Svlékli

Hledám varianty 'svlékli' [ svléknu (2) svléknou (1) svlékni (1) svlékněte (1) svlékneš (1) svlékne (2) svlékli (4) svlékla (1) svlékl (5) svlečou (1) svleč (1) ]. Nalezeno 20 veršù.
Leviticus 16:23...propustí. Tehdy Áron vejde do Stanu setkávánísvlékne si plátěná roucha, jež si vzal, když měl vejít do...
Numeri 20:26...i jeho syna Eleazara a vyveď je na horu HórSvlékni Áronovi roucho a obleč je jeho synu Eleazarovi....
Numeri 20:28...očima celé obce vystoupili na horu Hór. Mojžíš svlékl Áronovi jeho roucho a oblékl je jeho synu Eleazarovi...
Deuteronomium 21:13...ji odvedeš domů, oholí si hlavu, ostříhá nehtysvlékne šaty, v nichž byla zajata. Zůstane ve tvém domě...
Soudců 14:19... Sešel do Aškelonu, pobil tam třicet mužůsvlékl je a jejich šaty dal těm, kdo zodpověděli hádanku....
1. Samuel 17:39...řekl: "V tom jít nemůžu. Nejsem na to zvyklý," a svlékl to ze sebe. Pak si vzal svou hůl, vybral si pět...
1. Samuel 18:4...smlouvu, neboť ho miloval jako sebe samaSvlékl si plášť, který nosil, a dal ho Davidovi; rovněž tak...
1. Samuel 31:9...tam ležet Saula a jeho syny. Usekli mu hlavusvlékli mu zbroj a poslali to po celé filištínské zemi, aby...
Píseň 5:3... kadeře plné nočních krůpějí! Košili jsem si  svlékla, mám se snad oblékat? Nohy jsem si myla, snad...
Izaiáš 20:2...skrze Izaiáše, syna Amosova. Řekl mu: "Jdisvleč si pytlovinu z beder a zuj si obuv z nohou." Učinil...
Jeremiáš 49:10... vezmou jen to, co budou chtít. však Ezaua svléknu donaha, odhalím jeho úkryty, se neschová! Jeho...
Pláč 4:21...Úc. I ty se však dočkáš kalicha - opiješ sesvlékneš donaha! Tvůj trest vyprší, Dcero sionská, ...
Ezechiel 26:16...moří sestoupí ze svých trůnů, odloží pláštěsvlečou si zdobné šaty a přikryti hrůzou usednou na zemi,...
Ezechiel 44:19...budou vycházet na vnější nádvoří, kde je lidsvléknou si roucha, ve kterých sloužili, odloží je ve...
Ozeáš 2:5... cizoložství mezi prsy nechová - jinak ji svléknu donaha, abych ji obnaženou ukázal jako v den, kdy...
Jonáš 3:6...donesla ninivskému králi, vstal ze svého trůnusvlékl si plášť, zahalil se pytlovinou, usedl v popelu a...
Zachariáš 3:4...hlas a promluvil k těm, kdo stáli před ním: "Svlékněte mu ty špinavé šaty!"Pak řekl Jošuovi: "Hle,...
Matouš 27:28...do paláce, kde se k němu sešla celá posádkaSvlékli ho a přehodili mu rudý plášť. Upletli trnovou...
Matouš 27:31...a bili ho do hlavy. Když se mu dost naposmívalisvlékli mu ten plášť a oblékli mu jeho šaty. Potom ho...
Marek 15:20...a klaněli se mu. Když se mu dost naposmívalisvlékli z něj ten plášť a oblékli mu jeho šaty. Potom ho...

Slova obsahující svlékli: svlékli (4) vysvlékli (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |