Stoupej

Hledám varianty 'stoupej' [ stoupej (1) stoupat (8) stoupalo (4) stoupali (4) stoupala (1) stoupal (8) stoupají (6) stoupá (14) ]. Nalezeno 45 veršù.
Genesis 19:28...Gomoře a na celou tu rovinu, viděl, jak ze země stoupá kouř jako z pece. Tenkrát, když Bůh ničil města oné...
Exodus 2:23...zotročení sténali a úpěli a jejich křik o pomoc stoupal z jejich zotročení k Bohu. A Bůh uslyšel jejich...
Exodus 19:18...kouřem, neboť na ni Hospodin sestoupil v ohniStoupal z dým jako z pece a celá hora se mohutně...
Jozue 8:20...zapálili. Ajští muži se ohlédli a hle - z města stoupal k nebi dým! Nemohli ovšem utéci ani tam, ani tam,...
Jozue 8:21...lid viděli, že záloha dobyla město a že z města stoupá dým, otočili se nazpět a udeřili na ajské muže. (Ti...
Jozue 10:24...si nohu na šíji těch králů!" Přicházeli tedystoupali jim na šíje. Jozue jim řekl: "Nebojte se a...
Jozue 15:3...na jih k průsmyku Akrabim, pokračuje k Cinustoupá jižně od Kádeš-barné, prochází Checronem, vystupuje...
Jozue 15:6... kde se Jordán vlévá do Mrtvého moře, odkud pak stoupá k Bet-chogle, prochází severně od Bet-aravy a...
Jozue 15:7...ke kameni Rubenova syna Bohana. Hranice pak stoupá z údolí Achor k Debiru a dále na sever, kde se stáčí...
Jozue 16:1...naproti Jerichu východně od jerišských vodstoupá pouští od Jericha vzhůru do hor k Bet-elu a od...
Soudců 20:38...měli se zálohou domluveno: " začne z města stoupat oblak dýmu, Izraelci se v bitvě otočí." Benjamínci...
Soudců 20:40...je jako v předchozí bitvě!" Z města ale začal stoupat oblak dýmu. Benjamínci se otočili a hle - z města...
1. Samuel 5:12...nezemřeli, byli raněni nádory a křik toho města stoupal k nebi. Hospodinova truhla zůstala ve...
1. Samuel 9:11..." A tak šli do města, kde byl Boží muž. Když pak stoupali nahoru k městu, potkali se s děvečkami, které...
1. Samuel 14:12...ukážeme." Tehdy Jonatan řekl svému zbrojnoši: "Stoupej za mnou. Hospodin je vydal Izraeli do rukou!"...
2. Samuel 15:30...truhlu do Jeruzaléma a zůstali tam. David pak stoupal na Olivetskou horu a celou cestu plakal, hlavu...
2. Samuel 19:1...jako ten mladík!" Král byl otřesen. S pláčem stoupal do horní místnosti brány a cestou naříkal: "Synáčku...
1. Královská 6:8...z jižní strany chrámu; po točitých schodech se stoupalo do prostředního para a z něj pak do horního. Když...
1. Královská 9:25...oltáři, který postavil Hospodinu, a nechal z něj stoupat dým před Hospodinem. Tak završil budování chrámu....
1. Královská 18:44...posedmé mládenec zvolal: "Vidím, jak od moře stoupá obláček, ne větší než dlaň." Tehdy mu Eliáš řekl:...
2. Královská 2:23... Potom se odtud vydal vzhůru do Bet-elu. Když stoupal po cestě, vyšli z města nějací výrostci, posmívali...
2. Letopisů 20:16...Boží. Zítra vytáhněte proti nim. Uvidíte, jak stoupají do svahu Cic, a střetnete se s nimi na konci strže...
Nehemiáš 12:37...Ezdráš. Prošli Studniční bránou naproti nimstoupali po schodech Města Davidova vzhůru ke hradbám,...
Žalmy 107:26...se strhla bouře, vítr vysoko vlny pozvedalStoupali k nebi, padali do hloubek, hrůzou se rozplynula...
Žalmy 122:4...město výstavné, v jediný celek semknuté. Do něho stoupají rodiny, rodiny Hospodinovy, aby oslavily jméno...
Žalmy 135:7... v mořích i v každé hlubině! On nechá od obzoru stoupat mraky, k lijáku připojuje blesky, vypouští vítr ze...
Píseň 3:6... Kdopak to z pouště přichází, jako když vzhůru stoupá dým? Prodchnutá myrhou a kořením, celičká voní...
Izaiáš 15:2...Kir Moábský je zahuben! Dibonští do svého chrámu stoupají, jdou plakat na své výšiny. Nad osudem Nebó a...
Izaiáš 15:5... k Eglat-šelišiji. Luchitským svahem s pláčem stoupají, cestou k Choronaim nad zkázou bědují. Z...
Izaiáš 30:29...budete veselí, jako když průvod s píšťalami stoupá na Hospodinovu horu, ke Skále Izraele. Hospodin bude...
Izaiáš 34:10...Ve dne ani v noci Edom neuhasne, jeho dým bude stoupat navždycky; na věky věků z něj zbudou trosky, nikdo...
Izaiáš 57:7...vysoké a strmé hoře sis lože ustlala, na ni jsi stoupala, abys tam obětovala. Za svými dveřmi, za svými...
Jeremiáš 10:13...hlasem rozezvučí vody na nebi, od obzoru nechá stoupat oblaky; k lijáku připojuje blesky, vypouští vítr ze...
Jeremiáš 14:2...města chátrají. Oplakávají zemi, z Jeruzaléma stoupá křik. Velmoži své sluhy pro vodu posílají; chodí k...
Jeremiáš 47:2...dobyl Gazu. Tak praví Hospodin: "Hle, od severu stoupá hladina, řeka vystupuje z koryta! Zaplaví zemi i...
Jeremiáš 48:5... zní nářek maličkých. Luchitským svahem s pláčem stoupají, ve stráních u Choronaim nad tou zkázou křičí...
Jeremiáš 51:16...hlasem rozezvučí vody na nebi, od obzoru nechá stoupat oblaky; k lijáku připojuje blesky, vypouští vítr ze...
Jeremiáš 51:54...mne přijdou zhoubci, praví Hospodin." Slyšíš? To stoupá nářek z Babylonu, hluk hrozné zkázy ze země...
Ezechiel 8:11...Šafanův. Každý měl v ruce kaditelnici a vzhůru stoupal oblak vonného dýmu. "Vidíš to, synu člověčí?" řekl...
Ezechiel 40:22...měly stejné rozměry jako ve východní bráněStoupalo se k po sedmi schodech a na protilehlé straně...
Ezechiel 40:49... Předsíň měla šířku 20 loktů, hloubku 12 loktůstoupalo se k po deseti schodech. U pilířů stál po jedné...
Ezechiel 41:7...dalším patře rozšiřovaly. Ze spodního patra se stoupalo do horního přes prostřední. Všiml jsem si, že...
Ezechiel 43:17...půl lokte širokou obrubou. Od východu k němu stoupají schody. "Synu člověčí," řekl mi tehdy, "tak praví...
Zjevení 14:11...andělů a před tváří Beránka. Dým jejich muk bude stoupat na věky věků! Ti, kdo se klanějí šelmě a jejímu...
Zjevení 19:3...rukou!" A znovu opakovali: "Haleluja! Její dým stoupá na věky věků." Těch čtyřiadvacet starců a ty čtyři...

Slova obsahující stoupej: stoupej (1) vystoupej (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |