Spáchal

Hledám varianty 'spáchal' [ spácháte (1) spáchat (3) spáchána (2) spáchán (1) spáchali (14) spáchala (2) spáchal (23) spáchá (1) ]. Nalezeno 45 veršù.
Genesis 31:36...hubovat. Řekl mu: "Čím jsem se provinil? Co jsem spáchal, že tak zuřivě stíháš? Prošťáral jsi všechny ...
Genesis 34:7... zasáhlo je to tak, že se velmi rozlítiliSpáchal přece v Izraeli hanebnost, když spal s Jákobovou...
Genesis 39:9...tebe, poněvadž jsi jeho žena! Jak bych mohl spáchat takovou hanebnost a zhřešit proti Bohu?" A i když...
Exodus 32:7...dolů! Tvůj lid, který jsi vyvedl z Egyptaspáchal zvrácenost. Brzy sešli z cesty, kterou jsem jim...
Exodus 32:30...požehnání." Druhého dne Mojžíš lidu řekl: "Spáchali jste veliký hřích. Nyní však vystoupím k Hospodinu...
Exodus 32:31...vrátil k Hospodinu. "Běda!" zvolal. "Tento lid spáchal veliký hřích; udělali si boha ze zlata! Kéž bys jim...
Leviticus 20:12...by spal se svou snachou, oba musí zemřítSpáchali zvrácenost - jejich krev padne na ! Kdokoli...
Leviticus 20:13...Kdokoli by obcoval s mužem jako se ženou, oba spáchali ohavnost. Musejí zemřít - jejich krev padne na...
Numeri 12:11...nás prosím za hřích, který jsme tak pošetile spáchali. Prosím, sestra není jako mrtvý plod, co...
Deuteronomium 4:25...zvrhnete a vytvoříte si modlu v jakékoli podoběspácháte v očích Hospodina, svého Boha, zlou věc a popudíte...
Deuteronomium 9:12...dolů! Tvůj lid, který jsi vyvedl z Egyptaspáchal zvrácenost. Brzy sešli z cesty, kterou jsem jim...
Deuteronomium 9:18...a bez vody. To pro všechen váš hřích, jenž jste spáchali, když jste v Hospodinových očích provedli tuto...
Deuteronomium 13:15...Pokud se najisto potvrdí, že ve tvém středu byla spáchána taková ohavnost, musíš obyvatele toho města pobít...
Deuteronomium 17:2...žena, kteří by v očích Hospodina, tvého Bohaspáchali tu špatnost, že by přestoupili jeho smlouvu a...
Deuteronomium 17:4... Pokud se najisto potvrdí, že v Izraeli byla spáchána taková ohavnost, vyvedeš muže nebo ženu, kteří tu...
Deuteronomium 17:5... vyvedeš muže nebo ženu, kteří tu špatnost spáchali, ke svým branám a ukamenuješ je k smrti. Ten, kdo...
Deuteronomium 19:15...svědek, se dotyčný jakkoli provinil či spáchal jakýkoli hřích, jenž se spáchat. Výrok musí být...
Deuteronomium 21:22...všechen Izrael a přijde na něj bázeň. Když někdo spáchá smrtelný zločin a bude popraven pověšením na kůl, ...
Deuteronomium 22:21...toho města ji ukamenují k smrti za to, že spáchala v Izraeli hanebnost, když smilnila v domě svého...
Jozue 7:15...němu patří, neboť porušil Hospodinovu smlouvuspáchal v Izraeli hanebnost.'" Časně ráno pak Jozue nechal...
Soudců 9:56... Tak Bůh Abimelechovi odplatil zločin, který spáchal na svém otci, když povraždil svých sedmdesát bratrů...
Soudců 20:6...do všech krajů izraelského dědictví, protože spáchali v Izraeli zvrhlost a hanebnost! Hle, vy všichni...
Soudců 20:10... aby pomstilo tu nevýslovnou hanebnost, kterou spáchali v Izraeli." Všichni Izraelci se tedy svorně jako...
1. Samuel 12:17... jak veliké zlo jste v Hospodinových očích spáchali, když jste si vyžádali krále." Samuel tedy volal k...
1. Samuel 14:38...Zkoumejte a zjistěte, jaký hřích byl dnes spáchán. Jakože je živ Hospodin, zachránce Izraele, i kdyby...
1. Samuel 25:39...urážkám! Hospodin svému služebníku zabránil spáchat zlo, ale Nábalovo zlo obrátil zpátky na jeho hlavu...
1. Samuel 26:18...služebníka? Co jsem provedl? Jaký zločin jsem spáchal? Vyslechni teď prosím, můj králi a pane, slova...
2. Samuel 12:5...je živ Hospodin," řekl Nátanovi, "muž, který to spáchal, musí zemřít! A tu ovečku zaplatí čtyřnásobně - za...
2. Samuel 24:10...sčítání lidu ale Davida začalo trápit svědomí. "Spáchal jsem veliký hřích!" volal David k Hospodinu....
1. Královská 14:16...se Hospodin Izraele vzdá - kvůli hříchům, které spáchal Jeroboám a ke kterým svedl Izrael." Jeroboámova...
1. Královská 15:30...Šíloského. To vše kvůli hříchům, které Jeroboám spáchal a ke kterým svedl celý Izrael, čímž popudil...
2. Královská 21:17...skutky - co všechno vykonal a jaký hřích spáchal - o tom se, jak známo, píše v Kronice judských...
1. Letopisů 21:8...se ten rozkaz nelíbil, a tak udeřil na Izrael. "Spáchal jsem veliký hřích!" volal pak David k Bohu. "Prosím...
1. Letopisů 21:17...sečíst lid. jsem ten, kdo zhřešil, jsem spáchal zlo! Co ale provedly tyto ovečky? Hospodine, Bože...
Jeremiáš 2:13...tím, co se stalo, praví Hospodin. Můj lid totiž spáchal dvojí zlo: Opustili mne, pramen živých vod, a...
Jeremiáš 8:6...se o tom nezmínil. Nikdo nelituje, co zlého spáchal, neříká: ‚Co jsem to učinil?' Každý se řítí...
Jeremiáš 16:10...Copak jsme proti Hospodinu, svému Bohuspáchali nějaký hřích?' Odpověz jim: ‚ vaši otcové ...
Jeremiáš 33:8... Očistím je ode všech zločinů, které proti mně spáchali. Všechny ty zločiny, které proti mně spáchali a...
Ezechiel 16:54...ses musela stydět a hanbit za všechno, co jsi spáchala - vždyť je to pro tvé sestry útěcha! Tvé sestry,...
Marek 15:7...byl spolu s jinými vzbouřenci, kteří při vzpouře spáchali vraždu, uvězněn jeden muž jménem Barabáš. Dav...
Skutky 25:11...sám velmi dobře víš. Jsem-li skutečně vinenspáchal jsem něco, zač si zasloužím smrt, neodmítám zemřít....
1. Korintským 5:2...byste raději truchlit a vyloučit toho, kdo to spáchal, ze svého středu? Ačkoli jsem od vás tělem daleko,...
1. Korintským 5:3... v duchu jsem s vámi a ohledně toho, kdo to spáchal, jsem již rozhodl, jako bych byl přítomen: se...
2. Korintským 11:7...mohli vždycky přesvědčit. Anebo jsem spáchal něco zlého, když jsem vám zvěstoval Boží evangelium...
Jakub 5:15...uzdraví nemocného, Pán ho pozdvihne, a pokud spáchal nějaké hříchy, bude mu odpuštěno. Vyznávejte si...

Slova obsahující spáchal: nespáchal (4) nespáchali (1) spáchal (23) spáchala (2) spáchali (14)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |