Stvořitelem

Hledám varianty 'stvořitelem' [ stvořiteli (3) stvořitelem (3) stvořitele (5) stvořitel (11) ]. Nalezeny 22 verše.
Genesis 14:19...slovy: "Požehnán buď Abram od Nejvyššího BohaStvořitele nebe i země! Požehnán buď Nejvyšší Bůh, jenž ti...
Genesis 14:22..."Přísahám před Hospodinem, Nejvyšším BohemStvořitelem nebe i země, že ze všeho, co ti patří, si...
Deuteronomium 32:6...nerozumný a nemoudrý? Copak on není tvůj OtecStvořitel, který učinil a upevnil? Na dávné dny si teď...
Job 4:17...v právu před Bohem? Je člověk čistý před svým Stvořitelem? Ani na své služebníky se Bůh nespoléhá,...
Job 32:22... Lichotit totiž ani neumím - to by můj Stvořitel rychle odstranil! Tak tedy, Jobe, slyš mou řeč,...
Job 35:10...křičí o pomoc. Nikdo však neptá se: ‚Co Bůh, můj Stvořitel, který písněmi rozeznívá noc, který nás vyučuje i...
Job 36:3...říct. Z veliké dálky přináším poznání, svého Stvořitele tu obhájím. slova opravdu nejsou žádné lži,...
Job 40:19...v čele Božích děl, meč na něj vztáhne jen jeho Stvořitel! Hory mu odvádějí povinný poplatek, poblíž dovádí...
Přísloví 22:2...být oblíben. Boháč a chudák mají společné jednoStvořitelem obou je Hospodin. Rozvážný vidí hrozbu a vyhne...
Kazatel 12:1...a mládí je marnost prchavá! Pamatuj na svého Stvořitele, dokud jsi ještě mlád, dříve než přijdou zlé dny...
Kazatel 12:6...domu, ulicí krouží truchlící. Pamatuj na svého Stvořitele, dřív než se přetrhne stříbrná šňůra a zlatá...
Izaiáš 27:11...se nad ním neslituje, nesmiluje se nad ním jeho Stvořitel. V ten den bude Hospodin mlátit obilí od řeky...
Izaiáš 43:15...bude úpění! jsem Hospodin, váš SvatýStvořitel Izraele, váš Král. Toto praví Hospodin, který...
Izaiáš 45:18...ani potupeni nikdy, navěky! Nuže, toto praví stvořitel nebe, Hospodin, ten Bůh, který zformoval zemi,...
Jeremiáš 10:16... Úděl Jákobův však není jako oni, neboť je všeho Stvořitel; kmen Izraele za své dědictví, Hospodin...
Jeremiáš 51:19... Úděl Jákobův však není jako oni, neboť je všeho Stvořitel; kmen Izraele za své dědictví, Hospodin...
Amos 4:13...Izraeli, setkat s Bohem svým! Hle - tvůrce horstvořitel větru, jenž oznamuje člověku své myšlenky, ten,...
Matouš 19:4..."Copak jste nečetli," odpověděl jim, "že Stvořitel je od počátkuučinil jako muže a ženu' a řekl:...
Římanům 1:25...lež a ctili stvoření a sloužili mu raději nežli Stvořiteli, který je požehnaný navěky. Amen. Bůh je proto...
Efeským 3:9...jeho plán, to tajemství od věků skryté v BohuStvořiteli všeho. Bůh teď chce skrze církev ukázat vládám a...
Koloským 3:10... který se poznáním obnovuje k obrazu svého Stvořitele. Zde není žádný Řek a Žid, obřezaný a...
1. Petr 4:19...trpí podle Boží vůle, svěřují své duše věrnému Stvořiteli a pokračují v dobrém jednání. Starší mezi vámi...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |