Spánek

Hledám varianty 'spánek' [ spánky (5) spánku (11) spánkem (3) spánek (12) ]. Nalezeno 30 veršù.
Genesis 2:21...) Hospodin Bůh tedy na Adama přivedl hluboký spánek. Když usnul, vzal jedno z jeho žeber a zaplnil to...
Genesis 15:12...slunce začalo zapadat, přišel na Abrama hluboký spánek. Náhle jej sevřela hluboká, děsivá tma. Tehdy...
Genesis 28:11...z kamenů, položil si ho pod hlavu a ulehl tam ke spánku. Ve snu pak spatřil žebřík sahající od země k...
Genesis 31:40... Ve dne stravoval žár a v noci mráz, mispánek zmizel z očí. Tak mi bylo ve tvém domě oněch dvacet...
Numeri 24:17...z Jákoba, povstane žezlo z Izraele; rozdrtí spánky Moábovy a temeno všech synů Setových. Také Edom bude...
Soudců 4:21... přikradla se k němu a vrazila mu ten kolík do spánku, se zabodl do země. Tak zemřel. Vtom dorazil...
Soudců 4:22...a hle, Sisera leží mrtev se stanovým kolíkem ve spánku! Toho dne Hospodin pokořil kanaánského krále Jabína...
Soudců 5:26...kladivu. Dala Siserovi ránu, rozbila hlavuspánky skrz naskrz probila. K nohám klesl, svalil se a...
Soudců 16:14... Filištíni jdou na tebe!" Probudil se ze spánku a vytrhl kolík i se stavem a osnovou. A tak mu...
Soudců 16:20... Filištíni jdou na tebe!" Probudil se ze spánku a řekl si: "Z toho se dostanu jako tolikrát;...
1. Samuel 26:12... Všichni spali, protože na padl tvrdý spánek od Hospodina. David přešel na druhou stranu a...
Job 7:13...stavěl stráž? Myslím si: ‚Na lůžku se mi ulevíspánek ulehčí mému trápení.' Tehdy ale strašíš sny,...
Job 33:15...i podruhé, člověk to ale sotva postřehne. Ve spánku, v noční vidině, když lidi zmáhá těžký sen, když na...
Žalmy 3:6...svaté hory pak ke mně promluvil. séla Uléhám ke spánku, vstanu zas - Hospodin sám podpírá! Z...
Žalmy 59:16...se, potravu hledají, o hladu musejí se ke spánku uložit. ale budu o tvé síle zpívat, tvou lásku...
Žalmy 76:6...Obráni o kořist jsou i nejudatnější, usnuli spánkem posledním. Bezmocní byli všichni bojovníci, rukama...
Žalmy 127:2... Proč byste jedli chléb bolesti? Bůh svoje milé spánkem obdařil! Děti jsou dědictví od Hospodina, plod lůna...
Přísloví 6:4... poniž se a dotírej! Nedopřej svým očím žádný spánek, tvá víčka ani neokusí sen. Unikni mu jako srnec...
Přísloví 19:15...však dává Hospodin. Lenost ukolébá člověkaspánku; kdo je váhavý, zůstane o hladu. Kdo dbá na...
Přísloví 20:13... vidoucí oko - obojí učinil Hospodin. Nemiluj spánek, nezchudneš; otevři oči, se nasytíš. "Špatné,...
Píseň 4:3...Jak plátky granátových jablek jsou pod závojem spánky tvé. Jako věž Davidova je tvoje šíje, jak zbrojnice...
Píseň 6:7... Jak plátky granátových jablek jsou pod závojem spánky tvé. Byť na šedesát bylo královen, konkubín osmdesát...
Izaiáš 3:17...Pán raní prašivinou na temeni - Hospodin jejich spánky obnaží! V ten den Pán ty cetky odstraní: řetízky na...
Izaiáš 56:10...ani štěkat neumí; polehávají se svými sny, svůj spánek milují. Jsou to tak nenažraní psi, že se neumějí...
Jeremiáš 31:26...nasytím." Nato jsem se probudil a prohlédl. Můj spánek byl sladký. "Hle, přicházejí dny, praví Hospodin,...
Lukáš 9:32... Petr a jeho druhové však byli přemoženi spánkem. Jakmile se probudili, uviděli jeho slávu a ty dva...
Jan 11:12..."Náš přítel Lazar usnul. Půjdu ho probudit." "Spánek mu prospěje, Pane," řekli mu na to učedníci. Ježíš...
Jan 11:13...smrti, ale oni si mysleli, že mluví o obyčejném spánku. Proto jim Ježíš řekl jasně: "Lazar zemřel...
Skutky 20:9...Pavlově dlouhé řeči se o něj pokoušel hluboký spánek. Nakonec ho spánek přemohl a on spadl z třetího...
Římanům 13:11... jaká je doba, protože přišel čas probudit se ze spánku. Spása je nám teď blíže, nežli když jsme uvěřili....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |