Svěř

Hledám varianty 'svěř' [ svěřte (1) svěříte (1) svěřit (3) svěříš (2) svěříme (1) svěřím (3) svěřili (6) svěřil (78) svěří (7) svěřeny (3) svěřeno (8) svěřeni (2) svěřena (6) svěřen (5) svěř (3) ]. Nalezeno 128 veršù.
Genesis 26:5...uposlechl můj hlas a zachoval, co jsem mu svěřil - přikázání, ustanovení a ponaučení." A tak...
Genesis 30:35...mělo bílé skvrny, i všechna načernalá jehňatasvěřil je do rukou svých synů a vzdálil se od Jákoba na tři...
Genesis 32:17...mláďaty, 40 krav a 10 býků, 20 oslic a 10 oslůSvěřil je svým služebníkům, každé stádo zvlášť, a řekl jim:...
Genesis 39:4...ho Putifar ustanovil správcem svého domusvěřil mu do rukou všechno, co měl. Od chvíle Hospodin...
Genesis 39:8... doma, o nic se nestará. Vše, co mu patří, mi svěřil do rukou. Nikdo nemá v domě větší pravomoc než ;...
Genesis 39:22...u vrchního žalářníka. Vrchní žalářník nakonec svěřil všechny vězně v žaláři do Josefových rukou. Cokoli...
Genesis 39:23...on. Vrchní žalářník ani nemusel na nic, co mu svěřil, dohlížet. Hospodin byl totiž s ním a působil, aby...
Genesis 40:4...žaláři, kde byl vězněn Josef. Velitel stráže je svěřil do Josefovy péče. Když byli ve vězení dlouho, oba...
Genesis 42:37..."Jestliže ti ho nepřivedu, zabij dva synySvěř ho do mých rukou a přivedu ti ho zpět." On však řekl:...
Exodus 22:6... kdo požár způsobil, nahradit škodu. Když někdo svěří svému bližnímu do úschovy peníze nebo cenné předměty...
Exodus 22:9...svému bližnímu dvojnásobnou náhradu. Když někdo svěří svému bližnímu do opatrování osla, býka, beránka nebo...
Leviticus 5:23...nebo si to vynutil vydíráním nebo mu to bylo svěřeno do úschovy nebo to byla ztracená věc, kterou našel,...
Leviticus 18:30...ze svého lidu. Proto zachovávejte, co jsem vám svěřil, a nechovejte se podle ohavných zvyklostí, jež se...
Leviticus 22:9... jsem Hospodin. zachovávají, co jsem jim svěřil, aby na sebe neuvalili hřích a kvůli němu nezemřeli,...
Numeri 1:50... nezahrnuj je do počtu synů Izraele. Levitům svěříš Příbytek svědectví, veškeré jeho vybavení i vše, co...
Numeri 3:32...vůdců byl Eleazar, syn kněze Árona; jemu byli svěřeni ti, kdo plní povinnost vůči svatyni. Z Merariho...
Numeri 3:36...Příbytku. Synům Merariho byly do opatrování svěřeny desky Příbytku, jeho svlaky, sloupy, patky a...
Numeri 4:16... Eleazarovi, synu kněze Árona, pak bude svěřen olej ke svícení, kadidlo z vonných látek, každodenní...
Numeri 4:27...všechnu jejich službu. Všechna jejich břemena svěříte do jejich opatrování. To bude služba geršonských...
Numeri 12:7...služebníkem Mojžíšem je to však jiné, jemu byl svěřen můj celý dům! S ním rozmlouvám tváří v tvář,...
Numeri 18:8...promluvil k Áronovi: "Hle, sám jsem ti svěřil do péče své obětní příspěvky se všemi svatými dary...
Deuteronomium 4:5...pravidla a zákony, které mi Hospodin, můj Bůhsvěřil, abyste je dodržovali v zemi, kterou přicházíte...
Jozue 22:3... ale dbali jste na svou povinnost, kterou vám svěřil Hospodin, váš Bůh. Teď, když Hospodin, váš Bůh, dal...
1. Samuel 2:28...a nosil přede mnou efod. Rodu tvého praotce jsem svěřil všechny ohnivé oběti synů Izraele. Proč tedy...
1. Samuel 17:20...a bojují s Filištíny." David tedy ráno vstalsvěřil ovce hlídači, všechno to vzal a šel, jak mu Jišaj...
1. Samuel 17:28..."Proč jsi sem vlastně přišel? A komu jsi svěřil těch pár ovcí na poušti? Znám tu tvou drzost a...
1. Samuel 20:2...nedělá nic velkého ani malého, aniž by se mi svěřil. Proč by právě tohle přede mnou skrýval? Tak to není...
2. Samuel 10:10...a seřadil je proti Aramejcům. Zbytek vojska svěřil pod velení svého bratra Abišaje, aby je seřadil...
2. Samuel 18:2...velitele tisíců a velitele stovek. Třetinu lidu svěřil Joábovi, třetinu jeho bratru Abišajovi, synu Ceruji,...
2. Samuel 23:23...byl slavný, ale Trojici se nevyrovnal. David mu svěřil svou tělesnou stráž. Ke Třicítce patřili: Asael,...
1. Královská 2:3...ale jednej statečně a mužně a zachovávej, co ti svěřil Hospodin, tvůj Bůh. Choď po jeho cestách, dodržuj...
1. Královská 9:6... přikázání a ustanovení, jež jsem vám svěřil, ale půjdete sloužit cizím bohům a budete se jim...
1. Královská 11:28... a když si Šalomoun všiml, jak se k dílusvěřil mu všechnu pracovní sílu z domu Josefova. Jednou,...
1. Královská 14:27...potom král Rechoboám zhotovil bronzové štítysvěřil je velitelům stráže, která hlídala vchod do...
1. Královská 15:18...chrámu a v pokladnicích královského palácesvěřil je svým služebníkům a poslal je k aramejskému králi...
2. Královská 5:23...přidal k tomu dvoje slavnostní šaty a všechno to svěřil dvěma svým mládencům, aby to nesli před Gehazim....
2. Královská 17:13...Tak to stojí v celém Zákoně, který jsem svěřil vašim otcům a který jsem vám předal skrze své...
2. Královská 17:34...ani podle Zákona a přikázání, která Hospodin svěřil synům Jákoba, jemuž dal jméno Izrael. S těmi...
2. Královská 21:8...jsem jim přikázal, a plnit celý Zákon, který jim svěřil můj služebník Mojžíš, nikdy nedopustím, aby museli...
2. Královská 22:5...chrámu, které od lidu vybrali strážci prahuSvěří je mistrům odpovědným za práci na Hospodinově chrámu,...
2. Královská 22:9...služebníci vysypali stříbro uložené v chrámusvěřili je mistrům odpovědným za práci na Hospodinově...
1. Letopisů 6:33... syna Leviho. Jejich bratrům levitům byla svěřena veškerá služba Příbytku, totiž Hospodinova domu....
1. Letopisů 9:26...velitelům stráží byly pro jejich věrnost svěřeny komory a pokladnice Božího domu. V noci zůstávali...
1. Letopisů 9:31... prvorozenému Korachovce Šaluma, byla svěřena příprava obětních placek. Někteří jejich bratři ze...
1. Letopisů 11:25...slavný, ale Trojici se nevyrovnal. Jemu David svěřil svou tělesnou stráž. Další udatní hrdinové byli:...
1. Letopisů 16:40...tak, jak je psáno v Zákoně, který Hospodin svěřil Izraeli. S nimi ponechal Hemana, Jedutuna a ostatní...
1. Letopisů 19:11... aby nastoupili proti Aramejcům. Zbytek vojska svěřil pod velení svého bratra Abišaje, aby nastoupili...
1. Letopisů 22:13...ustanovení a řády, které Hospodin Mojžíšovi svěřil pro Izrael. Buď silný a statečný. Neboj se a...
2. Letopisů 7:19...a opustíte ustanovení a přikázání, jež jsem vám svěřil, a půjdete sloužit cizím bohům a budete se jim...
2. Letopisů 12:10...potom král Rechoboám zhotovil bronzové štítysvěřil je velitelům stráže, která hlídala vchod do...
2. Letopisů 21:3...bohatě obdaroval stříbrem, zlatem a cennostmiSvěřil jim judská opevněná města, ale království svěřil...
2. Letopisů 23:18...kněze Matana zabili před těmi oltáři. Jojada pak svěřil dohled nad Hospodinovým chrámem kněžím a levitům,...
2. Letopisů 31:14... Machata a Benajáše. Dobrovolné dary Bohu byly svěřeny Koremu, synu Jimnovu, strážnému Východní brány. Ten...
2. Letopisů 32:6...Davidově a vyrobil množství zbraní a štítů. Lid svěřil pod správu vojenských velitelů. Shromáždil je k sobě...
2. Letopisů 34:10... Benjamínem a obyvateli Jeruzaléma. Stříbro bylo svěřeno mistrům odpovědným za práci na Hospodinově chrámu,...
2. Letopisů 35:2...zabíjeli čtrnáctého dne prvního měsíce. Kněžím svěřil jejich úkoly a povzbudil je ke službě v Hospodinově...
Ezdráš 1:8...uložil v chrámu svého boha. Perský král Kýros je svěřil pokladníku Mitredatovi, který je podle seznamu...
Ezdráš 7:14...a Jeruzalém podle zákona svého Boha, jenž ti byl svěřen. Stříbro a zlato, které král a jeho rádcové věnovali...
Ezdráš 7:19...Boha. Chrámové bohoslužebné náčiní, jež ti bylo svěřeno, však do posledního vrať jeruzalémskému Bohu....
Ezdráš 7:25... Ty, Ezdráši, podle moudrosti, kterou ti svěřil tvůj Bůh, ustanov správce a soudce, kteří budou...
Ezdráš 8:26...i všechen přítomný Izrael. Navážil jsem tedysvěřil jim do péče: 650 talentů stříbra, 100 talentů...
Nehemiáš 7:2... zpěváci a levité. Velení nad Jeruzalémem jsem svěřil svému bratru Chananimu a veliteli pevnosti...
Nehemiáš 13:13...desátky z obilí, vína i oleje. Pokladnice jsem svěřil knězi Šelemiášovi, písaři Sádokovi a levitovi...
Ester 6:9...královskou korunou na hlavě. To roucho i koně  svěří některému z králových nejvznešenějších velmožů. je...
Job 34:13... Všemohoucí nemůže právo převracet. Kdo mu asi svěřil zem? Kdo mu předal celý svět? Kdyby ho jen tak...
Job 39:11...v údolích? Spolehneš na něj, když tolik sílySvěříš mu snad své úkoly? Můžeš mu věřit, že ti sveze zrní,...
Žalmy 8:7...jej, nad dílem svých rukou jsi mu vládu svěřil, k jeho nohám jsi složil vše. Ovce a kozy, všechen...
Žalmy 37:5...rozkoš - on touhy tvého srdce naplní! Hospodinu svěř svoji cestu, doufej v něj a on to učiní: vyvede tvou...
Žalmy 64:11...Spravedlivý se bude v Hospodinu těšit, že svěřil se jeho ochraně. Jásat pak budou spolu všichni, kdo...
Žalmy 78:5... jež učinil. Svědectví stvrdil Jákobovi, Izraeli svěřil učení, o kterém přikázal otcům našim, aby je...
Žalmy 111:9... Vykoupení seslal na svůj lid, svou smlouvu jim svěřil navěky. Jeho jméno je svaté a hrůzu nahání, úcta k...
Žalmy 119:138... a soudy tvé jsou poctivé. Svědectví, která jsi svěřil nám, spravedlivá jsou a zcela pravdivá. se...
Žalmy 143:8...Ukaž mi cestu, po níž bych šel - tobě svou duši svěřil jsem. Zbav , Hospodine, mých nepřátel, v tobě...
Přísloví 12:24...plna hrdla křičí nesmysly. Pracovitým rukám bude svěřena vláda, zahálčivost však vede k porobě. Starosti...
Přísloví 16:3... jeho pohnutky však zkoumá Hospodin. Hospodinu svěř všechny své činy, tvoje úmysly se potom naplní....
Kazatel 2:26...obdaří moudrostí, umem a radostí; hříšníku ale svěří úkol hromadit a kupit, co potom musí zanechat Božímu...
Jeremiáš 11:4... kdo neposlouchá slova této smlouvy, kterou jsem svěřil vašim otcům v den, kdy jsem je vyvedl z Egypta, z ...
Jeremiáš 11:20... kéž uvidím tvou pomstu nad nimi - vždyť jsem ti svěřil svoji při. Toto praví Hospodin o mužích z Anatotu,...
Jeremiáš 20:12... kéž uvidím tvou pomstu nad nimi - vždyť jsem ti svěřil svoji při. Zpívejte Hospodinu, vzdejte mu chválu! On...
Jeremiáš 29:3...také tesaři a kováři museli opustit Jeruzalém.) Svěřil ten dopis Eleasovi, synu Šafanovu, a Gemariáši, synu...
Jeremiáš 39:10...velitel gardistů Nebuzardan v judské zemisvěřil jim toho dne vinice a pole. Ohledně Jeremiáše však...
Jeremiáš 39:14...a dali ho přivést ze strážního nádvoříSvěřili ho Gedaliášovi, synu Achikama, syna Šafanova, aby...
Jeremiáš 40:7... syna Achikamova, zemským správcem a že mu svěřil muže, ženy a děti ze zemské chudiny, která nebyla...
Jeremiáš 41:10...tam zůstali a které velitel gardistů Nebuzardan svěřil Gedaliášovi, synu Achikamovu. Ty všechny Išmael, syn...
Jeremiáš 51:59...do ohně!" Toto je slovo, které prorok Jeremiáš svěřil Serajášovi, synu Neriáše, syna Machsejášova....
Ezechiel 23:24... obklíčí svými pavézami, štíty a přilbamisvěřím jim rozsudek, aby ztrestali podle svých zvyklostí...
Daniel 6:4...vynikal svým vzácným duchem, že mu král zamýšlel svěřit celé království. Vezíři a satrapové se proto snažili...
Daniel 11:39...pevnost. Ty, kdo jej uznají, zahrne poctamisvěří jim moc nad mnohými a za odměnu jim rozdělí zem." "V...
Abakuk 1:12...neumíráš, svatý Bože můj. Ty jsi jim, Hospodinesvěřil soud, poslal jsi je, Skálo , zjednat nápravu. Ty...
Zachariáš 1:6...navěky? Ale slova a výnosy, které jsem svěřil svým služebníkům prorokům, ty přece vaše otce...
Zachariáš 3:7...chodit po mých cestách a zachovávat, co jsem ti svěřil, staneš se správcem mého domu a strážcem mých...
Zachariáš 6:14...na památku v Hospodinově chrámě, kde bude svěřena Cheldajovi, Tobiášovi, Jedajášovi a Chenovi, synu...
Malachiáš 3:22...Mojžíše, na pravidla a ustanovení, jež jsem mu svěřil na Orébu pro celý Izrael. Hle, ještě než přijde ten...
Matouš 25:14...při odchodu na cestu svolal své služebníkysvěřil jim svůj majetek. Jednomu dal pět hřiven, dalšímu...
Matouš 25:21... dobrý a věrný služebníku! Byl jsi věrný v málesvěřím ti mnoho. Sdílej radost svého pána.' Potom...
Matouš 25:23... dobrý a věrný služebníku! Byl jsi věrný v málesvěřím ti mnoho. Sdílej radost svého pána.' Potom...
Marek 4:11...s Dvanácti ptali na ta podobenství. "Vám je svěřeno tajemství Božího království," odpověděl jim, "ale...
Marek 13:34...když člověk odešel na cestu: opustil svůj důmsvěřil správu svým služebníkům. Každému určil jeho práci a...
Lukáš 12:48...je hodně dáno, od toho bude hodně vyžádáno. Komu svěřili hodně, od toho vyžádají víc. Přišel jsem na zem...
Lukáš 16:11...věrní v zacházení se špinavými penězi, kdo vám svěří opravdové bohatství? A když jste nebyli věrní v cizím...
Lukáš 19:15...vrátil jako král, zavolal si služebníky, kterým svěřil peníze, aby zjistil, kolik kdo vydělal. Přišel první...
Jan 5:22...život těm, kterým chce. Otec nikoho nesoudí, ale svěřil veškerý soud Synu, aby všichni ctili Syna, jako ctí...
Jan 17:2...mu právo na všechny lidi, aby všem, které jsi mu svěřil, daroval věčný život. A to je ten věčný život - aby...
Jan 17:4...Zjevil jsem tvou slávu na zemi; dílo, jež jsi mi svěřil, jsem vykonal. Nyní , Otče, uveď k sobě do slávy,...
Jan 17:8...jsi mi dal, pochází od tebe. Slova, jež jsi mi svěřil, jsem předal jim a oni je přijali. Skutečně poznali,...
Skutky 6:3... plných Ducha a moudrosti, kterým tu práci svěříme. Sami se pak budeme nadále věnovat modlitbě a...
Skutky 10:33...Boží tváří, abychom vyslechli, cokoli ti Bůh svěřil." Petr se ujal slova a řekl: "Opravdu vidím, že Bůh...
Skutky 10:36...koná spravedlnost. To je to poselství, které Bůh svěřil synům Izraele; jím zvěstuje pokoj skrze Ježíše...
Skutky 14:23...církvi jim s modlitbou a postem vybrali staršísvěřili je Pánu, v něhož uvěřili. Prošli Pisidii a přišli...
Skutky 14:26...a odtud vypluli do Antiochie, odkud byli předtím svěřeni Boží milosti k dílu, které nyní vykonali. Když tam...
Skutky 15:40... kdežto Pavel si vybral Silase, a když ho bratři svěřili Boží milosti, vydal se na cestu. Procházel Sýrii a...
Skutky 27:1...Jakmile bylo rozhodnuto, že vyplujeme do Itáliesvěřili Pavla s několika dalšími vězni setníku Juliovi z...
Římanům 3:2...cenu? Každopádně, velikou! Především jim byla svěřena Boží slova. Jistě, někteří z nich byli nevěrní, ale...
2. Korintským 5:19...lidem počítat viny a zprávu o tom smíření svěřil nám. Proto tedy jako Kristovi velvyslanci prosíme na...
Galatským 2:7...osobně nic nepřidali. Naopak uznali, že mi bylo svěřeno evangelium pro neobřezané, tak jako Petrovi pro...
Efeským 3:2...o milosti, kterou mi Bůh podle svého plánu svěřil pro vás, když mi skrze zjevení dal poznat tajemství,...
Koloským 1:27...svatým. Jim, a to i mezi pohany, se Bůh rozhodl svěřit bohatství tohoto slavného tajemství: Kristus je ve...
1. Tesalonickým 2:4...žádný podvod. Naopak! Bůh nás poctil tím, že nám svěřil evangelium, a tak je kážeme - ne abychom se líbili...
1. Timoteus 1:11...evangelia požehnaného Boha, které mi bylo svěřeno. Jsem vděčný Tomu, který zmocnil - Kristu Ježíši...
1. Timoteus 6:20...života. Timoteji, opatruj, co ti bylo svěřeno. Vyhýbej se světským tlachům a rozporům toho, co je...
2. Timoteus 1:12...jist, že on je schopen zachovat to, co jsem mu svěřil, do onoho dne. To, co jsi ode slyšel, měj za...
2. Timoteus 1:14...přebývá, opatruj ten vzácný poklad, který ti byl svěřen. Jak víš, všichni v Asii včetně Fygela a Hermogena...
Titus 1:3... jež mi z nařízení našeho Spasitele Boha bylo svěřeno. Titovi, vlastnímu synu v obecné víře: Milost a...
Židům 8:6... který jsi viděl na této hoře." Ježíši však byla svěřena mnohem vznešenější služba, neboť se stal...
1. Petr 5:7...on vás v pravý čas povýší. Všechnu svou starost svěřte jemu, vždyť jemu na vás záleží. Probuďte se, mějte...
2. Jan 1:12...Napsal bych vám ještě mnohem více, ale nechci to svěřit papíru a inkoustu. Mám totiž naději, že se k vám...
Zjevení 1:1...věky. Amen. Zjevení Ježíše Krista, které mu svěřil Bůh, aby ukázal svým služebníkům, co se musí brzy...
Zjevení 20:4...trůny a ty, kdo se na nich posadili, a byl jim svěřen soud. Viděl jsem také duše popravených pro Ježíšovo...

Slova obsahující svěř: nesvěřil (6) nesvěříš (1) nesvěřoval (1) nesvěřuj (1) svěř (3) svěřen (5) svěřena (6) svěřené (4) svěřeného (1) svěřeni (2) svěřeno (8) svěřeny (3) svěřený (3) svěřeným (1) svěří (7) svěřil (78) svěřili (6) svěřím (3) svěříme (1) svěříš (2) svěřit (3) svěříte (1) svěřte (1) svěřuj (1) svěřuje (1) svěřuji (8) svěřují (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |