Spolehl

Hledám varianty 'spolehl' [ spolehnout (1) spolehnou (5) spolehni (6) spolehněte (1) spolehneš (1) spolehne (1) spolehli (5) spolehla (1) spolehl (6) ]. Nalezeno 25 veršù.
2. Královská 18:21...a sílu? Na koho to spoléháš, že se mi protivíšSpolehl ses na Egypt, na ten nalomený rákos? Kdo se o něj...
2. Letopisů 13:18... kdežto synové Judy zvítězili, protože se spolehli na Hospodina, Boha svých otců. Abiáš pronásledoval...
2. Letopisů 16:7...přišel vidoucí Chanani a řekl mu: "Protože ses spolehl na aramejského krále, a ne na Hospodina, svého Boha...
2. Letopisů 16:8...množstvím vozů a jezdců? Tenkrát ses ale spolehl na Hospodina, a tak ti je vydal do rukou....
2. Letopisů 32:8..." A lid se na ta slova judského krále Ezechiáše spolehl. Když potom asyrský král Senacherib s celou svou...
Job 8:14...bezbožných. Chatrnou mají naději, na pavučinu se spolehli. Opřít se o ni znamená pád, kdo se drží, ten...
Job 39:11...udržet u brázdy? Bude za tebou orat v údolíchSpolehneš na něj, když tolik síly? Svěříš mu snad své...
Žalmy 22:9...pohledu na , pošklebuje se, hlavou potřásá: "Spolehl na Hospodina, tak mu pomůže, jen ho zachrání,...
Žalmy 40:4...to spatří a budou ho mít v úctě, na Hospodina se spolehnou. Blaze člověku, který v Hospodina skládá naději,...
Žalmy 42:6...sklíčená, duše , proč jsi ve mně tak ztrápenáSpolehni na Boha - ještě mu budu děkovat, on je můj Bůh, ...
Žalmy 42:12...sklíčená, duše , proč jsi ve mně tak ztrápenáSpolehni na Boha - ještě mu budu děkovat; on je můj Bůh, ...
Žalmy 43:5...sklíčená, duše , proč jsi ve mně tak ztrápenáSpolehni na Boha - ještě mu budu děkovat; on je můj Bůh, ...
Žalmy 115:9...všichni, kdo v doufají! Izraeli, na Hospodina spolehni - pomocník a štít je takových! Dome Áronův, na...
Žalmy 115:10...a štít je takových! Dome Áronův, na Hospodina spolehni - pomocník a štít je takových! Každý, kdo...
Žalmy 115:11...takových! Každý, kdo Hospodina ctí, na Hospodina spolehni - pomocník a štít je takových! Vzpomene si na nás...
Přísloví 21:22...siláků vnikl moudrý a zbořil pevnost, na niž se spolehli! Ten, kdo si hlídá ústa a jazyk, chrání svou duši...
Izaiáš 28:16... úhelný, základ nepohnutelný; kdokoli se na něj spolehne, neukvapí se. Jako měřítko ustanovím právo, za...
Izaiáš 30:12...a věřili raději násilí a lsti, na které jste se spolehli, proto vám bude tento hřích jako trhlina zející ve...
Izaiáš 36:6...a sílu? Na koho to spoléháš, že se mi protivíšSpolehl ses na Egypt, na ten nalomený rákos? Kdo se o něj...
Izaiáš 42:4... dokud nenastolí právo na zemi - ostrovy spolehnou na jeho učení! Tak praví Bůh - Hospodin, jenž...
Ezechiel 16:15...Panovník Hospodin. Ty ses však na tu svou krásu spolehla a ve své proslulosti ses dala do smilstva. Své...
Daniel 3:28...a zachránil své služebníky, kteří se na něj spolehli! Vzepřeli se dokonce i královskému rozkazu a...
Římanům 15:12...se, aby vládl národům. Národy se na něj s nadějí spolehnou." Kéž vás tedy Bůh naděje naplní veškerou radostí...
2. Korintským 7:16... Mám takovou radost, že se na vás mohu plně spolehnout! Bratři, chci, abyste věděli o Boží milosti,...
1. Petr 1:13...odhodlanou myslí a ve vší střízlivosti se proto spolehněte na milost, kterou vám přinese zjevení Ježíše...

Slova obsahující spolehl: nespolehliví (1) spolehl (6) spolehla (1) spolehli (5) spolehlivá (2) spolehlivé (5) spolehlivě (2) spolehliví (3) spolehlivost (2) spolehlivý (3) spolehlivých (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |