Spočinul

Hledám varianty 'spočinul' [ spočinuly (2) spočinulo (1) spočinula (10) spočinul (17) spočinu (2) spočiňte (1) spočinout (9) spočinou (1) spočineš (2) spočine (10) ]. Nalezeno 55 veršù.
Genesis 8:4...opadla. Sedmnáctého dne sedmého měsíce archa spočinula na pohoří Ararat. Voda zvolna opadala do...
Genesis 8:9...Holubice však nenašla místo, kde by mohla nohama spočinout, a vrátila se k němu do archy, neboť voda ještě...
Numeri 9:17...Izraele hned vyráželi na cestu. Kdekoli oblak spočinul, tam synové Izraele tábořili. Podle Hospodinova...
Numeri 10:12...vydali z pouště Sinaj na svá putování, než oblak spočinul v poušti Paran. Tak táhli poprvé podle Hospodinova...
Numeri 10:36... utečou před tebou!" Kdykoli pak měla spočinout, říkával: "Navrať se, Hospodine, k nesčíslným...
Numeri 11:25...těm sedmdesáti stařešinům. Jakmile na nich Duch spočinul, prorokovali, ale pak nikdy. Dva muži ovšem...
Numeri 11:26...Eldad a druhý Medad. Protože byli na seznamuspočinul Duch i na nich (ačkoli nevyšli ke Stanu), a tak...
Deuteronomium 33:16... jenž přebývá v keři, na hlavě Josefově nechť spočine, na temeni vyvoleného z bratří! Jak prvorozenému...
Jozue 24:32...za sto mincí od synů Šechemova otce ChamoraSpočinuly tedy v dědictví Josefových synů. Také Eleazar,...
Soudců 3:10...to Otniel, syn Kenaze, mladšího bratra KálebovaSpočinul na něm Duch Hospodinův, a tak se stal v Izraeli...
Soudců 11:29...slova vůbec nedbal. Na Jiftachovi tehdy spočinul Duch Hospodinův. Táhl Gileádem a Manasesem, prošel...
1. Samuel 7:2...Eleazara, aby ji střežil. Od chvíle, kdy Truhla spočinula v Kiriat-jearimu, uběhlo mnoho let. Po dvaceti...
2. Královská 2:15...a Elíša přešel na druhou stranu. "Duch Eliášův spočinul na Elíšovi!" řekli proročtí učedníci z Jericha,...
2. Královská 21:4... o kterém Hospodin prohlásil: "Svému jménu dám spočinout v Jeruzalémě." Na obou nádvořích Hospodinova...
2. Královská 21:7...jsem vyvolil ze všech kmenů Izraele, dám navždy spočinout svému jménu. Bude-li se Izrael pečlivě řídit vším...
1. Letopisů 6:16...pověřil zpěvem v domě Hospodinově, když tam spočinula Truhla. Předtím než Šalomoun v Jeruzalémě...
1. Letopisů 28:2...můj! Měl jsem na srdci vybudovat chrám, kde by spočinula Truhla Hospodinovy smlouvy - chrám, který by byl...
2. Letopisů 6:20...tomuto chrámu, k místu, o němž jsi řekl, že tam spočine tvé jméno. Kéž nasloucháš modlitbě, již se tvůj...
2. Letopisů 15:1... Potom se vrátili do Jeruzaléma. Boží Duch spočinul na Azariášovi, synu Odedovu. Vyšel Asovi vstříc se...
2. Letopisů 26:2...Eilat a vrátil ho Judovi poté, co Amaciáš spočinul u svých předků. Uziáš se stal králem v šestnácti...
2. Letopisů 26:23...sepsal prorok Izaiáš, syn Amosův. Když Uziáš spočinul u svých předků, pochovali ho poblíž jeho otců na...
2. Letopisů 27:9...v Jeruzalémě šestnáct let. Když pak Jotam spočinul u svých předků, pochovali ho ve Městě Davidově. Na...
2. Letopisů 28:27...v Knize judských a izraelských králů. Když Achaz spočinul u svých předků, pochovali ho ve městě Jeruzalémě,...
2. Letopisů 30:12...pokořili a přišli do Jeruzaléma. Na Judovi ovšem spočinula Boží ruka, aby jednomyslně splnili, co jim král a...
2. Letopisů 32:33...judských a izraelských králů. Když Ezechiáš spočinul u svých předků, pochovali ho v horní části...
2. Letopisů 33:7...řekl: "V tomto domě, v Jeruzalémě, dám navždy spočinout svému jménu. Bude-li Izrael pečlivě dodržovat...
2. Letopisů 33:20...vše je zapsáno ve Slovech vidoucích. Když Menaše spočinul u svých předků, pochovali ho u něj doma. Na jeho...
Žalmy 4:6...oběti přineste, s důvěrou v Hospodinu spočiňte. Mnozí říkají: "Kdo nám štěstí okusit? Svou...
Žalmy 23:2... nic mi neschází. Na zelených loukách mi dává spočinout, ke klidným vodám přivádí, mou duši obnovuje,...
Žalmy 89:26...vyvýší. Jeho ruku vložím na moře, na řekách spočine jeho pravice. ‚Ty jsi můj Otec' - tak osloví -...
Přísloví 6:10... chvilku zdřímneš, na chvilku složíš rucespočineš? Vtom jako tulák bída navštíví , jako loupežník...
Přísloví 21:16...rozumu kdo ztratil se, ve shromáždění mrtvých spočine. Milovník radovánek je vlastně chudák; milovník...
Píseň 8:10...jsem a prsy jsou věže. Očima na mně spočine, bude spokojen. Vinici měl Šalomoun v Baal-hamonu a...
Izaiáš 9:5...narodilo dítě, byl nám dán syn; na jeho ramenou spočine vláda a bude nazýván: Podivuhodný rádce, Mocný Bůh,...
Izaiáš 11:2...kořenů přinese ovoce. Duch Hospodinův na něm spočine - Duch moudrosti a chápání, Duch rozhodnutí a...
Izaiáš 14:1...nad Jákobem, znovu vyvolí Izrael a jim spočinout v jejich vlastní zemi. Přidají se k nim i cizinci...
Izaiáš 14:30...chudých pastvu naleznou, ubozí konečně v bezpečí spočinou, tvůj kořen ale hladem umořím a tvé pozůstatky...
Izaiáš 25:10...z jeho záchrany!" Hospodinova ruka na této hoře spočine, Moáb však bude dupán v zemi své, jako bývá...
Izaiáš 66:1...to chcete stavět dům? Kde být místo, kde bych spočinul? Vždyť jsem to všechno svou rukou učinil, a tak...
Jeremiáš 24:6...jako tyto dobré fíky - považuji je za dobréSpočinu na nich svým dobrotivým pohledem a přivedu je zpět...
Jeremiáš 47:6...drásat smutkem? ‚Ach, meči Hospodinův, kdy  spočineš? Vrať se do pochvy, ustaň a zastav se!' Jak by...
Jeremiáš 47:7...do pochvy, ustaň a zastav se!' Jak by však mohl spočinout, když mu Hospodin poručil? Poslal jej proti...
Pláč 1:3...porobou. Přebývá mezi pohany a nemá, kde by spočinul. Všichni, kdo ho pronásledovali, ho dostihli v...
Ezechiel 1:3...v babylonské zemi slovo Hospodinovo. Tam na něm spočinula ruka Hospodinova. Hle - spatřil jsem, jak se od...
Ezechiel 3:22...varování, a i ty se zachráníš." Tehdy na mně spočinula ruka Hospodinova. "Vstaň a jdi na pláň," řekl mi....
Ezechiel 33:22..."Město padlo!" Večer před jeho příchodem na mně spočinula ruka Hospodinova, a než ke mně ten uprchlík ráno...
Ezechiel 37:1...ovcemi. Tehdy poznají, že jsem Hospodin."  Spočinula na mně ruka Hospodinova. Hospodin svým Duchem...
Ezechiel 37:14...do vás svého Ducha, abyste ožili, a dám vám spočinout ve vaší zemi. Tehdy poznáte, že jsem Hospodin....
Ezechiel 40:1...roce po pádu města, právě toho dne na mně spočinula ruka Hospodinova a přivedl tam. V Božím vidění...
Ezechiel 44:30...těsta dáte prvotiny knězi, aby na tvém domě spočinulo požehnání. Kněží nesmějí jíst nic zdechlého ani...
Amos 9:4...zahnali, přikážu meči, aby je tam vyhubilSpočinu na nich svým pohledem - avšak ne v dobrém, ale ve...
Zachariáš 9:1...Slovo Hospodinovo jde proti zemi Chadrakuspočine v Damašku. (Vždyť k Hospodinu hledí všichni lidé...
Lukáš 10:6...domu.' Bude-li tam přítel pokoje, váš pokoj spočine na něm; a pokud ne, navrátí se k vám. V tom domě...
Skutky 2:3...jim jakoby ohnivé jazyky, které se rozdělilyspočinuly na každém z nich. Všichni byli naplněni Duchem...
Skutky 7:49...dům, praví Hospodin, a jaké místo, kde bych spočinul? Copak jsem toto vše svou rukou...

Slova obsahující spočinul: spočinul (17) spočinula (10) spočinulo (1) spočinuly (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |