Svobodným

Hledám varianty 'svobodným' [ svobodným (3) svobodných (1) svobodný (9) svobodní (7) svobodného (1) svobodné (5) svobodná (4) ]. Nalezeno 30 veršù.
Leviticus 19:20... bude pokutován. Nezemřou, neboť nebyla svobodná. Dotyčný přinese Hospodinu ke vchodu do Stanu...
Izaiáš 58:6... kdo vězí v provazech, propustit utlačované jako svobodné, takže každé jho zlomíte? Nemáš se raději s...
Matouš 17:26..."Od cizích," odpověděl Petr. "Synové jsou tedy svobodní!" řekl mu Ježíš. "Ale abychom je neurazili, jdi k...
Jan 8:33...jsme nikomu neotročili. Jak můžeš říkat: ‚Budete svobodní'?" Ježíš jim odpověděl: "Amen, amen, říkám vám, že...
Jan 8:36...syn. Když vás Syn vysvobodí, budete opravdu svobodní. Vím, že jste Abrahamovo símě, ale chcete zabít...
Římanům 6:20...k posvěcení. Jako služebníci hříchu jste byli svobodní od spravedlnosti. Co jste měli z toho všeho, za co...
Římanům 6:22...to jen ke smrti. A co teď máte z toho, že jste svobodní od hříchu a sloužíte Bohu? Výsledkem vašeho...
Římanům 7:3... Pokud však její muž zemře, je od toho zákona svobodná a může se oddat jinému muži, aniž by cizoložila....
1. Korintským 7:8...Boha svůj vlastní dar, jeden tak a druhý jinakSvobodným a vdovám říkám, že je pro lepší zůstat, jako...
1. Korintským 7:21...si s tím starosti. Pokud se ale můžeš stát svobodným, určitě toho využij. Koho Pán povolal jako otroka...
1. Korintským 7:22...osvobozen. Podobně koho Kristus povolal jako svobodného, ten se stal jeho otrokem. Byli jste draze...
1. Korintským 7:32...bych rád, abyste se nezatěžovali starostmiSvobodný se stará o věci svého Pána, aby se líbil Pánu, ale...
1. Korintským 7:34...své ženě, a tak je rozpolcen. Nevdaná ženasvobodná dívka se stará o věci svého Pána, aby byla svatá...
1. Korintským 7:39... dokud její muž žije. Pokud její muž zemře, je svobodná; může si vzít, koho chce, ale pouze v Pánu. Osobně...
1. Korintským 9:1...snad svého bratra nesvedl. Nejsem snad i  svobodný? Nejsem snad apoštol? Neviděl jsem snad našeho...
1. Korintským 9:19... které při kázání evangelia mám. Ode všech jsem svobodný, ale všem jsem se vydal jako otrok, abych jich co...
1. Korintským 12:13... jsme totiž Židé či Řekové, otroci nebo svobodní, všichni jsme jedním Duchem pokřtěni do téhož těla...
Galatským 3:28... Nejde o to, kdo je Žid nebo Řek, otrok nebo svobodný, muž nebo žena - všichni jste jedno v Kristu...
Galatským 4:22...měl dva syny, jednoho z otrokyně a druhého ze svobodné. Ten z otrokyně se ale narodil jen podle těla,...
Galatským 4:23...se ale narodil jen podle těla, kdežto ten ze svobodné skrze zaslíbení. Je to jinotaj; ty ženy jsou dvě...
Galatským 4:26...svými dětmi v otroctví. Nebeský Jeruzalém je ale svobodný a ten je naší matkou. Je přece psáno: "Raduj se,...
Galatským 4:30...jejího syna. Syn otrokyně nebude dědit se synem svobodné!" A tak, bratři, nejsme dětmi otrokyně, ale ...
Galatským 4:31...A tak, bratři, nejsme dětmi otrokyně, ale  svobodné. V této svobodě, do níž nás Kristus vysvobodil,...
Efeským 6:8...to dostane odplatu od Pána, byl otrok nebo svobodný. Vy, páni, se k nim chovejte také tak. Zanechte...
Koloským 3:11... obřezaný a neobřezaný, barbar a divoch, otroksvobodný. Všechno a ve všech je Kristus! Proto se jako Boží...
Židům 10:19...oběti. Bratři, díky Ježíšově krvi teď máme svobodný přístup do pravé svatyně tou novou a živou...
1. Petr 2:16...umlčovali hloupé řeči nevědomých. Žijte jako svobodní lidé, ne ovšem jako ti, kdo údajnou svobodou...
Zjevení 6:15... boháči, vojevůdci i mocní, každý otrok i každý svobodný se ukryli do jeskyní a do horských skal. Tehdy...
Zjevení 13:16... Všem malým i velkým, bohatým i chudýmsvobodným i otrokům nechá dát znamení na pravou ruku nebo...
Zjevení 19:18...i těch, kdo na nich sedí, a těla všech lidísvobodných i otroků, malých i velkých!" A uviděl jsem šelmu...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |