Stíhat

Hledám varianty 'stíhat' [ stíhej (1) stíhat (6) stíháš (1) stíhán (1) stíhali (1) stíhal (3) stíhají (2) stíhá (6) ]. Nalezen 21 verš.
Genesis 31:36...se provinil? Co jsem spáchal, že tak zuřivě stíháš? Prošťáral jsi všechny věci, a cos našel z celého...
Genesis 49:23...pnou. Zraňovali ho, stříleli, lukostřelci jej stíhali. Pevný však zůstal jeho luk, přijaly sílu paže...
Exodus 15:9... v nitru moře ztuhly propasti. Nepřítel řekl: ‚Stíhat je budu, doženu je, kořist uchvátím, svou chtivost...
Deuteronomium 28:45... která jsem ti udělil. Budou pronásledovatstíhat, dokud nebudeš vyhlazen. Budou na tobě i na tvém...
2. Samuel 2:27... kdybys nepromluvil, muži by nepřestali stíhat své bratry do rána!" Poté Joáb zatroubil na roh a...
2. Samuel 22:38...jsi mým krokům volnost, nohy nesklouznouStíhal jsem nepřátele, dostihl je, nepřestal jsem, než jsem...
1. Letopisů 21:12...roky hladu, tři měsíce drancování, kdy bude stíhat meč tvých nepřátel, anebo tři dny meče Hospodinova,...
2. Letopisů 15:6... Národy i města se drtí navzájem, neboť je Bůh stíhá všemožným soužením. Vy se však vzchopte a nepolevujte...
Žalmy 18:38...jsi mým krokům volnost, nohy nesklouznouStíhal jsem nepřátele, dostihl je, nepřestal jsem, než jsem...
Žalmy 31:16...ruce máš, vysvoboď z ruky nepřátel, kteří  stíhají! Rozjasni svou tvář nad svým služebníkem, pro svoji...
Žalmy 35:6...cesta je temná a kluzká, Hospodinův anděl  stíhá je. Bez důvodu na svoji síť nastražili, bez důvodu...
Žalmy 73:14...v čistotě; ruce si myji v nevinnosti - zbytečněStíhán jsem ranami celý den, ráno čeká další trest....
Žalmy 83:16...lesy, jako když plamen hory sežehne, takto je stíhej svojí bouří, je vyděsí tvá vichřice! Jejich tvář...
Žalmy 142:7... úplně zoufalý! Zachraň před těmi, kdo  stíhají, jsou příliš silní - na nestačím! Vyveď mou duši...
Přísloví 3:33...však sdílí svá tajemství. Hospodinovo prokletí stíhá dům darebáka, obydlí spravedlivých ale požehná. Pro...
Přísloví 12:21...v radosti. Spravedlivým nic neublíží, darebáky stíhá samé neštěstí. Prolhané rty se Hospodinu hnusí, kdo...
Přísloví 13:21... kdo kamarádí s tupci, ztroskotá. Hříšníky stíhá neštěstí, spravedlivým je štěstí odměnou. Dobrý...
Jeremiáš 4:20...polnice? Troubí na poplach, do boje! Pohromu stíhá pohroma, celá země je zničena. vlast je náhle v...
Jeremiáš 29:18... jež jsou tak špatné, že nejdou jíst. Budu je stíhat mečem, hladem a morem. Učiním je odstrašujícím...
Ozeáš 8:3...zná!" Izrael ale dobro opustil, a tak jej bude stíhat protivník. Dosazují si krále, ale beze ; bez mého...
Amos 1:11... čtyřnásob - toho mám dost! Za to, že bratra stíhal mečem a všechen soucit potlačil, neustále jen soptil...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |