Stanu

Hledám varianty 'stanu' [ stany (17) stanům (2) stanuly (1) stanulo (1) stanuli (8) stanula (5) stanul (19) stanů (9) stanu (195) stanové (2) stanout (2) stanou (26) stanete (2) staneš (15) staneme (1) stanem (9) stanech (15) stane (103) staň (5) stan (62) ]. Nalezeny 472 verše.
Genesis 4:20...Jábala, jenž se stal otcem těch, kdo žijí ve stanech a pasou stáda. Jeho bratr jménem Jubal se stal...
Genesis 9:21... Napil se vína, opil se a ležel obnažen ve svém stanu. Cham, otec Kanaána, spatřil nahotu svého otce a...
Genesis 9:27...otročit! Kéž Bůh rozšíří Jáfeta, bydlí ve stanech Semových, jemuž bude Kanaán otročit!" Po potopě žil...
Genesis 12:8...k horám na východ od Bet-elu. Vztyčil svůj stan mezi Bet-elem na západě a Ajem na východě, postavil...
Genesis 13:3... k Bet-elu, k místu, kde zpočátku stával jeho stan mezi Bet-elem a Ajem, k místu oltáře, který tam...
Genesis 13:5... Také Lot, který šel s Abramem, měl brav, skotstany. Země jim však nemohla stačit, aby bydleli spolu....
Genesis 13:12...ve městech jordánské roviny a postavil své stany k Sodomě. Sodomští lidé však byli zlí a velmi...
Genesis 13:18... neboť tobě ji dám." Abram tedy přesunul svůj stan a usadil se u háje Mamre, který je v Hebronu, a...
Genesis 18:1...Mamre, když seděl v poledním horku u vchodu do stanu. Abraham pozvedl oči a hle, stáli před ním tři muži....
Genesis 18:6... jak jsi řekl," odpověděli. Abraham odspěchal do stanu za Sárou a řekl: "Rychle vezmi tři míry jemné mouky,...
Genesis 18:9...je tvá manželka Sára?" zeptali se ho. "Zde ve stanu," odpověděl. Na to host řekl: "Za rok touto dobou se...
Genesis 18:10...syna!"Sára však poslouchala vzadu u vchodu do stanu. (Abraham i Sára byli velmi staří a Sára nebyla...
Genesis 24:51... Hle, zde máš Rebeku, vezmi si ji a jdi. se stane manželkou syna tvého pána, jak řekl Hospodin." Když...
Genesis 24:60...muži a takto Rebece požehnali: "Sestro našestaň se matkou nesčíslných tisíců! Také tvé símě vládne...
Genesis 24:67...popsal všechno, co vyřídil, a Izák ji přivedl do stanu své matky Sáry. Vzal si Rebeku a ta se stala jeho...
Genesis 26:25...a vzýval Hospodinovo jméno. Vztyčil tam svůj stan a Izákovi služebníci tam vykopali studnu. Tehdy k němu...
Genesis 27:40...mečem a svému bratru budeš sloužit. Jen když se staneš tulákem, tehdy se zbavíš jeho jha." Kvůli tomu...
Genesis 28:13...a sestupovali po něm Boží andělé. Vtom nad ním stanul Hospodin a řekl: " jsem Hospodin, Bůh tvého otce...
Genesis 28:22...kámen, který jsem vztyčil jako památník, se stane Božím domem a ze všeho, co mi dáš, ti věrně oddělím...
Genesis 31:25...Jákoba dostihl. (Jákob si v tom pohoří postavil stan a i Lában se svými druhy se utábořili v gileádských...
Genesis 31:33...je Ráchel ukradla.) Lában tedy šel do Jákobova stanu, do stanu Léy i do stanů obou děveček, ale nic...
Genesis 31:34...sedlo a posadila se na . Lában prohledal celý stan, ale nic nenašel. Ráchel svému otci řekla: "Nehněvej...
Genesis 33:19...se před městem. Díl pole, na němž vztyčil svůj stan, koupil od synů Šechemova otce Chamora za sto mincí....
Genesis 35:21... dodnes). Izrael táhl dál a vztyčil svůj stan za Migdal-ederem. A když se Izrael zdržoval v tom...
Genesis 41:46... Tak se Josef dostal do čela egyptské země. Když stanul před faraonem, králem Egypta, bylo Josefovi třicet...
Genesis 43:11...Jejich otec Izrael jim nakonec řekl: " se stane, co se musí stát. Udělejte tohle: Naberte do svých...
Genesis 43:15...stříbra a Benjamína. Vstali, odešli do Egyptastanuli před Josefem. Když s nimi Josef uviděl Benjamína,...
Genesis 49:15... jak je líbezná, hřbet sehne, aby břímě nosilstane se nevolníkem, otrokem! Dan soudit bude lid svůj jako...
Exodus 4:16...dělat. On bude mluvit k lidu za tebe, a tak se stane, že on ti bude za ústa a ty mu budeš za Boha. A tu...
Exodus 8:6...poznal, že není nikdo jako Hospodin, náš Bůhstane se, jak říkáš! Žáby opustí tebe i tvé domy, dvořany i...
Exodus 8:19...rozdíl mezi svým a tvým lidem. To znamení se stane zítra.'" A Hospodin tak učinil: Ve faraonově paláci,...
Exodus 16:16...omer na osobu. Vezměte pro každého, koho máte ve stanu.'" Synové Izraele tak tedy učinili a nasbírali někdo...
Exodus 18:7...jeden druhého vyptali, jak se jim daří, vešli do stanu. Tam Mojžíš vyprávěl svému tchánovi o všem, co...
Exodus 22:2...udeřil, vinen prolitou krví. Jestliže se to však stane za bílého dne, bude prolitou krví vinen.Zloděj musí...
Exodus 26:7...sobě. Tak bude Příbytek tvořit jeden celek. Pro stan nad Příbytkem připravíš houně z kozí srsti; připravíš...
Exodus 26:9...šestou houni pak v polovině přehni přes průčelí stanu. Podél první koncové houně připevni padesát poutek;...
Exodus 26:11...spon. Ty spony provlékneš poutky, a tak spojíš stan v jeden celek. Zbývající polovina houně bude splývat...
Exodus 26:13...zadní stranu Příbytku. Onen loket, o který budou stanové houně z jedné i druhé strany delší, bude po obou...
Exodus 26:14...přes bok Příbytku, a tak jej přikrývat. Navrch stanu ještě zhotovíš pokrývku z červeně barvených beraních...
Exodus 26:36...svícen a stůl dáš k severnímu boku. Pro vchod do stanu zhotovíš vyšívaný závěs z modré, purpurové a...
Exodus 27:21...ke svícení, aby mohl stále zapalovat svícen. Ve Stanu setkávání, před oponou zastírající Svědectví, o něj...
Exodus 28:43...synové je budou nosit, kdykoli budou vcházet do Stanu setkávání nebo přistupovat k oltáři, aby konali...
Exodus 29:4... Potom přivedeš Árona a jeho syny ke vchodu do Stanu setkávání a omyješ je vodou. Vezmeš kněžská roucha a...
Exodus 29:10...Árona a jeho syny kněžstvím: Přivedeš před Stan setkávání býčka a Áron a jeho synové mu vloží ruce na...
Exodus 29:11...na hlavu. Býčka pak před Hospodinem u vchodu do Stanu setkávání zabiješ. Vezmeš trochu býčkovy krve a...
Exodus 29:30...v nich bývali pomazáni a pověřeni. Syn, který se stane knězem po něm, je bude oblékat po sedm dní, kdy bude...
Exodus 29:32...místě. Áron a jeho synové budou u vchodu do Stanu setkávání jíst maso z toho berana s chlebem, který je...
Exodus 29:42...stálá zápalná oběť před Hospodinem u vchodu do Stanu setkávání. Tam se s vámi budu setkávat, abych tam s...
Exodus 29:44...tak bude to místo posvěceno mou slávou. Posvětím Stan setkávání i oltář, také Árona a jeho syny posvětím,...
Exodus 30:16...vybereš od synů Izraele, vynaložíš na službu ve Stanu setkávání. Synům Izraele to bude před Hospodinem...
Exodus 30:18...umyvadlo s bronzovým podstavcem. Postav je mezi Stanem setkávání a oltářem a nalij do něj vodu. Tou si pak...
Exodus 30:20...omývat ruce a nohy. Kdykoli budou vcházet do Stanu setkávání nebo přistupovat k oltáři, aby sloužili...
Exodus 30:26...mast. To je olej svatého pomazání. Pomažeš jím Stan setkávání i Truhlu svědectví, stůl s veškerým jeho...
Exodus 30:36...rozdrtíš na prášek a položíš před Svědectví ve Stanu setkávání, kde se s tebou budu setkávat. Kadidlo pro...
Exodus 31:7... aby zhotovili vše, co jsem ti přikázalStan setkávání, Truhlu svědectví i slitovnici ležící na ,...
Exodus 33:7...šli tedy synové Izraele bez ozdob. Mojžíš bral stan a vztyčoval si jej venku za táborem, daleko od tábora....
Exodus 33:8...byl venku za táborem. Když Mojžíš vycházel ke Stanu, všechen lid vstával. Zůstali stát každý u vchodu do...
Exodus 33:9...nevešel do Stanu. Kdykoli Mojžíš vcházel do Stanu, sestupoval oblakový sloup a stavěl se ke vchodu do...
Exodus 33:10...tehdy viděl oblakový sloup stojící u vchodu do Stanu a všechen lid vstával a klaněli se, každý u vchodu do...
Exodus 33:11... ale jeho pomocník, mladý Jozue, Nunův syn, od Stanu neodcházel. Mojžíš Hospodinu namítl: "Pohleď, říkáš...
Exodus 33:21..." Hospodin ještě řekl: "Hle, u mne je místo, kde staneš na skále. tudy půjde sláva, postavím do...
Exodus 34:2...vystoupíš na horu Sinaj a tam, na vrcholu horystaneš u mne. Nikdo ale nevystupuje s tebou. Na celé...
Exodus 34:12...s obyvateli země, do které jdeš. Jinak se ti stanou pastí přímo ve tvém středu. Proto zbořte jejich...
Exodus 35:11...vše, co Hospodin přikázal: Příbytek, jeho stan a pokrývku, jeho spony, rámy, svlaky, sloupy a patky,...
Exodus 35:21...- a přinášeli Hospodinu příspěvek na přípravu Stanu setkávání, na veškerou službu v něm i na svatá roucha...
Exodus 36:14...k sobě. Tak Příbytek tvořil jeden celek. Pro stan nad Příbytkem pak připravili houně z kozí srsti;...
Exodus 36:18...Vyrobili také padesát bronzových spon ke spojení stanu, aby tvořil jeden celek. Navrch stanu zhotovili...
Exodus 36:19...ke spojení stanu, aby tvořil jeden celek. Navrch stanu zhotovili pokrývku z červeně barvených beraních kůží...
Exodus 36:37...a ulili k nim čtyři stříbrné patky. Pro vchod do stanu pak udělali vyšívaný závěs z modré, purpurové a...
Exodus 38:8...žen shromážděných ke konání služby u vchodu do Stanu setkávání. Postavil také nádvoří. Na pravé, jižní...
Exodus 38:30...šekelů. Z něj byly vyrobeny patky ke vchodu do Stanu setkávání, bronzový oltář s jeho bronzovým roštem,...
Exodus 39:32... Tak bylo dokončeno veškeré dílo Příbytku, totiž Stanu setkávání. Synové Izraele udělali všechno přesně tak,...
Exodus 39:33...Mojžíšovi. Tehdy přinesli Příbytek k MojžíšoviStan a všechno jeho náčiní, jeho spony, rámy, svlaky,...
Exodus 39:38...olej pomazání, vonné kadidlo, závěs pro vchod do Stanu, bronzový oltář, jeho bronzový rošt, tyče a všechno...
Exodus 39:40...kolíky, všechno náčiní ke službě v Příbytku, ve Stanu setkávání, bohoslužebná roucha pro službu ve svatyni,...
Exodus 40:2..."Prvního dne prvního měsíce vztyčíš PříbytekStan setkávání. Postavíš tam Truhlu svědectví a zastřeš ji...
Exodus 40:6...pověsíš závěs. Před vchodem do Příbytku, do Stanu setkávání, postavíš oltář pro zápalné oběti. Mezi...
Exodus 40:7... postavíš oltář pro zápalné oběti. Mezi Stanem setkávání a oltářem postavíš umyvadlo a naliješ do...
Exodus 40:12... Potom přivedeš Árona a jeho syny ke vchodu do Stanu setkávání a omyješ je vodou. Oblékneš Áronovi svatá...
Exodus 40:19...a vztyčil jeho sloupy. Nad Příbytkem roztáhl stan a seshora na něj položil jeho přikrývku, jak Hospodin...
Exodus 40:22... Před oponou, na severní straně Příbytku, pak ve Stanu setkávání postavil stůl a před Hospodinem na něm...
Exodus 40:24...stolu, na jižní straně Příbytku, postavil do Stanu setkávání svícen a zapálil před Hospodinem kahany,...
Exodus 40:26...kahany, jak mu Hospodin přikázal. Před oponu ve Stanu setkávání postavil také zlatý oltář a zapálil na něm...
Exodus 40:29...pověsil závěs. Před vchodem do Příbytku, do Stanu setkávání, postavil oltář pro zápalné oběti a...
Exodus 40:30...i moučné oběti, jak mu Hospodin přikázal. Mezi Stanem setkávání a oltářem postavil umyvadlo a nalil do něj...
Exodus 40:32...synové omývali ruce a nohy. Kdykoli vcházeli do Stanu setkávání nebo přistupovali k oltáři, omývali se, jak...
Exodus 40:34...závěs. Tak Mojžíš to dílo dokončil. Tehdy Stan setkávání přikryl oblak a Příbytek naplnila...
Exodus 40:35...Hospodinova sláva. A Mojžíš nemohl vejít do Stanu setkávání, neboť na něm spočíval oblak a Příbytek...
Leviticus 1:1... Hospodin zavolal Mojžíše a promluvil k němu ze Stanu setkávání: "Promluv k synům Izraele takto: Když někdo...
Leviticus 1:3...přivede samce bez vady. Přivede jej ke vchodu do Stanu setkávání, aby došel zalíbení před Hospodinem. Vloží...
Leviticus 1:5...ze všech stran oltář, který je u vchodu do Stanu setkávání. Potom zápalnou oběť stáhne z kůže a...
Leviticus 3:2...ruku na hlavu své oběti a zabije ji u vchodu do Stanu setkávání; kněží, synové Áronovi, pak pokropí oltář...
Leviticus 3:8... vloží ruku na hlavu své oběti a zabije ji před Stanem setkávání; Áronovi synové pak její krví pokropí...
Leviticus 3:13... vloží ruku na jeho hlavu a zabije je před Stanem setkávání; Áronovi synové pak jeho krví pokropí...
Leviticus 4:4...hřích. Býčka přivede před Hospodina ke vchodu do Stanu setkávání, vloží mu ruku na hlavu a zabije ho před...
Leviticus 4:5...vezme trochu krve z toho býčka a přinese ji do Stanu setkávání. Namočí prst v krvi a sedmkrát stříkne...
Leviticus 4:7...vonného kadidla, který stojí před Hospodinem ve Stanu setkávání. Všechnu zbývající krev z býčka pak vylije...
Leviticus 4:14... přivede shromáždění mladého býčka před Stan setkávání jako oběť za hřích. Stařešinové obce vloží...
Leviticus 4:16... Pomazaný kněz přinese trochu jeho krve do Stanu setkávání, namočí prst v krvi a sedmkrát stříkne...
Leviticus 4:18...rohy oltáře, který stojí před Hospodinem ve Stanu setkávání. Všechnu zbývající krev vylije k patě...
Leviticus 6:9... Áron a jeho synové budou jíst, co z stane. Budou to jíst nekvašené, a sice na svatém místě, na...
Leviticus 6:19...jíst; je snědena na svatém místě, na nádvoří Stanu setkávání. Cokoli se dotkne jejího masa, bude svaté....
Leviticus 6:23...jíst žádná oběť za hřích, jejíž krev se vnáší do Stanu setkávání k vykonání obřadu smíření ve svatyni. Ta...
Leviticus 8:3...pečiva a shromáždi celou obec ke vchodu do Stanu setkávání." Mojžíš tedy učinil, jak mu Hospodin...
Leviticus 8:5...přikázal. Když se obec shromáždila u vchodu do Stanu setkávání, Mojžíš jim řekl: "Toto nám přikázal...
Leviticus 8:31...a jeho synům řekl: "Uvařte maso u vchodu do Stanu setkávání a tam ho snězte s chlebem, který je v koši...
Leviticus 8:33... spálíte. Po sedm dní neodejdete od vchodu do Stanu setkávání, dokud se nevyplní doba vašeho pověřování....
Leviticus 8:35...smíření tak, jak byl vykonán dnešního dne. stanete u vchodu do Stanu setkávání dnem i nocí po sedm dní...
Leviticus 9:5..." Vzali tedy to, co Mojžíš přikázal, před Stan setkávání a celá obec přistoupila a postavila se před...
Leviticus 9:23...sestoupil z oltáře. Mojžíš s Áronem pak vešli do Stanu setkávání, a když vyšli ven, žehnali lidu. Vtom se...
Leviticus 10:7...sežehl. Vy však neodcházejte od vchodu do Stanu setkávání, abyste nezemřeli, neboť je na vás olej...
Leviticus 10:9...promluvil k Áronovi: "Když budete vcházet do Stanu setkávání, nebudeš ty ani tví synové pít víno ani...
Leviticus 12:6...syna nebo dcery, přivede knězi ke vchodu do Stanu setkávání ročního beránka k zápalné oběti a holoubě...
Leviticus 14:8... Potom vejde do tábora, ale po sedm dní ještě stane mimo svůj stan. Sedmého dne si znovu oholí veškeré...
Leviticus 14:11...člověka s tím vším před Hospodina ke vchodu do Stanu setkávání. Potom kněz vezme jednoho beránka a bude ho...
Leviticus 14:23...je přinese knězi před Hospodina ke vchodu do Stanu setkávání. Kněz vezme beránka oběti odškodnění a...
Leviticus 15:14...dvě holoubata, půjde před Hospodina ke vchodu do Stanu setkávání a je knězi. Ten bude obětovat jedno jako...
Leviticus 15:29...dvě holoubata a přinese je knězi ke vchodu do Stanu setkávání. Kněz bude obětovat jedno jako oběť za...
Leviticus 16:7...kozly a postaví je před Hospodina ke vchodu do Stanu setkávání. Na ty dva kozly vloží losy: jeden lospro...
Leviticus 16:16...jejich provinění a všech hříchů. Totéž učiní se Stanem setkávání, který s nimi zůstává uprostřed jejich...
Leviticus 16:17...nejsvětější svatyně, aby ji očistil, není ve Stanu setkávání žádný člověk, dokud nevyjde. Tam vykoná...
Leviticus 16:20...tedy dokončí očišťování nejsvětější svatyněStanu setkávání a oltáře, přivede toho živého kozla. Áron...
Leviticus 16:23...poušti pak kozla propustí. Tehdy Áron vejde do Stanu setkávání, svlékne si plátěná roucha, jež si vzal,...
Leviticus 16:29...si tělo vodou; teprve pak smí vejít do táboraStane se vám to věčným ustanovením: Desátého dne sedmého...
Leviticus 16:33...plátěná roucha, očistí nejsvětější svatyniStan setkávání, očistí oltář i kněží, očistí také všechen...
Leviticus 16:34...očistí také všechen shromážděný lid. Toto se vám stane věčným ustanovením. Jednou za rok budou synové...
Leviticus 17:4...přivedl před Hospodinův příbytek ke vchodu do Stanu setkávání, aby z něj Hospodinu přinesl oběť, takovému...
Leviticus 17:5... aby je nyní přinášeli Hospodinu ke vchodu do Stanu setkávání, ke knězi. je obětují Hospodinu jako...
Leviticus 17:6...pokropí krví oběti Hospodinův oltář u vchodu do Stanu setkávání a tuk nechá dýmat na oltáři jako příjemnou...
Leviticus 17:9...jinou oběť, aniž to zvíře přivedl ke vchodu do Stanu setkávání, aby je obětoval Hospodinu, takový člověk...
Leviticus 19:21...svobodná. Dotyčný přinese Hospodinu ke vchodu do Stanu setkávání svou oběť odškodnění - berana odškodnění....
Leviticus 23:43...vyváděl z Egypta, nechal jsem je bydlet ve stanech. jsem Hospodin, váš Bůh." A Mojžíš oznámil...
Leviticus 24:3...svícení, aby se mohl stále zapalovat svícen. Ve Stanu setkávání, před oponou zastírající Svědectví, o...
Leviticus 26:33...národy, s taseným mečem vás poženu! Vaše země se stane pustinou a vaše města se obrátí v sutiny. Po celou...
Leviticus 27:21... bude svaté Hospodinu jako pole jemu propadléstane se majetkem kněze. Zasvětí-li však Hospodinu koupené...
Numeri 1:1...z Egypta, promluvil Hospodin k Mojžíšovi ve Stanu setkávání: "Sečtěte celou izraelskou obec podle...
Numeri 2:2...svých otcovských domů; táboří vpovzdálí okolo Stanu setkávání." Vepředu, na východě, táboří po svých...
Numeri 2:17...pochodují druzí. Uprostřed všech uskupení putuje Stan setkávání s uskupením levitů. Jak táboří, tak...
Numeri 3:7...plnit jeho povinnost i povinnost celé obce vůči Stanu setkávání. Budou také pečovat o veškeré náčiní Stanu...
Numeri 3:8...setkávání. Budou také pečovat o veškeré náčiní Stanu setkávání a službou při Příbytku budou plnit...
Numeri 3:25...Eljasaf, syn Laelův. Geršonovi synové dostali ve Stanu setkávání do opatrování Příbytek, stan, jeho pokrývku...
Numeri 3:38... na východě, tábořili před Příbytkem, totiž před Stanem setkávání, Mojžíš, Áron a jeho synové. Drželi za...
Numeri 4:3... kdo je schopen služby, aby pracoval na díle při Stanu setkávání. Toto bude služba Kehatových synů ve Stanu...
Numeri 4:4...setkávání. Toto bude služba Kehatových synů ve Stanu setkávání: nejsvětější věci. Než tábor potáhne dál,...
Numeri 4:15...nezemřeli. Toto je břemeno Kehatových synů při Stanu setkávání. Eleazarovi, synu kněze Árona, pak bude...
Numeri 4:23...je schopen nastoupit službu, aby konal práci při Stanu setkávání. Toto bude služba geršonských rodů, jejich...
Numeri 4:25...a břemena: Budou nosit plachty a houně PříbytkuStan setkávání, jeho pokrývku i pokrývku z odolných usní,...
Numeri 4:28...opatrování. To bude služba geršonských rodů při Stanu setkávání a jejich zodpovědnost pod vedením Itamara,...
Numeri 4:30...je schopen nastoupit službu, aby konal práci při Stanu setkávání. Při veškeré své službě při Stanu setkávání...
Numeri 4:31...při Stanu setkávání. Při veškeré své službě při Stanu setkávání budou zodpovědni za tato břemena: desky...
Numeri 4:33...merarijských rodů při veškeré jejich práci při Stanu setkávání pod vedením Itamara, syna kněze Árona."...
Numeri 4:35...padesáti let každého, kdo byl schopen služby při Stanu setkávání, a bylo jich po jejich rodech započteno 2...
Numeri 4:37...kehatských rodů, součet všech sloužících při Stanu setkávání, které Mojžíš s Áronem sečetl podle...
Numeri 4:39...byl započten každý, kdo byl schopen služby při Stanu setkávání. Jejich součet po jejich rodech a...
Numeri 4:41...geršonských rodů, součet všech sloužících při Stanu setkávání, které Mojžíš s Áronem sečetl podle...
Numeri 4:43...byl započten každý, kdo byl schopen služby při Stanu setkávání. Jejich součet po jejich rodech a...
Numeri 4:47...třiceti do padesáti let schopni díla služby při Stanu setkávání a díla nošení břemen. Jejich celkový počet...
Numeri 5:22...klín zvadl!' A žena odpoví: ‚Amen, se tak stane.' Kněz pak tyto kletby napíše na pergamen a spláchne...
Numeri 5:27...lůno oteče a její klín zvadne, a tak se ta žena stane ve svém lidu kletbou. Pokud se však neposkvrnila a je...
Numeri 6:10...den. Osmého dne pak přinese knězi ke vchodu do Stanu setkávání dvě hrdličky nebo dvě holoubata a kněz...
Numeri 6:13...doba jeho zasvěcení, bude přiveden ke vchodu do Stanu setkávání a bude obětovat svůj dar Hospodinu: jednoho...
Numeri 6:18...oběť a jeho úlitbu. Nazír si pak u vchodu do Stanu setkávání oholí vlasy, znamení svého nazírského...
Numeri 7:5..."Přijmi to od nich, to slouží ke službě při Stanu setkávání. Rozděl to levitům, každému v souladu s...
Numeri 7:89...poté, co byl pomazán. A když Mojžíš vcházel do Stanu setkávání, aby s ním Bůh mluvil, slyšel hlas, jenž k...
Numeri 8:9...býčka k oběti za hřích. Přiveď levity před Stan setkávání a shromáždi tam celou izraelskou obec. Když...
Numeri 8:15...jako obětní dar, vstoupí levité do služby při Stanu setkávání, neboť jsou mi z řad synů Izraele zcela...
Numeri 8:19...synům, aby za syny Izraele konali službu při Stanu setkávání a byli za výkupným, aby na syny Izraele...
Numeri 8:22... Poté tedy levité vstoupili do své služby při Stanu setkávání před tváří Árona a jeho synů. Jak Hospodin...
Numeri 8:24...z nich nastoupí službu, aby konal práci při Stanu setkávání. Od padesáti let se pak z pracovní služby...
Numeri 8:26...moci pomáhat svým bratrům plnit povinnosti při Stanu setkávání, ale službu konat nebude. Takto naložíš s...
Numeri 9:15... kdy byl Příbytek postaven, přikryl Příbytek při Stanu svědectví oblak. Od večera do rána pak spočíval nad...
Numeri 9:17...a v noci měl podobu ohně. Kdykoli se oblak od Stanu vznesl, synové Izraele hned vyráželi na cestu....
Numeri 10:3...dlouze zatroubí, sejde se k tobě před vchod do Stanu setkávání celá obec. Zatroubí-li se jen na jednu,...
Numeri 10:31...přece na poušti a víš, kde bychom mohli tábořitStaň se naším průvodcem. Půjdeš-li s námi, podělíme se s...
Numeri 11:10...slyšel, jak lid pláče, každý u vchodu do svého stanu, jeden rod za druhým. Hospodin vzplanul velikým...
Numeri 11:16...znáš jako stařešiny a správce lidu. Vezmi je ke Stanu setkávání, se tam postaví s tebou. sestoupím a...
Numeri 11:24...sedmdesát stařešinů z lidu a postavil je okolo Stanu. Tehdy Hospodin sestoupil v oblaku a mluvil s ním....
Numeri 11:26... spočinul Duch i na nich (ačkoli nevyšli ke Stanu), a tak prorokovali v táboře. Jeden mládenec přiběhl...
Numeri 12:4... Áronovi a Miriam řekl: "Všichni tři jděte ke Stanu setkávání!" Všichni tři tedy šli. Hospodin sestoupil...
Numeri 12:5...v oblakovém sloupu, postavil se u vchodu do Stanu a zvolal: "Árone a Miriam!" A když ti dva přišli,...
Numeri 12:10...vzplanul hněvem a odešel. Oblak se vzdálil od Stanu a hle, Miriam byla malomocná, bílá jako sníh! Když se...
Numeri 14:10...je, když vtom se všem synům Izraele ukázala ve Stanu setkávání Hospodinova sláva. Hospodin řekl Mojžíšovi:...
Numeri 14:31...syn Nunův. Vaše děti, o nichž jste říkali, že se stanou kořistí, ty do uvedu a poznají tu zem, kterou...
Numeri 14:34...zem. Z každého z těch čtyřiceti dní se stane rok, abyste poznali mou nelibost. To říkám ,...
Numeri 15:24...vaše pokolení), učiníte toto: Pokud se to stane neúmyslně nedopatřením celé obce, obětuje obec...
Numeri 16:18... položili kadidlo a postavili se ke vchodu do Stanu setkávání k Mojžíšovi a Áronovi. Korach proti nim...
Numeri 16:19... Korach proti nim shromáždil ke vchodu do Stanu setkávání celou obec. Vtom se celé obci ukázala...
Numeri 16:26...stařešinové šli za ním. "Odvraťte se od stanů těch ničemů," řekl obci. "Nedotýkejte se ničeho, co...
Numeri 16:27... Dátan a Abiram vyšli a stáli u vchodu do svých stanů se svými ženami, syny i malými dětmi. Mojžíš řekl:...
Numeri 17:7...proti Mojžíšovi a Áronovi, obrátili se ke Stanu setkávání a hle - přikryl jej oblak a ukázala se tam...
Numeri 17:8...Hospodinova sláva! Mojžíš a Áron pak přišli před Stan setkávání a Hospodin tam k Mojžíšovi...
Numeri 17:15... Áron se vrátil k Mojžíšovi ke vchodu do Stanu setkávání. Hospodin promluvil k...
Numeri 17:19...každého rodového vůdce jedna hůl. Necháš je ve Stanu setkávání před Truhlou svědectví, kde se s vámi...
Numeri 17:20...Truhlou svědectví, kde se s vámi setkávám, a stane se, že hůl toho, jehož jsem vyvolil, vypučí. Tak se...
Numeri 17:22... Mojžíš pak ty hole nechal před Hospodinem ve Stanu svědectví. Nazítří Mojžíš vešel do Stanu svědectví a...
Numeri 17:23...ve Stanu svědectví. Nazítří Mojžíš vešel do Stanu svědectví a hle, hůl Árona z rodu Leviho vypučela:...
Numeri 18:2...synové. Když budeš se svými syny sloužit před Stanem svědectví, ber s sebou rovněž své bratry z pokolení...
Numeri 18:3... Budou držet stráž a starat se o tebe i o celý Stan. Nesmí se však přiblížit k vybavení svatyně ani k...
Numeri 18:4...oni, tak vy. Připojí se k tobě, aby se staraliStan setkávání a o veškerou službu Příbytku. Nikdo...
Numeri 18:6...Hospodinu a darováni vám, aby sloužili při Stanu setkávání. Jen ty a tvoji synové však smíte sloužit...
Numeri 18:21... Hle, synům Leviho jsem za jejich službu při Stanu setkávání dal jako dědictví všechny desátky v Izraeli...
Numeri 18:22...Izraeli. se synové Izraele nepřibližují ke Stanu setkávání, aby na sebe neuvalili hřích a nezemřeli....
Numeri 18:23...na sebe neuvalili hřích a nezemřeli. Službu při Stanu setkávání konají jen levité, svá provinění ...
Numeri 18:31...- neboť je to vaše mzda za vaši službu při Stanu setkávání. Když z toho odevzdáte nejlepší díl,...
Numeri 19:4...krve a tou krví sedmkrát stříkne směrem ke Stanu setkávání. Jalovice pak bude před jeho očima spálena;...
Numeri 19:14...něm. Toto je zákon o člověku, který by zemřel ve stanu: Kdokoli do toho stanu vejde a kdokoli v něm je, bude...
Numeri 19:15...po sedm dní. Rovněž každá otevřená nádoba v tom stanu, která není uzavřena poklicí, bude nečistá. Kdokoli...
Numeri 19:18...vezme yzop, namočí jej ve vodě a postříká onen stan, všechno nádobí i všechny lidi, kteří tam byli. Stejně...
Numeri 20:6...tedy s Áronem odešel od shromáždění ke vchodu do Stanu setkávání. Padli na tvář a vtom se jim ukázala...
Numeri 24:5...a jeho oči jsou odkryty: Jak krásné jsou tvé stany, Jákobe, tvé příbytky, ó Izraeli! Jak palmové háje se...
Numeri 25:6...Zatímco ostatní plakali u vchodu do Stanu setkávání, jeden ze synů Izraele přišel a před očima...
Numeri 25:8...kopí. Vešel za tím Izraelcem do vnitřní části stanu a oba je probodl - onoho Izraelce i tu ženu k...
Numeri 27:2... před vůdce a před celou obec ke vchodu do Stanu setkávání a řekly: "Náš otec zemřel na poušti, ale...
Numeri 31:54...tisíců a stovek to zlato přijali a odnesli je do Stanu setkávání jako připomínku synů Izraele před...
Numeri 32:22...a k Izraeli. Tehdy se před Hospodinem tato země stane vaším vlastnictvím. Pokud se tak nezachováte, hle,...
Numeri 33:55...nevyženete, pak se vám ti, které tam ponechátestanou trním v očích a ostny v bocích. Budou vás trýznit v...
Numeri 35:29...smí vrátit na svůj vlastní pozemek. Toto se vám stane právním ustanovením pro všechna budoucí pokolení,...
Deuteronomium 1:27...Hospodina, svého Boha. Začali jste ve svých stanech reptat: "Hospodin nás vyvedl z Egypta, protože nás...
Deuteronomium 1:39...Izraeli. A vaše děti, o nichž jste říkali, že se stanou kořistí - vaši synové, kteří dnes ještě nerozeznají...
Deuteronomium 4:11... učí i své děti." A tak jste se přiblížilistanuli pod horou. Hora plála ohněm k samému nebi; kolem...
Deuteronomium 5:30...dobře! Jdi a řekni jim, se vrátí ke svým stanům. Ty však zůstaň zde u mne. Sdělím ti všechna...
Deuteronomium 11:6...ústa a pohltila je, jejich rodiny, jejich stany i všechno živé, co šlo za nimi! Vy sami jste na...
Deuteronomium 21:13...nehty a svlékne šaty, v nichž byla zajata. stane ve tvém domě celý měsíc a bude oplakávat svého otce a...
Deuteronomium 22:29...jejímu otci padesát šekelů stříbra a ta dívka se stane jeho manželkou. Zneuctil ji, a tak ji po celý svůj...
Deuteronomium 28:25...proti nim, sedmi cestami utečeš před nimiStaneš se odstrašujícím příkladem pro všechna království...
Deuteronomium 28:63...počet, ačkoli vás bylo jako hvězd na nebiStane se, že tak jako vám Hospodin rád prokazoval dobrodiní...
Deuteronomium 31:14...se den tvé smrti. Zavolej Jozuu a postavte se do Stanu setkávání, kde mu dám pověření." Mojžíš a Jozue tedy...
Deuteronomium 31:15...postavili se do Stanu setkávání. Hospodin se ve Stanu ukázal v oblakovém sloupu. Oblakový sloup se postavil...
Deuteronomium 31:17...je potkají veliké pohromy a soužení, takže se stanou snadnou kořistí. V ten den si řeknou: ‚Nepotkala nás...
Deuteronomium 32:38...obětí, kdo pili víno jejich úliteb? Jen vstanou, aby vám pomohli, se vám stanou úkrytem!...
Deuteronomium 33:18... Zabulone, kdykoli vycházíš, a ty, Isachare, v stanech svých! Na horu svolají různé národy, tam budou...
Jozue 2:21...vyzradila, budeme tvé přísahy zproštěni." " se stane, jak jste řekli," odpověděla jim. Potom se s nimi...
Jozue 3:13...kněží nesoucí Truhlu Hospodina, Pána vší zeměstanou nohama ve vodách Jordánu, tehdy se jordánské vody...
Jozue 3:14...na jednom místě." Když pak lid vytáhl ze svých stanů, aby přešel Jordán, kněží nesli před lidem Truhlu...
Jozue 4:18...Hospodinovy vystoupili zprostřed Jordánustanuli nohama na souši, vrátily se vody Jordánu na místo a...
Jozue 7:21...si to. Tamhle to je, schované v zemi uvnitř mého stanu; stříbro je pod tím." Jozue vyslal posly, ti se...
Jozue 7:22...pod tím." Jozue vyslal posly, ti se rozeběhli ke stanu a hle - bylo to ukryto u něj ve stanu a stříbro pod...
Jozue 7:23...něj ve stanu a stříbro pod tím. Vzali to tedy ze stanu, přinesli k Jozuovi a všem synům Izraele a vysypali...
Jozue 7:24...a dcery i jeho skot, osly, ovce a kozy i jeho stan a všechno, co k němu patřilo, a odnesli to všechno do...
Jozue 10:13...se v Gibeonu! Ty, měsíci, v údolí Ajalonu!" Stanulo slunce, měsíc stál, než národ nepřátele potrestal....
Jozue 18:1...obec se shromáždila v Šílu, kde postavili Stan setkávání. Země byla podmaněna, ale zbývalo ještě...
Jozue 19:51...synům Izraele v Šílu před Hospodinem u vchodu do Stanu setkávání. Tím skončilo rozdělování země. Hospodin...
Jozue 23:13...vězte, že Hospodin, váš Bůh, tehdy před vámi přestane ony národy vyhánět. Stanou se vám léčkou a pastí,...
Soudců 2:3...budou vám trním v bocích a jejich bohové se vám stanou pastí.'" Když Hospodinův anděl promluvil tato slova...
Soudců 4:17...ani jediný. Sisera zatím pěšky prchal ke stanu Jael, ženy Kenijce Chebera. Mezi chacorským králem...
Soudců 4:18...ke mně dál a neboj se." Vešel tedy do jejího stanu a ona ho přikryla houní. "Dej mi prosím trochu vody,"...
Soudců 4:20...mu napít a přikryla ho. "Postav se ke vchodu do stanu," řekl ještě, "a kdyby někdo přišel a vyptával se...
Soudců 5:24...Kenijce Chebera, požehnaná buď mezi ženami ve stanech! Požádal o vodu, dala mu mléko, ve vzácné číši...
Soudců 6:5...dobytče ani osla. Přitáhli vždy se svými stádystany, přicházelo jich jako kobylek, jich a jejich...
Soudců 7:13...valil pecen ječného chleba. Dostal se ke stanu a vrazil do něj tak, že ho převrátil vzhůru nohama a...
Soudců 11:6...pro Jiftacha do kraje Tov. "Pojď," řekli mu, "staň se naším vůdcem v boji proti Amoncům." Jiftach ale...
Soudců 11:8...tebe vrátili. Pojď s námi bojovat proti AmoncůmStaň se vůdcem nás všech, kdo bydlíme v Gileádu." Jiftach...
1. Samuel 2:22...tom, jak spali se ženami sloužícími u vchodu do Stanu setkávání. "Co to provádíte?" říkal jim. "Ode všech...
1. Samuel 2:34...tvých potomků zemře předčasně. To, co se stane tvým dvěma synům Chofnimu a Pinchasovi, ti bude...
1. Samuel 3:10...šel lehnout na své místo. Vtom přišel Hospodinstanul tam a zavolal tak jako předtím: "Samueli! Samueli!"...
1. Samuel 9:6...to vážený člověk; všechno, co řekne, se opravdu stane. Co se tam teď vydat? Třeba nám ukáže cestu, kterou...
1. Samuel 17:51... i když neměl žádný meč. Potom David přiběhlstanul nad Filištínem, chytil jeho meč, vytáhl ho z pochvy...
1. Samuel 17:54...ji do Jeruzaléma a jeho zbroj uložil ve svém stanu. Když Saul viděl Davida, jak jde na Filištína, zeptal...
1. Samuel 24:21...ke mně dnes zachoval. Teď vím, že se jistě staneš králem a izraelské království bude v tvých rukou...
2. Samuel 6:17...truhlu přinesli, umístili ji doprostřed stanu, který pro ni David postavil. David pak přinesl před...
2. Samuel 7:6...přece nebydlel v domě, ale stěhoval jsem se ve stanu, v Příbytku. Po celou tu dobu jsem se stěhoval,...
2. Samuel 11:11..."Boží truhla a Izrael s Judou zůstávají pod stany; také můj pán Joáb táboří v poli s tvými služebníky,...
2. Samuel 22:12...tmy obklopil se, mrak plný deště byl jeho stan. Od žáru jeho obličeje roznítily se blesky plamenné...
1. Královská 8:4... kněží zvedli Truhlu Hospodinovu a vynesli jiStan setkávání se vším jeho posvátným vybavením. Zatímco to...
1. Královská 11:37...budeš kralovat, kdekoli si budeš přát, neboť se staneš králem Izraele. Budeš-li poslouchat vše, co ti...
1. Královská 20:12...jako ten, kdo ji svléká!" Ben-hadad právě ve stanech popíjel se svými králi. Jakmile uslyšel ten vzkaz,...
1. Královská 20:14... abys poznal, že jsem Hospodin." "Jak se to stane?" zeptal se Achab. "Tak praví Hospodin: Skrze mladíky...
1. Královská 20:16...Vytáhli v poledne. (Ben-hadad se právě opíjel ve stanech se svými dvaatřiceti královskými spojenci.) Nejprve...
1. Královská 22:21...Ten říkal to a ten zas ono. Vtom vyšel duchstanul před Hospodinem a řekl: ‚ ho svedu.' Hospodin se...
2. Královská 2:13...plášť, který spadl z Eliáše, a šel zpátky. Když stanul na břehu Jordánu, vzal Eliášův plášť a udeřil jím do...
2. Královská 4:12..."Zavolej tu Šunemitku." Ten ji zavolal, a když stanula před ním, Elíša mládenci řekl: "Pověz : Zahrnulas...
2. Královská 4:15... "Zavolej ji," řekl mu. A tak ji zavolal, a když stanula ve dveřích, Elíša řekl: "Za rok touto dobou...
2. Královská 7:7...a ještě za tmy se dali na úprk. Nechali tam své stany, koně, osly i tábor tak, jak byl, a utíkali o život....
2. Královská 7:8...dorazili k táboru ti malomocní. Vešli do jednoho stanu a dali se do jídla a pití. Nabrali si odtud stříbro,...
2. Královská 7:10...ani vidu ani slechu. Na místě zůstali kromě stanů jen uvázaní koně a osli." Strážní tu zprávu předali...
2. Královská 20:18...synové, tví vlastní potomci, budou zajatistanou se eunuchy v paláci babylonského krále." "Slovo...
2. Královská 21:14... to opustím a vydám je do rukou jejich nepřátelStanou se lupem a kořistí všech svých nepřátel, protože...
1. Letopisů 6:17...chrám, sloužili zpěvem před Příbytkem, před Stanem setkávání. Ke službě nastupovali podle svého pořádku...
1. Letopisů 9:21... syn Mešelemiášův, byl strážcem u vstupu do Stanu setkávání. Všech, kdo byli vybráni za strážce prahů,...
1. Letopisů 11:6...prohlásil: "Kdo zaútočí na Jebusejce jako prvnístane se vrchním velitelem." Jako první vyrazil Joáb, syn...
1. Letopisů 15:1...místo i pro Boží truhlu a vztyčil pro ni stan. Tentokrát David přikázal: "Boží truhlu nesmí nést...
1. Letopisů 16:1...přinesli, postavili ji na její místo uprostřed stanu, který pro ni David postavil. Pak před Bohem...
1. Letopisů 23:32... Takto levité plnili své povinnosti vůči Stanu setkávání, vůči svatyni, vůči svým bratrům, synům...
2. Letopisů 1:3...na výšinu do Gibeonu, neboť tam stál Boží Stan setkávání, který Hospodinův služebník Mojžíš zhotovil...
2. Letopisů 1:4...do Jeruzaléma, kde pro ni připravil stan, ale bronzový oltář, který zhotovil Becaleel, syn...
2. Letopisů 1:6...hledal Hospodina a na tom bronzovém oltářiStanu setkávání obětoval před Hospodinem na tisíc zápalných...
2. Letopisů 1:13...v minulosti ani v budoucnu." Šalomoun se pak od Stanu setkávání na gibeonské výšině odebral do Jeruzaléma a...
2. Letopisů 5:5...stařešinové, levité zvedli Truhlu a vynesli jiStan setkávání se vším jeho posvátným vybavením. Zatímco to...
2. Letopisů 12:8...hněv na Jeruzalém, nechám je o vlásek uniknoutStanou se ale jeho služebníky, aby poznali, jaké je to...
2. Letopisů 18:20...Ten říkal to a ten zas ono. Vtom vyšel duchstanul před Hospodinem a řekl: ‚ ho svedu.' Hospodin se...
2. Letopisů 24:6...Mojžíšem, totiž daň izraelského shromáždění pro Stan svědectví?" (Stoupenci hanebné Atalie totiž...
Ezdráš 6:11...bude vyzdvižen a zbičován; jeho dům se pak stane hnojištěm. Bůh, jehož jméno přebývá v Jeruzalémě,...
Ezdráš 10:3...kdo se třesou před přikázáním našeho Boha. se stane podle Zákona. Vstaň a splň svůj úkol, jsme s tebou....
Nehemiáš 3:36... a obrať tu pohanu na jejich hlavu! se sami stanou kořistí v zemi vyhnanství. Nepřikrývej jejich...
Nehemiáš 12:40...jsme u Strážní brány. Oba děkovné průvody stanuly na nádvoří Božího chrámu, také a se mnou...
Ester 2:4... Dívka, která se králi zalíbí, nechť se pak stane královnou namísto Vašti." To se králi zalíbilo a...
Ester 5:6...máš přání? Bude ti splněno. Žádej půl říšestane se." " přání?" odvětila Ester. "Co žádám?...
Ester 7:2...Ester? Bude ti splněno. Žádej půl říšestane se." "Ráčíš-li mi, králi, prokázat laskavost,"...
Ester 8:12... Co kdo po nich ukořistí, si ponechá. Tak se staň ve všech provinciích krále Xerxe, a to v jediný den:...
Ester 9:12...přání? Bude ti splněno. Žádej cokoli dalšíhostane se." "Kdyby král ráčil," odpověděla Ester, "nechť je...
Ester 9:14...nechť pověsí na kůly." Král přikázal, se tak stane. V Súsách byl vydán příslušný zákon a deset...
Job 4:21... Bez povšimnutí navždy zahynou, lano jejich stanu bude strženo, zemřou a moudří nebudou!' Jen křič -...
Job 8:22... Tví nepřátelé však budou mít plášť z ostudy, ze stanu ničemů nezbude vůbec nic." Job na to...
Job 9:4...a nesmírnou sílu - uspěl snad někdy, kdo stanul proti němu? On hory přenáší, než se kdo naděje,...
Job 11:14...rukou když daleko odhodíš a nestrpíš ve svém stanu bezpráví, tehdy tvář pozvedneš bez vady, budeš stát...
Job 12:6...pohrdá neštěstím: ‚Kopanec tomu, kdo se potácí!' Stany nájezdníků naplňuje klid, ti, kdo popouzejí Boha,...
Job 13:13...Mlčte, teď promluvit chci , pak se stane, co se stát. Proč kůži na trh nosit chci a vlastní...
Job 15:34...svůj květ. Spolek bezbožných je neplodnýstany úplatkářů pohltí plameny. Počnou trápení a zlo porodí...
Job 18:6... plamen ohně mu zářit nebude. Světlo v jeho stanu ve tmu změní se a jeho svíce uhasne. Jeho rázný krok...
Job 18:14...hltá rána smrtelná. Vyrván bude z bezpečí svého stanu, odveden bude ke králi hrůz. Plameny zaplaví jeho...
Job 18:15...odveden bude ke králi hrůz. Plameny zaplaví jeho stan, jeho příbytek bude sírou zasypán. Jeho kořeny uschnou...
Job 19:12...jeho armáda, proti mně vrší dobývací val, můj stan obléhají kolem dokola. Mým vlastním bratrům odcizil...
Job 21:28... Říkáte: ‚Kam se poděly ty jejich paláceStanům darebáků kde konec je?' - To jste se nikdy neptali...
Job 22:23...když se navrátíš, on obnoví! Ze svého stanu vyžeň bezpráví, své zlato musíš do prachu zahodit,...
Job 29:4...tenkrát v mém nejlepším věku, kdy Bůh byl mému stanu přítelem, kdy ještě Všemohoucí býval se mnou a ...
Job 36:29...někdo rozumí, jak se mračna stahují a jak z jeho stanu hřmí? Hle, jak kolem sebe šíří blesky, jak jimi...
Žalmy 9:20...navždy, naděje ponížených nezhyne navěky! Povstaň, Hospodine, proti lidské zvůli, před tvým soudem ...
Žalmy 15:1...veselit! Žalm Davidův. Kdo, Hospodine, ve tvém stanu bude? Kdo bydlet smí na tvé svaté hoře? Kdo žije...
Žalmy 18:12...skrýší obklopil se, mrak temný deštěm byl jeho stan. Před jeho žárem se rozstoupila mračna, krupobití a...
Žalmy 19:5...zemí, do krajů světa doléhá jejich zvěst. Bůh stan postavil slunci v nebesích a ono jak ženich vychází z...
Žalmy 24:3...ustavil! Kdo vystoupí na horu Hospodinovu, kdo stane na místě jeho svatosti? Ten, kdo nevinné ruce a...
Žalmy 27:5...hledal. Neboť skryje ve svém příbytku, když nastane zlý den, schová ve skrýši svého stanu a na skálu...
Žalmy 27:6...vyvýšena nad nepřátele ze všech stran; v jeho stanu budu s jásotem obětovat, Hospodinu budu zpívat a...
Žalmy 31:21...před lidskou hrubostí, chováš je v bezpečí svého stanu před hádavými jazyky. Požehnán buď Hospodin - svou...
Žalmy 50:4...Svolává shůry nebesa i zem, jeho lid aby stanul před soudem: "Shromážděte mi moje ctitele, ty, kteří...
Žalmy 61:5...útočištěm, baštou před tváří nepřátel. V tvém stanu chtěl bych bydlet stále, ve skrytu tvých křídel...
Žalmy 63:11... Každý z nich zahyne ostřím meče, pokrmem šakalů stanou se! Král se však v Bohu zaraduje, zajásá každý, kdo...
Žalmy 65:5...nás očistíš! Blaze vyvoleným, které zveš, aby stanuli na tvých nádvořích! Dobrotou tvého domu se sytíme...
Žalmy 69:23...pít, když žíznil jsem! Jejich stůl se jim stane léčkou, jejich pastí a odplatou. se jim v očích...
Žalmy 69:26...prchlivosti je zachvátí. Jejich příbytek stane pustý, v jejich stanech nikdo nebydlí! Koho jsi...
Žalmy 78:28... Doprostřed tábora je nechal padat, na jejich stany kolem dokola. Jedli a hojně se nasytili, dal jim to,...
Žalmy 78:51...pobil všechno prvorozené, ten výkvět mládí ve stanech Chamových. Svůj lid pak vyvedl tak jako ovce, jako...
Žalmy 78:60...zavrhl. Tehdy opustil svůj příbytek v Šílustan, v němž mezi lidmi přebýval. Do zajetí dal padnout...
Žalmy 78:67... vydal je věčné pohaně! Zavrhl sice Josefův stan, Efraimův kmen si nevybral, Judův kmen ale vyvolil -...
Žalmy 82:1...nasytil!" Žalm Asafův. Ve shromáždění mocných stanul Bůh, uprostřed "bohů" soud vynesl: "Jak dlouho...
Žalmy 106:25...zemí, jeho zaslíbení věřit nechtěli. Ve svých stanech se dali do reptání, poslouchat Hospodina odmítli....
Žalmy 118:15...je Hospodin, to on se stal mým spasením! Ze stanů spravedlivých zní píseň vítězná: "Hospodinova pravice...
Žalmy 120:5...Běda mi, že pobývám v Mešeku, že bydlímstanech Kedarců! duše se dlouho zdržuje mezi...
Přísloví 14:11...druhý necítí. Dům darebáků je určen ke zbořenístan poctivých ale k rozkvětu. Cesta se člověku může zdát...
Přísloví 19:21...příště moudřejší. Člověk v srdci mnohé plánystane se ale, co chce Hospodin. Po člověku se žádá, aby byl...
Přísloví 23:27...Nevěstka je jak bezedná jáma, těsnou studnou se stane svůdkyně. Jak lupič ve skrytu na kořist číhá, řady...
Přísloví 29:1... spravedlivých přibývá. Z často káraného se stane zatvrzelý, když náhle zhroutí se, nebude pomoci. Z...
Kazatel 4:16...s oním mladíkem, který nastoupil po králiStanul v čele nespočetných zástupů, těm, kdo přišli potom,...
Píseň 1:5... a jsem líbezná, dcery jeruzalémské, tak jako stany Kedarských, jak baldachýny Šalomounovy. Nehleďte na...
Píseň 1:8...a svoje kůzlátka nech pást tam, kde pastýři mají stan. Ke klisně z faraonových spřežení , moje lásko,...
Izaiáš 1:31...listí, a jako zahrada bez vody. Ze siláka se stane koudel a jiskrou bude jeho čin; obojí to pak spolu...
Izaiáš 8:14...mějte bázeň, jen z něho mějte strach. On se vám stane svatyní, oběma domům Izraele však bude kamenem úrazu...
Izaiáš 10:17...zapálí plamen nejprudší. Světlo Izraele se stane ohněm, jejich Svatý bude plamenem; v jediném dni ten...
Izaiáš 14:24... Hospodin zástupů přísahá: Co jsem zamýšlel, se stane, co jsem rozhodl, to bude: Ve své zemi rozdrtím...
Izaiáš 16:5...Tvůj trůn tehdy bude upevněn láskou a v Davidově stanu na něm usedne soudce, jenž bude věrně hledat právo a...
Izaiáš 17:2...trosek! Jeho města budou navěky opuštěnastanou se útočištěm pro stáda a nebude, kdo by je odehnal....
Izaiáš 22:21...šerpou. Do jeho rukou předám tvou pravomocstane se otcem obyvatel Jeruzaléma a domu Judova. Na jeho...
Izaiáš 22:23...neotevře. Zapustím ho jako hřeb v pevné zdistane se trůnem chlouby svého otcovského domu. Na něm bude...
Izaiáš 24:13...pusté trosky, brána roztříštěna na kusy. Toto se stane na zemi mezi národy - jako když se češou olivy, jako...
Izaiáš 29:5... z hordy těch tyranů budou plevy ve větruStane se to náhle, v okamžiku od Hospodina zástupů. On je...
Izaiáš 29:17... brzy, za velmi krátký čas se z Libanonu stane sad a sad se bude za les počítat. V ten den hluší...
Izaiáš 32:15...však na nás vylije shůry Duch, tehdy se z pouště stane sad a sad se bude za les počítat. Na poušti pak bude...
Izaiáš 33:20...Tvé oči Jeruzalém uvidí, to klidné obydlístan, jenž se nezboří. Nikdy se nevytrhnou jeho kolíky,...
Izaiáš 35:7... kde byl žhavý písek, bude jezero a suchopár se stane studánkou. Doupata, kde odpočívali šakali, zarostou...
Izaiáš 38:12...kdo žije na světě. je strženo obydlí, jako stan kočovníků stěhuje se pryč; jako tkadlec jsem svůj...
Izaiáš 39:7...synové, tví vlastní potomci, budou zajatistanou se eunuchy v paláci babylonského krále!" "Slovo...
Izaiáš 40:22...prostírá nebe jako baldachýn, roztahuje je jako stan k bydlení. On panovníky vniveč obrací, soudcové země...
Izaiáš 41:22...a poznáme, jak to dopadne. Nebo nám řekněte, co stane se, o budoucnosti nám povězte, poznáme, že jste...
Izaiáš 46:10...od počátku oznamuji konec a odedávna, co teprv nastane. Říkám: " vůle stane se, udělám vše, co se mi chce...
Izaiáš 47:9...ale na tebe obojí v jediné chvíli, v jednom dnistaneš se vdovou a přijdeš o děti. Všechno to na tebe...
Izaiáš 54:2...dětí nežli provdaná, praví Hospodin. Pro svůj stan udělej víc místa, plachty svých příbytků směle...
Jeremiáš 5:13...větru žvaní, nemají žádné poselství - se to stane jim samotným!" Nuže, tak praví Hospodin, Bůh zástupů:...
Jeremiáš 6:3...k pastýři se svými stády, postaví své stany kolem a každý spase, na co natrefí. ‚Připravte se...
Jeremiáš 6:18... národy, slyšte a buďte svědkové toho, co se jim stane. Slyš, země: Hle, přivádím na tento lid neštěstí,...
Jeremiáš 10:20...si: Tuhle bolest jistě vydržím. Teď ale je můj stan zničen, zpřetrhány všechny provazy. Děti opustily a...
Jeremiáš 12:11... překrásné pole obrátí ve zpustošenou poušťStane se pouhou pustinou, opuštěná bude plakat přede mnou....
Jeremiáš 25:38...Jako lev vyjde ze svého příbytku a jejich zem se stane pustinou před tím krutým žárem - před žárem jeho...
Jeremiáš 30:18...praví Hospodin: "Hle, přivedu ze zajetí Jákobovy stany, nad jeho příbytky se slituji. Město se vystaví tam,...
Jeremiáš 33:9... jim odpustím. Jeruzalém mi tak přinese věhlasstane se mi zdrojem radosti, chvály a slávy přede všemi...
Jeremiáš 35:7...a nevlastněte je. Po všechny své dny bydlete ve stanech, abyste byli dlouho živi na zemi, na níž jste...
Jeremiáš 35:10...vinice ani pole ani semeno k setí a bydlíme ve stanech. Jsme poslušní našemu otci Jonadabovi a chováme se...
Jeremiáš 38:21...dobře a přežiješ. Pokud se ale vzdát odmítnešstane se, co mi Hospodin ukázal: Hle, všechny ženy, které...
Jeremiáš 42:18... rozhořčení na vás, pokud půjdete do EgyptaStanete se kletbou a hrozbou, nadávkou a ostudou a toto...
Jeremiáš 44:12... po největší zemřou mečem nebo hlademStanou se kletbou a hrozbou, nadávkou a ostudou. Zúčtuji s...
Jeremiáš 49:13...při sobě samém, praví Hospodin, že Bosra se stane děsnou pustinou, že bude posměškem a nadávkou a...
Jeremiáš 49:29...Do boje proti Kedaru! Zahubte syny VýchoduStany i stáda jim budou vzaty, stanové plachty i všechny...
Jeremiáš 49:33...Hospodin; přivedu na zkázu odevšad! Chacor se stane doupětem šakalů, věčnou pustinou. Nebude zde nikdo...
Pláč 3:37...při - copak to Hospodin nevidí? Kdo "promluví, a stane se"? Kdo než Hospodin to přikáže? Což nepochází...
Ezechiel 5:15...a trestající zlobě vykonám své rozsudkystaneš se nadávkou a posměškem, varováním a odstrašujícím...
Ezechiel 9:2...rouchu a s písařským náčiním po boku. Přišlistanuli u bronzového oltáře. Sláva Boha Izraele se zatím...
Ezechiel 10:18...sláva se tehdy vzdálila od prahu chrámustanula nad cheruby. Cherubové zvedli křídla a před mýma...
Ezechiel 11:16... V zemích, kam přišli, se jim ale sám nakrátko stanu svatyní. Proto řekni: Tak praví Panovník Hospodin -...
Ezechiel 11:23... Hospodinova sláva se vznesla zprostřed městastanula nad horou východně od města. Ve vidění, které jsem...
Ezechiel 12:11... jsem znamení pro vás! Předvedl jsem, co se stane jim. Půjdou do vyhnanství, do zajetí! I jejich vládce...
Ezechiel 21:37...rukou lidí ukrutných, zkušených v díle záhubyStaneš se potravou pro plameny, tvá krev bude crčet po zemi...
Ezechiel 24:24...vinách a mezi sebou naříkat. Ezechiel se vám stane znamením. Přesně co dělá on, budete dělat i vy. to...
Ezechiel 24:27...ústa a budeš s ním moci hovořit. Promluvíš a přestaneš být němý. Tak se jim staneš znamením, aby poznali,...
Ezechiel 26:5...všechnu zeminu a nechám z něj jen holou skáluStane se ostrůvkem v moři, místem k sušení sítí! Ano, tak...
Ezechiel 26:14... nikdy nezazní. Nechám z tebe jen holou skálustaneš se místem, kde se suší sítě. nikdy nebudeš...
Ezechiel 27:29...své lodě opustí, lodníci i všichni kormidelníci stanou na zemi. Hlasitě se dají do křiku, hořce zaúpějí nad...
Ezechiel 29:14...do Horního Egypta, do země, odkud pocházejí, a stanou se tam bezvýznamným královstvím. Bude bezvýznamnější...
Daniel 2:2... aby mu pověděli, co se mu zdálo. Když přišlistanuli před králem, řekl jim: "Zdál se mi sen, který ...
Daniel 2:28... Ten králi Nabukadnezarovi ukázal, co se stane v posledních dnech. Sen a vidění, která jsi v mysli...
Daniel 2:29...a Ten, který zjevuje tajemství, ti ukázal, co se stane. Mně to tajemství nebylo zjeveno proto, že bych byl...
Daniel 3:3... sochy, kterou vztyčil král Nabukadnezar. Když stanuli před sochou, kterou Nabukadnezar vztyčil, zvolal...
Daniel 5:7...a vyloží mi ho, bude oblečen purpurem, na krk dostane zlatý řetěz a stane se třetím nejmocnějším v...
Daniel 5:16...a vyložit, budeš oblečen purpurem, na krk dostaneš zlatý řetěz a staneš se třetím nejmocnějším v...
Daniel 8:15...se je pochopit, když vtom přede mnou náhle stanula jakoby mužská postava. Nad Ulajem jsem tehdy...
Daniel 8:19... na nohy a řekl: "Hle, ukážu ti, co se stane v čase posledního hněvu; to vidění totiž platí pro...
Daniel 11:16...a nikdo před ním neobstojí. Se svou ničivou mocí stane i v Nádherné zemi. Rozhodne se přitáhnout s celou...
Daniel 11:45...vyrazí, aby pobil a vyhladil mnohé. Svůj hlavní stan postaví mezi mořem a Nádhernou svatou horou. Tam potká...
Ozeáš 2:17...vinice tehdy navrátím, Rokle neštěstí se  stane Bránou k naději, a tehdy mi odpoví jako zamlada, jako...
Ozeáš 12:10... od vyjití z Egypta; pošlu bydlet zpátky do stanů jako za dnů, kdy svátek slavíváš! mluvím skrze...
Ozeáš 14:6...je budu milovat; můj hněv se od nich odvrátíStanu se Izraeli rosou a rozkvete jako lilie. Zapustí...
Joel 4:19...pramen vyrazí a zavlaží Akátové údolí. Egypt se stane pustinou, z Edomu bude pustá poušť kvůli násilí, jež...
Amos 3:6...poplach, copak lid nemá strach? Když se ve městě stane neštěstí, copak to nedopustil Hospodin? Jistě!...
Amos 9:11...nás žádné neštěstí!" Toho dne obnovím zbořený stan Davidův. Opravím jeho trhliny a jeho trosky obnovím -...
Abdiáš 1:15...den proti všem národům. To, co jsi dělal, se stane tobě, tvé činy se ti vrátí na hlavu. Jako jste pili...
Jonáš 4:5...jejího stínu, aby vyhlížel, co se s tím městem stane. Hospodin Bůh zařídil, aby vzešla jedna popínavá...
Micheáš 7:13... od moře k moři a od hor k horám. Země se však stane pustinou kvůli svým obyvatelům; to bude ovoce jejich...
Abakuk 2:7...bude bohatnout tím, co zabavil? Znenadání povstanou tvoji dlužníci, ti, kdo se před tebou chvějí, se...
Abakuk 3:7...sklánějí - jemu patří stezky věčnosti! Kúšanské stany vidím v bolestech, plachty Midiánu třesou se. To se,...
Sofoniáš 1:13...nic nespraví ani nezkazí.' Jejich bohatství se stane kořistí, jejich domy budou zbořeny. Stavějí si domy,...
Sofoniáš 2:6..."Do posledního vás zahladím!" Přímoří se stane pastvinou s chýšemi pastýřů a ovčí ohradou. Připadne...
Zachariáš 2:8...Jeruzalémě bude žít tolik lidí a dobytka, že se stane městem bez hradeb. sám, praví Hospodin, budu...
Zachariáš 2:13...se zornice mého oka. Hle, mávnu po nich rukoustanou se kořistí svých otroků." Tehdy poznáte, že ...
Zachariáš 3:7...po mých cestách a zachovávat, co jsem ti svěřilstaneš se správcem mého domu a strážcem mých nádvoří a...
Zachariáš 6:15... že k vám poslal Hospodin zástupů. To se stane, ale jen pokud budete opravdu poslouchat Hospodina,...
Zachariáš 8:19... pátém, sedmém i desátém měsíci se pro dům Judy stanou šťastnými slavnostmi radosti a veselí. Jen ale...
Zachariáš 9:7...sousto z úst, ohavný pokrm ze zubů! Kdo z nich stanou, připadnou našemu Bohu a stanou se jedním z judských...
Zachariáš 14:4...- tak, jak on bojuje v den bitvy! V onen den stanou jeho nohy na Olivetské hoře, ležící východně před...
Malachiáš 2:12...cizího boha. Hospodin vyhladí z Jákobových stanů každého, kdo to provádí, je to kdokoli - i kdyby...
Matouš 6:10...tvé jméno! přijde tvé království! se stane tvoje vůle jako v nebi, tak i na zemi. Dej nám i dnes...
Matouš 8:13..." Tomu setníkovi pak Ježíš řekl: "Jdi. se ti stane, jak jsi uvěřil." A v tu chvíli byl jeho služebník...
Matouš 9:29... Dotkl se tedy jejich očí a řekl: " se vám stane podle vaší víry!" Vtom se jim otevřely oči. Ježíš je...
Matouš 15:28...víru, ženo!" odpověděl na to Ježíš. " se ti stane, jak toužíš." A od chvíle byla její dcera zdravá....
Matouš 18:19...zemi shodnou ohledně čehokoli, za co by prosilistane se jim to od mého nebeského Otce. Neboť kdekoli se...
Matouš 21:21...řekli této hoře: ‚Zvedni se a vrhni se do moře!' stane se to. Když budete věřit, dostanete, o cokoli v...
Matouš 24:34...vám, že to pokolení nepomine, než se to všechno stane. Nebe a země pominou, ale slova nikdy nepominou...
Matouš 26:42...tento kalich minout, ale musím ho vypít, se stane tvoje vůle!" A když se vrátil, zjistil, že zase spí....
Matouš 27:11...pole, jak mi uložil Hospodin." Ježíš zatím stanul před prokurátorem. Ten se ho zeptal: "Tak ty jsi...
Marek 11:23...v srdci, ale věřil by, že se děje to, co říkástane se mu to. Proto vám říkám: Věřte, že všechno, o co...
Marek 13:9...soudům a shromážděním. Budete biti a kvůli mně stanete před vládci a králi, abyste jim vydali svědectví....
Marek 13:30... že toto pokolení nepomine, než se to všechno stane. Nebe a země pominou, ale slova nikdy nepominou...
Lukáš 1:20...němý a nepromluvíš do dne, kdy se ty věci stanou." Lidé zatím čekali na Zachariáše a divili se, že se...
Lukáš 1:34...a jeho kralování bude bez konce." "Jak se to stane?" zeptala se Marie anděla. "Vždyť jsem ještě...
Lukáš 1:38...řekla: "Hle, jsem služebnice Páně. se mi stane podle tvého slova!" Tehdy od anděl odešel. V těch...
Lukáš 2:9...noční hlídky u svého stáda. Vtom před nimi stanul Hospodinův anděl a ozářila je Hospodinova sláva....
Lukáš 2:34...určen k pádu i k pozdvižení mnohých v IzraeliStane se znamením, jež bude odmítáno (a tvou vlastní duši...
Lukáš 6:17...který se stal zrádcem. S těmi sestoupil z horystanul na pláni, kde čekalo množství jeho učedníků a veliká...
Lukáš 21:36...byli hodni uniknout všemu, co přijde, a mohli stanout před Synem člověka." Takto ve dne učíval v chrámě,...
Lukáš 23:31...Když se toto děje se zeleným stromem, co se stane se suchým?" K popravě s ním vedli ještě další dva...
Lukáš 24:4... co si o tom myslet, když vtom před nimi stanuli dva muži v zářícím rouchu. Vylekané ženy sklonily...
Lukáš 24:36...poznat při lámání chleba. Zatímco o tom mluvilistanul uprostřed nich Ježíš. "Pokoj vám," řekl. Oni si ale...
Jan 4:14...žíznit nikdy. Voda, kterou mu dám, se v něm stane pramenem vody tryskající k věčnému životu." "Pane,...
Jan 13:19...mně.' Říkám vám to teď, předtím než se to stane, abyste, se to stane, uvěřili, že jsem. Amen,...
Jan 14:29...než . Řekl jsem vám to teď, předtím než se to stane, abyste, se to stane, uvěřili. s vámi nebudu...
Jan 15:7...posbírány, hozeny na oheň a shoří. Jestliže stanete ve mně a slova zůstanou ve vás, proste, o cokoli...
Skutky 11:13... Vyprávěl nám, jak ve svém domě uviděl andělaStanul před ním a řekl: ‚Pošli do Joppy a nech zavolat...
Skutky 12:7...přede dveřmi hlídaly vězení. Vtom vedle něj stanul Hospodinův anděl a v cele zazářilo světlo. Udeřil...
Skutky 15:16...je psáno: ‚Znovu se vrátím a obnovím zbořený stan Davidův. Jeho trosky obnovím a vztyčím jej, aby...
Skutky 18:3...jeho řemeslem, stejně jako jejich, bylo šití stanů. Bydlel tedy a pracoval u nich a každou sobotu...
Skutky 23:11...jim ho a odvedou do pevnosti. Tu noc před ním stanul Pán. "Buď statečný," řekl mu. "Jako jsi o mně...
Skutky 25:16...ve zvyku odsoudit člověka, aniž by obžalovaný stanul svým žalobcům tváří v tvář a dostal možnost hájit se...
Římanům 5:19...hříšnými, tak se také poslušností jednoho mnozí stanou spravedlivými. Když přišel Zákon, provinění se...
Římanům 11:9...neslyší." A David říká: "Jejich stůl se jim stane léčkou a pastí, kamenem úrazu a odplatou. se jim v...
Římanům 14:10...ty, proč pohrdáš svým bratrem? Všichni přece staneme na soudu před Božím trůnem. Jak je psáno: "Jakože...
1. Korintským 3:18...myslí, že je na tomto světě moudrý, se raději stane bláznem. Pak teprve bude moudrý, neboť moudrost...
2. Korintským 5:1...neviditelné je věčné. Víme, že ten pozemský stan, v němž přebýváme, bude stržen, máme od Boha věčné...
2. Korintským 5:2...nebyl vytvořen rukama. Proto, dokud jsme v tomto stanu, sténáme touhou ocitnout se v našem nebeském...
2. Korintským 5:4...oblečeme, nezůstaneme nazí. Dokud jsme v tomto stanu, sténáme tíhou, protože nechceme být svlečení, ale...
2. Korintským 5:10...o to, abychom se mu líbili. Všichni přece musíme stanout před Kristovým soudem, aby každý z nás dostal...
Židům 11:9...země, jakkoli byla cizí, a bydlel v ve stanech stejně jako Izák a Jákob, dědicové téhož zaslíbení....
Židům 13:11...jako oběť za hřích, bývají pálena venku za stany. Proto také Ježíš trpěl venku za branou, aby posvětil...
Židům 13:13...svou vlastní krví. Vyjděme tedy k němu ven za stany a nesme jeho potupu, neboť zde nemáme trvalé město,...
2. Petr 1:13... kterou jste přijali. Dokud přebývám v tomto stanu, považuji za svou povinnost burcovat vás a upomínat,...
2. Petr 1:14...povinnost burcovat vás a upomínat, neboť vím, že stan mého těla bude brzy složen, jak mi oznámil náš Pán...

Slova obsahující stanu: dostanu (5) nepřestanu (1) nezůstanu (1) povstanu (6) přestanu (2) stanu (195) stanul (19) stanula (5) stanuli (8) stanulo (1) stanuly (1) vstanu (7) zůstanu (7)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |