Stvoř

Hledám varianty 'stvoř' [ stvořím (3) stvořily (1) stvořil (47) stvoří (2) stvořeny (2) stvořeno (2) stvořeni (4) stvořen (6) stvoř (1) ]. Nalezeny 62 verše.
Genesis 1:1...Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. Země pak byla pustá a prázdná, nad...
Genesis 1:21...pod nebeskou oblohou létají ptáci!" Bůh tedy stvořil velké mořské obludy a všemožné druhy čilých...
Genesis 1:27...zemí i nad veškerou havětí lezoucí po zemi." Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k obrazu Božímu stvořil...
Genesis 5:1...Toto je kniha Adamova příběhu. Tenkrát, když Bůh stvořil člověka, učinil jej podle své podoby. Stvořil je...
Genesis 5:2...stvořil člověka, učinil jej podle své podobyStvořil je jako muže a ženu, požehnal jim a v den, kdy byli...
Genesis 6:7...se v srdci. Tehdy si řekl: "Člověka, jehož jsem stvořil, smetu z povrchu země a s ním i dobytek, drobnou...
Deuteronomium 4:32...se, co bylo před tebou ode dne, kdy Bůh na zemi stvořil člověka. Ptej se od jednoho konce nebe po druhý,...
1. Letopisů 16:26...Bohové národů jsou samé modly, Hospodin ale stvořil nebesa. Sláva a nádhera je v jeho přítomnosti, síla...
Job 31:15...Co bych mu odpověděl, se bude ptát? Nestvořil je v břiše Ten, který stvořil ? Nezformoval nás...
Job 40:15...se na behemota podívej, stejně jako tebe jsem stvořil jej; živí se trávou jako dobytče. Jen se podívej,...
Job 41:25...hlubině. Nikdo na zemi mu není podoben - je stvořen zcela bez bázně. Na všechno povýšené svrchu dívá se...
Žalmy 8:6...že o něj pečuješ? O málo nižším než Boha jsi jej stvořil, slávou a ctí jsi korunoval jej, nad dílem svých...
Žalmy 33:15...pohledem všechny, kdo bydlí na zemi. Ten, který stvořil každé srdce, rozumí všemu, co dělají. Krále...
Žalmy 51:12...tvář odvrátíš, všechny viny kéž odstraníšStvoř ve mně, Bože, srdce ryzí, v mém nitru obnov ducha...
Žalmy 89:13...vším, co je v něm, ty jsi založil. Sever i jihstvořil jsi obojí, Tábor i Hermon v tvém jménu jásají....
Žalmy 89:48...můj život - vzpomeň si! K jaké marnosti lidstvo stvořil jsi? Kdo může žít, smrt nikdy nespatřit? Kdo...
Žalmy 94:9... kdy rozum dostanete, hlupáci? Ten, který stvořil ucho - copak neslyší? Ten, kdo zformoval oko -...
Žalmy 95:5...Patří mu moře, vždyť učinil je, i souš jeho ruce stvořily! Pojďte a klaňme se, před ním padněme, Hospodin je...
Žalmy 96:5... Bohové národů jsou samé modly, Hospodin ale stvořil nebesa. Sláva a nádhera je v jeho přítomnosti, v...
Žalmy 102:19...pokolení, slaví Hospodina ti, kteří budou stvořeni, že shlédl dolů ze svých svatých výšin, Hospodin z...
Žalmy 104:19...patří kamzíkům, skály jsou útočištěm králíkůStvořil jsi měsíc, aby časy určoval, i samo slunce , kdy...
Žalmy 104:26...Plují v něm lodě a také leviatan, jehož jsi stvořil, aby si tam hrál! Ti všichni k tobě vzhlížejí, abys...
Žalmy 104:30...znovu v prach. Svého Ducha když pošleš, bývají stvořeni, abys tvář země znovu obnovil! Hospodinova sláva...
Žalmy 148:5...chválí jméno Hospodin, jehož příkazem byli stvořeni! Na věčné věky je všechny umístil, jeho ustanovení...
Kazatel 7:29... Pohleď, došel jsem pouze k jedinému: Bůh stvořil člověka správně, oni však následovali spoustu...
Izaiáš 4:5...a nad všemi, kdo se tam shromáždí, pak Hospodin stvoří baldachýn - všechnu tu slávu bude ve dne přikrývat...
Izaiáš 40:26...Kdo se mi vyrovná? Zvedněte oči a pohleďte: Kdo stvořil toto vše? Kdo koná přehlídku hvězdných zástupů, kdo...
Izaiáš 40:28...Copak neslyšíš? Hospodin, Bůh věčnosti, jenž stvořil zemské končiny, není unaven ani vyčerpán - jeho...
Izaiáš 42:5...na jeho učení! Tak praví Bůh - Hospodin, jenž stvořil nebe, které rozložil, jenž překlenul zemi i co raší...
Izaiáš 43:1... Teď ale toto praví Hospodin, ten, kdo  stvořil, Jákobe, ten, kdo , Izraeli, zformoval: Neboj se,...
Izaiáš 43:7...- všechny, kdo nesou jméno , ty, jež jsem stvořil k slávě své, ty, jež jsem udělal a zformoval. Vyveď...
Izaiáš 45:12...mi dávat rozkazy? jsem ten, kdo zemi udělalstvořil na člověka. jsem ten, kdo svýma rukama...
Izaiáš 48:7...věci, věci tajné, o nichž jsi nevěděl. Teď byly stvořeny, a ne dřív, dodneška jsi o nich neslyšel, abys...
Izaiáš 54:16...napadnout, padne před tebou. Hle, to jsem stvořil kováře, jenž dmýchá uhlí ve výhni a vyrábí zbraně k...
Izaiáš 57:19...je povedu a útěchu jim navrátím, ovoce chvály stvořím pro jejich rty. Pokoj! Pokoj vzdáleným i blízkým,...
Izaiáš 65:17... ukryta budou před mýma očima. Hle -  stvořím nové nebe a novou zem; na minulé věci se zapomene,...
Izaiáš 65:18... Nuže, radujte se a buďte šťastní navěky z mého stvoření: Hle - stvořím Jeruzalém ke štěstí a jeho lid k...
Jeremiáš 10:12...ze země i zpod nebe vymizí!" On ale svou silou stvořil zem, svou moudrostí vybudoval svět, nebe rozepjal...
Jeremiáš 31:22...se ještě budeš toulat, dcero nevěrná? Hospodin stvoří na zemi novou věc: žena se bude ucházet o muže." Tak...
Jeremiáš 51:15...nad tebou křičet vítězně!" On sám svou silou stvořil zem, svou moudrostí vybudoval svět, nebe rozepjal...
Ezechiel 28:13... to vše připravené pro tebe v den, kdy jsi byl stvořen. Byl jsi pomazaným cherubem, určil jsem za...
Amos 5:8...a spravedlnost k zemi srážíte. Ten, který stvořil Plejády a Orion, který obrací stín smrti na jitro a...
Jonáš 1:9...Hebrej a uctívám Hospodina, Boha nebes, který stvořil moře i pevninu." Těch mužů se zmocnila veliká bázeň...
Lukáš 11:40...hrabivosti a podlosti. Blázni! Copak Ten, který stvořil vnějšek, nestvořil také vnitřek? Dejte chudým, co...
Skutky 4:24... svorně pozvedli hlas k Bohu: "Pane, ty jsi stvořil nebe i zemi, moře i všechno, co je v nich. Ty jsi...
Skutky 14:15...obrátili od těchto marností k živému Bohu, který stvořil nebe, zemi i moře a všechno v nich. V minulých...
Skutky 17:24... aniž ho znáte, toho vám zvěstuji. Bůh, který stvořil svět i všechno v něm, je Pánem nebe i země. Nebydlí...
1. Korintským 11:8... Žena je ale slávou svého muže. Muž přece nebyl stvořen z ženy, ale žena z muže. Muž také nebyl stvořen...
1. Korintským 11:9...stvořen z ženy, ale žena z muže. Muž také nebyl stvořen kvůli ženě, ale žena kvůli muži. Proto si žena...
2. Korintským 5:5...bylo pohlceno životem. Vždyť právě proto nás Bůh stvořil a dal nám Ducha jako záruku! Proto stále chováme...
Efeským 2:10... Jsme přece jeho dílo! Bůh nás v Kristu Ježíši stvořil k dobrým skutkům, které předem připravil, abychom...
Efeským 2:15...v přikázáních a předpisech, aby z těch dvou stvořil sám v sobě jednoho nového člověka. Takto nám...
Koloským 1:16...všeho stvoření. Vše v nebi i na zemi bylo stvořeno jím - to, co se vidí i co se nevidí, trůny i...
1. Timoteus 2:13...manžela. je raději tiše, vždyť první byl stvořen Adam, teprve potom Eva. A nebyl to Adam, kdo se...
1. Timoteus 4:3...od manželství a zakazovat jim jíst, co Bůh stvořil. Ti, kdo věří a znají pravdu, to však mají požívat...
1. Timoteus 4:4...však mají požívat s vděčností, neboť vše, co Bůh stvořil, je dobré a nic, co se přijímá s díkůvzdáním, není...
Židům 1:2... jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil celý svět. On je jasem jeho slávy a vyjádřením jeho...
Židům 2:7... že zajímá? O málo nižším než anděly jsi jej stvořil, slávou a ctí jsi korunoval jej, k jeho nohám jsi...
Židům 11:3...u Boha uznání. Vírou rozumíme, že vesmír byl stvořen Božím slovem, takže to, co vidíme, nevzniklo z...
Zjevení 4:11...Bože náš, přijmout slávu a čest i moc, neboť jsi stvořil všechny věci, z tvé vůle byly stvořeny a trvají." ...
Zjevení 10:6...k nebi a přísahal při Živém na věky věků, který stvořil nebe i to, co je v něm, zemi i to, co je na , a...
Zjevení 14:7...hodina jeho soudu. Klanějte se Tomu, který stvořil nebe, zemi, moře i prameny vod!" Za ním letěl druhý...

Slova obsahující stvoř: nestvořil (5) nestvořili (1) stvoř (1) stvořen (6) stvořeného (1) stvořeni (4) stvoření (35) stvořením (3) stvořeno (2) stvořeny (2) stvořeným (1) stvoří (2) stvořil (47) stvořily (1) stvořím (3) stvořitel (11) stvořitele (5) stvořitelem (3) stvořiteli (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |