Svatý

Hledám varianty 'svatý' [ svatými (12) svatým (73) svatých (54) svatý (127) svatou (14) svatí (30) svatému (20) svatém (33) svatého (77) svaté (127) svatá (29) ]. Nalezeno 546 veršù.
Exodus 3:5...si obuv z nohou, neboť místo, na němž stojíš, je svatá půda." Potom řekl: " jsem Bůh tvého otce, Bůh...
Exodus 12:16... Prvního a stejně tak sedmého dne budete mít svaté shromáždění. V těch dnech se nesmí dělat žádná práce;...
Exodus 16:23...o čem Hospodin mluvil. Zítra bude den odpočinkusvatá sobota pro Hospodina. Napečte, co se péci, a...
Exodus 19:6...patří mně, ale vy mi budete královstvím kněžísvatým národem.' Toto jsou slova, která promluvíš k synům...
Exodus 20:8...bez trestu. Pamatuj na sobotní den, aby ti byl svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci...
Exodus 22:30...u matky, osmého dne jej dáš mně. Buďte pro  svatí. Nejezte maso zvířete rozsápaného na poli. Hoďte je...
Exodus 28:2... Eleazar a Itamar. Zhotovíš svému bratru Áronovi svatá roucha ke slávě a ozdobě. Promluv se všemi nadanými...
Exodus 28:4...efod, plášť, tkaná suknice, turban a šerpa. Tato svatá roucha zhotoví pro tvého bratra Árona a pro jeho syny...
Exodus 28:36...z čistého zlata a jako na pečeť na něj vyryješSvatý Hospodinu. Modrou šňůrou jej zepředu připevníš na...
Exodus 28:38...čele a bude snímat nepravosti synů Izraele při svatých obětech, které zasvěcují, při všech jejich svatých...
Exodus 29:29...obětí jako jejich příspěvek Hospodinu. Áronova svatá roucha připadnou po něm jeho synům, aby v nich bývali...
Exodus 29:31...berana pověření vezmeš a jeho maso uvaříš na svatém místě. Áron a jeho synové budou u vchodu do Stanu...
Exodus 29:33... Nepovolaný to jíst nebude, neboť je to svaté. Jestliže z masa oběti pověření nebo z toho chleba...
Exodus 29:34...zbytky na ohni. Nebude se to jíst, neboť je to svaté. Takto naložíš s Áronem a s jeho syny, přesně jak...
Exodus 29:37...oltář, abys jej posvětil. Tak bude oltář svatosvatý. Cokoli se dotkne oltáře, bude svaté. Toto pak budeš...
Exodus 30:25... Voňavkářským způsobem pak z toho připravíš olej svatého pomazání jako vonnou mast. To je olej svatého...
Exodus 30:29...s podstavcem. Tak je posvětíš a budou svatosvaté. Cokoli se jich dotkne, bude svaté. Pomažeš také...
Exodus 30:31...‚Toto bude po všechna vaše pokolení můj olej svatého pomazání. Nebude se lít na tělo kteréhokoli člověka...
Exodus 30:32...a neuděláte žádný olej podobného složení. Je svatý a svatý pro vás zůstane. Každý, kdo namíchá takovou...
Exodus 30:35...toho připrav kadidlovou směs: osolenou, čistousvatou. Část z rozdrtíš na prášek a položíš před...
Exodus 30:37...si kadidlo stejného složení jako toto. Bude ti svaté; patří Hospodinu. Každý, kdo takové udělá, aby jím...
Exodus 31:10...všechno jeho náčiní, umyvadlo i jeho podstavecsvatá bohoslužebná roucha kněze Árona, roucha jeho synů ke...
Exodus 31:14... váš Posvětitel. Zachovávejte sobotu; je vám svatá. Kdo ji znesvětí, musí zemřít. Každý, kdo by v ten...
Exodus 31:15...pracovat, ale sedmého dne je sobota, Hospodinův svatý den odpočinku. Každý, kdo by v sobotní den dělal...
Exodus 35:2...dní se bude pracovat, ale sedmého dne budete mít svatou sobotu, den odpočinku pro Hospodina. Každý, kdo by v...
Exodus 35:19...lana, bohoslužebná roucha pro službu ve svatynisvatá roucha kněze Árona i roucha jeho synů ke konání...
Exodus 35:21...Stanu setkávání, na veškerou službu v něm i na svatá roucha. Přicházeli muži i ženy, každý s ochotným...
Exodus 37:29...zlatem. Voňavkářským způsobem pak připravil olej svatého pomazání a čisté kadidlo z vonných látek. Z...
Exodus 39:1...roucha pro službu ve svatyni. Připravili také svatá roucha pro Árona, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi....
Exodus 39:30...korunu svatosti, a jako na pečeť na něj vyryliSvatý Hospodinu. Připevnili k němu modrou šňůru, aby mohl...
Exodus 39:41... bohoslužebná roucha pro službu ve svatynisvatá roucha kněze Árona i roucha jeho synů ke konání...
Exodus 40:9... Tak jej i s veškerým vybavením posvětíš, a bude svatý. Pomažeš také oltář pro zápalné oběti a veškeré jeho...
Exodus 40:13...setkávání a omyješ je vodou. Oblékneš Áronovi svatá roucha a pomažeš ho. Tak jej posvětíš, aby mi konal...
Leviticus 5:15..."Zklame-li někdo a neúmyslně zanedbá, co je svaté Hospodinu, pak přivede Hospodinu jako oběť...
Leviticus 5:16...svatyně). To je oběť odškodnění. To, co ze svatých věcí zanedbal, nahradí, přidá k tomu ještě pětinu...
Leviticus 6:9...z zůstane. Budou to jíst nekvašené, a sice na svatém místě, na nádvoří Stanu setkávání. Nebudou to péci s...
Leviticus 6:11...vaše pokolení. Cokoli se jich dotkne, bude svaté." Hospodin dále promluvil k...
Leviticus 6:19...který ji obětuje, ji bude jíst; je snědena na svatém místě, na nádvoří Stanu setkávání. Cokoli se dotkne...
Leviticus 6:20...setkávání. Cokoli se dotkne jejího masa, bude svaté. Kdyby trochu její krve stříklo na roucho, vyper...
Leviticus 7:6...kněžských rodinách ji smí jíst. Bude se jíst na svatém místě a bude svatosvatá. Pro oběť za hřích a oběť...
Leviticus 10:10...pro všechna vaše pokolení: Rozlišujte mezi svatým a nesvatým a mezi čistým a nečistým a učte syny...
Leviticus 10:13...poblíž oltáře, neboť je svatosvatá. Sníte ji na svatém místě, neboť je to stanovený příděl z Hospodinových...
Leviticus 10:17... a řekl: "Proč jste oběť za hřích nesnědli na svatém místě? Vždyť je svatosvatá a byla vám dána, abyste...
Leviticus 10:18...dovnitř svatyně. Proto jste ji měli sníst na svatém místě, jak jsem přikázal!" Áron však Mojžíšovi...
Leviticus 11:44... jsem Hospodin, váš Bůh! Posvěťte se a buďte svatí, neboť jsem svatý, a neposkvrňujte se žádnou...
Leviticus 11:45...vyvedl z Egypta, abych byl vaším Bohem. Buďte svatí, neboť jsem svatý." Toto je zákon ohledně zvěře,...
Leviticus 12:4...doba jejího očišťování, nedotkne se ničeho svatého a nepřijde ke svatyni. Porodí-li dívku, bude po dva...
Leviticus 14:13... kde se zabíjí oběť za hřích a zápalná oběť, na svatém místě. Jak oběť za hřích, tak oběť odškodnění náleží...
Leviticus 16:4...za hřích a s beranem k zápalné oběti. Oblékne si svatou plátěnou suknici a pod ni plátěné spodky, přepáše se...
Leviticus 16:24...nejsvětější svatyně, a nechá je tam. Když si na svatém místě omyje tělo vodou, oblékne si svá původní...
Leviticus 16:32...ke kněžské službě místo svého otce: oblékne si svatá plátěná roucha, očistí nejsvětější svatyni i Stan...
Leviticus 19:2...k Mojžíšovi: "Mluv k celé Izraelské obci: Buďte svatí, neboť Hospodin, váš Bůh, jsem svatý! Každý mějte...
Leviticus 19:8...by ji jedl, ponese vinu, neboť znesvětil, co je svaté Hospodinu. Takový člověk bude vyobcován ze svého lidu...
Leviticus 20:3...Molochovi, poskvrnil mou svatyni a znesvětil  svaté jméno! Zavře-li prostý lid oči nad člověkem, který...
Leviticus 20:7...jej z jeho lidu. Proto se posvěťte a buďte svatí - vždyť jsem Hospodin, váš Bůh! Zachovávejte ...
Leviticus 20:26...jsem oddělil, aby pro vás byli nečistí. Buďte mi svatí, neboť Hospodin jsem svatý a oddělil jsem vás od...
Leviticus 21:6...na bradě ani si dělat jizvy na těle. jsou svatí svému Bohu a neznesvěcují jméno svého Boha. Přinášejí...
Leviticus 21:7...zneuctěnou nebo zapuzenou ženou, neboť kněz je svatý svému Bohu. Měj ho tedy za svatého, neboť přináší...
Leviticus 21:8... neboť kněz je svatý svému Bohu. Měj ho tedy za svatého, neboť přináší pokrm tvého Boha. Bude pro tebe...
Leviticus 21:10...vylit olej pomazání a který byl pověřen nosit svatá roucha, si na znamení smutku nesmí rozpustit vlasy...
Leviticus 21:22...Smí ovšem jíst z pokrmu svého Boha, a to ze svatosvatých i svatých darů. Kvůli své vadě však nesmí vcházet...
Leviticus 22:2...k Áronovi a jeho synům, zacházejí uctivě se svatými dary, jež mi synové Izraele obětují jako svaté -...
Leviticus 22:3...ve všech vašich pokoleních by přistoupil ke svatým darům (jež synové Izraele obětují Hospodinu jako...
Leviticus 22:4...malomocný nebo by trpěl výtokem, nesmí jíst ze svatých darů, dokud se neočistí. Dotkne-li se něčeho...
Leviticus 22:6...takový bude nečistý do večera. Nebude jíst ze svatých darů, pokud si neomyje tělo vodou. Jakmile zapadne...
Leviticus 22:7...zapadne slunce, bude čistý a bude moci jíst ze svatých darů - vždyť je to jeho pokrm. Nesmí se však...
Leviticus 22:10...znesvětili. jsem Hospodin, jejich PosvětitelSvaté věci nesmí jíst nikdo nepovolaný. Ani knězův host...
Leviticus 22:12...dcera provdá za nekněze, nebude již moci jíst ze svatých obětních příspěvků. Pokud kněžská dcera ovdoví nebo...
Leviticus 22:14...jíst nesmí. Když někdo nedopatřením sní, co je svaté, musí to knězi nahradit a přidat k tomu ještě pětinu...
Leviticus 22:15...nahradit a přidat k tomu ještě pětinu cenySvaté dary, jež synové Izraele oddělují pro Hospodina,...
Leviticus 22:16...pro Hospodina, nesmí být znesvěceny. Kdyby jedli svaté dary, uvalili by na sebe provinění vyžadující oběť...
Leviticus 22:32...a plňte je. jsem Hospodin. Neznesvěcujte  svaté jméno; tak budu posvěcen uprostřed synů Izraele. ...
Leviticus 23:2...slavnosti, jež budete vyhlašovat jako svatá shromáždění; jsou to slavnosti: Šest dní se bude...
Leviticus 23:3... ale sedmého dne je sobota, den odpočinkusvaté shromáždění: nedělejte žádnou práci. Ve všech vašich...
Leviticus 23:4...Hospodinu. Toto jsou Hospodinovy slavnostisvatá shromáždění, jež budete vyhlašovat v jejich určený...
Leviticus 23:7...jíst nekvašené chleby. Prvního dne budete mít svaté shromáždění; nebudete dělat žádnou běžnou práci. Po...
Leviticus 23:8...přinášet ohnivé oběti. Sedmého dne bude další svaté shromáždění; nebudete dělat žádnou běžnou práci."...
Leviticus 23:20...beránky zvedáním nabídne Hospodinu. Bude to svaté Hospodinu, připadne to knězi. V ten den vyhlásíte...
Leviticus 23:21...knězi. V ten den vyhlásíte slavnost. Budete mít svaté shromáždění; nebudete dělat žádnou běžnou práci. To...
Leviticus 23:24...dne sedmého měsíce budete mít den odpočinkusvaté shromáždění s památným troubením. Nebudete dělat...
Leviticus 23:27...sedmého měsíce bude Den smíření. Budete mít svaté shromáždění: budete se pokorně postit a přinášet...
Leviticus 23:35...trvat Hospodinův Svátek stánků. Prvního dne bude svaté shromáždění; nebudete dělat žádnou běžnou práci. Po...
Leviticus 23:36...ohnivé oběti. Osmého dne budete mít další svaté shromáždění; budete přinášet ohnivé oběti Hospodinu....
Leviticus 23:37...slavnosti, jež budete vyhlašovat jako svatá shromáždění. Při nich budete Hospodinu přinášet...
Leviticus 24:9...připadne Áronovi a jeho synům a budou ho jíst na svatém místě. Je to jeho svatosvatý podíl mezi ohnivými...
Leviticus 25:12...vinobraní. Protože je to léto milosti, bude vám svaté. Budete jíst jen to, co se samo urodí na poli. V...
Leviticus 27:9... bude vše, co bylo odevzdáno Hospodinusvaté. Nelze je nahradit ani vyměnit lepší kus za horší...
Leviticus 27:10...někdo přece jen vyměnil dobytče za jiné, bude svaté to původní i to, jímž je zaměnil. Půjde-li o...
Leviticus 27:14...ještě pětinu. Zasvětí-li někdo svůj dům, aby byl svatý Hospodinu, kněz určí jeho cenu, bude lepší nebo...
Leviticus 27:21... bude to pole v létě milosti vydáno, bude svaté Hospodinu jako pole jemu propadlé; stane se majetkem...
Leviticus 27:23...a dotyčný toho dne vyplatí určenou cenu jako svatou Hospodinu. V létě milosti bude pole vráceno tomu, od...
Leviticus 27:30...země nebo z ovoce stromů, patří Hospodinu; jsou svaté Hospodinu. Bude-li někdo chtít své desátky vykoupit,...
Leviticus 27:32...desátý kus procházející pod pastýřskou holí, je svatý Hospodinu. Majitel nebude zjišťovat, zda je lepší,...
Leviticus 27:33...moci vyměnit. Kdyby jej však přece vyměnil, bude svatý ten původní i ten, jímž jej zaměnil; nebude jej moci...
Numeri 4:15... Poté, co Áron se svými syny dokončí přikrývání svatých věcí a veškerého vybavení svatyně, než tábor...
Numeri 4:16...celým Příbytkem a nade vším, co je v něm - nad svatými věcmi i jejich příslušenstvím." Hospodin promluvil...
Numeri 4:20...však nesmí vejít a zahlédnout, jak jsou baleny svaté věci, aby nezemřeli." Hospodin promluvil k...
Numeri 5:9... jímž se za něj vykoná obřad smíření. Ze všech svatých darů, které mu synové Izraele přinesou, připadne...
Numeri 5:10... připadne vždy obětní příspěvek knězi. Všechny svaté dary patří vždy dárci, ale co kdo knězi, patří...
Numeri 5:17...ji před Hospodina. Kněz nabere do hliněné nádoby svatou vodu, vezme trochu prachu z podlahy Příbytku a hodí...
Numeri 6:5...nevyprší doba jeho oddělení pro Hospodina, bude svatý; vlasy na hlavě si nechá volně růst. Po všechny dny...
Numeri 6:8...svému Bohu. Po všechny dny svého zasvěcení bude svatý Hospodinu. Kdyby však v jeho blízkosti někdo zemřel...
Numeri 6:20...pozvedání a kýtou odevzdání jsou tyto věci svatým darem pro kněze. Teprve poté smí nazír znovu pít...
Numeri 7:9...ale nedal žádné, neboť jim náleží služba při svatých věcech, které se nosí na ramenou. V den, kdy byl...
Numeri 8:19...nepřišla zhoubná rána, když by přistupovali ke svatým věcem." Mojžíš, Áron a celá obec synů Izraele tedy...
Numeri 10:21...Reuelův. Za nimi táhli Kehatovci, kteří nosili svaté předměty. Než došli na místo, Příbytek býval postaven...
Numeri 15:40...všechna moje přikázání a plnit je. Budete svatí svému Bohu. jsem Hospodin, váš Bůh, který vás...
Numeri 16:3...si příliš! Celá tato obec, ti všichni jsou svatí a Hospodin je uprostřed nich. Proč se tedy...
Numeri 16:5..."Ráno Hospodin ukáže, kdo mu patří, kdo je svatý a koho k sobě nechá přistoupit. Přistoupí k němu ten,...
Numeri 16:7...položte kadidlo. Hospodin potom rozhodne, kdo je svatý. Osobujete si příliš, Leviho synové!" Mojžíš tehdy...
Numeri 17:2...spáleniště posbírá ony kadidelnice, neboť jsou svaté. Uhlí z nich rozmetej do daleka. Z kadidelnic těch,...
Numeri 18:8...ti svěřil do péče své obětní příspěvky se všemi svatými dary od synů Izraele. Věčným ustanovením jsem je...
Numeri 18:10...tobě a tvým synům. Budeš to jíst jako svatosvaté, smí to jíst každý, kdo je u tebe mužského pohlaví....
Numeri 18:17...ze skotu ani bravu ale vyplatit nenecháš, je to svaté. Jejich krví pokropíš oltář a jejich tuk necháš dýmat...
Numeri 18:19...připadne hrudí pozvedání a pravá kýta. Všechny svaté obětní příspěvky, které synové Izraele odevzdávají...
Numeri 18:32...díl, neuvalíte na sebe hřích; neznesvětíte svaté dary synů Izraele a nezemřete." Hospodin promluvil k...
Numeri 28:18...dní jezte nekvašené chleby. Prvního dne mějte svaté shromáždění; nedělejte žádnou běžnou práci. Jako...
Numeri 28:25...oběti a její úlitby. Sedmého dne pak mějte svaté shromáždění; nedělejte žádnou běžnou práci." "V Den...
Numeri 28:26...přinášet Hospodinu novou moučnou oběť, mějte svaté shromáždění; nedělejte žádnou běžnou práci. Jako...
Numeri 29:1...nim náleží." "Prvního dne sedmého měsíce mějte svaté shromáždění; nedělejte žádnou běžnou práci - je to...
Numeri 29:7..." "Desátého dne téhož sedmého měsíce mějte svaté shromáždění, kdy se budete pokorně postit; nedělejte...
Numeri 29:12...úliteb)." "Patnáctého dne sedmého měsíce mějte svaté shromáždění; nedělejte žádnou běžnou práci. Po sedm...
Numeri 31:6...a s nimi Pinchase, syna kněze Eleazara, se svatým náčiním a s trubkami k troubení v ruce. Vytáhli tedy...
Numeri 35:25...bydlet do smrti nejvyššího kněze pomazaného svatým olejem. Pokud se ale ten, kdo někoho zabil, odváží...
Deuteronomium 5:12...bez trestu. Zachovávej sobotní den, aby ti byl svatý, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh. Šest dní budeš...
Deuteronomium 7:6...a jejich tesané sochy spalte. Jsi přece svatý lid Hospodina, svého Boha! Tebe Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 12:26...činit, co je v Hospodinových očích správné. Své svaté oběti i slíbené dary však odnášej na místo, které si...
Deuteronomium 14:2...mrtvému jizvy ani si neholte hlavu. Jsi přece svatý lid Hospodina, svého Boha! Tebe Hospodin vyvolil,...
Deuteronomium 14:21... ji sní, nebo ji prodej cizinci. Jsi přece svatý lid Hospodina, svého Boha! Nevař kůzle v mléce jeho...
Deuteronomium 23:15...a vydal ti tvé nepřátele. je tedy tvůj tábor svatý! u tebe nevidí žádnou nepatřičnost! Otroka, jenž k...
Deuteronomium 26:13...Bohem, prohlásíš: "Vynesl jsem z domu, co bylo svaté, a dal jsem to levitovi, přistěhovalci, sirotku a...
Deuteronomium 26:15... jak jsi mi přikázal. Shlédni tedy ze svého svatého příbytku, z nebe, a požehnej svému lidu Izraeli i...
Deuteronomium 26:19...nade všechny národy, které učinil, a tak budeš svatým lidem Hospodina, svého Boha, jak ti zaslíbil. ...
Deuteronomium 28:9...zemi, kterou ti dává. Hospodin si zbuduje ve svatý lid, jak ti přísahal, budeš-li zachovávat přikázání...
Deuteronomium 33:3...z jeho pravice. Ó, jak miluješ lidi! Všechny své svaté v ruce máš. Oni se k tvým nohám přivinuli, aby...
Jozue 5:15...si obuv z nohou, neboť místo, na němž stojíš, je svaté." A Jozue to udělal. Jericho bylo kvůli synům...
Jozue 24:19..."Nebudete moci sloužit Hospodinu; vždyť je to svatý Bůh. Je to žárlivý Bůh; nesnese vaše provinění a...
1. Samuel 2:2...se teď zasměji, mou radostí je spása tvá. Není svatého kromě Hospodina, ne, není nikdo jako ty, není skály...
1. Samuel 6:20...říkali: "Kdo může obstát před Hospodinem, tak svatým Bohem? A ke komu zamířit od nás?" Vyslali tedy...
1. Samuel 21:5...nemám," odpověděl kněz Davidovi. "Je tu jen svatý chléb - pokud ale mládenci neměli nic se ženami."...
1. Samuel 21:6...když jsem na válečné výpravě. Těla mládenců jsou svatá i při běžné výpravě, tím spíše tedy dnes." A tak mu...
1. Samuel 21:7...výpravě, tím spíše tedy dnes." A tak mu kněz dal svatý chléb, protože tam jiný nebyl, pouze chleby...
1. Královská 15:15...oddáno Hospodinu. Vnesl do Hospodinova chrámu svaté dary svého otce i vlastní svaté dary, stříbro, zlato...
2. Královská 19:22...komu jsi zvedl hlas? Koho sis pyšně měřil očimaSvatého Izraelova! Urážels Pána ústy svých poslů, prý: ‚...
1. Letopisů 16:10...mu, rozvažujte o všech jeho zázracích! Jeho svatým jménem chlubte se, ze srdce se radují, kdo...
1. Letopisů 16:29... před něj přistupte, Klaňte se Hospodinu v jeho svaté kráse, před ním se rozechvěj, celá zem! Pevně je...
1. Letopisů 16:35...spásy! Vysvoboď nás a z národů posbírej! Tvé svaté jméno oslavíme, tvou chválou se chlubíme!" ...
1. Letopisů 22:19... svého Boha! Truhlu Hospodinovy smlouvy i Boží svaté náčiní pak vnesete do chrámu, který postavíte jménu...
1. Letopisů 23:28...na nádvořích, v síních, při očišťování všech svatých věcí a při plnění povinností u Božího domu. Měli se...
1. Letopisů 26:20...starost o pokladnice Božího domu a pokladnice svatých věcí. Vůdcové geršonských otcovských rodů byli...
1. Letopisů 26:26...se svými bratry zodpovídal za všechny pokladnice svatých věcí, které zasvětil král David a vůdcové...
1. Letopisů 28:12...síně, pro pokladnice Božího domu i pokladnice svatých věcí, pro kněžské a levitské oddíly, pro konání...
1. Letopisů 29:3...svého Boha kromě všeho toho, co jsem pro ten svatý chrám připravil: 3 000 talentů ofirského zlata, 7...
1. Letopisů 29:16... Připravili jsme ji ke stavbě domu pro tvé svaté jméno - vše je to ale z tvé ruky a tobě to náleží!...
2. Letopisů 8:11... neboť místa, kam vešla Truhla Hospodinova, jsou svatá." Na Hospodinově oltáři, který postavil před...
2. Letopisů 23:6...levitů, kteří smí vstoupit, protože jsou svatí. všechen lid dodržuje Hospodinův řád. Levité...
2. Letopisů 30:27...je vyslyšel a jejich modlitba dosáhla nebe, jeho svatého příbytku. Když to celé skončilo, všichni příchozí...
2. Letopisů 31:18...všichni se museli svědomitě posvěcovat, aby byli svatí. Výše uvedení muži v každém městě rozdělovali příděly...
Ezdráš 8:28...mosazi vzácné jako zlato. Řekl jsem jim: "Jste svatí Hospodinu a rovněž toto náčiní je svaté. Toto zlato a...
Ezdráš 9:2...a žení sebe i své syny s jejich dceramiSvaté símě se mísí s okolními národy a vedoucí hodnostáři...
Ezdráš 9:8...z nás vyvázla a směli jsme zakotvit na jeho svatém místě; náš Bůh nám rozjasnil oči a dal nám v našem...
Nehemiáš 9:14...nařízení a příkazy. Dal jsi jim poznat svou svatou sobotu, skrze svého služebníka Mojžíše jsi jim vydal...
Nehemiáš 10:34...zápalné o sobotách, novoluních a slavnostech, na svaté dary, na smírčí oběti za hřích Izraele a na veškeré...
Nehemiáš 11:1...losoval: každého desátého vybrali, aby bydlel ve svatém městě Jeruzalémě, a zbylých devět zůstalo v...
Nehemiáš 11:18... syna Galalova, syna Jedutunova. Celkem bylo ve svatém městě 284 levitů. Strážní: Akub, Talmon a 172 jejich...
Nehemiáš 13:22...a přišli hlídat brány, aby sobotní den zůstal svatý. I za to na pamatuj, Bože můj, a ve své veliké...
Job 6:10... i když se svíjím v krutých bolestech, že slovům Svatého jsem se nevzepřel. Copak mám sílu, abych to...
Žalmy 2:6...sám jsem ustanovil svého krále na Sionu - své svaté hoře!" Povím, co prohlásil Hospodin. Řekl mi: "Jsi...
Žalmy 3:5... K Hospodinu jsem volal ze všech sil, ze své svaté hory pak ke mně promluvil. séla Uléhám ke spánku,...
Žalmy 5:8...se klaněl v posvátné úctě před tebou ve tvém svatém chrámě. Kvůli mým nepřátelům, Hospodine, ve své...
Žalmy 15:1... ve tvém stanu bude? Kdo bydlet smí na tvé svaté hoře? Kdo žije bezúhonně a jedná spravedlivě, kdo...
Žalmy 22:4... ani za nocí nemohu najít klid. Ty sám jsi svatý, trůníš uprostřed izraelských chval. Naši otcové v...
Žalmy 33:21...a náš štít! On je radostí našeho srdce, v jeho svaté jméno doufáme. Kéž je s námi tvá láska, Hospodine,...
Žalmy 34:10...člověku, jenž doufá v něj! Ctěte Hospodina, jeho svatí, vždyť jeho ctitelům nic neschází. I draví lvi někdy...
Žalmy 46:5...séla Je řeka, jejíž proud blaží město Boží, kde svatý příbytek Nejvyšší. Bůh je v tom městě, nic jím...
Žalmy 51:13...stálosti. Nevyháněj ze své přítomnosti, svého svatého Ducha neber mi! Navrať mi radost ze své spásy,...
Žalmy 68:6...Ochránce vdov, otec sirotků je Bůh ve svém svatém příbytku. Osamělým dává Bůh rodinu, vězně vyvádí na...
Žalmy 71:22...o tvé věrnosti, na citeře ti žalmy zahrajiSvatý izraelský! Radostně ti budou zpívat rty i moje...
Žalmy 78:41...trápili bolestí! Znovu a znovu Boha pokoušeliSvatého izraelského rmoutili! Na jeho sílu nepamatovali, na...
Žalmy 78:54...se vody zavřely. Takto je dovedl ke své svaté zemi, k hoře, již dobyl svojí pravicí. Pohany vyhnal...
Žalmy 87:1... potěšil! Zpívaný žalm synů Korachových. Na svatých horách založil Hospodin brány sionské, které miluje...
Žalmy 89:6... Hospodine, slaví tvé zázraky, shromáždění svatých tvou věrnost velebí. Rovná se Hospodinu někdo v...
Žalmy 89:8...synů je jako Hospodin? Velikou bázeň Bůh v radě svatých vzbuzuje, je mnohem hroznější než všichni kolem něj...
Žalmy 89:19...se náš roh pozvedá. Hospodinu patří naše pavézaSvatému izraelskému náš král! Ve vidění jsi kdysi promluvil...
Žalmy 89:21... Našel jsem svého služebníka Davida, svým svatým olejem jsem ho pomazal. ruka jej bude podpírat,...
Žalmy 96:9...s dary předstupte. Klaňte se Hospodinu v jeho svaté kráse, před ním se rozechvěj, celá zem! Národům...
Žalmy 99:3... Tvé jméno veliké a hrozné velebí: "On je svatý!" Král ve své síle právo miluje, vždyť ty jsi rovnost...
Žalmy 99:5... Boha našeho, klaňte se u jeho podnoží: "On je svatý!" Mojžíš a Áron jsou mezi jeho kněžími, Samuel mezi...
Žalmy 99:9... klaňte se na hoře jeho svatosti: "Jistě je svatý náš Bůh, Hospodin!" Děkovný žalm. Jásej Hospodinu,...
Žalmy 102:20... kteří budou stvořeni, že shlédl dolů ze svých svatých výšin, Hospodin z nebe že pohleděl na zemi, aby...
Žalmy 103:1... duše , Hospodinu a celé nitro jeho svatému jménu! Dobrořeč, duše , Hospodinu a nikdy...
Žalmy 105:3...mu, rozvažujte o všech jeho zázracích! Jeho svatým jménem chlubte se, ze srdce se radují, kdo...
Žalmy 106:16...zas v táboře žárlili na Mojžíše a na Hospodinova svatého, Árona. Země se otevřela, Dátana pohltila,...
Žalmy 106:47... náš Bože, a z národů nás posbírej! Tvé svaté jméno oslavíme, tvou chválou se chlubíme! je...
Žalmy 110:3...se dobrovolně nabídne, se tvá síla ukáže ve svaté nádheře. Jak rosa z lůna svítání sejdou se k tobě...
Žalmy 111:9... svou smlouvu jim svěřil navěky. Jeho jméno je svaté a hrůzu nahání, úcta k Hospodinu je klíčem k...
Žalmy 138:2..., žalmy ti zpívám před mocnými. Před tvým svatým chrámem klaním se a tvému jménu děkuji, že miluješ a...
Žalmy 145:21...zahubí. Hospodinova chvála z úst mi zní, jeho svaté jméno chválí každý smrtelník navždy, navěky! ...
Přísloví 9:10...k moudrosti je úcta k Hospodinu, v poznání Svatého je rozumnost. Takto se tvé dny rozmnoží, léta...
Přísloví 20:25...Je v pasti, kdo něco chvatně prohlásil za svaté a teprve potom přemýšlel. Moudrý král se vypořádá s...
Přísloví 30:3...zcela uniká. Moudrosti jsem se nenaučil, poznání Svatého jsem nedosáh. Kdo vystoupil do nebe, aby se vrátil?...
Izaiáš 1:4...zločinců, synové zkažení - Hospodina opustiliSvatého izraelského zavrhli, odvrátili se jako cizí! Proč...
Izaiáš 4:3...bude ponechán v Jeruzalémě, bude tehdy nazýván svatým, totiž každý, kdo je zapsán k životu v Jeruzalémě....
Izaiáš 5:16...se. Hospodin zástupů se ale soudem vyvýšísvatý Bůh se ukáže svatým ve spravedlnosti. Ovce se budou...
Izaiáš 5:19...si je prohlédli! Jen přijde s tím,  Svatý izraelský svůj záměr naplní, abychom ho poznali!"...
Izaiáš 5:24... Zákon Hospodina zástupů totiž zavrhli, slovy Svatého izraelského pohrdli! Hospodin proto vzplál hněvem...
Izaiáš 6:3...a dvěma létali. Jeden ke druhému přitom volali: "Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, jeho sláva...
Izaiáš 6:13...strom zanechá pahýl, když je poražen, tak je svaté símě oním pahýlem." Za vlády judského krále Achaze,...
Izaiáš 8:13...a nelekejte se. Jen Hospodin zástupů je vám svatý - před ním mějte bázeň, jen z něho mějte strach. On...
Izaiáš 10:17...nejprudší. Světlo Izraele se stane ohněm, jejich Svatý bude plamenem; v jediném dni ten oheň pohltí jejich...
Izaiáš 10:20...bije, ale budou opravdově spoléhat na HospodinaSvatého izraelského. Pozůstatek se navrátí, pozůstatek...
Izaiáš 11:9... žádná zloba, žádná záhuba nikde na celé  svaté hoře - země bude plná poznání Hospodina, tak jako...
Izaiáš 12:6...svět! Jásej a zpívej, sionský lide - veliký je Svatý izraelský uprostřed tebe!" Ortel nad Babylonem, jak...
Izaiáš 17:7... V ten den člověk vzhlédne ke svému Tvůrci, k Svatému izraelskému pohled obrátí. Nebude vzhlížet k...
Izaiáš 27:13...v Egyptě, a budou se klanět Hospodinu na svaté hoře v Jeruzalémě. Běda koruně chlouby efraimských...
Izaiáš 29:19...tmy. Ponížení se v Hospodinu znovu zaradují, ve Svatém izraelském budou jásat ubozí. Pomine totiž tyran,...
Izaiáš 29:23...děti, dílo rukou mých, tehdy jméno posvětíSvatému Jákobovu svatost přisoudí; před Bohem Izraele budou...
Izaiáš 30:11...lži! Sejděte z cesty, odbočte ze stezky, s tím Svatým izraelským nás nechte být!" Nuže, toto praví Svatý...
Izaiáš 30:12...izraelským nás nechte být!" Nuže, toto praví Svatý izraelský: Protože jste toto slovo zavrhli a věřili...
Izaiáš 30:15...vody ze studny. Toto praví Panovník HospodinSvatý izraelský: V obrácení a spočinutí je vaše bezpečí, v...
Izaiáš 31:1... že jich tolik je, a jezdců že je bezpočet, k Svatému izraelskému ale nehledí, Hospodina hledat nechtějí....
Izaiáš 35:8... rákosím. Povede tudy také stezka, která se Svatou cestou bude nazývat. Nepůjde po nečistý, bude...
Izaiáš 37:23...komu jsi zvedl hlas? Koho sis pyšně měřil očimaSvatého Izraelova! Urážels Pána ústy svých sluhů, prý: ‚...
Izaiáš 40:25...je vichřice. Ke komu tedy chcete přirovnatSvatý říká: Kdo se mi vyrovná? Zvedněte oči a pohleďte: Kdo...
Izaiáš 41:14...Izraelova! sám ti pomáhám, praví HospodinSvatý izraelský, jenž vykoupil. Hle, učiním cepem k...
Izaiáš 41:16...vichřicí. Ty se však budeš v Hospodinu radovatSvatý izraelský bude chlouba tvá. Chudí a ubozí marně vodu...
Izaiáš 41:20...a pochopí, že to svou rukou učinil HospodinSvatý izraelský že to vytvořil. Předneste svou při, praví...
Izaiáš 43:3... nespálí. Hospodin jsem přece tvůj Bůh, Svatý izraelský, jsem tvůj spasitel. Egypt jsem dal za tebe...
Izaiáš 43:14...vrátí zpět? Toto praví Hospodin, váš vykupitelSvatý izraelský: Kvůli vám pošlu na Babylon kohosi a srazím...
Izaiáš 43:15...Chaldejců bude úpění! jsem Hospodin, váš Svatý, Stvořitel Izraele, váš Král. Toto praví Hospodin,...
Izaiáš 45:11...cos měla bolesti?" Toto praví Hospodin, Izraelův Svatý, který jej utvořil: Na budoucnost se chcete...
Izaiáš 47:4...do pomsty a nikoho neušetřím. Náš vykupitel je Svatý Izraelův, jméno Hospodin zástupů. Odejdi a seď...
Izaiáš 48:2... ale ne v pravdě a ne poctivě, vy, kdo se na svaté město odvoláváte, vy, kdo se opíráte o Boha Izraele,...
Izaiáš 48:17...spolu s Duchem svým. Toto praví HospodinSvatý izraelský, jenž vykoupil: jsem Hospodin, tvůj...
Izaiáš 49:7... Toto praví Hospodin, vykupitel Izraele, jeho Svatý, tomu, jímž lidé pohrdají a národy si ho oškliví,...
Izaiáš 52:1...svou silou obleč se! Obleč se rouchem krásy svésvaté město Jeruzaléme, neboť do tebe nikdy nevstoupí...
Izaiáš 52:10...svůj lid - on Jeruzalém vykoupil! Hospodin svou svatou paži obnažil všem národům přímo na očích, aby...
Izaiáš 54:5...tvůj Tvůrce, Hospodin zástupů - to jméno Svatý izraelský je ti vykupitelem, Bohem vší země se nazývá...
Izaiáš 55:5...k tobě poběží kvůli Hospodinu, tvému Bohu, kvůli Svatému izraelskému, jenž oslaví. Hledejte Hospodina,...
Izaiáš 57:15...a Vyvýšený, jenž žije ve věčnosti a jméno Svatý: Žiji vysoko a ve svatosti, ale i s tím, kdo je...
Izaiáš 58:13... Když se tvá noha vyhne sobotě, aby sis v můj svatý den nedělal, co chceš, když budeš sobotu nazývat svým...
Izaiáš 60:9...zlato s nimi, kvůli jménu Hospodina, tvého BohaSvatého Izraelova, jenž oslaví. Cizinci zbudují tvoje...
Izaiáš 60:14...a budou nazývat: Město Hospodinovo, Sion Svatého izraelského. Místo abys byla opuštěná a neoblíbená,...
Izaiáš 62:9...chválit Hospodina, česáči budou víno pít na mých svatých nádvořích. Projděte, projděte branami, připravte...
Izaiáš 62:12...ním, jeho odměna ho předchází!" Tvé syny nazvouSvatý lid, Vykoupení Hospodinovi, a tebe nazvou:...
Izaiáš 63:10...po všechny dávné dny. Oni se ale bouřili a jeho svatého Ducha trápili; a proto se jim v nepřítele obrátil a...
Izaiáš 63:11...Kde je Ten, který jim vložil do nitra svého svatého Ducha; který je vedl svou slavnou paží po Mojžíšově...
Izaiáš 64:9...na nás pohlédni - my všichni jsme tvůj lid! Tvá svatá města jsou zpustošena, ze Sionu je pustina, Jeruzalém...
Izaiáš 64:10...pustina, Jeruzalém leží v sutinách. V tom našem svatém a slavném chrámě kdysi chválili naši otcové - teď...
Izaiáš 65:25... žádná zloba, žádná záhuba nikde na celé  svaté hoře, praví Hospodin. Toto praví Hospodin: Nebe je...
Izaiáš 66:20...ze všech národů jako dar Hospodinu na moji svatou horu do Jeruzaléma, praví Hospodin. Přivedou je tak,...
Jeremiáš 2:3... v tom nehostinném kraji. Izrael býval Hospodinu svatý, byl prvotinou jeho úrody; všichni, kdo jej hltali,...
Jeremiáš 23:9...vínem zmožený - to kvůli Hospodinu, kvůli jeho svatým slovům! Země je totiž plná nevěrníků, pod jejichž...
Jeremiáš 50:29...prováděl! Vždyť se k Hospodinu choval drze, ke Svatému Izraele! Proto jeho mládenci padnou v ulicích a...
Jeremiáš 51:5...se jejich zem tolik naplnila hříchem proti Svatému Izraelovu. Utečte z Babylonu! Prchejte všichni o...
Ezechiel 20:39...odmítáte poslouchat, přestanete znesvěcovat  svaté jméno svými obětními dary a hnusnými modlami. Ano,...
Ezechiel 20:40... Ano, celý dům Izraele mi bude sloužit na  svaté hoře, na vysoké hoře Izraele, praví Panovník Hospodin...
Ezechiel 22:8...vdově se v tobě ubližuje. Pohrdáš tím, co je mi svaté, a znesvěcuješ soboty. Žijí v tobě krvelační...
Ezechiel 22:26...země znásilňují můj Zákon a znesvěcují, co je mi svaté. Nerozlišují mezi svatým a obyčejným, neukazují...
Ezechiel 28:14... určil jsem za ochránce. Byl jsi na Boží svaté hoře, mezi žhoucími kameny ses procházel. Byl jsi...
Ezechiel 36:20...skutky. Kamkoli ale mezi národy přišli, všude  svaté jméno znesvětili. Říkalo se totiž o nich: ‚Jsou...
Ezechiel 36:21...odejít.' Proto jsem byl pohnut lítostí nad svým svatým jménem, které dům Izraele znesvětil mezi národy,...
Ezechiel 36:22...to kvůli vám, dome Izraele, ale kvůli svému svatému jménu, které jste znesvětili mezi národy, kamkoli...
Ezechiel 36:23...- na vás před jejich očima prokážu, jak jsem svatý, praví Panovník Hospodin. Posbírám vás z pohanů,...
Ezechiel 39:7... Uprostřed svého lidu Izraele zjevím své svaté jméno a nikdy nedopustím, aby bylo znesvěceno....
Ezechiel 39:25...Nad celým domem Izraele se slituji a pro své svaté jméno se rozhorlím. Uvědomí si svou hanbu a všechnu...
Ezechiel 42:13...sousedící s vyhrazeným prostranstvím jsou svaté. Kněží, kteří přistupují k Hospodinu, tam jídají...
Ezechiel 42:14...místo. Jakmile kněží vejdou dovnitř, nesmějí ze svatého místa vyjít na vnější nádvoří, dokud tam neodloží...
Ezechiel 42:20...na šířku 500 loktů obehnán zdí, která oddělovala svaté od obyčejného. Poté přivedl k východní...
Ezechiel 43:7...ani jeho králové nebudou znesvěcovat  svaté jméno svým smilstvem a náhrobky svých zemřelých králů...
Ezechiel 43:8... Těmito ohavnostmi, které páchali, poskvrnili  svaté jméno, a tak jsem je ve svém hněvu zničil. Teď ale...
Ezechiel 44:8...mou smlouvu. Nedrželi jste stráž u mých svatých věcí a místo sebe jste na stráž u svatyně...
Ezechiel 44:13...kněžskou službu, nepřiblíží se k žádné z mých svatých ani svatosvatých věcí. Ponesou svou hanbu za...
Ezechiel 44:19...si roucha, ve kterých sloužili, odloží je ve svatých místnostech a převléknou se do jiných šatů, aby...
Ezechiel 44:23...po knězi. Budou učit můj lid o rozdílu mezi svatým a obyčejným a ukazovat jim rozdíl mezi čistým a...
Ezechiel 45:1...zemi na dědičné podíly, odevzdáte ze země svatý díl Hospodinu. Celé toto území o délce 25 000 loktů a...
Ezechiel 45:4...loktů široký, v němž bude stát svatyně. Bude to svatý díl země určený kněžím sloužícím ve svatyni, kteří...
Ezechiel 45:6...patřit města k bydlení. Díl země sousedící se svatým podílem dáte do majetku města. Bude 5 000 loktů...
Ezechiel 45:7...celému domu Izraele. Území po obou stranách svatého podílu a majetku města připadne vládci. Bude se...
Ezechiel 46:19..." Poté vedl průchodem po straně brány ke svatým místnostem pro kněží, obráceným na sever. A hle -...
Ezechiel 48:10...25 000 loktů dlouhý a 10 000 loktů široký. Tento svatý podíl připadne kněžím. Na severu i na jihu bude 25...
Ezechiel 48:14...prodat, směnit ani na nikoho převést, neboť je svatá Hospodinu. Zbývající díl, 5 000 loktů široký a 25 000...
Ezechiel 48:18...území po obou stranách města se potáhne podél svatého podílu na délku 10 000 loktů na východ a 10 000...
Ezechiel 48:20...na 25 000 loktů. Tento čtverec vyčleníte jako svatý podíl, a to včetně majetku města. Zbývající území po...
Ezechiel 48:21...majetku města. Zbývající území po obou stranách svatého podílu a majetku města připadne vládci. Bude se...
Daniel 4:5...mého boha jmenuje Baltazar a přebývá v něm duch svatých bohů. Vyprávěl jsem mu tedy svůj sen: "Baltazare,...
Daniel 4:6... nejvyšší z věštců, vím, že v tobě přebývá duch svatých bohů a že ti žádné tajemství není těžké. Toto jsem...
Daniel 4:10...na lůžku, pokračovalo: Hle, z nebe sestoupil svatý posel a volal mocným hlasem: ‚Porazte ten strom a...
Daniel 4:14... Toto je výrok oznámený posly, rozsudek vydaný svatými, aby všichni živí poznali, že nad lidským...
Daniel 4:15... Ty to však dokážeš, neboť v tobě přebývá duch svatých bohů." Daniel zvaný Baltazar tam dlouho stál...
Daniel 4:20...vláda sahá na kraj světa. Viděl jsi, králisvatého posla, jak sestupuje z nebe a říká: ‚Porazte ten...
Daniel 5:11...Máš ve svém království muže, v němž přebývá duch svatých bohů. Ten za dnů tvého otce prokázal jasnozřivost,...
Daniel 7:18... kteří povstanou na zemi. Království ale obdrží svatí Nejvyššího a budou jím vládnout na věky a věky věků."...
Daniel 7:21...dál a viděl jsem, jak ten roh vede válku proti svatým a přemáhá je. Vtom ale přišel ten Odvěký a rozhodl...
Daniel 7:22...Vtom ale přišel ten Odvěký a rozhodl ve prospěch svatých Nejvyššího. Tehdy nastal čas, aby se svatí ujali...
Daniel 7:25...krále sesadí. Povede řeči proti Nejvyššímu, jeho svatým bude činit příkoří a pokusí se změnit i časy a...
Daniel 7:27...všech království pod nebem pak bude odevzdána svatému lidu Nejvyššího. Jeho království potrvá věčně a...
Daniel 8:13... co podnikal. Potom jsem slyšel mluvit jednoho svatého a jiný svatý se ho zeptal: "Jak dlouho potrvá, co...
Daniel 8:24...vše, co podnikne. Bude hubit mocné bojovníkysvatý lid a díky jeho chytrosti se bude dařit bludu. Ve své...
Daniel 9:16...prudký hněv od svého města Jeruzaléma, od své svaté hory. Vždyť kvůli našim hříchům, kvůli nepravostem...
Daniel 9:20...jsem Hospodina, svého Boha, o slitování nad jeho svatou horou - nuže ještě když jsem se modlil, vtom ke mně...
Daniel 9:24...Sedmdesát týdnů je lhůta určená tvému lidusvatému městu, aby ta vzpoura skončila a nastal konec...
Daniel 11:28...své země a cestou projeví své nepřátelství proti svaté smlouvě. Teprve pak se vrátí do své země. V určený...
Daniel 11:30...zkroušeně vrátit. Svůj hněv proto obrátí proti svaté smlouvě a při svém návratu odmění ty, kteří svatou...
Daniel 11:45... Svůj hlavní stan postaví mezi mořem a Nádhernou svatou horou. Tam potká svůj konec a nebude mu pomoci." "V...
Daniel 12:7...a časech a polovině času, se dovrší útlak svatého lidu, tehdy toto vše skončí." jsem však tomu, co...
Ozeáš 11:9...záhubě. Jsem přece Bůh, a ne člověk, jsem Svatý uprostřed tebe - nenavštívím děsem. Půjdou za...
Ozeáš 12:1...a dům Izraele lstí. Juda se Bohu stále zpěčujeSvatému, který věrný je. Větrem se krmí Efraim, honí se za...
Joel 2:1...spolkl oheň! na Sionu troubí polnice, na  svaté hoře poplach vyhlaste! Všichni obyvatelé země se...
Joel 4:17... že jsem Hospodin, váš Bůh, jenž bydlí na své svaté hoře Sionu. Jeruzalém pak znovu bude svatý a...
Amos 2:7...právech. Za nevěstkou chodí otec i syn, aby  svaté jméno prznili. Při kdejakém oltáři se na zabavených...
Abdiáš 1:16...činy se ti vrátí na hlavu. Jako jste pili na  svaté hoře, tak budou věčně pít všechny národy. Budou pít a...
Abdiáš 1:17... Na hoře Sion však bude záchrana a ta hora bude svatá. Dům Jákobův pak získá zpět svůj dědičný majetek. Dům...
Jonáš 2:5...očima. Jak bych se ještě mohl podívat na tvůj svatý chrám? Voda obklopila ze všech stran, kolem dokola...
Jonáš 2:8... modlitba k tobě dolehla, našla tvůj svatý chrám. Ti, kdo marné nicotnosti ctí, sami se zbavují...
Abakuk 1:12...Copak tu nejsi, Hospodine, od věků? Ty neumírášsvatý Bože můj. Ty jsi jim, Hospodine, svěřil soud, poslal...
Abakuk 2:20...v tom ale nenajdeš. Hospodin je ale ve svém svatém chrámě - před ním zmlkne celá zem! Modlitba...
Abakuk 3:3...se v vřavě rozpomeň! Z Temanu přichází BůhSvatý přichází z hory Paranu. séla Jeho sláva halí nebesa,...
Zachariáš 2:16... Hospodin se ujme Judy jako svého dědictví ve svaté zemi a znovu vyvolí Jeruzalém. Zmlkněte před...
Zachariáš 2:17...lidé - vždyť se probouzí, vychází ze svého svatého příbytku! Potom mi ukázal velekněze Jošuu, jak...
Zachariáš 14:5... A tehdy přijde Hospodin, můj Bůh, a všichni svatí s ním. V onen den nebude horko ani chladná tma...
Zachariáš 14:20... V onen den bude na koňských zvoncích nápisSVATÝ HOSPODINU. Hrnce v Hospodinově chrámu budou stejně...
Zachariáš 14:21...tak i každý hrnec v Jeruzalémě a Judsku bude svatý Hospodinu zástupů. Všichni obětující budou přicházet,...
Matouš 1:18... než se vzali, se ukázalo, že je těhotná z Ducha svatého. Její muž Josef byl spravedlivý, a protože ji...
Matouš 1:20... neboť to, co v bylo počato, je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on...
Matouš 3:11...hoden ani zout sandály. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. lopatu v ruce a vyčistí svůj mlat....
Matouš 4:5...z Božích úst.'" Tehdy ho ďábel vzal do svatého města a postavil ho na vrcholek chrámu. "Jsi-li...
Matouš 7:6...abys vytáhl třísku z oka svého bratra. Nedávejte svaté věci psům a neházejte své perly prasatům; jinak je...
Matouš 12:32...mu odpuštěno, ale kdokoli by mluvil proti Duchu svatému, tomu nebude odpuštěno ani v tomto věku, ani v...
Matouš 24:15...národům. A potom přijde konec." " uvidíte na svatém místě státotřesnou ohavnost', o níž mluvil prorok...
Matouš 27:52...pukaly, hroby se otvíraly a těla mnoha zesnulých svatých vstala. Ti pak po jeho vzkříšení vyšli z hrobů,...
Matouš 27:53...pak po jeho vzkříšení vyšli z hrobů, přišli do svatého města a ukázali se mnoha lidem. Když setník a ti,...
Matouš 28:19...národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal...
Marek 1:8...vás křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem svatým." V těch dnech přišel Ježíš z galilejského Nazaretu...
Marek 1:24...Přišel jsi nás zničit? Vím, kdo jsi - ten Svatý Boží!" "Zmlkni," okřikl ho Ježíš, "a vyjdi z...
Marek 3:29...by se rouhali. Kdo by se ale rouhal proti Duchu svatému, tomu nebude nikdy odpuštěno; takový se provinil...
Marek 6:20...Jana bál, neboť věděl, že je to spravedlivýsvatý člověk, a tak ho chránil. Když ho slyšel, býval velmi...
Marek 8:38...i Syn člověka, přijde ve slávě svého Otce se svatými anděly." A řekl jim: "Amen, říkám vám, že někteří...
Marek 12:36...je Davidův syn? Vždyť sám David řekl v Duchu svatém: ‚Hospodin řekl mému Pánu: Seď po pravici, než ti...
Marek 13:11...chvíli. Nejste to totiž vy, kdo mluví, ale Duch svatý. Bratr bratra i otec syna vydá na smrt a děti...
Lukáš 1:15...nápoj a z lůna své matky bude naplněn Duchem svatým. Mnohé ze synů Izraele obrátí k Hospodinu, jejich...
Lukáš 1:35...ještě nepoznala muže." "Sestoupí na tebe Duch svatý a zastíní moc Nejvyššího," odpověděl anděl. "To...
Lukáš 1:41...lůnu poskočilo. Alžběta byla naplněna Duchem svatým a hlasitě zvolala: "Požehnaná jsi mezi ženami a...
Lukáš 1:49...veliké věci Ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté a jeho milosrdenství k těm, kdo jej ctí, trvá od...
Lukáš 1:67...s ním. Jeho otec Zachariáš byl naplněn Duchem svatým a prorokoval: "Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele,...
Lukáš 1:70...služebníka Davida, jak to sliboval ústy svých svatých proroků, kteří byli od věků. Spasil nás od...
Lukáš 1:72...milosrdenství našim otcům a vzpomenul na svou svatou smlouvu - na přísahu, kterou dal našemu otci...
Lukáš 2:25...a zbožný, očekával potěšení Izraele a Duch svatý byl na něm. Duchem svatým mu bylo sděleno, že...
Lukáš 2:26...potěšení Izraele a Duch svatý byl na něm. Duchem svatým mu bylo sděleno, že nezakusí smrt, dokud neuvidí...
Lukáš 3:16...řemínek sandálu. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. drží v ruce lopatu, aby pročistil svůj...
Lukáš 3:22...i Ježíš. Když se modlil, otevřelo se nebe a Duch svatý na něj sestoupil v tělesné podobě jako holubice. Z...
Lukáš 4:1...Božího. Ježíš se vrátil od Jordánu plný Ducha svatého a Duch jej vedl na poušť. Čtyřicet dní tam byl...
Lukáš 4:34...Přišel jsi nás zničit? Vím, kdo jsi - ten Svatý Boží!" "Zmlkni," okřikl ho Ježíš, "a vyjdi z něj!"...
Lukáš 9:26... přijde ve své slávě a ve slávě Otcesvatých andělů. Říkám vám popravdě: Někteří z těch, kdo tu...
Lukáš 10:21..." V tu chvíli se Ježíš rozveselil v Duchu svatém a řekl: "Chválím , Otče, Pane nebe i země, že jsi...
Lukáš 11:13...dobré dary, čím spíše váš nebeský Otec Ducha svatého těm, kteří ho prosí?" Jednou Ježíš vymítal démona...
Lukáš 12:10...bude odpuštěno, ale tomu, kdo by se rouhal Duchu svatému, odpuštěno nebude. Když vás povedou do shromáždění...
Lukáš 12:12...se, čím a jak se máte hájit a co říkat. Duch svatý vás v tu chvíli naučí, co máte říci." Někdo z davu ho...
Jan 1:33...a zůstat na něm, to je ten, který křtí Duchem svatým.' jsem to viděl a vydávám svědectví, že on je...
Jan 6:69...a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten Svatý Boží!" "Vyvolil jsem si vás dvanáct," řekl jim na to...
Jan 14:26... dokud jsem žil u vás. Avšak Utěšitel, ten Duch svatý, kterého Otec pošle v mém jménu, ten vás naučí všemu...
Jan 17:11...na světě, ale oni jsou na světě a jdu k toběSvatý Otče, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal,...
Jan 20:22...slovech na dechl a řekl jim: "Přijměte Ducha svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny; komu...
Skutky 1:2...do dne, kdy byl vzat vzhůru poté, co skrze Ducha svatého dal pokyny svým vyvoleným apoštolům. Těm také po...
Skutky 1:5...křtil vodou, ale vy budete brzy pokřtěni Duchem svatým." Ti, kdo s ním byli, se ho zeptali: "Pane, obnovíš...
Skutky 1:8...ve své pravomoci. Přijmete ale moc Ducha svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky v...
Skutky 1:16... co v Písmu Davidovými ústy předpověděl Duch svatý o Jidášovi, který na Ježíše přivedl stráže, ačkoli...
Skutky 2:4...na každém z nich. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával...
Skutky 2:27...odpočívá. Nenecháš v záhrobí duši mou, svého svatého nevydáš rozkladu. Cesty života jsi mi oznámil, ve...
Skutky 2:33...na Boží pravici, přijal od Otce zaslíbení Ducha svatého a to, co teď vidíte a slyšíte, je jeho vylití....
Skutky 2:38...byly odpuštěny hříchy. I vy přijmete dar Ducha svatého, neboť to zaslíbení platí pro vás a vaše potomky i...
Skutky 3:14...zavrhli před Pilátem, který ho chtěl propustitSvatého a spravedlivého jste zavrhli a místo něj jste si...
Skutky 3:21... jak o tom Bůh od věků mluvil ústy všech svých svatých proroků. Mojžíš řekl našim otcům: ‚Hospodin, váš...
Skutky 4:8...jste to udělali?" Tehdy jim Petr, naplněn Duchem svatým, řekl: "Vůdcové lidu a starší Izraele, jsme tu dnes...
Skutky 4:25...moře i všechno, co je v nich. Ty jsi skrze Ducha svatého řekl ústy svého služebníka, našeho otce Davida:...
Skutky 4:27...spřáhli s pohany a s lidem Izraele proti tvému svatému služebníku Ježíši, jehož jsi pomazal, a provedli,...
Skutky 4:30...ruku k uzdravování a dej, se ve jménu tvého svatého služebníka Ježíše dějí divy a zázraky!" Místo, na...
Skutky 4:31...modlitbě zatřáslo. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali směle mluvit Boží slovo. Celé to množství...
Skutky 5:3... to tak ovládl satan, že jsi lhal Duchu svatému? Proč jsi ukryl část peněz za to pole? Copak nebylo...
Skutky 5:32... A my jsme svědky těchto věcí a rovněž tak Duch svatý, jehož Bůh udělil těm, kdo ho poslouchají." Když to...
Skutky 6:5...a tak vybrali: Štěpána (muže plného víry a Ducha svatého), Filipa, Prochora, Nikanora, Timona, Parména a...
Skutky 6:13...tvrdili: "Ten člověk neustále mluví proti tomuto svatému místu a proti Zákonu. Slyšeli jsme ho říkat, že...
Skutky 7:33...obuv z nohou, protože místo, na němž stojíš, je svatá půda. Zřetelně jsem viděl trápení svého lidu v...
Skutky 7:51...obřízka srdce a uší! Stále jen vzdorujete Duchu svatému - jak vaši otcové, tak i vy! Kterého z proroků vaši...
Skutky 7:55...Štěpána začali skřípět zuby. On však, plný Ducha svatého, upřel pohled k nebi. Uviděl Boží slávu a Ježíše...
Skutky 8:15... Ti přišli a modlili se za , aby přijali Ducha svatého. (Na nikoho z nich totiž ještě nesestoupil; byli...
Skutky 8:17...) Vkládali tedy na ruce a oni přijímali Ducha svatého. Když Šimon uviděl, že se Duch svatý uděluje skrze...
Skutky 8:18...Ducha svatého. Když Šimon uviděl, že se Duch svatý uděluje skrze vkládání rukou apoštolů, přinesl jim...
Skutky 8:19... aby každý, na koho vložím ruce, přijal Ducha svatého!" Petr mu na to řekl: " jsou tvé peníze zatraceny...
Skutky 9:13...od mnoha lidí, kolik zla ten muž napáchal tvým svatým v Jeruzalémě! A teď i zde od vrchních kněží...
Skutky 9:17... poslal, abys prohlédl a byl naplněn Duchem svatým." Saul náhle prohlédl, jako by mu z očí spadly...
Skutky 9:31...žily v Hospodinově bázni a povzbuzovány Duchem svatým se rozrůstaly. Petr obcházel všechny církve a cestou...
Skutky 9:32...obcházel všechny církve a cestou přišel také ke svatým v Lyddě. Tam nalezl člověka jménem Eneáš, který byl...
Skutky 9:41... podal ruku a pomohl vstát. Potom zavolal svaté i vdovy a ukázal jim ji živou. Rozneslo se to po celé...
Skutky 10:22...pověst u celého židovského národa, dostal od svatého anděla pokyn, že pozvat k sobě domů, aby...
Skutky 10:38...kázal Jan. Ježíše z Nazaretu Bůh pomazal Duchem svatým a mocí. Kamkoli přišel, konal dobro a uzdravoval...
Skutky 10:44... kdo v něj věří." Ještě než to Petr dořekl, Duch svatý sestoupil na všechny, kdo poslouchali jeho řeč....
Skutky 10:45... kteří přišli s Petrem, užasli, že dar Ducha svatého je vylit i na pohany. Slyšeli je totiž, jak mluví v...
Skutky 10:47...může odepřít křest vodou, když přijali Ducha svatého jako my?" A tak je nechal pokřtít v Pánově jménu....
Skutky 11:15...co jsem k nim začal mluvit, sestoupil na Duch svatý stejně jako na počátku na nás. Tehdy jsem si vzpomněl...
Skutky 11:16...‚Jan křtil vodou, ale vy budete pokřtěni Duchem svatým.' Jestliže jim Bůh dal stejný dar jako nám, když...
Skutky 11:24...věrní Pánu. (Byl to dobrý muž, plný Ducha svatého a víry.) A tak se k Pánu přidalo ještě mnoho...
Skutky 13:2... Jednou, když uctívali Pána a postili se, Duch svatý řekl: "Oddělte mi Saula a Barnabáše pro dílo, k němuž...
Skutky 13:4...ruce a propustili je. Oni pak, vysláni Duchem svatým, přišli do Seleukie, odkud odpluli na Kypr. Když...
Skutky 13:9...ve víře. Saula, zvaného také Pavel, naplnil Duch svatý. Podíval se mu zpříma do očí a řekl: "Ty ďáblův synu...
Skutky 13:34... aby nikdy nepodlehl zkáze, řekl takto: ‚Dám vám svatá zaslíbení učiněná Davidovi.' Proto na jiném místě...
Skutky 13:35...Davidovi.' Proto na jiném místě říká: ‚Svého svatého nevydáš rozkladu.' David ve svém pokolení zajisté...
Skutky 13:52...Ikonia. Učedníci pak byli plní radosti a Ducha svatého. Také v Ikoniu šli do židovské synagogy a mluvili...
Skutky 15:8... jim tehdy vydal svědectví, když jim dal Ducha svatého tak jako nám. Vírou očistil jejich srdce a neučinil...
Skutky 15:28...to vše ústně potvrdí: Shodli jsme se s Duchem svatým, že na vás nebudeme vkládat žádné další břemeno...
Skutky 16:6... Procestovali Frygii a Galacii, protože jim Duch svatý zabránil kázat Slovo v Asii. Když se přiblížili k...
Skutky 19:2...učedníky. Zeptal se jich: "Přijali jste Ducha svatého, když jste uvěřili?" "Nikdy jsme o Duchu svatém ani...
Skutky 19:6...na Pavel položil ruce, sestoupil na Duch svatý, takže začali mluvit v jiných jazycích a prorokovat....
Skutky 20:23... Nevím, co tam čeká, ačkoli mi Duch svatý v každém městě potvrzuje, že čekají pouta a...
Skutky 20:28...na sebe i na celé stádo, jehož správci vás Duch svatý ustanovil, abyste pásli Boží církev, kterou vykoupil...
Skutky 21:11...svázal si ruce i nohy se slovy: "Tak praví Duch svatý: Muže, jemuž patří tento pás, takto spoutají židovští...
Skutky 21:28...Navíc ještě do chrámu přivedl Řeky, aby toto svaté místo poskvrnil!" (Předtím s ním totiž ve městě...
Skutky 26:10... Z pověření vrchních kněží jsem uvěznil mnoho svatých a hlasoval jsem pro jejich smrt. Po všech...
Skutky 28:25...rozcházet, Pavel jim pověděl ještě toto: "Duch svatý správně řekl našim otcům skrze proroka Izaiáše: ‚Jdi...
Římanům 1:2...Bůh skrze své proroky již dávno zaslíbil ve svatých Písmech. Toto evangelium je o jeho Synu - který...
Římanům 1:4...- který tělem pocházel z Davidova semene, Duchem svatým však byl Boží Syn, jak se mocně ukázalo jeho...
Římanům 1:7...Ježíšem Kristem. Všem Bohem milovaným povolaným svatým v Římě: Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a...
Římanům 5:5...Bůh do našich srdcí vylil svou lásku skrze Ducha svatého, jehož nám daroval. Kristus zemřel za bezbožné...
Římanům 7:12... a jeho pomocí zabil. Zákon je ovšem svatý, přikázání je svaté, spravedlivé a dobré. Přineslo mi...
Římanům 8:27...rozumí smyslu Ducha, že podle Boží vůle prosí za svaté. Víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k...
Římanům 9:1...pravdu v Kristu, nelžu; i svědomí v Duchu svatém potvrzuje, že v srdci nosím hluboký zármutek a...
Římanům 11:16...jejich přijetí nežli život z mrtvých? Jsou-li svaté prvotiny, je svaté i těsto. Je-li svatý kořen, jsou...
Římanům 12:1... abyste vydávali své životy Bohu jako živousvatou a příjemnou oběť; to bude vaše pravá bohoslužba....
Římanům 12:13...trpěliví, v modlitbě vytrvalí, přispívejte svatým v nouzi, věnujte se pohostinnosti. Dobrořečte těm,...
Římanům 14:17...pití, ale o spravedlnost, pokoj a radost v Duchu svatém. Kdo takto slouží Kristu, je milý Bohu a uznávaný...
Římanům 15:13...ve víře, tak aby vaše naděje rostla mocí Ducha svatého stále víc a víc. Mám o vás jistotu, bratři moji, že...
Římanům 15:16...přijal pohany jako libou oběť, posvěcenou Duchem svatým. Pokud jde o službu Bohu, mám se v Kristu Ježíši čím...
Římanům 15:25...Teď ovšem cestuji do Jeruzaléma, abych posloužil svatým. Církve v Makedonii a Řecku se totiž rozhodly...
Římanům 15:26...uspořádat sbírku pro chudé, kteří jsou mezi svatými v Jeruzalémě. Rozhodli se sami, zároveň však i...
Římanům 15:31...byl vysvobozen od nevěřících v Judsku a aby svatí tuto mou službu Jeruzalému přijali. Dá-li Bůh, s...
Římanům 16:2...v Kenchrejích. Přivítejte ji v Pánu, jak se na svaté sluší, a buďte nápomocni, v jakékoli záležitosti...
Římanům 16:15... také Nerea a jeho sestru, Olympa i všechny svaté tam od nich. Pozdravte se navzájem svatým polibkem....
Římanům 16:16...všechny svaté tam od nich. Pozdravte se navzájem svatým polibkem. Pozdravují vás všechny církve Kristovy....
1. Korintským 1:2...v Korintu, posvěceným v Kristu Ježíši, povolaným svatým a také všem, kdo na jakémkoli místě vzývají jméno...
1. Korintským 3:17...Boží chrám, toho zničí Bůh, neboť Boží chrám je svatý, a to jste vy. se nikdo neplete: kdo z vás si...
1. Korintským 6:1...spor, soudit se před nespravedlivými, a ne před svatými? Copak nevíte, že svatí budou soudit svět? Když...
1. Korintským 6:2... a ne před svatými? Copak nevíte, že svatí budou soudit svět? Když máte jednou soudit svět, to...
1. Korintským 6:19... Copak nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který je ve vás a kterého máte od Boha? ...
1. Korintským 7:14...by totiž vaše děti byly nečisté, jsou ale přece svaté. Pokud však nevěřící chce odejít, odejde. Bratr...
1. Korintským 7:34...dívka se stará o věci svého Pána, aby byla svatá tělem i duchem, ale vdaná se stará o věci světa, aby...
1. Korintským 12:3...chci, abyste věděli, že nikdo, kdo mluví v Duchu svatém, nemůže zlořečit Ježíši, tak jako nikdo nemůže...
1. Korintským 14:33...pokoje - tak je tomu všude, kde se shromažďují svatí. (Vaše ženy při shromážděních zůstávají tiše....
1. Korintským 16:1...pro Pána není zbytečná. Pokud jde o sbírku na svaté, řiďte se stejnými pokyny, jaké jsem dal církvím v...
1. Korintským 16:15...je prvním ovocem Řecka a že se vydali službě svatým. Prosím vás tedy, abyste takové lidi následovali, a...
1. Korintským 16:20...vás všichni sourozenci. Pozdravte se navzájem svatým polibkem. PAVEL PŘIDÁVÁM POZDRAV SVOU VLASTNÍ...
2. Korintským 1:1... a bratr Timoteus církvi Boží v Korintu a všem svatým v celém Řecku: Milost vám a pokoj od Boha, našeho...
2. Korintským 6:6... porozumění, trpělivosti a laskavosti, v Duchu svatém, v upřímné lásce, ve slově pravdy a v Boží moci, s...
2. Korintským 8:4...o tu výsadu, aby se také směli podílet na pomoci svatým. Udělali mnohem více, než jsme doufali - dali sami...
2. Korintským 9:1...vlastně zbytečné, abych vám psal o této službě svatým. Znám přece vaši ochotu, díky níž se mohu chlubit...
2. Korintským 9:12...této oběti totiž nejenže naplňuje potřeby svatých, ale také rozhojňuje vděčnost mnoha lidí Bohu....
2. Korintským 13:12...a pokoje bude s vámi. Pozdravte se navzájem svatým polibkem. Pozdravují vás všichni svatí....
2. Korintským 13:13...navzájem svatým polibkem. Pozdravují vás všichni svatí. Milost Pána Ježíše Krista, Boží láska a...
2. Korintským 13:14...Ježíše Krista, Boží láska a společenství Ducha svatého s vámi všemi. Pavel, apoštol (poslaný ne od lidí...
Efeským 1:1...Amen. Pavel, z Boží vůle apoštol Krista Ježíšesvatým, kteří jsou v Efesu, věrným v Kristu Ježíši: Milost...
Efeským 1:4...před stvořením světa, abychom před ním byli svatí a bezúhonní v lásce. Ve své laskavé vůli nás...
Efeským 1:13...mu) byli označeni pečetí zaslíbeného Ducha svatého. Ten je závdavkem našeho dědictví: zaručuje, že Bůh...
Efeským 1:15...o vaší víře v Pána Ježíše a o vaší lásce ke všem svatým, nepřestávám za vás děkovat, kdykoli se o vás zmíním...
Efeským 1:18... jak slavné je bohatství jeho dědictví mezi svatými a jak nepřekonatelně veliká je moc, jejímž mohutným...
Efeským 2:19...nejste cizinci a přistěhovalci, ale spoluobčané svatých a členové Boží rodiny. Byli jste postaveni na...
Efeským 2:21...Ježíš. V něm se celá stavba spojuje a roste ve svatý chrám v Pánu. V něm se i vy společně budujete, abyste...
Efeským 3:5...neodhalil, ale nyní je skrze Ducha zjevil svým svatým apoštolům a prorokům: že totiž pohané jsou skrze...
Efeským 3:8...ve mně působí. Mně, zdaleka nejmenšímu ze všech svatých, byla dána ta milost, abych mezi pohany hlásal...
Efeským 3:18...a ukotveni v lásce, abyste spolu se všemi svatými mohli postihnout, jaká je šířka, délka, výška i...
Efeským 4:12... evangelisty, pastýře a učitele - pro přípravu svatých k dílu služby, aby se Kristovo tělo budovalo,...
Efeským 4:30... a užitečná těm, kdo je uslyší. Nezarmucujte svatého Božího Ducha, jehož pečetí jste byli označeni ke...
Efeským 5:3...mezi vámi nejsou ani zmiňovány, jak se sluší na svaté. Stejně tak není namístě sprostota, hloupé řeči a...
Efeským 5:27...církev bez jakékoli poskvrny a vrásky, aby byla svatá a bez úhony. Stejně tak musí muži milovat své ženy...
Efeským 6:18...své modlitbě a prosbě se modlete za všechny svaté. Modlete se i za mne, aby mi bylo dáno slovo, abych...
Filipským 1:1...Pavel a Timoteus, služebníci Krista Ježíše, všem svatým v Kristu Ježíši, kteří jsou ve Filipech, se správci...
Filipským 4:21...i sláva na věky věků! Amen. Pozdravte všechny svaté v Kristu Ježíši. Pozdravují vás bratři, kteří jsou tu...
Filipským 4:22... kteří jsou tu se mnou. Pozdravují vás všichni svatí, zvláště ti z císařova dvora. Milost Pána Ježíše...
Koloským 1:2...vůle apoštol Krista Ježíše, a bratr Timoteus svatým a věrným bratrům v Kristu, kteří jsou v Kolosách:...
Koloským 1:4...v Krista Ježíše a o lásce, kterou máte ke všem svatým. Obojí pramení z naděje, která je pro vás uložena v...
Koloským 1:12...Otci, který vám umožnil podíl na dědictví svatých ve světle. On nás vysvobodil z nadvlády temnoty a...
Koloským 1:22...podstoupil smrt, aby vás před sebou postavil svaté, bez poskvrny a úhony - pokud ovšem zůstáváte pevně...
Koloským 1:26...a pokolení skryté, nyní však bylo zjeveno jeho svatým. Jim, a to i mezi pohany, se Bůh rozhodl svěřit...
Koloským 3:12...všech je Kristus! Proto se jako Boží vyvolenísvatí a milovaní oblečte niterným soucitem, laskavostí,...
1. Tesalonickým 1:5...nepřišlo jen ve slově, ale také v moci, v Duchu svatém a v plné jistotě. Sami víte, jak jsme u vás žili pro...
1. Tesalonickým 1:6...mnohá soužení jste přijali Slovo s radostí Ducha svatého, takže jste se stali vzorem pro všechny věřící v...
1. Tesalonickým 3:13... do příchodu našeho Pána Ježíše se všemi jeho svatými. Dále vás, bratři, prosíme a vyzýváme v Pánu...
1. Tesalonickým 4:8...neodmítá člověka, ale Boha, který vám dává svého svatého Ducha. O bratrské lásce vám není potřeba nic psát....
1. Tesalonickým 5:26... modlete se za nás. Pozdravte všechny sourozence svatým polibkem. Zapřísahám vás v Pánu, abyste tento dopis...
2. Tesalonickým 1:10... V ten den Pán přijde, aby byl oslaven svými svatými a obdivován všemi věřícími - vždyť i vy jste...
1. Timoteus 1:9...a hříšné, na bezvěrce, na ty, kterým není nic svaté, na otcovrahy, matkovrahy a vrahy vůbec, na smilníky,...
1. Timoteus 5:10... vychovala děti, přijímala hosty, myla nohy svatým, pomáhala souženým a věnovala se každému dobrému...
2. Timoteus 1:9...pro evangelium. Vždyť on nás spasil a povolal svatým povoláním; ne díky našim skutkům, ale díky jeho...
2. Timoteus 1:14...a lásce, která je v Kristu Ježíši. Skrze Ducha svatého, jenž v nás přebývá, opatruj ten vzácný poklad,...
2. Timoteus 3:15...víš, od koho ses učil. Od dětství přece znáš svatá Písma, která ti dokáží dát moudrost ke spasení skrze...
Titus 1:8... milovník dobra, rozvážný, spravedlivýsvatý a ukázněný. Musí se pevně držet spolehlivých slov...
Titus 2:3... Také starší ženy se chovají, jak se sluší na svaté: nepomlouvají a nepropadají opilství, ale jsou...
Titus 3:5...Poskytl nám koupel znovuzrození a obnovení Ducha svatého, kterého na nás vylil v hojnosti skrze našeho...
Filemon 1:5...o tvé víře v Pána Ježíše a lásce ke všem svatým. Modlím se, aby se sdílení tvé víry naplno projevilo...
Filemon 1:7...a povzbuzení, bratře, neboť jsi potěšil srdce svatých. Proto ačkoli bych ti mohl v Kristu směle přikázat,...
Židům 2:4...a divy, různými zázraky a udílením Ducha svatého. Ten budoucí svět, o němž mluvíme, Bůh nesvěřil...
Židům 3:1...těm, kdo procházejí zkouškami. A proto, moji svatí bratři, společníci v nebeském povolání, hleďte na...
Židům 3:7...důvěru a hrdou naději. Proto, jak říká Duch svatý: "Dnes, když ho uslyšíte mluvit, nebuďte zatvrzelí...
Židům 6:4...okusili ten nebeský dar, získali podíl na Duchu svatém, okusili dobrotu Božího slova i moc budoucího věku...
Židům 6:10...jeho jménu, když jste sloužili a dosud sloužíte svatým. Toužíme však, aby každý z vás tuto horlivost...
Židům 7:26... Přesně takového velekněze jsme potřebovali! Je svatý, nevinný, neposkvrněný, oddělený od hříšníků a...
Židům 9:8...za hříchy lidu, spáchané v nevědomosti. Tím Duch svatý ukazuje na to, že dokud stál ten první stánek, nebyla...
Židům 10:15...k věčné dokonalosti. Totéž nám dosvědčuje i Duch svatý. Nejdříve totiž říká: "Toto je smlouva, kterou s nimi...
Židům 13:24... Pozdravte všechny, kteří vás vedou, i všechny svaté. Pozdravují vás bratři z Itálie. Milost s vámi všemi...
1. Petr 1:12...přinesli ti, kdo vám kázali evangelium v Duchu svatém seslaném z nebe. Tyto věci by rádi zahlédli sami...
1. Petr 1:15...vaší nevědomosti. Ten, který vás povolal, je svatý - právě tak buďte svatí v celém svém životě i vy. Je...
1. Petr 1:16...v celém svém životě i vy. Je přece psáno: "Buďte svatí, neboť jsem svatý." Bůh nikomu nestraní, ale...
1. Petr 2:5...živými kameny ve stavbě duchovního chrámusvatým kněžstvem přinášejícím duchovní oběti přijatelné...
1. Petr 2:9... Vy jste však vyvolený rod, královské kněžstvosvatý národ, lid získaný do vlastnictví, abyste hlásali...
1. Petr 3:5...Bohem velmi vzácný. Tuto krásu mívaly kdysi ony svaté ženy, které doufaly v Boha. Podřizovaly se svým...
2. Petr 1:18...jsem si oblíbil." My jsme s ním byli na oné svaté hoře a ten hlas z nebe jsme sami slyšeli. Navíc tu...
2. Petr 1:21... ale Boží lidé mluvili, jak byli puzeni Duchem svatým. V Božím lidu však bývali i falešní proroci, stejně...
2. Petr 2:21... než se po jejím poznání odvrátit od svatého přikázání, které dostali. Stalo se jim, co se říká...
2. Petr 3:2...mysl, abyste pamatovali na to, co předpověděli svatí proroci, a na to, co vám skrze vaše apoštoly přikázal...
1. Jan 2:20...z nich nepatřil k nám. Vy ale máte pomazání od Svatého a všichni rozumíte. Nepíšu vám proto, že byste...
Juda 1:3...o víru, která byla jednou provždy darována svatým. Vloudili se totiž mezi nás jistí lidé, jejichž...
Juda 1:14..."Hle, Pán přichází s nesčíslnými tisíci svých svatých, aby soudil všechny lidi a každého usvědčil ze...
Juda 1:20...na své nejsvatější víře, modlete se v Duchu svatém, uchovávejte se v Boží lásce a očekávejte, že vás...
Zjevení 3:7..."Andělu církve ve Filadelfii piš: Toto říká ten Svatý a Pravý, který klíč Davidův, který otvírá, a nikdo...
Zjevení 4:8...plno očí. Bez přestání, dnem i nocí, říkaly: "Svatý, svatý, svatý je Pán Bůh Všemohoucí, který byl, který...
Zjevení 5:8...a zlaté misky plné kadidel, což jsou modlitby svatých a zpívali novou píseň: "Jsi hoden vzít tu knihu a...
Zjevení 6:10... Hlasitě volali: "Jak dlouho ještě, Pane, ty svatý a pravý, nebudeš soudit a trestat obyvatele země za...
Zjevení 8:3...dáno množství kadidla, aby je s modlitbami všech svatých položil na zlatý oltář, který je před trůnem, a dým...
Zjevení 8:4...který je před trůnem, a dým kadidla s modlitbami svatých vystoupil z andělovy ruky před Boží tvář. Anděl pak...
Zjevení 11:2...ho, neboť bylo dáno pohanům a ti budou šlapat po svatém městě dvaačtyřicet měsíců. Zmocním ale dva své...
Zjevení 11:18...a čas odplaty pro tvé služebníky, prorokysvaté i pro všechny, kdo ctí tvé jméno, malé i veliké,...
Zjevení 13:7...v nebi. Bylo dáno, aby svedla boj se svatými a přemohla je. Dostala moc nad každým kmenem, lidem...
Zjevení 13:10...padne. Zde je zapotřebí vytrvalosti a věrnosti svatých. Potom jsem spatřil jinou šelmu, jak vystupuje ze...
Zjevení 14:10...bude trýzněn ohněm a sírou před tváří svatých andělů a před tváří Beránka. Dým jejich muk bude...
Zjevení 14:12...dnem ani nocí!" Zde je zapotřebí vytrvalosti svatých, kteří se drží Božích přikázání a Ježíšovy víry....
Zjevení 15:4... kdo by tvé jméno nechválil? Vždyť ty jediný jsi svatý! Všechny národy přijdou a před tebou se skloní, neboť...
Zjevení 16:5...jsem anděla vod, jak říká: "Jsi spravedlivý, ty Svatý, ty, který jsi a kterýs byl, že jsi to usoudil!...
Zjevení 16:6...byl, že jsi to usoudil! Protože prolévali krev svatých a proroků, tys jim dal pít krev, jak si zaslouží."...
Zjevení 17:6...ZEMĚ. Takto jsem viděl tu ženu opilou krví svatých a krví Ježíšových mučedníků. Když jsem ji spatřil,...
Zjevení 18:20...v jedné hodině!" Vesel se nad tím městem, nebesvatí apoštolové i proroci - Bůh je odsoudil za to, jak...
Zjevení 18:24...národy. To město je potřísněno krví prorokůsvatých i všech zavražděných na zemi." Potom jsem uslyšel...
Zjevení 19:8...čistý kment." (A ten kment jsou spravedlivé činy svatých.) Tehdy mi řekl: "Piš: Blaze těm, kteří jsou...
Zjevení 20:6...tisíc let. To je první vzkříšení. Požehnanýsvatý, kdo podíl na prvním vzkříšení. Nad těmi ta druhá...
Zjevení 20:9...v moři. Zaplnili celý obzor, obklíčili ležení svatých i to milované město, ale z nebe sestoupil oheň a...
Zjevení 21:2...země pominuly a moře již nebylo. Uviděl jsem svaté město, Nový Jeruzalém, jak sestupuje od Boha z nebe,...
Zjevení 21:10... v Duchu na velikou a vysokou horu a ukázal mi Svaté město, Jeruzalém, sestupující od Boha z nebe a zářící...
Zjevení 22:11...špiní. Spravedlivý dál koná spravedlnostsvatý se dál posvěcuje." "Hle, přijdu brzy a odplata...
Zjevení 22:19... Bůh odejme jeho díl ze stromu života a ze svatého města a z dobrých věcí v této knize zapsaných. Ten,...

Slova obsahující svatý: nesvatým (1) svatosvatý (9) svatosvatých (5) svatý (127) svatých (54) svatým (73) svatými (12)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |