla jedna stříbrná...
Numeri 7:83...beránků k pokojné oběti. To byl dar Achirysyna Enanova. Toto byl dar vůdců Izraele k zasvěcení oltáře...
Numeri 8:6...promluvil k Mojžíšovi: "Vezmi z řad synů Izraele levity a očisti je. Očistíš je tímto způsobem:...
Numeri 8:10...obec. Když levity přivedeš před Hospodinasynové Izraele na vloží ruce a Áron levity nabídne...
Numeri 8:11...a Áron levity nabídne Hospodinu jako obětní dar synů Izraele, aby konali službu Hospodinu. Levité pak...
Numeri 8:13... Potom levity postav před Árona a před jeho syny a nabídni je jako obětní dar Hospodinu. Tak oddělíš...
Numeri 8:14...obětní dar Hospodinu. Tak oddělíš levity z řad synů Izraele a levité budou moji. Poté, co je očistíš a...
Numeri 8:16...služby při Stanu setkávání, neboť jsou mi z řad synů Izraele zcela odevzdáni. Vzal jsem si je namísto všech...
Numeri 8:17...synů Izraele, neboť všechno prvorozené mezi syny Izraele, jak z lidí, tak ze zvířat, je . V den, kdy...
Numeri 8:18...sobě, avšak namísto všech prvorozených mezi syny Izraele jsem si vzal levity. Tyto levity odevzdané z...
Numeri 8:19...jsem si vzal levity. Tyto levity odevzdané z řad synů Izraele jsem pak dal Áronovi a jeho synům, aby za syny...
Numeri 8:20...ke svatým věcem." Mojžíš, Áron a celá obec synů Izraele tedy naložili s levity přesně tak, jak...
Numeri 8:22...při Stanu setkávání před tváří Árona a jeho synů. Jak Hospodin přikázal Mojžíšovi ohledně levitů, tak s...
Numeri 9:2...Hospodin k Mojžíšovi na poušti Sinaj: " synové Izraele v určený čas slaví Hod beránka. Slavte jej v...
Numeri 9:4...a podle všech jeho pravidel." Mojžíš řekl synům Izraele, slaví Hod beránka, a tak za soumraku...
Numeri 9:5...měsíce slavili Hod beránka na poušti SinajSynové Izraele udělali všechno přesně tak, jak Hospodin...
Numeri 9:7...v určený čas přinést dar Hospodinu spolu se syny Izraele?" Mojžíš jim odpověděl: "Počkejte, než...
Numeri 9:10...promluvil k Mojžíšovi: "Mluvsynům Izraele: Kdokoli z vás nebo z vašich potomků by se...
Numeri 9:17...podobu ohně. Kdykoli se oblak od Stanu vzneslsynové Izraele hned vyráželi na cestu. Kdekoli oblak...
Numeri 9:18...tábořili. Podle Hospodinova rozkazu vyráželi synové Izraele na cestu a podle Hospodinova rozkazu...
Numeri 9:19...oblak prodléval nad Příbytkem mnoho dní; tehdy synové Izraele drželi Hospodinovu stráž a netáhli dál....
Numeri 9:22...dva dny, měsíc nebo rok, dokud nad ním přebývalsynové Izraele tábořili a nevydávali se na cestu. Jakmile...
Numeri 10:8... Na trubky budou troubit kněží, Áronovi synové; to pro vás bude věčné ustanovení pro všechna vaše...
Numeri 10:12...roku se oblak vznesl od Příbytku svědectvíSynové Izraele se tedy vydali z pouště Sinaj na svá...
Numeri 10:14...Judova uskupení; v jejich čele šel Nachšonsyn Aminadabův. V čele pokolení Isachar šel Netaneel, syn...
Numeri 10:15... V čele pokolení Isachar šel Netaneelsyn Cuarův, a v čele pokolení Zabulon šel Eliab, syn...
Numeri 10:16...syn Cuarův, a v čele pokolení Zabulon šel Eliabsyn Chelonův. Po složení Příbytku se s nimi vydali na cestu...
Numeri 10:17... Po složení Příbytku se s nimi vydali na cestusynové Geršona a Merariho, kteří Příbytek nosili. Potom...
Numeri 10:18...Rubenova uskupení; v jejich čele šel Elicursyn Šedeurův. V čele pokolení Šimeonových synů šel Šelumiel...
Numeri 10:19... syn Šedeurův. V čele pokolení Šimeonových synů šel Šelumiel, syn Curi-šadajův, a v čele pokolení Gád...
Numeri 10:20...syn Curi-šadajův, a v čele pokolení Gád Eljasafsyn Reuelův. Za nimi táhli Kehatovci, kteří nosili svaté...
Numeri 10:22...Efraimova uskupení; v jejich čele šel Elišamasyn Amihudův. V čele pokolení Manases šel Gamaliel, syn...
Numeri 10:23...Amihudův. V čele pokolení Manases šel Gamalielsyn Pedacurův, a v čele pokolení Benjamín Abidan, syn...
Numeri 10:24...Pedacurův, a v čele pokolení Benjamín Abidansyn Gideoniho. Jako zadní voj všech uskupení táhl po svých...
Numeri 10:25...Danova uskupení; v jejich čele šel Achiezersyn Ami-šadajův. V čele pokolení Ašer šel Pagiel, syn...
Numeri 10:26...Ami-šadajův. V čele pokolení Ašer šel Pagielsyn Okranův, a v čele Neftalímova pokolení Achira, syn...
Numeri 10:27...Okranův, a v čele Neftalímova pokolení Achirasyn Enanův. Takto táhli synové Izraele po svých oddílech,...
Numeri 10:28...pokolení Achira, syn Enanův. Takto táhli synové Izraele po svých oddílech, když se vydávali na cestu...
Numeri 10:29...se vydávali na cestu. Mojžíš řekl Chobabovisynu Midiánce Reuela, svého tchána: "Vydáváme se k místu, o...
Numeri 11:4... Chátry přimíšené k nim se pak zmocnila lačnostSynové Izraele se k nim připojili a dali se znovu do pláče:...
Numeri 11:28..."Eldad a Medad prorokují v táboře." Jozue, Nunův syn, který byl od mládí Mojžíšovým pomocníkem, na to řekl:...
Numeri 13:2...muže, aby prozkoumali kanaánskou zem, kterou dám synům Izraele. Z každého otcovského pokolení vyšlete po...
Numeri 13:3...rozkazu. Všichni to byli přední mužové mezi syny Izraele. A toto jsou jejich jména: Šamua, syn Zakurův,...
Numeri 13:4...syny Izraele. A toto jsou jejich jména: Šamuasyn Zakurův, z pokolení Ruben, Šafat, syn Choriův, z...
Numeri 13:5...Šamua, syn Zakurův, z pokolení Ruben, Šafatsyn Choriův, z pokolení Šimeon, Káleb, syn Jefunův, z...
Numeri 13:6... syn Choriův, z pokolení Šimeon, Kálebsyn Jefunův, z pokolení Juda, Jigal, syn Josefův, z...
Numeri 13:7... syn Jefunův, z pokolení Juda, Jigalsyn Josefův, z pokolení Isachar, Hošea, syn Nunův, z...
Numeri 13:8... syn Josefův, z pokolení Isachar, Hošeasyn Nunův, z pokolení Efraim, Palti, syn Rafuův, z pokolení...
Numeri 13:9... syn Nunův, z pokolení Efraim, Paltisyn Rafuův, z pokolení Benjamín, Gadiel, syn Sodiův, z...
Numeri 13:10... syn Rafuův, z pokolení Benjamín, Gadielsyn Sodiův, z pokolení Zabulon, Gadi, syn Susiův, z...
Numeri 13:11... syn Sodiův, z pokolení Zabulon, Gadisyn Susiův, z pokolení Josefova syna Manasese, Amiel, syn...
Numeri 13:12... z pokolení Josefova syna Manasese, Amielsyn Gemaliův, z pokolení Dan, Setur, syn Mikaelův, z...
Numeri 13:13... syn Gemaliův, z pokolení Dan, Setursyn Mikaelův, z pokolení Ašer, Nachbi, syn Vofsiův, z...
Numeri 13:14... syn Mikaelův, z pokolení Ašer, Nachbisyn Vofsiův, z pokolení Neftalí, Geuel, syn Makiův, z...
Numeri 13:15... syn Vofsiův, z pokolení Neftalí, Geuelsyn Makiův, z pokolení Gád. To jsou jména mužů, které...
Numeri 13:16...mužů, které Mojžíš vyslal prozkoumat zem. Nunova syna jménem Hošea, Spása, Mojžíš přejmenoval na Jozue,...
Numeri 13:24...granátová jablka a fíky. Podle hroznu, který tam synové Izraele uřízli, se tomu místu říká Nachal Eškol,...
Numeri 13:28...opevněná a velmi veliká, a navíc jsme tam viděli syny Anakovy. V negevském kraji žije Amalek; v horách bydlí...
Numeri 13:32...než my!" Zemi, kterou prozkoumali, pak začali synům Izraele pomlouvat: "Země, kterou jsme prošli a...
Numeri 13:33...Viděli jsme tam i zrůdné obry, mezi něž patří synové Anakovi. Připadali jsme si proti nim jako kobylky a...
Numeri 14:2...Lid se dal do křiku a naříkal celou noc. Všichni synové Izraele reptali proti Mojžíšovi a Áronovi. Celá obec...
Numeri 14:6... Dva z těch, kdo šli prozkoumat zem - Jozuesyn Nunův, a Káleb, syn Jefunův - roztrhli svá roucha a...
Numeri 14:10...se chystala ukamenovat je, když vtom se všem synům Izraele ukázala ve Stanu setkávání Hospodinova sláva....
Numeri 14:18...za nepravost otců volá k odpovědnosti jejich syny do třetího i čtvrtého pokolení.' Prosím, pro své...
Numeri 14:27...mně toto zlé srocení reptat? Slyšel jsem reptání synů Izraele, slyšel jsem, jak proti mně reptají! Řekni...
Numeri 14:30...přísahal, že vás v usadím - jedině Kálebsyn Jefunův, a Jozue, syn Nunův. Vaše děti, o nichž jste...
Numeri 14:33...mrtvoly však padnou na této poušti. Vaši synové budou čtyřicet let tuláky v poušti a ponesou...
Numeri 14:38...kdo šli prozkoumat zem, zůstal naživu jen Kálebsyn Jefunův, a Jozue, syn Nunův. Jakmile Mojžíš všechna ta...
Numeri 14:39...Nunův. Jakmile Mojžíš všechna ta slova vyřídil synům Izraele, lid se dal do velikého nářku. Časně ráno pak...
Numeri 15:2...promluvil k Mojžíšovi: "Mluvsynům Izraele a řekni jim: přijdete do země, kterou vám...
Numeri 15:18...promluvil k Mojžíšovi: "Řekni synům Izraele: vejdete do země, do níž vás uvádím, a...
Numeri 15:32...vyobcován; lpí na něm vina." Jednou, když byli synové Izraele na poušti, přistihli muže, jak v sobotní den...
Numeri 15:38...řekl Mojžíšovi: "Řekni synům Izraele, si po všechna pokolení dělají na cípech...
Numeri 16:1... jsem Hospodin, váš Bůh." Levita Korachsyn Jishara, syna Kehatova, přibral Rubenovce Dátana a...
Numeri 16:7... kdo je svatý. Osobujete si příliš, Leviho synové!" Mojžíš tehdy Korachovi řekl: "Dobře poslouchejte,...
Numeri 16:8...Korachovi řekl: "Dobře poslouchejte, Leviho synové: Je vám to málo, že vás Bůh Izraele oddělil od...
Numeri 16:12...Mojžíš pak nechal zavolat Dátana a Abiramasyny Eliabovy, ale oni řekli: "Nepůjdeme! Je ti to málo, že...
Numeri 16:27...a stáli u vchodu do svých stanů se svými ženamisyny i malými dětmi. Mojžíš řekl: "Takto poznáte, že ...
Numeri 17:2...promluvil k Mojžíšovi: "Řekni Eleazarovisynu kněze Árona, ze spáleniště posbírá ony kadidelnice,...
Numeri 17:3...Hospodina, a tak jsou posvěceny. Zůstanou pak synům Izraele jako znamení." Kněz Eleazar tedy vzal mosazné...
Numeri 17:5...z nich vytepat obložení oltáře. To se stalo pro syny Izraele připomínkou, aby žádný nepovolaný, který by...
Numeri 17:17...promluvil k Mojžíšovi: "Mluvsynům Izraele a vyber od vůdců jejich otcovských rodů...
Numeri 17:20...jsem vyvolil, vypučí. Tak se zbavím reptání synů Izraele, kteří proti vám stále reptají." Mojžíš tedy...
Numeri 17:21...vám stále reptají." Mojžíš tedy promluvilsynům Izraele a jejich vůdcové mu dali dvanáct holí - po...
Numeri 17:24...Mojžíš pak všechny hole vynesl od Hospodina před syny Izraele. Ti je prohlédli a každý si vzal svou hůl....
Numeri 17:27...učinil přesně tak, jak mu Hospodin přikázalSynové Izraele tehdy Mojžíšovi řekli: "Pohleď, umíráme!...
Numeri 18:1...posledního?" Hospodin řekl Áronovi: "Ty a tvoji synové spolu s celým tvým otcovským domem ponesete...
Numeri 18:2...jen ty a tvoji synové. Když budeš se svými syny sloužit před Stanem svědectví, ber s sebou rovněž své...
Numeri 18:5...držet stráž při svatyni a při oltáři, aby na syny Izraele nedolehl hrozný hněv. Hle, sám jsem z...
Numeri 18:6... nedolehl hrozný hněv. Hle, sám jsem z řad synů Izraele vybral vaše bratry levity. Byli odevzdáni...
Numeri 18:7...aby sloužili při Stanu setkávání. Jen ty a tvoji synové však smíte sloužit jako kněží ve všem, co souvisí s...
Numeri 18:8...své obětní příspěvky se všemi svatými dary od synů Izraele. Věčným ustanovením jsem je dal jako kněžský...
Numeri 18:9...i oběť odškodnění - to připadne tobě a tvým synům. Budeš to jíst jako svatosvaté, smí to jíst každý,...
Numeri 18:11... Také toto ti připadne: Obětní příspěvek, který synové Izraele darují při všech obětech, které mi nabízejí...
Numeri 18:19...kýta. Všechny svaté obětní příspěvky, které synové Izraele odevzdávají Hospodinu, jsem dal věčným...
Numeri 18:20... jsem tvůj podíl a tvé dědictví uprostřed synů Izraele. Hle, synům Leviho jsem za jejich službu při...
Numeri 18:21...a tvé dědictví uprostřed synů Izraele. Hlesynům Leviho jsem za jejich službu při Stanu setkávání dal...
Numeri 18:22...jako dědictví všechny desátky v Izraeli. se synové Izraele nepřibližují ke Stanu setkávání, aby na...
Numeri 18:23...všechna vaše pokolení: nebudou mít dědictví mezi syny Izraele. Levitům jsem totiž dal za dědictví desátky,...
Numeri 18:24...jsem totiž dal za dědictví desátky, které synové Izraele odevzdávají jako příspěvek Hospodinu. To...
Numeri 18:26...promluvil k Mojžíšovi: "Řekni levitům: Když od synů Izraele přijmete jejich desátky, které jsem vám dal za...
Numeri 18:28...příspěvek ze všech desátků, které přijmete od synů Izraele. Příspěvek Hospodinu z nich dáte knězi Áronovi...
Numeri 18:32...neuvalíte na sebe hřích; neznesvětíte svaté dary synů Izraele a nezemřete." Hospodin promluvil k Mojžíšovi...
Numeri 19:2...ustanovení zákona, jež přikázal Hospodin: Řekni synům Izraele, k tobě přivedou červenou jalovici bez...
Numeri 19:10...bude nečistý. Toto bude věčné ustanovení pro syny Izraele i pro přistěhovalce, který žije u nich: Kdo by...
Numeri 20:12..."Protože jste mi nevěřili a neprokázali před syny Izraele mou svatost, nedovedete toto shromáždění do...
Numeri 20:13...dávám!" To je ta Mej-meriba, Voda sváru, kde se synové Izraele svářili s Hospodinem a Hospodin jim prokázal...
Numeri 20:19...mou zem. Jinak proti tobě vytáhnu s mečem!" Synové Izraele mu odpověděli: "Půjdeme po silnici....
Numeri 20:24...ke svému lidu. Nevejde do země, kterou dávám synům Izraele, protože jste se u Mej-meriby vzepřeli mému...
Numeri 20:25...vzepřeli mému příkazu. Vezmi Árona i jeho syna Eleazara a vyveď je na horu Hór. Svlékni Áronovi...
Numeri 20:26...horu Hór. Svlékni Áronovi roucho a obleč je jeho synu Eleazarovi. Áron pak bude připojen ke svému lidu -...
Numeri 20:28...svlékl Áronovi jeho roucho a oblékl je jeho synu Eleazarovi. Tam, na vrcholu hory, pak Áron zemřel a...
Numeri 21:10...podíval na toho bronzového hada, zůstal naživuSynové Izraele pak táhli dál a utábořili se v Obotu. Z...
Numeri 21:29...tobě, Moábe! Kemošův lide, zahyneš! Ze svých synů učinil běžence, ze svých dcer zajatkyně Sichona, krále...
Numeri 21:35...bydlel v Chešbonu." A tak jej pobili i s jeho syny a s celým jeho lidem, z nich nikdo nezůstal naživu,...
Numeri 22:1...nikdo nezůstal naživu, a obsadili jeho zem.  Synové Izraele pak táhli dál a utábořili se na moábských...
Numeri 22:2...pláních za Jordánem naproti Jerichu. Baláksyn Ciporův, se dozvěděl o všem, co Izrael provedl...
Numeri 22:4...všechno kolem, jako vůl spásá trávu!" Baláksyn Ciporův, byl toho času moábským králem. Vyslal posly k...
Numeri 22:5...času moábským králem. Vyslal posly k Balaámovisynu Beorovu, do Petoru ležícího na řece Eufrat v jeho...
Numeri 22:10...Balaám Bohu odpověděl: "Moábský král Baláksyn Ciporův, pro poslal se slovy: ‚Hle, nějaký lid vyšel...
Numeri 22:16...přišli k Balaámovi, řekli mu: "Tak praví Baláksyn Ciporův: ‚Prosím, nezdráhej se ke mně přijít. Chci ...
Numeri 23:18...průpověď: "Vstaň, Baláku, a slyš, naslouchej misynu Ciporův! Bůh není člověk, aby lhal, není lidský syn,...
Numeri 23:19...Ciporův! Bůh není člověk, aby lhal, není lidský syn, aby litoval. Promluví snad, a nedodrží to, řekne snad...
Numeri 24:3...pronesl svou průpověď: "Toto praví Balaámsyn Beorův, toto praví jasnozřivý muž. Toto praví ten, jenž...
Numeri 24:15...pronesl svou průpověď: "Toto praví Balaámsyn Beorův, toto praví jasnozřivý muž. Toto praví ten, jenž...
Numeri 24:17...z Izraele; rozdrtí spánky Moábovy a temeno všech synů Setových. Také Edom bude poražen, poražen bude Seír od...
Numeri 25:6...plakali u vchodu do Stanu setkávání, jeden ze synů Izraele přišel a před očima Mojžíše i celé izraelské...
Numeri 25:7...přivedl domů Midiánku. Když to spatřil Pinchassyn Eleazara, syna kněze Árona, vzdálil se od ostatních a...
Numeri 25:8...ženu k jejímu podbřišku. Tehdy se rána mezi syny Izraele zastavila. Těch, kdo tou ranou zemřeli, bylo...
Numeri 25:11...promluvil k Mojžíšovi: "Pinchassyn Eleazara, syna kněze Árona, odvrátil mou zuřivost od...
Numeri 25:13...kněžství, neboť horlil pro svého Boha, a tak pro syny Izraele dosáhl smíření." Onen izraelský muž, který byl...
Numeri 25:14...byl zabit spolu s Midiánkou, se jmenoval Zimrisyn Salův. Byl to vůdce svého otcovského rodu z pokolení...
Numeri 26:1...této ráně Hospodin řekl Mojžíšovi a Eleazarovisynu kněze Árona: "Sečtěte celou izraelskou obec. Od...
Numeri 26:4... jak Hospodin přikázal Mojžíšovi." Toto jsou synové Izraele, kteří vyšli z Egypta: Synové Rubena,...
Numeri 26:5...Toto jsou synové Izraele, kteří vyšli z EgyptaSynové Rubena, Izraelova prvorozeného: Chanoch a z něj rod...
Numeri 26:8...jsou rubenské rody. Čítaly 43 730 mužů. Palu měl syna Eliaba a Eliab měl syny Nemuela, Dátana a Abirama. To...
Numeri 26:9...měl syna Eliaba a Eliab měl syny Nemuela, Dátana a Abirama. To byl ten Dátan a Abiram,...
Numeri 26:11... takže se stali výstražným znamením. Korachovi synové ale nevymřeli. Synové Šimeonovi po svých rodech:...
Numeri 26:12...synové ale nevymřeliSynové Šimeonovi po svých rodech: Nemuel a z něj rod...
Numeri 26:15...jsou šimeonské rody. Čítaly 22 200 mužůSynové Gádovi po svých rodech: Cefon a z něj rod cefonský,...
Numeri 26:18...a z něj kmen arelijský. To jsou rody Gádových synů. Čítaly 40 500 mužů. (Er a Onan, Judovi synové,...
Numeri 26:19...synů. Čítaly 40 500 mužů. (Er a Onan, Judovi synové, zemřeli v kanaánské zemi.) Synové Judovi po svých...
Numeri 26:20...Onan, Judovi synové, zemřeli v kanaánské zemi.) Synové Judovi po svých rodech: Šela a z něj rod šelský,...
Numeri 26:21...z něj rod pereský, Zerach a z něj rod zerašskýSynové Peresovi: z Checrona rod checronský, z Chamula rod...
Numeri 26:23...jsou rody Judovy. Čítaly 76 500 mužůSynové Isacharovi po svých rodech: Tola a z něj rod tolský,...
Numeri 26:26...jsou rody Isacharovy. Čítaly 64 300 mužůSynové Zabulonovi po svých rodech: Sered a z něj rod...
Numeri 26:28...jsou zabulonské rody. Čítaly 60 500 mužůSynové Josefovi po svých rodech: Manases a Efraim. Synové...
Numeri 26:29...Josefovi po svých rodech: Manases a EfraimSynové Manasesovi: Machir a z něj rod machirský (a Machir...
Numeri 26:30...zplodil Gileáda), Gileád a z něj rod gileádskýSynové Gileádovi: Iezer a z něj rod iezerský, Chelek a z...
Numeri 26:33... Chefer a z něj rod cheferský. Celofchadsyn Cheferův, neměl syny, jen samé dcery. Ty se jmenovaly:...
Numeri 26:35...jsou rody Manasesovy. Čítaly 52 700 mužůSynové Efraimovi po svých rodech: Šutelach a z něj rod...
Numeri 26:36...něj rod bekerský, Tachan a z něj rod tachanskýSynové Šutelachovi: Eran a z něj rod eranský. To jsou rody...
Numeri 26:37...Eran a z něj rod eranský. To jsou rody synů Efraimových. Čítaly 32 500 mužů. To jsou synové...
Numeri 26:38...mužů. To jsou synové Josefovi po svých rodechSynové Benjamínovi po svých rodech: Bela a z něj rod belský...
Numeri 26:40...něj rod šufamský, Chufam a z něj rod chufamskýSynové Belovi: Ard a Naáman: z Arda rod ardský, z Naámana...
Numeri 26:41...rod ardský, z Naámana rod naámanský. To jsou synové Benjamínovi po svých rodech. Čítaly 45 600 mužů....
Numeri 26:42...po svých rodech. Čítaly 45 600 mužů. Toto jsou synové Danovi po svých rodech: Šucham a z něj rod šuchamský...
Numeri 26:44...šuchamské rody čítaly 64 400 mužůSynové Ašerovi po svých rodech: Jimna a z něj rod jimenský,...
Numeri 26:45...něj rod jišvijský, Berija a z něj rod berijskýSynové Beriovi: Cheber a z něj rod cheberský, Malkiel a z...
Numeri 26:47...dcera se jmenovala Serach. To jsou rody synů Ašerových. Čítaly 53 400 mužů. Synové Neftalímovi po...
Numeri 26:48...jsou rody synů Ašerových. Čítaly 53 400 mužůSynové Neftalímovi po svých rodech: Jachceel a z něj rod...
Numeri 26:51... Čítaly 45 400 mužů. Toto je celkový součet synů Izraele: 601 730 mužů. Hospodin promluvil k...
Numeri 26:62...starších jednoho měsíce. Nebyli započteni mezi syny Izraele, neboť jim mezi nimi nepřipadlo žádné dědictví...
Numeri 26:63...mezi nimi nepřipadlo žádné dědictví. Toto jsou synové Izraele, které sečetl Mojžíš s knězem Eleazarem na...
Numeri 26:64...naproti Jerichu. Nebyl mezi nimi nikdo ze synů Izraele, které sečetl Mojžíš s knězem Áronem na poušti...
Numeri 26:65...na poušti," a nezůstal z nich nikdo než Kálebsyn Jefunův, a Jozue, syn Nunův. Tehdy přistoupily dcery...
Numeri 27:1... syn Nunův. Tehdy přistoupily dcery Celofchadasyna Cheferova, syna Gileádova, syna Machirova, syna...
Numeri 27:3... Zemřel pro svůj vlastní hřích, aniž měl syny. jméno našeho otce vymizet z jeho rodu jen proto,...
Numeri 27:4...otce vymizet z jeho rodu jen proto, že neměl syna? Přiděl nám dědičné vlastnictví mezi bratry našeho...
Numeri 27:8...otce; dědictví jejich otce převeď na . K synům Izraele pak promluv takto: Když někdo zemře, aniž měl...
Numeri 27:11...z jeho rodu a ten je obdrží." A to se pro syny Izraele stalo právním ustanovením, jak Hospodin...
Numeri 27:12...toto pohoří Abarim a pohleď na zem, kterou dávám synům Izraele. ji spatříš, budeš i ty připojen ke svému...
Numeri 27:18...bez pastýře." Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jozuesyn Nunův, je muž, ve kterém přebývá Duch. Vezmi jej k sobě...
Numeri 27:21...jeho rozkaz budou vcházet - on a s ním všichni synové Izraele, totiž celá obec." Mojžíš tedy učinil, jak...
Numeri 28:2...promluvil k Mojžíšovi: "Přikaž synům Izraele: Dbejte na to, mi v určený čas přinášíte...
Numeri 30:1...svých slibů a dobrovolných darů." Mojžíš řekl synům Izraele všechno tak, jak mu Hospodin přikázal. Mojžíš...
Numeri 31:2...budeš připojen ke svému lidu, vykonej pomstu synů Izraele nad Midiánci." Mojžíš proto řekl lidu:...
Numeri 31:6...po tisíci z každého pokolení a s nimi Pinchasesyna kněze Eleazara, se svatým náčiním a s trubkami k...
Numeri 31:8...a Rebu - pět midiánských králů. Také Balaámasyna Beorova, zabili mečem. Midiánské ženy i jejich děti...
Numeri 31:16...naživu? Vždyť právě ony na Balaámovu radu svedly syny Izraele od Hospodina k Peorovi. Kvůli tomu přišla na...
Numeri 31:30...příspěvek Hospodinu. Z poloviny patřící ostatním synům Izraele vyber po jednom ukořistěném z padesáti, a to...
Numeri 31:47...000 osob. Z této poloviny patřící synům Izraele vybral Mojžíš po jednom z každých padesáti...
Numeri 31:54...a odnesli je do Stanu setkávání jako připomínku synů Izraele před Hospodinem. Synové Rubenovi a synové...
Numeri 32:1...jako připomínku synů Izraele před Hospodinem.  Synové Rubenovi a synové Gádovi měli obrovské množství...
Numeri 32:2...to místo vhodné pro dobytek. Rubenovi a Gádovi synové tedy přišli a řekli Mojžíšovi, knězi Eleazarovi a...
Numeri 32:6...nás přes Jordán." Mojžíš Rubenovým a Gádovým synům odpověděl: "Mají snad vaši bratři jít do boje,...
Numeri 32:7...do boje, zatímco vy zůstanete zde? Proč chcete syny Izraele odradit od vstupu do země, kterou jim Hospodin...
Numeri 32:9... Došli k údolí Eškol, prohlédli zem, ale pak syny Izraele odradili od vstupu do země, kterou jim...
Numeri 32:12...Jákobovi, neboť se mi nevydali cele. Jen Kálebsyn Jefunův, a Jozue, syn Nunův, se cele vydali Hospodinu.'...
Numeri 32:17...své děti. Sami pak půjdeme v plné zbroji v čele synů Izraele, dokud je nepřivedeme na jejich místo. Naše...
Numeri 32:18...země. My se ale domů nevrátíme, dokud se každý syn Izraele neujme svého dědictví. Nebudeme s nimi zabírat...
Numeri 32:25...splňte však, co jste slíbili." Rubenovi a Gádovi synové Mojžíšovi odpověděli: "Tvoji služebníci učiní, jak...
Numeri 32:28...o nich vydal příkaz knězi Eleazarovi, Jozuovisynu Nunovu, a náčelníkům izraelských pokolení. Mojžíš jim...
Numeri 32:29...Mojžíš jim řekl: "Pokud s vámi Gádovi a Rubenovi synové přejdou Jordán, každý vyzbrojen k boji před...
Numeri 32:31...mezi vámi v kanaánské zemi." Gádovi a Rubenovi synové na to řekli: "Uděláme, co Hospodin tvým služebníkům...
Numeri 32:33...v Zajordání." Mojžíš tedy Gádovým a Rubenovým synům a polovině pokolení Manasesova, syna Josefova,...
Numeri 32:34...i s jejími městy včetně území pohraničních městSynové Gádovi pak vystavěli Dibon, Atarot, Aroer,...
Numeri 32:37...Bet-nimra a Bet-haran a ohrady pro ovce a kozySynové Rubenovi vystavěli Chešbon, Eleale, Kiriatajim, Nebó...
Numeri 32:39...Sibmu. Města, která vystavěli, přejmenovaliSynové Machira, syna Manasesova, šli do Gileádu, dobyli jej...
Numeri 32:40...bydleli. Mojžíš tedy Gileád přidělil Machirovisynu Manasesovu, a ten se v usadil. Manasesův syn Jair...
Numeri 32:41...synu Manasesovu, a ten se v usadil. Manasesův syn Jair pak vytáhl, dobyl jejich vesnice a nazval je...
Numeri 33:1...svým jménem: Noba. Toto jsou zastávky na cestě synů Izraele, když pod Mojžíšovým a Áronovým vedením táhli...
Numeri 33:3...prvního měsíce, ráno po Hodu beránka, vytáhli synové Izraele z Ramesesu. Před očima celého Egypta směle...
Numeri 33:5...pobil, když vykonal soud nad jejich bohySynové Izraele vyšli z Ramesesu a utábořili se v Sukotu....
Numeri 33:38...dne pátého měsíce čtyřicátého roku po vyjití synů Izraele z Egypta vystoupil kněz Áron podle Hospodinova...
Numeri 33:40...v Negevu v kanaánské zemi, dozvěděl o příchodu synů Izraele. Vyšli od hory Hór a utábořili se v Calmoně...
Numeri 33:51...Jerichu, promluvil Hospodin k Mojžíšovi: "Řekni synům Izraele: přejdete Jordán a vstoupíte do kanaánské...
Numeri 34:2...promluvil k Mojžíšovi: "Přikaž synům Izraele: vejdete do Kanaánu, toto budou hranice...
Numeri 34:13...budou hranice vaší země ze všech stran." Mojžíš synům Izraele přikázal: "To je ta země - rozdělte si ji...
Numeri 34:17...rozdělí zemi do dědictví: kněz Eleazar a Jozuesyn Nunův. Z každého pokolení určete jednoho vůdce, aby jim...
Numeri 34:19...zem. A toto jsou jména těch mužů: Kálebsyn Jefunův, z pokolení Juda, Šemuel, syn Amihudův, z...
Numeri 34:20...Káleb, syn Jefunův, z pokolení Juda, Šemuelsyn Amihudův, z pokolení Šimeon, Elidad, syn Kislonův, z...
Numeri 34:21... syn Amihudův, z pokolení Šimeon, Elidadsyn Kislonův, z pokolení Benjamín, Buki, syn Jogliův, vůdce...
Numeri 34:22... syn Kislonův, z pokolení Benjamín, Bukisyn Jogliův, vůdce pokolení Dan, Chaniel, syn Efodův, vůdce...
Numeri 34:23... syn Jogliův, vůdce pokolení Dan, Chanielsyn Efodův, vůdce pokolení Josefova syna Manasese, Kemuel,...
Numeri 34:24... vůdce pokolení Josefova syna Manasese, Kemuelsyn Šiftanův, vůdce pokolení Josefova syna Efraima,...
Numeri 34:25... vůdce pokolení Josefova syna Efraima, Elicafansyn Parnachův, vůdce pokolení Zabulon, Paltiel, syn Azanův,...
Numeri 34:26... syn Parnachův, vůdce pokolení Zabulon, Paltielsyn Azanův, vůdce pokolení Isachar, Achihud, syn Šelomiův,...
Numeri 34:27... syn Azanův, vůdce pokolení Isachar, Achihudsyn Šelomiův, vůdce pokolení Ašer, Pedahel, syn Amihudův,...
Numeri 34:28... syn Šelomiův, vůdce pokolení Ašer, Pedahelsyn Amihudův, vůdce pokolení Neftalí." To jsou ti, kterým...
Numeri 34:29..." To jsou ti, kterým Hospodin přikázal, aby synům Izraele přidělili dědictví v zemi Kanaán. Na...
Numeri 35:2...Jerichu, promluvil Hospodin k Mojžíšovi: "Přikaž synům Izraele, ze svého dědičného území dají levitům...
Numeri 35:8...pastvinami. Ta města jim z vlastnictví synů Izraele přidělíte takto: od většího pokolení více, od...
Numeri 35:10...promluvil k Mojžíšovi: "Řekni synům Izraele: přejdete Jordán a vstoupíte do kanaánské...
Numeri 35:15...slouží jako útočištná města. Těchto šest měst  synům Izraele, hostům i přistěhovalcům slouží za útočiště,...
Numeri 35:34...přebývám sám - Hospodin bydlím uprostřed synů Izraele!" Tehdy přistoupili rodoví náčelníci z rodu...
Numeri 36:1...přistoupili rodoví náčelníci z rodu Gileádasyna Machirova, syna Manasesova z rodů Josefových synů, aby...
Numeri 36:2... Řekli: "Hospodin našemu pánu přikázal, aby synům Izraele rozdělil zemi losem na dědičné podíly. Našemu...
Numeri 36:4...by z našeho dědičného losu ubylo. Dokonce i když synům Izraele nastane milostivé léto, dědictví těchto dcer...
Numeri 36:5...kmene." Mojžíš pak na Hospodinův rozkaz synům Izraele oznámil: "Kmen Josefových synů mluví správně....
Numeri 36:7...izraelské dědictví přecházet z kmene na kmenSynové Izraele budou spjati každý s dědictvím svého...
Numeri 36:8...ve svém otcovském rodu a kmeni, aby si všichni synové Izraele udrželi dědictví svých otců. Tak nebude...
Numeri 36:11...Machla, Tirsa, Chogla, Milka a Noa se vdaly za syny svých strýců. Vdaly se do rodin synů Manasese, syna...
Numeri 36:12...se vdaly za syny svých strýců. Vdaly se do rodin synů Manasese, syna Josefova, a jejich dědictví zůstalo v...
Numeri 36:13...a zákony, které Hospodin skrze Mojžíše vydal synům Izraele na moábských pláních, při Jordánu naproti...
Deuteronomium 1:3...měsíce čtyřicátého roku oznámil Mojžíš synům Izraele všechno, co mu Hospodin pro přikázal. Poté...
Deuteronomium 1:31...Hospodin, tvůj Bůh, nesl, jako nosí člověk svého syna, a to celou cestu, kterou jste šli, než jste dorazili...
Deuteronomium 1:36...přísahal, že ji dám vašim otcům. Jedině Kálebsyn Jefunův, ten ji spatří; jemu a jeho synům dám zem,...
Deuteronomium 1:38...i na mne. Řekl: "Ani ty tam nevejdeš! Jozuesyn Nunův, který ti pomáhá, ten tam vejde. Povzbuď ho,...
Deuteronomium 1:39...o nichž jste říkali, že se stanou kořistí - vaši synové, kteří dnes ještě nerozeznají dobré a zlé - ti do ...
Deuteronomium 2:4...Lidu pak přikaž: Procházíte územím svých bratřísynů Ezauových, bydlících na Seíru. Budou se vás bát, ale...
Deuteronomium 2:8...ti nescházelo." A tak jsme obešli své bratrysyny Ezauovy, bydlící na Seíru. Vyhnuli jsme se cestě přes...
Deuteronomium 2:9...vlastnictví, neboť Ar jsem určil do vlastnictví synům Lotovým." (Původně tam bydleli Emejci, silný a...
Deuteronomium 2:12... Na Seíru zase původně bydleli Chorejci, ale synové Ezauovi je vyhnali, vyhladili je a usadili se na...
Deuteronomium 2:19...vlastnictví, neboť jsem ji určil do vlastnictví synům Lotovým." (I toto území bývá počítáno k zemi Refajců....
Deuteronomium 2:22...a usadili se na jejich místě. Totéž učinil pro syny Ezauovy bydlící na Seíru, když před nimi vyhladil...
Deuteronomium 2:29...bych jen pěšky projít tak, jak mi to dovolili synové Ezauovi bydlící na Seíru i Moábští v Aru. Potom...
Deuteronomium 2:33...ho však vydal, takže jsme ho porazili i s jeho syny a se vším jeho lidem. Tenkrát jsme dobyli všechna jeho...
Deuteronomium 3:12...Zemi, kterou jsme tenkrát obsadili, jsem dal synům Rubenovým a Gádovým - území od Aroeru na potoce Arnon...
Deuteronomium 3:14...a maachatské pomezí se zmocnil Manasesův syn Jair. Ten pojmenoval Bášan podle sebe Chavot-jair,...
Deuteronomium 3:16...jsem dal MachiroviSynům Rubenovým a Gádovým jsem dal území od Gileádu k...
Deuteronomium 3:18...Jordán v plné zbroji jako předvoj svých bratrůsynů Izraele. Pouze vaše ženy, vaše děti a váš dobytek (vím...
Deuteronomium 4:9...vymizet ze svého srdce, ale seznamuj s tím své syny a vnuky. Toho dne, kdy jste stáli před Hospodinem,...
Deuteronomium 4:25... žárlivě milující Bůh! V zemi budeš plodit syny a vnuky a zestárneš. Jestliže se pak zvrhnete a...
Deuteronomium 4:44...Manases. Toto je Zákon, který Mojžíš předložil synům Izraele. Toto jsou svědectví, pravidla a zákony,...
Deuteronomium 4:45... pravidla a zákony, které Mojžíš přednesl synům Izraele po jejich odchodu z Egypta. Stalo se to v...
Deuteronomium 4:46...Sichona, sídlícího v Chešbonu. Toho Mojžíš se syny Izraele po odchodu z Egypta porazil. Obsadili jeho zem...
Deuteronomium 5:9...Bůh žárlivě milující. Trestám nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo nenávidí...
Deuteronomium 5:14...Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci - ty, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá děvečka, tvůj býk ani...
Deuteronomium 6:2...zemi, kterou jdete obsadit. Chce, abys ty i tvůj syn a vnuk po všechny dny svého života ctili Hospodina,...
Deuteronomium 6:7...svěřuji, zůstanou ve tvém srdci. Vštěpuj je svým synům a mluv o nich, sedíš doma nebo jdeš po cestě, ...
Deuteronomium 6:20...ti to řekl Hospodin. se v budoucnu tvůj syn zeptá: "Co znamenají ta svědectví, pravidla a zákony,...
Deuteronomium 7:3... Nespřízníš se s nimi - nedáš svou dceru jejich synovi ani nevezmeš jejich dceru pro svého syna. To by pak...
Deuteronomium 8:5...ve svém srdci, že jako člověk vychovává svého syna, tak Hospodin, tvůj Bůh, vychovává tebe. Zachovávej...
Deuteronomium 9:2...víš a o nichž jsi slyšel: "Kdo obstojí proti synům Anakovým?" Dnešního dne tedy věz, že Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 10:6...vyrobil, a jsou v , jak mi Hospodin přikázalSynové Izraele táhli od studní Bne-jaakan do Mosery. Tam...
Deuteronomium 11:2... Dnešního dne tedy vězte, že to nebyli vaši synové, kdo poznal a zažil ponaučení od Hospodina, vašeho...
Deuteronomium 11:6...sem, i to, co učinil Dátanovi a Abiramovisynům Eliaba, syna Rubenova - země otevřela ústa a pohltila...
Deuteronomium 11:19...na ruku a jako pásek na čelo. Vyučujte jim své syny. Mluv o nich, sedíš doma nebo jdeš po cestě, ...
Deuteronomium 11:21...domu i na svých branách. Pak budete vy i vaši synové žít dlouho v zemi, o níž Hospodin přísahal vašim...
Deuteronomium 12:12...se před Hospodinem, svým Bohem, radujte se svými syny a dcerami, se svými otroky a děvečkami a také s...
Deuteronomium 12:18...si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí, a to se svým synem a dcerou, se svým otrokem a děvečkou i s levitou,...
Deuteronomium 12:31...a co nenávidí. Dokonce pro své bohy pálí své syny a dcery v ohni! Pečlivě dodržujte vše, co vám...
Deuteronomium 13:7...by tajně ponoukat tvůj vlastní bratr nebo syn, dcera, manželka ve tvém náručí nebo přítel, jehož...
Deuteronomium 16:11...pak před Hospodinem, svým Bohem, raduj se svým synem a dcerou, se svým otrokem a děvečkou, s levitou,...
Deuteronomium 16:14...stánků. Při této slavnosti se raduj se svým synem a dcerou, se svým otrokem a děvečkou, s levitou i s...
Deuteronomium 17:20...nalevo. Pak bude moci dlouho kralovat on i jeho synové uprostřed Izraele. Levitští kněží, totiž celý kmen...
Deuteronomium 18:5...tvých kmenů, aby po všechny dny stál se svými syny ve službě v Hospodinově jménu. Kterýkoli levita smí...
Deuteronomium 18:10...oněch národů. se u tebe nenajde, kdo by svého syna či dceru provedl ohněm! Stejně tak žádný věštec,...
Deuteronomium 21:5... zlomí vaz. Potom přistoupí kněží, Leviho synové (neboť je Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil, aby mu...
Deuteronomium 21:15...jednu bude milovat a druhou ne, a obě mu porodí syny, přičemž prvorozený bude synem nemilované, otec pak...
Deuteronomium 21:16...pak nesmí ve své závěti majetkově upřednostnit syna milované namísto syna nemilované. přizná...
Deuteronomium 21:17...namísto syna nemilované. přizná prvorozenství synu nemilované a mu dvojnásobný díl z celého...
Deuteronomium 21:18...jemu. Když někdo bude mít svéhlavého a vzpurného syna, který neposlouchá otce ani matku a neposlechne je,...
Deuteronomium 21:20...za městskými stařešiny. Těm řeknou: "Tento náš syn je svéhlavý a vzpurný. Neposlouchá nás, jen hoduje a...
Deuteronomium 23:5...z Egypta. Namísto toho si na tebe najali Beorova syna Balaáma z Petoru v mezopotamském Aramu, aby proklel...
Deuteronomium 23:18...dcerami Izraele není žádná prostitutka a mezi syny Izraele žádný prostitut. Odměnu coury ani mzdu toho...
Deuteronomium 24:7...přistižen, že unesl jednoho ze svých bratrůsynů Izraele, aby jej zotročil či prodal, pak ten únosce...
Deuteronomium 25:5...bydlet pospolu a jeden z nich zemře, aniž by měl syna, neprovdá se žena zesnulého ven z rodiny, za cizího...
Deuteronomium 28:32...nepřátelům a nebude, kdo by zachránil. Tvé syny a dcery dají cizím lidem; vlastníma očima tomu budeš...
Deuteronomium 28:41...se olejem; tvá oliva opadá. I když zplodíš syny a dcery, nezůstanou ti; odejdou do zajetí. Všechny tvé...
Deuteronomium 28:53...budeš pojídat svůj vlastní plod - maso vlastních synů a vlastních dcer, které ti dal Hospodin, tvůj Bůh....
Deuteronomium 28:56...ohlížet po manželovi ve svém náručí, po svém synu i své dceři, po plodovém lůžku, které vyjde mezi...
Deuteronomium 28:69...Hospodin Mojžíšovi přikázal, aby ji uzavřel se syny Izraele v moábské zemi, kromě smlouvy, kterou s nimi...
Deuteronomium 29:7... Jejich zem jsme zabrali a dali ji za dědictví synům Rubenovým, Gádovým a polovině kmene Manasesova....
Deuteronomium 29:21...v této knize Zákona. Budoucí pokolení, vaši synové, kteří vás nahradí, i cizinec, který přijde z daleké...
Deuteronomium 29:28... Zjevné věci však navěky náležejí nám a našim synům - totiž abychom plnili všechna slova tohoto Zákona. ...
Deuteronomium 30:2... svému Bohu. ho budeš spolu se svými syny poslouchat celým srdcem a celou duší, jak ti to dnes...
Deuteronomium 31:13...slova tohoto Zákona. Tak to uslyší i jejich synové, kteří toto vše nezažili, a budou se učit ctít...
Deuteronomium 31:19...bohům! Proto teď napište tuto píseň. Nauč ji syny Izraele a vlož jim ji do úst, aby mi ta píseň byla...
Deuteronomium 31:22..." Mojžíš tu píseň napsal ještě téhož dnesyny Izraele ji naučil. Nato Hospodin přikázal Jozuovi,...
Deuteronomium 31:23...ji naučil. Nato Hospodin přikázal Jozuovisynu Nunovu: "Buď silný a statečný! Ty přivedeš syny...
Deuteronomium 32:8...a poví ti: Když Nejvyšší usazoval národy, lidské syny když rozmístil na zemi, dle počtu synů Izraele hranice...
Deuteronomium 32:19...zapomněl. Hospodin to viděl! Odmítl je, na své syny a dcery dostal zlost. Řekl: "Svou tvář před nimi...
Deuteronomium 32:20... jak dopadnou! Zvrácené pokolení - to jsou onisynové, kteří věrnost neznají. Nebohem svým vzbudili ...
Deuteronomium 32:44...slova této písně lidu. Byl s ním také Hošeasyn Nunův. A když Mojžíš domluvil všechna tato slova celému...
Deuteronomium 32:46...varoval, si vezměte k srdci. Předávejte je svým synům, aby pečlivě dodržovali všechna slova tohoto Zákona....
Deuteronomium 32:49...na kanaánskou zem, kterou dám do vlastnictví synům Izraele. Na hoře, na niž vystoupíš, pak zemřeš a...
Deuteronomium 32:51...lidu. To proto, že jste zradili uprostřed synů Izraele při vodách Meriby v Kádeši na poušti Cin,...
Deuteronomium 32:52...sebou, ale nevejdeš tam. Do země, kterou dávám synům Izraele, nevkročíš." Toto je požehnání, které Boží...
Deuteronomium 33:1... které Boží muž Mojžíš před svou smrtí udělil synům Izraele. Řekl: "Hospodin přišel ze Sinaje, ze Seíru,...
Deuteronomium 33:24...jižní stranou opanuj!" O Ašerovi řekl: "Nad jiné syny požehnán je Ašer, mezi bratry je oblíben, své nohy...
Deuteronomium 34:8... Jeho oči nezeslábly a jeho svěžest nevyprchalaSynové Izraele oplakávali Mojžíše na moábských pláních...
Deuteronomium 34:9...dní, než uplynula doba pláče a truchlení. Jozuesyn Nunův, byl naplněn duchem moudrosti, neboť na něj...
Jozue 1:1...Hospodin k Mojžíšovu pomocníku Jozuovisynu Nunovu: "Mojžíš, můj služebník, zemřel. Ty ale teď...
Jozue 1:2...lidem zde přejdi Jordán do země, kterou dávám synům Izraele. Každé místo, na něž stoupne vaše noha, jsem...
Jozue 2:1... zemře. Jen buď silný a statečný!" Jozuesyn Nunův, pak ze Šitimu tajně vyslal dva muže na výzvědy...
Jozue 2:23...z hor, přebrodili se, a když přišli k Jozuovisynu Nunovu, vyprávěli mu všechno, co se jim přihodilo....
Jozue 3:1... před námi třesou!" Jozue časně ráno se všemi syny Izraele vytáhl ze Šitimu. Došli k Jordánu, a než...
Jozue 3:9...vod, zastavte se v Jordánu.'" Jozue tedy řekl synům Izraele: "Pojďte sem a slyšte slova Hospodina, vašeho...
Jozue 4:4...tedy povolal dvanáct mužů, které ustanovil ze synů Izraele, po jednom z každého kmene, a řekl jim: "Jděte...
Jozue 4:7... vody se rozdělily.' Proto budou tyto kameny synům Izraele připomínkou na věky." Synové Izraele tedy...
Jozue 4:8...kameny synům Izraele připomínkou na věky." Synové Izraele tedy udělali, co jim Jozue přikázal. Vynesli...
Jozue 4:12...zraky také Hospodinova truhla s kněžími. V čele synů Izraele přešli v bojovém šiku synové Rubenovi, synové...
Jozue 4:21...vzali z Jordánu, vztyčil Jozue v Gilgalu a řekl synům Izraele: " se vaše děti v budoucnu zeptají svých...
Jozue 5:1...u Středozemního moře uslyšeli, že Hospodin před syny Izraele vysušil vody Jordánu, dokud nepřešli, vyrazilo...
Jozue 5:2...Jozuovi: "Vyrob si kamenné nože a znovu obřež syny Izraele." Jozue si tedy vyrobil kamenné nože a obřezal...
Jozue 5:3..." Jozue si tedy vyrobil kamenné nože a obřezal syny Izraele u Gibeat-aralot, totiž Pahorku předkožek....
Jozue 5:6...z Egypta cestou na poušti neobřezali nikohoSynové Izraele chodili po poušti čtyřicet let, dokud celý...
Jozue 5:7...mlékem a medem. Místo nich postavil jejich syny. Ty Jozue obřezal, poněvadž byli neobřezaní - cestou...
Jozue 5:10...se to místo dodnes jmenuje Gilgal, OdvaleníSynové Izraele tedy tábořili v Gilgalu a navečer čtrnáctého...
Jozue 5:12...dne, kdy jedli z úrody země, také ustala manaSynové Izraele již pak žádnou manu neměli, ale toho roku...
Jozue 6:1...svaté." A Jozue to udělal. Jericho bylo kvůli synům Izraele úplně uzavřeno. Nikdo nevycházel ani...
Jozue 6:6...vnikne do města, každý tam, kde bude." Jozuesyn Nunův, tedy zavolal kněze a řekl jim: "Vezměte Truhlu...
Jozue 7:1...s Jozuem a pověst o něm se šířila po celé zemi.  Synové Izraele se ale provinili porušením klatby. Achan,...
Jozue 7:12...to, zatajili a uložili mezi své věci! Proto synové Izraele nemohou obstát před svými nepřáteli a obrací...
Jozue 7:18...jeho rodinu po mužích a označen byl Achansyn Karmiho, syna Zimriho, syna Zerachova z pokolení Juda....
a další...

Slova obsahující syn: asynkrita (1) nesynové (1) syn (993) syna (889) synáčkové (1) synáčku (8) synagoga (1) synagogách (14) synagogou (1) synagogu (2) synagogy (28) synagoze (11) synech (8) synem (62) synkem (1) synku (1) synovce (2) synovci (1) synové (921) synovi (19) synovství (3) synovy (1) syntychu (1) synu (329) synů (406) synům (237) syny (369) zlosyn (5) zlosyna (2) zlosynem (1) zlosyni (3) zlosynové (4) zlosynovi (2) zlosynu (1) zlosynů (3) zlosynům (7) zlosyny (5)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |