Stále

Hledám varianty 'stále' [ stále ]. Nalezeno 180 veršù.
Genesis 7:19...po vodní hladině. Voda se na zemi vzdouvala stále mohutněji, přikryla všechny vysoké hory pode vším...
Genesis 17:1...a řekl mu: " jsem Všemohoucí Bůh. Choď stále přede mnou a buď poctivý. Splním svou smlouvu s tebou...
Genesis 26:13...požehnal. A tak se ten muž vzmohl a rozmáhal se stále víc, se stal velmi zámožným. Měl stáda bravu,...
Genesis 50:15...otec je mrtev, řekli si: "Co když nás Josef stále nenávidí? Určitě se nám pomstí za všechno zlé, co...
Exodus 9:17...moc a aby jméno bylo rozhlášeno po celé zemiStále se povyšuješ nad můj lid a odmítáš je propustit?...
Exodus 19:19...hora se mohutně otřásala. Troubení rohu sílilo stále více, Mojžíš mluvil a Bůh mu odpovídal hromovým...
Exodus 25:30...z čistého zlata. A na ten stůl budeš přede mne stále klást chleby předložení." "Dále vyrobíš svícen z...
Exodus 27:20...vytlačený olivový olej ke svícení, aby mohl stále zapalovat svícen. Ve Stanu setkávání, před oponou...
Exodus 28:30...Hospodina, bude je mít na srdci; tak bude Áron stále nosit osud synů Izraele na svém srdci před Hospodinem...
Exodus 28:38... při všech jejich svatých darech. Bude ho mít stále na čele, a tak dojdou zalíbení před Hospodinem. Utkáš...
Exodus 29:38...oltáře, bude svaté. Toto pak budeš každodenněstále obětovat na oltáři: dva roční beránky. Jednoho...
Exodus 30:8...když kahany zapálí. Kadidlo bude před Hospodinem stále, po všechna vaše pokolení. Nezapálíte na něm...
Exodus 36:3...stavbě svatyně. Lidé mu ale každé ráno přinášeli stále další dobrovolné dary. Všichni řemeslníci zapojení do...
Leviticus 6:6...nechá dýmat tuk pokojných obětí. na oltáři stále plane oheň, nikdy nezhasne!" "Toto je zákon o...
Leviticus 24:2...vytlačený olivový olej ke svícení, aby se mohl stále zapalovat svícen. Ve Stanu setkávání, před oponou...
Leviticus 24:3...před oponou zastírající Svědectví, o něj Áron stále pečuje před Hospodinem, aby hořel od večera do...
Leviticus 24:4...pro všechna vaše pokolení. před Hospodinem stále pečuje o kahany na svícnu z čistého zlata. Vezmi také...
Numeri 9:16...nad Příbytkem v podobě ohně. Tak tomu bylo stále: Příbytek přikrýval oblak a v noci měl podobu ohně....
Numeri 17:20...se zbavím reptání synů Izraele, kteří proti vám stále reptají." Mojžíš tedy promluvil k synům Izraele a...
Deuteronomium 11:12... tvůj Bůh. Oči Hospodina, tvého Boha, jsou stále obráceny k , od počátku roku do jeho konce....
Deuteronomium 17:19...kněží pořídit opis tohoto Zákona. Tu knihu  stále u sebe a čte ji po všechny dny svého života. Tak se...
Deuteronomium 28:66... vyhaslé oči a sklíčenou duši. Tvůj život bude stále viset na vlásku, v noci i ve dne se budeš strachovat,...
Soudců 7:4...000 zůstalo. Hospodin řekl Gedeonovi: "Vojsko je stále příliš velké. Zaveď je dolů k vodě a tam ti je...
Soudců 13:16...oběť, obětuj ji Hospodinu." (Manoach totiž stále nevěděl, že je to Hospodinův anděl.) Tehdy se Manoach...
Růt 1:14...svou tchyni políbila a odešla, ale Rút se  stále držela. "Pohleď, řekla Noemi, "tvá švagrová se...
1. Samuel 6:12...nádorů. Krávy zamířily rovnou k Bet-šemeši. Šly stále stejným směrem po téže silnici. Bučely, ale neuhnuly...
1. Samuel 13:7...i přes Jordán do kraje Gád a Gileád. Saul se stále držel v Gilgalu a všichni jeho muži se třásli strachy...
1. Samuel 13:8...dní, než se dostaví Samuel, jenže ten do Gilgalu stále nepřicházel a Saulovo vojsko se začínalo rozprchávat....
1. Samuel 14:19...s knězem, hluk ve filištínském táboře rostl stále víc. Saul proto řekl knězi: "Nech to být." Saul a...
1. Samuel 18:30...navždy Davidovým nepřítelem. Filištínští vládci stále vyráželi do boje. A kdykoli vyrazili, David byl...
1. Samuel 20:27... druhého dne po novoluní, bylo Davidovo místo stále prázdné. Saul se tedy zeptal svého syna Jonatana:...
2. Samuel 2:23...tvému bratru Joábovi do očí?" Když ho ale stále nechtěl nechat být, Abner ho udeřil zadním koncem...
2. Samuel 2:26... Abner pak zavolal na Joába: "To musí meč stále hubit? Copak nevíš, že nakonec zbude jen hořkost? Kdy...
2. Samuel 3:1...domem Saulovým a Davidovým byl dlouhý. David byl stále silnější a dům Saulův stále slabší. Davidovi se v...
2. Samuel 3:6...a Davidovým získával Abner v Saulově domě stále silnější postavení. Saul míval konkubínu jménem Ricpa...
2. Samuel 5:10... od terasy Milo k paláci. Tak se David stále více vzmáhal a Hospodin, Bůh zástupů, byl s ním....
2. Samuel 14:28...žena. Abšalom byl v Jeruzalémě dva roky, ale stále ještě nesměl králi na oči. Chtěl proto ke králi...
2. Samuel 15:12...Gilo. Spiknutí narůstalo a s Abšalomem bylo stále více lidu. K Davidovi pak dorazil posel se zprávou:...
2. Samuel 18:14...Abšalomovi do srdce. Protože byl v koruně dubu stále naživu, obstoupilo ho deset Joábových zbrojnošů a...
2. Samuel 18:25...běží sám, nese dobré zprávy." Ale zatímco se stále blížil, hlídka uviděla dalšího běžce. "Další osamělý...
1. Královská 10:8...tvým mužům, blaze těmto tvým služebníkům, kteří stále stojí před tebou a naslouchají tvé moudrosti....
1. Královská 18:29... z nich crčela krev. Minulo poledne a oni stále pokračovali ve svém křepčení do doby večerní...
1. Letopisů 11:9...zdi a zbytek města obnovil Joáb. Tak se David stále více vzmáhal a Hospodin zástupů byl s ním. Toto jsou...
2. Letopisů 9:7...tvým mužům, blaze těmto tvým služebníkům, kteří stále stojí před tebou a naslouchají tvé moudrosti....
2. Letopisů 20:33...obětní výšiny nebyly odstraněny, a tak se lid stále neodhodlal odevzdat své srdce Bohu svých otců....
2. Letopisů 26:19...zuřil, kadidelnici připravenou k pálení kadidla stále v ruce. Zatímco spílal kněžím, na čele se mu před...
2. Letopisů 36:15...on posvětil. Hospodin, Bůh jejich otců, k nim stále posílal své posly. Posílal je zas a znovu, ze soucitu...
Ezdráš 9:5...večerní oběti jsem se ze své trýzně vzpamatovalStále ještě v roztrženém rouchu a plášti jsem padl na...
Ester 2:20...Mordechaj místo v královském kancléřství. Ester stále ještě neprozradila svůj původ a národnost, jak ...
Ester 9:4...po všech provinciích a Mordechajův vliv rostl stále víc. Židé udeřili na všechny své nepřátele mečem. Při...
Job 29:20...k vodě, rosa bude nocovat v koruně. sláva stále čerstvá zůstane, můj luk stále pevný v ruce .'...
Job 32:1...muži přestali Jobovi odpovídat, protože se stále považoval za spravedlivého. Avšak Elihu, syn...
Žalmy 10:5...místo v jejich myšlení. Na svých cestách mají stále jen úspěch, tvé zákony jsou jim vzdáleny, ze všech...
Žalmy 21:7...tvému spasení, věhlas a nádheru ty mu udílíšStále a stále mu dáváš požehnání, ve své přítomnosti ho...
Žalmy 25:15...ctí, jeho smlouva jim dává poznání. K Hospodinu stále oči hledí, on moje nohy z pasti vyprostí! Smiluj...
Žalmy 26:3..., prověř srdce i svědomí! Tvou lásku stále před sebou vidím, tvá věrnost všude provází....
Žalmy 37:26...spravedlivý a jeho potomci že by žebraliStále soucit a půjčuje druhým, požehnáním jsou i jeho...
Žalmy 38:18...selháním! Vždyť jsem přece na pokraji pádustále trpím bolestí, vyznávám svoje provinění, trápím se...
Žalmy 38:20...se pro svůj hřích! Mých bezdůvodných soků je stále více, množí se počet mých zrádných nepřátel. Zlobou...
Žalmy 43:2... zapudil? Proč kvůli nepřátelským útokům mám stále chodit ve smutku? Sešli své světlo a věrnost svou -...
Žalmy 44:9...vždy zahanbil. Chlubili jsme se Bohem každý denstále jsme slavili jméno tvé! séla Teď jsi nás ale zahnal a...
Žalmy 46:2... Bůh je naše útočiště i síla, pomoc v úzkostech stále přítomná. Proto se nebudeme bát, i kdyby se země...
Žalmy 51:5...Uznávám všechny své zločiny, svůj hřích mám stále na mysli. Proti tobě, tobě samému, jsem zhřešil, před...
Žalmy 52:10...budu rozkvétat. Na Boží lásku totiž spoléhám stále, napořád. Chválit budu, Pane, navěky za to, cos...
Žalmy 56:6...Každý den slova překrucují, přemýšlejí stále, jak mi uškodit. Číhají tajně, sledují kroky, po...
Žalmy 56:14... nohy od zvrtnutí, abych směl před Bohem stále choditve světle, mezi živými! Pro předního zpěváka,...
Žalmy 61:5...tváří nepřátel. V tvém stanu chtěl bych bydlet stále, ve skrytu tvých křídel schovat se! séla sliby,...
Žalmy 71:24...rty i moje duše, kterou jsi vykoupil. Můj jazyk stále bude tvou spravedlnost velebit - že byli zahanbeni,...
Žalmy 72:15...král, zlato ze Sáby mu dávají! se za něho stále modlí, celý den mu žehnají! hojnost obilí je...
Žalmy 74:23...na řev svých nepřátel, křik tvých protivníků stále vzmáhá se! Pro předního zpěváka, na nápěv písně...
Žalmy 78:17... jež v řeky rozvodnil. Oni však proti němu stále hřešili, na poušti Nejvyššího dráždili! Pokoušeli...
Žalmy 78:38...však byl soucitný - nezahladil je a jejich viny stále odpouštěl. Svůj hněv často odvracel od nich, všechnu...
Žalmy 79:13...paseš, navždy oslavovat budeme. Na věky věkůstále dál tvé chvály chceme zvěstovat! Pro předního...
Žalmy 82:5...Oni však nechápou, vůbec nerozumí, v temnotách stále tápají, bortí se všechny zemské základy! Ano, řekl...
Žalmy 103:9... nesmírně trpělivý a velmi laskavý. Nevznáší stále výčitky, nechová zlobu navěky. Nenakládá s námi, jak...
Žalmy 106:43...ale vědomě dráždili - ve své špatnosti klesali stále níž! On ale viděl jejich tíseň, kdykoli slyšel jejich...
Žalmy 116:9... oči od slz, nohy od zvrtnutí. Před Hospodinem stále chodit smím na zemi mezi živými! Uvěřil jsem, a tak...
Žalmy 119:13...jsi, Hospodine, svým zákonům prosím nauč Stále opakuji svými rty vše, co jsi nařídil. Raduji se z...
Žalmy 119:20...jen cizincem, své příkazy mi neskrývej! Mou duši stále stravuje touha po tvých pokynech. Okřikuješ pyšné -...
Žalmy 119:30... Zvolil jsem si cestu věrnosti, tvé pokyny mám stále na mysli. Tvých svědectví, Hospodine, držím se, nedej...
Žalmy 119:44... spoléhám přece na tvé pokyny. Tvůj Zákon stále plnit chci, navždy a navěky! Svobodně budu žít stále...
Žalmy 119:45...plnit chci, navždy a navěky! Svobodně budu žít stále dál, neboť jsem vyhledal tvá pravidla. Hovořit budu o...
Žalmy 119:98...miluji - celý den o něm přemýšlím! Tvé přikázání stále se mnou je, moudřejším nad nepřátele činí . Nad...
Žalmy 119:109...rtů a vyuč svým pokynům. I když můj život stále visí na vlásku, nezapomínám na Zákon tvůj. I když mi...
Žalmy 119:117..., abych byl zachráněn, k tvým zákonům abych stále hledět směl. Odmítáš všechny, kdo opouštějí tvé...
Žalmy 141:5...hlavu nemažou ničemové - proti jejich zločinům stále modlím se! jejich vůdcové budou svrženi ze skály,...
Přísloví 5:19...laň, ta přelíbezná srna! Jejími ňadry se stále opájej, v jejím milování se věčně utápěj! Proč by ses...
Přísloví 8:30...jeho rozkoší den za dnem, svým hrám se před ním stále oddávám. Na jeho zemi, na světě si hraji, lidští...
Přísloví 15:15...den chudáka bývá těžký, dobrotivé srdce však stále hoduje. Lepší je málo s úctou k Hospodinu než velké...
Přísloví 24:8...nedosáhne, ve shromáždění obce musí pomlčet. Kdo stále vymýšlí, jak by škodil, toho pojmenují Úskočný....
Kazatel 1:6... sem a tam točí se, tam a sem, kolem dokola stále vrací se. Veškeré řeky do moře míří, moře se ale...
Kazatel 2:9...kdo byli v Jeruzalémě přede mnou; moudrost mi stále byla po boku. Nač padlo oko, nic jsem si neodepřel...
Kazatel 8:12... Hříšník páchá zlo třeba nastokrát, žije však stále dál a dál. Ano, vím: Dobře se povede bohabojným,...
Izaiáš 1:5...Proč máte být biti ještě víc? Proč se musíte stále protivit? Hlava je celá pokrytá ranami a srdce puká...
Izaiáš 5:25...jako smetí leží mrtvoly! Tím vším ale jeho hněv stále nekončí, jeho ruka se ještě chystá udeřit. Pozvedá...
Izaiáš 9:6...Bůh, Otec věčnosti, Kníže pokoje. Jeho vláda stále poroste a jeho pokoj bude bez konce. Na Davidově...
Izaiáš 9:11...ústy Izrael hltali. Tím vším ale jeho hněv stále nekončí, jeho ruka se ještě chystá udeřit! Lid se...
Izaiáš 9:16...ústa mluví nesmysly. Tím vším ale jeho hněv stále nekončí, jeho ruka se ještě chystá udeřit! Zlo totiž...
Izaiáš 9:20...se pak vrhli společně. Tím vším ale jeho hněv stále nekončí, jeho ruka se ještě chystá udeřit! Běda těm,...
Izaiáš 10:4...než padnout mezi mrtvými. Tím vším ale jeho hněv stále nekončí, jeho ruka se ještě chystá udeřit! Běda...
Izaiáš 28:24...Copak oráč pořád oře, aniž by kdy sel? Copak stále ryje brázdy a vláčí pole své? Copak jakmile urovná...
Izaiáš 49:16...Hle, vyryl jsem si do dlaní, tvé zdi mám stále na očích. Tvoji stavitelé k tobě spěchají, ti, kdo...
Izaiáš 52:5... se mu smějí, praví Hospodin; jméno je stále uráženo, celé dny. Nuže, můj lid pozná jméno ! V...
Izaiáš 57:16...pokorných, abych oživil srdce sklíčených. Nebudu stále vznášet výčitky, nebudu se hněvat navěky - vždyť by...
Izaiáš 57:17... bil jsem je ve svém hněvu skryt, oni však stále po svém odcházeli pryč. Viděl jsem jejich cesty -...
Izaiáš 58:11...a tvá noc bude jako poledne. Tehdy Hospodin stále povede, nasytí tvou duši i v zemi vyprahlé a tvým...
Izaiáš 60:11...se ale nad tebou slituji. Tvé brány zůstanou stále otevřeny, nebudou zavírány ve dne ani v noci, aby k...
Izaiáš 64:4...myslí na tebe. Hle, rozlítil ses, že jsme stále hřešili. Můžeme snad být spaseni? Všichni jsme jako...
Izaiáš 65:3...nedobrou za vlastní představou. Ten lid  stále dráždí tváří v tvář, když obětují v zahradách,...
Jeremiáš 2:36...za tvá slova, prý: ‚ jsem nehřešila.' Proč stále někam chodíš a stále měníš směr? Jako ses zklamala v...
Jeremiáš 3:13... žes byla Hospodinu, svému Bohu, nevěrná, že jsi stále jen za cizími běhala pod kdejaký strom košatý, jsi...
Jeremiáš 6:7...zhouba se v něm rozléhá, jeho bolesti a rány mám stále před očima. Jeruzaléme, nech se napravit, jinak se od...
Jeremiáš 8:5...tento lid zůstává odvrácený? Proč se Jeruzalém stále odvrací? Drží se lži, vrátit se nechtějí. Pozorně...
Jeremiáš 9:2...v zemi pravdou, ale lží, ode zla ke zlu stále postupují, ale neznají, praví Hospodin. Před...
Jeremiáš 12:2... rostou a přinášejí plody. Jejich ústům jsi stále nablízku, jejich svědomí jsi však vzdálený. Ty ,...
Jeremiáš 23:17...z úst Hospodinových. Těm, kdo mnou pohrdajístále tvrdí: ‚Hospodin praví: Budete žít v pokoji!' Všem,...
Jeremiáš 32:20...i mezi všemi lidmi - tak sis získal jméno, které stále máš. Vyvedl jsi svůj lid Izrael z Egypta znameními a...
Jeremiáš 33:1...jejich osud, praví Hospodin." Jeremiáš byl stále ještě držen na strážním nádvoří, když znovu dostal...
Pláč 3:20... na ten pelyněk a trpké byliny. Když o tom stále přemýšlím, duše klesá níž a níž. Toto však k srdci...
Pláč 3:23...nepomíjí, jeho soucit nikdy nekončí. Každé ráno stále nová, tvá věrnost je tak veliká! Můj úděl je Hospodin...
Ezechiel 2:3... Stejně jako jejich otcové i oni do dneška stále jen zrazovali. Synové, k nimž posílám, jsou...
Ezechiel 8:17...páchají, že musejí naplnit násilím celou zemstále víc popouzet? Jen se podívej, jak mi strkají...
Ezechiel 31:5...do výšky nad všechny stromy v okolí. Měl větví stále víc a víc, jeho ratolesti rostly do délky, dík...
Ezechiel 39:14...Panovník Hospodin. Muži k tomu určení budou stále procházet zemí a spolu s ostatními budou pohřbívat...
Daniel 8:4...před ním žádné pomoci. Dělal si, co chtěl, a stále mohutněl. Zatímco jsem o tom přemýšlel, hle, od...
Ozeáš 6:3...žít, abychom Hospodina znali a znát ho chtěli stále víc. On se objeví tak jistě jako svítání, přijde k...
Ozeáš 7:2...jejich skutky je teď obklíčily - vždyť je mám stále na očích! Obšťastňují krále svými zločiny a velmože...
Ozeáš 12:1... zahrnuje lží a dům Izraele lstí. Juda se Bohu stále zpěčuje - Svatému, který věrný je. Větrem se krmí...
Ozeáš 12:7...svému Bohu, pečuj o právo a o lásku a svému Bohu stále důvěřuj. Kramář v ruce falešná závaží, miluje...
Ozeáš 14:9... do model? vyslýchám, pečuji o tebe. Jsem stále zeleným cypřišem, tvá plodnost je ode mne. Kdo je...
Jonáš 1:11...utíká pryč od Hospodina.) Bouře na moři zuřila stále víc, a tak se ho ptali: "Co s tebou máme udělat, aby...
Jonáš 1:13...zpátky k pevnině, ale marně. Moře totiž bouřilo stále silněji. Nakonec tedy volali k Hospodinu: "Prosím,...
Matouš 27:24...Když tedy Pilát viděl, že nic nezmůže a že je stále jen větší a větší rozruch, vzal vodu a před zástupem...
Marek 3:9...svým učedníkům, aby pro něj kvůli zástupu měli stále připravenou loďku, aby ho neumačkali. Uzdravil jich...
Lukáš 5:15...jak přikázal Mojžíš." Zpráva o něm se ale šířila stále více a lidé se scházeli v ohromných zástupech, aby ho...
Lukáš 11:53... začali ho znalci Písma a farizeové zle napadatStále znovu se vraceli k jeho výrokům a snažili se vymyslet...
Lukáš 15:31...něj vykrmené tele!' ‚Synku,' řekl otec, ‚ty jsi stále se mnou a všechno, co mám, je tvé. Ale oslavovat a...
Lukáš 18:1... Vyprávěl jim také podobenství, jak je potřeba stále se modlit a nevzdávat se: "V jednom městě byl jeden...
Lukáš 23:23...se dožadovali, aby byl ukřižován. Jejich hlasy stále sílily, se Pilát rozhodl jejich žádosti vyhovět...
Lukáš 24:41...těch slovech jim ukázal ruce i nohy. Když stále nemohli samou radostí uvěřit a jen se divili, zeptal...
Skutky 5:14...mužů i žen se přidávalo k Pánu a věřících stále přibývalo. Dokonce vynášeli nemocné na lůžkách a...
Skutky 6:1...za Mesiáše. V době, když se počet učedníků stále rozrůstal, začali si ti, kdo mluvili řecky, stěžovat,...
Skutky 7:51...jen tvrdošíjní! Chybí vám obřízka srdce a ušíStále jen vzdorujete Duchu svatému - jak vaši otcové, tak i...
Skutky 8:13... Uvěřil dokonce i sám Šimon a po svém křtu se stále držel Filipa. Když viděl, jak veliké divy a zázraky...
Skutky 9:1...a kázal evangelium, přišel do Cesareje. Saul stále ještě chrlil smrtelné výhrůžky proti Pánovým...
Skutky 9:22...poutech odvedl k vrchním kněžím?" Saul ale kázal stále mocněji a svými důkazy, že Ježíš je Mesiáš, popouzel...
Skutky 10:2...s celým svým domem, dával mnoho almužen lidustále se modlil k Bohu. Jednou odpoledne kolem třetí hodiny...
Římanům 1:10...se o vás neustále zmiňuji ve svých modlitbáchStále prosím za to, aby se mi konečně někdy podařilo...
Římanům 11:7...by milost nebyla milost. Co dodat? Izrael stále nenašel to, co hledá. Vyvolení toho dosáhli, ale...
Římanům 15:13... tak aby vaše naděje rostla mocí Ducha svatého stále víc a víc. Mám o vás jistotu, bratři moji, že jste...
1. Korintským 1:4...od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše KristaStále za vás děkuji svému Bohu, totiž za to, jaké Boží...
1. Korintským 3:3...nemohli snést a ani dosud nemůžete, neboť jste stále tělesní. Copak nejste tělesní a nechodíte po lidských...
1. Korintským 11:2... tak jako Kristovým. Chválím vás, že na  stále pamatujete a držíte se učení, které jsem vám předal....
2. Korintským 2:8...zármutkem. Prosím vás, ukažte mu, že ho stále milujete. Psal jsem vám totiž proto, abych vás...
2. Korintským 2:14...vydal se do Makedonie. Ale díky Bohu, který nás stále vodí v Kristově vítězném průvodu a všude skrze nás...
2. Korintským 4:10...ne opuštěni; býváme sráženi, ale nejsme zničeniStále na vlastním těle zakoušíme Ježíšovu smrt, aby byl na...
2. Korintským 4:11...také Ježíšův život. My živí jsme pro Ježíše stále vydáváni na smrt, aby byl na našem smrtelném těle...
2. Korintským 4:15...všechno se děje pro vás, aby se milost šířila ke stále dalším lidem, a k Boží slávě tak rostla i vděčnost....
2. Korintským 5:6...Bůh stvořil a dal nám Ducha jako záruku! Proto stále chováme smělou důvěru, i když víme, že dokud jsme...
2. Korintským 6:10...trestaní, smrti však unikající, jako zarmoucenístále se však radující, jako chudí, avšak mnohé obohacující...
2. Korintským 11:26... noc a den jsem vydržel na širém mořiStále na cestách, ohrožován řekami, ohrožován lupiči,...
Filipským 1:4...si na vás vzpomenu, musím děkovat svému BohuStále se za vás všechny modlím a při každé své modlitbě se...
Filipským 1:9...lásku Krista Ježíše! Modlím se, aby i vaše láska stále víc a více rostla spolu s poznáním a hlubokou...
Filipským 3:1... bratři moji, radujte se v Pánu. Psát vám znovu stále totéž mi není nijak zatěžko a pro vás to znamená...
Koloským 1:10...životem vždy dělali Pánu čest a radost: abyste stále nesli ovoce dobrých skutků, rostli v poznání Boha,...
1. Tesalonickým 2:16... když nám brání mluvit k pohanům o spáse. Tím stále jen dovršují míru svých hříchů, ale Boží konečný hněv...
1. Tesalonickým 4:1...bratři, prosíme a vyzýváme v Pánu Ježíši, abyste stále rostli v tom, co jste od nás přijali a co děláte -...
1. Tesalonickým 4:10...po celé Makedonii. Prosíme vás, abyste v tom stále rostli. Snažte se žít pokojně, starejte se o své věci...
2. Tesalonickým 1:3... a od Pána Ježíše Krista. Bratři, musíme za vás stále děkovat Bohu. Je to jedině správné, neboť vaše víra...
2. Tesalonickým 1:11...jste uvěřili našemu svědectví. Proto se za vás stále modlíme. Prosíme našeho Boha, aby vás uznal za hodné...
2. Tesalonickým 2:13... Za vás, bratři milovaní Pánem, však musíme stále děkovat Bohu. Ten vás od počátku vyvolil, abyste...
2. Timoteus 2:16...Vyhýbej se světským tlachům, které odvádějí lidi stále dál od Boha. Takové řeči se šíří jako rakovina. Vedou...
2. Timoteus 3:13...Ježíši. Se zlými lidmi a šarlatány to bude stále horší - budou svádět druhé, sami svedeni. Ty však...
Židům 3:10...pokolením jsem tehdy řekl: Srdce těch lidí jen stále bloudí, cesty vůbec neznají. Rozhněván jsem...
Židům 4:1...nevěře. Zaslíbení o vstupu do jeho odpočinku stále platí, a tak si dejme pozor, aby se neukázalo, že je...
Židům 4:6...nevkročí!" Možnost vejít do odpočinutí tedy stále trvá, ale ti, jimž byla tehdy zvěstována dobrá zpráva...
Židům 7:25...ty, kdo skrze něj přistupují k Bohu, neboť je stále živ, aby se za přimlouval. Přesně takového...
2. Petr 1:10...od svých starých hříchů. Bratři, snažte se stále více potvrzovat své povolání a vyvolení, protože když...
2. Petr 1:15...tedy, abyste si i po mém odchodu mohli tyto věci stále připomínat. Když jsme vám pověděli o moci našeho Pána...
2. Petr 3:18...těch zvrhlíků, neodpadejte od své stálosti. Kéž stále rostete v milosti a poznání našeho Pána a Spasitele...

Slova obsahující stále: neustále (14) stále (185)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |