Srazil

Hledám varianty 'srazil' [ sraženy (1) sraženi (4) sražena (3) sražen (3) srazit (3) srazíš (1) srazím (3) srazili (4) srazil (10) srazí (8) sraz (1) ]. Nalezeno 40 veršù.
1. Samuel 6:19...dodnes na poli Jošuy Betšemešského. Hospodin ale srazil ty obyvatele Bet-šemeše, kteří nahlíželi do Truhly...
1. Samuel 17:35...a vzal ze stáda ovci, pustil jsem se za nímsrazil jsem ho a vyrval mu ji z tlamy. A když se vrhl na ...
2. Samuel 2:22...zavolal ještě jednou: "Nech být, jinak  srazím k zemi! Jak se pak podívám tvému bratru Joábovi do...
2. Samuel 16:9...chcíplý pes zlořečit mému pánu a králi? Půjdu mu srazit hlavu, ano?" Král však odpověděl: "Co je vám do toho...
1. Letopisů 11:23...a zabil v lva, tenkrát, když napadl sníhSrazil také toho egyptského obra pět loktů vysokého....
2. Letopisů 25:8...jakkoli statečně, Bůh ale před nepřítelem srazí. Bůh přece dokáže pomoci, ale i srazit!" "A co těch...
2. Letopisů 32:21...do chrámu svého boha, jeho vlastní synové ho tam srazili mečem. Tak Hospodin Ezechiáše i obyvatele...
Žalmy 17:11..., obkličují, očima pátrají, jak by  srazili. Jsou jako lev, jenž po kořisti lační, jak dravý...
Žalmy 17:13...skrýši. Povstaň, Hospodine! Postav se mu tváříSraz ho na kolena - mečem svým zachraň mi život před...
Žalmy 55:24...padnout do bláta. Zákeřné vrahy však ty, Božesrazíš do jámy nejhlubší. Půlky života se takoví nedočkají...
Žalmy 62:4...budete v útoku pokračovat? To chcete všichni srazit člověka, který je sám jak zídka nahnutá, jak plot,...
Žalmy 64:9... upadnou náhle, plní ran! Jazyky svými sami se srazí, každý, kdo spatří je, se otřese. Bázeň pak zachvátí...
Žalmy 81:15...cesty sledoval! Rychle bych býval jejich soupeře srazil, na jejich nepřátele bych ruku obrátil. Odpůrci...
Žalmy 106:42...vládli nad nimi. Utiskovali je jejich nepřátelésraženi byli do jejich područí. Znovu a znovu zachraňoval...
Žalmy 110:5...tvé pravici; přijde jeho hněv, králové budou sraženi! bude soudit národy, všude nakupí mrtvoly -...
Žalmy 110:6... bude soudit národy, všude nakupí mrtvolysrazí i hlavy velmocí! Z potoka se cestou napije, a proto...
Žalmy 140:12...ztratí svůj domov na zemi, násilníky doženesrazí neštěstí! Vím to, že Hospodin hájí chudáky a že...
Přísloví 10:30...bídáky je ale záhubou. Spravedlivý nebude navěky sražen, ničemové však na zemi věčně nebudou. Ústa...
Přísloví 11:5...srovná cestu nevinnému, vlastní ničemnost srazí ničemu. Spravedlnost zachrání poctivé, vlastní...
Přísloví 14:32...jej však ten, kdo nuzným pomáhá. Darebáka jednou srazí jeho vlastní zlo, jistotou spravedlivého je jeho...
Izaiáš 2:9...dílu se klanějí, tomu, co sami vyrobí. Člověk je sražen, kdekdo se ponižuje - nepozvedej je! Schovej se do...
Izaiáš 2:11...bude hrdý pohled člověka, lidská pýcha bude sražena; jen Hospodin bude vyvýšen v ten den. Hospodin...
Izaiáš 2:17... Ponížena bude hrdost člověka, lidská pýcha bude sražena; v ten den bude vyvýšen jen Hospodin a modly zcela...
Izaiáš 5:15...tam, celý ten rozjařený bujný dav! Člověk bude sražen a každý ponížen, pohledy pyšných skloní se. Hospodin...
Izaiáš 10:33...ty větve oklestí. Pokácí ty statné velikánysraženi budou i nejvyšší. Sekerou vymýtí ty lesní houštiny,...
Izaiáš 25:12... On strhne tvé vysoké nedobytné zdi, zbořísrazí je do prachu na zemi! V ten den se v judské zemi...
Izaiáš 43:14...izraelský: Kvůli vám pošlu na Babylon kohosisrazím všechny závory - z jásotu Chaldejců bude úpění! ...
Jeremiáš 46:5...Co to vidím? V děsu ustupují, jejich hrdinové sraženi, zoufale prchají, bez rozhlížení. Hrůza všude...
Ezechiel 17:14... Odvedl také přední muže země, aby to království srazil tak, aby se samo nezvedlo a muselo dodržovat jeho...
Ezechiel 19:12...korunou. Zuřivě však byla vyvrácena, k zemi sražena! Východní vítr ji vysušil, její plody byly servány,...
Ezechiel 26:20...zavře hlubina a mocné vody přikryjí, tehdy  srazím jako mrtvolu do jámy k těm, kdo dávno zesnuli....
Ezechiel 28:8... tu tvoji nádheru ti znesvětí. Nakonec  srazí do jámy, zahyneš hroznou smrtí uprostřed moří. Budeš...
Ezechiel 28:17...nádheře jsi moudrost zahodil. Proto jsem tedy srazil k zemi, před očima králů, aby viděli. Kvůli tomu,...
Ezechiel 31:16...jeho pádu jsem rozechvěl národy, když jsem ho srazil do podsvětí k těm, kdo klesli do jámy. Pod zemí...
Daniel 8:7...oba rohy. Beran neměl sílu mu odolat. Kozel ho srazil k zemi, dupal po něm a beranovi nebylo žádné pomoci....
Daniel 8:12...oběť mu při vzpouře byly vydány do rukouSrazil pravdu na zem a dařilo se mu vše, co podnikal. Potom...
Abdiáš 1:4...sis hnízdo mezi hvězdami, i odtamtud bych  srazil, praví Hospodin. Přepadnou-li v noci lupiči,...
Zachariáš 2:4...hlavu. Tihle však přišli, aby jimi otřáslisrazili rohy národům, které pozvedly roh proti judské zemi...
Zachariáš 10:11...procházet mořem soužení, mořské vlny však budou sraženy; vyschne i Nil a jeho hlubiny! Pýcha Asýrie bude...
Malachiáš 2:8...však z cesty sešli a svým učením jste mnohé srazili! Porušili jste Leviho smlouvu, praví Hospodin...

Slova obsahující srazil: nesrazil (1) srazil (10) srazili (4) srazils (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |