Strachy

Hledám varianty 'strachy' [ strachy (21) strachu (15) strachem (8) strach (63) ]. Nalezeno 105 veršù.
Genesis 3:10..."Slyšel jsem v zahradě tvůj hlas a dostal jsem strach, protože jsem nahý. Proto jsem se skryl." "Kdo ti...
Genesis 9:2..."Ploďte a množte se, naplňte zem. z vás  strach a hrůzu všechna polní zvěř, všechno nebeské ptactvo,...
Genesis 18:15...k tobě vrátím a Sára bude mít syna." Sára to ze strachu zapírala: "Nesmála jsem se." On ale řekl: "Ba ne,...
Genesis 20:8...jim celou věc vylíčil, dostali ti muži veliký strach. Abimelech si potom zavolal Abrahama a řekl mu: "Cos...
Genesis 31:42...změnil. Kdyby Bůh mého otce, Bůh AbrahamůvStrach Izákův, nebyl se mnou, určitě bys teď propustil s...
Genesis 31:53...nechť je naším soudcem!" Jákob tedy přísahal při Strachu svého otce Izáka. Potom na oné hoře obětoval...
Genesis 32:8...je s ním čtyři sta mužů!" Na Jákoba padl veliký strach a úzkost. Rozdělil své lidi, brav, skot i velbloudy...
Genesis 42:35...s penězi! Když viděli ty váčky s penězi, dostali strach - oni i jejich otec. Jejich otec Jákob zvolal:...
Exodus 2:14...jsi zabil toho Egypťana?" Mojžíš tedy dostal strach, neboť si pomyslel: "Určitě se o tom !" Když se...
Exodus 14:10...oči a hle, táhli na Egypťané! Izraelité samým strachem úpěli k Hospodinu. Tehdy začali Mojžíšovi vyčítat:...
Exodus 15:16... všichni obyvatelé Kanaánu se potácí! Hrůzastrach je přepadne, pro velikost paže tvé zmlknou jak kámen...
Exodus 20:18... troubení rohu a dýmající horu, třásl se strachy. Přesunuli se opodál a řekli Mojžíšovi: "Mluv s...
Deuteronomium 1:29...Odpověděl jsem vám: "Nebojte se, nemějte strach! Hospodin, váš Bůh, který jde před vámi, bude před...
Deuteronomium 2:25...Dnes začínám na národy pode vším nebem pouštět strach a hrůzu z tebe. o tobě uslyší, budou se před...
Deuteronomium 7:21...z těch, kdo se před tebou skryli. Neměj z nich strach, vždyť uprostřed tebe je Hospodin, tvůj Bůh, veliký...
Deuteronomium 11:25...před vámi neobstojí; Hospodin, váš Bůh, uvede strach a hrůzu z vás na celou zem, kamkoli šlápnete, jak...
Deuteronomium 20:3... nebojte se ani neděste - nemějte z nich strach. Hospodin, váš Bůh, který vás předchází, bude proti...
Jozue 2:9...dal tuto zem," řekla jim. "Vždyť jsme kvůli vám strachy bez sebe! Všichni obyvatelé země se před vámi...
Jozue 10:2...mír a zůstávají mezi nimi. Tehdy dostali hrozný strach, protože Gibeon bylo veliké město, jako bývají...
Soudců 6:27...služebníků a udělal, jak mu Hospodin řekl. Kvůli strachu z rodiny i kvůli lidem z města to ovšem neudělal ve...
Soudců 7:3...Proto teď k vojsku provolej: ‚Kdo obavy nebo strach, se vrátí domů a odejde z pohoří Gilboa!'" 22 000...
1. Samuel 4:7...přišla Truhla Hospodinova, dostali Filištíni strach. Řekli si totiž: "To bůh přišel do jejich tábora!...
1. Samuel 7:7...to Izraelci uslyšeli, dostali z Filištínů strach a říkali Samuelovi: "Teď nesmíš mlčet! Nepřestávej...
1. Samuel 13:7...držel v Gilgalu a všichni jeho muži se třásli strachy. Čekal sedm dní, než se dostaví Samuel, jenže ten...
1. Samuel 14:15... tak v oddílech nájezdníků se všichni třásli strachy. I sama země se chvěla hrůzou z Boha. Saulovi...
1. Samuel 17:24...muže spatřili, všichni se před ním v hrozném strachu dali na útěk. "Vidíte toho muže, co vystoupil?"...
1. Samuel 28:5...tábor, byl naplněn hrůzou, uvnitř se celý chvěl strachy. Saul se tenkrát ptal Hospodina, ale ten mu...
1. Samuel 31:4...!" Zbrojnoš se ale zdráhal, protože měl veliký strach. Saul tedy vzal meč a nalehl na něj. Když zbrojnoš...
2. Samuel 6:9...Uzova trhlina. Toho dne dostal David z Hospodina strach. "Jak by mohla Truhla Hospodinova vejít ke mně!"...
2. Samuel 14:15...panu králi vypovědět, protože mi ti lidé nahnali strach. Tvá služebnice si řekla: Povím to králi. Co když...
1. Královská 1:50...se každý svou cestou. Adoniáš vstal a ze strachu před Šalomounem se běžel chytit rohů oltáře....
1. Královská 1:51...oznámeno: "Hle, Adoniáš z krále Šalomouna strach. Drží se rohů oltáře a říká: ‚ mi dnes král...
1. Královská 19:3...neskoncuji tak jako ty s nimi!" Eliáš dostal strach a utíkal o život. Dorazil do Beer-šeby v Judsku, kde...
2. Královská 10:4...za dům svého pána!" Oni ale dostali hrozný strach. Řekli si: "Když před ním neobstáli dva králové, jak...
1. Letopisů 10:4...!" Zbrojnoš se ale zdráhal, protože měl veliký strach. Saul tedy vzal meč a nalehl na něj. Když zbrojnoš...
1. Letopisů 13:12... Uzova trhlina. Toho dne dostal David z Boha strach. "Jak bych mohl Boží truhlu přestěhovat k sobě!"...
Ester 8:17...národů se tehdy požidovštili, protože na padl strach z Židů. Třináctého dne dvanáctého měsíce zvaného...
Ester 9:2...jim chystali pohromu. Nikdo před nimi neobstálstrach z nich padl na všechny národy. Také všichni...
Ester 9:3...správci podporovali Židy, neboť na padl strach z Mordechaje. Mordechaj měl totiž v královském...
Job 3:25...čeho jsem se bál, potkalo to, z čeho jsem měl strach! Nemám pokoj, nemám klid, nemám odpočinutí. Přišlo...
Job 4:14...byl jsem rozrušen, když lidi zmáhá těžký senStrach přepadl, začal jsem se třást, do morku kostí děs...
Job 5:22...se budeš smát, ani z divé zvěře nebudeš mít strach. Budeš mít smlouvu i s kamením na poli, i divá zvěř...
Job 9:35... To bych pak promluvil a neměl bych z něj strach, se mnou to ale není tak! se mi hnusí žít, proto...
Job 31:34...jsem svou vinu v srdci utajit? Měl jsem snad strach před hlučícím davem, bál jsem se posměchu svého...
Job 33:7...z hlíny uhněten. Nelekej se tedy a neměj strach, nebudu na tebe silně naléhat. Na vlastní uši jsem...
Job 39:22...kopyty, vyrazit zbraním naproti. Směje se strachu, vůbec se nebojí, před mečem nechce o krok ustoupit...
Job 41:17...zvedne, bojí se i bohové, když sebou trhne, jsou strachy bez sebe. Zasáhnout ho mečem je zcela zbytečné,...
Žalmy 3:7...sám podpírá! Z tisícihlavých šiků nemám strach, i když svírají ze všech stran. Povstaň,...
Žalmy 27:1...je síla mého života, z koho bych měl mít strach? Když na útokem táhnou bídáci, aby tělo...
Žalmy 53:6...Jednou je ale přepadne zděšení, ačkoli předtím strach neznali. Kosti těch, kdo napadli , Bůh sám...
Žalmy 76:9...Když z nebe vyhlašuješ svoje rozsudky, země vždy strachem oněmí. Když Bůh povstane, aby soudil, všechny...
Žalmy 105:38...neumdlel! Z jejich odchodu měli radost v Egyptěstrach z Izraele totiž svíral je! Rozestřel oblak, aby jim...
Žalmy 112:7...navždy v paměti zůstane. Ze zlých zpráv nemá strach, srdce pevné, na Hospodina spoléhá. Srdce ...
Žalmy 112:8... na Hospodina spoléhá. Srdce statečné, nemá strach, nakonec uvidí svých protivníků pád. Rozděluje...
Žalmy 119:39... aby lidé ctili . Zbav potupy, z níž mám strach - jak dobrá jsou nařízení tvá! Jak toužím po tvých...
Přísloví 29:25...sobě škodí, když ani pod přísahou nic nepovíStrach z lidí člověka nakonec ochromí, kdo doufá v...
Přísloví 31:21...dlaň ubohým, pomocnou ruku chudým nabízí. Nemá strach o rodinu, ani když padá sníh, celá její domácnost ...
Izaiáš 7:25...kdysi obdělávaných motykou se nevydáš ze strachu z trní a bodláčí. Budou z nich dobytčí pastviny,...
Izaiáš 8:13...svatý - před ním mějte bázeň, jen z něho mějte strach. On se vám stane svatyní, oběma domům Izraele však...
Izaiáš 13:7...A proto všechny ruce ochabnou, všechna srdce se strachy rozplynou. Budou zděšeni, sevřeni úzkostí, bolestí...
Izaiáš 14:31... město, křič! Všichni Filištíni se třesou strachy! Od severu se valí vojsko jako dým, nikdo...
Izaiáš 19:1...modly před ním třesou se, srdce Egypta se strachy rozplyne. Popudím Egypt proti Egyptu, aby bojoval...
Izaiáš 19:16...budou Egypťané slabí jako ženy - budou se třást strachy před zdviženou rukou Hospodina zástupů, ji...
Izaiáš 21:4...děsí! Srdce se mi chvěje v hrudi, celý se třesu strachy. Vytoužený noční klid proměnil se mi v zděšení!...
Izaiáš 24:17...mi - zrádci zradili, zrádci zrádně zradili!" Strach a prach a past na tebe, kdo zemi obýváš! Kdo uteče,...
Izaiáš 29:22...Jákob nebude dále zahanben, blednout strachy více nebude. ve svém středu uvidí své děti,...
Izaiáš 41:13...tvůj Bůh, který bere za ruku a říká: "Neměj strach, sám ti pomáhám!" Neboj se, červíčku Jákobův,...
Jeremiáš 26:21...nechat zabít. Uriáš se o tom ale doslechl a ve strachu utekl do Egypta. Král Joakim tam za ním poslal...
Jeremiáš 48:43...nebyl národem, neboť se vzpínal proti HospodinuStrach a prach a past na vás, obyvatelé Moábu! praví...
Jeremiáš 48:44... obyvatelé Moábu! praví Hospodin. Kdo před tím strachem bude utíkat, padne do propasti v prach; kdo z...
Pláč 3:47...ústa všichni, kdo jsou proti nám. Zbývá nám jen strach a prach, zkáza, zmar! Z očí mi slzy proudí potokem -...
Ezechiel 27:35...jsou z tebe zděšeni, jejich králové se chvějí strachy se zkřivenými tvářemi. Obchodníci mezi národy nad...
Ezechiel 30:13...nepovstane vládce a naplním egyptskou zem strachem. Zpustoším Horní Egypt, vypálím Soan a v Thébách...
Ezechiel 32:10...hrůzou vlasy, jim zamávám mečem před tváříStrachy o život se bude třást bez ustání jeden každý z nich...
Amos 3:6...se ve městě troubí na poplach, copak lid nemá strach? Když se ve městě stane neštěstí, copak to...
Jonáš 1:5...bouře, hrozilo, že loď ztroskotá. Námořníci strachy volali každý ke svému bohu a vyhazovali náklad z...
Zachariáš 9:5...plamenech! Spatří to Aškelon, zděsí se, Gaza se strachy roztřese a Ekron zklame jeho naděje. Gaza pak...
Malachiáš 2:5...v bázni, a on ctil a před mým jménem se chvěl strachy. V jeho ústech byl zákon pravdy, na rtech se mu...
Matouš 14:26...uviděli kráčet po jezeře, vyděsili se a křičeli strachy: "To je přízrak!" "Vzchopte se, to jsem !"...
Matouš 14:30... Když ale viděl, jak silný je vítr, dostal strach a začal se topit. "Pane, zachraň !" vykřikl. Ježíš...
Matouš 28:4...blesk a roucho měl bílé jako sníh. Strážní se strachem z něj roztřásli a zůstali jako mrtví. "Nebojte se...
Marek 5:15...tam sedí oblečen a při zdravém rozumu, dostali strach. Jakmile jim očití svědkové vylíčili, jak to bylo s...
Marek 6:49...po jezeře, mysleli, že je to přízrak, a křičeli strachy. Všichni ho totiž uviděli a vyděsili se.On ale na...
Marek 10:32... Ježíš šel napřed a oni ho ohromeně a se strachem následovali. Tehdy vzal těch Dvanáct znovu k sobě...
Marek 16:8...jak vám řekl." A tak vyšly ven a utekly od hrobu strachy bez sebe. A nikomu nic neřekly, protože se bály. V...
Lukáš 1:12...ho Zachariáš spatřil, byl ohromen a přemožen strachem. Anděl mu však řekl: "Neboj se, Zachariáši! Tvá...
Lukáš 1:74... že nás vysvobodí z ruky nepřátel, abychom beze strachu sloužili jemu ve svatosti a spravedlnosti před jeho...
Lukáš 8:35...nohou oblečen a při zdravém rozumu, dostali strach. Očití svědkové jim pak vyprávěli, jak byl ten,...
Lukáš 8:37... aby od nich odešel, neboť byli sevřeni velikým strachem. Nastoupil tedy do lodi, aby se vrátil. Onen muž,...
Lukáš 9:34...zahalil je. Když se ocitli v tom oblaku, dostali strach. Z oblaku se ozval hlas: "Toto je můj Syn, můj...
Lukáš 21:26...před zuřícím mořským příbojem. Lidé budou zmírat strachy v předtuše toho, co přijít na svět, neboť...
Jan 7:13...a jiní zas: "Není! Jen obluzuje lidi!" Kvůli strachu z představených však o něm nikdo nemluvil otevřeně....
Jan 14:27...jak dává svět. Nermuťte se v srdcích a nemějte strach. Slyšeli jste říci: ‚Odcházím a zase k vám přijdu...
Jan 19:8...Když Pilát uslyšel ta slova, dostal ještě větší strach. Vrátil se zpět do paláce a ptal se Ježíše: "Odkud...
Jan 19:38...(který byl Ježíšův učedník, ale tajný, kvůli strachu z židovských představených) pak požádal Piláta, aby...
Jan 20:19... onoho prvního dne v týdnu, se učedníci kvůli strachu z židovských představených sešli za zavřenými...
Skutky 22:29... od něj okamžitě ustoupili. I velitel dostal strach, když si uvědomil, že nechal spoutat římského občana...
Skutky 24:25...a o nadcházejícím soudu, Felix dostal strach. "Prozatím odejdi," řekl mu. "Zavolám si , budu...
Skutky 27:17...Lodníci pak stáhli loď lany, aby ji zpevnili. Ze strachu, aby nenarazili na Syrtskou mělčinu, spustili...
Filipským 1:14... takže teď káží Slovo mnohem směleji a beze strachu. Někteří sice kážou Krista ze závisti a...
2. Timoteus 1:7...skrze vkládání mých rukou. Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha síly, lásky a rozvahy. Proto se nestyď...
Židům 2:15...moc smrti (to jest ďábla), a osvobodil ty, které strach ze smrti po celý život držel v otroctví. Neujímá se...
1. Petr 3:14...měli pro spravedlnost trpět, blaze vám. "Nemějte strach z toho, čím vás straší, nenechte se tím vylekat."...
1. Jan 4:18...světě takoví, jako je on. V lásce není žádný strach. Láska, jež došla naplnění, zahání strach pryč,...
Zjevení 11:13...v tom zemětřesení zahynulo a ostatní dostali strach a vzdali slávu nebeskému Bohu. Druhé "běda" pominulo...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |