Stvoření

Hledám varianty 'stvoření' [ stvořeným (1) stvořením (3) stvoření (35) stvořeného (1) ]. Nalezeno 40 veršù.
Genesis 2:4... když tvořil. To je příběh nebe a země, o jejich stvoření. Tenkrát, když Hospodin Bůh učinil zemi a nebe, na...
Žalmy 103:22...mu po vůli! Dobrořečte Hospodinu, všechna jeho stvoření, všude tam, kam sahá jeho vládnutí! Dobrořeč duše...
Žalmy 104:24...Všechno jsi moudře učinil - země je plná tvých stvoření! Hle, je tu moře širé a veliké, havěť bezpočtu se...
Žalmy 145:9...je dobrotivý Hospodin, on cítí s každým ze svých stvoření!" , Hospodine, všechna stvoření slaví, ti...
Žalmy 145:10...ze svých stvoření!" , Hospodine, všechna stvoření slaví, ti dobrořečí věrní tví. O slávě tvého...
Izaiáš 65:18... Nuže, radujte se a buďte šťastní navěky z mého stvoření: Hle - stvořím Jeruzalém ke štěstí a jeho lid k...
Jeremiáš 32:27...slovo Hospodinovo: "Hle, jsem Bůh všeho stvoření. Je snad něco nad síly? Nuže, tak praví...
Ezechiel 28:15... Byl jsi dokonalý na cestách svých ode dne svého stvoření - než jsi byl shledán zlým. Kvůli množství tvého...
Matouš 13:35...v podobenstvích, budu vyprávět věci skryté od stvoření světa." Tehdy propustil zástupy a šel domů. Tam za...
Matouš 25:34...Království, které je pro vás připraveno od stvoření světa. Neboť jsem hladověl a dali jste mi najíst,...
Marek 10:6...vašeho srdce," řekl jim na to Ježíš. "Od počátku stvoření je ale Bůhučinil jako muže a ženu'. ‚Proto...
Marek 13:19... jaké do této doby nebylo od počátku Božího stvoření a jaké nikdy nebude. Kdyby Hospodin ty dny...
Marek 16:15..."Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen, ale kdo...
Lukáš 11:50...zodpovídat za krev všech proroků, prolévanou od stvoření světa - od krve Ábelovy po krev Zachariáše,...
Jan 17:24... kterou jsi mi dal, neboť jsi miloval před stvořením světa. Spravedlivý Otče, svět nezná, ale ...
Římanům 1:20...znaky - jeho věčnou moc a božství - lze od stvoření světa rozumem postřehnout v jeho díle. Nemají tedy...
Římanům 1:25...těla, když vyměnili Boží pravdu za lež a ctili stvoření a sloužili mu raději nežli Stvořiteli, který je...
Římanům 8:19...se slávou, která se na nás zjevit. Všechno stvoření s toužebným očekáváním vyhlíží zjevení Božích synů...
Římanům 8:20...očekáváním vyhlíží zjevení Božích synůStvoření je totiž podrobeno marnosti, ne dobrovolně, ale...
Římanům 8:22...svobody Božích dětí. Víme přece, že všechno stvoření dosud společně sténá a pracuje k porodu. A...
Římanům 8:39...moc, výšina ani hlubina ani nic jiného v celém stvoření nás nemůže oddělit od Boží lásky v Kristu Ježíši,...
2. Korintským 5:17... ho ale známe jinak. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré pominulo - hle, je tu nové! A to všechno je...
Galatským 6:15... totiž není obřízka nebo neobřízka, ale nové stvoření. Na všechny, kdo se budou řídit tímto pravidlem,...
Efeským 1:4...v nebesích! V něm nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom před ním byli svatí a bezúhonní v...
Efeským 4:24...ducha své mysli a oblékněte se do nového člověka stvořeného k Božímu obrazu, plného spravedlnosti, svatosti...
Koloským 1:15...On je obraz neviditelného Boha, prvorozený všeho stvoření. Vše v nebi i na zemi bylo stvořeno jím - to, co...
Koloským 1:23... jež jste slyšeli, jež bylo vyhlášeno všemu stvoření pod nebem a jehož jsem se Pavel stal...
Židům 4:3...nikdy nevkročí!" Jeho dílo je ovšem hotové od stvoření světa. Písmo přece na jednom místě mluví o sedmém...
Židům 4:13... kde zkoumá jeho myšlenky a úmysly. Nic v celém stvoření před ním není skryté; všechno je nahé a obnažené...
Židům 9:11...rukama, to jest stánkem, který nepatří k tomuto stvoření. Jednou provždy vstoupil do nejsvětější svatyně, a...
Židům 9:26...svatyně s cizí krví (to by pak musel od stvoření světa trpět mnohokrát), ale ukázal se teď na...
Jakub 1:18...slovem pravdy, abychom byli prvotinou jeho stvoření. Víte, milovaní bratři, že každý člověk být...
Jakub 3:9...Pánu a Otci, jím také zlořečíme lidem stvořeným k Boží podobě. Ze stejných úst vychází žehnání i...
1. Petr 1:20...bez vady a poskvrny předem vybrán před stvořením světa, ale teď na konci časů byl zjeven kvůli vám...
2. Petr 3:4...a všechno zůstává, jak to bylo od počátku stvoření!" Takoví si nechtějí uvědomit, že nebe a země...
Zjevení 3:14... ten věrný a pravý svědek, prvopočátek Božího stvoření: Znám tvé skutky - nejsi studený ani horký. Kéž...
Zjevení 5:13...a sílu, slávu, chválu a čest!" Také všechno stvoření, které je na nebi, na zemi, pod zemí i v moři,...
Zjevení 8:9...se obrátila v krev a v tom moři zemřela třetina stvoření majících duši a třetina lodí byla zničena. Když...
Zjevení 13:8...obyvatelé země, každý, jehož jméno není od stvoření světa zapsáno v knize života zabitého Beránka....
Zjevení 17:8... A obyvatelé země, ti, jejichž jméno není od stvoření světa zapsáno v knize života, užasnou, uvidí tu...

Slova obsahující stvoření: stvoření (35) stvořením (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |